UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2014 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz ze zm.: Dz. U. z 2012r. poz. 405) oraz na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 678)Rada Miejska w Lubsku uchwala GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LUBSKO NA 2013 ROK Rozdział 1. Założenia wstępne Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej Programem, określa zakres oraz sposób prowadzenia zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Stanowi on część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ustawodawca wskazał zarówno zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jak i środki na realizację tych zadań oraz podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie. 2. Program realizować będą: 1) Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku 2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 3) placówki oświatowe Gminy Lubsko; 4) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 5) Organizacje pozarządowe wyłonione w trybie konkursu; 3. Ilekroć w Programie jest mowa o: 1) profilaktyce należy przez to rozumieć zmniejszenie ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z ich używaniem problemów poprzez niedopuszczenie do poszerzania się kręgu osób, szczególnie ludzi młodych eksperymentujących z legalnymi i nielegalnymi substancjami; 2) wydziale - należy przez to rozumieć Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku; 3) komisji należy przez to rozumieć Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 4. Celem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii jest konstruowanie i realizacja lokalnych zasad polityki społecznej poprzez podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia zażywania narkotyków, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw ich nadużywania: a) promowanie postaw społecznych istotnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, w tym upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, b) integracja społeczna poprzez leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin, c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz pomoc dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym i narkotykowym. Id: F60F0EBB-97A0-485A-A14E-857FB79B089D. Podpisany Strona 1

2 5. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują: a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, czy też problemy narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych, e) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego Podstawy strategii Programu na 2014 rok są kontynuacją dotychczasowych wieloletnich działań i obejmują: a) zapobieganie powstawaniu nowych problemów, b) zmniejszenie rozmiarów problemów, c) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 2. Cele operacyjne Programu to: a) ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych, b) ograniczanie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów, c) zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji w sytuacjach związanych z alkoholem, narkotykami, d) wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, e) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkohol, narkotyki, w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, f) zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkotykowych. 3. W celu realizacji głównych zamierzeń przyjęto następującą strategię działań dla miasta i gminy Lubsko: a) Powołano Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- przy zachowaniu reprezentatywności środowisk współdziałających w realizacji Programu, w oparciu o regulamin określający zasady funkcjonowania w zakresie: - inicjowania i koordynowania polityki wobec problemów alkoholowych i narkotykowych w mieście i gminie Lubsko; b) zmniejszono ilość punktów sprzedaży w detalu ze 100 na 75 punktów sprzedaży ww. napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży do końca 2014r. 60 punktów do końca 2018r. i 50 punktów do końca 2022r. oraz w gastronomii z 35 do 20 punktów sprzedaży i podawania ww. napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Id: F60F0EBB-97A0-485A-A14E-857FB79B089D. Podpisany Strona 2

3 c) uruchomiono Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, czynny od poniedziałku do piątku do godz , w którym dyżury pełnią specjaliści: lekarz psychiatra, psycholog biegły kliniczny ds. uzależnień od alkoholu, psycholog ds. uzależnień od narkotyków, psycholog ds. rodziny, pracownik punktu, zespół motywacyjny, kurator sądowy zawodowy, prawnicy, wolontariat. Punkt obejmuje zintegrowany system poradnictwa medycznego, psychologicznego i prawnego świadczonego na rzecz oczekujących pomocy i ich rodzin związanych z problemem alkoholowym, uzależnieniem od środków psychoaktywnych, ofiar przemocy w rodzinie oraz osób w kryzysie psychologicznym. Prowadzi działalność diagnostyczno-terapeutyczną oraz informacyjno-edukacyjną. d) Utworzono grupy wsparcia dla osób współuzależnionych - Al.-Anon realizując program 12 stopni i 12 tradycji.- powołano koordynatora grup wsparcia. e) Doskonalono bazę organizacyjną dla realizacji Programu, tzn.: - pozyskiwano zainteresowanie i poparcie dla idei programu gminnego; - szkolono przedstawicieli wybranych profesji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: policjanci, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rozdział 2. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok ZADANIE I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków realizowane będzie poprzez: 1) Kontynuowanie pracy Punktu informacyjno- konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest pomoc, rada i wsparcie w dziedzinach: a) doradztwa i konsultacji specjalistów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie, b) udzielania pomocy lekarskiej, psychospołecznej, prawnej i socjalnej, c) skorzystania z dyżurów interwencyjno-wspierających, d) nawiązania pierwszego kontaktu osób z problemem alkoholowym i innych uzależnień i umożliwienie podejmowania szybkich działań i kontaktu z organizacjami i osobami niosącymi pomoc, e) informowania o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków rodzin, f) informowania o ruchach samopomocowych, g) wstępnego motywowania do terapii, h) udostępnienia materiałów programowych i wydawnictw ( prasa, kasety, książki itd.), i) przyjmowania informacji o naruszeniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie, j) udzielania pomocy psychologicznej, terapeutycznej i edukacyjnej. Punkt czynny od poniedziałku do piątku od godz do Dyżurują: lekarz psychiatra, pracownik punktu, psycholog biegły kliniczny ds. uzależnień od alkoholu, psycholog ds. uzależnień od narkotyków, psycholog ds. rodziny, prawnicy udzielający porad obywatelskich, porad sądowych, kurator sądowy, członkowie Komisji, zespół motywacyjny, przedstawiciele instytucji i służb społecznych: policji, sądu, pomocy społecznej, wolontariusze z ruchów samopomocowych. 2) Na bazie Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie - kontynuowanie działania dawnej Poradni Odwykowej a) utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia: lekarz psychiatra- biegły sądowy, psycholog- biegły sądowy, pracownik punktu, kurator sądowy, koordynator grup wsparcia b) sfinansowanie programów terapeutycznych wstępnych i edukacyjnych, 3) Kontynuacja zadań pomocy ofiarom przemocy domowej, gdzie sprawcą jest osoba uzależniona: Id: F60F0EBB-97A0-485A-A14E-857FB79B089D. Podpisany Strona 3

4 a) prowadzenie pomocy indywidualnej z zakresu psychologii i pomocy prawnej, b) współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z pracownikami socjalnymi, z Policją z dzielnicowymi. 4) Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych. 5) Utrzymanie i pokrycie kosztów administrowania budynku w Lubsku przy ul. Niepodległości 8. 6) Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowanie szkoleń z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii oraz przemocy. 7) Dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin. 2. ZADANIE II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie realizowane będzie poprzez: 1) Kontynuowanie działania Punktu informacyjno konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, udzielając pełnej pomocy tj. grupy wsparcia, grupy terapeutyczne: a) kontynuowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z Policją, MGOPS, przedstawicielami służby zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przemocy domowe. 2) Kontynuacja pracy świelic: a) Nr 1 w Lubsku- jako Placówka Wsparcia Dziennego b) Nr 2 w Tucholi Żarskiej 3. ZADANIE III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży realizowane będzie poprzez: 1) Stworzenie możliwości powstania miejsca integrującego wszystkich profilaktyków, szczególnie pedagogów, nauczycieli tworzących i realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży lubskich szkół oraz uporządkowanie usług profilaktycznych w ramach tzw. Centrum Profilaktyki Uzależnień, którego zadaniem będzie: a) tworzenie środowiska wspierającego nowe koncepcje pracy prewencyjnej i edukacyjnej, b) wypracowanie standardów i zasad dla realizatorów programów profilaktycznych, c) dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych, d) dofinansowanie : programów nowatorskich, profilaktycznych zajęć pozaszkolnych, zajęć sportowych z programem profilaktycznym. 2) Organizowanie debat i kampanii edukacyjnych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych dla społeczności lokalnej. 3) Sfinansowanie programów profilaktycznych, konkursów itd. 4. ZADANIE IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych realizowane będzie poprzez: 1) Tworzenie bazy materialnej i merytorycznej dla realizacji programu. 2) Wspieranie nieprofesjonalnych organizacji takich jak: Klub Abstynenta, grupy samopomocowe AA, Al.- Anon, a) sfinansowanie kosztów lokalowych i utrzymania, b) sfinansowanie zatrudnienia koordynatora grup wsparcia. 3) Wspieranie działalności grup wsparcia poprzez dofinansowanie uroczystego mityngu, imprez dla dzieci. 4) Przekazanie dotacji celowej na organizowanie zajęć profilaktycznych, dla organizacji pozarządowych. Id: F60F0EBB-97A0-485A-A14E-857FB79B089D. Podpisany Strona 4

5 5) Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez przekazanie dotacji celowej w ramach otwartego konkursu ofert dla świetlic: - Nr 1 w Lubsku jako Placówka Wsparcia dziennego, - Nr 2 w Lubsku w Tucholi Żarskiej. 5. ZADANIE V: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego realizowane będzie poprzez: 1) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontroli interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Kontynuacja działań w ramach akcji Trzeźwy nastolatek organizowanej wspólnie z policją. 2) Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej. 3) Kontrola punktów detalicznych i gastronomicznych posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 4) Prowadzenie postępowań w przypadku cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim itd. 5) Prowadzenie postępowań w sprawie usiłowania lub popełnienia wykroczenia korzystając ze statusu oskarżyciela publicznego. 6) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu a) kierowanie osób nadużywających alkohol na badanie przez biegłego w celu wydania opinii, b) wnioskowanie do Sądu Rejonowego na odwykowe leczenie. 6. ZADANIE VI: Monitorowanie problemów alkoholowych w gminie oraz ewaluacja prowadzonych działań profilaktycznych i naprawczych. Integralną częścią Gminnego Programu jest Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta i gminy Lubsko przeprowadzona przez specjalistyczną jednostkę badawczą w I-szym półroczu 2009r. stanowiąca odrębne opracowanie. Diagnoza odnosi się do każdego z obszarów problemowych określonych w programie i zawiera wskaźniki pozwalające w obiektywny sposób ocenić rzeczywiste rozmiary i nasilenie poszczególnych zjawisk. Kolejne opracowanie diagnozy zostało zlecone w 2013 r. i jest aktualnie opracowywane. Rozdział 3. Zasady wynagradzania, przyznawania diet oraz kosztów podróży służbowych członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Ustala się wynagrodzenie: 1) w wysokości 140 zł brutto za każdą z następujących czynności: a) za pracę w komisji, b) za pracę w Punkcie informacyjno konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, c) za udział w posiedzeniach komisji, d) za przeprowadzenie kontroli. 2) dla przewodniczącego komisji za pracę w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 8.00 do zł brutto za każdy poniedziłaek 2. Członkom komisji będącymi etatowymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Lubsku wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje, jeśli posiedzenia, dyżury i inne prace komisji będą odbywały się poza godzinami pracy Urzędu. Id: F60F0EBB-97A0-485A-A14E-857FB79B089D. Podpisany Strona 5

6 3. Przyjmuje się zasady zwrotu kosztów podróży służbowych tj. podróży związanych z wykonywaniem funkcji członka komisji według zasad uregulowanych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnonym w pańswowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży słuzbowej(dz.u. z 2013 r. poz 167) Rozdział 4. Zasady finansowania zamierzeń programowych Środki na realizację gminnego programu pochodzą z następujących źródeł: a) środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, b) środki z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Rozdział 5. Postanowienia końcowe Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Lubsko na 2014 rok jest aktem otwartym i znajdzie w nim miejsce każda pożyteczna inicjatywa. 2. Szczegółowa realizacja zadań Programu ujęta została w: - Harmonogramie i preliminarzu wydatków na działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lubsko na 2014r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania - Harmonogramie i preliminarzu wydatków na działalność zakresie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Lubsko na 2014r. stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania. 3. Oddzielnym opracowaniem jest Diagnoza problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych dla miasta i gminy Lubsko z 2009 r. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Tomiałowicz Id: F60F0EBB-97A0-485A-A14E-857FB79B089D. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/280/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 grudnia 2013r. HARMONOGRAM I PRELIMINIARZ wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lubsko na rok 2014 Wyszczególnienie Rozdział I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Utrzymanie biura przy ul. Niepodległości 8,energia, gaz woda, ogrzewanie, nieczystości. Usługi materialne listy, telefon, art. biurowe, środki czystości Zakup usług remontowych Plan , , ,- Rozdział II Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Działalność punktu informacyjno/ konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie 1. Dyżury lekarz psychiatra 2.Etat pracownika 3.Psycholog ds. uzależnień od alkoholu, 4.Kurator sądowy, 5.Koordynator grup wsparcia 5.Zespół motywacyjno/ konsultacyjny 8 400, , , , , ,- Rozdział III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla młodzieży Kampanie ogólnokrajowe Konkursy, akcje profilaktyczne, gadżety , ,- Rozdział IV Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożywania na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. Id: F60F0EBB-97A0-485A-A14E-857FB79B089D. Podpisany Strona 1

8 Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na miejscu lub poza miejscem sprzedaży 2 240,- Rozdział V Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych Dotacje celowe na organizacji pozarządowych na prowadzenie działalność świetlic z programem opiekuńczo wychowawczym. 1.Świetlca nr 1 w Lubsku - jako Placówka Wsparcia Dziennego. 2. Świetlica nr 2 w Tucholi Żarskiej - wynagrodzenie wychowawcy (1180 x 10)= ,- - dożywianie (600 x 10)= 6 000,- - czynsz Dotacja celowa na organizowanie zajęć profilaktycznych dla organizacji pozarządowych na terenie Gminy Lubsko. 4.Organizacja programów profilaktycznych. 5. Sfinansowanie zatrudnienie sprzątaczki. 6.Wynagrodzenie członków komisji. 7.Wynagrodzenie przewodniczącego GKRPA 8.Wnioski do Sądu Rejonowego w sprawie leczenia. 9.Podróże służbowe. 10.Szkolenie pracowników, szkolenia sprzedawców. 11.Sfinansowanie uroczystego Mityngu. 12.Telefon, internet. 13.Wyposażenie świetlic , , , , , , , , , , , , ,- OGÓŁEM: ,- Id: F60F0EBB-97A0-485A-A14E-857FB79B089D. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/280/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 grudnia 2013r. HARMONOGRAM I PRELIMINIARZ wydatków w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii w w Gminie Lubsko na rok 2014 Wyszczególnienie Plan Rozdział I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków Materiały dydaktyczne i informacyjne Szkolenie specjalistyczne Rozdział II Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Działalność punktu konsultacyjnego Dyżury lekarz psychiatra 2. Psycholog ds. uzależnień od narkotyków Rozdział III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla młodzieży Programy profilaktyczne 3 950,- OGÓŁEM: ,- Id: F60F0EBB-97A0-485A-A14E-857FB79B089D. Podpisany Strona 1

10 UZASADNIENIE Gminnyprogram profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Lubsko na 2014 rok wymaga formy uchwały Rady Miejskiej. Wynikato z przepisów: Art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz ze zm.: Dz. U. z 2012r. poz. 405) Art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniunarkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 678) Sporządził: Bartłomieuj Sówka Id: F60F0EBB-97A0-485A-A14E-857FB79B089D. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015

Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015 Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015 Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie Program Pomocy Osobom Uzależnionym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WARSZAWA 2006 Spis treści Wstęp.. 3 I. Cele Programu.5 II. ZałoŜenia Programu...5 III. Działania uprzedzające 8 1. Strategie diagnozujące 8 2. Strategie

Bardziej szczegółowo