KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 PL PL PL

2 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2009) 303 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrożenia, działania i skuteczności domeny najwyższego poziomu.eu PL PL

3 SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrożenia, działania i skuteczności domeny najwyższego poziomu.eu (Tekst mający znaczenie dla EOG) 1. KONTEKST Celem wprowadzenia domeny najwyższego poziomu.eu (ang. Top Level Domain, TLD) było zapewnienie mieszkańcom, organizacjom i przedsiębiorstwom Wspólnoty konkretnej, ogólnoeuropejskiej tożsamości w Internecie. Celem niniejszego sprawozdania jest przekazanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacji na temat wdrożenia, skuteczności i działania TLD.eu, zgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia (WE) nr 733/ W sprawozdaniu skoncentrowano się na najnowszych zmianach dotyczących TLD.eu, które miały miejsce od czasu przyjęcia poprzedniego sprawozdania w dniu 6 lipca 2007 r. 2 do dnia 31 marca 2009 r. 2. RAMY DZIAŁANIA DOMENY.EU 2.1. Ramy prawne Ramy prawne dotyczące domeny.eu składają się ze wspomnianego wyżej rozporządzenia (WE) nr 733/2002 w sprawie wprowadzania w życie domeny najwyższego poziomu.eu oraz z rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego. Uzupełnieniem tych dwóch aktów prawnych są decyzje Komisji dotyczące wyboru i wyznaczenia rejestru. Sam rejestr stworzył również szereg przepisów administracyjnych, które regulują jego codzienne działania w zakresie rejestracji nazw domen. Aby należycie uwzględnić wprowadzenie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, rozporządzenie (WE) nr 733/2002 zmieniono rozporządzeniem (WE) nr 1137/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. 1 2 Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie domeny najwyższego poziomu.eu (Dz.U. L 113 z , s. 1), zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowującym do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą Część pierwsza (Dz.U. L 311 z , s. 1). COM(2007) 385 wersja ostateczna (Dz.U. C 191 z , s. 17) PL 2 PL

4 Rumunia i Bułgaria przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. i zgodnie z określonymi wcześniej warunkami otrzymały możliwość zarejestrowania uprzednio zarezerwowanych dla nich domen. Aby zapewnić jasność prawa, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1255/2007 zmieniono załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 zawierający listę nazw na kraj i kraje, które mogą je zarejestrować. Komisja uznała również, że należy zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2004, aby dostosować je do wymogów dotyczących umiędzynarodowionych nazw domen (ang. Internationalised Domain Names, IDN) w ramach domeny.eu Zasady podstawowe W ramach prawnych dotyczących domeny.eu przewidziano rozdział kompetencji Komisji i rejestru domen.eu. Rejestr domen.eu jest organizacją typu non-profit, która niezależnie administruje i zarządza TLD.eu zgodnie z zasadami nieingerencji, samozarządzania i samoregulacji 3. Komisji powierzono ogólną rolę nadzorczą. Szczególnie istotny jest fakt, że Komisja nie jest uprawniona do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących konkretnych nazw domen, ani też nie jest organem odwoławczym od decyzji podjętych przez rejestr. TLD.eu jest ponadto oparta na modelu rejestr-rejestrator, zgodnie z którym zadaniem rejestru jest zarządzanie TLD.eu, obejmujące również prowadzenie stosownych baz danych, podczas gdy akredytowani rejestratorzy działają jako pośrednicy, którzy oferują podmiotom dokonującym rejestracji związane z tym usługi. Sam rejestr nie może działać jako rejestrator 4. Podejście to sprzyja konkurencyjności na rynku nazw domen, gdyż rejestratorzy różnicują swoje oferty w celu zaspokojenia potrzeb podmiotów dokonujących rejestracji, zapewniając jednocześnie konkurencyjne ceny Rejestr Po wystosowaniu zaproszenia do składania wstępnych propozycji projektów, w dniu 21 maja 2003 r. do wykonywania funkcji rejestru TLD.eu Komisja Europejska wyznaczyła Europejski Rejestr Domen Internetowych (EURid), będący organizacją typu non-profit z siedzibą w Diegem (Belgia) 5. EURid został założony w kwietniu 2003 r. Wśród jego członków znajdują się organizacje obsługujące krajowe TLD w Belgii, we Włoszech, w Szwecji, w Republice Czeskiej i na Słowenii, a także ISOC-ECC (Koordynacyjna Rada Europejskich Oddziałów Internet Society, ang. Internet Society European Chapters Coordinating Council) oraz Businesseurope (konfederacja europejskich federacji związanych z przemysłem). Tak jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 733/2002 6, w dniu 12 października 2004 r. Komisja podpisała z EURid umowę koncesyjną na usługi (umowę), początkowo na okres pięciu lat, z możliwością przedłużenia Zob. motyw 9 rozporządzenia (WE) nr 733/2002. Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 733/2002. Decyzja Komisji 2003/375/WE z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie wyznaczenia rejestru domeny najwyższego poziomu.eu (Dz.U. L 128 z , s. 29). Artykuł 3 ust. 1 stanowi, iż umowa między Komisją i rejestrem zawierana jest na czas określony i odnawialna. PL 3 PL

5 W dniu 12 grudnia 2008 r. Komisja podpisała w imieniu Wspólnoty Europejskiej dodatkową umowę z EURid, na mocy której obowiązująca obecnie umowa została przedłużona o kolejne pięć lat, tj. do dnia 12 października 2014 r. Dodatkowa umowa wejdzie w życie po wygaśnięciu obecnej umowy, tj. w dniu 12 października 2009 r. 3. REJESTRACJA I UŻYTKOWANIE DOMEN.EU Skuteczność systemu TLD.eu można ocenić na podstawie dwóch wskaźników: liczby zarejestrowanych nazw domen i sprawności funkcjonowania Liczba zarejestrowanych nazw domen Domena.eu w kontekście światowym Publiczne rejestracje na TLD.eu rozpoczęły się w dniu 7 kwietnia 2006 r. Trzy lata później zarejestrowanych było już ponad 3 mln domen zakończonych na.eu, czyniąc z domeny.eu czwartą pod względem popularności krajową TLD w Europie oraz dziewiątą na świecie. Dane te dowodzą, że domena.eu cieszy się w społeczeństwie dużym powodzeniem. Wśród europejskich krajowych domen najwyższego poziomu (ang. country code TLD, cctld), domena.eu ustępuje popularnością jedynie cctld dla Niemiec (.de ), Zjednoczonego Królestwa (.uk ) i Niderlandów (.nl ). W skali światowej pod względem liczby rejestracji domena.eu ustępuje jedynie rodzajowym TLD.com,.net,.org i.info oraz cctld Chin.cn i trzem wspomnianym wyżej europejskim cctld (zob. załącznik 1). Podział według kraju podmiotu dokonującego rejestracji Większość domen.eu zarejestrowano w najbardziej zaludnionych krajach i w krajach o silnej tradycji rejestrowania i użytkowania domen. Największe zainteresowanie domenami.eu odnotowano w Niemczech (30 % wszystkich domen.eu ), w Niderlandach (14 %), w Zjednoczonym Królestwie (12 %), we Francji (8 %) oraz w Polsce (6 %) 8 (zob. załącznik 2). Wzrost Po fazie rozruchu w 2006 r., podczas której odnotowano imponujący wzrost liczby rejestracji nazw, tempo rozwoju TLD.eu ustabilizowało się i wskaźnik jej wzrostu jest obecnie podobny do wskaźników wzrostu innych europejskich cctld (+11 % w 2007 r. oraz +11 % w 2008 r.). Za taki rozwój sytuacji odpowiedzialne są dwie przyczyny: (i) po pierwsze liczba rejestracji nowych domen systematycznie maleje i zbliża się do poziomu, który po zakończeniu fazy wstępnej uważa się za normalny; (ii) po drugie wyjątkowo wysoki odsetek przedłużeń, wynoszący początkowo 80 %, zbliża się do branżowej średniej, wynoszącej obecnie 72 %. 7 8 Więcej informacji o EURid można znaleźć na stronie Najnowsze dane w rozbiciu na poszczególne kraje dostępne są pod adresem: PL 4 PL

6 Choć ogólny wzrost liczby rejestracji o 22 % w latach można uznać za zadowalający, należy zauważyć, że był on szczególnie imponujący w Polsce (+149 %), na Litwie (+142 %), w Luksemburgu (+95 %) i w Irlandii (+95 %) (zob. załącznik 3). Domena.eu rozwija się równocześnie z innymi europejskimi TLD Warto zwrócić uwagę, że w okresie rozwoju domeny.eu w większości państw członkowskich wrastała również liczba krajowych nazw domen. Przykładowo, w 2008 r. liczba rejestracji w niemieckiej domenie najwyższego poziomu (.de ) wzrosła o 7 %, a liczby rejestracji w domenie.uk (Zjednoczone Królestwo) i.nl (Niderlandy) wzrosły odpowiednio o 11 % i 18 %. Jest to zgodne z celem TLD.eu, jakim jest zapewnienie mieszkańcom UE możliwości stworzenia prawdziwie europejskiej tożsamości w Internecie, która nie będzie zastępować istniejących już krajowych domen najwyższego poziomu (cctld) w UE, lecz je uzupełniać Użytkowanie domen.eu Rejestracja i użytkowanie Istnieje rosnąca tendencja do korzystania z domen.eu zaraz po ich zarejestrowaniu, w przeciwieństwie do rejestrowania ich tylko ze względów zapobiegawczych. Nazwy domen zakończone na.eu stają się trwałym elementem europejskiej przestrzeni cybernetycznej i rynku elektronicznego. Domena.eu jest popularna zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto duże i znane organizacje, jak również organizacje pozarządowe i mieszkańcy UE, coraz częściej wykorzystują zarejestrowane przez siebie nazwy domen zakończone na.eu 9. W dniu 9 maja 2006 r. cały serwis internetowy instytucji UE oraz ich wszystkie adresy poczty elektronicznej zostały przeniesione na domenę.eu. Począwszy od tego dnia europejskim mieszkańcom, organizacjom i przedsiębiorstwom udostępniono jeden wspólny portal dostępu do instytucji europejskich, który znajduje się na TLD.eu : Oprócz europejskich organów, instytucji i agencji, nazwy domen zakończone na.eu coraz częściej wykorzystuje się dla programów i projektów finansowanych przez Unię Europejską. Oficjalna strona internetowa szwedzkiej prezydencji w UE również znajduje się na domenie.eu : Ponadto w wyniku sondażu przeprowadzonego przez rejestr stwierdzono, że około 80 % wszystkich nazw domen kończących się na.eu związanych jest z działającą stroną internetową lub serwerem poczty elektronicznej 10. Spośród wszystkich funkcjonujących stron internetowych tylko jedna piąta automatycznie przekierowuje odwiedzającego na inną stronę lub inny adres internetowy; liczby te pokazują zatem, że w większości przypadków nazwy domen.eu są aktywnie wykorzystywane. Świadomość i wizerunek 9 10 Przykłady aktywnego wykorzystania nazw domen kończących się na.eu można znaleźć na stronie: PL 5 PL

7 W porównaniu z większością innych europejskich cctld, które uruchomiono w latach 90- tych, domenę.eu można jeszcze uznać za nową. Nie zaskakuje zatem fakt, że jeśli chodzi o rozpoznawalność, domena.eu pozostaje w tyle za innymi TLD. Przeprowadzony przez rejestr sondaż 11 wykazał, że 79 % użytkowników Internetu w Europie zna pojęcie TLD i nazw domen, oraz że 63 % użytkowników wie o istnieniu domeny.eu. 45 % użytkowników Internetu wie, że jako mieszkańcy UE mogą zarejestrować domenę.eu, a 11 % rozważa możliwość rejestracji nazwy domeny w ramach tej TLD. Należy zauważyć, że domena.eu cieszy się dobrą reputacją: zgodnie z wynikami innego sondażu 12, przeprowadzonego na zlecenie EURid, użytkownicy nie tylko postrzegają domenę.eu jako wyraz prawdziwie europejskiej tożsamości w Internecie, ale uważają też, że domeny, których nazwy kończą się na.eu, są innowacyjne i nowoczesne. 4. DZIAŁALNOŚĆ REJESTRU 4.1. Usługi i opłaty W ciągu ostatnich dwóch lat rejestr dążył do dalszej poprawy usług świadczonych rejestratorom. Rejestr świadczy usługi rejestratorom we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Aby zbliżyć się do rejestratorów, EURid, którego główna siedziba znajduje się w Diegem (Belgia), otworzył również filie w Sztokholmie, Pradze i Pizie. Ponieważ domeny.eu są sprzedawane przez około akredytowanych rejestratorów, bardzo istotna jest systematyczna wymiana informacji między rejestrem a rejestratorami, która daje rejestrowi wgląd w potrzeby rynku i zachodzące na nim zmiany. W tym celu utworzono dwa organy konsultacyjne składające się z przedstawicieli rejestratorów Komitet Konsultacyjny Rejestratorów (ang. Registrar Advisory Board, RAB) oraz Komisję Rejestratorów ds. Wymogów (ang. Registrar Requirements Panel, RRP). RAB udziela zarządowi EURid porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, a RRP koncentruje się na kwestiach technicznych. Ponadto we wrześniu 2008 r. rejestr uruchomił całodobowy punkt obsługi rejestratorów czynny 7 dni w tygodniu, zapewniając tym samym rejestratorom nieprzerwane wsparcie. Usługi świadczone rejestratorom przez rejestr wydają się być zadowalające: według sondażu przeprowadzonego na zlecenie rejestru, ponad 90 % rejestratorów, którzy wzięli udział w sondażu, było zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze wsparcia udzielonego przez EURid, a 86 % uznało, że usprawnienie systemu rejestracji nie jest konieczne 13. Rejestratorzy widzą jednak potrzebę zmian w niektórych obszarach, takich jak procedury dotyczące handlu domenami i przekazywania ich oraz monitorowanie zmian wprowadzanych w nowych wersjach systemów. W kwietniu 2007 r. EURid przyjął kodeks postępowania, który rejestratorzy mogą stosować na zasadzie dobrowolności. Rejestratorzy, którzy zobowiązują się do przestrzegania https://www.centr.org/main/4607-ctr/version/default/part/attachmentdata/data/admin14%20- %20Linden-%20.eu%20branding%20study.pdf. PL 6 PL

8 warunków określonych w jego karcie, otrzymują w zamian prawo do korzystania z oficjalnego logo kodeksu postępowania, które stanowi gwarancję najwyższej jakości usług. Opłaty i stawki Komisja nieprzerwanie monitoruje hurtowe opłaty za rejestrację domen.eu, uwzględniając przy tym sytuację finansową rejestru oraz ogólną sytuację na rynku TLD. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu domeną.eu i dużej liczbie rejestracji, rejestr zdołał kilkakrotnie obniżyć hurtowe opłaty za rejestrację: w dniu 1 stycznia 2007 r. obniżono opłatę za rejestrację i roczną opłatę za przedłużenie z 10 EUR to 5 EUR, a kolejna obniżka, do 4 EUR, weszła w życie w dniu 1 lutego 2008 r. Komisja nadal będzie monitorować sytuację i w odpowiednim terminie zaproponuje rejestrowi kolejne obniżki opłat, jeżeli będą one uzasadnione 14. Warto zwrócić uwagę, że opłatą za hurtową rejestrację obciążani są przez rejestr akredytowani rejestratorzy.eu, którzy z kolei ustalają własne ceny detaliczne dla podmiotów dokonujących rejestracji. Wielu rejestratorów oferuje pakiety usług obejmujące przykładowo hosting witryn internetowych oraz usługi związane z pocztą elektroniczną. Obecnie cena detaliczna za nazwę domeny kończącą się na.eu zaczyna się od około 5 EUR, co zdecydowanie nie przewyższa najniższych cen rynkowych za nazwy w domenach.com,.net,.uk,.de i innych domenach najwyższego poziomu Stabilność finansowa Komisja nieprzerwanie monitoruje sytuację finansową rejestru, która jest kluczowym elementem stabilności domeny.eu. Większa niż się spodziewano liczba rejestracji zapewniła dochody, które jak do tej pory przewyższają koszty. Komisja zareagowała na ten rozwój sytuacji zgodnie z odpowiednimi przepisami zawartymi w ramach prawnych i w umowie. Po pierwsze Komisja zażądała, by EURid z wyprzedzeniem określił i zaplanował inwestycje i odpowiedni poziom rezerw w ujęciu rocznym. Rejestr pokrywa te koszty z uzyskanej każdego roku nadwyżki, zaś resztę przekazuje do budżetu Wspólnoty. Równocześnie Komisja zwróciła się do rejestru z prośbą o ciągłe monitorowanie możliwości obniżenia opłat za hurtową rejestrację domen (zob. wyżej). Obniżka taka jest konieczna, aby odzwierciedlić malejący koszt indywidualnych nazw domen spowodowany rosnącą liczbą rejestracji. Ponadto obniżka opłat jest najlepszym sposobem ograniczenia przenoszalnej nadwyżki, co sprawi, że pieniądze pozostaną w kieszeni użytkowników nazw domen. Należy zwrócić uwagę, że aby zapewnić stabilność finansową rejestru, przychody roczne muszą pokrywać roczne wydatki oraz środki przeznaczone na inwestycje i rezerwy, nawet jeżeli rejestracje bądź wzrost rejestracji wykazują tendencję spadkową. Zasada ostrożności podpowiada więc, że obniżenie opłat powinno mieć miejsce nie wcześniej niż po zmniejszeniu się kosztów. 14 Artykuł 4 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 733/2002 stanowi, że rejestr nakłada opłaty bezpośrednio związane z poniesionymi kosztami. Ponadto art. I (I) pkt 6 umowy koncesyjnej na usługi przewiduje, że jeżeli uzyskana nadwyżka nie jest przeznaczona na podniesienie jakości usług, jest ona przekazywana do budżetu Wspólnoty w każdym roku, w którym jest uzyskana. Należy zwrócić uwagę na potrzebę zapewnienia odpowiednich rezerw operacyjnych. PL 7 PL

9 Stosując to podejście, w wyniku rosnącej liczby rejestracji rejestr stopniowo obniżał opłaty za hurtową rejestrację domen, czyniąc to jednak z opóźnieniem. W rezultacie nadwyżka uzyskana przez rejestr również malała, nie naruszając jednak jego stabilności finansowej. W 2006 r. nadwyżka wynosiła 11,3 mln EUR, z czego 8,9 mln EUR przekazano do budżetu Wspólnoty. W 2007 r. nadwyżka wynosiła 10,9 mln EUR, z czego do budżetu Wspólnoty przekazano 6,9 mln EUR. Według wstępnych danych za rok 2008 nadwyżka będzie wynosić około 5 mln EUR, z czego rejestr przekaże do budżetu Wspólnoty około 4 mln EUR. Kwoty nieprzekazane do budżetu Wspólnoty wykorzystuje się na inwestycje służące podniesieniu jakości usług lub gromadzi się celem stworzenia odpowiednich rezerw. Działalność rejestru w okresie objętym sprawozdaniem prowadzona więc była w oparciu o solidne podstawy finansowe. Przychody z działalności operacyjnej były wyższe niż koszty jej prowadzenia, a nadwyżki były wystarczające, by pokryć koszty inwestycji i zobowiązań Utrzymanie ciągłości działania i odporność systemu W ciągu ostatnich dwóch lat rejestr kontynuuje proces udoskonalania swoich systemów technicznych. Jednym z najważniejszych wyzwań jest zwiększenie odporności systemu poprzez zdublowanie wszystkich najważniejszych operacji prowadzonych przez rejestr. W związku z tym rejestr przeprowadza modernizację swojego lustrzanego serwera w Pradze, który dzięki temu będzie mógł przejąć wszystkie funkcje serwera głównego. Ponadto rejestr wprowadził do użytku technologię anycast, dzięki której możliwa jest dystrybucja na cały świat kopii serwerów nazw domen.eu. Usunięcie z infrastruktury rejestru pojedynczych elementów mogących być źródłem awarii ma na celu zwiększenie stabilności w wypadku, gdy jeden z serwerów ulegnie uszkodzeniu lub będzie niedostępny. Dwie sieci anycast wykorzystywane przez EURid obsługiwane są przez dwóch różnych dostawców usług tego typu. Różnorodność ta ma dodatkowy wpływ na stabilność i pewność działania domeny.eu. Zgodnie z wymogiem określonym w umowie, rejestr przygotował plan utrzymania ciągłości działania (ang. Business Continuity Plan, BCP), który zawiera analizę głównych funkcji rejestru oraz analizę powiązanych z nimi zagrożeń i środków zaradczych. BCP obejmuje poza tym plan zarządzania kryzysowego, jak również warianty utrzymania ciągłości działania i procedury dotyczące poszczególnych rodzajów zagrożeń. BCP poddano kontroli przez niezależnego audytora. Celem tej oceny było porównanie planów utrzymania ciągłości działania przygotowanych przez EURid z najwyższymi wzorcami obowiązującymi obecnie w tej dziedzinie. W sprawozdaniu stwierdzono, że EURid ciągle pracuje nad wdrożeniem środków zapewnienia ciągłości, co potwierdza, że proces ten nie został jeszcze zakończony. Ponadto EURid przekazał Komisji informacje na temat środków, które wzmocnią niezawodność jego systemów operacyjnych dzięki zwiększeniu odporności i wydajności zarówno bazy danych, jak i usług związanych z rejestracją Spory dotyczące nazw domen Ze względu na potencjalnie wysoką wartość handlową niektórych nazw domen, dość częstym zjawiskiem w tej dziedzinie są spory sądowe. PL 8 PL

10 Procedura alternatywnego rozwiązywania sporów Ramy prawne dotyczące domeny.eu obejmują procedurę alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. Alternative Dispute Resolution, ADR), stosowaną w celu rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen zarejestrowanych w TLD.eu. System ten zapewnia zainteresowanym stronom gwarancje proceduralne i ma zastosowanie bez uszczerbku dla możliwości wystąpienia przez zainteresowaną stronę na drogę postępowania sądowego przeciwko posiadaczowi nazwy domeny lub przeciwko decyzji rejestru. Do przeprowadzania procedury ADR w odniesieniu do sporów dotyczących nazw domen kończących się na.eu EURid wyznaczył Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej oraz Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze ( czeski Sąd Arbitrażowy ). Na mocy ustanowionych ram prawnych spory dotyczące domeny.eu prowadzone w ramach procedury ADR mogą dotyczyć: (i) rejestracji dokonanych przez strony trzecie w złej wierze lub w sposób stanowiący nadużycie, (ii) decyzji podjętych przez rejestr. Sprawy można wnosić we wszystkich językach urzędowych UE. Wysokość opłat związanych z postępowaniami w ramach procedury ADR ustalana jest w oparciu o zasadę zwrotu kosztów. Od 2006 r. opłaty za ADR kilkakrotnie obniżono i obecnie zaczynają się one od EUR 15, a zatem wypadają korzystnie na tle opłat pobieranych przez podobne instytucje arbitrażowe 16. Ilość spraw ADR rozpatrywanych przed czeski Sąd Arbitrażowy znacznie się zmniejszyła: w 2006 r. wnoszono około 200 spraw na kwartał, podczas gdy obecnie liczba ta spadła do około 25. W trakcie fazy rozruchu większość spraw toczyła się przeciwko rejestrowi (około 73 %), zaś reszta dotyczyła posiadaczy nazw domen kończących się na.eu. W miarę upływu czasu proporcje się odwróciły i obecnie większość skarg wnoszona jest przeciwko posiadaczom nazw domen kończących się na.eu. Jest to dowód na to, że odnotowana na początku wysoka liczba sporów dotyczących nazw domen.eu wynikała z tego, iż w odniesieniu do rejestracji dokonanych podczas okresu wstępnego skarżący kwestionowali decyzje rejestru dotyczące legalizacji praw pierwszeństwa posiadaczy nazw domen zakończonych na.eu 17. Sprawy sądowe dotyczące domniemanych nadużyć w zakresie rejestracji nazw domen EURid jest stroną w sprawach toczących się przed sądami krajowymi w Belgii i w Grecji. Sprawy te dotyczą domniemanego składowania nazw domen 18. W jednej ze spraw sąd belgijski wstępnie nakazał EURid odblokowanie około nazw domen pod groźbą kary wynoszącej EUR za każdą godzinę opóźnienia w odniesieniu Źródło: czeski Sąd Arbitrażowy: Opłaty pobierane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organisation, WIPO) zaczynają się od USD (http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/index.html). Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 874/2004 posiadacze praw pierwszeństwa, uznani lub ustanowieni na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego, oraz organy publiczne mogli skorzystać ze specjalnego okresu wstępnego, podczas którego rejestracja nazw domen była zarezerwowana wyłącznie dla takich posiadaczy uznanych praw pierwszeństwa oraz dla organów publicznych. Praktykowane przez niektórych rejestratorów składowanie nazw domen polega na przejmowaniu nazw domen z zamiarem zatrzymania lub składowania ich do własnych potrzeb lub dla zysku. Podmiot odpowiedzialny za składowanie podejmuje zwykle próbę odsprzedania domeny po zawyżonej cenie. PL 9 PL

11 do każdej nazwy z osobna. Mimo iż EURid podporządkował się nakazowi, nie odblokował 20 nazw domen z uwagi na fakt, iż były one przedmiotem postępowania w ramach procedury ADR. Doprowadziło to do zablokowania kont bankowych EURid do kwoty EUR (co stanowiło 1 % zasądzonej kary). Sprawa jest nadal w toku, ale jak do tej pory główna rozprawa sądowa jeszcze się nie odbyła Sprawy wniesione przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości Jeśli chodzi o sprawy dotyczące domen.eu wniesione przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w których jedną ze stron jest Komisja, sprawa Galileo, która dotyczyła tego, czy zarezerwowanie nazwy galileo.eu dla instytucji i organów wspólnotowych jest zgodne z prawem, została w 2007 r. oddalona przez Sąd Pierwszej Instancji jako bezpodstawna (T-46/06). Od decyzji tej wniesiono odwołanie, lecz Europejski Trybunał Sprawiedliwości podtrzymał wyrok Sądu Pierwszej Instancji (C-483/07). W sprawie Inet Hellas, która jest nadal w toku przed Sądem Pierwszej Instancji, skarżący kwestionuje interpretację rozporządzenia Komisji (WE) 874/2004 w odniesieniu do zakazu rejestracji dwuliterowych nazw domen oznaczających nazwy krajów spoza UE (T-107/06). Ponadto austriacki Oberster Gerichtshof zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wstępny wyrok dotyczący interpretacji rozporządzenia (WE) nr 874/2004 (C-569/08). Sprawa jest w toku Umiędzynarodowione nazwy domen (IDN) Rejestracja nazw domen w TLD.eu jest obecnie możliwa wyłącznie przy użyciu podstawowych znaków alfabetu łacińskiego a do z, cyfr 0 do 9 oraz znaku W ramach prawnych dotyczących domeny.eu przewidziano, że umiędzynarodowione nazwy domen (ang. Internationalised Domain Names, IDN) należy wprowadzić tak szybko, jak będzie to technicznie możliwe 20. Ponieważ rejestracja takich nazw domen w TLD jest teraz możliwa, EURid przygotowuje wprowadzenie IDN w TLD.eu, co umożliwi wykorzystanie liter ze znakami diakrytycznymi, takich jak é, ö, ç lub č oraz alfabetów innych niż łaciński. Oczekuje się, że uruchomienie IDN w TLD.eu nastąpi w 2009 r., po dostosowaniu ram prawnych do wymogów IDN WNIOSKI Trzy lata po jej uruchomieniu domena najwyższego poziomu.eu stała się cenną alternatywą dla Europejczyków chcących wybrać swoją tożsamość w Internecie. TLD.eu, w której zarejestrowano już ponad 3 mln domen, przekroczyła pokładane w niej oczekiwania i plasuje Zob. również warunki rejestracji nazw domen.eu (sekcja 2.2) na stronie EURid: Artykuł 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 stanowi, iż w przypadku udostępnienia odpowiednich norm międzynarodowych, rejestr dokonuje rejestracji nazw domen we wszystkich alfabetach języków urzędowych. Dz.U. L xxx z xx.xx.2009 (dotychczas niepublikowany). PL 10 PL

12 się obecnie w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych TLD na świecie. Po odnotowanej początkowo dużej fali rejestracji, można obecnie zaobserwować rosnącą tendencję do korzystania z domen.eu zaraz po ich zarejestrowaniu, w przeciwieństwie do rejestrowania ich tylko ze względów zapobiegawczych z możliwością późniejszego podjęcia decyzji odnośnie ich wykorzystania. Ze względu na wyjątkowe korzyści, które niosą ze sobą nazwy domen kończące się na.eu, są one obecnie coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, organizacje i osoby prywatne. Liczba spornych nazw domen ciągle maleje, a system ADR uważa się za skuteczne narzędzie służące do ochrony praw podmiotów dokonujących rejestracji. Ponadto działalność rejestru przebiega bezproblemowo i odpowiada najwyższym wzorcom obowiązującym obecnie w tej dziedzinie. W nadchodzących latach rejestr czeka jednak szereg wyzwań. Pierwszą wielką zmianą będzie wprowadzenie IDN. W późniejszym okresie problemem może okazać się wprowadzenie nowych domen rodzajowych najwyższego poziomu oraz niepewne warunki ekonomiczne, które mogą ograniczyć rozwój domeny.eu. Konieczne jest zatem podejście proaktywne i strategiczne. Rejestr powinien w szczególności kontynuować prace na rzecz dalszego podnoszenia świadomości istnienia TLD.eu oraz zwiększania jej rozpoznawalności. W ten sposób przyciągnie on większą liczbę rejestracji oraz zachęci renomowane przedsiębiorstwa i organizacje do zakładania stron internetowych posiadających adresy kończące się na.eu. Z uwagi na dynamiczny charakter środowiska TLD, rejestr powinien w dalszym ciągu utrzymywać i rozwijać swój dialog i wymianę informacji ze społecznością internetową. Umożliwi mu to monitorowanie stosownych zmian na rynku i dalsze korzystanie z najlepszych wzorców. Komisja będzie w dalszym ciągu uważnie monitorować rozwój domeny najwyższego poziomu.eu i dbać o to, by spełniała ona potrzeby mieszkańców, organizacji i przedsiębiorstw w UE. PL 11 PL

13 ZAŁĄCZNIKI PL 12 PL

14 ZAŁĄCZNIK 1: DZIESIĘĆ NAJWIĘKSZYCH DOMEN NAJWYŻSZEGO POZIOMU WEDŁUG LICZBY ZAREJESTROWANYCH NAZW DOMEN (DANE Z MARCA 2009 R.) TLD Liczba zarejestrowanych domen.com cn de net org uk info nl eu (*) biz Źródło: (*) Liczba rejestracji w domenie.eu jest aktualizowana codziennie na stronie: PL 13 PL

15 ZAŁĄCZNIK 2: LICZBA DOMEN.EU WEDŁUG KRAJU ZAMIESZKANIA PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH REJESTRACJI (DANE Z MARCA 2009 R.) Kraj Liczba domen.eu Marzec 2009 r. Austria Belgia Bułgaria 9578 Cypr Republika Czeska Dania Estonia 8179 Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa 7166 Litwa 9416 Luksemburg Malta 2916 Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia 6385 Hiszpania Szwecja Zjednoczone Królestwo Źródło: EURid. PL 14 PL

16 ZAŁĄCZNIK 3: WZROST LICZBY DOMEN.EU W LATACH WEDŁUG KRAJU ZAMIESZKANIA PODMIOTÓW DOKONUJACYCH REJESTRACJI Kraj Wzrost liczby domen.eu * Austria +27 % Belgia +23 % Bułgaria** +58 % Cypr -41 % Republika Czeska +65 % Dania +18 % Estonia +43 % Finlandia +57 % Francja +56 % Niemcy +19 % Grecja +44 % Węgry +32 % Irlandia +94 % Włochy +14 % Łotwa 0 % Litwa +142 % Luksemburg +95 % Malta -85 % Niderlandy +36 % Polska +149 % Portugalia -2 % Rumunia** +40 % Słowacja +74 % Słowenia +71 % Hiszpania +33 % Szwecja -10 % Zjednoczone Królestwo -14 % UE +22 % * od do ** Dane dotyczące Bułgarii i Rumunii obejmują lata , ponieważ rejestrację domen.eu rozpoczęto po przystąpieniu tych krajów do UE w dniu 1 stycznia 2007 r. PL 15 PL

17 Źródło: EURid. PL 16 PL

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2013 DYREKTYWA RADY 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 24.1.2012 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2012/30/UE,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE

TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE Budżet ogólny Unii Europejskiej jest instrumentem, w którym dla każdego roku budżetowego określa się i zatwierdza łączne

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Regulamin dodatkowy 1 Spis treści Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Rozdział II - Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania (art. 4 i 5)000 Rozdział III - Doniesienia

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele przeprowadzono analizę unijnego systemu zamówień publicznych w następujących kategoriach:

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele przeprowadzono analizę unijnego systemu zamówień publicznych w następujących kategoriach: Komisja Europejska w opublikowanym dnia 24 czerwca bieżącego roku raporcie ewaluacyjnym,,evaluation Report Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation" dokonała analizy zakresu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia KOMISJA EUROPEJSKA MEMO Bruksela, dnia 13 lipca 2012 r. Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 16.10.2015 L 271/25 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych KOMISJA EUROPEJSKA,

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW?

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? Marcin Czugan Dyrektor Departamentu Prawno - Legislacyjnego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007 IP/07/584 Bruksela, dnia 27 r. april 2007 Bezpieczeństwo drogowe: europejski program działań nadal przynosi dobre wyniki - cel, jakim jest uratowanie życia 25 000 osób na drogach w Europie, może zostać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wdrożenia, działania i skuteczności domeny najwyższego poziomu.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wdrożenia, działania i skuteczności domeny najwyższego poziomu. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2013 COM(2013) 804 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wdrożenia, działania i skuteczności domeny najwyższego poziomu.eu (Tekst

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 15.12.2015 r. COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 7.6.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 165/7 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/17/11 Program Młodzież w działaniu Systemy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo