OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej formy ewidencji księgowej, jak i dostosowanie go do indywidualnych wymogów (w tym potrzeb podmiotów zagranicznych i ich krajowego ustawodawstwa), a następnie zintegrowaniu go z systemami Partnerów i własnymi służącymi do: a) generowania informacji zarządczej (system Partnera) typu business intelligence, b) zarządzania komunikacją biznesową (system Partnera oraz własny) c) obsługi projektowo-rozliczeniowej rynku deweloperskiego (system Partnera). W wyniku połączenia tych systemów powstaną dwa rozwiązania działające w chmurze (cloud computing): 1) pierwsze rozwiązanie stanowiące połączenie raportowania busienss intelligence z systemem finansowo-księgowym - rozwiązanie dające zaawansowane narzędzie do zarządzania rentownością, płynnością, informacją zarządczą i ewidencją księgowo-podatkową oraz 2) drugie rozwiązanie - rozwiązanie analogiczne jak powyżej dedykowane dla branży developerskiej. Główne cele projektowanego systemu finansowo-księgowego to: a) uporządkowanie i organizacja obiegu dokumentów, w tym wielopoziomowej weryfikacji, b) automatyzacja księgowania dokumentów, c) automatyzacja komunikacji z Partnerami poprzez przyjmowanie dokumentów i danych wejściowych oraz automatyczne wysyłanie informacji, rozliczeń, wiadomości, d) umożliwienie śledzenia dokumentów i uzyskania szczegółowych raportów dotyczących dokumentów, e) umożliwienie łatwego dostępu do wszystkich danych księgowych za pomocą Internetu. 1

2 Założenia funkcjonalne systemu B2B Procesy biznesowe objęte systemem B2B: 1. proces tworzenia rozwiązań wspólnych dla różnych form ewidencyjnych ( typu zakładanie kontrahenta) 2. proces księgowości pełnej 3. proces księgowości uproszczonej 4. proces księgowości zryczałtowanej Moduły księgowości odpowiadają wybranej przez Partnera formie opodatkowania: a) pełnej księgowości b) księgowości uproszczonej c) księgowości zryczałtowanej. Moduły Pełnej Księgowości, Księgowości Uproszczonej i Księgowości Zryczałtowanej powinny zapewnić współpracę z modułem Konfiguracji Klienta (w funkcjonalności Konfiguracji Partnera), z tą różnicą, że powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z wymagań odnoszących się do wskazanych typów księgowości. Moduły te będą obejmować procesy wprowadzania poszczególnych dokumentów księgowych, ich weryfikację oraz automatyczne księgowanie. 5. proces zarządzania dokumentami Moduł repozytorium powinien pozwolić na wyszukiwanie, śledzenie i agregację wszystkich procesów oraz dokumentów księgowych Partnera z zakresu świadczonych usług na podstawie zgromadzonych w Systemie dokumentów oraz uruchomionych procesów, według zadanych kryteriów. Repozytorium dokumentów będzie zapewniało do nich dostęp zgodnie z przypisanymi uprawnieniami dla poszczególnych grup użytkowników Systemu po stronie Partnera i Beneficjenta. Repozytorium Dokumentów ma być narzędziem służącym do zarządzania dokumentami - plikami i powiązanymi z nimi polami informacyjnymi. Przy czym poprzez dokument rozumie się nie tylko plik (załącznik), ale również całość atrybutów opisujących dokument Moduł repozytorium powinien w szczególności zapewnić realizację następujących użyteczności: a) obliczanie zobowiązań podatkowych i informowania o nich Partnera (po wyeksportowaniu widoku z listą dokumentów do pliku xls) b) przygotowanie wymaganych raportów finansowych przez pracowników 2

3 c) controlling i analizę finansową z możliwością uwzględniania filtrowania danych według założonych warunków. 6. proces konfiguracji Partnera (lub Klienta) przez Partnera 7. proces konfiguracji Partnera (lub Klienta) przez administratora Moduł powinien posiadać funkcjonalność pozwalającą na konfigurację Partnera. Użytkownik ma mieć możliwość zarządzania informacjami dotyczącymi firmy będącej Partnerem. Możliwe będzie konfigurowanie: a) Płatności b) Użytkowników c) Danych firmy d) Kontrahentów 8. proces zarządzania płatnościami System powinien realizować proces przygotowania listy niezrealizowanych zobowiązań i rejestracji dokonania płatności. System realizuje proces controllingu i analizy finansowej z możliwością uwzględniania filtrowania danych wg założonych warunków. Moduł Płatności wyświetla spis nierozliczonych faktur zakupu oraz dokumentów sprzedaży. Jest to lista faktur dokumentów Partnera, których status płatności nie został określony przez Partnera jako zapłacony. Moduł Płatności wyświetla wprowadzone ręcznie przez pracownika wartości następujących opłat: a) Podatek dochodowy - w zależności od formy opodatkowania PIT-5/5L PIT -4/8A Ryczałt CIT-2 b) Podatek VAT - dla płatników VAT c) Płatności ZUS Społeczne Zdrowotne FP i FGŚP Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania do wydruku uzupełnionego formularza przelewu do wyżej wymienionych płatności. 3

4 9. proces raportowania systemowego Raporty dostępne będą wyłącznie dla Administratora oraz Kierownika. Moduł raportów systemowych powinien realizować proces weryfikacji i obliczania czasu wykorzystania Systemu przez pracowników, przeznaczonego na obsługę poszczególnych Partnerów. Dzięki zastosowaniu tego modułu Partner na podstawie zestawień czasu poświęcanego na obsługę swoich Partnerów będzie mógł ocenić rentowność każdego z obsługiwanych podmiotów. Moduł będzie również prezentował Dziennik Zdarzeń, w którym Administrator będzie miał dostęp przeglądu wszystkich akcji podejmowanych w systemie przez Księgowych i Kierowników w zakresie: a) Dodawania, edycji, usuwania, akceptacji, odrzucania i komentowania dokumentów b) Udzielania odpowiedzi Partnerom c) Zalogowanie do systemu d) Informacje te będą wyświetlane w formacie: e) Pracownik f) Data g) Godzina h) Partner i) Akcja W ramach tej funkcjonalności zakłada się, że System zapewniał będzie: a) Integrację zgodnie ze standardem xml/edi b) Gromadzenie i zabezpieczanie dokumentów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego 10. funkcjonalność integracji (standard XML/EDI) Moduł ten powinien umożliwiać: a) szeroką parametryzację i pozwolić w krótkim czasie przystosować moduł do kolejnego formatu transferowego, b) definiowanie niestandardowych formatów wymiany informacji, c) przesyłanie przez Partnera do Systemu faktur wystawionych w formie elektronicznej (z systemów finansowych, magazynowych Partnera). d) dołączenie innych systemów nie obsługujących xml poprzez zastosowanie dodatkowych adapterów 4

5 11. funkcjonalność bezpieczny podpis elektroniczny Moduł ten powinien umożliwiać przechowywanie faktur w wersji elektronicznej i ich udostępnianie organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej dokonującym kontroli dokumentacji Partnerów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Moduł umożliwia też potwierdzanie przekazywania dokumentów i/lub transferu danych między Partnerami lub między Partnerami a Klientami. 12. mobilny dostęp do systemu System powinien być dostępny dla Partnera również z poziomu urządzeń mobilnych (POA, Smartfony) i umożliwiać przynajmniej następujące funkcje: a) Przeglądanie Systemu: modułu księgowego, modułu repozytorium, modułu płatności, modułu konfiguracji Partnera, stron pomocy b) Akceptację dokumentów c) Odznaczanie zapłaconych faktur d) Komunikację z pracownikami poprzez wysłanie zapytania do Księgowego lub Kierownika 13. Zaawansowane raportowanie (funkcjonalność business inteligence) jako konsekwencja integracji systemów Tworzenie raportów na podstawie danych gromadzonych w innych systemach (w tym przypadku na bazie tworzonego systemu). Pozwala na przygotowywanie szablonów raportów w ramach których można wskazać dane potrzebne do raportu w oparciu o wykorzystanie zasad analogicznych jak przy tworzeniu baz danych. Również w formie pulpitu menedżerskiego, czyli danych wyświetlanych zainteresowanym i uprawnionym osobom. Podsumowując System B2B składać się będzie z następujących modułów: 1. moduł księgowości wspólnych dla różnych form ewidencyjnych 2. moduł księgowości pełnej 3. moduł księgowości uproszczonej 4. moduł księgowości zryczałtowanej 5. moduł repozytorium dokumentów 6. moduł konfiguracji Partnera (lub Klienta) przez Partnera 7. moduł konfiguracji Partnera (lub Klienta) przez administratora 8. moduł zarządzania płatnościami 5

6 9. moduł raportowania systemowego 10. funkcjonalność integracji (standard XMLlEDI) 11. funkcjonalność bezpieczny podpis elektroniczny 12. funkcjonalność wersja mobilna systemu Założenia techniczne systemu B2B Do budowy Sytemu B2B planuje się użycie technologii ASP.NET oraz bazy danych na MS SQL Server. Zewnętrzne biblioteki to m.in. EOPDF, jouery, jquery.ui. [PM]. System wspomagający obieg dokumentów księgowych oraz informacji z Partnerami powinien zostać stworzony w technologii Microsoft ASP.NET z dodatkowym użyciem technologii AJAX. Technologia ASP.NET - framework (szkielet budowy aplikacji) aplikacji internetowych stworzony przez Microsoft, służy do budowania dynamicznych stron internetowych, aplikacji internetowych i XML-owych usług sieciowych. ASP.NET jest częścią platformy.net i następcą technologii ASP. Jest oparty na CLR (Środowisko Uruchomieniowe Wspólnego Języka, w skrócie CLR), pozwalając programistom na używanie dowolnego języka dostępnego w platformie.net (na przykład CH/CLI, C#, J#, Delphi 8). Planowany System powinien wykorzystywać system zarządzania bazą danych, SQL Server (MS SOL), który jest rozpowszechniony przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact- SQL (czyli rozszerzenie języka SQL umożliwiające tworzenie konstrukcji takich jak pętle, instrukcje warunkowe oraz zmienne), który stanowi rozwinięcie standardu ANSI (American National Standards Institute instytucja ustalająca normy techniczne obowiązujące w USA)/ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Przygotowywanie i funkcjonowanie Systemu powinno opierać się na działaniu 3 oddzielnych serwerów, co zwiększa bezpieczeństwo realizowanych procesów programowania, pozwala na utrzymanie przejrzystości w budowie architektury systemu oraz pozwala na przyszłe modyfikowanie systemu. Wykorzystane powinny zostać następujące serwery: a) serwer aplikacyjny produkcyjny, b) aplikacyjny przedprodukcyjny, c) baz danych 6

7 Dzięki zastosowaniu wyżej opisanych technologii System będzie dostępny z każdego miejsca na świecie o dowolnym czasie z poziomu 3 urządzeń: a) przeglądarki internetowej, b) telefonu komórkowego, c) urządzenia przenośnego typu POA Interfejs wymiany danych Każde z wdrożonych rozwiązań informatycznych powinno zostać wyposażone zostanie również w uniwersalny interfejs komunikacyjny, mający umożliwić wymianę danych pomiędzy stosowanymi u Beneficjenta i Partnerów systemami informatycznymi. Interfejs ten powinien umożliwić pobieranie informacji specyficznych dla danego systemu źródłowego, np.: lista osób danego typu, dane osobowe, dane adresowe, dane finansowe, lista dokumentów danego typu, lista zadań, lista obiektów danego typu. Interfejsy komunikacyjne pozwolą także na wymianę plików danych, dokumentów tekstowych. W interfejsie powinna zostać zaprojektowana funkcja o ogólnej postaci, którą można będzie (na etapie integracji z danym systemem zewnętrznym) skonfigurować w dowolny sposób (tzn. do przekazywania zdefiniowanego zbioru atrybutów). Lista funkcji zawartych w tym interfejsie może wyglądać następująco: a) PobierzListeOsob(Typ) b) PobierzSzczegolyOsoby(ID) c) PobierzListeOokumentow(Typ) d) PobierzSzczegolyOokumentu(ID) e) PobierzListeObiektow(Typ) f) PobierzSzczegolyObiektu(ID) g) WysljListęObiektow(Typ) h). Celem EDl jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie. Użycie EDl pozwala poprawić czasową dostępność informacji i zmniejszyć pracochłonność procesu. Systemy biorące udział w wymianie danych będą komunikowały się przez paczki komunikatów o ustalonej strukturze. Ze względu na 7

8 niedostępność komunikatów EDIFACT w obecnej strukturze teleinformacyjnej przedsiębiorstwa, zdecydowano się na wybór komunikatów w formacie SOAP/XML lub CSV, UTF8, wspieranym przez wszystkie kluczowe systemy, które będą brały udział w wymianie danych. Medium wymiany komunikatów może być protokół SFTP, FTP, HTTPS, HTTP lub inny równoważny. Format wymiany danych pomiędzy systemami obejmuje dowolną ilość komunikatów przekazywanych w formacie SOAP/XML lub CSV, UTF8, z nazwami pól w pierwszym wierszu i datami w formacie ISO YYYYMMDD. Wszystkie komunikaty podlegają logowaniu w postaci plików. Każdy komunikat jest jedną linią w pliku wymiany, z rozkodowanymi słownikami i identyfikatorami własnymi służącymi do synchronizacji danych. Kolejność pól komunikatu może być dowolna i musi się zgadzać z kolejnością pól w nagłówku komunikatu. Sprawdzenie poprawności danych i eskalowanie informacji o błędach należy do systemu odbierającego dane. Tym samym zaprojektowany interfejs powinien być równoważny z rozwiązaniami EDI/EDIFACT (standardu najczęściej stosowanego w UE), czyli powinien przekazywać dane o określonej strukturze, poprzez uzgodnione standardowe komunikaty, z jednej aplikacji komputerowej do drugiej, środkami elektronicznymi, bez lub z minimalną interwencją człowieka. Przy projektowaniu finalnego rozwiązania pod uwagę powinny być brane stosowne normy: a) podstawowa norma UN/EDIFACT - zasady składni, które zostały przyjęte także przez Międzynarodową Organizację Standardów ISO jako norma ISO 9735.CEN (Europejski Komitet Normalizacji) przyjął ją jako normę europejską EN 29735, b) Polska Norma PN-90/T Elektroniczna Wymiana Danych dla Administracji, Handlu i Transportu (EDIFACT) - zasady składni dla warstwy zastosowań. Podpis elektroniczny W celu realizacji funkcjonalności bezpiecznego podpisu elektronicznego powinna zostać zainstalowana na serwerze aplikacyjnym usługa wystawcy certyfikatów jako "autonomiczny główny urząd certyfikacji". Za pomocą tej usługi będą wystawiane certyfikaty dla użytkowników portalu. Każdy użytkownik operujący na stacji roboczej, z której łączy się z portalem zobligowany zostanie do zainstalowania otrzymanego certyfikatu oraz dodania certyfikatu głównego urzędu certyfikacji. Na stacji roboczej zostanie także zainstalowany komponent CAPI COM firmy Microsoft, za pomocą którego przeprowadzana będzie procedura elektronicznego podpisywania danych oraz weryfikacja podpisów elektronicznych. 8

9 W przypadku takiej potrzeby (na żądanie Partnerów lub Klientów) można zastosować rozwiązanie alternatywne lub uzupełniające w postaci mobilnej. Innowacyjność wdrożenia Polkomtel, MobiCert i MobiTrust to przede wszystkim sama implementacja techniczna, oraz kwestie organizacyjne, związane z dystrybucją certyfikatów. Sama architektura mobilnego podpisu jest opisana obszernie w literaturze fachowej i uznanych standardach. Bezpieczeństwem urządzeń do składania podpisu elektronicznego zajmuje się znany wszystkim specjalistom w tej dziedzinie dokument CWA ("Guidelines for the implementation ot Secure Signature-Creation Oevices" - dokument European Committee For Standardization - Europejski Komitet Normalizacyjny, CEN w 2004). W dokumencie tym - mającym charakter rekomendacji - urządzenia oparte o telefon komórkowy są traktowane jak każde inne urządzenie do składania podpisu elektronicznego i ich bezpieczeństwo jest szczegółowo analizowane. W przypadku mobilnego podpisu usługi te są zdefiniowane przez standardy opracowane z kolei przez Europejski Instytut Standardów Telekomunikacji (ETSI), a konkretnie przez standardy z grupy "Mobile Signature Service" (ETSI TS oraz TR ). W Mobilnym epodpisie nie zmienia się rola klucza prywatnego - nadal jest on generowany i przechowywany w karcie kryptograficznej, zaś poświadczeniem certyfikatu zajmuje się kwalifikowane centrum certyfikacji. W tym zakresie dostawcą usług certyfikacyjnych dla Mobitrust jest MobiCert. Podpisany dokument jest wysyłany do instytucji publikującej formularz automatycznie. Następnie może ona udostępnić na tej samej stronie np. poświadczenie odbioru, formularz płatności lub inne dane przewidziane w procesie biznesowym. Analiza procesów biznesowych (re-inżynieria procesów biznesowych) dla celów zdefiniowania finalnych funkcjonalności systemu, w tym zgodności z ustawą o rachunkowości Przedmiotem zamówienia jest zakup usług eksperckich w zakresie analizy procesów biznesowych (re-inżynieria procesów biznesowych) dla celów zdefiniowania finalnych funkcjonalności systemu, w tym zgodności z ustawą o rachunkowości. 9

10 Zakup usług eksperckich w zakresie analizy procesów biznesowych (re-inżynieria procesów biznesowych) dla celów zdefiniowania finalnych funkcjonalności systemu, w tym zgodności z ustawą o rachunkowości to kluczowy etap dla całego projektu. Efektem usługi będzie finalna wersja funkcjonalności wymaganych od przyszłego systemu wraz z rekomendacjami operacyjnymi. W wyniki realizacji też części projektu (finalny zakres funkcjonalny) zostaną przygotowane wytyczne do wdrożenia: aplikacji, która po integracji z systemami Partnerów będzie odpowiadać wymogom klientów, wymaganych procesów biznesowych, integracji z Partnerami. Ze względu na powyższe projekt systemu będzie stanowił podstawę wyłonienia wykonawcy prac informatycznych. Profesjonalny, szczegółowy projekt systemu umożliwi potencjalnym wykonawcom rzetelną wycenę prac, zabezpieczy interesy Beneficjenta i usprawni proces realizacji projektu. Analiza procesów biznesowych (re-inżynieria procesów biznesowych) dla celów zdefiniowania finalnych funkcjonalności systemu, w tym zgodności z ustawą o rachunkowości powinna zostać przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej (1 sztuka) i papierowej (1 sztuka). Na pierwszej stronie dokumentacji powinny się znaleźć odpowiednie logotypy unijne oraz następujące zapisy: Wdrożenie platformy B2B wspomagającej zarządzanie obszarem finansowo-księgowym i połączenie jej z rozwiązaniami Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego rozwiązania w zakresie komunikacji, zarządzania i informacji zarządczej - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2, Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo