Przedmiot zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot zamówienia:"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr 1/2015/II Etap z dnia r. Przedmiot zamówienia: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku z uwzględnieniem uniknięcia konfliktu interesów w ramach projektu Opracowanie, testowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii nr 3/FPK/02/2015/KK współfinansowanego ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działania 5.1, Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , 2. Okres realizacji projektu: r., 3. Miejsce świadczenia usługi: Włocławek, ul. Toruńska 148, 4. Nazwa i adres Zamawiającego: Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii, Włocławek, ul. Toruńska 148, 5. Osoba do kontaktów roboczych: Joanna Kolanowska specjalista ds. rozliczeń. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi w zakresie projektowania stron WWW, Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, Usługi internetowe, Usługi dostawców. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa zmierzająca do zrealizowania Platformy przekazu w obszarze nowych technologii: Platforma internetowa dla instalatorów zawierająca rysunki, schematy techniczne, filmiki instruktażowe sposobów montażu instalacji OZE. Powstanie platformy ma na celu zaangażowanie lokalnej społecnzości instalatorów i konfiguratorów poprzez stworzenie doskonałego narzędzia do realizacji procesów edukacyjnych i informacyjnych.

2 3. Wymagania techniczne Lp. Parametr Wartość 1. Technologie Akceptowalne technologie PHP, Microsoft.Net, MySQL, MsSQL, HTML5, JavaScript, I inne technologie www. 2. Dostępność dla przeglądarek internetowych Portal musi zapewniać pełną dostępność wszystkich funkcjonalności dla wersji mobilnych i desktopowych następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11, Firefox 38, Chrome 33, Safari 8, Opera 20, oraz ich nowszych wersji, w systemach operacyjnych: Windows, Linux (środowisko graficzne), OS X. 4. Szczegółowy opis zamówienia. Wykonawca przygotuje w ramach wdrożenia: a) specjalistyczną platformę informacyjno-szkoleniowej: Video-konferencje Zabezpieczenie treści jednoznacznie identyfikujące odbiorcę (użytkownika). Indywidualny znak wodny na materiałach, filmach, pdf (podpisany), obrazkach itp. Materiały pobieralne i tylko do odczytu. b) treści - w ramach portalu ofertowane będą treści darmowe, które będą dostępne dla wszystkich. c) moduły CMS: Zakładki tematyczne, Newsy, Artykuły i kategorie artykułów, Galerie i kategorie galerii, Tagi, Komentarze, Funkcjonalności społecznościowe integracja z Facebook, LinkedIn (eksperci), Dział z materiałami, Oferta B2B: Dla członków klastra, Konfigurator produktów, Zestawy produktowe, Moduł zamówień. Intranet (strefa logowania) część zamknięta, tylko dla użytkowników o roli Członek Klastra,

3 Forum (różnego rodzaju wątki, dyskusje), Sylwetki ekspertów, Pytania do eksperta ( do klastra), Katalog firm. Prezentacja usług i rozwiązań poszczególnych członków Klastra, Chat: Text, Video: Newsletter. d) Dokumentację użytkową każdego z elementów portalu. 5. Utrzymanie na serwerze (hosting): Lp. Parametr Wartości Komentarz 1. Czas 24 miesiące - 2. Przestrzeń dyskowa 100 GB Przeznaczona na CMS, materiały graficzne, filmy i nagrania videokonferencji (szkoleń). 3. Wysycenie łącza 20 jednoczesnych strumieni video (videokonferencje) w jakości HD Warunki gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: Lp. Parametr Wartość 1. Czas reakcji na zgłoszenie 12 h 2. Czas rozwiązania problemu 72 h 3. Czas trwania gwarancji 24 miesiące 7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kodów źródłowych. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Usługa powinna być realizowana do r. IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia może ubiegać się: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która samodzielnie będzie świadczyć usługi, firma delegująca do realizacji usługi swojego pracownika/pracowników (przedstawione warunki dotyczą firmy, a w formularzu ofertowym należy wskazać dane dotyczące delegowanego pracownika/pracowników oraz załączyć CV tego pracownika/pracowników). Oferent musi spełnić następujące warunki: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie otwarto wobec niego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości; 5. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 6. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 7. Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 8. Nie będący podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii lub osobami wykonującymi w imieniu Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 8.1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 8.2. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 8.3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 8.4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 9. Zostanie wyłoniony zgodnie z zasadami obiektywizmu przy jednoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert. Ponadto wybrany zostanie wykonawca, w stosunku, którego nie wystąpił konflikt interesów. 1 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenie na formularzu ofertowym, oświadczeniu, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz w oparciu o CV wskazanych wykonawców w Załączniku nr 3. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą. (Art. 57 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich):

5 V. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) zawierający wycenę usługi. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 3. CV / Biogramy potencjalnych wykonawców z opisanymi kwalifikacjami, doświadczeniem w danej dziedzinie, zawierające klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z póź. zmianami). Gdy oferentem jest firma, CV dotyczy pracownika/pracowników delegowanych do wykonania zadania. VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający w związku z dopuszczeniem do zapytania wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących potencjałem technicznym i osobowym do wykonywania usługi zastosuje kryterium wyboru: Cena oferty (100%). 2. Pod pojęciem cena Zamawiający rozumie cenę brutto wykonania usługi, uwzględniającą wszelkie ewentualne koszty Wykonawcy. Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego, unieważnienia procesu konkursowego bez podania przyczyny. 4. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 5. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, którego oferta spełni warunki udziału w postępowaniu i zaproponuje najniższą cenę w ramach poszczególnych modułów. VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Oferta winna być wypełniona długopisem lub komputerowo, w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. 3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6 4. Oferta powinna zawierać pieczęć nagłówkową Oferenta, jego podpis oraz parafy na wszystkich stronach. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia r. do godziny 15:30 w wersji papierowej: pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii, ul. Toruńska 148, Włocławek. 2. Oferta musi być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem Oferta na platformę przekazu w obszarze nowych technologii. 3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu r. 4. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyniku postępowania. 3. Informacja o wyborze oferty zostanie przesłana do wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. 4. Informacja na temat wyników postępowania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 5. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na przedmiotową usługę X. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 2. Zostanie złożona po terminie składania ofert, 3. Będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 40% od kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), 4. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 5. Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez zamawiającego pieczęci i podpisów. XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w toku podjętych negocjacji nie dojdzie do porozumienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. XII. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

7 Załącznik nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3: CV wykonawcy/ów W imieniu Zamawiającego:. Potwierdzam wpływ ofert dnia:.. data, pieczęć i podpis

8 Załącznik nr 1: Wzór Formularza ofertowego Włocławek, dnia W odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 3/FPK/02/2015/KK z dnia. składamy ofertę na usługę zmierzającą do zrealizowania celów strategii Klastra. 1. DANE WYKONAWCY Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) DANE PRACOWNIKA/PRACOWNIKÓW DELEGOWANEGO DO WYKONANIA ZADANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO Imię i nazwisko Nr telefonu 2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU WYKONAWCY Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres Ja/my niżej podpisany/i, odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na usługę działań na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy zrzeszonych podmiotów z branży zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zmierzających zrealizowania celów strategii oferuję/oferujemy wykonanie usługi zgodnie ze szczegółowym formularzem cenowym. 3. SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj działania Cena: 1 Platforma internetowa dla instalatorów zawierająca rysunki, schematy techniczne, filmiki instruktażowe sposobów montażu instalacji OZE

9 Ponadto oświadczamy, że: 1. Podana cena nie może się zmienić oraz w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 2. Zmiana stawki podatku VAT nie ma wpływu na wartość zamówienia, 3. Akceptujemy termin i warunki realizacji zamówienia, 4. Gwarantuję/jemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, 5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert, 6. Składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 7. Nie uczestniczę/ymy/ jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 8. Nie zamierzam/y/ powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia, 9. Posiadam/y/ wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie..... Podpis osoby uprawnionej do składania Miejscowość i data oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

10 Załącznik nr 2: Wzór Oświadczenia Wykonawcy Przystępując do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi szkoleniowej oświadczam/y, że: 1. Posiadam/y niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia. 2. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Nie pozostaję w konflikcie interesów z Zamawiającym. 4. Nie stanowimy podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowanych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu.. lub osobami wykonującymi w imieniu.. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... Podpis osoby uprawnionej do składania Miejscowość i data oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

11 Załącznik nr 3: CV wykonawcy/ów 1. Imię i nazwisko: Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z póź. zmianami).. Podpis 1. Imię i nazwisko: Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z póź. zmianami).. Podpis

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opole, dnia 27 listopada 2013 r. CDN-DKN-322/X/1/13 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji Projektu nr KSI: POKL.09.01.02-16-057/12-00 Dziecięca Karuzela

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012 ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012 Z dnia: 29.11.2012 r. Dotyczy: Wyboru realizatora usługi nagranie oraz emisja spotów reklamowych W związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/UE4ALL-ZP/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/UE4ALL-ZP/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/UE4ALL-ZP/2012 Z dnia: 17.12.2012 r. Dotyczy: wyboru trenerów prowadzących szkolenia W związku z realizacją projektu Dane osobowe w podróży bezpieczny wypoczynek stosując zasadę

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych. Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych Oznaczenie CPV:

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 29-07-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Odolanów 05-09-2013 I. INORMACJE OGÓLNE 1. W związku z realizacją projektu pt.: Szerokie Pasmo w Każdym Domu 2011 - etap czwarty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo