Komunikator danych. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikator danych. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Komunikator danych Instrukcja obsługi Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby można z niej było łatwo skorzystać w przyszłości. Przeczytaj instrukcję uważnie przed rozpoczęciem użytkowania produktu, a następnie używaj produktu zgodnie z instrukcją.

2 Postanowienia licencyjne Komunikatora danych TERUFUSION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między TERUMO Corporation (TERUMO) a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia licencyjne mają zastosowanie do Komunikatora danych TERUFUSION (oprogramowania) instalowanego przez Licencjobiorcę, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także aktualizacji, uzupełnień i usług pomocy technicznej dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje prawo do instalacji i używania jednej kopii oprogramowania w swoim wewnętrznym systemie (system). 1. Zakres licencji: Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. TERUMO zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa, w tym, w szczególności, prawa autorskie do oprogramowania. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorcy nie wolno: - omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania; - odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala; - sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia; - udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania; - wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; - przekazywać oprogramowania osobom trzecim; - przekazywać oprogramowania do innego kraju niż kraj, w którym znajduje się system; ani - używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych. Licencjobiorca może używać tego oprogramowania jedynie w połączeniu z pompami infuzyjnymi TERUMO, pompami strzykawkowymi TERUMO oraz systemami statywów TERUMO. Licencjobiorca akceptuje, że TERUMO posiada wszelkie prawa, w tym, w szczególności, prawa autorskie do wszelkich danych wynikowych oprogramowania, w tym, w szczególności, obrazów na ekranie oraz obrazów drukowanych. Licencjobiorca może używać i kopiować takie dane wynikowe i rozprowadzać je w miejscu, gdzie znajduje się system, ale dystrybucja takich danych wynikowych poza tym miejscem wymaga uzyskania wyraźnej zgody od firmy TERUMO. TERUMO może unieważnić licencję na to oprogramowanie, jeśli Licencjobiorca naruszy ograniczenia opisane w niniejszej umowie, a po unieważnieniu licencji użytkownik jest zobowiązany do odinstalowania tego oprogramowania z systemu. Niezależnie od faktu odstąpienia od niniejszej umowy następujące postanowienia zachowują ważność. 2. Usługi pomocy technicznej Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie "takim, w jakim jest", w związku z czym możemy nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej. Oprogramowanie może podlegać aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. 3. Całość umowy Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej. 4. Prawo właściwe i właściwa jurysdykcja Niniejsza umowa podlega prawu Japonii, zgodnie z tym prawem jest interpretowana i wykładnia jego zapisów odbywa się zgodnie z tym prawem. Wszelkie spory, kontrowersje lub różnice mogące występować pomiędzy TERUMO a Licencjobiorcą w związku z niniejszą umową podlegają ostatecznemu arbitrażowi w Tokio, zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego Japońskiego Stowarzyszenia Arbitrażu Handlowego. 5. Odrzucenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie "takim, w jakim jest". Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania ponosi licencjobiorca. TERUMO nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe TERUMO niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych rękojmi i gwarancji dotyczących oprogramowania, w tym gwarancji z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw osób trzecich. 6. Ograniczenie oraz wyłączenie uprawnień z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania TERUMO i dostawcy TERUMO ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty, jaką Licencjobiorca zapłacił za użytkowanie oprogramowania. Licencjobiorca nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty zysków, szkód wtórnych, szczególnych, pośrednich ani ubocznych. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: - wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, oraz - roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, lub z tytułu odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy firma TERUMO wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

3 Spis treści Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i dobrze zapoznać się z jego treścią. Ponadto należy wdrożyć systemy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w szpitalu. Po wprowadzeniu produktu proszę kontaktować się z przedstawicielami naszej firmy w celu uzyskania wyjaśnień. Spis treści Spis treści 3 Spis treści...3 Przeznaczenie, ogólny opis i funkcje produktu 4 Przeznaczenie i ogólny opis...4 Funkcje...4 Konfiguracja systemu...5 Środki ostrożności 6 Użytkowanie...6 Przygotowanie 7 Ogólne informacje o procesie...7 Wymagania systemowe...8 Zgodne urządzenia...8 Sposób instalacji...9 Dezinstalacja...15 Procedura obsługi 17 Kroki podczas użytkowania...17 Uruchamianie i zamykanie programu...20 Ustawianie danych użytkowników...24 Konfiguracja narzędzi...28 Ustawienia podstawowych informacji...32 Zarządzanie informacjami o pompie/statywie...40 Zapisywanie konfiguracji łączności...44 Zarządzanie biblioteką leków...51 Odbieranie historii pompy...54 Przeglądanie stanu pompy lub statywu...57 Jak podłączyć pompę/statyw...60 Rozwiązywanie problemów 63 Rozwiązywanie problemów...63 Symbole 64 ABY UZYSKAĆ INFORMACJE O PRODUKTACH TERUMO 65 3

4 Przeznaczenie, ogólny opis i funkcje produktu Przeznaczenie i ogólny opis Komunikator danych TERUFUSION (to oprogramowanie) jest przeznaczony do instalacji na komputerze osobistym w następujących celach. (1) Zatwierdzanie i zmiana konfiguracji pomp i systemu statywów. (2) Odbiór plików historii pracy pompy i zapisywanie ich poza systemem. (3) Wysyłanie bibliotek leków do pomp i odbiór bibliotek leków z pomp. Funkcje Wysyłanie biblioteki leków Pozwala na wysyłanie bibliotek leków do TERUFUSION Infusion Pump Type LM oraz TERUFUSION Syringe Pump Type SS (tylko dla modeli z funkcją biblioteki leków). Odbieranie historii Pozwala na odbieranie historii z TERUFUSION Infusion Pump Type LM/LF oraz TERUFUSION Syringe Pump Type SS histories. (Tylko dla pomp z funkcją zewnętrznej komunikacji (RS-232C) lub z funkcją bezprzewodowej sieci LAN) Odebrane pliki historii mogą zostać wyświetlone dla każdego urządzenia. Ustawianie konfiguracji łączności Pozwala ustawić konfigurację łączności pompy/statywu (bezprzewodowa sieć LAN lub przewodowa sieć LAN). Uprawnienia udzielane zalogowanym użytkownikom W celu zapobiegania wysyłaniu bibliotek leków oraz wprowadzaniu zmian w zarządzaniu systemem, użytkownikowi można przydzielać uprawnienia i ograniczać dostępny zakres użytkowania. 4

5 Przeznaczenie, ogólny opis i funkcje produktu Konfiguracja systemu Ten program pozwala na komunikację z pompami (lub statywami), odbiór plików historii pompy oraz wysyłanie bibliotek leków. Schemat konfiguracji systemu Komunikator danych TERUFUSION Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION [Serwer] Szpitalna sieć LAN Zapisywanie danych Statyw [Użytk.] Pompa 5

6 Środki ostrożności Aby zapewnić bezpieczne i poprawne użytkowanie systemu, należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności. Nieprzestrzeganie środków ostrożności i błędne użytkowanie systemu może powodować uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała. Poniżej przedstawiono symbole używane w tej instrukcji oraz ich znaczenie: Przestrogi To oznaczenie poprzedzające środek ostrożności oznacza, że nieprzestrzeganie podanego środka ostrożności powoduje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Użytkowanie Przestrogi <Środki ostrożności dotyczące użytkowania> Przed użyciem tego oprogramowania sprawdź komputer osobisty i wszystkie urządzenia peryferyjne. Jeśli cokolwiek pracuje nieprawidłowo, nie używaj tego oprogramowania. [Funkcje oprogramowania mogą nie działać lub może spaść wydajność.] Pamiętaj, aby okresowo wykonywać kopie zapasowe danych, aby zapobiec utracie danych w razie nieprawidłowego działania komputera osobistego lub urządzenia peryferyjnego. Zarządzaj danymi z ostrożnością, aby zapobiec bezprawnemu wykorzystaniu danych użytkownika. Usuwaj pliki utworzone podczas korzystania z tego oprogramowania pojedynczo. [Pliki utworzone przez użytkownika nie zostaną usunięte podczas dezinstalacji.] Po wysłaniu biblioteki leków do pompy, treść przesłana do pompy powinna zostać zweryfikowania dla potwierdzenia. <Ważne podstawowe środki ostrożności> Nie instaluj tego oprogramowania na wielu komputerach pracujących w tej samej sieci ani nie używaj go w ten sposób. [Zarządzanie używanymi pompami oraz konserwacja i zarządzanie (w tym zarządzanie wersjami) biblioteki leków mogą nie być przeprowadzane poprawnie.] Używaj tego oprogramowania po sprawdzeniu załączonych dokumentów pod kątem leków i urządzeń medycznych używanych w połączeniu. Z oprogramowania powinni korzystać jedynie użytkownicy, którzy dokładnie zapoznali się z instrukcją. Nie wprowadzaj modyfikacji do tego oprogramowania. [Może to prowadzić do nieprawidłowego działania oprogramowania.] <Interakcja (używanie tego oprogramowania wraz z materiałami lub urządzeniami medycznymi)> [Środki ostrożności dotyczące jednoczesnego użytkowania] Podczas instalacji tego oprogramowania należy wybrać język wyświetlacza pompy dopasowany do ustawienia języka pompy. [Takie działanie uniemożliwi zapisywanie bibliotek leków utworzonych tym oprogramowaniem w pompach.] Po rozpoczęciu korzystania z tego oprogramowania nie zmieniaj ustawień języka pompy. [Jeśli ustawienia języka są różne, zapis bibliotek leków utworzonych tym oprogramowaniem w pompach jest niemożliwy.] Wysyłanie danych musi być dokonane z plikami biblioteki leków utworzonymi za pomocą Analizatora dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION lub Menedżera biblioteki leków TERUFUSION. [Interfejs formatu plików nie jest gwarantowany.] Podczas korzystania z Analizatora dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION lub Menedżera biblioteki leków TERUFUSION w celu zmiany miejsca docelowego zapisu lub konfiguracji łączności dopilnuj, aby dokonać takich samych zmian ustawień tego oprogramowania. [Współdzielenie plików itp. już nie będzie możliwe.] 6

7 Przygotowanie Ogólne informacje o procesie Podczas korzystania z tego systemu korzystaj z następującego schematu przebiegu procesów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z instrukcji obsługi poszczególnych programów. 1. Przygotowanie Potwierdź wymagania systemowe (specyfikacje, układ komputera, środowisko komunikacyjne) Wybór leku użytego przez pompę Ustawienia udostępnianego folderu (historia, biblioteka leków) Ustawienia serwera / użytkownika Komunikator danych TERUFUSION Ustawienia Konfiguracja łączności, Ustawienia pompy / statywu Zapis środowiska komunikacyjnego 2. Realizacja Instalacja Rejestracja użytkownika Ustawienia systemowe Ustawienia leków pacjenta Historia Analiza Tworzenie Biblioteki Pobieranie Historii 3. Obsługa Aktualizacja Biblioteki Obsługa Pompy 7

8 Przygotowanie Wymagania systemowe Wymagania systemowe Interfejs komunikacyjny [System operacyjny] Microsoft Windows XP Professional SP2 i nowsze, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows Vista Business, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows Vista Enterprise, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows Vista Ultimate, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows 7 Professional, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows 7 Enterprise, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows 7 Ultimate, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) [Pamięć] Zalecane 512 MB lub więcej [Taktowanie procesora] Zalecany Intel 2 GHz lub szybszy [Dysk twardy] Zalecane 10 GB lub więcej wolnego miejsca na dysku [Urządzenie] Napęd DVD-ROM [Rozdzielczość ekranu] 1024 x 768 pikseli lub wyższa Zgodny z RS-232C, IEEE802.11b, 100BASE-TX * Odnieś się do instrukcji obsługi pompy i statywu. Zgodne urządzenia Nazwa produktu Model Numer katalogowy Funkcja komunikacji zewnętrznej TERUFUSION Infusion Pump Type LF TE-LF600 TE-LF602XXX RS-232C TERUFUSION Infusion Pump Type LM TE-LM700 TE-LM702XXX RS-232C TE-LM800 TE-LM800XXX Bezprzewodowa sieć LAN TERUFUSION Syringe Pump Type SS TE-SS700 TE-SS702XXX RS-232C TE-SS800 TE-SS800XXX Bezprzewodowa sieć LAN TERUFUSION Communication Rack System TE-RS800 TE*RS800N03 RS-232C, bezprzewodowa sieć LAN oraz przewodowa sieć LAN (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) 8

9 Przygotowanie Sposób instalacji Kroki instalacji oprogramowania na komputerze są podane poniżej. Przestrogi Instalację tego oprogramowania powinien przeprowadzić użytkownik o uprawnieniach administratora komputera. Nowa instalacja 1) Włóż instalacyjną płytę DVD do napędu DVD-ROM komputera. Program instalacyjny uruchomi się automatycznie. Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie plik "setup.exe" na płycie DVD, aby go uruchomić. Zostaną wyświetlone wymagania dotyczące tego oprogramowania. Windows Installer 4.5 Redistributable Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Visual C Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update Uwagi Środowisko pracy do zainstalowania różni się w zależności od zainstalowanego środowiska komputera. 2) Kliknij przycisk [Instaluj], aby rozpocząć instalację wymagań systemowych. Uwagi Po zainstalowaniu pakietu redystrybucyjnego może wyświetlić się wiadomość monitująca o ponowne uruchomienie systemu. Kliknij przycisk [Tak], aby ponownie uruchomić komputer. 9

10 Przygotowanie 3) Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Obsł. systemy operacyjne oraz spec.". 4) Sprawdź wymagania systemowe tego programu, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Umowa Licencyjna". 10

11 Przygotowanie 5) Jeśli zgadzasz się z treścią umowy licencyjnej po jej przeczytaniu, kliknij przycisk opcji [Akceptuję warunki Umowy licencyjnej]. Można wtedy wybrać przycisk [Dalej]. Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Wejdź do folderu instalacyjnego.". 6) Wybierz folder instalacji. Uwagi Domyślny folder instalacji programu będzie się różnił dla 32-bitowych i 64-bitowych wersji systemu. Wersja 32-bitowa: C:\Program Files\Terumo_CQI\CQI_comm_tool Wersja 64-bitowa: C:\Program Files(x86)\Terumo_CQI\CQI_comm_tool Kliknij przycisk [Dalej]. Jeśli na wybranym dysku twardym nie ma dość miejsca, wyświetli się ostrzeżenie. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Ustawienia systemowe". 7) Wybierz folder, z którego będzie odczytywana biblioteka leków. Uwagi Domyślny folder odczytu biblioteki leków różni się w zależności od tego, czy używany jest system Windows XP, czy system Windows Vista lub nowszy. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\libraryset Windows Vista i nowsze: C:\ProgramData\Terumo_CQI\libraryset Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Ustawienia systemowe". 11

12 Przygotowanie 8) Wybierz folder docelowy zapisu historii pompy. Uwagi Domyślny folder docelowy zapisu historii pompy różni się w zależności od tego, czy używany jest system Windows XP, czy system Windows Vista lub nowszy. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\history Windows Vista i nowsze: C:\ProgramData\Terumo_CQI\history Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Język instalacji". Uwagi Folder docelowy zapisu historii pompy jest wykorzystywany przez Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION do analizy historii. Zobacz instrukcję obsługi Analizatora dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION, aby uzyskać więcej szczegółów. 9) Wybierz pole listy [Język wyświetlania oprogramowania]. Wybierz język wyświetlania ekranu dla tego programu. 10) Wybierz pole listy [Język wyświetlacza pompy]. Wybierz język wyświetlania używany przez pompy. Dostępne języki wymienione są w instrukcjach obsługi pomp. Przestrogi Nie można nawiązać połączenia z pompami mającymi inne języki wyświetlania. Jeśli niniejszy program jest zainstalowany ze złym ustawieniem językowym, należy go odinstalować i zainstalować ponownie Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Rozpocznij kopiowanie plików". 12

13 Przygotowanie 11) Kliknij przycisk [Dalej]. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Po zakończeniu instalacji wyświetli się ekran "InstallShield Wizard zakończył instalację". 12) Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć ekran "InstallShield Wizard zakończył instalację". 13

14 Przygotowanie Naprawa instalacji 1) Włóż instalacyjną płytę DVD do napędu DVD-ROM komputera. Program instalacyjny uruchomi się automatycznie. Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie plik "setup.exe" na płycie DVD, aby go uruchomić. Podczas uruchamiania instalatora sprawdzany jest stan instalacji programu. 2) Program może być naprawiony lub usunięty na tym ekranie. Po wybraniu przycisku wyboru [Napraw] 1) Kliknij przycisk [Tak]. Podczas przeprowadzania napraw, ustawienia, wliczając w to foldery, zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Po wybraniu przycisku wyboru [Usuń] 1) Kliknij przycisk [Tak]. Program zostanie odinstalowany. 14

15 Przygotowanie Dezinstalacja 1) Kliknij [Start] - [Wszystkie programy]. 2) Kliknij [TERUFUSION Data Communicator] - [Odinstaluj]. Pojawi się wiadomość potwierdzenia dezinstalacji. Uwagi Dezinstalacji nie można przeprowadzać, gdy program jest uruchomiony. Dokonaj dezinstalacji po zamknięciu programu. Podczas dezinstalacji zainstalowane pliki zostaną usunięte. Pamiętaj, aby zrobić wymagane kopie zapasowe przed dokonaniem dezinstalacji. 15

16 Przygotowanie 3) Kliknij przycisk [Tak] aby rozpocząć dezinstalację. Po ukończeniu dezinstalacji zostanie wyświetlony ekran "InstallShield Wizard zakończył instalację". 4) Kliknij przycisk [Zakończ]. Dezinstalacja zakończy się. Przestrogi Wszystkie pliki nieusunięte podczas dezinstalacji należy usunąć ręcznie. 16

17 Kroki podczas użytkowania Przedstawienie programu Zainstaluj. >[Patrz strona 9] Uruchom program. >[Patrz strona 20] Zaloguj się. >[Patrz strona 20] Ustaw informacje użytkownika. >[Patrz strona 24] Skonfiguruj narzędzie. (Kopie zapasowe, miejsce zapisu plików itd.) >[Patrz strona 28] Konfiguracja Łączności Ustawienia Podstawowych Informacji (Wymagane do połączenia przez sieć przewodową/bezprzewodową LAN) >[Patrz strona 32] Zarejestruj pompy i statywy. >[Patrz strona 40] Zamknij ten program. >[Patrz strona 23] Ustawienia konfiguracji łączności (Wymagane do połączenia przez sieć przewodową/bezprzewodową LAN) Uruchom program. >[Patrz strona 20] Zaloguj się. >[Patrz strona 20] Podłącz statywy do komputera. (RS-232C) >[Patrz strona 60] Zapisz ustawienia konfiguracji łączności. (Po zapisaniu uruchom ponownie pompę/statyw) >[Patrz strona 44] Zmień ustawienia konfiguracji łączności. (Po zapisaniu uruchom ponownie pompę/statyw) >[Patrz strona 49] Zamknij ten program. >[Patrz strona 23] 17

18 Wysyłanie biblioteki leków Uruchom program. >[Patrz strona 20] Zaloguj się. >[Patrz strona 20] Podłącz pompy (lub statywy) do komputera. >[Patrz strona 60] Wybierz pompę docelową. >[Patrz strona 51] Wyślij bibliotekę leków. >[Patrz strona 52] Zamknij ten program. >[Patrz strona 23] Odbieranie historii pompy Uruchom program. >[Patrz strona 20] Zaloguj się. >[Patrz strona 20] Podłącz pompy (lub statywy) do komputera. >[Patrz strona 60] Wybierz pompę wysyłającą dane. >[Patrz strona 54] Odbierz historię pompy. >[Patrz strona 55] Zamknij ten program. >[Patrz strona 23] 18

19 Przeglądanie stanu komunikacji Uruchom program. >[Patrz strona 20] Zaloguj się. >[Patrz strona 20] Przeglądaj stan komunikacji. >[Patrz strona 57] Zamknij ten program. >[Patrz strona 23] 19

20 Uruchamianie i zamykanie programu Uruchamianie tego programu 1) Kliknij dwukrotnie na ikonie skrótu na pulpicie. Gdy program się uruchomi, zostanie wyświetlony ekran "Zaloguj". Program można również uruchomić klikając [Start] - [Wszystkie programy] - [TERUFUSION Data Communicator] - [TERUFUSION Data Communicator]. Logowanie do programu Ekran logowania 1) Wprowadź ID użytkownika do "ID użytk.". 2) Wprowadź hasło do "Hasło". Podczas pierwszego logowania po instalacji wprowadź następujące ID i hasło użytkownika z uprawnieniami administratora systemu. ID użytk.: [administrator]/hasło: [9999] 3) Kliknij przycisk [Zaloguj]. Po zalogowaniu jako zarejestrowany użytkownik zostanie wyświetlony ekran "Menu główne". Kliknij przycisk [Anuluj], aby wyjść z programu. Uwagi Pierwsze hasło jest takie same, jak ID użytk. (ID użytkownika). Ekran zmiany hasła 1) Jeżeli ID użytkownika i hasło są takie same, zostanie wyświetlony ekran "Zmień hasło". 2) Wprowadź nowe hasło złożone ze znaków alfanumerycznych (wyłączając spacje) w wierszu "Hasło". 3) Wpisz to samo hasło w wierszu "Powtórz hasło" celem weryfikacji. 4) Kliknij przycisk [OK]. Po zarejestrowaniu nowego hasła zostaje wyświetlony ekran "Menu główne". Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje wyświetlenie ekranu "Zaloguj". Uwagi Hasło jest wyświetlane jako gwiazdki (*). Po wprowadzeniu niezarejestrowanego ID użytkownika lub błędnego hasła zostanie wyświetlone ostrzeżenie. 20

21 Ekran menu głównego Po zalogowaniu zostaje wyświetlony ekran "Menu główne". Nazwa wyświetlonego ekranu zależy od uprawnień zalogowanego użytkownika. Uprawnienia użytkownika można ustawić na ekranie "Edycja listy użytkow.". Kliknij nazwę ekranu aby przejść do poszczególnych ekranów ustawień. Ekrany współdzielone Górna część jest wspólna dla wszystkich ekranów Wyświetla nazwę i wersję tego programu. 2. Wyświetla nazwę wybranego ekranu. 3. Wyświetla nazwę zalogowanego użytkownika. 4. Kliknięcie [Zabl.] sprawia, że oprogramowanie przechodzi do trybu blokady. 5. Kliknij [Wyjdź], aby wyjść z programu. 21

22 Ekran Odblokuj Ekran "Odblokuj" zostaje wywołany kliknięciem [Zabl.] w prawym górnym rogu ekranu współdzielonego. 1) Aby odblokować, wprowadź hasło. 2) Kliknij przycisk [Odblokuj]. Jeśli zostało wprowadzone prawidłowe hasło, ekran wyświetlany przed zablokowaniem pojawi się ponownie. Kliknięcie przycisku [Wyłącz] spowoduje wyświetlenie ekranu "Potwierdź". 3) Kliknięcie przycisku [Tak] spowoduje wyłączenie tego oprogramowania. Kliknięcie przycisku [Nie] spowoduje wyświetlenie ekranu "Odblokuj". Uwagi Ten program nie może być wyłączony podczas wymiany danych z pompami (lub statywami). 22

23 Zamykanie tego programu Zamykanie tego programu 1) Kliknij [Wyjdź], aby wyjść z programu. Zostanie wyświetlony ekran "Potwierdź". 2) Kliknięcie przycisku [Tak] spowoduje zamknięcie tego oprogramowania. 23

24 Ustawianie danych użytkowników Ekran Edycja listy użytkow. Kliknięcie [Dod.] lub [Edyt.] na ekranie listy spowoduje wyświetlenie ekranu dodawania i edycji danych użytkowników Wyświetla ID użytkownika. Można wprowadzić ID użytkownika składający się z maksymalnie 30 znaków alfanumerycznych. 2. Wyświetla nazwę. Nazwa może mieć długość do 30 znaków. 3. Wyświetla uprawnienia dostępu. Można je wybrać z listy. 4. Kliknięcie przycisku [Inicjalizuj] spowoduje inicjalizację hasła. 5. Kliknij przycisk [OK], aby zapisać edytowane informacje. 6. Kliknij przycisk [Anuluj] w celu usunięcia edytowanych informacji. Uwagi Pierwsze hasło jest ID użytk. Jeśli zostanie wprowadzone ID użytk. uprzednio zarejestrowanego użytkownika, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Wzory uprawnień' Poniżej podano 5 wzorów uprawnień, które można wybrać dla tego oprogramowania. Wzór Uprawnienia do zarządzania Uprawnienia odbioru historii Uprawnienia wysyłania systemem pompy biblioteki leków : Dopuszczalny : Niedopuszczalny 24

25 Uprawnienia i dostępne ekrany Poniższa tabela przedstawia ekrany dostępne dla każdego uprawnienia. Menu 1 Menu 2 Opis funkcji Uprawnienia Uprawnienia Uprawnienia wysyłania do zarządzania odbioru historii biblioteki systemem pompy leków Stan Wyświetlanie stanu komunikacji Nr kom. pompy "Zmiana ustawienia środowiska komunikacji pompy" Tabela kom. pompy "Zapisywanie ustawienia środowiska komunikacji do pompy" Historia pompy Odbieranie historii pompy Wysyłanie i "<IP>: "Pompa Infuzyjna" <IP> Biblioteka leków odbieranie Odbiór/Wysyłanie biblioteki leków IP" <SP> Biblioteka leków "<SP>: "Pompa Strzykawkowa" Odbiór/Wysyłanie biblioteki leków SP" Nr kom. statywu "Zmiana ustawienia środowiska komunikacji statywu" Tabela kom. statywu "Zapisywanie ustawienia środowiska komunikacji do statywu" Lista pomp Dod./Edyt./Usuń pompę Lista stat. Dod./Edyt./Usuń statyw Lista użyt. Dod./Edyt./Usuń dane użytkownika "Ustawia miejsce zapisu kopii Konfiguracja narzędzi Ust. zapasowych i plików" systemowe "Ustaw środowiska komunikacji Ust. łączności pompy i statywu na bezprzewodowy LAN lub przewodowy LAN. (przy używaniu bezprzewodowej sieci LAN, przewodowej sieci LAN)" : Dopuszczalny : Niedopuszczalny Przestrogi Uprawnienia administracji systemu zezwalają na zmianę zakresu użytkowania innych użytkowników. Zachowaj ostrożność podczas nadawania uprawnień zarządzania systemem. 25

26 Rejestracja danych użytkownika 1) Wybierz [Lista użyt.] na ekranie "Menu główne". Wyświetli się lista danych użytkowników. 2) Aby dodać nowego użytkownika kliknij [Dod.] na dole ekranu. Zostanie wyświetlony ekran "Edycja listy użytkow.". 3) Wprowadź ID i nazwę użytkownika. 4) Wybierz wzór uprawnień. 5) Kliknięcie przycisku [OK] spowoduje rejestrację edytowanych danych użytkownika. Edycja danych użytkownika 1) Aby zmienić ustawienia istniejących użytkowników, wybierz użytkownika do edycji z listy użytkowników. 2) Kliknij [Edyt.] na dole ekranu, lub podwójnie kliknij na wybranym użytkowniku. Zostanie wyświetlony ekran "Edycja listy użytkow.". 26

27 Usuwanie danych użytkownika 1) Aby usunąć użytkownika, wybierz użytkownika do usunięcia z listy użytkowników. 2) Kliknij [Usuń] na dole ekranu, a zostanie wyświetlony ekran "Potwierdź". Uwagi Nie można usunąć zalogowanego użytkownika. 3) Kliknięcie przycisku [Tak] spowoduje usunięcie danych użytkownika. 27

28 Konfiguracja narzędzi Ustawienia kopii zapasowej plików konfiguracji i logów oraz ustawienia miejsc zapisu historii i miejsc odczytu biblioteki leków mogą zostać dokonane. (Oprogramowanie wykorzystuje te ustawienia.) Wybierz [Konfiguracja narzędzi] na ekranie "Menu główne" Wybranie zakładki [Konfig. kopii zapasowej] ustawia konfigurację kopii zapasowej. 2. Wybranie zakładki [Zapisz ustaw. ścieżki] ustawia miejsce docelowe zapisu plików. 28

29 Konfig. kopii zapasowej Można ustawić warunki i lokalizację kopii zapasowej tego programu. Ekran konfiguracji kopii zapasowej Można wybrać plik, którego kopia zapasowa zostanie wykonana. 2. Kliknięcie przycisku [Tw. Kopię Zap] spowoduje natychmiastowe utworzenie kopii zapasowej. 3. Kliknij przycisk [Wybierz] aby wybrać folder, w którym będzie przechowywana kopia zapasowa. Możliwe jest również wpisanie nazwy folderu bezpośrednio do pola tekstowego. Można wybrać foldery zlokalizowane na zewnątrz (folder współdzielony, napęd zewnętrzny itd.). 4. Zaznacz pole wyboru [Aut. kopia zap], aby uruchomić funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowych. 5. Określa okres między wykonywaniem kopii zapasowych. Możliwe ustawienia to 1, 7, 30, 60, 90, 120 lub 180 dni. 6. Czas wykonywania kopii zapasowej może być ustawiony na 0:00 do 23: Kliknij przycisk [Potwierdź], aby sfinalizować ustawienia. 29

30 Ustawianie celu kopii zapasowej 1) Zaznacz pola wyboru, aby wybrać informacje, które mają być kopiowane. 2) Kliknij przycisk [Wybierz] w "M-ce docelowe kopii zap.", aby wybrać folder docelowy kopii zapasowej. 3) Kliknij przycisk [Potwierdź], aby zapisać ustawienia. Ustawianie automatycznej kopii zapasowej 1) Zaznacz pole wyboru [Aut. kopia zap]. Niniejsze oprogramowanie można ustawić tak, by kopia zapasowa była tworzona przy wychodzeniu z programu. 2) Wybierz okres czasu między wykonywaniem kopii zapasowych. 3) Wprowadź czas rozpoczęcia kopii zapasowej. 4) Kliknij przycisk [Potwierdź], aby zapisać ustawienia. Uwagi Automatyczne kopie zapasowe będą dokonywane przy zamykaniu tego programu. Wybrany okres czasu między kopiami zapasowymi określa liczbę dni do wykonania kopii zapasowej od czasu wykonania ostatniej kopii zapasowej. Jeśli minęła liczba dni wybranego okresu oraz minął wybrany czas kopii zapasowej, kopia zapasowa zostanie wykonana podczas zamykania programu. 30

31 Ustawienia miejsca docelowego zapisu plików Możliwe jest ustawienie folderów odczytu biblioteki leków i zapisu historii pompy wspólnych z Analizatora dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION bądź Menedżera biblioteki leków TERUFUSION. Ekran Zapisz. ustaw. ścieżki Wybranie "Plik historii" ustawia folder zapisu historii otrzymanych z pomp jako pliki. Kliknij przycisk [Wybierz], aby wybrać folder. Możliwe jest również wpisanie nazwy folderu bezpośrednio do pola tekstowego. 2. Wybranie "Plik biblioteki leków" ustawia folder odczytu plików biblioteki leków, które mają być wysłane do pomp. Kliknij przycisk [Wybierz], aby wybrać folder. Możliwe jest również wpisanie nazwy folderu bezpośrednio do pola tekstowego. 3. Kliknij przycisk [Potwierdź], aby sfinalizować ustawienia. Uwagi Pliki w folderze docelowym zapisu określonym na tym ekranie są używane do przeprowadzania analizy przez Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION. Po zakończeniu analizy zostaną one przeniesione z tego folderu. Upewnij się, aby nie wybrać następującego folderu używanego przez ten program. Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Terumo_CQI\CQI_comm_tool\History Windows Vista i nowsze: C:\ProgramData\Terumo_CQI\CQI_comm_tool\History 31

32 Ustawienia podstawowych informacji Przy łączeniu z pompami i statywami przez sieć LAN, należy ustawić konfigurację łączności. Wybierz [Ust. łączności] na ekranie "Menu główne". Konfiguracja łączności zarówno pomp, jak i statywów może mieć po 10 wzorów ustawień. Komunikacje pompy i statywu mogą być wybrane z utworzonych ustawień konfiguracji łączności. Ustawienia konfiguracji łączności Wybierz zakładkę [Tabela komunik. pompy] lub zakładkę [Tabela kom. statywu], aby ustawić konfigurację łączności. Ekran Tabela komunik. pompy Wybierz z listy ustawienia konfiguracji łączności do edycji lub wyczyszczenia. 2. Kliknij [Eksport pliku], aby wyeksportować zarejestrowane ustawienia konfiguracji łączności do pliku. 3. Kliknij [Edyt.], aby zmienić ustawienia konfiguracji łączności dla wybranego nr. tabeli. Otworzy się ekran "Edycja tabeli komunikacji pompy" lub ekran "Edycja tabeli komunik. statywu". 4. Kliknij [Wyczyść] aby przywrócić ustawienia konfiguracji łączności dla wybranego nr. tabeli do stanu domyślnego. 32

33 Wyświetlanie ekranu Edycja tabeli komunikacji pompy lub ekranu Edycja tabeli komunik. statywu 1) Kliknij zakładkę [Tabela kom. pompy] lub [Tabela kom. statywu]. 2) Wybierz ustawienia konfiguracji łączności, które mają zostać zmienione. 3) Kliknij [Edyt.] na dole ekranu lub dwukrotnie kliknij na wybranych ustawieniach konfiguracji łączności. Zostanie wyświetlony ekran "Edycja tabeli komunikacji pompy" lub "Edycja tabeli komunik. statywu". 33

34 Edycja komun. pompy Ekran tabel Edycja komun. statywu Ekran tabel Odnieś się do rozdziału "Zawartość ustawień konfiguracji łączności" na następnej stronie, aby zapoznać się z wyjaśnieniami dot. pozycji nr 1 do nr 19, które można ustawić na ekranie "Edycja tabeli komunikacji pompy" lub "Edycja tabeli komunik. statywu". 34

35 Zawartość ustawień konfiguracji łączności Nr Nazwa ustawienia Zawartość Ustawienie dotyczy (zmiana dotyczy) 1. Nazwa kom. Nazwa, którą można wybrać do Dowolny ciąg znaków (do 24 znaków) zidentyfikowania konfiguracji łączności 2. Standard sieci bezprz. Wybierz czy będziesz używał Dla pomp wybierz WYŁ/b Standard sieci bezprz. IEEE Statywy ustaw na b b 3. SSID Identyfikator punktu Ciąg znaków ASCII (od 1 do 32 znaków dostępowego poza "<", ">", "&", '"' i "'") 4. Rodz. zabezpiecz. Format szyfrowania i ustawienia Wybór spośród OTW., siły WEP-5(key1), WEP-13 (key1), WEP-5(key2), WEP-13 (key2), WEP-5(key3), WEP-13 (key3), WEP-5(key4), WEP-13 (key4), WPA-PSK/TKIP, WPA -PSK/AES, WPA2-PSK/TKIP, WPA2-PSK/AES 5. Tryb wprow. Ustawienia dla metody Można wybrać między zapisem wprowadzenia klucza szesnastkowym/ascii/zapisem szyfrującego alfanumerycznym. Zawartość możliwa do wyboru w trybie wprowadzania jest różna w zależności od metody kodowania i siły. Dla WEP-XX: Zapis szesnastkowy/ascii Dla WPA lub WPA2: Zapis szesnastkowy/alfanumeryczny 6. Klucz PSK/WEP Ustawienia kodowania klucza Zasady wprowadzania są różne w zależności od metody kodowania, siły oraz wybranego trybu wprowadzania. Wprowadzić można liczbę znaków z następującego zakresu cyfr. Dla WEP-5 ASCII ustawione na 5 znaków Zapis szesnastkowy ustawiony na 10 znaków Dla WEP-13 ASCII ustawione na 13 znaków Zapis szesnastkowy ustawiony na 26 znaków Dla odnoszących się do WPA Od 8 do 63 znaków alfanumerycznych Zapis szesnastkowy od 16 do 126 znaków Wartość domyślna Puste Pompa: WYŁ Statyw: b Puste OTW. Zapis szesnastkowy Puste 35

36 Nr Nazwa ustawienia Zawartość Ustawienie dotyczy (zmiana dotyczy) 7. Powiadomienia okresowe To ustawienie należy wybrać, Wybierz WŁ/WYŁ jeśli komunikat ma być wysyłany z pomp (lub statywów) regularnie w ustawionych odstępach czasu. 8. Powiad. o zdarzeniu To ustawienie należy wybrać, Wybierz WŁ/WYŁ jeśli komunikat ma być wysyłany z pompy (lub statywu), gdy wystąpi zdarzenie (rozpoczęcie infuzji lub wystąpienie alarmu itp.). 9. Wybór WLAN/LAN Ustawienie metody połączenia Wybierz z Brak, LAN, WLAN, LAN lub LAN (dotyczy tylko statywów) WLAN 10. Ustawienia IP LAN Ustawienie dla pobierania Wybierz DHCP/ręczny adresu IP dla połączenia przewodowego LAN (dotyczy tylko statywów) 11. Maska podsieci LAN Ustawienie maski podsieci dla Wprowadzić można dane w zakresie od połączenia przewodowego LAN do (dotyczy tylko statywów) 12. Bramka domyślna LAN Ustawienie bramki domyślnej dla Wprowadzić można dane w zakresie od połączenia przewodowego LAN do (dotyczy tylko statywów) 13. Ustawienia IP WLAN Ustawienie dla pobierania Wybierz DHCP/ręczny adresu IP dla połączenia bezprzewodowego LAN 14. Maska podsieci WLAN Ustawienie maski podsieci dla Wprowadzić można dane w zakresie od połączenia bezprzewodowego do LAN 15. Bramka domyślna WLAN Ustawienie bramki domyślnej Wprowadzić można dane w zakresie od dla połączenia bezprzewodowej do sieci LAN 16. IP docelowe Ustaw adres IP komputera, który Wprowadzić można dane w zakresie od łączy pompy (lub statywy) z do siecią LAN 17. Nr portu Ustaw numer portu dla Wprowadzić można dane w zakresie od 1 komputera, który łączy do pompy (lub statywy) z siecią LAN (wprowadź do komunikacji z tym oprogramowaniem) 18. Odst. między łącz.[s] Ustaw długość odstępu czasu Wprowadzić można dane w zakresie od 1 w jakim ma być wysyłane do 600(s) powiadomienie okresowe 19. Czas oczek. na odbiór[s] Ustawia czas oczekiwania na Wprowadzić można dane w zakresie od 1 odbieranie komunikatów, po do 60(s) potwierdzeniu połączenie jest utrzymywane Wartość domyślna WYŁ WYŁ Brak DHCP Puste Puste DHCP Puste Puste Puste Puste Puste Puste 36

37 Ustawienia konfiguracji łączności 1) Edytuj ustawienia konfiguracji łączności. 2) Kliknięcie przycisku [OK] spowoduje zapisanie edytowanych ustawień konfiguracji łączności. 37

38 Wybieranie ustawień konfiguracji łączności Wybierz ustawienie środowiska komunikacji, które ma zostać użyte. Kliknij w zakładkę [Wybór numeru konfiguracji komunikacji pompy] lub [Wybór numeru konfiguracji komunikacji statywu] Wybierz rodzaj, który ma zostać ustawiony. 2. Wybierz numer ustawień konfiguracji łączności, które mają zostać użyte. Wybór jest niemożliwy przed kliknięciem [Edyt.]. 3. Kliknij przycisk [OK], aby zrealizować wybraną zwartość. 4. Kliknij przycisk [Anuluj] w celu usunięcia wybranej zawartości. 5. Kliknij [Eksport pliku], aby wyeksportować wybrany numer ustawień konfiguracji łączności do pliku. 6. Kliknij [Edyt.], aby umożliwić wybór numeru ustawień konfiguracji łączności. Zaznacz Wyświetlone rodzaje pomp odpowiadają numerom katalogowym, tak jak to pokazuje poniższa tabela. Rodzaje pomp Numer katalogowy TE-LF602N TE-LF602XXX TE-LM702A TE-LM702XXX TE-LM800A TE-LM800XXX TE-SS702N TE-SS702XXX TE-SS800N TE-SS800XXX (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) 38

39 Rejestracja numeru ustawień konfiguracji łączności 1) Wybierz rodzaj, który ma zostać ustawiony. 2) Kliknij [Edyt.]. 3) Wybierz numer ustawień konfiguracji łączności, który ma zostać użyty. 4) Kliknij przycisk [OK]. Ustawienia zostaną zapisane. 39

40 Zarządzanie informacjami o pompie/statywie Wybierz [Lista pomp] na ekranie "Menu główne", a wyświetli się ekran do zarządzania informacjami pompy. Umożliwia rejestrację pompy, usunięcie oraz edycję informacji o urządzeniu. Wybranie [Lista stat.] z ekranu "Menu główne" umożliwia rejestrację statywu, usunięcie oraz edycję informacji o urządzeniu. Ekran zarządzania informacjami o pompie/statywie Tutaj wybierz pompę, dla której mają zostać zmienione ustawienia. Wyświetlone zostaną następujące informacje o urządzeniu: "Kategoria", "Rodz.", "S/N", "Pseudonim", "Adres IP", "Adres MAC". Jeśli połączenie sieciowe nawiązane jest z niezarejestrowaną pompą, informacje o urządzeniu zostaną zarejestrowane przy użyciu informacji odczytanych z połączenia. 2. Kliknij [Eksport pliku], aby wyeksportować do pliku zapisane informacje o pompie. 3. Kliknij [Dod.], aby zarejestrować nową pompę. Otworzy się ekran "Edytuj dane pompy". 4. Kliknij [Edyt.], aby zmienić informacje o wybranej pompie. Otworzy się ekran "Edytuj dane pompy". 5. Kliknij [Usuń], aby usunąć informacje o wybranej pompie. 40

41 Wyświetlanie ekranu rejestracji/edycji informacji o pompie/statywie 1) Aby dodać nową pompę/statyw, kliknij [Dod.] na dole ekranu. Otworzy się ekran "Edytuj dane pompy"/ekran "Edytuj dane statywu". 2) Zmieniając istniejące ustawienia pompy, z ekranu "Lista pomp"/ekranu "Lista stat." wybierz pompę do edycji. 3) Kliknij [Edyt.] lub kliknij dwa razy wybraną pompę/statyw. Zostanie wyświetlony ekran "Edytuj dane pompy" /ekran "Edytuj dane statywu". Edycja ekranu danych pompy

42 Edycja ekranu danych statywu Wyświetla rodzaj urządzenia. Można to zmienić wybierając z listy. 2. Wyświetla pochodzenie. Zmian można dokonać poprzez wprowadzenie danych w zakresie od 0000 do FFFF lub wybierając z listy. 3. Wyświetla numer seryjny. Można zmienić wprowadzając 10 cyfr. 4. Te informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie można ich zmienić. 5. Wyświetla kategorię urządzenia. Zależy to od numeru modelu, tak więc te informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. 6. Wyświetla pseudonim. Ustawienia można zmienić na składające się z nie więcej niż 20 znaków. 7. Wybierz rodzaj sieci LAN dla ustawień konfiguracji łączności. Dla statywu wybierz [Konfiguracja komentarzy(wlan)] lub [Konfiguracja komentarzy(lan)], aby ustawić konfigurację łączności. Dla pomp konfiguracja łączności może być ustawiona wyłącznie na [Konfiguracja komentarzy(wlan)]. 8. Wyświetla adres IP. Ustawienia mogą być zmienione w zakresie od do Dla DHCP ustawienia są wyłączone. 9. Wyświetla metodę ustawienia adresu IP jako [Ręczna] lub [DHCP]. Zostanie wyświetlona zawartość ustawiona na ekranie "Edycja tabeli komunikacji pompy" lub na ekranie "Edycja tabeli komunik. statywu". Nie można tego zmienić na tym ekranie. 10. Kliknij przycisk [OK], aby zapisać edytowaną zawartość. 11. Kliknij przycisk [Anuluj], aby usunąć edytowaną zawartość. 42

43 Ustaw informacje o pompie/statywie 1) Ustaw informacje o pompie, która ma zostać zarejestrowana. 2) Kliknij przycisk [OK], aby zapisać informacje o pompie po edycji. 43

44 Zapisywanie konfiguracji łączności Konfiguracja łączności ustawiona za pomocą zarządzania informacją pompy/statywu w Ust. łączności będzie przypisana do pompy lub statywu. 1) Aby zapisać ustawienia konfiguracji łączności, kliknij [Tabela kom. pompy] na ekranie "Menu główne". Dla statywów, kliknij [Tabela kom. statywu]. Aby zmienić ustawienia, kliknij [Nr kom. pompy] dla pomp oraz [Nr kom. statywu] dla statywów. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Wybór pompy" lub "Wybór statywu". Ekran wyboru pompy Wybierz pompę, aby ustawić konfigurację łączności. Pompy w sieci, które są aktualnie podłączone są wyświetlane pogrubioną czcionką. 2. Kliknięcie przycisku [Wróć] spowoduje powrót do ekranu "Menu główne". 3. Kliknij przycisk [Dalej], aby przeprowadzić kontrolę połączenia dla pomp. 44

45 1) Zaznacz pole wyboru dla pompy, która ma zostać podłączona. Uwagi Jeśli z ekranu "Menu główne" zostaną wybrane następujące ekrany, nie można wybrać kilku pomp (lub statywów) jednocześnie. [Nr kom. pompy] [Tabela kom. pompy] [Nr kom. statywu] [Tabela kom. statywu] Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyświetlony ekran sprawdzenia przyłącza pompy. Ekran sprawdzenia przyłącza pompy Wybierz pompę, aby zakończyć sprawdzanie przyłącza. Zaznacz to pole, aby przycisk [Przerw.] był dostępny. 2. Kliknij przycisk [Przerw.], aby zakończyć sprawdzanie przyłącza. Zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu sprawdzania przyłącza, a po zakończeniu zostanie wyświetlony ekran "Menu główne". 3. Wyświetla postęp sprawdzania przyłącza. 4. Kliknij przycisk [Wyb. pon.], aby zakończyć sprawdzanie przyłącza i powrócić do ekranu "Wybór pompy". 5. Jeśli sprawdzanie zakończy się normalnie, zostanie wyświetlony przycisk [Dalej], pozwalający na dokonanie wyboru. 45

46 1) Zostanie wyświetlony komunikat, jeśli połączenie może zostać zatwierdzone. 2) Kliknij przycisk [Dalej], aby zapisać konfigurację łączności. Zostanie wyświetlony ekran "Tabela kom. pompy" lub "Zmień numer komunikacji pompy". 46

47 Kom. pompy Ekran tabel/kom. statywu Ekran tabel Wybierz konfigurację łączności ustawioną z ustawieniami konfiguracji łączności pompy lub ustawieniami konfiguracji łączności statywu, które mają być użyte, a następnie przypisz do pompy (lub statywu) Wyświetla ustawienia konfiguracji łączności, które mają zostać zapisane. 2. Wyświetla postęp podczas zapisywania ustawień konfiguracji łączności. 3. Kliknij przycisk [Zapisz], aby zapisać ustawienia konfiguracji łączności. 4. Wyświetla ustawienia konfiguracji łączności, które mają zostać odczytane. 5. Wyświetla postęp podczas odczytywania ustawień konfiguracji łączności. 6. Kliknij przycisk [Czyt.], aby odczytać i wyświetlić ustawienia pompy. 7. Kliknij przycisk [Przerw.], aby zakończyć odczytywanie lub zapisywanie. 8. Kliknij przycisk [Wyb. pon.], aby powrócić do ekranu "Wybór pompy", a następnie wybierz inną pompę. 9. Kliknięcie przycisku [Zak] spowoduje powrót do ekranu "Menu główne". 47

48 1) Kliknięcie przycisku [Zapisz] spowoduje zapisanie ustawień konfiguracji łączności, które mają być użyte dla pompy. Uwagi Tło ustawień, w których nie dokonano konfiguracji łączności, będzie wyświetlone na szaro. Tło jest różowe, kiedy ustawienia IP dla Ustawień środowiska komunikacji są wybrane z [Ręczna], a adres IP nie został wybrany dla ustawień środowiska komunikacji. Ustawienia konfiguracji łączności z tłami w tych kolorach nie mogą zostać użyte przez pompę. Aby zastosować zapisane ustawienia, należy uruchomić pompę (lub statyw) jeszcze raz. 48

49 Zmiana kom. pompy. Ekran nr./zmiana kom. statywu. Ekran nr Wybierz nr ustawień konfiguracji łączności, który ma zostać użyty, a następnie przypisz do pompy (lub statywu) Wyświetla i umożliwia wybór nr. ustawień konfiguracji łączności do przypisania. Po zastosowaniu ustawień dokonanych w wyborze ustawień sieci, zostanie wyświetlona liczba zastosowanych ustawień łączności. Nic nie zostanie wyświetlone, jeśli nie zastosowano żadnych ustawień łączności. 2. Nic nie jest wyświetlane. 3. Wyświetla postęp podczas zapisywania nr. ustawień konfiguracji łączności. 4. Kliknij przycisk [Zapisz], aby zapisać nr ustawień konfiguracji łączności. 5. Wyświetla zastosowany nr ustawień konfiguracji łączności. 6. Wyświetla odczytane ustawienia konfiguracji łączności. 7. Wyświetla postęp podczas odczytywania ustawień konfiguracji łączności z pompy. 8. Kliknij przycisk [Czyt.], aby odczytać i wyświetlić ustawienia pompy. 9. Kliknij przycisk [Przerw.], aby zakończyć odczytywanie lub zapisywanie. 10. Kliknij przycisk [Wyb. pon.], aby powrócić do ekranu "Wybór pompy", a następnie wybierz inną pompę. 11. Kliknięcie przycisku [Zak] spowoduje powrót do ekranu "Menu główne". 49

50 1) Wybierz numer tabeli ustawień konfiguracji łączności, który ma zostać użyty w "Nr konfig. łączn.". 2) Kliknij przycisk [Zapisz], aby przypisać numer konfiguracji łączności do pompy. Uwagi Aby zastosować zapisane ustawienia, należy uruchomić pompę (lub statyw) jeszcze raz. 50

51 Zarządzanie biblioteką leków Umożliwia wysyłanie lub odbieranie plików biblioteki leków. Wybierz [<IP> Biblioteka leków] lub [<SP> Biblioteka leków] na ekranie "Menu główne". Zostanie wyświetlony ekran "Wybór pompy". Ekran wyboru pompy Kliknij "Wyb. wszystko", aby wybrać wszystkie pompy z listy. 2. Kliknij "Wycz. wszys.", aby odznaczyć wybór wszystkich aktualnie wybranych pomp. 3. Wybierz pompę, aby wysłać lub odebrać plik biblioteki leków. (Można wybrać wiele pomp.) 4. Kliknięcie przycisku [Wróć] spowoduje powrót do ekranu "Menu główne". 5. Kliknij przycisk [Dalej], aby wyświetlić ekran "Bilioteka leków". 51

52 Ekran biblioteki leków Kliknij przycisk [Wybierz], aby ustawić folder docelowy, w którym mają być zapisywane jako pliki otrzymane biblioteki leków z pomp. 2. Kliknij przycisk [Odbierz], aby rozpocząć odbieranie biblioteki leków od pompy. 3. Można wybrać plik biblioteki leków, który ma zostać wysłany do pompy. Wyświetla określony folder jako ustawienie domyślne z [Konfiguracja narzędzi] - [Zapisz ustaw. ścieżki]. 4. Kliknij przycisk [Wyczyść], aby wyczyścić zapisane w pompie pliki biblioteki leków. 5. Kliknij przycisk [Wyślij], aby rozpocząć wysyłanie pliku biblioteki leków do pompy. 6. Wyświetla postęp "wysyłania i odbierania" biblioteki leków. 7. Kliknij przycisk [Przerw.], aby zatrzymać "odbieranie lub wysyłanie" biblioteki leków. 8. Kliknij przycisk [Zak], aby zakończyć "odbieranie lub wysyłanie" biblioteki leków. Wróć do ekranu "Menu główne". Przestrogi Należy używać plików biblioteki leków utworzonych za pomocą Analizatora dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION lub Menedżer biblioteki leków TERUFUSION. Plik biblioteki leków może zostać wysłany do pompy, tylko jeśli ustawiony podczas instalacji język wyświetlacza pompy jest zgodny z ustawieniem języka pompy. 52

53 1) Wybierz z pola listy [Wysyłanie pliku biblioteki] plik biblioteki leków, który ma zostać wysłany do pompy. 2) Kliknij przycisk [Wyślij]. Rozpocznie się proces wysyłania pliku biblioteki leków do pompy. 3) Podczas wysyłania wyświetlone są rodzaj i numer seryjny pompy oraz pasek postępu wskazujący postęp. 4) Po zakończeniu procesu wysyłania, zostanie wyświetlony wynik wysyłania. 5) Kliknij przycisk [Zak], aby zamknąć ekran biblioteki leków i powrócić do ekranu "Menu główne". 53

54 Odbieranie historii pompy Odbierz historię pompy od pompy. Wybierz [Historia pompy] na ekranie "Menu główne". Odbieranie historii pompy (wybór pompy) Zostanie wyświetlony ekran "Wybór pompy". Patrz rozdział "Zarządzanie biblioteką leków", aby wyświetlić szczegóły dla "Wyboru pompy". 1) Wybranie [Historia pompy] na ekranie "Menu główne", spowoduje wyświetlenie ekranu "Wybór pompy". Wybierz pompę, której historie chcesz odebrać. (Można wybrać wiele pomp.) 2) Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyświetlony ekran "Historia pompy". 54

55 Ekran Historia pompy Kliknij przycisk [Odbierz], aby rozpocząć odbieranie historii pompy. 2. Wyświetla historię pompy. "Postęp" monitoruje stan postępu odbioru. Zostanie wyświetlona liczba odebranych historii/liczba historii do odebrania. "Stan" wyświetla stan łączności z pompą. Podczas łączenia, wyświetlane jest "CONT", kiedy historia pompy zostanie pomyślnie odebrana, wyświetlane jest "PASS", a gdy odebranie plików historii pompy nie powiedzie się, wyświetlane jest "FAIL". "Rodz." wyświetla rodzaj pompy. "S/N" wyświetla numer seryjny pompy. "Pseudonim" wyświetla pseudonim pompy. 3. Stan odbioru historii pompy jest wyświetlony jako "Liczba odczytanych pomp/całkowita liczba pomp do odczytania". 4. Kliknij przycisk [Przerw.], aby zakończyć odbieranie historii pompy. 5. Kliknięcie przycisku [Zak] spowoduje powrót do ekranu "Menu główne". 55

56 1) Kliknij przycisk [Odbierz], aby rozpocząć odbieranie historii pompy od pompy. Zostanie wyświetlony ekran "Odbieranie historii pompy". 2) Podczas odbierania, "Postęp" wyświetli "Liczba odebranych historii/liczba historii do odbioru", jako wskaźnik postępu. [Pasek postępu] wyświetla postęp jako "Liczbę odebranych pomp/całkowitą liczbę pomp do odbioru". 3) Po zakończeniu odbierania wynik zostanie wyświetlony w "Stan". 4) Kliknij przycisk [Zak], aby zakończyć odbieranie historii pompy i powrócić do ekranu "Menu główne". Uwagi Gdy wybranych jest kilka pomp, a odbiór nie powiedzie się, w "Stan" zostanie wyświetlone "FAIL" i zostanie rozpoczęty proces odbioru dla następnej pompy. 56

57 Przeglądanie stanu pompy lub statywu Wybierz [Stan] z ekranu "Menu główne", aby wyświetlić ekran stanu. Ekran stanu Wybierz rodzaj. Umożliwia to filtrowanie wyświetlonych informacji według rodzaju. 2. Wybierz lub wprowadź numer seryjny. Umożliwia to filtrowanie wyświetlonych informacji według numeru seryjnego. Od 0 do (maksymalnie 10-cyfrowa liczba) Numer seryjny pomp (lub statywów) jest filtrowany przy użyciu dopasowania prefiksu. 3. Wyświetla datę i czas aktualizacji biblioteki leków, datę i czas aktualizacji konfiguracji łączności, datę i czas odbioru historii, datę i czas zmiany konfiguracji łączności pompy (lub statywu) wraz z jej rodzajem, numerem seryjnym oraz pseudonimem. Wybierz pompę (lub statyw), aby wyświetlić jej szczegółowe informacje z listy. Aktualizacja oraz odczytane daty i czasy dla danych, które nie są odczytywane lub zapisane są wyświetlane jako "-" Aktualizacje oraz odczytane daty i czasy dla funkcji, które nie mogą być odczytane lub zapisane są wyświetlane na szaro. Jeśli aktualizacja biblioteki leków lub aktualizacja konfiguracji łączności lub zmiana konfiguracji łączności nie powiedzie się, data aktualizacji zostanie wyświetlona na czerwono. 4. Kliknij [Eksport pliku], aby wyeksportować do pliku wszystkie informacje o stanie pompy i statywu. 5. Kliknij [Wyświetl historię], aby wyświetlić ekran "Pojedyncza historia" dla wybranej pompy (lub statywu) osobno dla każdego urządzenia. 57

58 Ekran Pojedyncza historia Wyświetla rodzaj pompy (lub statywu), numer seryjny oraz pseudonim. 2. Wybierz pozycję, aby wyświetlić informacje szczegółowe. 3. Kliknij [Eksport pliku], aby wyeksportować do pliku informacje o historii wybranej pompy (lub statywu). 4. Kliknij [Sprawdź szczegóły], aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranej pompie (lub statywie). Jeśli wybrana jest historia pompy, zostanie wyświetlony ekran "Historia pompy". W przeciwnym razie zawartość odczytanych lub wysłanych plików zostanie otwarta w edytorze tekstu. 5. Kliknij [Wróć], aby powrócić do ekranu "Stan". 58

59 Ekran Historia pompy Wyświetla rodzaj, numer seryjny i pseudonim pompy. 2. "Wyświetl okres" może zostać zmienione z wysuwanego menu lub bezpośrednio wprowadzając. 3. Wyświetla historię pompy. Patrz instrukcja obsługi pompy, aby uzyskać szczegóły. 4. Kliknij [Eksport pliku], aby wyeksportować do pliku historię pompy. 5. Kliknij [Wróć], aby powrócić do ekranu "Pojedyncza historia". 59

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika ( Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorcą") i firmą EVER

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone. UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA POWERSOFT PERSONAL Niniejsza Umowa Licencyjna UŜytkownika ( Umowa Licencyjna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

DESlock+ User Manual. 2014 DESlock Limited

DESlock+ User Manual. 2014 DESlock Limited DESlock+ User Manual DESlock+ User Manual Niektóre właściwości i funkcje oprogramowania DESlock+ są chronione patentami na całym świecie. Obowiązują następujące patenty: GB2378539, US7099478, US7471796,

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256

PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 Pl Projektor danych Instrukcja obsługi sieci bezprzewodowej Należy zapoznać się ze środkami ostrożności z zamieszczonymi w Instrukcji konfiguracji dołączonej do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo