SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) ykonania adania publicnego JA CZŁOWIEK (tytuł adania publicnego) okresie r. do r. określonego umoie nr 9/21 aartej dniu 7 lutego 21 r. pomiędy POWIATEM OŁAWSKIM repreentoanym pre ZARZĄD POWIATU W OŁAWIE (naa Zleceniodacy) a FUNDACJĄ KROK PO KROKU siedibą Plac Zamkoy 24 A/17, 55-2 Ołaa, nr Krajoego Rejestru Sądoego 941 (naa Zleceniobiorcy/(-ó), siediba, nr Krajoego Rejestru Sądoego, innego rejestru lub eidencji ) ) Data łożenia spraodania 4)...

2 Cęść I. Spraodanie merytorycne 1. Informacja cy akładane cele realiacji adania publicnego ostały osiągnięte ymiare określonym cęści III pkt 6 oferty. Jeśli nie, skaać dlacego. Celem projektu Ja-Cłoiek było minimalioanie ystępoania achoań destruktynych ora patologicnych emocji pacjentó biorących udiał terapii, jak rónież osób asięgających konsultacji psychologicnej ora psychiatrycnej popre oddiałyania psychoedukacyjne. Popre analię prycynoo skutkoą dareń mających miejsce życiu pacjentó, mieli oni możliość dostrec mechanimy, które ukierunkoują sposób nieśiadomy achoania, cęsto o charaktere błędnego koła bądź prymusu potarania. Analia ta ora yciagnięcie odpoiednich nioskó poala pacjentoi na yolenie niepożądanych mechanimó, odyskując tym samym kontrolę nad łasnym życiem i możliość śiadomego dokonyania yboró. Odbiorcami proponoanych oddiałyań psychologicnych i psychiatrycnych dużej miere były osoby, które poodu presji kulturoej nie mają peności, co do łasnego droia psychicnego i eentualnej psychopatologii. Ekspansja medió, promoanie określonego sposobu życia, dostępność informacji spoodoały, iż yskano punkt odniesienia co do łasnej osoby, pry którym trudno jednak ypaść korystnie. Porónanie to proadi u ielu osób do achoać psychopatologicnych, takich jak chociażby aburenia odżyiania. Osoby będące beneficjentami projektu niejednokrotnie adaały pytanie dotycące ich łasnej normy, granic droia psychicnego, astanaiała ich obecność problemó życia codiennego, które godnie promoanym obecnie orcem kulturoym są tematem tabu. Konsultoano także dieci, poodó takich jak: opóźniony roój moy, nadpobudliość, trudności koncentracji uagi, trudności ychoace. Osoby dorosłe racały się o poradę psychologicną spraie ich dieci także dlatego, iż pojaiały się presłanki śiadcące o takoej potrebie e strony instytucji edukacyjnej, do której ucęsca diecko (predskole, skoła). Pedagog, bądź ychoaca informoali rodica o niepokojących ich obseracjach ( odniesieniu do grupy róieśnicej) aleceniem konsultacji psychologicnej. W poyżsym prypadku niejednokrotnie ystarcającymi były konsultacje psychologicne, podcas których stosoano oddiałyania psychoedukacyjne, proponując beneficjentom możlie roiąania ich trudności, predstaiano mechanim postaania niepokojących ich objaó, bądź anajamiano teoriami roojoymi, prypisującymi konkretne achoania diecka bądź osoby dorosłej do danego etapu roojoego. Udielanie porad psychologicnych ramach konsultacji bepośredni sposób umożliiło beneficjentom podniesienie jakości życia, popre odnaleienie łaściych sposobó roiąań trapiących ich problemó, umożliiając samorealiację osobistą i społecną ora minimalioanie achoań destruktynych (jeżeli takoe miały miejsce). Podniesienie jakości życia iąże się tym samym e rostem samoakceptacji, podniesieniem nastroju ora roojem umiejętności społecnych, niebędnych do praidłoego funkcjonoania społeceństie. W prypadku konsultacji psychiatrycnych lekar psychiatra nie łożył scegółoego raportu poodu tajemnicy lekarskiej jednak same konsultacje były nieykle potrebne i dięki dostępności lekara psychiatrii najpradopodobniej udało się apobiec nie jednej tragedii ora proadić stosone lecenia dla ielu pacjentó. Lekar psychiatra dr Joanna Maurek róciła jednak uagę, że aby apenić pełną i kompleksoą opiekę dla pacjentó potrebna jest rónież opieka psychoterapeutycna. W projekcie miała rónież miejsce terapia psychologicna, oparta o paradygmat

3 psychodynamicny, mający na celu integrację nieśiadomych treści e śiadomą cęścią ja. Beneficjentem stałej terapii psychodynamicnej, mającej miejsce pre cały cas trania projektu była jedna osoba, której pryatne trudności objęte są tajemnicą aodoą. Udielanie pomocy psychologicnej tym ypadku polegało na proadeniu dialogu terapeutycnego, podcas którego pacjent naiąując relację preniesienioą (relacja do terapeuty), okauje sposób nieśiadomy sposób kontaktoania się otoceniem ora metody komunikoania. Rutuje on na terapeutę emocje i ucucia, które śiadcą o relacji ażnym obiektem życiu pacjenta. Cele ałożone projekcie ostały realioane. W akresie konsultacji i terapii psychiatrycnej i psychologicnej skorystały 14 osoby ( niektóre ielokrotnie) tym 1 osób dorosłych ora 7 dieci. Wiyty odbyały się godnie ałożonym planem siedibie fundacji KROK PO KROKU. 2. Opis ykonania adania yscególnieniem organiacji poarądoych, podmiotó, o których moa art. ust. ustay dnia 24 kietnia 2 r. o diałalności pożytku publicnego i o olontariacie, lub innych podmiotó ykonujących poscególne diałania określone cęści III pkt 9 oferty. 5)

4 Poscególne diałania akresie realioanego adania publicnego ra krótkim opisem ykonania adania Informacja o projekcie ora rekrutacja ucestnikó nastąpiła popre ogłosenia na stronie.fundacjakrokpokroku.org.pl, na portalu społecnościoym Facebook, lokalnych mediach ( Gaeta Ołaska) ora popre dystrybucję ulotek Konsultacje i terapie - preproadono sumie 57 godiny konsultacji e specjalistami: Psychiatra dr Joanna Maurek - 18 godin Psycholog mgr Sylia Maculeic - 1 godin Psycholog mgr Samuel Noak - 29 godin Zaróno konsultacje psychiatrycne jak i psychologicne odbyały się siedibie Fundacji KROK PO KROKU, po ceśniejsym ugodnieniu terminu. Rolicenie projektu Terminy realiacji poscególnych diałań Lipiec 21 -Grudień 21 Lipiec 21 -Grudień 21 Grudień 21 Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który ykonyał diałanie akresie realioanego adania publicnego Fundacja KROK PO KROKU Fundacja KROK PO KROKU Fundacja KROK PO KROKU. Opis, jaki sposób dofinansoanie dotacji inestycji iąanych realiacją adania płynęło na jego ykonanie Nie dotycy 4. Opis osiągniętych reultató

5 Głónym amiereniem projektu było udielanie pomocy psychiatrycnej i/lub psychologicnej dieciom, młodieży i osobom dorosłym, amieskałym na terenie poiatu ołaskiego. Realiacja projektu nastąpiła popre opiekę konsultacyjną, diagnoę, a także niektórych prypadkach terapię i lecenie farmakologicne. Umożliiła mniejsenie rooju jaisk patologicnych i abureń emocjonalnych śród dieci, młodieży i osób najdujących się trudnej sytuacji życioej, popraiła jakości życia osób niepełnospranych a także pooliła na lepse roumienie motyó diałań łasnych ora osób najbliżsego otocenia. Edukacja psychologicna rodicó/opiekunó dieci i młodieży problemami psychologicnymi i/lub psychiatrycnymi spoodoała rost kompetencji łasnych samorealiacji. Cele ałożone projekcie ostały realioane.

6 5. Licboe określenie skali diałań realioanych ramach adania 6) PSYCHIATRA: UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG NR 11/212 (umoa na cas nieokreślony) RACHUNEK NR 1/9/21 dnia KWOTA:15, RACHUNEK NR 1//21 dnia KWOTA: 9, RACHUNEK NR 1/12/21 dnia KWOTA: 45, ILOŚĆ GODZIN:18 PSYCHOLOG: Samuel Noak UMOWA O DZIEŁO NR 4/21 RACHUNEK dnia KWOTA:29, ILOŚĆ GODZIN:29 PSYCHOLOG: Sylia Maculeic UMOWA O DZIEŁO NR 5/21 RACHUNEK dnia KWOTA:1, ILOŚĆ GODZIN:1

7 Cęść II. Spraodanie ykonania ydatkó 1.Rolicenie e ględu na rodaj kostó ( ł)

8 Lp. Rodaj kostó Całość adania godnie umoą ( ł) Popredni okres spraodacy ( ł) 7) Bieżący okres spraodacy - a okres realiacji adania publicnego ( ł) I Kosty merytorycne ( uględnieniem kostó jednostkoych) poniesione pre Fundację 8) : 1. Specjalistapsychiatra 2. Specjalistapsycholog kost całkoity tego pokryty dotacji tego pokryty finanso ych środkó łasny ch, środkó innych źródeł, tym płat i opłat adresat ó adania public nego tego pokry ty kład u osob oeg o, tym pracy społe cnej cłon kó i śiad ceń olon tarius y kost całkoity 225 tego pokryty dotacji 225 tego finanso ych środkó łasny ch, środkó innych źródeł, tym płat i opłat adresat ó adania public nego tego pokry ty kład u osob oeg o, tym pracy społe cnej cłon kó i śiad ceń olon tarius y kost całkoity 27 9 tego pokryty dotacji 27 9 tego finanso ych środkó łasny ch, środkó innych źródeł, tym płat i opłat adresat ó adania public nego tego pokryty kładu osobo ego, tym pracy społec nej cłonkó i śiadc eń olonta riusy II III Kosty obsługi adania publicnego, tym kosty administracyjne ( uględnieniem kostó jednostkoych) poniesione pre Fundację 8) : 1) Księgoość 2) Koordynator ) kosty korystania gabinetó Inne kosty, tym kosty yposażenia i promocji ( uględnieniem kostó jednostkoych) poniesione pre Fundację 8) : 1)ydruk materiałó promocyjnych 2) akup materiałó biuroych IV Ogółem

9 2. Rolicenie e ględu na źródło finansoania Źródło finansoania Kosty pokryte dotacji: Z tego odsetek bankoych od dotacji Kosty pokryte e środkó finansoych łasnych: Kosty pokryte e środkó finansoych innych źródeł (ogółem): Z tego: Z płat i opłat adresató adania publicnego: Z finansoych środkó innych źródeł publicnych ( scególności: dotacji budżetu państa lub budżetó jednostek samorądu terytorialnego, fundusy celoych, środkó fundusy strukturalnych: Z poostałych źródeł: Kosty pokryte kładu osoboego ( tym śiadceń olontariusy, pracy społecnej cłonkó) Całość adania (godnie umoą) Bieżący okres spraodacy a okres realiacji adania ł % ł % 1, 86,8 % 7, 48,51 % 25, 1,62 % 115, 7,64 % % % % % Ogółem: 155, 1% 845, 56,15 % Uagi, które mogą mieć nacenie pry ocenie praidłoości ykonania ydatkó:..

10 ... Informacja o kocie prychodó uyskanych pry realiacji umoy i odsetek bankoych od środkó dotacji gromadonych na rachunku bankoym Nie uyskano prychodó i odsetek. 4. Zestaienie faktur (rachunkó) 9)

11 Lp. Numer dokumentu Nume Data Naa Kota (ł) Z tego Z tego e Data apłaty księgoego r ystaienia kostu e środkó środkó poyc dokumentu pochodącyc finansoyc ji księgoego h h łasnych, kost dotacji (ł) środkó orysu innych (god źródeł nie tym płat i opłat cęśc adresató ią II.1 adania publicneg rolic o (ł) enie e glę du na roda j kost Rachunek 1/9/21 Rachunek 1//21 Rachunek 1/12/21 Rachunek dn Rachunek dn /21 8/12/21 17/NAJ/21 159/NAJ/21 177/NAJ/21 21/NAJ/21 22/NAJ/21 FA/58/ /21 ó) I.1 I.1 I.1 I.2 I.2 II.1 II.2 II. II. II. II. II. III.1 III Specjalistapsychiatra Specjalistapsychiatra Specjalistapsychiatra Specjalista psycholog Specjalista - psycholog Księgoość Koordynator Korystanie gabinetó Korystanie gabinetó Korystanie gabinetó Korystanie gabinetó Korystanie gabinetó Wydruk materiałó Materiały biuroe 15, 9, 45, 91, 9, 269, 261, 2, 5, 15, 15, 15, 15, 15, 1,, 15, 9, 45, 91, 9, 269, 261, 2, 5,,,,,,,, 15, 15, 15, 15, 15, 1,,

12 Cęść III. Dodatkoe informacje.. Ośiadcam(-y), że: 1) od daty aarcia umoy nie mienił się status prany Zleceniobiorcy(-ó); 2) systkie podane niniejsym spraodaniu informacje są godne aktualnym stanem pranym i faktycnym; ) amóienia na dostay, usługi i roboty budolane a środki finansoe uyskane ramach umoy ostały dokonane godnie prepisami ustay dnia 29 stycnia 24 r. Prao amóień publicnych (D. U. 21 r. Nr 11, po. 759, późn. m.) 11) ; 4) systkie koty ymienione estaieniu faktur (rachunkó) ostały faktycnie poniesione; 5) akresie iąanym otartym konkursem ofert, tym gromadeniem, pretaraniem i prekayaniem danych osoboych, a także proadaniem ich do systemó informatycnych, osoby, których te dane dotycą, łożyły stosone ośiadcenia godnie ustaą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osoboych (D. U. 22 r. Nr 11, po. 926, późn. m.). (piecęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ó) 12) )... (podpis osoby upoażnionej lub podpisy osób upoażnionych do składania ośiadceń oli imieniu Zleceniobiorcy(-ó) Pośiadcenie łożenia spraodania 4) Adnotacje urędoe 4)

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre JEST TYLE ADAM ZALEPA odkrycia operacyjny - elastycny jak żaden inny uniknąć. Weźmiemy się spraia, że et tera niektóre też a emulatory, które cynności moż robić łatiej niż ielu osobom skutecnie noomodnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI Publiczna oferta akcji ecard S.A.

PREZENTACJA SPÓŁKI Publiczna oferta akcji ecard S.A. PREZENTACJA SPÓŁKI Publicna oferta akcji ecard S.A. Niniejsy materiał ma charakter promocyjny. Jedynym pranie iążącym dokumentem aierającym informacje o ofercie akcji ecard S.A. jest opublikoany Prospekt

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Ewa Jastrębska Ewa Pyłka-Gutowska Biologia Centralna Komisja Egaminacyjna publikacja współfinansowana pre Europejski Fundus Społecny Autory biuletynu: Ewa Jastrębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014 Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka Data aktualiacji: lutego 01 Spis treści Efekty kstałcenia... Plany studiów... 8 Karty predmiotów... Efekty kstałcenia Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Edukacja / Edukacja kulturalna ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rzeczowo-finansowe. dotacji celowej. przyznanej na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Rozliczenie rzeczowo-finansowe. dotacji celowej. przyznanej na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną /poświadczenie złoŝenia rozliczenia/. /nazwa i pieczęć Zleceniobiorcy / /miejscowość, dzień, miesiąc, rok/ Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Środowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk Rozliczenie rzeczowo-finansowe

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie ze spotkania logopedów. Szanowni Czytelnicy!

3 Sprawozdanie ze spotkania logopedów. Szanowni Czytelnicy! TE M AT M I E S I ĄC A BEZPŁATNY KWARTALNIK K W IE C IE Ń 2 0 1 3 NR 2 J AK ZROZU M I E Ć N I E TYP OWE ZAC H OWAN I E D Z I E C KA S P RAWOZD AN I E ZE S P OTKAN I A LOG OP E D ÓW WARS ZTATY P ROF I LAKTYC

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Edukacja / Edukacja medialna i informacyjna ze środków Ministra

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu:

Bardziej szczegółowo

NOWE PSI & INTERAKCJE

NOWE PSI & INTERAKCJE Redakcja: Paeł Apollo, Alcja Goźdk, Angelka Jukn Opole, 15 grud 2008 Perodyk studenckch kół ukoych socjologó psychologó. skns.un.opole.pl.sknp.un.opole.pl.skp.un.opole.pl nterakcje NOWE PSI & INTERAKCJE

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), 35 44 Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH

Bardziej szczegółowo