WYKORZYSTANIE KONCEPCJI EDI W USPRAWNIENIU PROCESÓW BIZNESOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE KONCEPCJI EDI W USPRAWNIENIU PROCESÓW BIZNESOWYCH"

Transkrypt

1 Olga Dębicka WYKORZYSTANIE KONCEPCJI EDI W USPRAWNIENIU PROCESÓW BIZNESOWYCH Streszczenie W dzisiejszych czasach coraz więcej przedsiębiorstw dąży do opty- malizacji procesów biznesowych jednym z obszarów uzyskania o- szczędności jest przejście z wymiany dokumentów papierowych z partne- rami biznesowymi na komunikację elektroniczną. Czasochłonne i kosz- towne operacje przesyłki faktur, wielokrotne ręczne przetwarzanie i de- kretacja tych samych danych w systemach informatycznych organizacji stwarzały okazje do opóźnień w prowadzonych działaniach i obarczone były licznymi błędami. Usprawnienie przepływu informacji w przedsię- biorstwie poprzez zastąpienie tradycyjnej poczty i faksu systemem ko- munikacji elektronicznej to obecnie sposób na nowoczesne prowadzenie działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono wykorzystanie technologii elektronicznej wymiany danych w różnych procesach w łań- cuchu dostaw i automatyzacji procesu obsługi e- faktur. Wstęp Dokumenty i procesy biznesowe stanowią kluczowe elementy w funkcjono- waniu przedsiębiorstw. Poprzez odpowiednie podejście i efektywne zarządzanie nimi przedsiębiorstwa mogą w istotny sposób podnieść swoją wartość i pozycję na rynku oraz poprawić bezpieczeństwo najważniejszych danych. Rozwiązaniem oferującym kompleksowe wsparcie zarządzania dokumentem w całym jego cy- klu życia oraz podnoszącym efektywność procesów biznesowych firm jest elek- troniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange EDI). Koncepcja elektronicznej wymiany danych została opracowana głównie z myślą o tych przedsiębiorstwach, które każdego dnia zawierają kilkanaście, kil- kadziesiąt lub nawet więcej transakcji ze swoimi, zazwyczaj stałymi, partnerami handlowymi. Elektroniczna wymiana danych to wymiana standardowo sforma- towanych komunikatów między systemami informatycznymi partnerów han-

2 166 Olga Dębicka dlowych. EDI określana jest również jako [ ] elektroniczna transmisja doku- mentów handlowych w standardowym formacie bezpośrednio pomiędzy aplika- cjami komputerowymi partnerów handlowych 1. EDI określa się również jako: [ ] sposób komunikowania się organizacji biorących udział w przedsięwzięciu gospodarczym, administracyjnym lub in- nym, polegającym na automatycznym przesyłaniu elektronicznie sformatowa- nych dokumentów między aplikacjami komputerowymi znajdującymi się we wszystkich tych organizacjach 2. Do najczęściej wskazywanych cechy EDI należą: stosowanie elektronicznego medium transportowego (np. sieć typu VAN Value Added Network lub Internet) zamiast wykorzystywania fizycznych nośników informacji, takich jak: papier, dyskietki, dyski optyczne, faksy itp.; używanie informacji mających określoną strukturę i format opartych na przy- jętych standardach, gdyż tylko wiadomości zawierające takie informacje mo- gą podlegać translacji, interpretacji i kontroli w porównaniu z wymaganym wzorcem reguł; bezpośrednia komunikacja pomiędzy aplikacjami z pominięciem udziału człowieka. Przyczyną powstania rozwiązań typu EDI są poszukiwania ciągłej poprawy efektywności zarządzania informacją na drodze ewolucji klasycznych systemów informacyjnych. Rozwiązaniem problemów związanych z zarządzaniem infor- macją w przedsiębiorstwie jest wprowadzenie mechanizmów automatyzujących czynności z nią związane oraz ograniczające do minimum wpływ czynnika ludz- kiego na system przetwarzania i gromadzenia danych. Takie korzyści dostarcza wprowadzenie systemów informatycznych, a w konsekwencji narzędzi EDI z możliwością przekazywania informacji pomiędzy partnerami. 1. Rozwój systemów elektronicznej wymiany danych Koncepcja powstania EDI sięga lat 70. XX wieku. Komputery były wówczas bardzo drogie, a modemowe połączenia między nimi miały niską przepustowość i niewiele przedsiębiorstw mogło sobie na nie pozwolić. Jednocześnie nie istniały żadne systemy wspomagające wymianę danych między przedsiębiorstwami. Programy, które tworzyli autorzy wynajmowani przez pionierów EDI (przemysł samochodowy, General Motors, Sears, K- Mart), nie były ogólnie dostępne. Dale- ko im było również do prostoty obsługi i niezawodności, jakimi mogą się szczycić dzisiejsze systemy. Rozwój EDI wiąże się z rozwojem technologii internetowej, przy czym rozwój tej ostatniej nie wpłynie, jak się wydaje, na kształt i zasady 1 K. Lange- Sadzińska, M. Ziemecka, Przewodnik po EDI, Wydawnictwo UŁ, Łódź M. Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, PWN, Warszawa 2004.

3 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych 167 działania systemów EDI, gdyż postęp w technologiach internetowych zapewnia jedynie nowe i lepsze medium transportowe. Początkowo wykorzystanie Interne- tu w systemach elektronicznej wymiany danych ograniczało się do poczty elek- tronicznej (mail- based EDI) oraz stron WWW i protokołu http (WEB- EDI). Rady- kalną zmianę w sposobie realizacji EDI przy wykorzystaniu technologii internetowych przyniosło powstanie nowego języka opisu dokumentów XML (technologia XML/EDI) 3. Pierwszymi poważnymi użytkownikami EDI stali się przewoźnicy morscy, kolejowi i powietrzni, czyli sektor transportu. W krótkim czasie dołączyli do nich związani z transportem brookerzy, magazyny, agencje celne, sieci detaliczne, wreszcie obsługujące te sektory banki. Wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw oraz różnorodnością przesyła- nych dokumentów oczywiste stało się, iż wymiana dokumentów w ramach EDI tylko wtedy może się powieść, jeśli uczestniczące w niej strony zaakceptują wspólny standard dokumentów. Używanie wypracowanych standardów znacz- nie poszerzyło zakres zastosowanie EDI o typy transakcji w jakich system może być wykorzystywany. Obecnie można wyróżnić dwie rodziny standardów EDI: EDIFACT (standard międzynarodowy) oraz ANSI X12 (standard amerykański) 4. Standard EDIFACT, opracowany pod auspicjami ONZ, jest traktowany jako standard nadrzędny. Podstawowymi elementami dokumentu tworzonego w tym standardzie są pola danych, reprezentujące poszczególne składowe informacji. Dane powiązane w sposób logiczny między sobą tworzą segment, zaś zbiór okre- ślonych segmentów tworzy wiadomość. Zazwyczaj taka wiadomość jest odpo- wiednikiem papierowego formularza. Wiadomość dodatkowo jest pakowana w informatyczną kopertę, zawierającą takie dane, jak: nagłówek umieszczony na początku wiadomości i stopkę, która kończy sekwencję wiadomości. W ramach dokumentów generowanych przez EDI można wyróżnić dokumenty handlowe (katalogi, zamówienia, faktury itp.), dokumenty przewozowe, oraz dokumenty finansowe wykorzystywane do realizacji płatności bankowych. 2. EDI jako wsparcie w łańcuchu dostaw Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się elementem coraz bar- dziej pożądanym i oczekiwanym w przedsiębiorstwach. Głównym powodem za- interesowania jest optymalizacja kosztów operacyjnych, jednak należy też pamię- tać, że wiele przedsiębiorstw podejmuje działania w celu uelastycznienia oraz zagwarantowania możliwości szybkiego dostosowania się do niepewnej sytuacji gospodarczej. Kompleksowe podejście do obsługi procesów w łańcuchu do- 3 P. Adamczewski, J. Stefanowski (red.), Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006, s J. Jankowski, Elektroniczny obrót prawny, Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2008, s. 127.

4 168 Olga Dębicka staw umożliwia znaczące usprawnienie działania przedsiębiorstwa. Dodatko- wo bezpieczny i szybki dostęp do wiarygodnych danych pozwala na natych- miastową reakcję, która często umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyj- nej. Przykładowo, bieżący dostęp o statusie realizacji zamówienia, statusie dostawy towarów oraz ich odbioru przez partnera biznesowego pozwala na efektywniejsze zarządzanie produkcją i zapasami oraz na lepsze gospodaro- wanie zasobami magazynowymi. Jakość procesów i dokumentów związanych z właściwą obsługą procesów sprzedaży i odpowiednią organizacją logistyki bezpośrednio wpływa na pozycję firmy na rynku, jej przychody i przepływy pieniężne. Proces sprzedaży najczę- ściej wiąże się z logistyką towarów. Realizacjom dostawy towarzyszą dokumen- ty, jak choćby listy przewozowe, kwity paletowe, protokoły szkody czy wreszcie faktury. Dokumenty mają za zadanie usprawnić proces logistyczny poprzez wia- rygodne zbieranie i przekazywanie informacji. Odpowiednie zorganizowanie przepływu dokumentów może zredukować koszty oraz przyspieszyć proces roz- liczania dostawy, obsługi reklamacji czy księgowania. Jednym z problemów w tak rozumianym obszarze automatyzacji łańcucha dostaw są różnice wynikające z rozwiązań informatycznych stosowanych przez dostawców i kupujących. Przedsiębiorstwa dokonujące zakupów zainteresowane są automatyzacją zamówień składanych do kilku wybranych dostawców, mając na uwadze jakość i terminowość dostaw. Z kolei przedsiębiorstwa sprzedające swoje produkty zaineresowane są dotarciem do jak największego grona odbior- ców, dążąc do łatwego zamawiania wystandaryzowanych produktów z możli- wością śledzenia przesyłek. Kompleksowa komunikacja elektroniczna we wszystkich procesach łańcu- cha dostaw (Purchase- to- Pay) gwarantuje poprawę współpracy z partnerami biz- nesowymi oraz umożliwia optymalizację działań i redukcję kosztów 5. Rozwiąza- nie EDI pozwala na optymalizację wymiany dokumentów handlowych i logistycznych poprzez wykorzystanie jednej platformy do komunikacji ze wszystkimi partnerami biznesowymi. Zapewnia ono obsługę wielu formatów dokumentów oraz protokołów komunikacyjnych wraz z walidacją wymienia- nych danych i bieżącym dostępem do statusu ich procesowania. Elektroniczna archiwizacja umożliwia szybki i łatwy dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Rozwiązanie takie oferuje w Polsce m.in. firma Comarch, której system Co- march ECM umożliwia komunikację nie tylko z dużymi podmiotami, lecz także z grupą mniejszych partnerów, z którymi wolumen wymienianych dokumentów często jest mniejszy. Narzędzia Comarch ECM pozwalają m.in. na przechwyty- 5 N. Bartels, Automatyzacja obiegu dokumentów to element strategicznego zarządzania łańcuchem wartości. Logistyka XXI wieku, MSI Polska 2006, nr 5.

5 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych 169 wanie dokumentów z różnych źródeł (aplikacja skanująca, , zasoby dysko- we), ich indeksowanie konfigurowalną listą atrybutów (w tym OCR) oraz wy- szukiwanie oparte na mechanizmach wyszukiwania wielokryterialnego lub peł- notekstowego. Mechanizmy integracyjne systemu ECM zapewniają dwukierunkową integrację z systemami ERP (import słowników biznesowych, eks- port wyniku procesowania workflow). Platforma firmy Comarch dostarcza rów- nież interfejs użytkownika oparty na stronach WWW, co znacząco upraszcza wdrożenie i utrzymanie rozwiązania, zwłaszcza w organizacji o rozproszonej geograficznie strukturze. 3. EDI jako wsparcie w fakturowaniu Relacje rynkowe we współczesnej gospodarce wymagają uproszczenia sto- sunków handlowych i procesów gospodarczych. Obecnie trudno wyobrazić so- bie prowadzenie działalności gospodarczej bez wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w szczególności Internetu. Dlatego właśnie dąży się do zastąpienia przynajmniej w pewnej części faktur tradycyjnych (czyli papie- rowych) fakturami elektronicznymi. Faktura elektroniczna jest szczególnym rodzajem faktury. To dokument elektroniczny, który na mocy prawa jest równoważny z fakturą tradycyjną. E- faktura to taki dowód zrealizowania transakcji, który został wystawiony i udo- stępniony nabywcy w formie elektronicznej, czyli przy użyciu elektronicznych środków. Przez środki elektroniczne rozumie się zastosowanie [ ] elektronicz- nych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywa- nia danych, a także stosowanie technik teletransmisji przewodowej, radiowej, op- tycznej lub innych elektromagnetycznych środków 6. Rozwój nowoczesnych technik przekazywania danych oraz stworzenie ram prawnych gwarantujących bezpieczeństwo i pewność danych elektronicznych stanowiły bodziec do modyfikacji przepisów harmonizujących zasady fakturo- wania w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Na szczeblu Unii Europejskiej przepisy o fakturach, w tym także o fakturach elektronicznych, reguluje VI Dyrektywa VAT 7. Problem uproszczenia procesów administracyjnych w przedsiębiorstwach, a także problem zlikwidowania barier prawnych dotyczących wykorzystania Internetu czy innych nowoczesnych tech- nologii spotkały się z pozytywną reakcją Komisji Europejskiej. Uznała ona dąże- nie do upowszechnienia rozwiązań informatycznych w stosunkach handlowych i liberalizację dotychczasowych zasad za istotny warunek do osiągnięcia odpo- 6 M. Butkiewicz, Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Difin, Warszawa 2006, s Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących faktu- rowania (Dz. Urz. UE L 44 z , s. 11).

6 170 Olga Dębicka wiedniego poziomu innowacyjności, efektywności i konkurencyjności gospodar- ki europejskiej. Potwierdzeniem działań w tym zakresie jest nowelizacja Dyrek- tywy obligująca państwa członkowskie Unii Europejskiej do uproszczenia zasad posługiwania się fakturami elektronicznymi najpóźniej do końca 2012 roku. Przy przyjęciu tej nowelizacji kierowano się przeświadczeniem, że fakturowanie elek- troniczne zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstw i pozwoli im obniżyć kosz- ty działalności. Zgodnie z założeniami faktury papierowe i elektroniczne mają być traktowane równo, a uprawnienia kontrolne organów podatkowych i obo- wiązki podatników powinny mieć zastosowanie w równym stopniu do obu tych form fakturowania. Polska przyjęła owe uproszczone zasady ze znacznym wyprzedzeniem. Nowe rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych 8 weszło w życie 1 stycz- nia 2011 roku, zmieniając obowiązujące dotychczas rozporządzenie z roku Wprowadzone regulacje znacznie uatrakcyjniają e- fakturowanie, umożliwiają szersze jego wykorzystanie, upowszechniają e- faktury tak, by stały się realną al- ternatywą dla faktur papierowych. W znaczący sposób ułatwiają dokonywanie rozliczeń i ewidencjonowanie w zakresie podatku od towarów i usług. Obowiązujące obecnie w Polsce Rozporządzenie Ministra Finansów z r. 10 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej umożliwia całkowite zastąpienie faktur papierowych ich elektronicznymi odpowiednikami. Proces e- fakturowania zyskuje coraz większą popularność w całej Europie, co w dużej mierze przyczynia się do poprawy efektywności przedsiębiorstw oraz redukcji kosztów operacyjnych. Aby dokument elektroniczny mógł być uznany za poprawną fakturę, oprócz tego, że należy w niej zawrzeć elementy wymagane dla faktury i uzyskać akceptację odbiorcy na przesyłanie jej w formie elektronicznej, podatnik musi także zapewnić autentyczność 11 pochodzenia faktury oraz integralność jej tre- ści 12. Jednym z możliwych rozwiązań zapewniających autentyczność pochodze- nia i integralność (obok bezpiecznego podpisu elektronicznego) wskazanych wprost w rozporządzeniu o e- fakturach jest EDI Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661). 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatko- wemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119). 10 Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz Autentyczność pochodzenia faktury to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. 12 Integralność treści faktury oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. 13 H. Kozłowska, VAT. Komentarz. Nowelizacja 2011, DIFIN, Warszawa 2011, s. 264.

7 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych 171 Ogólna definicja EDI (ang. electronic data interchange) określona jest w art. 2 Rekomendacji Komisji 1994/820/EC i oznacza system elektronicznego transferu danych z komputera na komputer, przy wykorzystaniu ustalonych standardów technicznych 14. Umożliwia zatem elektroniczne przesyłanie danych handlo- wych bądź administracyjnych pomiędzy systemami informatycznymi za pomocą uzgodnionych wzorców formatowania wiadomości. Nie jest określonym pro- gramem ani systemem informatycznym, lecz zbiorem norm i wytycznych okre- ślających standardy przesyłania danych. Szczegółowe zasady wykorzystania EDI w e- fakturowaniu muszą zostać określone przez strony transakcji w obligatoryjnie zawartej umowie. Umowa ta powinna określać między innymi takie kwestie, jak: warunki elektronicznej wymiany dokumentów między stronami; bezpieczeństwo komunikatów EDI, w tym także metody zapewnienia auten- tyczności pochodzenia i integralności treści faktur; zapisywanie i przechowywanie komunikatów EDI; limity czasowe wiadomości EDI; poufność i ochronę danych osobowych; zasady rozwiązywania ewentualnych sporów. Ponadto umowa ta musi zawierać tzw. załącznik techniczny wskazujący tech- niczne, organizacyjne i proceduralne wymogi stosowania EDI, czyli między in- nymi informacje dotyczące: sprzętu i oprogramowania informatycznego stosowanych przez kontrahen- tów; środków komunikacji, w tym protokołów przesyłania danych; wykorzystywanych standardów i wzorów komunikatów EDI; listy stosowanych przy komunikacji kodów; zasad aktualizacji komunikatów, przesyłania i potwierdzania otrzymania komunikatów oraz ich zapisywania i przechowywania; bezpieczeństwa komunikatów EDI; procedur przeprowadzania testów próbnych. Zasadniczym celem EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadza- nia danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie 15. Stosowanie Elektronicznej Wymiany Danych poprawia czasową dostępność informacji logistycznej, pozwala uściślić dane czy także zmniejszyć pracochłonność procesu. Jednak procedura wdrożenia jest dość skomplikowana. Jest to więc metoda idealna głównie dla podmiotów, które są wyposażone w odpowiedni zespół środków informatycznych bądź odbierają 14 Z. Modzelewski (red.), VAT. Komentarz. Nowelizacja 2011, DIFIN, Warszawa 2011, s Ibidem, s. 256.

8 172 Olga Dębicka i wysyłają bardzo dużo faktur. Znajduje to potwierdzenie w danych dotyczących rozwoju e- fakturowania w Polsce. W 2011 r. średnio co trzecie przedsiębiorstwo w Polsce miało styczność z fakturą elektroniczną. Z elektronicznego fakturowa- nia korzystało co drugie duże przedsiębiorstwo oraz co trzecie małe i średnie. Takie rozwiązanie stosowały najchętniej przedsiębiorstwa zajmujące się naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego i komunikacyjnego oraz podmioty z sekcji informacja i komunikacja (odpowiednio 66% i 50%). Najbardziej rozpowszech- nioną formą były e- faktury nienadające się do automatycznego przetwarzania np. e- mail z załącznikiem w formacie PDF 16. Zaledwie 4% przedsiębiorstw wykorzy- stywało faktury posiadające ustrukturalizowaną strukturę umożliwiającą ich au- tomatyczne przetwarzanie (w tym EDI lub XML). Tabela 1. Przedsiębiorstwa w Polsce korzystające z elektronicznego fakturowania według wielkości i rodzaju działalności w 2011 r. (w %) Wyszczególnie- nie ogó- łem Przedsiębiorstwa otrzymujące lub wysyłające e- faktury otrzymują- ce e- faktury ra- zem wysyłające faktury posiadające ustandaryzowa- ną strukturę umożliwiającą ich automatycz- ne przetwarzanie (np. EDI, UBL, XML) w tym nienadające się do automatycz- nego przetwa- rzania (np. e- mail z załącz- nikiem w for- macie PDF) Ogółem 30,5 15,7 20,5 4,0 18,9 według wielkości Małe 28,9 15,6 18,6 2,8 17,5 Średnie 34,6 15,5 25,5 6,9 22,8 Duże 49,0 19,5 42,2 19,4 33,5 Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat , GUS Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2011, s Wykorzystanie EDI w polskich przedsiębiorstwach Rynek elektronicznej wymiany danych w Polsce jest aktualnie w fazie dy- namicznego rozwoju. Z tej formy wymiany dokumentów w łańcuchu dostaw ko- rzystają sieci handlowe i ich dostawcy, producenci i ich podwykonawcy, operato- rzy logistyczni i ich klienci oraz firmy współpracujące z szerokim gronem swoich 16 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat , GUS Urząd Staty- styczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2011, s. 70.

9 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych 173 kontrahentów. Wzrost zainteresowania wdrażaniem tego typu rozwiązań jest widoczny w Polsce od kilku lat. Jednym z czynników generujących to zaintere- sowanie jest polityka państwa, które w ramach Programu Operacyjnego Innowa- cyjna Gospodarka na lata podkreśliło rangę stosowania nowoczesnych Tabela 2. Przedsiębiorstwa korzystające z automatycznej wymiany danych z zewnętrzny- mi systemami ICT wg wielkości przedsiębiorstwa w latach W tym korzystające z automatycznej wymiany danych Przed- siębior- stwa ogółem Ogółem EDI w zarządzaniu poziomem zapasów, księgowości, zarządzaniu produk- cją i dystrybucją Z wykorzystaniem a liczba b % Z dostaw- cami Z od- biorcami Internetu EDI (XML, EDIFAC T etc.) Ogółem a b 100,0 12,7 9,4 7,2 8,7 3,7 a b 100,0 17,1 13,5 12,5 12,5 6,3 Przedsiębiorstwa małe (10 49 pracownikow) a b 100,0 11,2 8,3 6,0 7,7 2,6 a b 100,0 15,1 11,9 11,0 11,0 4,8 Przedsiębiorstwa średnie ( pracowników) a b 100,0 17,4 13,2 10,6 11,9 6,4 a b 100,0 22,4 18,0 16,3 16,4 9,2 Przedsiębiorstwa duże (250 i więcej pracowników) a b ,5 19,5 18,5 18,9 17,1 a b ,9 27,3 26,4 24,7 22,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS Wykorzystanie technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w latach ,

10 174 Olga Dębicka Rysunek 1. Przedsiębiorstwa wykorzystujące automatyczną wymianę danych w krajach UE w 2010 r. Źródło: Eurostat. rozwiązań z zakresu EDI. Wpisane zostało to w Działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, którego celem jest wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B poprzez stymulowanie powstawa- nia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych pomiędzy przedsię- biorcami w formie elektronicznej 17. Ideą przewodnią tego działania jest wdraża- nie w polskich przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii informatyczno- komunikacyjnych (ICT) ułatwiających zacieśnianie współpracy z partnerami biz- 17 R. Bucholski, K. Garski, J. Gontarz (et al.), Operational Programme Innovative Economy The innova- tives good practices, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warsaw 2011.

11 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych 175 nesowymi. Na finansowanie mogły liczyć projekty obejmujące wdrażanie no- wych lub integrację istniejących systemów informatycznych, a także wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany in- formacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębior- ców (EDI). Wzrost liczby wdrażanych rozwiązań EDI przedstawia tabela 2. W roku 2010 średni wskaźnik wykorzystania technologii EDI w kontaktach z partnerami zewnętrznymi w skali całego kraju wynosił 49,4%, co plasowało Polskę na 15 miejscu w Unii Europejskiej (rys. 1). Rysunek 2. Przedsiębiorstwa wykorzystujące automatyczną wymianę danych w Polsce według województw w roku 2011 Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat , GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2011, s. 73. W 2011 r. udział polskich przedsiębiorstw wymieniających informacje mię- dzy sobą oraz innymi systemami ICT za pomocą automatycznej wymiany da- nych wzrósł w skali roku o 17 pkt proc., tj. do poziomu 66%, z czego najczęściej z automatycznej wymiany danych korzystały przedsiębiorstwa duże (86%). Naj- większą dynamiką wzrostu charakteryzowały się przedsiębiorstwa małe, dla któ- rych wskaźnik wzrósł w skali roku o 18 pkt proc. W 2011 r. najczęściej z automa- tycznej wymiany danych korzystały firmy z sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie

12 176 Olga Dębicka w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (79%), a najrzadziej pod- mioty zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią (52%) 18. Największy udział przedsiębiorstw wykorzystujących elektroniczną wy- mianę danych (blisko 90%) odnotowano w województwie kujawsko- pomorskim (wobec 66% w 2010 r.), a najmniejszy w województwie świętokrzyskim 36% wobec 41% przed rokiem (rys. 2). W latach zaobserwować można również wzrost wykorzystania elektronicznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa między różnymi sferami jego działalności (tab. 3). Tabela 3. Stosowanie automatycznej wymiany danych wewnątrz przedsiębiorstwa według celów wykorzystania informacji przekazywanej elektronicznie i au- tomatycznie (w %) Wyszczególnienie a 2010 b 2011 Otrzymywanie zamówień dotyczących sprze- daży zarzą- dzanie pozio- mem za- pasów księ- gowość zarządza- nie pro- dukcją lub magazy- nem zarzą- dzanie dystry- bucją Wysyłanie zamówień dotyczących sprzedaży zarzą- dzanie pozio- mem za- pasów księgowość Ogółem a 16,1 20,7 14,3 12,8 13,3 14,1 b 15,8 20,3 15,4 13,1 13,5 3,6 według wielkości Małe a 12,0 16,2 10,4 9,7 9,9 10,7 b 11,8 15,7 11,5 9,7 10,2 10,3 Średnie a 26,9 33,1 24,6 19,8 21,9 23,0 b 27,1 34,6 27,3 22,4 22,8 23,0 Duże a 49,4 55,7 47,4 44,7 42,3 42,7 b 54,0 61,8 51,7 48,1 46,8 47,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS Wykorzystanie technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w latach , s. 76. Obecnie w Polsce można wyróżnić czterech operatorów EDI: Comarch S.A., Edison S.A., Infinitie sp. z o.o. oraz Xtrade S.A. 19 : 18 Społeczeństwo informacyjne, s

13 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych 177 ECOD Comarch zapewnia komunikację w zakresie dokumentów bizne- sowych. Oferuje wsparcie w zakresie trzech pakietów usługowych (podsta- wowym, medium i centrum), w ramach których proponuje dostęp przez róż- ne media komunikacyjne (WWW, protokół x.400 lub łącza dedykowane). Zapewnia także wymianę dokumentów elektronicznych przy różnych stop- niach integracji z systemami klasy ERP uczestnika. Brak integracji wymaga manualnej obsługi formularzy na stronie internetowej. Całkowita integracja zakłada obsługę EDI w pełnym zakresie również z systemami innych produ- centów niż system uczestnika. ECOD prowadzi także wsparcie techniczne niezależnie od obranego pakietu. Comarch EDI funkcjonuje obecnie w Polsce w przedsiębiorstwach z różnych branż, takich jak: sieci handlowe (Makro Cash & Carry, Real, Auchan, Carrefour, Eurocash, Intermarche, Leroy Merlin, Nomi) i ich dostawcy (Unilever, Tchibo, Grupa Żywiec, Lorenz Bahlsen, Fro- sta, CEDC, Nestle, Wrigley, L Oreal), w branży paliwowej (Lotos Paliwa, BP Polska) i w branży farmaceutycznej (Sanofi- Aventis, GlaxoSmithKline). W 2011 roku z tego rozwiązania, dostosowanego technologicznie do potrzeb przedsiębiorstw zarówno z sektora MŚP, jak i globalnych korporacji, skorzy- stało ponad użytkowników z 30 krajów, wymieniając około 140 milio- nów dokumentów elektronicznych 20. EWA EDIson Web Access zapewnia dostęp do systemu Edison Tradanet przez Internet. Oferuje zarówno wymianę dokumentów w przypadku pełnej integracji, jak i braku integracji z własnymi systemami informatycznymi klientów. Oferuje moduł dla platformy EWA, pozwalający na automatyczne wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych w określonym forma- cie. Dodatkowo EWA zapewnia oprogramowanie komunikacyjne Desktop EDI, mapy translacji, narzędzia integracji EDI z systemami informatycznymi oraz wsparcie we wdrożeniach. Usługi translacji zgodne z Network Base Translation zapewniają translację w locie, co oznacza, że dokumenty są tłumaczone na obrany standard podczas ich przesyłania. Formaty jakie ob- sługuje EWA to: XML, UN/EDIFACT, X12, IDOC, Flat File, format własny. Zapewniona jest także wymiana dokumentów elektronicznych z operatorami w Polsce, jak i poza jej granicami, takimi jak: GXS EDI*Express, IBM Global Network, AT&T Easy Link, POLKOM 400, Deutsche Telekom, Optima, Ma- tav, Allegro, Telefonica, EDS, Xtrade, Infinite. EDINET wychodzi jeszcze dalej, ponieważ oferuje wymianę dokumentów między partnerami handlowymi niezależnie od stawianych przez strony wymagań technicznych. Obsługuje wszystkie formaty wymiany danych (m.in. EDIFACT, IDOC, XML, DBF, TXT, CSV) oraz oferuje różne media ko- munikacji (np. AS2, X.400, FTP, SOAP, WWW, łącza dedykowane). Zapewnia pełną translację formatów oraz dostosowanie do technicznych wymagań 20

14 178 Olga Dębicka klienta. Operator oferuje kompleksową obsługę podczas wdrożenia, pomocy technicznej oraz kontroli on- line. Podobnie jak EWA zapewnia zgodność z operatorami polskimi, jak i zagranicznymi. EDINET zapewnia systemy oparte na rozwiązaniach WWW. Są nimi systemy sprzedażowo- magazynowe kierowane do małych firm. Większe firmy mają możliwość implementacji rozwiązań bazujących na integracji i translacji do- kumentów z własnymi systemami informatycznymi. EDINET współpracuje także z technologiami mobilnymi w zakresie wymiany danych, takimi jak palmtopy czy smartphone. XTRADE oferuje pełne wykorzystanie integracji oraz obsługę kontrahentów za pomocą WWW. Platforma Xtrade zapewnia rolę interfejsu komunikacyj- nego pomiędzy wewnętrznymi systemami uczestników. Odpowiada także za bezpieczeństwo oraz translację. Wewnętrzne oprogramowanie Xtrade zajmu- je się: wysyłaniem i odbieraniem dokumentów i komunikatów statusu transmisji; kolejkowaniem (w przypadku chwilowej niedrożności łącza); szyfrowaniem i kontrolą błędów. W przypadku obsługi WWW platforma zapewnia, podobnie jak EDINET, usługi kompleksowego podejścia do realizacji obsługi procesów biznesowych przedsiębiorstw niewymagających integracyjnego podejścia do systemów infor- matycznych. Literatura 1. Adamczewski P., Stefanowski J. (red.), Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań Bartels N., Automatyzacja obiegu dokumentów to element strategicznego zarządzania łań- cuchem wartości. Logistyka XXI wieku, MSI Polska 2006, nr 5 3. Bucholski R., Garski K., Gontarz J., Operational Programme Innovative Economy The innovatives good practices, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa Butkiewicz M., Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Difin, War- szawa Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44 z ) 6. Jankowski J., Elektroniczny obrót prawny, Wolter Kluwers Polska, Warszawa Kozłowska H., VAT. Komentarz. Nowelizacja 2011, DIFIN, Warszawa Lange- Sadzińska K., Ziemecka M., Przewodnik po EDI, Wydawnictwo UŁ, Łódź Modzelewski Z. (red.), VAT. Komentarz. Nowelizacja 2011, DIFIN, Warszawa Niedźwiedziński M., Globalny handel elektroniczny, PWN, Warszawa 2004.

15 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udo- stępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661) THE EDI CONCEPT IN IMPROVING BUSINESS PROCESSES Summary Nowadays, more and more companies seek to optimize business processes one areas of the savings consists in moveing from the exchan- ge of paper documents with business partners to electronic communica- tion. Time consuming and expensive operations shipment invoices and manual processing of multiple assignments of the same data in informa- tion systems organizations the opportunity to present any delays in the conduct of activities and are subject to numerous errors. Improving the flow of information in the enterprise by replacing traditional mail and fax the electronic communication system is out of the way for modern eco- nomic activity. This paper presents the use of electronic data interchange technology in a variety of processes in the supply chain and automate the process of handling e- invoices.

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład VI dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 Rachunkowość coraz bardziej elektroniczna Wykorzystanie systemów FK Skanowanie

Bardziej szczegółowo

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Platforma Comarch ECOD Comarch ECOD jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dostawcą rozwiązao z zakresu elektronicznej wymiany dokumentów

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Dr inż. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Wstęp Sprawna logistyka i efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.10.2015 r. Opracowanie sygnalne Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. Przedsiębiorstwa Od 2012 r. odsetek dużych przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI 1 Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2005 2 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Identyfikacja towarów w komunikatach EDI...4 2.1. Towary standardowe...

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Wystawianie efaktur stan prawny 2 Program Symfonia e-dokumenty

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin Elektroniczna awizacja z etykietą logistyczną Wdrożenie DESADV (EDI) Poprawna etykieta logistyczna Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

e-komunikacja w łańcuchu dostaw

e-komunikacja w łańcuchu dostaw e-komunikacja w łańcuchu dostaw Forrester Research: In fact, a review of the EDI volume statistics captured during our most recent Forrester Wave on B2B service providers indicates that the annual volume

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych:

Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych: System Mobilny Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych: System Mobilny SFA (Sales Force Automation) System Mobiz Android dostępny na urządzeniach typu Smartfon

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Wersja 2012

Symfonia Start Wersja 2012 Symfonia Start Wersja 2012 2 Symfonia Start 2012 Współpraca z serwisem www.miedzyfirmami.pl... 1 Serwis www.miedzyfirmami.pl... 1 Dodano program Symfonia Start e-dokumenty... 1 Stan prawny... 1 e-faktura

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie. Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

E-fakturowanie. Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-fakturowanie Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Co to jest e-faktura? E-faktura (faktura elektroniczna): E-faktura (faktura elektroniczna) -to 1. faktura jest zapisana

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Prawdy i mity o fakturach elektronicznych zmiany 2013. Aneta Jarczyńska online business development manager

Prawdy i mity o fakturach elektronicznych zmiany 2013. Aneta Jarczyńska online business development manager Prawdy i mity o fakturach elektronicznych zmiany 2013 1 Aneta Jarczyńska online business development manager e-faktury w Europie 3 mld faktur elektronicznych wystawiono w europejskim obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku 2012 Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku Wincenty Kurczuk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Działalność przedsiębiorstw EKSIM, JVD i VELKOM powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik

Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik Warszawa, 11 grudnia 2014r. 1 Punkt wyjścia działań Komisji Poważna luka w podatku VAT w skali całej Unii luka w roku 2012

Bardziej szczegółowo

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) intermodalnie Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Kilka słów o nas - fakty DOŚWIADCZENIE Mierzone ilością wdrożeń i nowatorskich rozwiązań

Bardziej szczegółowo

E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ

E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ AUTOR Tomasz Strzałkowski Doradca Podatkowy, Kancelaria Chałas i Wspólnicy BURZLIWE DZIEJE FAKTURY ELEKTRONICZNEJ Dzieje faktury elektronicznej w historii

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Partnerzy GS1 Polska oraz ich autorskie produkty Zgodne z GS1

Partnerzy GS1 Polska oraz ich autorskie produkty Zgodne z GS1 Jakub Lewandowski, Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Partnerzy GS1 Polska oraz ich autorskie produkty Zgodne z GS1 W roku 2010, IliM-GS1 Polska oferuje firmom możliwość współpracy w Programie

Bardziej szczegółowo

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną.

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2014 musi być prowadzona przez placówki służby zdrowia w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3)

Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3) 7 lutego 2011 r. Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3) Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Istotne przepisy - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line!

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Bank BPH i firma Business Partners excellence zakończyły prace nad projektem, dzięki któremu narzędzie BankConnect Banku

Bardziej szczegółowo

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów Platforma workflow O nas Od 2005 roku Softhis działa na rynku dedykowanych wdrożeń informatycznych: aplikacji internetowych, systemów CRM, ERP, rozwiązań workflow, e-podpis, aplikacji mobilnych oraz projektowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 2 lipiec 2012r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt. Innowacyjny system B2B wspomagający przetwarzanie treści - Support w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house 2012 Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house Sławomir Pawłowski Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 O firmie Profil działania Asseco Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty...

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii 2012 Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii Piotr Przybyłkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Projekt z wykorzystaniem integracji danych Analiza

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Zasady przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej

Zasady przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej Zasady przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA, sygn.iptpp2/443-431/11-2/js, Izba Skarbowa w Łodzi, z dnia 27 października 2011r. Na podstawie art. 14b 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo