Projekt z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt z dnia 10. 02. 2012 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... r. w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych Na podstawie art. 202b ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa wymagania techniczne i organizacyjne przekazywania Straży Granicznej przez przewoźnika lotniczego informacji dotyczącej pasażerów znajdujących się na pokładzie statku powietrznego, który będzie lądował na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej informacją API, w szczególności: 1) sposób przekazywania informacji API w formie elektronicznej; 2) stosowane formaty danych Komendant placówki Straży Granicznej, o którym mowa w art. 202a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, zwanej dalej ustawą, występując o przekazanie informacji API, przesyła przewoźnikowi lotniczemu wniosek o przekazanie informacji API, zwany dalej wnioskiem. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia. 2. Przewoźnik lotniczy niezwłocznie przekazuje zwrotnie potwierdzenie otrzymania wniosku na adres, z którego ten wniosek otrzymał Przewoźnik lotniczy, zobowiązany jest do przesłania informacji API za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez komendanta placówki Straży Granicznej, o którym mowa w art. 202a ust. 4 ustawy: 1) poprzez bezpieczne łącze internetowe; 2) stosując wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); 1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej sprawy wewnętrzne, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz i Nr 240, poz

2 3) podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Na adres poczty elektronicznej, z którego otrzymano informację API, komendant placówki Straży Granicznej, który te informacje otrzymał, przekazuje: 1) zwrotnie potwierdzenie jej otrzymania lub, 2) zawiadomienie, że informacja API dotarła w postaci uniemożliwiającej jej odczytanie lub w formacie niezgodnym z ustalonym, w celu umożliwienia podjęcia działań określonych w art. 202b ust. 3 i 4 ustawy. 3. W przypadku, gdy placówka Straży Granicznej posiada konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej epuap, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być realizowane przy wykorzystaniu epuap oraz przy wykorzystaniu profilu zaufanego epuap Informacja API przekazywana jest jako tekst strukturalny w postaci uniwersalnego formatu tekstowego do zapisu danych w formie pliku tekstowego. 2. Plik tekstowy, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane w formacie: 1) EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Comerce and Transport) określonym w międzynarodowej normie ISO 9735, lub 2) XML (Extensible Markup Language) określonym standardem W3C (World Wide Web Consortium), lub 3) innym umożliwiającym przedstawienie danych w formie strukturalizowanej określonej w standardzie międzynarodowym. 5. W przypadku przekazywania informacji API, w sposób inny niż określony w 3, przewoźnik lotniczy zamieszcza dodatkowo na tej informacji swoją nazwę oraz podpis upoważnionego pracownika. 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. w porozumieniu: MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (poz. ) WZÓR WNIOSKU O PRZEKAZANIE INFORMACJI API KOMENDANT PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ Commander of Border Guard Post.. (nazwa placówki/ name of the Border Guard Post). (Nr pisma wychodzącego/letter reference number) Przewoźnik lotniczy/air carrier.. (miejscowość, data/ place, date) Egz. nr/copy. no (nazwa przewoźnika lotniczego/name of air carrier) WNIOSEK o przekazanie informacji API/REQUEST for API information Na podstawie art. 202a ust. 4, w związku z art. 202a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) wnoszę o przekazanie informacji o: (Pursuant to Article 202a Section 4, in conjunction with Article 202a Section 1 of the Act of 3 July Aviation Law (Journal of Laws of 2006 No 100, pos. 696, as amended) hereby I lodge a request for information about:) pasażerach lotu numer z portu lotniczego... w dniu... (passengers of the flight number) (arriving from (airport)) (on (date)) Informacje API należy przekazać na adres poczty elektronicznej:.. Please send the API information by to the following address: W przypadku braku możliwości przekazania informacji API w formie elektronicznej, If the API information can not be sent by , proszę o przesłanie informacji API telefaksem na numer. please send it by fax to the following number lub przekazanie jej w inny sposób ustalony z... or submit it in another way agreed with Informacja API powinna zawierać następujące dane: (API Information should include:) 1) imię lub imiona oraz nazwisko w pełnym brzmieniu; (the full name (first name/names, full surname/surnames)) 2) datę urodzenia; (date of birth) 3) numer i rodzaj dokumentu podróży; (number and type of the travel document) 4) obywatelstwo; (citizenship) (imię i nazwisko, dane adresowe: numer telefonu, ) (full name, address details, including the phone number, address)

4 5) nazwę przejścia granicznego, w którym nastąpi przekroczenie granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej; (name of the border crossing point, where the passenger will cross the state border of the Republic of Poland) 6) numer lotu; (flight number) 7) datę i czas startu i lądowania statku powietrznego; (date and time of take off and landing of the aircraft) 8) liczbę pasażerów statku powietrznego; (number of passengers of the aircraft) 9) lotnisko wejścia pasażera na pokład statku pasażerskiego w celu odbycia podróży. (name of the airport of boarding of the passenger) POUCZENIE/CAUTION: 1. Przewoźnik lotniczy jest zobowiązany przekazać informację po zakończeniu odprawy biletowo-bagażowej pasażerów danego lotu, jednak nie później niż w chwili startu statku powietrznego. (The air carrier is obliged to provide the information about passengers after check-in, but no later than at the moment of the take-off of the aircraft.) 2. W przypadku nieprzekazania informacji, przekazania jej niepełnej lub nieprawdziwej, zgodnie z art. 209u ustawy Prawo lotnicze, komendant placówki Straży Granicznej wystąpi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o nałożenie na przewoźnika kary pieniężnej w wysokości: zł za nieprzekazanie informacji, zł za przekazanie informacji nieprawdziwej, zł za przekazanie informacji niepełnej. (In case of non-delivery of the requested information, or delivery of incomplete or incorrect information, the Commander of Border Guard Post - with accordance to Article 209u - Aviation Law - will apply to the President of the Civil Aviation Authority to impose a fine of: PLN to the carrier for not delivering the information, PLN for providing incorrect information and PLN for providing incomplete information.) 3. Potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku należy niezwłocznie przesłać na adres, z którego przewoźnik lotniczy ten wniosek otrzymał. (A confirmation of receipt of this application should be sent immediately to the address from which the air carrier received the request.) Wykonano w 2 egz. (Made in 2 copies:) Egz. nr 1 adresat (Copy No. 1 for the addressee Egz. nr 2 - a/a (Copy No. 2 ad acta) Wykonał. tel. nr (Done by) (phone number) (pieczęć i podpis komendanta placówki SG) (stamp and signature of the Commander of Border Guard Post)

5 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 202b ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia określa wymagania techniczne i organizacyjne przekazywania przez przewoźnika lotniczego informacji dotyczącej pasażerów znajdujących się na pokładzie statku powietrznego, który będzie lądował na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "informacjami API", w szczególności sposób przekazywania informacji API w formie elektronicznej i stosowane formaty danych uwzględniający rozwiązania techniczne i środki komunikacji elektronicznej wykorzystywane przez Straż Graniczną i przewoźników lotniczych. Określając wymagania dotyczące przekazywania informacji uwzględniono rozwiązania umożliwiające ich sprawną i bezpieczną wymianę. Anglojęzyczny skrót API (advance passenger information) zastosowano ze względu na powszechne jego używanie w państwach UE i brak satysfakcjonującego odpowiednika tego wyrażenia w języku polskim oddającego jego zakres przedmiotowy. Dosłowne tłumaczenie tego wyrażenia nie oddaje właściwego znaczenia. W celu ustandaryzowania wniosku o przekazanie informacji API jaki właściwy komendant placówki Straży Granicznej przesyła przewoźnikowi lotniczemu występując o przekazanie informacji API, ustalono jego wzór graficzny. Wzór tego wniosku sporządzono w taki sposób aby zawierał on obok wniosku o przekazanie informacji API również przydatne informacje stanowiące wyciąg z przepisów ustawy. W celu wykluczenia wątpliwości co do skutecznego przekazania wniosku przewoźnikowi lotniczemu zobowiązano go do niezwłocznego zwrotnego potwierdzenia otrzymania tego wniosku na adres, z którego ten wniosek otrzymał. Mając na względzie powszechność stosowanej obecnie poczty elektronicznej potwierdzenie takie nie będzie wymagało w zasadzie żadnego nakładu czasu lub pracy. Zgodnie z projektem przekazywanie informacji będzie się odbywało za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Bezpieczeństwo danych osobowych powinno zostać zapewnione poprzez użycie do tego celu bezpiecznego łącza internetowego. Ochrona danych, jakim objęta być musi transmisja, powinna być realizowana na poziomie "wysoki" w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Ze względu na konieczność zapewnienia, że dane pochodzą od określonego przewoźnika i nie uległy jakimkolwiek zmianom powinny one zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje API powinny być przekazywane na adres wskazany przez komendanta placówki Straży Granicznej, który wnioskował o ich przekazanie. Wprowadzono ponadto, przy przekazywaniu informacji API, możliwość wykorzystywania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - epuap, o ile dana placówka posiada konto na tej platformie. Istotne jest jednakże to, że decyzję o wykorzystaniu tego sposobu komunikowania podejmuje przewoźnik lotniczy. Formaty danych stosowane do przekazywania informacji API określone zostały szeroko. Co do zasady stosowane mogą być formaty umożliwiające przedstawienie danych w formie strukturalizowanej określonej w standardzie międzynarodowym, które pozwolą na przetworzenie informacji w sposób umożliwiający odfiltrowanie informacji API. Jako dopuszczalny wskazano format EDIFACT (norma ISO 9735), ze względu na to, że jest stosowany przez przewoźników lotniczych oraz najpowszechniejszy format wymiany danych XML. Możliwe jest przekazywanie informacji API w innych formatach jednakże z zastrzeżeniem, że umożliwiać one będą przedstawienie danych w formie strukturalizowanej określonej w standardzie międzynarodowym. Przewoźnik przekazujący informacje API dokona wyboru formatu najbardziej dla siebie dogodnego. W przypadku przekazywania informacji API, w sposób inny niż za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu wykluczenia wątpliwości co do podmiotu przekazującego informacje API oraz czy informacje te przekazuje osoba upoważniona zawarto w projekcie zobowiązanie aby przewoźnik lotniczy

6 wskazał swoją nazwę oraz na przekazywanej informacji zamieścił swój podpis pracownik upoważniony do jej przekazania. Z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, będącej w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej zostaną sfinansowane następujące koszty: - serwera internetowego wraz z oprogramowaniem zł, - zestawienia bezpiecznego łącza Internet Intranet (sieć wewnętrzna SG) zł, - implementacja API w systemie ODPRAWA SG zł. Ponadto zostaną także sfinansowane coroczne wydatki na: - zapewnienie bezpiecznego łącza do transmisji informacji API zł rocznie, - aplikację umożliwiającą odbiór i translację informacji API na format XML zł rocznie. Przewoźnik lotniczy przekazujący informacje API poniesie koszty stanowiska do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego zgodnie ze standardem WebTrust SM/TM ok. 200 zł/rok. Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z tym rozporządzeniem. Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zgodnie z 11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.). Regulacja jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej i stanowi uszczegółowienie przepisów ustawy Prawo lotnicze wdrażających postanowienia Dyrektywy Rady 2004/82/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zobowiązania przewoźników do przekazywania danych pasażerów (Dz. Urz. UE L 261 z , str. 24). Projekt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej i nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnień. OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie Wejście w życie rozporządzenia będzie oddziaływało na: - komendantów placówek Straży Granicznej; - przewoźników lotniczych. 2. Konsultacje społeczne Projekt rozporządzenia wymaga konsultacji społecznych z przewoźnikami lotniczymi w celu uwzględnienia rozwiązań technicznych i środków komunikacji elektronicznej wykorzystywanych przez tych przewoźników. Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach procedury lobbingowej nie zgłosił się żaden podmiot zainteresowany pracami nad projektem. W ramach konsultacji społecznych projekt został przekazany do : 1) Exin Sp. z o. o. 2) IATA Polska 3) BARIP Rada Przedstawicieli Linii lotniczych w Polsce 4) AOPA POLAND Krajowe Towarzystwo Lotnicze 5) IBEX Usługi lotnicze 6) Small Planet Airlines Sp. z o. o. 7) General Aviation Sp. z o. o. 8) FLYJET Sp. z o. o. 9) Eurolot S.A. 10) Enter Air Sp. z o. o.

7 11) Blue Jet Sp. z o. o. 12) Air Italy Polska Sp. z o. o. 13) AD Astra Executive Charters S.A. 14) Jet Air Sp. z o. o. 15) Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 16) Sky Taxi Sp. z o. o. 17) Sprintair S.A. 18) SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 19) Air Dispatch Sp. z o. o. 20) Jet Service Poland Sp. z o. o. 21) Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze 22) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o. 23) Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o. o. 24) Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o. o. 25) Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o. o. 26) Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o. o. 27) Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. 28) Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 29) Port Lotniczy Wrocław S.A. 30) Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. 31) Polska Izba Turystyki 32) Alfa Star Spółka Jawna 33) Oasis Tours Sp. z o. o. 34) Rainbow Tours S. A. 35) Neckermann Polska Sp. z o. o. 36) Bee Free Sp. z o. o. 37) Nowa Itaka Sp. z o. o. 38) Wezyr Holidays Service Sp. z o. o. 39) Triada S.A. 40) Exim S.A. 41) Globe Travel Services Sp. z o. o. 42) TUI Poland Sp. z o. o. 43) Jet Touristic Poland Sp. z o. o. 44) Ecco Holiday Sp. z o. o. W ramach konsultacji społecznych uwagi zgłosiły Polskie Linie Lotnicze LOT. Jednakże zgłoszone uwagi dotyczą ustawy Prawo lotnicze, a nie projektowanego rozporządzenia i tym samym nie ma możliwości ich uwzględnienia w przedmiotowym projekcie. Uwaga nr 1 PLL LOT dotyczy zakresu obowiązywania art. 202a ustawy Prawo lotnicze, jednakże przedmiotem prac nad projektem nie jest ustalanie zakresu przedmiotowego art. 202a ust. 1 i 2, lecz określenie, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania informacji, w szczególności sposób przekazywania informacji w formie elektronicznej oraz stosowane formaty danych. Następne uwagi (nr 2 i w konsekwencji nr 3) także dotyczą rozwiązań przyjętych w ustawie i co do zasady nie odnoszą się do opiniowanego projektu rozporządzenia. Ponadto PLL LOT w swoich uwagach (uwaga nr 2) odnosi się wyraźnie do kwestii zakresu danych określonych w ustawie (art. 202a) informując o braku możliwości ich przekazywania w oparciu o posiadany obecnie DCS. Oznacza to, że w celu realizacji przepisów ustawy zobowiązany będzie do stworzenia takiego systemu pozyskiwania danych, który umożliwi mu ich zebranie w celu wygenerowania informacji API, co pociągnie za sobą koszty. Koszty te wynikać będą jednakże z wprowadzenia rozwiązań ustawowych, nie zaś przepisów zawartych w przedmiotowym projekcie.

8 Kolejną kwestią, którą podnosi PLL LOT na którą projektodawca ma wpływ i która może być modyfikowana w przedmiotowym projekcie są formaty plików tekstowych przekazywanych informacji API w formie elektronicznej. Projektodawca w stopniu maksymalnym uwzględnił formaty stosowane powszechnie (XML), a w szczególności stosowane przez przewoźników lotniczych (EDIFACT) co zostało wyraźnie wyartykułowane w uzasadnieniu do projektu. Projektodawca nie ogranicza się jednakże do ww. formatów, umożliwiając przewoźnikowi lotniczemu zastosowanie jakiegokolwiek z dogodnych dla niego rozwiązań, jednakże wymogiem jest aby format ten umożliwiał przedstawienie danych w formie strukturalizowanej określonej w standardzie międzynarodowym. W tym zakresie trudny jest do utrzymania zarzut nieuwzględnienia specyfiki działania przewoźnika lotniczego i ograniczania go przy wyborze formatu zapisu danych. PLL LOT w uwadze nr 4 proponują wykorzystanie zakupionego przez PLL LOT i aktualnie funkcjonującego systemu, przy pomocy którego PLL LOT wysyła dane pasażerskie zawarte w PNR do władz amerykańskich i kanadyjskich. Jednakże omówiona w uwadze 4 PLL LOT opcja generowania danych dla władz państw trzecich dotyczy generowania danych PNR, a nie API, co mogłoby sugerować, że określony w ustawie zakres informacji API może być inny niż wynikający z przepisów dyrektywy 2004/82/WE. Stosowanie zamiennie pojęć: dane PNR i informacje API, które nie są tożsame, prowadzi do rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym i przedstawionym w piśmie PLL LOT. Wniosek o ponowną analizę projektu oraz dokonanie zmiany, która spowodowałaby ograniczenie kosztów dla przewoźników lotniczych w sposób sugerowany w uwagach poprzez dostosowanie wniosków do zakresu danych posiadanych przez przewoźnika do celów handlowych (PNR) czy systemów, którymi on dysponuje nie jest zależny od projektodawcy, byłby niezgodny z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo lotnicze i prowadziłby do zniweczenia norm ustawowych (oraz przepisów UE). Projektodawca nie ma więc możliwości dostosowania zakresu informacji API do posiadanych przez przewoźników lotniczych danych PNR, co ograniczyłoby koszty związane z ich pozyskiwaniem oraz zmiany ustalonego ustawowo sposobu przekazywania danych. Pozostali partnerzy społeczni nie zajęli stanowiska w wyznaczonym terminie. Dodatkowo projekt został skierowany, w ramach uzgodnień międzyresortowych, do zaopiniowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który nie zgłosił uwag do przedmiotowego projektu. 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Koszty związane z przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwiającej przetwarzanie informacji API pokrywane są z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, będących w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej. Z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, będącej w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej zostaną sfinansowane następujące koszty: - serwera internetowego wraz z oprogramowaniem zł, - zestawienia bezpiecznego łącza Internet Intranet (sieć wewnętrzna SG) zł, - implementacja API w systemie ODPRAWA SG zł. Ponadto zostaną także sfinansowane coroczne wydatki na: - zapewnienie bezpiecznego łącza do transmisji informacji API zł rocznie, - aplikację umożliwiającą odbiór i translację informacji API na format XML zł rocznie. Koszty nałożonego na przewoźnika lotniczego obowiązku zapewnienia ich integralności i autentyczności poprzez opatrzenie ich podpisem elektronicznym a związane z uzyskaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego wyniosą ok. 200 zł/rok w stosunku do każdego przewoźnika lotniczego.

9 4. Wpływ regulacji na rynek pracy Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 6. Wpływ na sytuację i rozwój regionów Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

- o zmianie ustawy - Kodeks morski wraz z

- o zmianie ustawy - Kodeks morski wraz z SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-210-08 Druk nr 1515 Warszawa, 9 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..2010 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, w której ma dotyczyć projektowana zmiana ustawy Handel elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. Projekt z dnia 20.03.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa o zmianie ustawy Kodeks morski ma na celu zapewnienie wykonania postanowień Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/54 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej

w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 338 DECYZJA Nr 385/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r.

Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-68-08 Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2)

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 153 9090 Poz. 903 903 USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) sposób wdrożenia naziemnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo