Całościowe zaburzenia rozwojowe a schizofrenia o wczesnym początku opis przypadku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Całościowe zaburzenia rozwojowe a schizofrenia o wczesnym początku opis przypadku"

Transkrypt

1 PRACa POGLĄDOWa / REVIEW 151 Całościowe zaburzenia rozwojowe a schizofrenia o wczesnym początku opis przypadku Pervasive developmental disorders and early-onset schizophrenia a case report Piotr Sibilski, Natalia Lepczyńska, Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Andrzej Rajewski Streszczenie Całościowe zaburzenia rozwoju (PDD; pervasive developmental disorder) i schizofrenia o wczesnym początku (COS; child onset of schizophrenia) były w przeszłości postrzegane jako jedna jednostka chorobowa. Zostały one rozdzielone dopiero w drugiej połowie dwudziestego wieku, ale mimo upływu lat diagnoza różnicowa tych zaburzeń pozostaje procesem trudnym i wymagającym. Prezentowany opis przypadku ma na celu zwrócenie uwagi na podobną symptomatologię całościowych zaburzeń rozwojowych oraz wczesnych objawów schizofrenii. Wskazuje również na konieczność wnikliwej obserwacji pacjentów z rozpoznanym PDD i stworzenia narzędzi diagnostycznych do rozpoznawania COS. Słowa kluczowe: schizofrenia o wczesnym początku, całościowe zaburzenia rozwojowe Abstract Pervasive developmental disorders PDD and childhood onset of schizophrenia COS have been considered as a single disorder. They were separated in the second half of the twentieth century, but despite the passage of years, the differential diagnosis of these disorders still remains difficult and demanding. We present our case study to draw attention to similar symptomatology of pervasive developmental disorders and childhood onset of schizophrenia. It also indicates the need for careful observation of patients diagnosed with PDD and the creation of diagnostic tools that could be used to identify COS. Key words: Pervasive developmental disorders, Childhood onset of schizophrenia Wiadomości Psychiatryczne; 15(4): Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Konflikt interesu/ Conflicts of interest: Autorzy pracy nie zgłaszają konfliktu interesów Adres do korespondencji/ Address for correspondence: Piotr Sibilski Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ul. Szpitalna 27/ Poznań Wstęp Wystąpienie objawów wytwórczych w przebiegu autyzmu dziecięcego wymaga ponownego rozpatrzenia postawionego wcześniej rozpoznania. W przeszłości schizofrenia i autyzm dziecięcy były postrzegane jako jedna jednostka chorobowa, a do ich rozdzielenia doszło dopiero w drugiej połowie dwudziestego wieku. Aktualnie wielu badaczy sugeruje, że całościowe zaburzenia rozwojowe (PDD; pervasive developmental disorders) i schizofrenia o wczesnym początku (COS; child onset of schizophrenia) są pokrewnymi zaburzeniami pod względem zarówno etiologii, jak i symptomatologii [1]. Schizofrenia o wczesnym początku może początkowo objawiać się podobnie jak całościowe zaburzenia rozwoju. Co więcej, objawy ze spektrum autyzmu są również spotykane u dorosłych osób ze schizofrenią [2,3]. Diagnostyka różnicowa tych zaburzeń pozostaje procesem trudnym, wymagającym niejednokrotnie szczegółowej analizy wcześniej zgromadzonej dokumentacji medycznej, długotrwałej obserwacji i współpracy specjalistów wielu dziedzin. O ile w ostatnich latach donosi się o nadrozpoznawalności PDD [4], o tyle rozpoznanie COS stawia się stosunkowo rzadko. Występuje ona u 0,01% populacji dziecięcej [5]. Diagnoza może być utrudniona przez nietypową symptomatologię chorób psychicznych dzieci i młodzieży, występujące wcześniej obniżone zdolności intelektualne czy cechy autystyczne, zaburzające m.in komunikację i zdolność do opisywania stanów psychicznych, lub istniejące zaburzenia organiczne. Ponadto u dzieci przebieg często jest wolno postępujący, a pierwsze pojawiają się objawy negatywne. Poprzedzają one wystąpienie objawów wytwórczych od 3 do 5 lat, a rozwój objawów psychotycznych może być rozciągnięty w czasie nawet do roku. Prezentowany opis przypadku ma na celu zwrócenie uwagi na podobną symptomatologię całościowych zaburzeń rozwojowych oraz wczesnych objawów schizofrenii, która często prowadzi do opóźnienia rozpoznania, a co za tym idzie również leczenia. Opis przypadku Główna dolegliwość Pacjent lat 17 został przyjęty do Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu w trybie planowym z powodu utrzymujących się od około 2 miesięcy omamów wzrokowych pod postacią skorpionów oraz pojawiającej się osoby płci żeńskiej, którym towarzyszył znaczny niepokój i pobudzenie psychoruchowe. Ponadto występował zwiększony poziom impulsywności, drażliwości oraz agresji.

2 152 PRACa POGLĄDOWa / REVIEW Przebieg choroby W 1998 roku (w wieku ok. 3 lat) pacjent był hospitalizowany w Klinice Audiologii i Foniatrii UM w Poznaniu, gdzie rozpoznano alalię oraz wykluczono zaburzenia słuchu. Wówczas chory był konsultowany neurologicznie i nie wykryto żadnych nieprawidłowości. W tym czasie iloraz rozwojowy (IR) był w granicach normy i wynosił 97. W następnych latach pacjent, głównie z powodu zaburzeń komunikacji, był wielokrotnie badany w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie wysuwano tezy o opóźnionym rozwoju psychoruchowym, zaburzeniach sfery emocjonalno-motywacyjnej, nieharmonijnym rozwoju funkcji poznawczych oraz opóźnionym rozwoju mowy czynnej i biernej. Dopiero w 2006 roku (11 lat) po wykonaniu kolejnego badania psychologicznego zdiagnozowano u chorego upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim (wcześniej stopień II był w normie). W 2009 roku (14. rok życia) rodzice z powodu pogarszającego się stanu psychicznego i coraz gorszego funkcjonowania pacjenta zgłosili się do ośrodka wyspecjalizowanego w diagnozowaniu i terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, gdzie postawiono rozpoznanie autyzmu dziecięcego wg ICD-10. Wówczas pacjent wykazywał: nieprawidłowości w kontaktach społecznych ograniczone rozumienie sytuacji społecznych i rozpoznawanie emocji, zaburzoną umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych z dorosłymi, brak rozwoju związków rówieśniczych, brak zabaw tematycznych, wyraziście kompulsywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych czynności rutynowych i zrytualizowanych, wysoka wybiórczość pokarmowa, zabawy w szeregowanie, koncentracja na cząstkowych i niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów służących do zabawy (częste lizanie, wąchanie, dotykanie), zaburzenie rozwoju mowy pierwsze wypowiadane słowa pojawiły się tuż po pierwszym roku życia: mama, tata, po czym nastąpił zupełny zanik i brak rozwoju mowy bez prób kompensacji pozawerbalnej aż do 5. roku życia. zaburzony dialog toniczny, obniżony poziom rozumienia mowy, brak reakcji na własne imię, liczne autostymulacje i manieryzmy ruchowe (kręcenie się wokół własnej osi, bujanie się), nadwrażliwość słuchowa. Od tego czasu chory wielokrotnie przebywał na oddziałach rehabilitacyjnych, gdzie prowadzono wielotorową stymulację rozwoju. Nastąpiła niewielka poprawa w zakresie komunikacji słownej, nadal jednak utrzymywały się: obniżony poziom rozumienia mowy, odwracanie szyku wyrazów, echolalie, nieadekwatna tonacja, nieprawidłowe używanie zaimków osobowych. Zmniejszyły się również autostymulacje. W dalszym ciągu utrzymywała się znaczna sztywność w zakresie zainteresowań i podejmowanych tematów. Od ok 14. rż. następowało stopniowe pogarszanie się funkcjonowania, wzrost poziomu agresji (pacjent już wcześniej był okresowo leczony z powodu zachowań agresywnych), szczególnie w grupie rówieśniczej, zaburzenia snu o typie bezsenności, autoagresja, znaczne obniżenie wyników w nauce (pacjent uczęszczał do szkoły specjalnej), trudności w koncentracji uwagi, które nasiliły się szczególnie w ostatnim roku przed przyjęciem na Oddział. W 2011 roku u pacjenta wykonano kolejne badanie psychologiczne i okazało się, że chory jest na granicy upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym (II-56). Od czerwca 2012 roku do powyższych nasilających się objawów dołączyły się omamy wzrokowe (widział kobietę oraz skorpiony) powodujące znaczne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. W trakcie ich doznawania pacjent okazywał paniczny strach, uciekał przed nimi na oślep, a próby jego uspokojenia w takich momentach powodowały gwałtowny wzrost agresji pacjenta. Omamy pojawiały się o różnych porach dnia, niezależnie od sytuacji, w której znajdował się chory. Edukacja W wieku przedszkolnym pacjent nie nawiązywał żadnych relacji społecznych, nie bawił się tematycznie, nie komunikował się z otoczeniem. Dwukrotnie był odraczany od obowiązku szkolnego z powodu braku gotowości do podjęcia nauki szkolnej i z tego powodu rozpoczął edukację w szkole specjalnej. W wieku szkolnym rzadko wykazywał zainteresowanie zabawami z dziećmi, zazwyczaj bawił się sam, był samodzielny. Na pytania odpowiadał pojedynczymi wyrazami lub prostymi zdaniami z błędami językowymi. W czasie szkoły podstawowej czynił postępy w nauce, a wg relacji jego matki, lubił się uczyć i uczęszczać do szkoły. W tym czasie bardzo rozwinęła się sprawność manualna. W gimnazjum (w 2012 roku uzyskał promocję do trzeciej klasy) stał się okresowo bardziej pobudzony, niespokojny, w szczególności w kontakcie z grupą rówieśniczą. Wyniki w nauce i zainteresowanie nią znacznie się pogorszyły. Wywiad rodzinny Pacjent wychowuje się w rodzinie rekonstruowanej składającej się z matki biologicznej, partnera matki, brata l. 30 oraz siostry l. 29. Wywiad rodzinny nieobciążony chorobami psychiatrycznymi. Nie ma żadnych danych nt. biologicznego ojca pacjenta, wiadomo jedynie, że nie żyje.

3 PRACa POGLĄDOWa / REVIEW 153 Wywiad okołoporodowy Pacjent z ciąży trzeciej, poród trzeci, przebieg ciąży bez powikłań, poród o czasie przez cięcie cesarskie (wskazania niejasne). Masa ciała urodzeniowa 2950 gramów, pkt. wg skali Apgar 10, zarówno w pierwszej, jak i następnych minutach. W pierwszych dobach życia z powodu nasilonej żółtaczki noworodkowej był naświetlany promieniami UV. Dotychczasowe leczenia farmakologiczne od 4. do 5. roku życia z powodu zachowań agresywnych i autoagresywnych otrzymywał tiorydazynę (dawkowanie nieznane), od 6. do 14. roku życia z powodów jak wyżej otrzymywał haloperidol w dawce do 7 mg/24h, od 14. do 16. rż. pobierał: pernazynę, olanzapinę, klonazepam, kwetiapinę, sertralinę, mirtazapinę, chlorprotiksen, fluoksetynę, mianserynę, klomipraminę, fluwoksaminę, risperidon oraz kwas walproinowy, dawkowanie nieznane wszystko bez zadowalającego efektu. Stan przy przyjęciu Świadomość jasna, zorientowany prawidłowo autoi allopsychicznie, kontakt trudny do nawiązania, mowa niewyraźna. Na pytania odpowiadał pojedynczymi słowami lub prostymi, niegramatycznymi zdaniami, w płaszczyźnie pytania. Obecne echolalie bezpośrednie i odroczone. W trakcie rozmowy napięty, pokrzykiwał, zauważalny niepokój ruchowy często zmieniał pozycje ciała, obecne tiki wokalne oraz stereotypie ruchowe. Nastrój w granicach normy, afekt żywy, chwilami niedostosowany. Treści urojeniowych nie wypowiadał, potwierdzał obecność halucynacji wzrokowych pod postacią skorpionów i niezidentyfikowanej kobiety. Twierdził również, że bardzo się ich boi. Negował myśli i zamiary samobójcze. W dniu przyjęcia na Oddział przyjmował od dwóch miesięcy kwas walproinowy 2x500 mg oraz haloperidol 3x2 mg z mierną poprawą w zakresie zmniejszenia halucynacji. Pobyt na oddziale Podczas hospitalizacji pacjent był często niespokojny i pobudzony, często wymagał podania dodatkowych leków, takich jak: klonazepam, lewomepromazyna, hydroksyzyna. Wielokrotnie obserwowano, że doznawał halucynacji wzrokowych, wykonywał wtedy ruchy, jakby chciał strzepnąć skorpiony ze swojego ciała, uciekał przed nimi, wchodził na meble, a próby uspokojenia prowokowały zachowania agresywne wobec personelu i opiekunów. Początkowo miał również duże problemy w korzystaniu ze stołówki, jeśli przebywali na niej inni pacjenci. Modyfikowano leczenie farmakologiczne utrzymano kwas walproinowy, odstawiono haloperidol oraz stopniowo włączano arypiprazol w dawce 30 mg oraz lewomepromazynę do 100 mg na dobę, dzięki czemu uzyskano znaczną poprawę stanu psychicznego w zakresie redukcji halucynacji wzrokowych, poprawiła się ilość i jakość snu chłopca, zmniejszyła się agresja, był w stanie zająć się swoim ulubionym zajęciem, poprawiła się komunikacja społeczna. Następnie zmniejszono dawkę lewomepromazyny do 50 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych. Diagnoza i zalecenia Pacjent w stanie poprawy z rozpoznaniem schizofrenii niezróżnicowanej został wypisany do domu z zaleceniem kontynuacji leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Objawami, które przyczyniły się do rozpoznania schizofrenii wg ICD-10, były: halucynacje wzrokowe, zaburzenia toku myślenia: rozkojarzenie, neologizmy, objawy negatywne: ograniczenie form aktywności, ograniczenie reaktywności emocjonalnej, postępująca deterioracja funkcji poznawczych, cechy autystyczne, m.in. wycofanie z kontaktów społecznych, zaburzenia komunikacji interpersonalnej. Spełnione zostało również kryterium czasowe, wynoszące dla schizofrenii miesiąc, oraz wykluczono istotne objawy afektywne i podłoże somatyczne powyższych objawów. Diagnostyka różnicowa U pacjenta wykonano w dzieciństwie badania genetyczne, w których nie stwierdzono cech dysmorfii, a kariotyp był prawidłowy (nie wykazano złamania w miejscu charakterystycznym dla zespołu łamliwego chromosomu X). Tandemowa spektometria mas nie wykazała wrodzonych chorób metabolicznych. W rozpoznaniu różnicowym wzięto także pod uwagę halucynozę organiczną. Celem wykluczenia podłoża organicznego wykonano tomografię komputerową głowy z kontrastem obraz mózgowia bez zmian patologicznych. Wykonano również badanie EEG zapis polekowy bez cech napadowych. Wobec braku uchwytnych zmian organicznych wykluczono również halucynozę organiczną. Omówienie Schizofrenia o wczesnym początku i całościowe zaburzenia rozwojowe mają ze sobą wiele wspólnego, począwszy od historii poprzez podstawy genetyczne, wspólną symptomatologię i podobny przebieg. Do połowy dwudziestego wieku autyzm był traktowany jako wczesna postać schizofrenii. Dopiero po opisaniu przez Kannera w 1943 roku jedenaściorga dzieci wykazujących zespół objawów innych niż psychoza, zasugerowano rozdzielenie obu tych

4 154 PRACa POGLĄDOWa / REVIEW jednostek chorobowych, co uczyniono w latach siedemdziesiątych zeszłego stulecia [6, 7]. Jednostki te stały się jednymi z lepiej zdefiniowanych rozpoznań w psychiatrii dziecięcej, co jednak nie oznacza że łatwo je rozróżnić. Obie te choroby mają wspólne podłoże neurorozwojowe, na co wskazują m.in. wyniki badań genetycznych, a charakterystyczne dla obu jednostek nieprawidłowości wykryto m.in. w genie NRXN1 na chromosomie 2p16.3 [8, 9, 10], CNTNAP2 na chromosomie 7q35-q36.1) [11, 12] czy w obrębie chromosomu 22q11.2 [13]. Obie te jednostki mogą początkowo objawiać się podobnie w zakresie upośledzenia funkcji poznawczych, funkcjonowania społecznego i zaburzeń językowych. Przeprowadzona w Klinice wnikliwa analiza dokumentacji medycznej wykazała, że przebieg rozpoznanego u pacjenta autyzmu dziecięcego był nietypowy. Rozpoznanie zostało postawione dopiero w 2009 roku, kiedy pacjent miał 14 lat. W wieku trzech lat, podczas badania lekarskiego i psychologicznego, nie zostało wysunięte podejrzenie całościowych zaburzeń rozwojowych. Przez pierwsze lata życia opisywany był jedynie nieharmonijny rozwój psychoruchowy, a prezentowane powyżej objawy były nieznacznie nasilone. Taki początek choroby jest bardziej charakterystyczne dla schizofrenii o wczesnym początku. Według niektórych autorów, aby można było rozpoznać wystąpienie COS, powinien ją poprzedzać okres prawidłowego rozwoju dziecka [14], w odróżnieniu od autyzmu, gdzie rozwój od początku przebiega nieprawidłowo. Pojawienie się halucynacji wzrokowych niecharakterystycznych dla całościowych zaburzeń rozwoju zawsze wymaga weryfikacji wcześniej postawionego rozpoznania. Prezentowane przez chorego halucynacje wzrokowe nie są częste w schizofrenii dorosłych (przeważają halucynacje słuchowe), ale w przypadku schizofrenii rozpoczynającej się w wieku dziecięcym sięgają od 48 do 80% [15 17]. Należy pamiętać także, że w związku z nieprawidłowym rozwojem mowy czy obniżonymi zdolnościami intelektualnymi pacjenta nie zawsze możliwe jest pozyskanie szczegółowych informacji na temat obecności innych objawów psychotycznych: omamów czy treści urojeniowych. Objawy obsesyjno-kompulsyjne są jedną z trzech grup symptomów prodromalnych w schizofrenii. Wstępują one zazwyczaj dużo wcześniej (średnio ok. 14. roku życia) i mogą trwać nawet cztery lata do czasu wystąpienia objawów wytwórczych schizofrenii [18]. Wielu badaczy zwraca uwagę na to, że im bardziej są one rozbudowane i dziwaczne, tym większe ryzyko psychozy. Poza tym zaburzenia mowy, izolowanie się, nieprawidłowe relacje z rówieśnikami, drażliwość oraz zachowania agresywe to tylko nieliczne z objawów mogących występować w przebiegu obu tych chorób. Wysunięcie diagnozy o wczesnym początku jest często utrudnione ze względu na brak narzędzi i kryteriów diagnostycznych innych dla dzieci i młodzieży, a innych dla osób dorosłych [19 ]. W niektórych przypadkach rozróżnienie jej od całościowych zaburzeń rozwojowych jest możliwe dopiero po wystąpieniu ostrego epizodu psychotycznego i retrospektywnej analizie dokumentacji medycznej. Wnioski 1. COS i PDD mogą mieć podobny przebieg, szczególnie w początkowym okresie rozwoju choroby. 2. Narzędzia i kryteria diagnostyczne służące rozpoznaniu schizofrenii nie są dostosowane do okresu życia, w którym pojawiły się objawy choroby (dzieci vs dorośli). 3. Pacjenci z PDD powinni być regularnie badani przez lekarza psychiatrę i obserwowani pod kątem ewentualnego wystąpienia epizodu psychotycznego. Piśmiennictwo 1. Sporn AL, Addington AM, Gogtay N, et al. Pervasive developmental disorder and childhood-onset schizophrenia: comorbid disorder or a phenotypic variant of a very early onset illness? Biol Psychiatry 2004; 55(10): Stahlberg O, Soderstrom H, Rastam M, Gillberg C. Bipolar disorder, schizophrenia, and other psychotic disorders in adults with childhood onset AD/HD and/or autism spectrum disorders. J. Neural Transm. 2004; 111: Morgan VA, Leonard H, Bourke J, Jablensky A. Intellectual disability cooccurring with schizophrenia and other psychiatric illness: population based study. Br J Psychiatry 2008; 193: Kleinman JM, Ventola PE, Pandey J, et al. Diagnostic Stability in Very Young Children with Autism Spectrum Disorders. J Autism Dev Disord 2008; 38: Rajewska-Rager A, Rajewski A. Schizofrenia u dzieci i młodzieży biologiczne uwarunkowania diagnozy i leczenia. Psychiatria 2010; 7(4): Kolvin I. Studies in the childhood psychoses. Diagnostic criteria and classification. Br J Psychiatry 1971; 118: Rutter M. Childhood schizophrenia reconsidered. J. Autism Child Schizophr. 1972; 2: Marshall CR, Noor A, Vincent JB, et al. Structural variation of chromosomes in autism spectrum disorder. Am J Hum Gen. 2008; 82(2): Weiss LA, Shen Y, Korn JM, et al. Association between microdeletion and microduplication at 16p11.2 and autism. N Engl J Med. 2008; 358(7): Kirov G, Gumus D, Chen W, et al. Comparative genome hybridization suggests a role for NRXN1 and APBA2 in schizophrenia. Hum Mol Genet. 2008; 17(3):

5 PRACa POGLĄDOWa / REVIEW Friedman JI, Vrijenhoek T, Markx S, et al. CNTNAP2 gene dosage variation is associatd with schizophrenia and epilepsy. Mol. Psychiatry 2008; 13(3): Alarcon M, Abrahams BS, Stone JL, et al. Linkage, association, and gene-expression analyss identify CNTNAP2 as an autism-susceptibility gene. Am J Genet. 2008; 82(1): Vorstman JA, Morcus ME, Duijff SN, et.al. The 22q11.2 deletion in children: high rate of autistic disorders and early onset of psychotic symptoms. J Am Acad Child and Adolesc. Psychiatry 2006; 45(9): Dąbkowska M. Schizofrenia o wczesnym początku nadal terra incognita? Psychiatria w praktyce klinicznej 2009; 2(1): Spencer EK, Campbell M. Children with schizophrenia: diagnosis, phenomenology, and pharmacotherapy. Schizophr. Bull. 1994; 20(4): Asarnov JR, Tompson MC, Goldstein MJ. Childhood-onset schizophrenia: a followup study. Schizophr. Bull. 1994; 20(4): David ChN, Greenstein D, Clasen L, et al. Childhood Onset Schizophrenia: High Rate of Visual Hallucinations. J Am Acad Child Adolesc. Psychiatry 2011; 50(7): Shioiri T, Shinada K, Kuwabara H, Someya T. Early prodromal symptoms and diagnoses first psychotic episode in 219 in patients with schizophrenia. Psychiatry Clin. Neurosci. 2007; 61: Stenstrøm AD, Dehlholm-Lambertsen B, Nøhr-Jensen P. Early onset of schizophrenia symptoms in children. A literature review. Ugeskr Laeger 2008; 170:

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu Spis treści Słowo wstępne Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu mgr Urszula Koszutska... 3 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Janusz Rybakowski Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Współczesne rozumienie zaburzeń ze spektrum autyzmu epidemiologia, obraz kliniczny i badania genetyczne

Współczesne rozumienie zaburzeń ze spektrum autyzmu epidemiologia, obraz kliniczny i badania genetyczne artykuł redakcyjny / leading article 145 Współczesne rozumienie zaburzeń ze spektrum autyzmu epidemiologia, obraz kliniczny i badania genetyczne Current understanding of autism spectrum disorders epidemiology,

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ

BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ s tr. 1 3-1 4 BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ PARTNERZY www.privateden.com BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MÓZGU I ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO W ASPEKCIE FIZJOLOGII I NEUROSTYMULACJI

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA ISSN 1895 9768 NR 2 2006 MAGAZYN O ZDROWIU PSYCHICZNYM n SCHIZOFRENIA W RODZINIE n DLACZEGO BOIMY SIĘ CHORYCH PSYCHICZNIE? - rozmowa z doc. Joanną Meder z IPiN w Warszawie n WIELCY INNI... NICOLE JOBERTIE

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY NAKŁADAJĄCY SIĘ NA PROCES NEURODEGENERACYJNY W PRZEBIEGU CHOROBY HUNTINGTONA OPIS PRZYPADKU

ZESPÓŁ AMNESTYCZNY NAKŁADAJĄCY SIĘ NA PROCES NEURODEGENERACYJNY W PRZEBIEGU CHOROBY HUNTINGTONA OPIS PRZYPADKU Ann. Acad. Med. Gedan. 2014, 44, 71-79 AGNIESZKA KONKEL 1,2, EMILIA J. SITEK 1,2, WITOLD SOŁTAN 1, JAROSŁAW SŁAWEK 1,2 ZESPÓŁ AMNESTYCZNY NAKŁADAJĄCY SIĘ NA PROCES NEURODEGENERACYJNY W PRZEBIEGU CHOROBY

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(3):99-107

PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(3):99-107 PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(3):99-107 artykuł oryginalny original article Potrzeby edukacyjne lekarzy konsultantów ośrodków opieki długoterminowej w zakresie tematyki psychiatrycznej Educational needs

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE SPECIALIST NURSING Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE SPECIALIST NURSING Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE SPECIALIST NURSING Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej Nr 1(7) Wydawnictwo DUX ISSN: 2300-4444 Luty 2015 POZIOM DEPRESJI U CHORYCH PO UDARZE MÓZGU W DWÓCH GRUPACH WIEKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz Niezależne czasopismo o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla pacjentów i ich rodzin, zajmujące się popularyzacją zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym może stanowić doskonały pomost pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396 Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396 2 Spis treści Od redakcji...3 Opolskie szkice z teorii i praktyki pracy socjalnej Dorota

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Difficulties in establishing etiopathogenesis oj amnestie syndrome in a 44-year-old women - case report

Difficulties in establishing etiopathogenesis oj amnestie syndrome in a 44-year-old women - case report Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, li, suplement l (I 4) 29-34 Opis przypadku Casereport Trudności w ustaleniu etiopatogenezy zespołu amnestycznego u 44-letniej kobiety - opis przypadku Difficulties

Bardziej szczegółowo

A c a s e s t u d y o f t h e b o r d e r l i n e p e r s o n a l i t y d i s o r d e r pat i e n t h o s p i ta l i z e d

A c a s e s t u d y o f t h e b o r d e r l i n e p e r s o n a l i t y d i s o r d e r pat i e n t h o s p i ta l i z e d Psychoterapia 3 (146) 2008 strony: 53 63 Aleksandra Wieczorek Analiza przypadku pacjentki z zaburzeniami osobowości typu borderline hospitalizowanej na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic A

Bardziej szczegółowo

PRACE POGLĄDOWE. Streszczenie. Summary. Cezary Żechowski, Irena Namysłowska, Antoni Jakubczyk, Anna Siewierska, Anna Katarzyna Bażyńska

PRACE POGLĄDOWE. Streszczenie. Summary. Cezary Żechowski, Irena Namysłowska, Antoni Jakubczyk, Anna Siewierska, Anna Katarzyna Bażyńska PRACE POGLĄDOWE Reviews Cezary Żechowski, Irena Namysłowska, Antoni Jakubczyk, Anna Siewierska, Anna Katarzyna Bażyńska Program leczenia zaburzeń odżywiania w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży refleksje

Bardziej szczegółowo

Analiza grupowa założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności

Analiza grupowa założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności Psychiatria PRACA POGLĄDOWA tom 2, nr 4, 202 209 Copyright 2005 Via Medica ISSN 1732 9841 Tomasz Wyrzykowski 1, Andrzej Kokoszka 2 1 Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR w Warszawie, Instytut Analizy

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania się problem współczesnej młodzieży

Zaburzenia odżywiania się problem współczesnej młodzieży Cezary Żechowski Zaburzenia odżywiania się problem współczesnej młodzieży 1. Co to są zaburzenia odżywiania się? Przez wiele lat trwała dyskusja czy zaburzenia odżywiania powinny być traktowane, jako wyraz

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń 2 0 1 3 KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013

Bardziej szczegółowo

Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu schizofrenii - przewodnik skrócony

Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu schizofrenii - przewodnik skrócony Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu schizofrenii - przewodnik skrócony Odpłatność ryczałtowa: Serdolect 4 mg, 30 tabletek Serdolect 12 mg, 28 tabletek Serdolect 16 mg, 28 tabletek Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie w zaburzeniach psychicznych błędy i trudności

Opiniowanie w zaburzeniach psychicznych błędy i trudności 50 Opiniowanie w zaburzeniach psychicznych błędy i trudności Passing opinions in psychic disturbances difficulties and mistakes Jerzy Pobocha Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego.

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Według K. Kirejczyka upośledzenie umysłowe to istotnie niższy od przeciętnego

Bardziej szczegółowo

EZOP. ABC leczenia zaburzeń lękowych. Leki OTC i suplementy. fakty i kontrowersje DRUID. Wódka i śmierć. BOTOX na depresję

EZOP. ABC leczenia zaburzeń lękowych. Leki OTC i suplementy. fakty i kontrowersje DRUID. Wódka i śmierć. BOTOX na depresję lipiec - wrzesień 2014 /wydanie bezpłatne D l a L e k a r z a R o d z i n n e g o n r 1 DRUID BOTOX na depresję ABC leczenia zaburzeń lękowych Pobudzenie u pacjentów z otępieniem Wódka i śmierć EZOP Specyficzne

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kefrenex, 150 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci

Bardziej szczegółowo