Załącznik Nr 18 zestawienie osiągniętych rezultatów (na podstawie celów i wskaźników określonych w Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 18 zestawienie osiągniętych rezultatów (na podstawie celów i wskaźników określonych w Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego)"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 18 zestawienie osiągniętych rezultatów (na podstawie celów i wskaźników określonych w Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego) Cel szczegółowy (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) Identyfikacja genezy i skali bezdomności na terenie Koszalina - 3 raporty z badań, - monitoring skali bezdomności, Wskaźnik Źródło weryfikacji Stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów (na dzień 28 lutego 2013 roku) - 8 kwartalnych raportów na podstawie kart monitorowania skali zjawiska bezdomności i zagrożenia bezdomnością prowadzone przez 9 instytucji (4 na etapie testowania i 4 na etapie upowszechniania i włączania) - egzemplarze wydrukowanych raportów - wyniki badań, - liczenie osób bezdomnych (w roku 2011 badanie zostanie przeprowadzone dwukrotnie, co będzie stanowić bazę wyjściową dla monitorowania zjawiska bezdomności w kolejnych latach) - bieżące monitorowanie skali bezdomności Raporty i wyniki badań dostępne są pod adresem - w 2011 roku na przełomie maja/czerwca przeprowadzone zostały badania ilościowe i jakościowe w ramach projektu; - w grudniu 2011 roku przeprowadzono badanie ilościowe (tzw. liczenie osób bezdomnych); - dodatkowo dane porównawcze mogą stanowić dane zbierane do spisu powszechnego (kwiecień 2011 roku), - liczenie osób bezdomnych w nocy z 7/8 lutego 2013 roku (wyniki będą udostępnione po akceptacji MPiPS), W roku 2012 sporządzono 4 kwartalne raporty na podstawie kart monitorowania skali zjawiska bezdomności i zagrożenia bezdomnością. Systematyczne monitorowanie prowadzone jest przez 20 instytucji/organizacji: spółdzielnie mieszkaniowe, ZBM, KTBS, szpitale, ośrodek terapii uzależnień, izba wytrzeźwień, PCK, PKPS, Caritas, TBPBA, OHP, straż miejska, policja straż ochrony kolei oraz rejony pracy

2 socjalnej MOPS. zwiększenie przepływu informacji na temat dostępnych form, zakresu i zasad świadczenia pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością przez podmioty z terenu Koszalina - dwa roczne zbiorcze raporty skali zjawiska bezdomności (za rok 2012 i 2013), - 8 przeprowadzonych spotkań instytucji, w których brały udział osoby reprezentujące kluczowe podmioty zaangażowane w problematykę bezdomności - dystrybucja 500 szt. informatora do osób bezdomnych i podmiotów zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym - raporty roczne stanowiące Załącznik do sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata zatwierdzane przez władze lokalne w formie Uchwały Rady Miejskiej - listy obecności z prowadzonych spotkań wraz z podpisami uczestników, - 8 programów spotkań, - 8 protokołów ze spotkań zawierających podniesione tematy i ustalenia Sporządzony został roczny raport skali zjawiska bezdomności za 2012 rok, który będzie przedstawiony na sesji Rady Miasta Koszalina w maju 2013 roku (Raport stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata ). W okresie testowania produktu finalnego przeprowadzono 8 spotkań roboczych, w których udział brały osoby reprezentujące kluczowe podmioty zaangażowane w problematykę bezdomności. Spotkania odbyły się w terminach: , , , , , , , Dokumentacja każdego ze spotkań zawiera: program, listę obecności oraz protokół. - lista dystrybucyjna informatora Informatory dystrybuowane były wśród instytucji i organizacji zaangażowanych w pracę na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością na terenie Koszalina, jak też wśród osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez streetworkerów, pracowników

3 - po wprowadzeniu zmian do projektu w m-cu listopadzie/grudniu dodrukowano 200 szt. informatora - uruchomienie, administrowanie i rozpowszechnianie informacji o portalu internetowym - 1 spotkanie z lokalnymi instytucjami oraz - częstotliwość aktualizacji średnio raz na miesiąc - lista mailingowa - lista obecności z prowadzonego spotkania wraz z podpisami socjalnych, asystentów osób bezdomnych oraz przedstawicieli współpracujących organizacji pozarządowych. Informator dla instytucji niosących pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w ilości 200 egzemplarzy; informator dla osób bezdomnych i znajdujących się w sytuacji zagrożenia bezdomnością w ilości 300 egzemplarzy. W związku z dużym zainteresowanie oraz zmianą kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, informator został zaktualizowany oraz dodrukowano 200 szt. informatora dla osób bezdomnych i znajdujących się w sytuacji zagrożenia bezdomnością. W ramach realizacji projektu w sierpniu 2011 roku uruchomiono portal internetowy służący wymianie informacji, udostępnianiu gromadzonych danych, wyników badań, prezentacja aktualnej oferty instytucji i organizacji z terenu Koszalina. Informacja o uruchomieniu portalu została przesłana pismem do instytucji i organizacji z jednoczesną prośbą o nadsyłanie materiałów, artykułów, opisów, dobrych praktyk realizowanych przez poszczególne instytucje. Również podczas spotkań przekazywane były informacje o funkcjonowaniu portalu. Administrowanie portalem przewidziane jest do końca trwania projektu. Ciągłość funkcjonowania portalu po zakończeniu finansowania z projektu, zapewniona zostanie poprzez włączenie strony w formie zakładki/podstrony w portal internetowy MOPS. Portal aktualizowany jest zgodnie z założeniami projektu. Spotkania z Radą Osób Bezdomnych prowadzone są minimum 1 raz w półroczu.

4 stworzenie spójnego i kompleksowego systemu współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami wspierającymi i działającymi na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Koszalina przedstawicielami Odbiorców z terenu miasta Koszalin - podpisanie formalnego porozumienia wspierania wychodzenia z bezdomności (początek etapu testowania) uczestników, - program spotkania, - protokół ze spotkania zawierający podniesione tematy i ustalenia, Dodatkowo przedstawiciele ROB uczestniczą w spotkaniach Użytkowników. Dokumentacja spotkania zawiera: program, listę obecności oraz protokół. Daty spotkań: , , , podpisany dokument porozumienia Porozumienie zostało zawarte w dniu 11 maja 2012 roku. Do Porozumienia przystąpiło 12 instytucji/organizacji z terenu Koszalina: 1. Gmina Miasto Koszalin-MOPS 2. Komenda Miejska Policji 3. Straż Miejska 4. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 5. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 6. Polski Czerwony Krzyż 7. Polski Komitet Pomocy Społecznej 8. Powiatowy Urząd Pracy 9. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP 10. Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi 11. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ANON 12. Straż Ochrony Kolei W miesiącu marcu/kwietniu 2013 r. planowane jest rozszerzenie Porozumienia o Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia.

5 - wypracowanie 2 programów współdziałania koalicjantów w obszarze wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (końcowa faza etapu testowania) 1 Wypracowane programy działania mają na celu określenie zasad współpracy w zakresie kompleksowego przeciwdziałania zwiększaniu się zjawiska bezdomności: - w kwestii osób zagrożonych bezdomnością (zadłużonych lub zagrożonych eksmisją ograniczenie dalszego wzrostu zadłużenia, objęcie wsparciem asystenta, działaniami integracyjnymi i aktywizującymi) - w kwestii osób bezdomnych wypracowanie i stosowanie zasad hierarchizacji wsparcia w oparciu o Indywidualne - 2 wypracowane programy współdziałania przyjęte do realizacji przez strony w formie pisemnej - zestawienia wniosków płynących od Odbiorców osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na temat korzyści płynących z zastosowania programów współdziałania, ich adekwatności i trafności zgłaszanie uwag w formularzu kontraktu w części dot. oceny współpracy. Wypracowano programy współdziałania w obszarze wsparcia osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością, które obecnie są wdrażane w MOPS Koszalin: 1. Program skierowany do osób bezdomnych, przebywających w placówkach, wobec których nie jest prowadzona aktywizacja zawodowa, ze względu na wiek lub stan zdrowia. 2. Program skierowany do osób wchodzących we wstępną fazę zagrożenia bezdomnością, korzystających z pomocy społecznej, jak również nie korzystających wcześniej z pomocy OPS, posiadających progowe zadłużenie w opłatach mieszkaniowych w wysokości do 2 000,00 zł. W związku z tym uzyskanie opinii i zestawienie wniosków płynących od Odbiorców będzie możliwe w końcowej fazie okresu upowszechniania projektu. 1 Na dzień złożenia Strategii OPS wspólnie z Zakładem Budownictwa Mieszkaniowego złożył w UM program objęcia wsparciem i współdziałania wobec osób posiadających kilkumiesięczne zadłużenie w opłatach za lokal poniżej 5 000,00 zł. Powyżej tego progu ZBM realizuje program oddłużania przyjęty oddzielną uchwałą,

6 Programy Wychodzenia z Bezdomności i działania z nich wynikające - oceny IPWzB i kontraktów socjalnych zawartych z osobami zadłużonymi i/lub zagrożonymi eksmisją - oceny IPWzB i kontraktów socjalnych zawartych z osobami zadłużonymi i/lub zagrożonymi eksmisją Na potrzeby realizacji wsparcia asystentów w ramach projektu zawierano z klientami Indywidualny Plan Rozwoju. Analiza i ocena pracy asystentów i realizacji IPR była dokonywana 2 krotnie. Pierwszy raz w miesiącu sierpniu 2012 roku ankieta była przeprowadzona zarówno wśród asystentów jak i pracowników socjalnych. W miesiącu wrześniu asystenci dokonywali wnikliwej analizy sytuacji klientów po półrocznym okresie wsparcia, wspólnie z doradcą ds. asystentury jak też zasięgając opinii pracowników socjalnych przeprowadzono weryfikację IPR-ów pod kątem zasadności dalszej realizacji wsparcia i wybrano środowiska z którymi zakończono współpracę. Drugi raz, ankieta dotycząca oceny realizacji IPR w ramach wsparcia asystenta, została przeprowadzona w miesiącu lutym 2013, na zakończenie wsparcia asystentów. Na potrzeby realizacji wsparcia asystentów w ramach projektu zawierano z klientami Indywidualny Plan Rozwoju. Analiza i ocena pracy asystentów i realizacji IPR była dokonywana 2 krotnie. Pierwszy raz w miesiącu sierpniu 2012 roku ankieta była przeprowadzona zarówno wśród asystentów jak i pracowników socjalnych. W miesiącu wrześniu asystenci dokonywali wnikliwej analizy sytuacji klientów po półrocznym okresie wsparcia, wspólnie z doradcą ds. asystentury jak też zasięgając opinii pracowników socjalnych przeprowadzono weryfikację IPR-ów pod kątem zasadności dalszej realizacji wsparcia i wybrano środowiska z którymi zakończono współpracę. Drugi raz, ankieta dotycząca oceny realizacji IPR w

7 ramach wsparcia asystenta, została przeprowadzona w miesiącu lutym 2013, na zakończenie wsparcia asystentów. wykorzystanie na terenie K-lina wybranych narzędzi wspierania osób wychodzących z bezdomności (np. streetworking, asystent rodzinny/asyst. os. bezdomnej, hierarchizacja placówek, mieszkania treningowe) - zatrudnienie 8 streetworkerów - liczba nawiązanych kontaktów (pierwszych i ponawianych) z osobami przebywającymi poza placówkami dla osób bezdomnych (nie mniej niż 160) - przekazanie rzetelnej informacji o dostępnych formach pomocy wśród min. 50 osób bezdomnych przebywających na ulicy - karty czasu pracy (1 karta/m-c) 8 osób x 6 m-cy = 48 kart - karty kontaktu, karty interwencji (min. 160) - notatki służbowe streetworkerów (min. 80) - przekazane informatory Łącznie zatrudniono 8 streetworkerów. W przypadku streetworkerów zatrudnionych na umowę zlecenie sporządzane były Plany Działań Streetworkerów wraz z ewidencją godzin i zadań realizowanych przez Zleceniobiorcę: - ewidencja załączana do rachunków - łącznie 48 szt. - plany działań streetworkerów łącznie 124 szt. Streetworkerzy nawiązali w okresie trwania usługi łącznie 450 kontaktów, w tym 294 pierwszych i 156 ponowionych. Wśród nawiązanych kontaktów odnotowano 72 kobiety oraz 378 mężczyzn. Łącznie streetworkerzy sporządzili 632 notatki służbowe. Podczas pracy w terenie streetworkerzy informowali napotkane osoby bezdomne o możliwościach uzyskania pomocy, o dostępnych na terenie Koszalina formach pomocy poprzez przekazywanie ulotek informacyjnych oraz informatorów Przewodników dla osób bezdomnych i znajdujących się w sytuacji zagrożenia bezdomnością. Przekazanie rzetelnej informacji o dostępnych formach pomocy nastąpiło wśród 173 osób bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych i przestrzeni publicznej, z którymi nawiązany został kontakt.

8 - zatrudnienie 12 asystentów osoby bezdomnej, - objęcie wsparciem asystenta 60 osób/środowisk ( 5 osób/środowisk przypadających na jednego asystenta). - ograniczenie poziomu wzrostu zadłużenia u min. 10 rodzin objętych wsparciem - karty czasu pracy - sprawozdania z pracy asystenta osoby bezdomnej - trójstronne dokumenty kontraktów/indywidualnych Planów Rozwoju, - zbiorcze zestawienie wyników kontraktów/ipr określające ilościowe wyniki dot. ograniczenia wzrostu zadłużenia rodzin objętych wsparciem W wyniku przetargu wyłoniono 10 asystentów. Faktyczne usługi świadczyło przez okres I tury (6 m-cy) 5 asystentów (z 1 osobą rozwiązano umowę). W II turze (kolejnych 6 m-cy) usługi świadczyło 3 asystentów (z 1 osobą rozwiązano umowę). Łącznie uzyskano 48 ewidencji godzin pracy (stanowiących załącznik do rachunku). Asystenci przygotowywali również harmonogramy działań (oddzielnie dla każdej osoby/rodziny objętej wsparciem). Sprawozdania z pracy wykonywane były przez asystentów w postaci raportu miesięcznego z pełnienia funkcji asystenta. Raporty były sporządzane dla każdego klienta osobno. Kopie raportów każdorazowo przekazywane były do wiadomości pracowników socjalnych. Łącznie wsparciem asystentów objęto 64 osób/środowisk, co spowodowane było rotacją klientów w początkowej fazie okresu testowania. W związku z tym, iż asystenci pracowali ze środowiskami w dwóch półrocznych okresach oraz w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji asystenta przez 2 osoby, średnia liczba rodzin objętych wsparciem asystenta wahała się od 10 do 13 w pierwszej turze. W drugiej turze każdy asystent wspierał po 10 środowisk. Dokonano zbiorczego podsumowania IPR-ów i zestawienia ilościowych wyników dotyczących ograniczenia wzrostu zadłużenia wśród rodzin objętych wsparciem. Dokonano zbiorczego podsumowania IPR-ów i zestawienia ilościowych wyników dotyczących ograniczenia wzrostu zadłużenia wśród 64

9 osób/środowisk/rodzin objętych wsparciem. Rezultaty twarde: - u 22 osób/środowisk nastąpiło zmniejszenie punktacji w skali badania bezdomnością, - u 25 osób/środowisk liczba punktów nie uległa zmianie, - u 12 osób/środowisk nastąpiło zwiększenie punktacji w skali badania zagrożenia bezdomnością, - 7 osób/środowisk zmniejszyło zadłużenie czynszowe, - 32 osoby/środowiska pozostały na tym samym poziomie zadłużenia (nie odnotowano wzrostu, bądź w przypadku osób, które go nie posiadały w badaniu wyjściowym, zadłużenie nie pojawiło się), - u 17 osób/środowisk nastąpiło zwiększenie zadłużenia, - w przypadku 5 środowisk, z przyczyn niezależnych (np. zgon, przemieszczanie się) nie można ustalić ostatecznych wartości wskaźników, - 9 osób/środowisk zostało wytypowanych do monitorowania samodzielności życiowej po zakończeniu okresu testowania. Inne rezultaty, w tym miękkie, osiągnięte w ramach projektu, nie określone w zaakceptowanej Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego: - 4 osoby otrzymały mieszkania socjalne, - 2 osoby dokonały zamiany mieszkań, - 3 osoby wynajęły mieszkanie na wolnym rynku mieszkaniowym, - 1 osoba zamieszkała w mieszkaniu treningowym,

10 - opracowanie i wdrażanie na terenie miasta hierarchizacji wsparcia i mieszkalnictwa treningowego - dokument zawierający optymalizację warunków wdrożenia szczebelkowego systemu wsparcia i jego standardów przedstawiony przedstawicielom władz miasta i Rady Miejskiej (dokument, lista mailingowa, lista obecności z podpisami - 3 osoby podjęły odpracowywanie zadłużenia w Zarządzie Budownictwa Mieszkalnego, - 12 oczekuje (po złożeniu wniosków) na przydział mieszkania socjalnego, - 3 osoby mają promesę przydziału mieszkania socjalnego w roku 2013, - 6 osób jest na liście do przydziału mieszkania socjalnego w roku 2014, - 1 osoba podjęła prace społecznie użyteczne (w 2013 r.), - 1 osobie przedłużono (na mocy zawartej ugody) umowę najmu, - 2 osoby uzyskały dodatek mieszkaniowy, - 6 osób uzyskało i utrzymała status osoby bezrobotnej, - 5 osób podjęło i utrzymało stałe zatrudnienie, - 5 osób podejmowało zarobkowe prace dorywcze, - 3 osoby podjęły i kontynuują naukę, - 3 osoby uzyskały prawa do zasiłku stałego, - 3 osoby zaprzestały korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, - 1 osoba uzyskała świadczenia emerytalne, - u 7 osób odnotowano poprawę sytuacji zdrowotnej, - 13 osób utrzymywało abstynencję w trakcie asystentury, - 11 osób nawiązało kontakt i poprawiło relacje rodzinne. Opracowano dokument (załącznik do produktu Finalnego) standard hierarchizacji i mieszkalnictwa treningowego. Dokument został przedstawiony i omówiony na spotkaniu w dniu 04 lutego 2012 roku. W trakcie tworzenia dokument był na bieżąco przedstawiany

11 ze spotkania) - bieżący monitoring mieszkania treningowego (prowadzonego przez organizację pozarządową)- przeprowadzona pisemna analiza wdrożenia i rezultatów miękkich. przedstawicielom Urzędu Miejskiego. Produkt Finalny zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w m-cu maju 2013 roku będzie stanowić załącznik do Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina. W 2012 roku, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursu na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym na terenie miasta Koszalina, usankcjonowano prawnie funkcjonowanie OGRZEWALNI (placówka będzie prowadzona przez TPBA KK). W III kwartale 2012 roku Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie (na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta z dnia 27 sierpnia 2012 r.), wydał skierowanie do wykonania remontu, przebudowy i modernizacji 3 lokali z przeznaczeniem na mieszkania treningowe. Po wykonaniu modernizacji zostanie zawarta umowa najmu. Mieszkania zostały przekazane Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie (dotychczas TPBA KK dysponowało 1 mieszkaniem treningowym, w którym przebywało łącznie 7 osób i 1 dziecko, 2 osoby musiały opuścić mieszkanie ze względu na złamanie regulaminu). I kwartał 2013 roku TPBA KK planuje oddać do zasiedlenia 1 mieszkanie, w dalszej części roku kolejne 2 (po wyremontowaniu). Organizacja prowadząca mieszkania treningowe prowadzi bieżący monitoring. Analiza rezultatów wszystkich zasiedlonych mieszkań zostanie przekazana do OPS w IV kwartale 2013 roku. - protokoły/notatki ze spotkań - 12 protokołów/notatek Przeprowadzono 12 spotkań. Dokumentacja każdego ze

12 podniesienie efektywności stosowanych narzędzi poprzez ich kompleksowość oraz zintegrowanie w systemie wychodzenia z bezdomności grupy roboczej - wdrożenie na terenie miasta 2 z 3 testowanych narzędzi pracy i wsparcia osób bezdomnych (streetworking, asystentura, hierarchizacja wsparcia i placówek, w tym mieszkanie treningowe) - wskaźnik wzrostu liczby zawieranych Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności oraz kontraktów socjalnych przedstawiających wyniki spotkań i wypracowane wnioski - sprawozdanie z etapu wdrażania przedstawiające wdrożenie 2 testowanych narzędzi - rok bazowy 2010: realizacja 6 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności (sprawozdanie z działalności Ośrodka, sprawozdanie z działalności organizacji prowadzącej placówki dla osób bezdomnych) spotkań zawiera: listę obecności oraz protokół. Daty spotkań: , , , , , , , , , , , , , , , Na terenie Koszalina, na chwilę obecną wdrażany jest system szczebelkowy w ramach hierarchizacji (w tym utworzenie i funkcjonowanie ogrzewalni i mieszkań treningowych). Od 2013 roku wdrażana będzie również asystentura osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Analiza rezultatów i sprawozdanie zostaną sporządzone w 2014 roku. Rok 2010: 6 IPWzB Rok 2011: 7 IPWzB Rok 2012: 64 IPR* *w ramach projektu WEKTOR ZMIAN zawierano Indywidualne Programy Rozwoju (zabieg taki miał na celu zmniejszenie ilości kontraktów/dokumentów zawieranych z klientami, a powielającymi założenia i działania). Wskaźnik będzie monitorowany również w kolejnym okresie realizacji projektu. - ocena efektywności kierowanego wsparcia - badanie ewaluacyjne przeprowadzone na testowanej grupie odbiorców W grudniu 2012 roku przeprowadzono badanie ewaluacyjne (raport stanowi załącznik do Produktu Finalnego). Dodatkowo dwukrotnie (sierpień 2012, luty 2013) przeprowadzono ocenę realizowanych Indywidualnych

13 Planów Rozwoju (ankiety dla asystentów, pracowników socjalnych, ocena wsparcia przez klientów). upowszechnienie i włączenie do nurtu polityki lokalnej, regionalnej, krajowej opracowanego Systemu (produktu finalnego) - wskaźnik poprawy sytuacji życiowej wśród osób objętych wsparciem (badanie skali zagrożenia bezdomnością) - liczba przedstawicieli instytucji uczestniczących w działaniach upowszechniających i włączających (130 osób) - zmiana negatywnego wizerunku osób bezdomnych - upowszechnianie pozytywnego wizerunku pomagaczy ulicznych streetworkerów - (rok bazowy ) badanie skali poziomu zagrożenia bezdomnością 3 - porównanie z wynikami pracy prowadzonej równolegle na grupie kontrolnej (10 osób/rodzin zagrożonych bezdomnością, które nie otrzymają wsparcia asystenta) - podpisane listy obecności - liczba formularzy PEFS - współpraca z mediami (na bazie dotychczasowej współpracy nieodpłatnej) kampanie medialne na temat: Taki sam, chociaż bezdomny i Uliczni pomagacze. Analiza pod częścią tabelaryczną. W kolejnym okresie realizacji projektu. W 2012 roku przeprowadzono 2 kampanie: - kampania plakatowa ULICZNI POMAGACZE dotycząca budowania pozytywnego wizerunku streetworkerów i osób pracujących z osobami bezdomnymi w przestrzeni publicznej; - kampanię medialną Taki sam, tylko bezdomny w ramach tej kampanii wyprodukowany został spot, który był emitowany w lokalnych mediach, poprzez strony internetowe: oraz dodatkowo poprzez portale społecznościowe. Równolegle do projektu WEKTOR ZMIAN, w 2012 roku, 2 Za rok bazowy przyjęto 2012 r., a nie jak pierwotnie zakładano Zmiana wynika z rzeczywistego terminu badania skalą osób wytypowanych do objęcia asystenturą oraz do grupy kontrolnej. W 2011 r. rozpoczęto przygotowania, typowanie osób, badania skalą prowadzano od stycznia 2012 r. 3 Formularz oraz metodologia oceny została zaimplementowana z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

14 - zmiana negatywnego wizerunku osób bezdomnych wśród młodzieży na poziomie gimnazjalnym i szkół średnich opracowanie inicjatywy edukacyjnej (konkurs dla placówek oświatowych i instytucji szkoleniowych) - liczba uczestników szkoleń instruktażowych (40 osób) - dystrybucja 500 szt. gry symulacyjnej - dystrybucja 500 szt. podręcznika - cykl lekcji/warsztatów/spotkań dotyczący zmiany negatywnego wizerunku osób bezdomnych BEZ ADRESU. O BEZDOMNOŚCI BEZ STEREOTYPÓW. - podpisane listy obecności - liczba formularzy PEFS - lista dystrybucyjna - lista mailngowa - lista dystrybucyjna - lista mailngowa Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie realizowało projekt finansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wspierającego Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności. W ramach realizowanego programu TPBA KK świadczyło m.in. streetworking na dworcach PKP, PKS oraz w okolicach dworców i wystąpiło z inicjatywą dotyczącą przekazania zasad mądrego pomagania. We wrześniu 2012 roku ogłoszono konkurs, skierowany do placówek oświatowych i instytucji szkoleniowych BEZ ADRESU. O BEZDOMNOŚCI BEZ STEREOTYPÓW. Konkurs wygrał Zespół Szkół Nr 9 im. R. Traugutta w Koszalinie. W ramach konkursu stworzony został cykl lekcji i spotkań dotyczących bezdomności oraz gra planszowa. Praca konkursowa została stworzona przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 9 w Koszalinie im. Romualda Traugutta. Inicjatywa Edukacyjna w całości została załączona do Produktu Finalnego oraz stanowi suplement do Podręcznika. W kolejnym okresie realizacji projektu. W kolejnym okresie realizacji projektu. W kolejnym okresie realizacji projektu.

15 SPRAWDZENIE CZY INNOWACJA DZIAŁA (pkt. V Strategii Wdrażania Produktu Finalnego) Poniższa tabela określa stopień osiągnięcia wskaźników na dzień: 28 lutego 2013 roku zakończenie okresu testowania produktu finalnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie będzie prowadził dalej działania zmierzające do włączania do lokalnego systemu pomocy innowacyjnych narzędzi pracy z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością. Monitoring wskaźników odbywać się będzie w 2013 r. kwartalnie. Lp. Określenie wskaźnika Źródło weryfikacji Stopień osiągnięcia wskaźników (na dzień 28 lutego 2013 roku) 1 Wdrożenie po etapie testowania minimum 2 z 3 instrumentów składających się na innowację. 2 Nawiązanie stałego kontaktu z min. 30 os. bezdomnymi przebywającymi w przestrzeni publicznej. - wdrażane instrumenty, Na terenie Koszalina, na chwilę obecną wdrażany jest system szczebelkowy w ramach hierarchizacji (w tym utworzenie i funkcjonowanie ogrzewalni i mieszkań treningowych). Od 2013 roku wdrażana będzie również asystentura osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W dalszym ciągu poszukiwane są możliwości uzyskania dodatkowego źródła finansowania na realizację usługi streetworkingu. - sprawozdania (karty monitorowania), - spotkania robocze ze służbami mundurowymi (Straż Miejska), Po zakończeniu realizacji usługi streetworkingu, w ramach projektu WEKTOR ZMIAN, przekazano informację o nawiązanych kontaktach, miejscach przebywania i podstawowych problemach pracownikom Zespołu ds. bezdomności oraz służbom mundurowym (Straży Miejskiej).

16 3 Utrzymanie samodzielności życiowej, po etapie testowania przez 5 osób bezdomnych, objętych asystenturą osoby bezdomnej. 4 Nie zwiększenie poziomu zadłużenia w okresie testowania przez 5 osób zagrożonych bezdomnością, objętych asystenturą osoby bezdomnej (w porównaniu do grupy kontrolnej o podobnym poziomie zadłużenia wyjściowego 4 ). 5 Zwiększenie wiedzy i świadomości nt. możliwości pomocy u 50 osób zagrożonych eksmisją. 6 Istnieje stała współpraca i wymiana informacji pomiędzy instytucjami współpracującymi na rzecz osób bezdomnych. - karty monitorowania, - monitoring kwartalny (w 2013 r.), na podstawie informacji uzyskiwanych od pracowników socjalnych i organizacji pozarządowej (dot. mieszkania treningowego), - zestawienie poziomu zadłużenia (wg skali i/lub wysokości zadłużenia), - lista dystrybucyjna informatorów, - wykaz rozesłanych informacji o usługach asystentury i możliwych do uzyskania formach pomocy, - kwartalny monitoring skali zjawiska bezdomności i świadczonej pomocy, - spotkania robocze instytucji i organizacji świadczących pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. Zespół ds. bezdomności oraz Strażnicy Miejscy, w ramach wykonywanych obowiązków, monitorują środowiska osób bezdomnych, przebywających w przestrzeni publicznej. - kwartalna ocena utrzymywania samodzielności przez wytypowane, spośród Odbiorców projektu osoby (wytypowano 9 osób). Analiza pod częścią tabelaryczną. - na bieżąco przekazywane były informatory wydrukowane w ramach projektu (łącznie 700 szt.), - przez cały okres testowania produktu finalnego (poprzez Rejony Pracy Socjalnej, Zakład Budownictwa Mieszkalnego, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe z terenu miasta). W okresie testowania produktu finalnego przeprowadzono: 1. 8 spotkań roboczych, w których udział brały osoby reprezentujące kluczowe podmioty zaangażowane w problematykę bezdomności. Spotkania odbyły się w terminach: , , , , , 4 Oceny dokonano na podstawie analizy skalą zagrożenia bezdomnością i poziomu zadłużenia (badanie przeprowadzane przez pracowników socjalnych na poszczególnych Rejonach Pracy Socjalnej)

17 , , Dokumentacja każdego ze spotkań zawiera: program, listę obecności oraz protokół. 2. Przeprowadzono również 12 spotkań grupy roboczej. Dokumentacja każdego ze spotkań zawiera: listę obecności oraz protokół. Daty spotkań: , , , , , , , , , , , , , , , Przeprowadzono analizę skali zadłużenia i zagrożenia bezdomnością wśród 10 osób objętych wsparciem asystenta w ramach projektu WEKTOR ZMIAN oraz 10 osób z grupy kontrolnej, nie objętych wsparciem w ramach projektu. Spośród osób z Grupy Kontrolnej 7 osób (w przedziale punktów): - wśród 4 osób wzrosło zagrożenie bezdomnością, wg badania skalą, - 3 osoby pozostały na tym samym poziomie punktowym, - wśród 4 osób nastąpił wzrost zadłużenia, - 1 osoba została poddana eksmisji, - 1 osoba wynajmuje stancję (wolny rynek mieszkaniowy). Spośród Odbiorców projektu WEKTOR ZMIAN 6 osób (w przedziale punktów): - u 6 osób zmniejszył się poziom zagrożenia bezdomnością, wg badania skalą, - 3 osoby zmniejszyły zadłużenie, - u 1 osoby poziom zadłużenia pozostał na tym samym poziomie,

18 - 1 osoba otrzymała mieszkanie socjalne (przejście ze stancji), - 1 osoba zamieszkuje w mieszkaniu chronionym. Spośród osób z Grupy Kontrolnej 3 osoby (w przedziale 42 punkty i więcej*): *w przypadku osób, które przebywały w schronisku dla osób bezdomnych, nie badano skali zagrożenia bezdomnością - w przypadku 1 osoby poziom zagrożenia bezdomnością pozostał na niezmienionym poziomie punktowym, wg badania skalą, - u osoby tej jednak wzrosło zadłużenie, - 2 osoby nie zmieniły swojej sytuacji (przebywanie w schronisku dla osób bezdomnych). Spośród Odbiorców projektu WEKTOR ZMIAN 4 osoby (w przedziale 42 punkty i więcej*): *w przypadku osób, które przebywały w schronisku dla osób bezdomnych, nie badano skali zagrożenia bezdomnością - u 2 osób zmniejszył się poziom zagrożenia bezdomnością, wg badania skalą, - 1 osoba zmniejszyła zadłużenie, - 1 osoba otrzymała mieszkanie socjalne, - spośród 2 osób przebywających w schronisku dla osób bezdomnych 1 otrzymała decyzję o przejściu do mieszkania treningowego, 1 osoba otrzymała skierowanie na prace społecznie użyteczne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LIDER: GMINA MIASTO KOSZALIN MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE PARTNER: GMINA MIASTO GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDRAŻANIA PRODUKTU FINALNEGO SYSTEMU WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI

INSTRUKCJA WDRAŻANIA PRODUKTU FINALNEGO SYSTEMU WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Załącznik Nr 19 do Produktu Finalnego INSTRUKCJA WDRAŻANIA PRODUKTU FINALNEGO SYSTEMU WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Temat innowacyjny: Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU WYCHODZENIA I PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI. Załącznik do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia..

INFORMACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU WYCHODZENIA I PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI. Załącznik do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. Załącznik do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. INFORMACJA z realizacji MIEJSKIEGO PROGRAMU WYCHODZENIA I PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI na lata 2016-2020 za 2016 rok. Koszalin 2017 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 2 Bezdomność w świetle prawa osoba bezdomna osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Rezultat nadrzędny Zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań na wynajem umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015 Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015 Bezdomność należy do jednego z problemów występujących w naszym społeczeństwie. Definicja osoby bezdomnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego. STREETWORKER CZŁOWIEK ZAUFANIA (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego. STREETWORKER CZŁOWIEK ZAUFANIA (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego STREETWORKER CZŁOWIEK ZAUFANIA (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1.07.2012 do 31.12.2012 określonego w umowie nr WPS.VI.1092012 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

liczba materiałów informacyjnych (ulotki, informacyjne - 5000 sztuk) - potwierdzenia odbioru ulotek, - listy obecności

liczba materiałów informacyjnych (ulotki, informacyjne - 5000 sztuk) - potwierdzenia odbioru ulotek, - listy obecności Załącznik do Zarządzenia Nr 1777/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2010 r. Harmonogram działań w roku w ramach Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013.

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Definicja: Wg. Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. osoba bezdomna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Sopockiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności za rok 2015

Sprawozdanie z Sopockiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności za rok 2015 Sprawozdanie z Sopockiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności 2013-2018 za rok 2015 Sopot 2016 Wprowadzenie Sopocki Program Przeciwdziałania Bezdomności 2013 2018 został przyjęty uchwałą Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZADANIU (NR 4) W ZAKRESIE STANDARYZACJI PRACY Z BEZDOMNYMI

Bardziej szczegółowo

Model Gminy Standard Wychodzenia z Bezdomności - Podsumowanie 2010-2014 26-27.03.2014 Warszawa. Piotr Olech PFWB;

Model Gminy Standard Wychodzenia z Bezdomności - Podsumowanie 2010-2014 26-27.03.2014 Warszawa. Piotr Olech PFWB; Model Gminy Standard Wychodzenia z Bezdomności - Podsumowanie 2010-2014 26-27.03.2014 Warszawa Piotr Olech PFWB; Rezultaty: Rekomendacje: Ok 100 ekspertów standardy Podręcznik Model GSWB Strategia wdrażania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI NA LATA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI NA LATA 2016-2018 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 został opracowany zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa Miejscowość Zamawiający / Organizator. Liczba dni. Lp. Data szkolenia. Ilość godzin zegarowych

Grupa docelowa Miejscowość Zamawiający / Organizator. Liczba dni. Lp. Data szkolenia. Ilość godzin zegarowych Lp. Data szkolenia Liczba dni Ilość Ilość Liczba uczestników Jesienna Szkoła Streetworkingu, edycja I, Moduł: Praktyczne aspekty - metoda Korzyści z metody. 27 3 08.2007 8 5 osób - pracownicy ośrodków

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Siedlce z dnia... sierpnia 2016 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI Siedlce, sierpień 2016 r. Bezdomność jest zjawiskiem od wielu lat obecnym na terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1 Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1 ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO określone są w ustawie i należą do nich: I. Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO WEKTOR ZMIAN KOSZALIOSKI PROGRAM WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO WEKTOR ZMIAN KOSZALIOSKI PROGRAM WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO WEKTOR ZMIAN KOSZALIOSKI PROGRAM WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Nazwa Partnera: Tytuł projektu: Numer

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PRODUKTU FINALNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PRODUKTU FINALNEGO ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PRODUKTU FINALNEGO Model systemu współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp.

Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp. Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp. Badanie dot. liczenia osób bezdomnych przebywających w Gorzowie Wlkp. zostało przeprowadzone w nocy 7/8 lutego 2013 r. W badaniu uczestniczyli: funkcjonariusze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 213 216 ZA 213 ROK WPROWADZENIE Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Otwórz się na siebie Kutno, dnia 03.01.2011 r. Niniejszy regulamin stanowi wytyczne do stosowania w procesie rekrutacji uczestników do projektu Otwórz się na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

LRZ 4114-003-01/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4114-003-01/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4114-003-01/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli. Numer i tytuł kontroli I/14/006 Działania administracji publicznej na rzecz bezdomnych. Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/378/14 w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 r. HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA

PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA 2016-2020 Radlin, grudzień 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU. 3 I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU BEZDOMNOŚCI.. 4 II. ADRESACI

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Jaworze 2010r. Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zdrojowa 85 43-384 Jaworze tel: (33) 817 38 26; 502 788 275 gops@jaworze.pl I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14marca 2012 rok Proces certyfikacji Niezbędna część produktu innowacyjnego Certyfikacja jako narzędzie włączania produktu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia..2008 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "Program rozwiązywania problemów bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020"

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO NA LATA

P R O J E K T GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO NA LATA .. P R O J E K T GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO NA LATA 2013-2015 1.Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015 opracowany został

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie. w roku 2012 Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 UWAGI: 1. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 639/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 639/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 639/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom ROZDZIAŁ III 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom Celem monitoringu prowadzonego w czasie realizacji programu, jest porównanie istniejącego stanu działań z założeniami programu

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku

Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Edycja I 2015/2016 Wiedza Doświadczenie Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

Karta dobrej praktyki w zakresie współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy

Karta dobrej praktyki w zakresie współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy Karta dobrej praktyki w zakresie współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy Powiat/nazwa jednostki:. Skład Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę:.. Współpraca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PROJEKT SYSTEMOWY TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROJEKT SYSTEMOWY TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Główny cel: podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 27 lutego 2006r.

Uchwała nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 27 lutego 2006r. Uchwała nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006r. zmieniająca uchwałę nr XXII/375/04 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 06 lutego 2014r.

Zarządzenie Nr 12 /2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 06 lutego 2014r. Zarządzenie Nr 12 /2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 06 lutego 2014r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Józefowie Na podstawie art.30 ust.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POWIATÓW

ANKIETA DLA POWIATÓW Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, realizując zadania Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR S RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR S RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR S.0007.109.2015 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu wychodzenia z bezdomności dla Radlina na lata 2016-2020" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I.

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I. Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. Podmiot

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia 16.06.2016 r. Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych FUNDACJA NIESIEMY POMOC SPECTRUM PI Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL.05.04.02-00-C58/11 Biuro projektu: 81-381 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Śrem, 5 maja 2007 roku SPRAWOZDA Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Środowiskowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych Znajdź swoje miejsce realizowany był w miesiącu kwietniu

Bardziej szczegółowo

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5.

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5. Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych na terenie miasta Poznania z dnia 26 lipca 2012r. 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24.02.2011 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskania wskaźników - notatki służbowe, - dane z gdańskich placówek oświatowych, - program konferencji, - wykaz placówek

Źródła pozyskania wskaźników - notatki służbowe, - dane z gdańskich placówek oświatowych, - program konferencji, - wykaz placówek Załącznik do Zarządzenia Nr 1980/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 grudnia 2012 r. Harmonogram działań w 2013 roku w ramach Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013.

Bardziej szczegółowo

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Działalność KMPS Streetworking Pensjonat Socjalny Św. Łazarz Klub Aktywizacji Bezdomnych Kab-el Mieszkania treningowe Pensjonat Od sierpnia 1998 r. ZPC Ursus w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ

PROGRAM POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ Załącznik do uchwały Nr XI/58/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 28.08.2007r. PROGRAM POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ I. ADRESACI PROGRAMU Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. 1. Opis Programu. 4. Finansowanie. 6. Adresaci

Spis treści. Wstęp. 1. Opis Programu. 4. Finansowanie. 6. Adresaci Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Twój dom jest tutaj! Mieszkania na potrzeby Programu DOM DUŻEJ RODZINY Program mieszkaniowy Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. skierowany do rodzin

Bardziej szczegółowo

w Tomaszowie Mazowieckim Klub Integracji Społecznej

w Tomaszowie Mazowieckim Klub Integracji Społecznej Miejski Ośrodek O Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim Klub Integracji Społecznej HC Klub Integracji Społecznej Funkcjonuje od 2009r. w ramach wewnętrznej struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 56/2011 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 31 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR NR 56/2011 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 31 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR NR 56/2011 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu z dnia 03 czerwca 2013 roku PIWet. Wałcz 3217 wersja I Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Osoby Bezdomnej

Rzecznik Osoby Bezdomnej Rzecznik Osoby Bezdomnej Anna Adamczyk Seminarium: Dobre praktyki w pracy socjalnej 04 marca 2010r. Rzecznik osoby bezdomnej i zagrożonej bezdomnością 1. występowanie w czyimś imieniu 2. występowanie w

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pracy z rodziną. 1.Organizatorem pracy z rodziną w Gminie Nisko jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku.

1. Organizacja pracy z rodziną. 1.Organizatorem pracy z rodziną w Gminie Nisko jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku. Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku z dnia 25 maja 2016r. PROCEDURA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ASYSTENTA RODZINY I PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA RZECZ RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej:... Data urodzenia:. PESEL: Telefon kontaktowy:. Adres zamieszkania:... Adres zameldowania na pobyt stały:.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób bezdomnych w m.st. Warszawie. m.st. Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Ul. Niecała 2, Warszawa

Wsparcie osób bezdomnych w m.st. Warszawie. m.st. Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Ul. Niecała 2, Warszawa Wsparcie osób bezdomnych w m.st. Warszawie m.st. Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Osoba bezdomna w Warszawie Liczba osób bezdomnych według badania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo