WYKORZYSTANIE KONCEPCJI EDI W USPRAWNIENIU PROCESÓW BIZNESOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE KONCEPCJI EDI W USPRAWNIENIU PROCESÓW BIZNESOWYCH"

Transkrypt

1 Olga Dębicka WYKORZYSTANIE KONCEPCJI EDI W USPRAWNIENIU PROCESÓW BIZNESOWYCH Streszczenie W dzisiejszych czasach coraz więcej przedsiębiorstw dąży do opty- malizacji procesów biznesowych jednym z obszarów uzyskania o- szczędności jest przejście z wymiany dokumentów papierowych z partne- rami biznesowymi na komunikację elektroniczną. Czasochłonne i kosz- towne operacje przesyłki faktur, wielokrotne ręczne przetwarzanie i de- kretacja tych samych danych w systemach informatycznych organizacji stwarzały okazje do opóźnień w prowadzonych działaniach i obarczone były licznymi błędami. Usprawnienie przepływu informacji w przedsię- biorstwie poprzez zastąpienie tradycyjnej poczty i faksu systemem ko- munikacji elektronicznej to obecnie sposób na nowoczesne prowadzenie działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono wykorzystanie technologii elektronicznej wymiany danych w różnych procesach w łań- cuchu dostaw i automatyzacji procesu obsługi e- faktur. Wstęp Dokumenty i procesy biznesowe stanowią kluczowe elementy w funkcjono- waniu przedsiębiorstw. Poprzez odpowiednie podejście i efektywne zarządzanie nimi przedsiębiorstwa mogą w istotny sposób podnieść swoją wartość i pozycję na rynku oraz poprawić bezpieczeństwo najważniejszych danych. Rozwiązaniem oferującym kompleksowe wsparcie zarządzania dokumentem w całym jego cy- klu życia oraz podnoszącym efektywność procesów biznesowych firm jest elek- troniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange EDI). Koncepcja elektronicznej wymiany danych została opracowana głównie z myślą o tych przedsiębiorstwach, które każdego dnia zawierają kilkanaście, kil- kadziesiąt lub nawet więcej transakcji ze swoimi, zazwyczaj stałymi, partnerami handlowymi. Elektroniczna wymiana danych to wymiana standardowo sforma- towanych komunikatów między systemami informatycznymi partnerów han-

2 166 Olga Dębicka dlowych. EDI określana jest również jako [ ] elektroniczna transmisja doku- mentów handlowych w standardowym formacie bezpośrednio pomiędzy aplika- cjami komputerowymi partnerów handlowych 1. EDI określa się również jako: [ ] sposób komunikowania się organizacji biorących udział w przedsięwzięciu gospodarczym, administracyjnym lub in- nym, polegającym na automatycznym przesyłaniu elektronicznie sformatowa- nych dokumentów między aplikacjami komputerowymi znajdującymi się we wszystkich tych organizacjach 2. Do najczęściej wskazywanych cechy EDI należą: stosowanie elektronicznego medium transportowego (np. sieć typu VAN Value Added Network lub Internet) zamiast wykorzystywania fizycznych nośników informacji, takich jak: papier, dyskietki, dyski optyczne, faksy itp.; używanie informacji mających określoną strukturę i format opartych na przy- jętych standardach, gdyż tylko wiadomości zawierające takie informacje mo- gą podlegać translacji, interpretacji i kontroli w porównaniu z wymaganym wzorcem reguł; bezpośrednia komunikacja pomiędzy aplikacjami z pominięciem udziału człowieka. Przyczyną powstania rozwiązań typu EDI są poszukiwania ciągłej poprawy efektywności zarządzania informacją na drodze ewolucji klasycznych systemów informacyjnych. Rozwiązaniem problemów związanych z zarządzaniem infor- macją w przedsiębiorstwie jest wprowadzenie mechanizmów automatyzujących czynności z nią związane oraz ograniczające do minimum wpływ czynnika ludz- kiego na system przetwarzania i gromadzenia danych. Takie korzyści dostarcza wprowadzenie systemów informatycznych, a w konsekwencji narzędzi EDI z możliwością przekazywania informacji pomiędzy partnerami. 1. Rozwój systemów elektronicznej wymiany danych Koncepcja powstania EDI sięga lat 70. XX wieku. Komputery były wówczas bardzo drogie, a modemowe połączenia między nimi miały niską przepustowość i niewiele przedsiębiorstw mogło sobie na nie pozwolić. Jednocześnie nie istniały żadne systemy wspomagające wymianę danych między przedsiębiorstwami. Programy, które tworzyli autorzy wynajmowani przez pionierów EDI (przemysł samochodowy, General Motors, Sears, K- Mart), nie były ogólnie dostępne. Dale- ko im było również do prostoty obsługi i niezawodności, jakimi mogą się szczycić dzisiejsze systemy. Rozwój EDI wiąże się z rozwojem technologii internetowej, przy czym rozwój tej ostatniej nie wpłynie, jak się wydaje, na kształt i zasady 1 K. Lange- Sadzińska, M. Ziemecka, Przewodnik po EDI, Wydawnictwo UŁ, Łódź M. Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, PWN, Warszawa 2004.

3 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych 167 działania systemów EDI, gdyż postęp w technologiach internetowych zapewnia jedynie nowe i lepsze medium transportowe. Początkowo wykorzystanie Interne- tu w systemach elektronicznej wymiany danych ograniczało się do poczty elek- tronicznej (mail- based EDI) oraz stron WWW i protokołu http (WEB- EDI). Rady- kalną zmianę w sposobie realizacji EDI przy wykorzystaniu technologii internetowych przyniosło powstanie nowego języka opisu dokumentów XML (technologia XML/EDI) 3. Pierwszymi poważnymi użytkownikami EDI stali się przewoźnicy morscy, kolejowi i powietrzni, czyli sektor transportu. W krótkim czasie dołączyli do nich związani z transportem brookerzy, magazyny, agencje celne, sieci detaliczne, wreszcie obsługujące te sektory banki. Wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw oraz różnorodnością przesyła- nych dokumentów oczywiste stało się, iż wymiana dokumentów w ramach EDI tylko wtedy może się powieść, jeśli uczestniczące w niej strony zaakceptują wspólny standard dokumentów. Używanie wypracowanych standardów znacz- nie poszerzyło zakres zastosowanie EDI o typy transakcji w jakich system może być wykorzystywany. Obecnie można wyróżnić dwie rodziny standardów EDI: EDIFACT (standard międzynarodowy) oraz ANSI X12 (standard amerykański) 4. Standard EDIFACT, opracowany pod auspicjami ONZ, jest traktowany jako standard nadrzędny. Podstawowymi elementami dokumentu tworzonego w tym standardzie są pola danych, reprezentujące poszczególne składowe informacji. Dane powiązane w sposób logiczny między sobą tworzą segment, zaś zbiór okre- ślonych segmentów tworzy wiadomość. Zazwyczaj taka wiadomość jest odpo- wiednikiem papierowego formularza. Wiadomość dodatkowo jest pakowana w informatyczną kopertę, zawierającą takie dane, jak: nagłówek umieszczony na początku wiadomości i stopkę, która kończy sekwencję wiadomości. W ramach dokumentów generowanych przez EDI można wyróżnić dokumenty handlowe (katalogi, zamówienia, faktury itp.), dokumenty przewozowe, oraz dokumenty finansowe wykorzystywane do realizacji płatności bankowych. 2. EDI jako wsparcie w łańcuchu dostaw Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się elementem coraz bar- dziej pożądanym i oczekiwanym w przedsiębiorstwach. Głównym powodem za- interesowania jest optymalizacja kosztów operacyjnych, jednak należy też pamię- tać, że wiele przedsiębiorstw podejmuje działania w celu uelastycznienia oraz zagwarantowania możliwości szybkiego dostosowania się do niepewnej sytuacji gospodarczej. Kompleksowe podejście do obsługi procesów w łańcuchu do- 3 P. Adamczewski, J. Stefanowski (red.), Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006, s J. Jankowski, Elektroniczny obrót prawny, Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2008, s. 127.

4 168 Olga Dębicka staw umożliwia znaczące usprawnienie działania przedsiębiorstwa. Dodatko- wo bezpieczny i szybki dostęp do wiarygodnych danych pozwala na natych- miastową reakcję, która często umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyj- nej. Przykładowo, bieżący dostęp o statusie realizacji zamówienia, statusie dostawy towarów oraz ich odbioru przez partnera biznesowego pozwala na efektywniejsze zarządzanie produkcją i zapasami oraz na lepsze gospodaro- wanie zasobami magazynowymi. Jakość procesów i dokumentów związanych z właściwą obsługą procesów sprzedaży i odpowiednią organizacją logistyki bezpośrednio wpływa na pozycję firmy na rynku, jej przychody i przepływy pieniężne. Proces sprzedaży najczę- ściej wiąże się z logistyką towarów. Realizacjom dostawy towarzyszą dokumen- ty, jak choćby listy przewozowe, kwity paletowe, protokoły szkody czy wreszcie faktury. Dokumenty mają za zadanie usprawnić proces logistyczny poprzez wia- rygodne zbieranie i przekazywanie informacji. Odpowiednie zorganizowanie przepływu dokumentów może zredukować koszty oraz przyspieszyć proces roz- liczania dostawy, obsługi reklamacji czy księgowania. Jednym z problemów w tak rozumianym obszarze automatyzacji łańcucha dostaw są różnice wynikające z rozwiązań informatycznych stosowanych przez dostawców i kupujących. Przedsiębiorstwa dokonujące zakupów zainteresowane są automatyzacją zamówień składanych do kilku wybranych dostawców, mając na uwadze jakość i terminowość dostaw. Z kolei przedsiębiorstwa sprzedające swoje produkty zaineresowane są dotarciem do jak największego grona odbior- ców, dążąc do łatwego zamawiania wystandaryzowanych produktów z możli- wością śledzenia przesyłek. Kompleksowa komunikacja elektroniczna we wszystkich procesach łańcu- cha dostaw (Purchase- to- Pay) gwarantuje poprawę współpracy z partnerami biz- nesowymi oraz umożliwia optymalizację działań i redukcję kosztów 5. Rozwiąza- nie EDI pozwala na optymalizację wymiany dokumentów handlowych i logistycznych poprzez wykorzystanie jednej platformy do komunikacji ze wszystkimi partnerami biznesowymi. Zapewnia ono obsługę wielu formatów dokumentów oraz protokołów komunikacyjnych wraz z walidacją wymienia- nych danych i bieżącym dostępem do statusu ich procesowania. Elektroniczna archiwizacja umożliwia szybki i łatwy dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Rozwiązanie takie oferuje w Polsce m.in. firma Comarch, której system Co- march ECM umożliwia komunikację nie tylko z dużymi podmiotami, lecz także z grupą mniejszych partnerów, z którymi wolumen wymienianych dokumentów często jest mniejszy. Narzędzia Comarch ECM pozwalają m.in. na przechwyty- 5 N. Bartels, Automatyzacja obiegu dokumentów to element strategicznego zarządzania łańcuchem wartości. Logistyka XXI wieku, MSI Polska 2006, nr 5.

5 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych 169 wanie dokumentów z różnych źródeł (aplikacja skanująca, , zasoby dysko- we), ich indeksowanie konfigurowalną listą atrybutów (w tym OCR) oraz wy- szukiwanie oparte na mechanizmach wyszukiwania wielokryterialnego lub peł- notekstowego. Mechanizmy integracyjne systemu ECM zapewniają dwukierunkową integrację z systemami ERP (import słowników biznesowych, eks- port wyniku procesowania workflow). Platforma firmy Comarch dostarcza rów- nież interfejs użytkownika oparty na stronach WWW, co znacząco upraszcza wdrożenie i utrzymanie rozwiązania, zwłaszcza w organizacji o rozproszonej geograficznie strukturze. 3. EDI jako wsparcie w fakturowaniu Relacje rynkowe we współczesnej gospodarce wymagają uproszczenia sto- sunków handlowych i procesów gospodarczych. Obecnie trudno wyobrazić so- bie prowadzenie działalności gospodarczej bez wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w szczególności Internetu. Dlatego właśnie dąży się do zastąpienia przynajmniej w pewnej części faktur tradycyjnych (czyli papie- rowych) fakturami elektronicznymi. Faktura elektroniczna jest szczególnym rodzajem faktury. To dokument elektroniczny, który na mocy prawa jest równoważny z fakturą tradycyjną. E- faktura to taki dowód zrealizowania transakcji, który został wystawiony i udo- stępniony nabywcy w formie elektronicznej, czyli przy użyciu elektronicznych środków. Przez środki elektroniczne rozumie się zastosowanie [ ] elektronicz- nych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywa- nia danych, a także stosowanie technik teletransmisji przewodowej, radiowej, op- tycznej lub innych elektromagnetycznych środków 6. Rozwój nowoczesnych technik przekazywania danych oraz stworzenie ram prawnych gwarantujących bezpieczeństwo i pewność danych elektronicznych stanowiły bodziec do modyfikacji przepisów harmonizujących zasady fakturo- wania w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Na szczeblu Unii Europejskiej przepisy o fakturach, w tym także o fakturach elektronicznych, reguluje VI Dyrektywa VAT 7. Problem uproszczenia procesów administracyjnych w przedsiębiorstwach, a także problem zlikwidowania barier prawnych dotyczących wykorzystania Internetu czy innych nowoczesnych tech- nologii spotkały się z pozytywną reakcją Komisji Europejskiej. Uznała ona dąże- nie do upowszechnienia rozwiązań informatycznych w stosunkach handlowych i liberalizację dotychczasowych zasad za istotny warunek do osiągnięcia odpo- 6 M. Butkiewicz, Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Difin, Warszawa 2006, s Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących faktu- rowania (Dz. Urz. UE L 44 z , s. 11).

6 170 Olga Dębicka wiedniego poziomu innowacyjności, efektywności i konkurencyjności gospodar- ki europejskiej. Potwierdzeniem działań w tym zakresie jest nowelizacja Dyrek- tywy obligująca państwa członkowskie Unii Europejskiej do uproszczenia zasad posługiwania się fakturami elektronicznymi najpóźniej do końca 2012 roku. Przy przyjęciu tej nowelizacji kierowano się przeświadczeniem, że fakturowanie elek- troniczne zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstw i pozwoli im obniżyć kosz- ty działalności. Zgodnie z założeniami faktury papierowe i elektroniczne mają być traktowane równo, a uprawnienia kontrolne organów podatkowych i obo- wiązki podatników powinny mieć zastosowanie w równym stopniu do obu tych form fakturowania. Polska przyjęła owe uproszczone zasady ze znacznym wyprzedzeniem. Nowe rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych 8 weszło w życie 1 stycz- nia 2011 roku, zmieniając obowiązujące dotychczas rozporządzenie z roku Wprowadzone regulacje znacznie uatrakcyjniają e- fakturowanie, umożliwiają szersze jego wykorzystanie, upowszechniają e- faktury tak, by stały się realną al- ternatywą dla faktur papierowych. W znaczący sposób ułatwiają dokonywanie rozliczeń i ewidencjonowanie w zakresie podatku od towarów i usług. Obowiązujące obecnie w Polsce Rozporządzenie Ministra Finansów z r. 10 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej umożliwia całkowite zastąpienie faktur papierowych ich elektronicznymi odpowiednikami. Proces e- fakturowania zyskuje coraz większą popularność w całej Europie, co w dużej mierze przyczynia się do poprawy efektywności przedsiębiorstw oraz redukcji kosztów operacyjnych. Aby dokument elektroniczny mógł być uznany za poprawną fakturę, oprócz tego, że należy w niej zawrzeć elementy wymagane dla faktury i uzyskać akceptację odbiorcy na przesyłanie jej w formie elektronicznej, podatnik musi także zapewnić autentyczność 11 pochodzenia faktury oraz integralność jej tre- ści 12. Jednym z możliwych rozwiązań zapewniających autentyczność pochodze- nia i integralność (obok bezpiecznego podpisu elektronicznego) wskazanych wprost w rozporządzeniu o e- fakturach jest EDI Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661). 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatko- wemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119). 10 Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz Autentyczność pochodzenia faktury to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. 12 Integralność treści faktury oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. 13 H. Kozłowska, VAT. Komentarz. Nowelizacja 2011, DIFIN, Warszawa 2011, s. 264.

7 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych 171 Ogólna definicja EDI (ang. electronic data interchange) określona jest w art. 2 Rekomendacji Komisji 1994/820/EC i oznacza system elektronicznego transferu danych z komputera na komputer, przy wykorzystaniu ustalonych standardów technicznych 14. Umożliwia zatem elektroniczne przesyłanie danych handlo- wych bądź administracyjnych pomiędzy systemami informatycznymi za pomocą uzgodnionych wzorców formatowania wiadomości. Nie jest określonym pro- gramem ani systemem informatycznym, lecz zbiorem norm i wytycznych okre- ślających standardy przesyłania danych. Szczegółowe zasady wykorzystania EDI w e- fakturowaniu muszą zostać określone przez strony transakcji w obligatoryjnie zawartej umowie. Umowa ta powinna określać między innymi takie kwestie, jak: warunki elektronicznej wymiany dokumentów między stronami; bezpieczeństwo komunikatów EDI, w tym także metody zapewnienia auten- tyczności pochodzenia i integralności treści faktur; zapisywanie i przechowywanie komunikatów EDI; limity czasowe wiadomości EDI; poufność i ochronę danych osobowych; zasady rozwiązywania ewentualnych sporów. Ponadto umowa ta musi zawierać tzw. załącznik techniczny wskazujący tech- niczne, organizacyjne i proceduralne wymogi stosowania EDI, czyli między in- nymi informacje dotyczące: sprzętu i oprogramowania informatycznego stosowanych przez kontrahen- tów; środków komunikacji, w tym protokołów przesyłania danych; wykorzystywanych standardów i wzorów komunikatów EDI; listy stosowanych przy komunikacji kodów; zasad aktualizacji komunikatów, przesyłania i potwierdzania otrzymania komunikatów oraz ich zapisywania i przechowywania; bezpieczeństwa komunikatów EDI; procedur przeprowadzania testów próbnych. Zasadniczym celem EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadza- nia danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie 15. Stosowanie Elektronicznej Wymiany Danych poprawia czasową dostępność informacji logistycznej, pozwala uściślić dane czy także zmniejszyć pracochłonność procesu. Jednak procedura wdrożenia jest dość skomplikowana. Jest to więc metoda idealna głównie dla podmiotów, które są wyposażone w odpowiedni zespół środków informatycznych bądź odbierają 14 Z. Modzelewski (red.), VAT. Komentarz. Nowelizacja 2011, DIFIN, Warszawa 2011, s Ibidem, s. 256.

8 172 Olga Dębicka i wysyłają bardzo dużo faktur. Znajduje to potwierdzenie w danych dotyczących rozwoju e- fakturowania w Polsce. W 2011 r. średnio co trzecie przedsiębiorstwo w Polsce miało styczność z fakturą elektroniczną. Z elektronicznego fakturowa- nia korzystało co drugie duże przedsiębiorstwo oraz co trzecie małe i średnie. Takie rozwiązanie stosowały najchętniej przedsiębiorstwa zajmujące się naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego i komunikacyjnego oraz podmioty z sekcji informacja i komunikacja (odpowiednio 66% i 50%). Najbardziej rozpowszech- nioną formą były e- faktury nienadające się do automatycznego przetwarzania np. e- mail z załącznikiem w formacie PDF 16. Zaledwie 4% przedsiębiorstw wykorzy- stywało faktury posiadające ustrukturalizowaną strukturę umożliwiającą ich au- tomatyczne przetwarzanie (w tym EDI lub XML). Tabela 1. Przedsiębiorstwa w Polsce korzystające z elektronicznego fakturowania według wielkości i rodzaju działalności w 2011 r. (w %) Wyszczególnie- nie ogó- łem Przedsiębiorstwa otrzymujące lub wysyłające e- faktury otrzymują- ce e- faktury ra- zem wysyłające faktury posiadające ustandaryzowa- ną strukturę umożliwiającą ich automatycz- ne przetwarzanie (np. EDI, UBL, XML) w tym nienadające się do automatycz- nego przetwa- rzania (np. e- mail z załącz- nikiem w for- macie PDF) Ogółem 30,5 15,7 20,5 4,0 18,9 według wielkości Małe 28,9 15,6 18,6 2,8 17,5 Średnie 34,6 15,5 25,5 6,9 22,8 Duże 49,0 19,5 42,2 19,4 33,5 Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat , GUS Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2011, s Wykorzystanie EDI w polskich przedsiębiorstwach Rynek elektronicznej wymiany danych w Polsce jest aktualnie w fazie dy- namicznego rozwoju. Z tej formy wymiany dokumentów w łańcuchu dostaw ko- rzystają sieci handlowe i ich dostawcy, producenci i ich podwykonawcy, operato- rzy logistyczni i ich klienci oraz firmy współpracujące z szerokim gronem swoich 16 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat , GUS Urząd Staty- styczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2011, s. 70.

9 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych 173 kontrahentów. Wzrost zainteresowania wdrażaniem tego typu rozwiązań jest widoczny w Polsce od kilku lat. Jednym z czynników generujących to zaintere- sowanie jest polityka państwa, które w ramach Programu Operacyjnego Innowa- cyjna Gospodarka na lata podkreśliło rangę stosowania nowoczesnych Tabela 2. Przedsiębiorstwa korzystające z automatycznej wymiany danych z zewnętrzny- mi systemami ICT wg wielkości przedsiębiorstwa w latach W tym korzystające z automatycznej wymiany danych Przed- siębior- stwa ogółem Ogółem EDI w zarządzaniu poziomem zapasów, księgowości, zarządzaniu produk- cją i dystrybucją Z wykorzystaniem a liczba b % Z dostaw- cami Z od- biorcami Internetu EDI (XML, EDIFAC T etc.) Ogółem a b 100,0 12,7 9,4 7,2 8,7 3,7 a b 100,0 17,1 13,5 12,5 12,5 6,3 Przedsiębiorstwa małe (10 49 pracownikow) a b 100,0 11,2 8,3 6,0 7,7 2,6 a b 100,0 15,1 11,9 11,0 11,0 4,8 Przedsiębiorstwa średnie ( pracowników) a b 100,0 17,4 13,2 10,6 11,9 6,4 a b 100,0 22,4 18,0 16,3 16,4 9,2 Przedsiębiorstwa duże (250 i więcej pracowników) a b ,5 19,5 18,5 18,9 17,1 a b ,9 27,3 26,4 24,7 22,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS Wykorzystanie technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w latach ,

10 174 Olga Dębicka Rysunek 1. Przedsiębiorstwa wykorzystujące automatyczną wymianę danych w krajach UE w 2010 r. Źródło: Eurostat. rozwiązań z zakresu EDI. Wpisane zostało to w Działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, którego celem jest wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B poprzez stymulowanie powstawa- nia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych pomiędzy przedsię- biorcami w formie elektronicznej 17. Ideą przewodnią tego działania jest wdraża- nie w polskich przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii informatyczno- komunikacyjnych (ICT) ułatwiających zacieśnianie współpracy z partnerami biz- 17 R. Bucholski, K. Garski, J. Gontarz (et al.), Operational Programme Innovative Economy The innova- tives good practices, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warsaw 2011.

11 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych 175 nesowymi. Na finansowanie mogły liczyć projekty obejmujące wdrażanie no- wych lub integrację istniejących systemów informatycznych, a także wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany in- formacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębior- ców (EDI). Wzrost liczby wdrażanych rozwiązań EDI przedstawia tabela 2. W roku 2010 średni wskaźnik wykorzystania technologii EDI w kontaktach z partnerami zewnętrznymi w skali całego kraju wynosił 49,4%, co plasowało Polskę na 15 miejscu w Unii Europejskiej (rys. 1). Rysunek 2. Przedsiębiorstwa wykorzystujące automatyczną wymianę danych w Polsce według województw w roku 2011 Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat , GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2011, s. 73. W 2011 r. udział polskich przedsiębiorstw wymieniających informacje mię- dzy sobą oraz innymi systemami ICT za pomocą automatycznej wymiany da- nych wzrósł w skali roku o 17 pkt proc., tj. do poziomu 66%, z czego najczęściej z automatycznej wymiany danych korzystały przedsiębiorstwa duże (86%). Naj- większą dynamiką wzrostu charakteryzowały się przedsiębiorstwa małe, dla któ- rych wskaźnik wzrósł w skali roku o 18 pkt proc. W 2011 r. najczęściej z automa- tycznej wymiany danych korzystały firmy z sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie

12 176 Olga Dębicka w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (79%), a najrzadziej pod- mioty zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią (52%) 18. Największy udział przedsiębiorstw wykorzystujących elektroniczną wy- mianę danych (blisko 90%) odnotowano w województwie kujawsko- pomorskim (wobec 66% w 2010 r.), a najmniejszy w województwie świętokrzyskim 36% wobec 41% przed rokiem (rys. 2). W latach zaobserwować można również wzrost wykorzystania elektronicznej wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa między różnymi sferami jego działalności (tab. 3). Tabela 3. Stosowanie automatycznej wymiany danych wewnątrz przedsiębiorstwa według celów wykorzystania informacji przekazywanej elektronicznie i au- tomatycznie (w %) Wyszczególnienie a 2010 b 2011 Otrzymywanie zamówień dotyczących sprze- daży zarzą- dzanie pozio- mem za- pasów księ- gowość zarządza- nie pro- dukcją lub magazy- nem zarzą- dzanie dystry- bucją Wysyłanie zamówień dotyczących sprzedaży zarzą- dzanie pozio- mem za- pasów księgowość Ogółem a 16,1 20,7 14,3 12,8 13,3 14,1 b 15,8 20,3 15,4 13,1 13,5 3,6 według wielkości Małe a 12,0 16,2 10,4 9,7 9,9 10,7 b 11,8 15,7 11,5 9,7 10,2 10,3 Średnie a 26,9 33,1 24,6 19,8 21,9 23,0 b 27,1 34,6 27,3 22,4 22,8 23,0 Duże a 49,4 55,7 47,4 44,7 42,3 42,7 b 54,0 61,8 51,7 48,1 46,8 47,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS Wykorzystanie technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w latach , s. 76. Obecnie w Polsce można wyróżnić czterech operatorów EDI: Comarch S.A., Edison S.A., Infinitie sp. z o.o. oraz Xtrade S.A. 19 : 18 Społeczeństwo informacyjne, s

13 Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych 177 ECOD Comarch zapewnia komunikację w zakresie dokumentów bizne- sowych. Oferuje wsparcie w zakresie trzech pakietów usługowych (podsta- wowym, medium i centrum), w ramach których proponuje dostęp przez róż- ne media komunikacyjne (WWW, protokół x.400 lub łącza dedykowane). Zapewnia także wymianę dokumentów elektronicznych przy różnych stop- niach integracji z systemami klasy ERP uczestnika. Brak integracji wymaga manualnej obsługi formularzy na stronie internetowej. Całkowita integracja zakłada obsługę EDI w pełnym zakresie również z systemami innych produ- centów niż system uczestnika. ECOD prowadzi także wsparcie techniczne niezależnie od obranego pakietu. Comarch EDI funkcjonuje obecnie w Polsce w przedsiębiorstwach z różnych branż, takich jak: sieci handlowe (Makro Cash & Carry, Real, Auchan, Carrefour, Eurocash, Intermarche, Leroy Merlin, Nomi) i ich dostawcy (Unilever, Tchibo, Grupa Żywiec, Lorenz Bahlsen, Fro- sta, CEDC, Nestle, Wrigley, L Oreal), w branży paliwowej (Lotos Paliwa, BP Polska) i w branży farmaceutycznej (Sanofi- Aventis, GlaxoSmithKline). W 2011 roku z tego rozwiązania, dostosowanego technologicznie do potrzeb przedsiębiorstw zarówno z sektora MŚP, jak i globalnych korporacji, skorzy- stało ponad użytkowników z 30 krajów, wymieniając około 140 milio- nów dokumentów elektronicznych 20. EWA EDIson Web Access zapewnia dostęp do systemu Edison Tradanet przez Internet. Oferuje zarówno wymianę dokumentów w przypadku pełnej integracji, jak i braku integracji z własnymi systemami informatycznymi klientów. Oferuje moduł dla platformy EWA, pozwalający na automatyczne wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych w określonym forma- cie. Dodatkowo EWA zapewnia oprogramowanie komunikacyjne Desktop EDI, mapy translacji, narzędzia integracji EDI z systemami informatycznymi oraz wsparcie we wdrożeniach. Usługi translacji zgodne z Network Base Translation zapewniają translację w locie, co oznacza, że dokumenty są tłumaczone na obrany standard podczas ich przesyłania. Formaty jakie ob- sługuje EWA to: XML, UN/EDIFACT, X12, IDOC, Flat File, format własny. Zapewniona jest także wymiana dokumentów elektronicznych z operatorami w Polsce, jak i poza jej granicami, takimi jak: GXS EDI*Express, IBM Global Network, AT&T Easy Link, POLKOM 400, Deutsche Telekom, Optima, Ma- tav, Allegro, Telefonica, EDS, Xtrade, Infinite. EDINET wychodzi jeszcze dalej, ponieważ oferuje wymianę dokumentów między partnerami handlowymi niezależnie od stawianych przez strony wymagań technicznych. Obsługuje wszystkie formaty wymiany danych (m.in. EDIFACT, IDOC, XML, DBF, TXT, CSV) oraz oferuje różne media ko- munikacji (np. AS2, X.400, FTP, SOAP, WWW, łącza dedykowane). Zapewnia pełną translację formatów oraz dostosowanie do technicznych wymagań 20

14 178 Olga Dębicka klienta. Operator oferuje kompleksową obsługę podczas wdrożenia, pomocy technicznej oraz kontroli on- line. Podobnie jak EWA zapewnia zgodność z operatorami polskimi, jak i zagranicznymi. EDINET zapewnia systemy oparte na rozwiązaniach WWW. Są nimi systemy sprzedażowo- magazynowe kierowane do małych firm. Większe firmy mają możliwość implementacji rozwiązań bazujących na integracji i translacji do- kumentów z własnymi systemami informatycznymi. EDINET współpracuje także z technologiami mobilnymi w zakresie wymiany danych, takimi jak palmtopy czy smartphone. XTRADE oferuje pełne wykorzystanie integracji oraz obsługę kontrahentów za pomocą WWW. Platforma Xtrade zapewnia rolę interfejsu komunikacyj- nego pomiędzy wewnętrznymi systemami uczestników. Odpowiada także za bezpieczeństwo oraz translację. Wewnętrzne oprogramowanie Xtrade zajmu- je się: wysyłaniem i odbieraniem dokumentów i komunikatów statusu transmisji; kolejkowaniem (w przypadku chwilowej niedrożności łącza); szyfrowaniem i kontrolą błędów. W przypadku obsługi WWW platforma zapewnia, podobnie jak EDINET, usługi kompleksowego podejścia do realizacji obsługi procesów biznesowych przedsiębiorstw niewymagających integracyjnego podejścia do systemów infor- matycznych. Literatura 1. Adamczewski P., Stefanowski J. (red.), Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań Bartels N., Automatyzacja obiegu dokumentów to element strategicznego zarządzania łań- cuchem wartości. Logistyka XXI wieku, MSI Polska 2006, nr 5 3. Bucholski R., Garski K., Gontarz J., Operational Programme Innovative Economy The innovatives good practices, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa Butkiewicz M., Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Difin, War- szawa Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44 z ) 6. Jankowski J., Elektroniczny obrót prawny, Wolter Kluwers Polska, Warszawa Kozłowska H., VAT. Komentarz. Nowelizacja 2011, DIFIN, Warszawa Lange- Sadzińska K., Ziemecka M., Przewodnik po EDI, Wydawnictwo UŁ, Łódź Modzelewski Z. (red.), VAT. Komentarz. Nowelizacja 2011, DIFIN, Warszawa Niedźwiedziński M., Globalny handel elektroniczny, PWN, Warszawa 2004.

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI 1 Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2005 2 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Identyfikacja towarów w komunikatach EDI...4 2.1. Towary standardowe...

Bardziej szczegółowo

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WPŁYW ELEKTRONICZNEJ WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2008 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE 2010

ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE 2010 Przewodnik po europejskim rynku faktur elektronicznych ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE 2010 Raport opracowany przez EBA i Innopay Wydawcy: Gilbert Lichter (EBA) i Chiel Liezenberg (Innopay) Edytor: Charles

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo