NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK"

Transkrypt

1 NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK Streszczenie Andrzej Kamiński Jędrzej Wieczorkowski Szkoła Główna Handlowa Katedra Informatyki Gospodarczej Artykuł porusza problematykę integracji międzyorganizacyjnej na tle przemian zachodzących we współczesnej gospodarce. Przedstawione zostały oczekiwania wobec narzędzi informatycznych wspomagających ten rodzaj integracji. Opisanym przykładem takiego narzędzia jest program Microsoft BizTalk. Przedstawiono jego funkcjonalność oraz zastosowania w odniesieniu do róŝnych modeli integracji międzyorganizacyjnej. Słowa kluczowe: integracja międzyorganizacyjna, zarządzanie łańcuchem dostaw, Microsoft BizTalk. Wstęp Współczesna gospodarka ulega szybkiej ewolucji. W skutek rosnącego udziału usług zewnętrznych w ogólnej działalności przedsiębiorstw, rośnie znaczenie powiązań biznesowych występujących pomiędzy organizacjami. Przemiany te są zgodne z teoriami zarządzania dotyczącymi koncentracji na kluczowych kompetencjach i powierzania znacznej części procesów partnerom w ramach outsourcingu. Kooperacja pomiędzy partnerami biznesowymi moŝe występować w ramach łańcuchów dostaw łączących przedsiębiorstwa, z których kaŝde tworzy nową wartość dodaną. Jako dalszy etap ewolucji gospodarki przewiduje się wzrost znaczenia organizacji wirtualnych będących strukturami sieciowymi organizacji rozumianych w sposób tradycyjny. Coraz bardziej płynne staną się granice pomiędzy wnętrzem a otoczeniem przyszłych organizacji. Na skutek rozbudowy międzyorganizacyjnych procesów biznesowych i uczestnictwa w nich róŝnych podmiotów następuje rozdzielanie procesów pomiędzy wiele systemów informatycznych, wspomagających je na róŝnych etapach.

2 536 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Modele integracji międzyorganizacyjnej Ewolucja gospodarki związana z rozwojem integracji międzyorganizacyjnej wymusza ewolucję rozwiązań informatycznych wykorzystywanych na potrzeby zarządzania. Integracja międzyorganizacyjna systemów jest dalszym etapem integracji systemów wewnątrz-organizacyjnych, wynikającym z przemian gospodarczych. W zaleŝności od specyfiki łańcucha dostaw lub innego międzyorganizacyjnego procesu biznesowego moŝna wyróŝnić trzy podstawowe modele integracji transakcyjnych systemów informatycznych: Model I - zintegrowany korporacyjny system informatyczny Model II - zintegrowany system informatyczny nastawiony na koordynację łańcucha dostaw Model III - integracja samodzielnych systemów informatycznych. Model I - zintegrowanego systemu korporacyjnego - realizowany jest w przypadku złoŝonych organizacji składających się z wielu oddziałów, które współpracują ze sobą w ramach jednego łańcucha, lecz jednocześnie stanowią całość z zarządczego punktu widzenia. Najczęściej dąŝy się w takim przypadku do systemu scentralizowanego; moŝliwe jest jednak równieŝ wykorzystywanie architektury rozproszonej, przy zapewnieniu właściwej konsolidacji danych na potrzeby całościowego zarządzania korporacją. Systemy takie wymagają odpowiednich struktur danych, umoŝliwiających z jednej strony zróŝnicowanie potrzeb poszczególnych oddziałów, z drugiej konsolidację danych na potrzeby ogólno - korporacyjne. Wymagania te spełniają współczesne wiodące systemy klasy ERP. Tematyka ta została szerzej omówiona w [Wiecz02]. Model II - zintegrowanego systemu nastawionego na koordynację łańcucha dostaw - realizowany jest w przypadku, gdy w łańcuchu występuje wyraźny lider, który moŝe wziąć na siebie obowiązki zarządzania całym łańcuchem. Partnerzy biznesowi są niezaleŝnymi podmiotami, lecz w ramach łańcucha mają słabszą pozycję i zmuszeni są dostosować się do standardów wyznaczonych przez lidera. Lider dostarcza swoje rozwiązania partnerom i moŝna uznać, Ŝe w tym modelu integracja międzyorganizacyjna systemów informatycznych przynosi obopólne korzyści przedsiębiorstwu (liderowi) oraz jego otoczeniu (partnerom). Zazwyczaj w takim przypadku lider posiada jednolity kompleksowy system informatyczny obejmujący, poza integracją wewnątrz-organizacyjną, takŝe funkcjonalność integracji międzyorganizacyjnej typu B2B (business-tobusiness). Ewolucja systemów klasy ERP w kierunku ERP II wyraŝa się między innymi otwarciem na otoczenie. W omawianym modelu znajdują szerokie zastosowanie takie funkcjonalności systemów informatycznych jak: SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management) i obsługa rynków elektronicznych.

3 Narzędzia integracji międzyorganizacyjnej na przykładzie platformy 537 Model III - integracji samodzielnych systemów informatycznych - realizowany jest w przypadku współpracy partnerów, z których Ŝaden nie jest w stanie narzucić pozostałym swoich standardów informatycznych. KaŜdy z partnerów posiada swój niezaleŝny system informatyczny, który nie jest zazwyczaj z góry przygotowany do współpracy z innymi systemami w łańcuchu. Integracja systemów poszczególnych podmiotów powinna przynosić korzyści wszystkim stronom. Oczekiwania wobec narzędzi integracji międzyorganizacyjnej Efektywność funkcjonowania współczesnych łańcuchów dostaw wymusza przeprowadzanie coraz większej liczby transakcji zachodzących pomiędzy partnerami. Realizacja kaŝdej transakcji wymaga czasu. Jednocześnie przy duŝej liczbie transakcji istotny staje się koszt ich przeprowadzania. Na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikające z integracji międzyorganizacyjnej wpływa, poza bezpośrednim kosztem realizacji transakcji, takŝe dodatkowo ponoszony koszt związany ze zbyt długim czasem realizacji transakcji. Wynikać on mo- Ŝe przykładowo z nadmiarowych zapasów materiałów, moŝliwych do ograniczenia w przypadku poprawy efektywności wymiany danych. DąŜenie do automatyzacji przeprowadzania transakcji dzięki stosowaniu technologii informatycznych powinno wpłynąć na redukcję czasu i kosztów realizacji transakcji międzyorganizacyjnych. Jednocześnie istotne jest zagadnienie niezawodności stosowanych rozwiązań. Niezawodność w sposób pośredni takŝe moŝe wpłynąć na czas i koszty transakcji dzięki moŝliwości wyeliminowania pewnych nadmiarowych operacji, przy zachowaniu wystarczającego poziomu niezawodności całego systemu wymiany danych pomiędzy partnerami. Przykładowo istnieje moŝliwość częściowej eliminacji transakcji słuŝących jedynie do potwierdzania otrzymania pewnych dokumentów. W przypadku modelu I mechanizmy wymiany danych dotyczących róŝnych oddziałów realizowane są zazwyczaj w ramach standardowej funkcjonalności korporacyjnego systemu informatycznego. W przypadku modeli II oraz III zachodzi potrzeba wykorzystywania mechanizmów wymiany danych niezaleŝnych od funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów informatycznych. W modelu II u lidera łańcucha nie zawsze istnieje potrzeba stosowania takich rozwiązań, poniewaŝ narzuca on partnerom metody wymiany dokumentów zgodne ze standardami wykorzystywanymi w swoim systemie informatycznym. U jego partnerów jednak pojawia się zazwyczaj potrzeba opracowania takich mechanizmów. W przypadku modelu III wszystkie strony potrzebują narzędzi umoŝliwiających automatyzację wymiany dokumentów. Oprogramowanie takie musi zapewniać moŝliwość budowania łączy pomiędzy systemami stosującymi róŝne struktury danych.

4 538 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania We współczesnej gospodarce organizacje podlegają szybkim przemianom zmieniane są procesy biznesowe i struktura organizacji. Najbardziej zmiennym elementem organizacji jest jednak jej styk z otoczeniem. Ze względu na ciągłą zmienność powiązań biznesowych i częstą zmianę partnerów w ramach łańcuchów, występuje konieczność częstej zmiany konfiguracji i definiowania nowych łączy w oprogramowaniu automatyzacji wymiany dokumentów. Istotną poŝądaną cechą takich narzędzi jest w związku z tym elastyczność. Metody definiowania i modyfikowania łączy powinny zapewniać sprawność i niski koszt ich przeprowadzenia. Trochę inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku zintegrowanych systemów korporacyjnych. Konfiguracja struktury przedsiębiorstwa, w tym powiązań międzyoddziałowych wewnątrz korporacji jest na ogół bardziej stabilna i nie wymaga tak częstych modyfikacji. Przemiany rynkowe wymuszają doskonalenie metod i oprogramowania wspomagającego wymianę dokumentów pomiędzy organizacjami. Integracja międzyorganizacyjna wiąŝe się z wieloma problemami. Aplikacje biznesowe tworzone są często jako monolity bez moŝliwości współpracy z otoczeniem wykraczającej poza funkcjonalność systemu. Wykorzystywane są róŝne platformy, protokoły, formaty danych, metodyki programowania, strony kodowe, róŝne jest znaczenie separatorów itd. W warunkach globalnej gospodarki istotną role odgrywają takŝe elementy pozainformatyczne, takie jak róŝne godziny pracy w poszczególnych strefach czasowych. Podejmowane są działania mające na celu uproszczenie procesów integracji systemów międzyorganizacyjnych. Z jednej strony dąŝy się do standaryzacji struktur wymienianych dokumentów. Funkcjonują takie standardy EDI (Electronic Data Interchange) jak EDIFACT i X12. W praktyce popularność standardów EDI jest ograniczona. NiezaleŜnie więc od standaryzacji, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na uniwersalne elastyczne oprogramowanie wspomagające integrację danych i aplikacji partnerów współpracujących w ramach międzyorganizacyjnych procesów biznesowych. Microsoft BizTalk jako przykład narzędzia platformy międzyorganizacyjnej Kompleksowe podejście do problematyki działań o charakterze integracyjnym moŝe stanowić opracowanie formuły platformy integracji systemów informatycznych zarządzania. Platforma integracji jest definiowana jako środowisko sprzętu i oprogramowania świadczące usługi, które pozwalają na ukrycie heterogeniczności systemów informatycznych oraz rozproszenia operacji przetwarzania [por. Kamin02]. Przykładem tego typu środowiska jest Microsoft BizTalk Server. Zawiera on w sobie funkcjonalność integracji na poziomie transakcji oraz integracji na poziomie procesów operacyjnych. UmoŜliwia w ramach jednego środowiska pro-

5 Narzędzia integracji międzyorganizacyjnej na przykładzie platformy 539 jektowanie procesów biznesowych związanych z wymianą dokumentów wraz z przypisywaniem im działań programistycznych. W systemie definiuje się specyfikację struktur danych wejściowych i wyjściowych oraz schematy transformacji danych. Definiuje się takŝe organizacje i aplikacje oraz kanały i porty uczestniczące w przesyłaniu dokumentów. Podstawowym wykorzystywanym przez BizTalk formatem danych są pliki XML, lecz program obsługuje takŝe podstawowe standardy EDI. BizTalk posiada takŝe interfejsy (tzw. akceleratory i adaptery) do standardowych aplikacji biznesowych (np. mysap) oraz systemów zarządzania bazą danych. RozwaŜany będzie przykładowy scenariusz projektu integracyjnego - rozwiązania dedykowanego dla przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego z bran- Ŝy budowlanej. Celem przedsięwzięcia jest budowa programowych interfejsów pomiędzy, aktualnie eksploatowanym w macierzystym przedsiębiorstwie, zintegrowanym pakietem ERP, a systemami informatycznymi jego regionalnych partnerów (hurtownie i składy budowlane, lokalne sieci handlowe, firmy i spółdzielnie budowlane itp.) oraz podwykonawców. Proces integracji będzie obejmował elektroniczną wymianę dokumentów handlowych, tj. zamówień na poszczególne partie towarów. Zamówienia będą automatycznie generowane z systemów informatycznych kooperantów, na podstawie analizy aktualnych stanów magazynowych oraz długoterminowych prognoz sprzedaŝy. Zamówienia będą, w formie elektronicznej, przesyłane do przedsiębiorstwa-producenta. Następnie, dokumenty te zostaną zarejestrowane w centralnym systemie informatycznym producenta. Na podstawie złoŝonych zamówień zostanie wprowadzona korekta i aktualizacja planów produkcyjnych. Informacje o terminie i sposobie realizacji zamówienia producent zamieści na specjalnej witrynie internetowej, do której dostęp będą posiadać wyłącznie firmy partnerskie. Docelowo, witryna ta będzie zawierać równieŝ informacje rozrachunkowe (faktury, płatności, kredyty kupieckie). Alternatywną metodą dystrybucji tzw. informacji zwrotnej będzie automatyczne przesłanie dokumentu na skrzynkę pocztową osoby odpowiedzialnej za obsługę zamówienia ( ). Przyjęte zostały następujące załoŝenia projektowe: 1. Producent posiada zintegrowany system informatyczny wspomagający planowanie zasobów materiałowych i magazynowych, optymalizację procesów produkcyjnych oraz rachunkowość finansową. System ten obejmuje tzw. integrację procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa. 2. Partnerami handlowymi są firmy, będące niezaleŝnymi podmiotami gospodarczymi, które na podstawie wcześniej zawartych umów pełnią rolę dystrybutora / odbiorcy materiałów budowlanych. KaŜdy z partnerów posiada własny, niezaleŝny system informatyczny wspomagający procesy sprzedaŝy oraz gospodarki magazynowej z moŝliwością automatycznego generowania dokumentów zamówienia.

6 540 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania 3. Dokument zamówienia dystrybuowany będzie w formie elektronicznej. Mając na uwadze heterogeniczność systemów informatycznych partnerów rynkowych, nie istnieje moŝliwość opracowania wzorcowej specyfikacji dokumentu, konieczne jest natomiast określenie zawartości dokumentu źródłowego oraz formatu pliku wynikowego (plik XML). Przesyłanie dokumentu powinno być realizowane w sposób asynchroniczny, z zachowaniem pełnej kontroli transakcyjności procesu przetwarzania. 4. W zaleŝności od bieŝących moŝliwości produkcyjnych oraz poziomu technologicznej złoŝoności produktu finalnego, zamówienie moŝe być zrealizowane w zakładach macierzystego przedsiębiorstwa lub teŝ przekazane (w całości lub w części) podwykonawcom. 5. Wynikiem procesu integracji będzie budowa zintegrowanych łańcuchów logistycznych pomiędzy producentem, a kooperantami. Efekt ekonomiczny stanowić będzie redukcja czasu i nakładów finansowych, związanych z ewidencją i kontrolą poprawności przyjmowanych zamówień, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii systemów informatycznych poszczególnych partnerów handlowych. Rozwiązanie integracyjne zostanie stworzone z wykorzystaniem platformy MS BizTalk Server. W projekcie moŝna wyróŝnić następujące etapy: Etap I Projektowanie struktury dokumentów elektronicznych Etap II Transformacja i integracja dokumentów Etap III Oprogramowanie logiki biznesowej Etap IV Konfiguracja procesu pobierania i przesyłania dokumentów Etap V Testy techniczne oraz kontrola poprawności przetwarzania Etap I. Projektowanie struktury dokumentów elektronicznych. Pierwszy etap projektu integracyjnego stanowi zdefiniowanie dokumentów biznesowych z wykorzystaniem graficznego narzędzia BizTalk Editor. Nową definicję dokumentu moŝna utworzyć od podstaw, lub teŝ importować z pliku XML. W omawianym przypadku, naleŝy utworzyć definicję dokumentu zamówienia producenta, a następnie wzory dokumentów zamówienia firm-kooperantów (w projekcie zostało przyjęte załoŝenie, Ŝe kaŝdy z partnerów handlowych moŝe posiadać własny szablon dokumentu zamówienia). Definicje dokumentu zostaną zapisane w repozytorium serwera BizTalk lokalnej witrynie WWW dostępnej za pomocą protokołu HTTP-DAV. Etap II. Transformacja i integracja dokumentów pochodzących z róŝnych źródeł. Przedmiotem procesu integracji będzie mapowanie pól dokumentu zamówienia (tzw. budowa połączeń pomiędzy poszczególnymi polami w pliku źródłowym oraz w pliku wynikowym oprogramowanie BizTalk Mapper). BizTalk Serwer posiada równieŝ specjalne funkcje odwzorowujące (zwane funktoidami), za pomocą których moŝna definiować skomplikowane zaleŝności mię-

7 Narzędzia integracji międzyorganizacyjnej na przykładzie platformy 541 dzy polami. Przykładowo, w specyfikacji dokumentu zamówienia konieczne jest wyodrębnienie dwóch pól: Kod pocztowy oraz Miasto. Natomiast, system informatyczny firmy-kooperanta generuje zamówienie, w którym dane te są zapisywane do pojedynczego pola: Miejscowość. W zaistniałej sytuacji, celowe jest zbudowanie funktoidu, który z pola Miejscowość wyodrębni numer kodu pocztowego oraz nazwę miasta, a następnie informacje te zapisze do właściwych pól dokumentu wzorcowego. Etap III. Oprogramowanie logiki biznesowej. Kolejny etap stanowi, zdefiniowanie rozproszonych procesów biznesowych z wykorzystaniem diagramów MS VISIO 2002 oraz narzędzia BizTalk Orchestration Designer. Przykładowo, w zaleŝności od wartości zamówienia oraz oczekiwanego terminu jego realizacji, moŝemy poszczególnym dokumentom przypisać odpowiedni priorytet, lub teŝ automatycznie skierować je do podwykonawców. BizTalk Orchestration Designer jest narzędziem wspomagającym tradycyjne modelowanie przepływów danych i informacji dedykowanym dla analityka biznesowego, a zarazem umoŝliwia przypisanie zdarzeń i operacji przetwarzania. W zaleŝności od spełnienia decyzyjnych kryteriów wyboru uruchamiane są odpowiednie komponenty programowe (obiekty typu COM), które zapisują dokument zamówienia do systemu informatycznego firmy-producenta lub przesyłają do realizacji podwykonawcom. Przygotowanie komponentów programowych oraz przypisanie ich do odpowiednich procesów biznesowych znajduje się w kompetencji inŝyniera programisty oraz informatyka architekta rozwiązania integracyjnego. Etap IV. Konfiguracja procesu automatycznego pobierania i przesyłania dokumentów. Po uprzednim zdefiniowaniu specyfikacji dokumentów źródłowych, transformacji oraz procesów biznesowych naleŝy określić metody wymiany danych z wykorzystaniem pakietu BizTalk Messaging Manager. Dokumenty elektroniczne mogą być pobierane z następujących źródeł: udostępnionego na serwerze lokalnym katalogu (naleŝy podać ścieŝkę do lokalizacji pliku źródłowego), witryny Web lub z wykorzystaniem mechanizmu asynchronicznego kolejkowania informacji. W omawianym przypadku wykorzystano metodę kolejkowania informacji, co gwarantuje niezawodność oraz transakcyjność procesu przetwarzania, nawet w przypadku czasowego braku dostępu do zasobów serwera partnera handlowego. Etap V. Testy techniczne oraz kontrola poprawności przetwarzania. Ostatni etap projektu stanowi testowanie rozwiązania integracyjnego. Testy techniczne obejmują: sprawdzenie poprawności specyfikacji dokumentów oraz transformacji, testy konfiguracji serwerów oraz połączeń międzyorganizacyjnych (kanałów, portów oraz tzw. funkcji odbiorczych), monitorowanie przepływu danych zgodnie z logiką procesu biznesowego, testowanie poprawności działania komponentów programowych (obiekty COM). Z kolei, celem kontroli i monitorowania poprawności procesu jest wyszukanie tzw. wąskich gardeł w komunikacji i przetwarzaniu dokumentów (oprogramowanie: BizTalk Document Tracking).

8 542 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Podsumowanie Przedstawiona w niniejszym artykule koncepcja projektowania systemów międzyorganizacyjnych przewiduje: zachowanie autonomiczności pakietów oprogramowania wykorzystywanego przez poszczególnych partnerów rynkowych oraz integrację na poziomie danych, dokumentów i operacji gospodarczych. Platforma MS BizTalk 2002 zapewnia rozwiązania w zakresie automatycznej wymiany danych i dokumentów z wykorzystaniem standardu EDI i XML, z zachowaniem procedur autoryzacji i bezpieczeństwa oraz pełnej transakcyjności procesu przetwarzania. Na przykładzie rozwiązania integracyjnego, omówiono zasady elektronicznej wymiany danych i dokumentów oraz narzędzia wspomagające konstrukcję połączeń pomiędzy partnerami handlowymi B2B. Literatura [Kamin02] [Kons93] [Polak03] [Wiecz02] Kamiński A.: Metody integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw, Rozprawa doktorska, SGH Warszawa, Konsynski B.R.: Strategic Control in the Extended Enterprise [w] IBM Systems Journal nr 32, Polak P.: Integracja w międzyorganizacyjnych systemach informacyjnych [w] Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 986, Wieczorkowski J.: Architektura korporacyjnych systemów informatycznych zarządzania [w] Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 955, MICROSOFT BIZTALK TOOL OF INTER-ORGANIZATIONAL INTEGRATION The paper presents problems of inter-organizational integration in the present economy and tools of integration. Autors compare various integration models. Microsoft BizTalk software is example of Interorganizational Integration tool. Practical application of BizTalk was described. Key words: Interorganizational Integration, Supply Chain Management, Microsoft BizTalk.

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład VI dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 Rachunkowość coraz bardziej elektroniczna Wykorzystanie systemów FK Skanowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 56 11.1. Informacja i jej przetwarzanie Do zarządzania dowolną organizacją potrzebna jest określona informacja. Według Cz. Cempla: informacja to zawartość przekazu

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Jacek RUDNICKI Streszczenie: W referacie omówiono podstawowe cechy systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania

Bardziej szczegółowo

ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W dzisiejszych zmiennych warunkach globalnej ekonomii szybka reakcja na zmiany zachodzące na rynku jest podstawą osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Proces dwukierunkowej wymiany danych

Proces dwukierunkowej wymiany danych Proces dwukierunkowej wymiany danych Elektroniczna wymiana danych jest to transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Procedura podłączenia do systemu kdpw_otc

Procedura podłączenia do systemu kdpw_otc Cel procedury Procedura podłączenia do systemu kdpw_otc Celem Procedury podłączenia do systemu kdpw_otc jest uzyskanie przez Uczestnika OTC zdolności do współpracy z otoczeniem produkcyjnym systemu kdpw_otc,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym.

Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym. Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym. Autorzy: Alan R. Simon, Steven L. Shaffer Słowo wstępne. Wprowadzenie. Część I - Podstawy: koncepcje i modele handlu

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie)

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) 10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) SPIS WDROśEŃ CEMAT SILICON SA... 3 GATES POLSKA SP. Z O.O. W LEGNICY... 3 GEA TECHNIKA-CIEPLNA...

Bardziej szczegółowo