Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /14-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Projekt pn. Wdrożenie w ITM OUTSOURCING Sp. z o.o. systemu KARINA do automatyzacji procesów biznesowych związanych z outsourcingiem specjalistów IT na potrzeby projektów informatycznych" Zamawiający ITM OUTSOURCING Sp. z o.o. ul. Chmielna 85/ Warszawa KRS NIP , REGON Zwany w dalszej części: Zamawiający Strona 1 z 7

2 Przygotowanie i złożenie oferty 1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty. Brak takich podpisów skutkuje odrzuceniem oferty. 3. Ofertę sporządza się wyłącznie w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 4. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do złożenia oferty. 6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów bądź kserokopii. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do złożenia oferty. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do złożenia oferty. Postępowanie ofertowe 1. Postępowanie rozpoczyna się wręczeniem lub rozesłaniem do potencjalnych kontrahentów Zapytania Ofertowego oraz niniejszej SIWZ. 2. Potencjalny Kontrahent składa ofertę w miejscu i terminie określonym w niniejszej SIWZ i wówczas staje się Oferentem. 3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ i zawiera umowę z Oferentem, który tę ofertę złożył. Informacje uzupełniające Realizowane usługi będą świadczone na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /14-00 zwana dalej Umową. Strona 2 z 7

3 Przedmiot zapytania Oferta dotyczy zakupu oprogramowania oraz jego wdrożenia na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie w ITM OUTSOURCING Sp. z o.o. systemu KARINA do automatyzacji procesów biznesowych związanych z outsourcingiem specjalistów IT na potrzeby projektów informatycznych". Wprowadzenie biznesowe ITM OUTSOURCING Sp. z o.o. nie posiada dedykowanego, centralnego systemu służącego do obsługi klientów w zakresie outsourcingu specjalistów IT na potrzeby projektów informatycznych. System ten zostanie wdrożony na etapie realizacji projektu oraz zostanie udostępniony Partnerom biznesowym wskazanym w projekcie. W chwili obecnej, bez systemu informatycznego, pracownicy Zamawiającego są w stanie wykonywać tylko niewielką część zadań, które stanowią zakres rozwiązania. W tym celu stosowany jest zestaw niepowiązanych ze sobą narzędzi, takich jak: poczta , dokumenty Word, Excel, MS Project i dokumenty papierowe. Ponadto Zamawiający posiada wewnętrzny system do fakturowania (wystawiania faktur VAT), lecz w żaden sposób niepowiązany z innymi procesami, które mogłyby być automatyzowane poprzez działanie nowego, pełnego systemu. ITM OUTSOURCING Sp. z o.o. nie posiada zasobów ludzkich potrzebnych do zaprojektowania i wdrożenia rozwiązania. W tym celu Zamawiający zamierza kupić od firmy zewnętrznej (dostawcy) zaprojektowane rozwiązanie. Dzięki temu wyeliminowany zostanie problem braku zasobów ludzkich nieposiadających odpowiednich kompetencji do budowy tego typu rozwiązania. Opis systemu Celem systemu KARINA jest automatyzacja procesów biznesowych związanych z outsourcingiem specjalistów IT na potrzeby projektów informatycznych. Zamawiający w chwili obecnej nie posiada systemu informatycznego wspierającego współpracę z kontrahentami we wspomnianym zakresie usług. System będzie automatyzował działanie następujących procesów biznesowych: 1. Wyszukiwanie obecnie Partnerzy proszą pracowników Zamawiającego o wskazanie, którzy specjaliści IT mogą zrealizować dany projekt informatyczny w danym czasie. Biorąc pod uwagę fakt, iż zmiennych mających wpływ na rekomendację specjalistów jest wiele (m.in. doświadczenie, dostępność, cena), proces ten realizowany w sposób manualny jest pracochłonny, a zarazem kosztowny. Stan pożądany to taki, w którym Partner będzie mógł wyszukać specjalistów IT według uznanych przez niego kryteriów w centralnej bazie Zamawiającego. 2. Negocjowanie pracownicy ITM OUTSOURCING dopiero po przedstawieniu konkretnych specjalistów IT mogą liczyć na informację zwrotną od Partnera. Proces ten jest czasochłonny, gdy Partner potrzebuje czasu do przeanalizowania oferty. Stan pożądany to taki, w którym Partner z góry może określić wartości brzegowe, do których Zamawiający będzie musiał się dostosować. Stan docelowy opisywanego procesu to taki, który oznacza wygenerowane w systemie warunki, na podstawie których następnie będzie mogła być zawarta umowa ramowa wraz z uzgodnionymi stawkami dla danego profilu specjalisty IT, np. administratora baz danych z 3 letnim doświadczeniem w produktach firmy Oracle. 3. Zamawianie wielokrotnie pracownicy Zamawiającego otrzymują od Partnerów zamówienia w sposób nieskoordynowany w formie i czy telefonów. Prowadzi to do późniejszych nieporozumień przez brak centralnej informacji na temat parametrów konkretnego zamówienia. Partnerzy jednocześnie wnioskują o możliwość składania elektronicznych zamówień (z ang. PO Purchase Orders) bezpośrednio z ich systemów informatycznych (np. z systemów ERP). Stan pożądany to taki, w którym Partnerzy na podstawie wyniku procesu negocjacji będą mogli złożyć zamówienie w swoim systemie umożliwiając jego automatyczną Strona 3 z 7

4 rejestrację w systemie B2B Zamawiającego. Wprowadzenie takiego stanu rzeczy pozwoli skrócić czas: od negocjacji do bezpośredniego rozpoczęcia świadczenia usług przez ITM OUTSOURCING na rzecz jego Partnerów. 4. Rozliczanie na koniec każdego miesiąca Zamawiający jest zobowiązany raportować swoim Partnerom czas pracy specjalistów IT pracujących na rzecz danego Partnera. Partner z kolei musi zatwierdzić godziny, które stanowią podstawę do wystawienia faktury. W efekcie faktury są dostarczane czasem nawet 10 dni później niż było to zakładane. Tym samym wpływa to negatywnie na płynność Zamawiającego. Stan pożądany to taki, w którym Partner na bieżąco ma dostęp do informacji o przepracowanych przez specjalistę IT godzinach, a tym samym zna wartości oczekiwanej faktury. Na koniec danego miesiąca system Zamawiającego generować będzie elektroniczne rozliczenie dla Partnera stanowiące podstawę do wystawienia faktury. 5. Fakturowanie aktualnie ITM OUTSOURCING przesyła tradycyjną pocztą papierowe faktury. Metoda ta jest nieefektywna czasowo oraz finansowo doprowadzając do opóźnień w płatnościach oraz obniżając płynność firmy. Stan pożądany to taki, w którym faktura elektroniczna jest generowana przez system automatycznie na podstawie rozliczenia i przesyłana za jego pośrednictwem w formie podpisanego cyfrowo dokumentu bezpośrednio do Partnera. System KARINA będzie posiadał architekturą trójwarstwową i będzie hostowany w chmurze. Tym samym warstwa aplikacyjna będzie otwarta na kolejnych, nowych Partnerów biznesowych ITM OUTSOURCING bez konieczności tworzenia specjalnych kosztownych zabezpieczeń. Ostateczny wybór technologii niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu nastąpi po rozpoczęciu realizacji projektu, po uwzględnieniu efektywności poszczególnych technologii, kosztów zakupu oraz procedur związanych z zapytaniami ofertowymi i wyborem najkorzystniejszej oferty. Do stworzenia rozwiązania możliwe jest wykorzystanie następujących przykładowych technologii: Microsoft SQL Server 2012 system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez Microsoft. Produkt ten może zostać wybrany ze względu na bardzo wysoką wydajność oraz doskonały stosunek jakości do ceny. Silnik bazodanowy jest każdorazowo niezbędny przy tego typu budowanych rozwiązaniach informatycznych, a licencja na ten produkt Microsoft jest uznanym standardem rynkowym. Został wielokrotnie sprawdzony przez czołowe firmy z kluczowych branż. Stanowi wiarygodny i wydajny mechanizm do przechowywania i zarządzania danymi. EDIFACT jest międzynarodową normą dotyczącą elektronicznej wymiany danych, opracowaną w ramach ONZ. Ten standard wymiany danych może zostać wybrany jako protokół wymiany informacji z Partnerami. Powyższe komponenty po przeprowadzeniu odpowiednich prac programistycznych i wdrożeniowych stworzą spójny system do wyszukiwania specjalistów (pracowników bądź kontraktorów) IT oraz negocjowania i zamawiania wynegocjowanych kadr za określone stawki i czas pracy. W szczególności pozwolą na spełnienie kilku kluczowych czynników decydujących o innowacyjności rozwiązania i dających wymierne korzyści: Skalowalność dzięki temu, że rozwiązanie zostanie przygotowane w formie aplikacji webowej możliwe będzie uzyskanie wysokiej skalowalności rozwiązania polegającej na obniżeniu lub nawet wyeliminowaniu dodatkowej pracy potrzebnej na przyłączanie ewentualnych kolejnych klientów (Partnerów) do systemu. Dostępność dzięki zastosowaniu wysoce skalowalnych produktów, które posiadają wewnętrzne mechanizmy gwarantujące wysoką dostępność, całe rozwiązanie będzie Strona 4 z 7

5 charakteryzowało się wysoką dostępnością i odpornością na usterki. W szczególności krytyczne jest wykorzystanie mechanizmów replikacji dostępnych w produkcie Microsoft SQL Server Otwartość dzięki zastosowaniu standardu EDIFACT rozwiązanie będzie wysoce otwarte na rozwój w przyszłości, umożliwiając przyłączenie kolejnych klientów, a także ewentualnych ich systemów przy wykorzystaniu również innych technologii niż te zaproponowane w tej fazie projektu. Pozwoli to na bardziej dynamiczny rozwój rozwiązania oraz umożliwi bezpośrednią współpracę z pełną gamą systemów i aplikacji, jakimi mogą dysponować potencjalnie przyszli klienci. Wdrożenie systemu KARINA pozwoli na zastosowanie następujących rozwiązań informatycznych: 1. Wymiana plików cyfrowych EDIFACT oraz formatu XAdES (ang. XML Advanced Electronic Signatures) oparta o certyfikat klucza publicznego X Interakcja pracowników Partnera i Zamawiającego poprzez system informatyczny przy wykorzystaniu interfejsu www. Zakres Projekt realizowany będzie w 4 etapach od do Każdy z etapów będzie trwać 3 miesiące: Etap 1. Wdrożenie pierwszego modułu systemu B2B: Modułu Wyszukiwania ( ) Na początku tego etapu opracowana zostanie dokumentacja związana z postępowaniem ofertowym na wykonanie systemu informatycznego B2B o nazwie KARINA, a także przeprowadzona zostanie cała procedura wyboru wykonawcy informatycznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do potencjalnych dostawców zostanie wysłane zapytanie ofertowe, a następnie, po otrzymaniu ofert na wykonanie systemu, zostanie przeprowadzona ocena i wybór najkorzystniejszej oferty. W ramach pierwszych prac informatycznych powstanie Moduł Wyszukiwania. Moduł ten umożliwiać będzie wyszukiwanie specjalistów IT na podstawie szerokiego zakresu informacji o kompetencjach, doświadczeniu, dostępności i cenach. Kluczową funkcjonalnością Modułu będzie prezentowanie wyników zgodnie z dokładnością dla zadanych kryteriów. Możliwe będzie wyszukiwanie pracowników lub kontraktorów (osoby rozliczające się na podstawie faktur najczęściej jednoosobowe działalności gospodarcze), którzy dobrze lub bardzo dobrze spełniają postawione oczekiwania (np. czas dostępności, doświadczenie itp.) i prezentować wyniki od najtrafniejszych do najmniej trafnych. Zakup Modułu Wyszukiwania Etap 2. Wdrożenie drugiego i trzeciego modułu systemu B2B: Modułu Negocjowania i Zamawiania ( ) W etapie tym stworzone zostaną dwa moduły: Moduł Negocjowania i Moduł Zamawiania. Poprzez Moduł Negocjowania kontrahenci mogą odnieść się do propozycji znalezionych za pomocą Modułu Wyszukiwania i podjąć negocjacje. Również pracownicy Zamawiającego będą mogli w ramach odpowiadania na ofertę modyfikować warunki związane z odpowiedzią na ofertę (dostosować terminy, marżę, itp.) wszystko odbywać się będzie za pośrednictwem systemu. Ostatecznym efektem negocjacji będzie oferowana automatycznie przez dany moduł umowa Strona 5 z 7

6 ramowa. Zawierać będzie kluczowe dane takie jak czas trwania, warunki finansowe, informacje o specjalistach wybranych do realizacji zadań. Wynik pracy Modułu Negocjowania powinien być podstawą do dalszej pracy Modułu Zamawiania. Podstawową rolą tego drugiego jest stworzenie zamówienia w systemie B2B, które będzie dostosowane do systemów księgowych (ERP) posiadanych przez Partnerów. Zakup Modułu Negocjowania Zakup Modułu Zamawiania Etap 3. Wdrożenie czwartego i piątego modułu systemu B2B: Modułu Rozliczania i Fakturowania ( ) W etapie 3 zaplanowano stworzenie dwóch modułów: Modułu Rozliczania i Modułu Fakturowania. Moduł Rozliczania odpowiedzialny będzie za monitorowanie czasu pracy, jaki wybrani za pośrednictwem systemu pracownicy/kontraktorzy będą wykazywać na rzecz kontrahentów. Kluczową funkcjonalnością modułu będzie raportowanie czasu pracy oraz budowanie zestawień w oparciu o zgromadzone dane. Dzięki temu modułowi Partnerzy będą mogli stale monitorować czas pracy poszczególnych specjalistów i na tej podstawie dowiedzieć się jakiej wysokości faktury za wykonaną pracę mogą się spodziewać. Natomiast Moduł Fakturowania bazując na danych zgromadzonych przez Moduł Rozliczania będzie mógł wystawiać automatycznie faktury stanowiące zarówno podstawę dla systemu księgowego wykorzystywanego przez Zamawiającego, jak i dla systemów księgowych Partnerów. Zakup Modułu Rozliczania Zakup Modułu Fakturowania Etap 4. Wdrożenie ostatniego modułu systemu B2B: Modułu Testów Kompetencji ( ) Etap 4 zawiera prace związane ze stworzeniem Modułu Testów Kompetencji. Moduł pozwoli na zdalną weryfikację specjalistów IT przez Partnerów, zanim zdecydują się na podjęcie współpracy. Za pośrednictwem tego modułu Partnerzy będą mogli wyznaczyć kompetencje jako kryteria, według których będą chcieli sprawdzić kandydatów, a następnie poprzez dedykowaną aplikację www systemu, specjaliści będą odpowiadać na przygotowane pytania, które zweryfikują wiedzę we wskazanych obszarach. Zakup Modułu Testów Kompetencji Strona 6 z 7

7 Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru: a. cena ryczałtowa 90% b. ilość lat gwarancji 5% c. ilość lat doświadczenia w realizacji projektów integracyjnych 5% Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona nazwą (firma) i adresem Oferenta. Kopertę należy dostarczyć do rąk własnych Zamawiającego lub pocztą na adres Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 29 października Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta i zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła po terminie składania ofert. Termin ważności ofert: r. Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami upoważniony jest wyłącznie pan Dawid Łaziński nr tel Oferty zostaną ocenione i rozpatrzone do dnia 31 października O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów, których to dotyczy... Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego Strona 7 z 7

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo