TradeWare Polska ul. 3-go Maja Chorzów fon: Ebbinghaus TEAM GmbH Am Kirschberg Gerbrunn fon: +49 (0) 931.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TradeWare Polska ul. 3-go Maja 150 41-500 Chorzów fon: +48 32 733 44 10. Ebbinghaus TEAM GmbH Am Kirschberg 20 97218 Gerbrunn fon: +49 (0) 931."

Transkrypt

1 TradeWare Polska ul. 3-go Maja Chorzów fon: Ebbinghaus TEAM GmbH Am Kirschberg Gerbrunn fon: +49 (0) fax: +49 (0)

2 {System oprogramowania TradeWare} TradeWare jest kompletnym modularnym rozwiązaniem wspierającym procesy w przedsiębiorstwach prowadzących działalnośd gospodarczą. Mimo, że został zasadniczo stworzony bez specyfikacji branżowej, to jednak pomaga przedsiębiorstwom handlującym produktami spożywczymi i o krótkim czasie trwałości, takimi jak owoce, warzywa, nabiał i kwiaty oferując najlepszą pomoc i rozwiązania. Dotyczy to: o o o o o przedsiębiorstw produkujących warzywa i owoce lub nimi handlujących przedsiębiorstw produkujących nabiał, napoje, mrożonki lub nimi handlujących hurtowni firm pakujących warzywa i owoce, nabiał przedsiębiorstw zajmujących się exportem i importem Także firmy z towarami nadającymi się do magazynowania, hurtownie i sklepy specjalistyczne czerpią profity z korzystania z TradeWare. Program TradeWare został stworzony od podstaw. Dzięki temu, że nie użyto w nim gotowych elementów (Frameworks)- jak robią to inne firmy- co zapewnia całkowitą kontrolę wszystkich elementów. Użytkownik ma pewnośd, że wybrana koncepcja rozwiązania może byd wprowadzona bezpośrednio.

3 {Zapis zlecenia} TradeWare pozwala na zapis zlecenia przy sprzedaży telefonicznej, albo na stoisku. Przy tym asystuje przy tworzeniu list asortymentu w komputerze. W sprzedaży na stoisku TradeWare może byd użyty przez laptop, komputer przy kasie lub mobilny PDA. Dzięki użyciu TradeWare mobile Client realizacja zamówienia może odbywad się całkiem bez komputera stacjonarnego. Dodatkowo można zainstalowad system WebShop dla automatycznej rejestracji zamówieo. {Cena produktu} System przypisywania cen produktu w programietradeware jest bardzo rozbudowany i pozwala przyporządkowad zamówieniom ceny w wielu wariantach. Można przypisad ceny jednostkowe do listy artykułów, zależne od daty, grupy cen a także utworzyd ceny zależne od daty i asortymentu stosownej listy. Ceny podstawowe mogą zostad rozszerzone o rabaty i zniżki dla poszczególnych osób lub ich grup. {Katalog kontrahentów} TradeWare zarządza różnymi bazami danych osób takimi jak: klienci i dostawcy interesenci przedstawiciele handlowi spedytorzy Tutaj rejestrowane są i pielęgnowane wszystkie dane personalne, adresy dostaw i rachunków, dane bankowe, preferencje. Klientom i dostawcom przyporządkowani są w księgowości odpowiednio dłużnicy i wierzyciele. TradeWare realizuje wymagania Compliance (Adresy Embargo) porzez regularną kontrolę adresów wobec list adresowych Unii Europejskiej i odpowiednią dokumentację kontrolną.

4 {Akwizycja} Proces akwizycji jest wspomagany przez zarządzanie katalogiem interesentów. Tutaj rejestrowane są ich dane. Wykorzystuje się go do selekcji adresów dla przeprowadzenia akcji telefonicznej lub korespondencyjnej, opisania nawiązanych kontaktów, wskazania terminu następnego kontaktu. TradeWare pozwala na oddzielne przygotowanie oferty bez rejestracji zlecenia. Dzięki wbudowanej aplikacji arkusza tekstu można do oferty stworzonej w TradeWare dołączyd kompletne teksty uzupełniające, np.: dotyczące danego produktu lub szczególne pisma towarzyszące. {Sprzedaż} W obszarze sprzedaży zarządza się z jednej strony katalogiem klientów, a z drugiej obszar ten obejmuje bieżącą rejestrację procesów sprzedaży od stworzenia oferty, przez sporządzenie zlecenia, dokumenty przewozowe, aż do wystawienia faktur. Dzięki użyciu mobilnych skanerów PDA TradeWare wspomaga też sprzedaż bezpapierową. Równolegle do sprzedaży towarów możliwa jest rejestracja wysyłki lub zwrotu opakowao ponownego użytku. Opakowania, palety i kontenery zostają oznakowane specjalnymi etykietami, aby zawsze można było podad źródło ich pochodzenia.

5 {Trasa, dowóz towaru} W czasie planowania trasy różni klienci będą przypisani jednemu samochodowi dostawczemu, albo jedna dostawa będzie rozłożona na kilka ciężarówek. Dokumenty dostawcze mogą byd wystawione osobno dla każdej trasy. Dokumenty dostawcze trasy mogą byd także przesłane na mobilne PDA, aby kierowca mógł bezpośrednio w czasie trasy nanieśd zmiany ilości towaru, dodatkowe artykuły, zwroty opakowao. Paragon dostawy może zostad bezpośrednio wydrukowany na drukarce znajdującej się w kabinie kierowcy. {Faktura} Zmiany kwitu dostawy są aktualizowane w systemie. W momencie potwierdzenia kwitu jest on drukowany jako faktura. Przy tym istnieje możliwośd zeskanowania kwitu dostawy i przyporządkowania go do dokumentów TradeWare. TradeWare wspomaga różne formy rachunków (pojedyncze, zbiorowe), a także różne jednostki czasowe (dzieo, tydzieo, miesiąc). Faktury mogą byd drukowane albo przesyłane jako rachunki elektroniczne. W TradeWare można zapisywad też noty uznaniowe oraz zwroty. Aby zredukowad ilośd paragonów można je naliczyd automatycznie przy następnym rachunku.

6 {Definicja produktu} TradeWare przyjmuje zamiennie pojęcie produktu i artykułu gdyż każdy przetwożony artykul jest produktem. Już sama zmiana etykiety artykułu tworzy nowy produkt. TradeWare daje więc możliwośd odzwierciedlenia w systemie różnych wariantów produktów. Najprostszym rodzajem jest wprowadzenie poszczególnych produktów jako pojedynczych artykułów ze zdefiniowanym opakowaniem i przypisaną ceną. Alternatywnie można też zarządzad partiami artykułów. W jednej partii można artykuły dodawad, zmieniad, tak że pod jednym numeren artykułu można zanotowad różne gatunki, klasy, miejsca produkcji. Do tego można kilka artykułów przypisad artykułowi głównemu, aby przejąd jego cechy. Dzięki temu można uprościd proces wyszukiwania żądanego artykułu.

7 {Zasoby} TradeWare pozwala na zarządzanie zasobami według opakowao (karton, skrzynka, europaleta, IFCO), albo jednostek wielkości (sztuka, kg, l). Liczba (według opakowao) i ilośd (według jednostek wielkości) są księgowane jednocześnie. Przy artykułach na wagę rezygnacja z przeliczeo przy nadpsuciu towaru przy zmianach wagi umożliwia mimo wszystko dokładne nimi kierowanie. Poza tym TradeWare umożliwia definiowanie przepakowania, aby można było używad pojdyncze produkty w większych jednostkach (europalety).

8 {Zarządzanie zasobami} Zarządzanie zasobami w TradeWare odbywa się przez bezpośrednie księgowanie. Program został zaprojektowany na działanie 24 godzinne. Ustala on stan zasobów dla danego momentu na bazie dostępnych w tym momencie informacji. Stan magazynu jest podawany bezpośrednio. Rezygnacja z zakooczenia dnia rozliczeniowego pozwala na ciągłą ewidencję zamówieo, także podczas inwentury w magazynie. W czasie inwentury istnieje możliwośd sporządzania różnych rodzajów list. Może to byd także wspomagane przez mobilne PDA. {Śledzenie opakowao transportowych} Dzięki przeksięgowaniu jednostek opakowania na poziom europalet lub kartonów będzie w szczególny sposób zapewnione spełnienie wymogów dotyczących opakowao transportowych. Już w czasie przyjęcia towaru dane dotyczące palet mogą byd zapisane w systemie, po czym następuje druk odpowiednich etykiet. Dokumenty transportowe pomagają w kontroli przesunięd w ramach firmy, bądź w magazynach zewnętrznych. Opakowania mogą zostad w magazynie zaksięgowane na konkretne miejsca magazynowe. Za pomocą terminalów sztaplarek następuje identyfikacja i zapis przesunięd opakowao. W procesie komisjonowania zostanie zarejestrowane wyjęcie towaru z pakietów i przypisanie go do opakowao transportowych. Na koocu palety zostaną zaksięgowane do poszczególnej trasy. {Dyspozycja} Równolegle ze stanem magazynu TradeWare zarządza też zasobami dyspozycyjnymi, które przedstawiają zapotrzebowanie na dane artykuły w przyszłości. Partie towaru i księgi magazynowe tworzą dodatkową detalizację zasobów dyspozycyjnych. Jedna partia towaru może byd przypisana kilku dostawom i jako taka śledzona do momentu sprzedaży. Na podstawie tych zasobów dyspozycyjnych mogą zostad podejmowane decyzje aż do zamówieo zautomatyzowanych. TradeWare wspiera ponadto inne rodzaje dyspozycji, takie jak wartośd najniższa zasobów lub dyspozycja dotycząca zamówieo.

9 {Agencja} W działalności agencyjnej każdemu procesowi jest nadany numer partii lub teczki, a następnie przyporządkowane są mu wszystkie dokumenty. Towar jest łączony w ramach danej partii. Inne koszty, takie jak koszty transportu, cło też mogą zostad dołączone do danej teczki. Przez rozliczenie partii może nastąpid rozliczenie towaru, a także ustalenie sumy pokrycia danej partii. Dostarczona partia towaru może byd w TradeWare śledzona przez cały proces kupna, produkcji i sprzedaży. Na podstawie danych rachunku możliwe jest odnalezienie dostawcy, co jest wymogiem EU. {Realizacja zamówienia} Do automatycznie albo ręcznie wystawionych zamówieo można dodad wezwania do zapłaty, a także zarejestrowad przychód towaru. W module przychodu towarów można przeprowadzid ocenę dostawców, wydrukowad etykiety dla artykułów i palet, a także zapisad dodatkowe związane z dostawą koszty. Funkcja kontroli faktur dostawców służy odciążeniu przychodu towaru i tworzy podstawę do zaksięgowania rachunków. Niezaksięgowany przychód towaru tworzy podstawę miesięcznych ograniczeo zakupów.

10 {Produkcja} Moduł zarządzania produkcją pomaga w usprawnianiu procesów produkcyjnych i dostosowuje je do zmieniającego się popytu, aby dad klientom to czego w danym momencie potrzebują. Wspomaganie procesów produkcji może następowad na różnych płaszczyznach, począwszy od zaopatrzenia, przez planowanie obłożenia linii produkcyjnych, aż do wysyłki towaru. Oprócz operacji księgowych dotyczących artykułów można też w TradeWare zapisad procesy pracy, których księgowanie następuje według jednostek pracy, np.: godziny pracy pracownika. Te dane można użyd w naliczaniu kosztów pracy. TradeWare oferuje też interfejs do urządzeo sortujących Greefa lub urządzeo sterujących TopControl. Integracja innych interfejsów jest realizowana na zamówienie. {Opakowania zwrotne} Obok zarządzania poszczególnymi artykułami zarządza się także opakowaniami zwrotnymi. Rodzaje opakowao mogą zostad przypisane do poszczególnych artykułów. Dzięki automatycznej funkcji możliwa jest rejestracja wysyłki lub zwrotu opakowao, co można odczytad bezpośrednio z dokumentów. Paragony opakowao ponownego użytku są połączone z przychodem towarów lub fakturami i mogą byd zapisane w systemie jako osobne dokumenty. Dla każdej pozycji paragonu opakowao rozróżnia się, czy chodzi o proces pożyczki czy sprzedaży. Na podstawie paragonów opakowao można obserwowad ich przemieszczenia, a także - podobnie jak w księgowaniu magazynowym dokonad zaksięgowao. TradeWare prowadzi dla każdego klienta i dostawcy konto opakowao, a także konto opakowao własnych przedsiębiorstwa. Wspiera też wyciągi z tego konta, a także inwentury opakowao ponownego użytku. W TradeWare są wystawiane faktury opakowao, przy czym może odnosid się to do obciążeo lub not uznaniowych, albo też do rozliczeo opakowao wypożyczonych. W TradeWare jest możliwa pełna kontrola zasobów opakowao przedsiębiorstwa ze szczególnym rozliczeniem kont dostawców i odbiorców.

11 {Rozliczanie z producentami płodów rolnych} Dostawy od producentów płodów rolnych zostają rejestrowane w systemie. Kwit producenta może byd uzupełniony o informacje dotyczące magazynu, sortowania lub jakości, które mogą byd uwzględnione przy rozliczeniach. Z definicją puli rozliczeniowej, która najpierw tworzona jest niezależnie od artykułu i okresu czasu, zostaje położona podstawa do ustalenia ceny dla producenta płodów rolnych. Do każdej puli można przypisad okres czasowy i poszczególne artykuły, a także dostawy każdego producenta i przebieg sprzedaży. Dzięki elastycznemu dopasowaniu artykułów do puli rozliczeniowej można określid przeciętną cenę sprzedaży. Przy tym chodzi o cenę netto, a więc cenę od której zostały odjęte rabaty, koszty transportu. Przy tworzeniu ceny danej puli ustala się cenę dla producenta płodów rolnych. Ta koncepcja pozwala na bardzo elastyczne rozliczenia, ponieważ w obrębie jednej puli można uwzględnid też różnice w ilości i różnice w artykułach. Poza tym dzięki przyporządkowaniu dokumentów przychodzących i wychodzących istnieje bardzo przejrzysty i łatwy do udokumentowania system tworzenia cen i rozliczeo z producentami. Rozliczenia z producentami następują po ustaleniu ceny puli rozliczeniowej. {Zarządzanie kontraktami} TradeWare pozwala na formułowanie kontraktów z dostawcami i integrację ich w zapis zamówieo lub zleceo. Kontrakt można wpisad do systemu i śledzid go aż do jego pełnej realizacji. W ramach zarządzania kontraktami można też realizowad rozwiązania dla kontyngentów takich jak np.: licencje dla importerów. {Zarządzanie finansami} Zarządzanie finansami staje się procesem coraz bardziej wymagającym i złożonym. Dlatego przedsiębiorstwa poszukują niezawodnych rozwiązao, które można dostosowad do potrzeb, zmian i kierunku rozwoju. TradeWare oferuje ogólne funkcje zarządzania finansami, takie jak księga główna, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami. Umożliwia kontowanie wszystkich druków i ich przekontowywanie do księgi głównej, co służy łatwemu i szybkiemu przeprowadzaniu różnych analiz i raportów, np.: rachunków zysków i strat, czy bilansu. TradeWare posiada wiele możliwości transmisji danych do różnych systemów rachunkowych, tak że dopuszczalne jest działanie mieszane, np.: zarządzanie pozycjami otwartymi w TradeWare, a księgowośd główna osobno, albo w biurze rachunkowym. Przepływy płatności w kraju i zagranicą są realizowane przez wystawienie polecenia zapłaty. Do tego można importowad wyciągi z kont oraz aktualizowad awiza przelewu.

12 {Integracja innych dokumentów} TradeWare pozwala na integrację innych dokumentów do systemu. Każdemu dokumentowi może zostad przyporządkowana dowolna liczba innych dokumentów. Tak np.: dostawie towarów można przyporządkowad zeskanowane kwity transportowe lub zdjęcia dostarczonego towaru. TradeWare łączy nowoczesne media z dokumentami księgowymi, dzięki czemu również e lub faxy mogą zostad dopisane do istniejących dokumentów lub katalogów danych. Wszystkie dokumenty są w TradeWare archiwizowane, dzięki czemu tworzą podstawę do bezpapierowego biura. Przyłączone dokumenty są zapisywane i zawsze dostępne w bazie danych TradeWare. Można je więc po przypisaniu usunąd z innych nośników. {Obsługa programu} System TradeWare obejmuje nawigację dla wyboru modułów i poszczególnych elementów, powierzchnię pracy, w której można otworzyd i aktualizowad równocześnie dokumenty w różnych modułach, a także listy wyboru, które służą do przedstawienia dodatkowych danych. Oczywiście nie brakuje standardowych elementów, takich jak paski narzędzi, systemy menu, ulubione, listy elementów do wyboru, okna dialogowe. Program obsługuje się myszą, ale oczywiście istnieje możliwośd całkowitej obsługi klawiaturą. W momencie wypełniania dokumentów można używając jednej ręki korzystad z oddzielnego bloku numerycznego. Zintegrowany jest też system skanowania produktów. {Zarządzanie użytkownikami i systemem uprawnieo} Niezależnie od systemu operacyjnego można zarządzad w TradeWare użytkownikami. Polega to na dodawaniu nowych użytkowników, przydzielaniu im różnych uprawnieo, w zależności od zapotrzebowania i funkcji w przedsiębiorstwie. System rozdziału uprawnieo obejmuje możliwośd dojścia do poszczególnych modułów, a także kierowanie transakcjami, które mogą zostad przeprowadzone. Poszczególni użytkownicy TradeWare mają tylko im przypisane uprawnienia obsługi.

13 {Parametryzacja} Działanie TradeWare może zostad przystosowane do potrzeb użytkownika przez konfigurację wielu parametrów systemowych. Większośd istotnych informacji podstawowych (płatności, waluta, język...) zawarta jest w tabelach systemowych. Przez odpowiednie uzupełnianie i ustawienia tych tabel konfiguruje się różne uaktualnienia, bez potrzeby zmiany w samym programie. Zmiany podstaw opodatkowania nie wymagają zmiany kodu TradeWare, wystarcza odpowiednia zmiana parametrów i tabel systemowych dostępnych z poziomu aplikacji. {System druku} Wszystkie wydruki z TradeWare są zdolne do dopasowania się względem wielkości pokazywanego obszaru (co jest pokazywane), a także formatu informacji (jak jest pokazywane). TradeWare Designer asystuje użytkownikowi przy dopasowaniach wydruku. Edycja dokumentów może nastąpid na papierze, jako fax, dokument pdf, albo też jako . Dodatkowo istnieje możliwośd przejęcia dokumentu do arkusza kalkulacyjnego Excel. System druku TradeWare jest praktycznie niezależny od kodu opragramowania. Każdy wydruk może zostad dopasowany do oczekiwanej formy. W systemie sprzedaży każdemu klientowi może zostad przypisany inny obraz wydruku. Możliwe są wydruki automatyczne lub jednostkowe. Z poziomu modułów podglądu danych w formie list możliwe jest kopiowanie danych do innych aplikacji systemu w celu ich dalszego przetważania. {System kontroli wersji} System kontroli wersji służy do śledzenia i protokułowania zmian w zawartościach plików i dokumentów, nawet gdy pliki zmieniają swoje nazwy i położenie w katalogach. Ponieważ w wielu przypadkach kilka osób korzysta z tych samych danych, można zawsze sprawdzid jaki użytkownik gdzie i kiedy coś zmienił. Poszczególne zmiany są zapisywane sukcesywnie w bazie danych TradeWare.

14 {Archiwizacja} Archiwizacja danych służy długoterminowemu i nie ulegającemu zmianom przechowywaniu danych przedsiębiorstwa. TradeWare oferuje funkcję wspomagającą optymalizację i redukcję danych, polegającą na łączeniu danych źródłowych w statystyki. Przy archiwizacji długoterminowej dane są przechowywane w oddzielnych bankach danych. Także dokumenty dodatkowe (zeskanowane, e, zdjęcia) są przechowywane wraz z dokumentami, którym zostały przyporządkowane. {Architektura trzypoziomowa} Istotną cechą architektury TradeWare jest koncepcja trójpoziomowa. Dzięki temu jądro TradeWare (poziom opracowania transakcji) jest niezależne od poziomu prezentacji (poziom użytkownika) oraz poziomu bazy danych. Dzięki temu możliwa jest bardzo łatwa implemantacja nowych interfejsów użytkownika realizowanych na różnych platformach, jak: internet, urządzenia mobilne i inne, a także zmiana systemu operacyjnego bazy danych.

15 {Skalowalnośd} Skalowalnośd to zapewnienie coraz wydajniejszej pracy systemu komputerowego w miarę zwiększania liczby elementów składowych. Dzięki trójpoziomowej architekturze TradeWare wspomaga różne architektury systemowe. W zależności od zapotrzebowania TradeWare może byd uruchamiany na pojedynczym komputerze, na komputerze w sieci komputerowej firmy, albo na serwerze. Oprócz tego można zrealizowad dzięki systemowi JobServer struktury z centralnymi lub decentralnymi bazami danych. {JobServer = Serwer transakcji} Serwer transakcji TradeWare wspomaga procesy bezosobowej wymiany danych. Przy tym są one sterowane czasowo lub zdarzeniowo. Tak zlecenia mogą zostad przyjęte i przekazane dalej, całkowicie automatycznie. Do tego steruje on połączeniem z urządzeniami mobilnymi. Wszystkie zapytania o dane stałe, a także transmisja dokumentów odbywają się za pośrednictwem serwera transakcji. Połączenie ze sklepem online, automatyczna rejestracja zamówieo i ich potwierdzenie odbywają się też za pośrednictwem tego serwera. Możliwe jest też włączenie serwera dla zadao wydruku. Dzięki temu pracownik nie musi czekad na przetworzenie danych przez system wydruku. {EDIFACT} EDIFACT jest międzynarodową normą dotyczącą elektronicznej wymiany danych, opracowaną w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. TradeWare używa jej standardów. Możliwe są awizo wysyłki (DESADV), faktura (INVOICE), cennik (PRICAT), zamówienie (ORDERS), a także awizo przelewu (REMADV) i odpowiedź na zamówienie (ORDRSP).

16 {Transmisja danych} TradeWare pośredniczy w transmisji danych w różnych formatach. Przy tym chodzi o transmisję sortymentu produktów w różnych standardach lub o transmisję takich dokumentów jak zamówienie, zlecenie, awizo przelewu, rachunek. TradeWare wspiera formaty XML, które dla codziennej komunikacji mogą zostad dowolnie poszerzone. Do tego TradeWare zawiera różne zorientowane procesowo interfejsy, np.: sortownie Greefa, sterowanie TopControl, połączenie z wagą lub z metkownicą. W koocu system umożliwia transmisję danych celnych dla realizacji handlu zewnętrznego EU w postępowaniu ATLAS. Poza tym TradeWare posiada wiele możliwości transmisji danych do różnych systemów księgowych, podatkowych i płatniczych (przelewy krajowe i zagraniczne, a także importowanie wyciągów z kąta). TradeWare, jako system zintegrowany, posiada również możliwośd współdziałania ze sobą w systemach zdecentralizowanych. Bazy danych TradeWare zlokalizowane w różnych miejscach wymieniają między sobą automatycznie stosowne dane. Dostęp do TradeWare, po odpowiedniej konfiguracji systemu, jest możliwy z każdego komputera posiadającego połączenie internetowe.

17 {Features - sprzedaż} Oferta, zlecenie, faktura, zlecenie wysłania, rachunek Paragon Specyficzne dane artykułu Katalog asortymentu Ewidencja danych za pomocą kodów kreskowych Komisjonowanie Komisjonowanie według obszarów Komisjonowanie z planowaniem trasy Dostawa częściowa Osobna rejestracja i naliczanie opakowao wtórnych PointOfSale (rejestracja kwitu przy kasie) Moduł kasy (zarządzanie kasą bez rejestracji kwitu) Zarządzanie kontraktami Rachunek zbiorowy Faktura opakowao zwrotnych Moduł sprzedaży obwoźnej Funkcja zamknięcia wszystkich dokumentów aż do księgowości Infotool: klient Infotool: historia cen Interfejs dla sklepu internetowego Transmisja danych EDI, XML System zawiadamiania o kolejnych krokach działania (Messaging) Naliczanie prowizji Transmisja danych do urzędu celnego Intrastat - sprawozdania GUS {Features - zakup} Zapytanie, zamówienie, oczekiwanie na towar, przyjęcie towaru, dowód przyjęcia Rejestracja towaru Mobilna ewidencja danych przy przyjęciu towaru Osobna rejestracja i naliczanie opakowao zwrotnych Planowanie zaopatrzenia, zamówienia automatyczne Zarządzanie kontaktami Częściowe przyjęcie towaru Dyspozycja najniższej wartości zasobów Dyspozycja dotycząca zamówieo Zarządzanie zapytaniami System zawiadamiania o kolejnych krokach działania (Messaging) Naliczanie prowizji Intrastat - sprawozdania GUS

18 {Features - definicja produktu} Oddzielenie definicji produktu w zakupie i sprzedaży Połączenie z opakowaniami wtórnymi Trzypoziomowa definicja produktu: Jednostka opakowania, jednostka ilości, jednostka transportowa Artykuł główny Trzypoziomowe grupowanie artykułów Definicja składników produktu Generator artykułów Listy cen Listy : automatyczna wysyłka i specyficzne dla klienta naliczanie Katalog produktów Oferty specjalne Tworzenie asorymentu Separacja artykułów Definicja przepakowywania Etykiety Dynamiczna baza danych produktów Infotool dla artykułów Centralne zarządzanie danymi stałymi dla oddziałów firmy {Features - magazyn} Aplikacje dla kodu kreskowego EAN 128 Mobilna rejestracja danych Zarządzanie stanem opakowao zwrotnych Prowadzenie ksiąg magazynowych i naliczanie partii towaru Księgowanie kosztów Prowadzenia kilku magazynów Śledzenie Seryjnego Numeru Jednostki Transportowej (NVE / SSCC) Kod SSCC jest wymaganym elementem etykiety logistycznej dla jednostek logistycznych Zarządzanie miejscami magazynowymi Infotool dla stanu magazynowego Śledzenie miejsca pochodzenia produktu

19 {Features - księgowośd} Interfejs do programów księgowych DATEV, KHK, SAP, KARAT, FIBU2000, HANNIBAL, HMD, VARIAL, RHV Rachunek zysków i strat, bilans Zarządzanie saldami wierzytelności i należności Miejsce powstawania kosztów Przepływ kosztów w kraju i za granicą Wezwanie do zapłaty Konto przejściowe Transmisja danych EDI (REMADV) Transmisja danych GDPDU {Features - produkcja} Rejestracja danych przedsiębiorstwa Planowanie produkcji Zarządzanie rysunkami technicznymi Planowanie zasobów Kontrola jakości {Features związek producentów} Rozliczenia związku Rozliczenia z producentami płodów rolnych Automatyczne przetwarzanie wyników sortowania Rozliczenia puli dostarczonego towaru Zarządzanie cenami puli rozliczeniowej Ustalanie cen puli towaru Zarządzanie kosztami Połączenie z systemami sortującymi GREEFA Połączenie z systemem TopControl {Features CRM - zarządzanie dokumentami} Integracja z Unified Messaging Systemen (Tobit David, Novell GroupWise) Połączenie ze skanerem dokumentów Zbiór dokumentów w formacie PDF Archiwizacja dokumentów Globalna książka adresów Kontrola Compliance (System Embargo EU) Zarządzanie kontaktami i kontraktami Zarządzanie kontaktami z kontrahentami i interesantami

20 {Features - pozostałe} Naliczanie DSD (Zielony Punkt) Zarządzanie projektami Zarządzanie personelem Rejestracja czasu pracy System kontroli wersji bazy danych System uprawnieo na wszystkich poziomach Możliwośd dopasowania specyficznych żądao klienta Reporting Transmisja danych XML Możliwośd zainstalowania specyficznych interfejsów

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

TradeWare Polska ul. 3-go Maja 150 41-500 Chorzów. Ebbinghaus TEAM GmbH - Am Kirschberg 20-97218 Gerbrunn. www.tradeware.de

TradeWare Polska ul. 3-go Maja 150 41-500 Chorzów. Ebbinghaus TEAM GmbH - Am Kirschberg 20-97218 Gerbrunn. www.tradeware.de TradeWare Polska ul. 3-go Maja 150 41-500 Chorzów fon: +48 32 733 44 10 sales@tradeware.de www.tradeware.pl Ebbinghaus TEAM GmbH - Am Kirschberg 20-97218 Gerbrunn fon: +49 (0) 931.27887-0 sales@tradeware.de

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Mobilna rejestracja danych w handlu i produkcji

Mobilna rejestracja danych w handlu i produkcji Mobilna rejestracja danych w handlu i produkcji Spis treści 1. Zalety TradeWare mobile client... 3 2. Użycie na stoisku lub targach... 4 3. Użycie w gospodarce materiałowej... 4 3.1. Standardowy przebieg

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Część I. Czemu nie. :)

Część I. Czemu nie. :) Część I Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? Czemu nie. :) Autor Cyryl Sochacki QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Weaver WMS http://weaversoft.pl/pages/products/wms/ Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Założenia systemu Weaver WMS Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Różnice Corax ->MiniCorax

Różnice Corax ->MiniCorax Różnice Corax ->MiniCorax Poniżej przedstawiamy listę funkcjonalności, których MiniCorax nie będzie posiadał w stosunku do Coraxa 1. Podstawowe cechy MiniCoraxa a) Pakiet podstawowy zawiera tylko 1 stanowisko

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP Gorlice 28.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP Ogłoszone przez F.P.H.U. ARPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 38-300 Gorlice ul. Dukielska 83m NIP: 738 214 51 02 KRS: 0000444908

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do skali biznesu www.enova.pl enova Szyta na miarę Skalowalność Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyfikacjom i rozbudowie.

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja serwisu kurierskiego wersja standardowa

Specyfikacja serwisu kurierskiego wersja standardowa Specyfikacja serwisu kurierskiego wersja standardowa Front Obsługa konta logowanie rejestracja (wraz z aktywacją za pomocą e-maila) profil dane podstawowe: nowe hasło, numer konta bankowego dane do faktury

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Rachunkowego Maciej Nowakowski. Nasze Biuro oferuje m.in : - Obsługę w naszej siedzibie lub u klienta, - Możliwość usług za pośrednictwem Internetu, - Informacja

Bardziej szczegółowo

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs enova

Nowy interfejs enova Spis treści 1. Nowy interfejs... 2 1.1 Nowy układ folderów modułu Handel... 2 1.2 Nowy układ folderów modułu Księgowość... 3 1.3 Układ folderów w pozostałych modułach... 5 Strona 1 z 5 1. Nowy interfejs

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A.

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A. Piaseczno, 2-0-201r. Zamawiający: Creotech Instruments S.A. ul. Okulickiego 7/9 0-00 Piaseczno NIP: 91221 REGON: 1126690 KRS: 00000709 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/201 Wymagania dla systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Wystawianie efaktur stan prawny 2 Program Symfonia e-dokumenty

Bardziej szczegółowo

WF-Mag BIZNES - program magazynowy

WF-Mag BIZNES - program magazynowy WF-Mag BIZNES to program magazynowy przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie lub punkty sprzedaży detalicznej. W

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Komunikator. Program do internetowych połączeń w trybie On-Line.

Komunikator. Program do internetowych połączeń w trybie On-Line. Komunikator Program do internetowych połączeń w trybie On-Line. Geneza powstania programu Program Komunikator został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na funkcję internetowego połączenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 4

Dokumentacja Pakietu Trawers 4 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 4 Zastosowanie Pakietu Trawers do obsługi sprzedaży detalicznej wydanie z 2009-01-12 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie:

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

System Oceny Uczniów

System Oceny Uczniów S t r o n a 2 System Oceny Uczniów System oceny uczniów dostępny jest tylko z poziomu menu nauczyciela (WLSI-N) i do prawidłowego funkcjonowania wymaga uruchamiania z kompanii przypisanej nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do

EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do przygotowania karty technologicznej produkcji. Program powstał

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo