TradeWare Polska ul. 3-go Maja Chorzów fon: Ebbinghaus TEAM GmbH Am Kirschberg Gerbrunn fon: +49 (0) 931.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TradeWare Polska ul. 3-go Maja 150 41-500 Chorzów fon: +48 32 733 44 10. Ebbinghaus TEAM GmbH Am Kirschberg 20 97218 Gerbrunn fon: +49 (0) 931."

Transkrypt

1 TradeWare Polska ul. 3-go Maja Chorzów fon: Ebbinghaus TEAM GmbH Am Kirschberg Gerbrunn fon: +49 (0) fax: +49 (0)

2 {System oprogramowania TradeWare} TradeWare jest kompletnym modularnym rozwiązaniem wspierającym procesy w przedsiębiorstwach prowadzących działalnośd gospodarczą. Mimo, że został zasadniczo stworzony bez specyfikacji branżowej, to jednak pomaga przedsiębiorstwom handlującym produktami spożywczymi i o krótkim czasie trwałości, takimi jak owoce, warzywa, nabiał i kwiaty oferując najlepszą pomoc i rozwiązania. Dotyczy to: o o o o o przedsiębiorstw produkujących warzywa i owoce lub nimi handlujących przedsiębiorstw produkujących nabiał, napoje, mrożonki lub nimi handlujących hurtowni firm pakujących warzywa i owoce, nabiał przedsiębiorstw zajmujących się exportem i importem Także firmy z towarami nadającymi się do magazynowania, hurtownie i sklepy specjalistyczne czerpią profity z korzystania z TradeWare. Program TradeWare został stworzony od podstaw. Dzięki temu, że nie użyto w nim gotowych elementów (Frameworks)- jak robią to inne firmy- co zapewnia całkowitą kontrolę wszystkich elementów. Użytkownik ma pewnośd, że wybrana koncepcja rozwiązania może byd wprowadzona bezpośrednio.

3 {Zapis zlecenia} TradeWare pozwala na zapis zlecenia przy sprzedaży telefonicznej, albo na stoisku. Przy tym asystuje przy tworzeniu list asortymentu w komputerze. W sprzedaży na stoisku TradeWare może byd użyty przez laptop, komputer przy kasie lub mobilny PDA. Dzięki użyciu TradeWare mobile Client realizacja zamówienia może odbywad się całkiem bez komputera stacjonarnego. Dodatkowo można zainstalowad system WebShop dla automatycznej rejestracji zamówieo. {Cena produktu} System przypisywania cen produktu w programietradeware jest bardzo rozbudowany i pozwala przyporządkowad zamówieniom ceny w wielu wariantach. Można przypisad ceny jednostkowe do listy artykułów, zależne od daty, grupy cen a także utworzyd ceny zależne od daty i asortymentu stosownej listy. Ceny podstawowe mogą zostad rozszerzone o rabaty i zniżki dla poszczególnych osób lub ich grup. {Katalog kontrahentów} TradeWare zarządza różnymi bazami danych osób takimi jak: klienci i dostawcy interesenci przedstawiciele handlowi spedytorzy Tutaj rejestrowane są i pielęgnowane wszystkie dane personalne, adresy dostaw i rachunków, dane bankowe, preferencje. Klientom i dostawcom przyporządkowani są w księgowości odpowiednio dłużnicy i wierzyciele. TradeWare realizuje wymagania Compliance (Adresy Embargo) porzez regularną kontrolę adresów wobec list adresowych Unii Europejskiej i odpowiednią dokumentację kontrolną.

4 {Akwizycja} Proces akwizycji jest wspomagany przez zarządzanie katalogiem interesentów. Tutaj rejestrowane są ich dane. Wykorzystuje się go do selekcji adresów dla przeprowadzenia akcji telefonicznej lub korespondencyjnej, opisania nawiązanych kontaktów, wskazania terminu następnego kontaktu. TradeWare pozwala na oddzielne przygotowanie oferty bez rejestracji zlecenia. Dzięki wbudowanej aplikacji arkusza tekstu można do oferty stworzonej w TradeWare dołączyd kompletne teksty uzupełniające, np.: dotyczące danego produktu lub szczególne pisma towarzyszące. {Sprzedaż} W obszarze sprzedaży zarządza się z jednej strony katalogiem klientów, a z drugiej obszar ten obejmuje bieżącą rejestrację procesów sprzedaży od stworzenia oferty, przez sporządzenie zlecenia, dokumenty przewozowe, aż do wystawienia faktur. Dzięki użyciu mobilnych skanerów PDA TradeWare wspomaga też sprzedaż bezpapierową. Równolegle do sprzedaży towarów możliwa jest rejestracja wysyłki lub zwrotu opakowao ponownego użytku. Opakowania, palety i kontenery zostają oznakowane specjalnymi etykietami, aby zawsze można było podad źródło ich pochodzenia.

5 {Trasa, dowóz towaru} W czasie planowania trasy różni klienci będą przypisani jednemu samochodowi dostawczemu, albo jedna dostawa będzie rozłożona na kilka ciężarówek. Dokumenty dostawcze mogą byd wystawione osobno dla każdej trasy. Dokumenty dostawcze trasy mogą byd także przesłane na mobilne PDA, aby kierowca mógł bezpośrednio w czasie trasy nanieśd zmiany ilości towaru, dodatkowe artykuły, zwroty opakowao. Paragon dostawy może zostad bezpośrednio wydrukowany na drukarce znajdującej się w kabinie kierowcy. {Faktura} Zmiany kwitu dostawy są aktualizowane w systemie. W momencie potwierdzenia kwitu jest on drukowany jako faktura. Przy tym istnieje możliwośd zeskanowania kwitu dostawy i przyporządkowania go do dokumentów TradeWare. TradeWare wspomaga różne formy rachunków (pojedyncze, zbiorowe), a także różne jednostki czasowe (dzieo, tydzieo, miesiąc). Faktury mogą byd drukowane albo przesyłane jako rachunki elektroniczne. W TradeWare można zapisywad też noty uznaniowe oraz zwroty. Aby zredukowad ilośd paragonów można je naliczyd automatycznie przy następnym rachunku.

6 {Definicja produktu} TradeWare przyjmuje zamiennie pojęcie produktu i artykułu gdyż każdy przetwożony artykul jest produktem. Już sama zmiana etykiety artykułu tworzy nowy produkt. TradeWare daje więc możliwośd odzwierciedlenia w systemie różnych wariantów produktów. Najprostszym rodzajem jest wprowadzenie poszczególnych produktów jako pojedynczych artykułów ze zdefiniowanym opakowaniem i przypisaną ceną. Alternatywnie można też zarządzad partiami artykułów. W jednej partii można artykuły dodawad, zmieniad, tak że pod jednym numeren artykułu można zanotowad różne gatunki, klasy, miejsca produkcji. Do tego można kilka artykułów przypisad artykułowi głównemu, aby przejąd jego cechy. Dzięki temu można uprościd proces wyszukiwania żądanego artykułu.

7 {Zasoby} TradeWare pozwala na zarządzanie zasobami według opakowao (karton, skrzynka, europaleta, IFCO), albo jednostek wielkości (sztuka, kg, l). Liczba (według opakowao) i ilośd (według jednostek wielkości) są księgowane jednocześnie. Przy artykułach na wagę rezygnacja z przeliczeo przy nadpsuciu towaru przy zmianach wagi umożliwia mimo wszystko dokładne nimi kierowanie. Poza tym TradeWare umożliwia definiowanie przepakowania, aby można było używad pojdyncze produkty w większych jednostkach (europalety).

8 {Zarządzanie zasobami} Zarządzanie zasobami w TradeWare odbywa się przez bezpośrednie księgowanie. Program został zaprojektowany na działanie 24 godzinne. Ustala on stan zasobów dla danego momentu na bazie dostępnych w tym momencie informacji. Stan magazynu jest podawany bezpośrednio. Rezygnacja z zakooczenia dnia rozliczeniowego pozwala na ciągłą ewidencję zamówieo, także podczas inwentury w magazynie. W czasie inwentury istnieje możliwośd sporządzania różnych rodzajów list. Może to byd także wspomagane przez mobilne PDA. {Śledzenie opakowao transportowych} Dzięki przeksięgowaniu jednostek opakowania na poziom europalet lub kartonów będzie w szczególny sposób zapewnione spełnienie wymogów dotyczących opakowao transportowych. Już w czasie przyjęcia towaru dane dotyczące palet mogą byd zapisane w systemie, po czym następuje druk odpowiednich etykiet. Dokumenty transportowe pomagają w kontroli przesunięd w ramach firmy, bądź w magazynach zewnętrznych. Opakowania mogą zostad w magazynie zaksięgowane na konkretne miejsca magazynowe. Za pomocą terminalów sztaplarek następuje identyfikacja i zapis przesunięd opakowao. W procesie komisjonowania zostanie zarejestrowane wyjęcie towaru z pakietów i przypisanie go do opakowao transportowych. Na koocu palety zostaną zaksięgowane do poszczególnej trasy. {Dyspozycja} Równolegle ze stanem magazynu TradeWare zarządza też zasobami dyspozycyjnymi, które przedstawiają zapotrzebowanie na dane artykuły w przyszłości. Partie towaru i księgi magazynowe tworzą dodatkową detalizację zasobów dyspozycyjnych. Jedna partia towaru może byd przypisana kilku dostawom i jako taka śledzona do momentu sprzedaży. Na podstawie tych zasobów dyspozycyjnych mogą zostad podejmowane decyzje aż do zamówieo zautomatyzowanych. TradeWare wspiera ponadto inne rodzaje dyspozycji, takie jak wartośd najniższa zasobów lub dyspozycja dotycząca zamówieo.

9 {Agencja} W działalności agencyjnej każdemu procesowi jest nadany numer partii lub teczki, a następnie przyporządkowane są mu wszystkie dokumenty. Towar jest łączony w ramach danej partii. Inne koszty, takie jak koszty transportu, cło też mogą zostad dołączone do danej teczki. Przez rozliczenie partii może nastąpid rozliczenie towaru, a także ustalenie sumy pokrycia danej partii. Dostarczona partia towaru może byd w TradeWare śledzona przez cały proces kupna, produkcji i sprzedaży. Na podstawie danych rachunku możliwe jest odnalezienie dostawcy, co jest wymogiem EU. {Realizacja zamówienia} Do automatycznie albo ręcznie wystawionych zamówieo można dodad wezwania do zapłaty, a także zarejestrowad przychód towaru. W module przychodu towarów można przeprowadzid ocenę dostawców, wydrukowad etykiety dla artykułów i palet, a także zapisad dodatkowe związane z dostawą koszty. Funkcja kontroli faktur dostawców służy odciążeniu przychodu towaru i tworzy podstawę do zaksięgowania rachunków. Niezaksięgowany przychód towaru tworzy podstawę miesięcznych ograniczeo zakupów.

10 {Produkcja} Moduł zarządzania produkcją pomaga w usprawnianiu procesów produkcyjnych i dostosowuje je do zmieniającego się popytu, aby dad klientom to czego w danym momencie potrzebują. Wspomaganie procesów produkcji może następowad na różnych płaszczyznach, począwszy od zaopatrzenia, przez planowanie obłożenia linii produkcyjnych, aż do wysyłki towaru. Oprócz operacji księgowych dotyczących artykułów można też w TradeWare zapisad procesy pracy, których księgowanie następuje według jednostek pracy, np.: godziny pracy pracownika. Te dane można użyd w naliczaniu kosztów pracy. TradeWare oferuje też interfejs do urządzeo sortujących Greefa lub urządzeo sterujących TopControl. Integracja innych interfejsów jest realizowana na zamówienie. {Opakowania zwrotne} Obok zarządzania poszczególnymi artykułami zarządza się także opakowaniami zwrotnymi. Rodzaje opakowao mogą zostad przypisane do poszczególnych artykułów. Dzięki automatycznej funkcji możliwa jest rejestracja wysyłki lub zwrotu opakowao, co można odczytad bezpośrednio z dokumentów. Paragony opakowao ponownego użytku są połączone z przychodem towarów lub fakturami i mogą byd zapisane w systemie jako osobne dokumenty. Dla każdej pozycji paragonu opakowao rozróżnia się, czy chodzi o proces pożyczki czy sprzedaży. Na podstawie paragonów opakowao można obserwowad ich przemieszczenia, a także - podobnie jak w księgowaniu magazynowym dokonad zaksięgowao. TradeWare prowadzi dla każdego klienta i dostawcy konto opakowao, a także konto opakowao własnych przedsiębiorstwa. Wspiera też wyciągi z tego konta, a także inwentury opakowao ponownego użytku. W TradeWare są wystawiane faktury opakowao, przy czym może odnosid się to do obciążeo lub not uznaniowych, albo też do rozliczeo opakowao wypożyczonych. W TradeWare jest możliwa pełna kontrola zasobów opakowao przedsiębiorstwa ze szczególnym rozliczeniem kont dostawców i odbiorców.

11 {Rozliczanie z producentami płodów rolnych} Dostawy od producentów płodów rolnych zostają rejestrowane w systemie. Kwit producenta może byd uzupełniony o informacje dotyczące magazynu, sortowania lub jakości, które mogą byd uwzględnione przy rozliczeniach. Z definicją puli rozliczeniowej, która najpierw tworzona jest niezależnie od artykułu i okresu czasu, zostaje położona podstawa do ustalenia ceny dla producenta płodów rolnych. Do każdej puli można przypisad okres czasowy i poszczególne artykuły, a także dostawy każdego producenta i przebieg sprzedaży. Dzięki elastycznemu dopasowaniu artykułów do puli rozliczeniowej można określid przeciętną cenę sprzedaży. Przy tym chodzi o cenę netto, a więc cenę od której zostały odjęte rabaty, koszty transportu. Przy tworzeniu ceny danej puli ustala się cenę dla producenta płodów rolnych. Ta koncepcja pozwala na bardzo elastyczne rozliczenia, ponieważ w obrębie jednej puli można uwzględnid też różnice w ilości i różnice w artykułach. Poza tym dzięki przyporządkowaniu dokumentów przychodzących i wychodzących istnieje bardzo przejrzysty i łatwy do udokumentowania system tworzenia cen i rozliczeo z producentami. Rozliczenia z producentami następują po ustaleniu ceny puli rozliczeniowej. {Zarządzanie kontraktami} TradeWare pozwala na formułowanie kontraktów z dostawcami i integrację ich w zapis zamówieo lub zleceo. Kontrakt można wpisad do systemu i śledzid go aż do jego pełnej realizacji. W ramach zarządzania kontraktami można też realizowad rozwiązania dla kontyngentów takich jak np.: licencje dla importerów. {Zarządzanie finansami} Zarządzanie finansami staje się procesem coraz bardziej wymagającym i złożonym. Dlatego przedsiębiorstwa poszukują niezawodnych rozwiązao, które można dostosowad do potrzeb, zmian i kierunku rozwoju. TradeWare oferuje ogólne funkcje zarządzania finansami, takie jak księga główna, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami. Umożliwia kontowanie wszystkich druków i ich przekontowywanie do księgi głównej, co służy łatwemu i szybkiemu przeprowadzaniu różnych analiz i raportów, np.: rachunków zysków i strat, czy bilansu. TradeWare posiada wiele możliwości transmisji danych do różnych systemów rachunkowych, tak że dopuszczalne jest działanie mieszane, np.: zarządzanie pozycjami otwartymi w TradeWare, a księgowośd główna osobno, albo w biurze rachunkowym. Przepływy płatności w kraju i zagranicą są realizowane przez wystawienie polecenia zapłaty. Do tego można importowad wyciągi z kont oraz aktualizowad awiza przelewu.

12 {Integracja innych dokumentów} TradeWare pozwala na integrację innych dokumentów do systemu. Każdemu dokumentowi może zostad przyporządkowana dowolna liczba innych dokumentów. Tak np.: dostawie towarów można przyporządkowad zeskanowane kwity transportowe lub zdjęcia dostarczonego towaru. TradeWare łączy nowoczesne media z dokumentami księgowymi, dzięki czemu również e lub faxy mogą zostad dopisane do istniejących dokumentów lub katalogów danych. Wszystkie dokumenty są w TradeWare archiwizowane, dzięki czemu tworzą podstawę do bezpapierowego biura. Przyłączone dokumenty są zapisywane i zawsze dostępne w bazie danych TradeWare. Można je więc po przypisaniu usunąd z innych nośników. {Obsługa programu} System TradeWare obejmuje nawigację dla wyboru modułów i poszczególnych elementów, powierzchnię pracy, w której można otworzyd i aktualizowad równocześnie dokumenty w różnych modułach, a także listy wyboru, które służą do przedstawienia dodatkowych danych. Oczywiście nie brakuje standardowych elementów, takich jak paski narzędzi, systemy menu, ulubione, listy elementów do wyboru, okna dialogowe. Program obsługuje się myszą, ale oczywiście istnieje możliwośd całkowitej obsługi klawiaturą. W momencie wypełniania dokumentów można używając jednej ręki korzystad z oddzielnego bloku numerycznego. Zintegrowany jest też system skanowania produktów. {Zarządzanie użytkownikami i systemem uprawnieo} Niezależnie od systemu operacyjnego można zarządzad w TradeWare użytkownikami. Polega to na dodawaniu nowych użytkowników, przydzielaniu im różnych uprawnieo, w zależności od zapotrzebowania i funkcji w przedsiębiorstwie. System rozdziału uprawnieo obejmuje możliwośd dojścia do poszczególnych modułów, a także kierowanie transakcjami, które mogą zostad przeprowadzone. Poszczególni użytkownicy TradeWare mają tylko im przypisane uprawnienia obsługi.

13 {Parametryzacja} Działanie TradeWare może zostad przystosowane do potrzeb użytkownika przez konfigurację wielu parametrów systemowych. Większośd istotnych informacji podstawowych (płatności, waluta, język...) zawarta jest w tabelach systemowych. Przez odpowiednie uzupełnianie i ustawienia tych tabel konfiguruje się różne uaktualnienia, bez potrzeby zmiany w samym programie. Zmiany podstaw opodatkowania nie wymagają zmiany kodu TradeWare, wystarcza odpowiednia zmiana parametrów i tabel systemowych dostępnych z poziomu aplikacji. {System druku} Wszystkie wydruki z TradeWare są zdolne do dopasowania się względem wielkości pokazywanego obszaru (co jest pokazywane), a także formatu informacji (jak jest pokazywane). TradeWare Designer asystuje użytkownikowi przy dopasowaniach wydruku. Edycja dokumentów może nastąpid na papierze, jako fax, dokument pdf, albo też jako . Dodatkowo istnieje możliwośd przejęcia dokumentu do arkusza kalkulacyjnego Excel. System druku TradeWare jest praktycznie niezależny od kodu opragramowania. Każdy wydruk może zostad dopasowany do oczekiwanej formy. W systemie sprzedaży każdemu klientowi może zostad przypisany inny obraz wydruku. Możliwe są wydruki automatyczne lub jednostkowe. Z poziomu modułów podglądu danych w formie list możliwe jest kopiowanie danych do innych aplikacji systemu w celu ich dalszego przetważania. {System kontroli wersji} System kontroli wersji służy do śledzenia i protokułowania zmian w zawartościach plików i dokumentów, nawet gdy pliki zmieniają swoje nazwy i położenie w katalogach. Ponieważ w wielu przypadkach kilka osób korzysta z tych samych danych, można zawsze sprawdzid jaki użytkownik gdzie i kiedy coś zmienił. Poszczególne zmiany są zapisywane sukcesywnie w bazie danych TradeWare.

14 {Archiwizacja} Archiwizacja danych służy długoterminowemu i nie ulegającemu zmianom przechowywaniu danych przedsiębiorstwa. TradeWare oferuje funkcję wspomagającą optymalizację i redukcję danych, polegającą na łączeniu danych źródłowych w statystyki. Przy archiwizacji długoterminowej dane są przechowywane w oddzielnych bankach danych. Także dokumenty dodatkowe (zeskanowane, e, zdjęcia) są przechowywane wraz z dokumentami, którym zostały przyporządkowane. {Architektura trzypoziomowa} Istotną cechą architektury TradeWare jest koncepcja trójpoziomowa. Dzięki temu jądro TradeWare (poziom opracowania transakcji) jest niezależne od poziomu prezentacji (poziom użytkownika) oraz poziomu bazy danych. Dzięki temu możliwa jest bardzo łatwa implemantacja nowych interfejsów użytkownika realizowanych na różnych platformach, jak: internet, urządzenia mobilne i inne, a także zmiana systemu operacyjnego bazy danych.

15 {Skalowalnośd} Skalowalnośd to zapewnienie coraz wydajniejszej pracy systemu komputerowego w miarę zwiększania liczby elementów składowych. Dzięki trójpoziomowej architekturze TradeWare wspomaga różne architektury systemowe. W zależności od zapotrzebowania TradeWare może byd uruchamiany na pojedynczym komputerze, na komputerze w sieci komputerowej firmy, albo na serwerze. Oprócz tego można zrealizowad dzięki systemowi JobServer struktury z centralnymi lub decentralnymi bazami danych. {JobServer = Serwer transakcji} Serwer transakcji TradeWare wspomaga procesy bezosobowej wymiany danych. Przy tym są one sterowane czasowo lub zdarzeniowo. Tak zlecenia mogą zostad przyjęte i przekazane dalej, całkowicie automatycznie. Do tego steruje on połączeniem z urządzeniami mobilnymi. Wszystkie zapytania o dane stałe, a także transmisja dokumentów odbywają się za pośrednictwem serwera transakcji. Połączenie ze sklepem online, automatyczna rejestracja zamówieo i ich potwierdzenie odbywają się też za pośrednictwem tego serwera. Możliwe jest też włączenie serwera dla zadao wydruku. Dzięki temu pracownik nie musi czekad na przetworzenie danych przez system wydruku. {EDIFACT} EDIFACT jest międzynarodową normą dotyczącą elektronicznej wymiany danych, opracowaną w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. TradeWare używa jej standardów. Możliwe są awizo wysyłki (DESADV), faktura (INVOICE), cennik (PRICAT), zamówienie (ORDERS), a także awizo przelewu (REMADV) i odpowiedź na zamówienie (ORDRSP).

16 {Transmisja danych} TradeWare pośredniczy w transmisji danych w różnych formatach. Przy tym chodzi o transmisję sortymentu produktów w różnych standardach lub o transmisję takich dokumentów jak zamówienie, zlecenie, awizo przelewu, rachunek. TradeWare wspiera formaty XML, które dla codziennej komunikacji mogą zostad dowolnie poszerzone. Do tego TradeWare zawiera różne zorientowane procesowo interfejsy, np.: sortownie Greefa, sterowanie TopControl, połączenie z wagą lub z metkownicą. W koocu system umożliwia transmisję danych celnych dla realizacji handlu zewnętrznego EU w postępowaniu ATLAS. Poza tym TradeWare posiada wiele możliwości transmisji danych do różnych systemów księgowych, podatkowych i płatniczych (przelewy krajowe i zagraniczne, a także importowanie wyciągów z kąta). TradeWare, jako system zintegrowany, posiada również możliwośd współdziałania ze sobą w systemach zdecentralizowanych. Bazy danych TradeWare zlokalizowane w różnych miejscach wymieniają między sobą automatycznie stosowne dane. Dostęp do TradeWare, po odpowiedniej konfiguracji systemu, jest możliwy z każdego komputera posiadającego połączenie internetowe.

17 {Features - sprzedaż} Oferta, zlecenie, faktura, zlecenie wysłania, rachunek Paragon Specyficzne dane artykułu Katalog asortymentu Ewidencja danych za pomocą kodów kreskowych Komisjonowanie Komisjonowanie według obszarów Komisjonowanie z planowaniem trasy Dostawa częściowa Osobna rejestracja i naliczanie opakowao wtórnych PointOfSale (rejestracja kwitu przy kasie) Moduł kasy (zarządzanie kasą bez rejestracji kwitu) Zarządzanie kontraktami Rachunek zbiorowy Faktura opakowao zwrotnych Moduł sprzedaży obwoźnej Funkcja zamknięcia wszystkich dokumentów aż do księgowości Infotool: klient Infotool: historia cen Interfejs dla sklepu internetowego Transmisja danych EDI, XML System zawiadamiania o kolejnych krokach działania (Messaging) Naliczanie prowizji Transmisja danych do urzędu celnego Intrastat - sprawozdania GUS {Features - zakup} Zapytanie, zamówienie, oczekiwanie na towar, przyjęcie towaru, dowód przyjęcia Rejestracja towaru Mobilna ewidencja danych przy przyjęciu towaru Osobna rejestracja i naliczanie opakowao zwrotnych Planowanie zaopatrzenia, zamówienia automatyczne Zarządzanie kontaktami Częściowe przyjęcie towaru Dyspozycja najniższej wartości zasobów Dyspozycja dotycząca zamówieo Zarządzanie zapytaniami System zawiadamiania o kolejnych krokach działania (Messaging) Naliczanie prowizji Intrastat - sprawozdania GUS

18 {Features - definicja produktu} Oddzielenie definicji produktu w zakupie i sprzedaży Połączenie z opakowaniami wtórnymi Trzypoziomowa definicja produktu: Jednostka opakowania, jednostka ilości, jednostka transportowa Artykuł główny Trzypoziomowe grupowanie artykułów Definicja składników produktu Generator artykułów Listy cen Listy : automatyczna wysyłka i specyficzne dla klienta naliczanie Katalog produktów Oferty specjalne Tworzenie asorymentu Separacja artykułów Definicja przepakowywania Etykiety Dynamiczna baza danych produktów Infotool dla artykułów Centralne zarządzanie danymi stałymi dla oddziałów firmy {Features - magazyn} Aplikacje dla kodu kreskowego EAN 128 Mobilna rejestracja danych Zarządzanie stanem opakowao zwrotnych Prowadzenie ksiąg magazynowych i naliczanie partii towaru Księgowanie kosztów Prowadzenia kilku magazynów Śledzenie Seryjnego Numeru Jednostki Transportowej (NVE / SSCC) Kod SSCC jest wymaganym elementem etykiety logistycznej dla jednostek logistycznych Zarządzanie miejscami magazynowymi Infotool dla stanu magazynowego Śledzenie miejsca pochodzenia produktu

19 {Features - księgowośd} Interfejs do programów księgowych DATEV, KHK, SAP, KARAT, FIBU2000, HANNIBAL, HMD, VARIAL, RHV Rachunek zysków i strat, bilans Zarządzanie saldami wierzytelności i należności Miejsce powstawania kosztów Przepływ kosztów w kraju i za granicą Wezwanie do zapłaty Konto przejściowe Transmisja danych EDI (REMADV) Transmisja danych GDPDU {Features - produkcja} Rejestracja danych przedsiębiorstwa Planowanie produkcji Zarządzanie rysunkami technicznymi Planowanie zasobów Kontrola jakości {Features związek producentów} Rozliczenia związku Rozliczenia z producentami płodów rolnych Automatyczne przetwarzanie wyników sortowania Rozliczenia puli dostarczonego towaru Zarządzanie cenami puli rozliczeniowej Ustalanie cen puli towaru Zarządzanie kosztami Połączenie z systemami sortującymi GREEFA Połączenie z systemem TopControl {Features CRM - zarządzanie dokumentami} Integracja z Unified Messaging Systemen (Tobit David, Novell GroupWise) Połączenie ze skanerem dokumentów Zbiór dokumentów w formacie PDF Archiwizacja dokumentów Globalna książka adresów Kontrola Compliance (System Embargo EU) Zarządzanie kontaktami i kontraktami Zarządzanie kontaktami z kontrahentami i interesantami

20 {Features - pozostałe} Naliczanie DSD (Zielony Punkt) Zarządzanie projektami Zarządzanie personelem Rejestracja czasu pracy System kontroli wersji bazy danych System uprawnieo na wszystkich poziomach Możliwośd dopasowania specyficznych żądao klienta Reporting Transmisja danych XML Możliwośd zainstalowania specyficznych interfejsów

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

>TimeLine -Odlewnia. Odlewnia w centralnym punkcie.// www.timeline-erp.de

>TimeLine -Odlewnia. Odlewnia w centralnym punkcie.// www.timeline-erp.de >TimeLine -Odlewnia. Odlewnia w centralnym punkcie.// www.timeline-erp.de >Przegląd funkcji// TimeLine Odlewnia to rozwiązanie ERP opracowane specjalnie dla odlewni. TimeLine spełnia wszystkie ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Navireo - Informacje podstawowe

Navireo - Informacje podstawowe Navireo - Informacje podstawowe Navireo to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR System Zintegrowany MADAR techhelp Dariusz Mazur, MADAR 6 maja 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo