Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ŚCP z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ŚCP z dnia 05.05.2014r."

Transkrypt

1 Oddziałów Psychiatrycznych, Oddziału Psychiatrycznego dla Chorych Somatycznie, Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 1) Oddziały (OP) podlegają Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2) Oddziałami zarządzają Kierownicy Oddziałów, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 3) Do zadań oddziałów należy: - diagnostyka i leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne zaburzeń psychicznych - terapia zajęciowa psychicznie chorych - edukacja/psychoedukacja pacjentów i/lub ich rodzin - promocja zdrowia psychicznego - stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych - współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w rejonie leczenia - konsultowanie chorych z innych oddziałów - wykonywanie konsultacji specjalistycznych oraz badań specjalistycznych - sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami - szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie specjalności oddziału - prowadzenie dokumentacji medycznej - prowadzenie obserwacji sadowo-psychiatrycznych i wydawanie opinii sadowo- psychiatrycznych na polecenie sądów, prokuratury - leczenie detentów pozostających do dyspozycji sądów 4) Oddziały udzielają świadczeń w systemie całodobowym

2 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia 1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUW) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2) Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia zarządza Kierownik, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 3) Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia należy: - udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa świętokrzyskiego, - koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa świętokrzyskiego, - działalność metodyczno - organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu oraz lecznictwa odwykowego na terenie województwa, a także ocena tych danych, - inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych, zatrudnionych w lecznictwie odwykowym oraz osób współdziałających z zakładami lecznictwa odwykowego w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie staży i szkoleń. 4) W strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia znajdują się: a) Poradnia Leczenia Uzależnień (PU) b) Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu (OU ) c) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych(Detoksykacyjny) (DT) 5) Poradnia Leczenia Uzależnień: a) Poradnia Leczenia Uzależnień znajduje się w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

3 b) Poradnią Leczenia Uzależnień zarządza Kierownik Poradni, podlegający służbowo Kierownikowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. c) Do zadań Poradni Leczenia Uzależnień należy: - diagnozowanie pacjentów uzależnionych i współuzależnionych przyjętych do Poradni na terapię, - prowadzenie terapii uzależnień i współuzależnień, - wykonywanie konsultacji specjalistycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, - prowadzenie historii zdrowia i choroby oraz innej obowiązującej dokumentacji, - szkolenie personelu w zakresie specjalności poradni, - realizacja staży i praktyk dla pracowników lecznictwa odwykowego i studentów wyższych uczelni, - współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień d) Poradnia Leczenia Uzależnień udziela świadczeń codziennie od poniedziałku do piątku ( w dni robocze ) w godzinach od 8,00 20,00 6) Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu: a) Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu znajdują się w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia b) Oddziałami zarządzają Kierownicy Oddziałów, podlegający służbowo Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa c) Do zadań Oddziałów Terapii Uzależnienia od Alkoholu należy: - diagnozowanie pacjentów uzależnionych przyjętych do oddziału, - leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych, - działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych - sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami oddziału, - prowadzenie terapii uzależnień indywidualnej i grupowej, - konstruowanie osobistych programów terapii odwykowej, - prowadzenie historii choroby oraz innej obowiązującej dokumentacji, - wspieranie procesu rehabilitacji byłych pacjentów oddziału - szkolenie personelu w zakresie specjalności oddziału, - współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień

4 d) Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu udzielają świadczeń w systemie całodobowym. 7) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych ( Detoksykacyjny ): a) Oddział Detoksykacyjny znajduje się w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia b) Oddziałem zarządza Kierownik Oddziału, podlegający służbowo Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa c) Do zadań Oddziału Detoksykacyjnego należy: - diagnostyka i leczenie osób z alkoholowym zespołem abstynencyjnym i psychoz alkoholowych, - detoksykacja osób z uzależnieniem od alkoholu, - psychoedukacja osób uzależnionych od alkoholu i motywowanie do podejmowania terapii uzależnień, - prowadzenie dokumentacji medycznej, - sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami oddziału, - szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie specjalności oddziału d) Oddział Detoksykacyjny udziela świadczeń w systemie całodobowym.. Dyrektor ŚĆP

5 Przychodni Specjalistycznej 1) Przychodnia Specjalistyczna (PS) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2) Przychodnią Specjalistyczną zarządza Kierownik Przychodni, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 3) W strukturze Przychodni Specjalistycznej znajdują się: a) Poradnia Neurologiczna (PN) b) Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP) c) Pracownia Elektrokardiografii (EKG) d) Pracownia Elektroencefalografii (EEG) e) Pracownicy socjalni (SC) f) Gabinet Konsultantów (GL) g) Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy (GDZ) 4) Do zadań Przychodni Specjalistycznej należy: -kompleksowe organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ( porady, wykonywanie świadczeń zabiegowych i diagnostycznych ), - kierowanie pacjentów na wysoko specjalistyczne procedury medyczne, - konsultowanie pacjentów szpitalnych, - wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, - wnioskowanie w sprawach leczenia uzdrowiskowego. 5) Przychodnia Specjalistyczna udziela świadczeń codziennie ( w dni robocze ) w godzinach: - poniedziałek, wtorek, środa, piątek od czwartek od

6 IZBY PRZYJĘĆ I. II III IV Izba Przyjęć (IP) pracuje w systemie 12 godzinnym i jest czynna całą dobę. Pracą personelu IP kieruje lekarz kierownik IP, a koordynuje pielęgniarka koordynująca. W dni świąteczne i po godzinie funkcje kierownika pełni lekarz dyżurny IP; który również zastępuje Dyrektora Szpitala, a pielęgniarki koordynującej pielęgniarka odpowiedzialna Kierownik podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. lecznictwa a pielęgniarka koordynująca merytorycznie Z-cy Dyrektora ds. pielęgniarstwa Do zadań Izby Przyjęć części przyjęciowej należą: 1) przyjmowanie pacjentów z ustalonym terminem przyjęcia do oddziałów, 2) decyzja o dalszym trybie postępowania z pacjentami zgłaszającymi się ze skierowaniem lub bez niego przyjęcie do szpitala, doraźna pomoc w izbie przyjęć, przekazanie do dalszego leczenia w innej placówce, 3) zakładanie dokumentacji szpitalnej w tym historii choroby, 4) ewidencjonowanie zgłaszających się pacjentów w systemie komputerowym, 5) prowadzenie bieżącej dokumentacji izby przyjęć, 6) ewidencjonowanie pacjentów, którym są udzielane porady ambulatoryjne w księdze odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych V Do zadań Izby Przyjęć części obserwacyjnej należą : 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce oraz leczeniu osób wymagających pomocy doraźnej w przypadkach schorzeń psychicznych, uzależnień. 2) udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach, 3) udzielanie świadczeń ambulatoryjnych pacjentom zgłaszającym się samodzielnie do IP, zgodnie z obowiązującymi przepisami 4) dokumentowanie prowadzonych działań medycznych zgodnie zobowiązującymi przepisami i standardami,.

7 Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej 1. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (DLB) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Pracownią kieruje Kierownik DLB, podlegający Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 3. W strukturze DLB znajduje się Magazyn Odczynników Laboratoryjnych (MOL) 4. Zadania komórki: Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania diagnostyce i monitorowaniu leczenia. służące 5. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi całodobowo.

8 Apteki Szpitalnej 1. Apteka Szpitalna (ASZ) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Apteką Szpitalną kieruje Kierownik ASZ, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 3. W strukturze Apteki Szpitalnej znajduje się Magazyn Sprzętu Medycznego (MSM). 4. Zadania Apteki Szpitalnej: Zadaniem Apteki Szpitalnej jest przyjęcie, opracowanie i ekspedycja leków, sprzętu medycznego. Apteka realizuje zamówienia Oddziałów i innych komórek organizacyjnych Szpitala na leki, opatrunki, szczepionki, płyny infuzyjne oraz sprzęt medyczny. 5. Zespół zatrudniony w Aptece Szpitalnej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do

9 Dział Diagnostyki i Terapii Psychologicznej Świętokrzyskiego centrum Psychiatrii w Morawicy 1. Dział Diagnostyki i Terapii Psychologicznej (TP) podlega Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa 2. Działem Diagnostyki i Terapii Psychologicznej kieruje Kierownik Działu podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa. 3. Zadania Działu Diagnostyki i Terapii Psychologicznej : 1. Zapewnienie pacjentom opieki psychologicznej w zakresie diagnozy i terapii psychologicznej. 2. Dbanie o ścisłe przestrzeganie reguł postępowania diagnostycznego, posługiwania się rzetelnymi technikami diagnostycznymi, dbanie o jakość stosowanych pomocy testowych; 3. Właściwe dokumentowanie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego; 4. Godziny pracy pracowników Działu Diagnostyki i Terapii Psychologicznej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy: Poniedziałek-piątek; od godziny 7.00 do

10 Działu Fizjoterapii 1. Dział Fizjoterapii (DF) podlega Zastępcy Dyrektora d/s. Lecznictwa. 2. Działem Fizjoterapii kieruje Kierownik Działu, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora d/s. Lecznictwa 3. Do zadań Działu Fizjoterapii należy: świadczenie usług fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych na podstawie skierowania i wymagań wynikających ze stanu zdrowia pacjenta w celu przywrócenia lub poprawienia sprawności funkcjonalnej. 4. Godziny pracy: Fizykoterapia poniedziałek - środa czwartek- piątek Kinezyterapia poniedziałek- czwartek piątek

11 z dnia r. DZIAŁU TERAPII ZAJĘCIOWEJ 1. Dział Terapii Zajęciowej (DTZ) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Działem DTZ kieruje Kierownik Działu, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 3. W strukturze Działu Terapii Zajęciowej znajdują się : 1) Pracownia Muzykoterapii TMT 2) Pracownia Umiejętności Społecznych TU 3) Pracownie Rzemieślnicze TPR 4) Klub Pacjenta TKP 5) Magazyn Terapii Zajęciowej MTZ 6) Pracownie terapii zajęciowej w oddziałach / OP,OS, OLN, OPDO / 4. Zadaniem Działu Terapii Zajęciowej jest prowadzenie rehabilitacji psychiatrycznej Pacjentów ŚCP w Morawicy Zajęcia terapeutyczne - międzyoddziałowe: Muzykoterapia Zajęcia ruchowe Zajęcia rekreacyjne Zajęcia teatralne Klub Pacjenta Choreoterapia Zajęcia fotograficzne Biblioterapia Klub filmowy Trening umiejętności społecznych Zajęcia terapeutyczno-rzemieślnicze Magazyn Terapii Zajęciowej MTZ Magazyn grupuje materiały własne potrzebne do prowadzenia zajęć w Pracowniach Terapii, narzędzia oraz materiały powierzone do przerobu w pracowniach terapeutyczno -rzemieślniczych. Prowadzony jest przez z-cę Kierownika Działu. W pracowniach oddziałowych terapeuci zajęciowi pracują w godzinach: w Oddziałach Psychiatrycznych w systemie zmianowym 12-godzinnym od 7.00 do w OLN, OS,OPDO od 7.00 do w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci indywidualny czas pracy, w pozostałych pracowniach od 7.00 do lub indywidualny czas pracy..

12 Pracowni Diagnostyki Obrazowej 1. Pracownie Diagnostyki Obrazowej (DOR) podlegają Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Pracowniami kieruje kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej lekarz radiolog podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 3. W skład Pracowni Diagnostyki Obrazowej (DOR) wchodzą Pracownia Tomografii Komputerowej (TK) Pracownia Rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG) Pracownia USG (USG) 4. Do zadań Pracowni Diagnostyki Obrazowej należy : wykonywanie pacjentom badań tomografii komputerowej wykonywanie pacjentom badań rentgenowskich wykonywanie pacjentom badań ultrasonograficznych prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz wydawania wyników badań TK, RTG i USG 5. Zespół zatrudniony w Pracowni Diagnostyki Obrazowej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach

13 DZIAŁU DOKUMENTACJI, STATYSTYKI MEDYCZNEJ I MARKETINGU 1. Dział Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu (DSM) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Działem DSM kieruje Kierownik Działu Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu, podlegający służbowo Dyrektorowi ŚCP. 3. W strukturę Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej wchodzi Magazyn archiwalny DSM (ARM). 4. Do zadań Działu Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu należy: 1. Kompletowanie i przechowywanie historii chorób pacjentów ŚCP. 2. Zbieranie, opracowywanie, przekazywanie analiz i danych o działalności oddziałów szpitalnych do wszystkich jednostek, którym Szpital ma obowiązek przekazywać w/w dane. 3. Obsługa umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w ramach podpisanych umów i porozumień. 5. Zespól zatrudniony w Dziale DSM pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Dyrektor SCP

14 Działu Informatyki i Przetwarzania Danych 1. Dział Informatyki i Przetwarzania Danych (EI) podlega Zastępcy Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. 2.. Działem EI kieruje Kierownik Działu Informatyki i Przetwarzania Danych, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora d/s Ekonomiczno- Eksploatacyjnych. 3. Do zadań Działu należy: współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ŚCP w zakresie zapewniania prawidłowego gromadzenia i przetwarzania danych gromadzenie, przetwarzanie, wysyłanie i odbiór danych w postaci elektronicznej nadzór i konserwacja wewnętrznej sieci komputerowej (LAN) i sprzętu zainstalowanego w tej sieci. konserwacja i nadzór nad pracą i sprawnością sprzętu komputerowego konserwacja i nadzór nad pracą serwerów LAN archiwizacja przetworzonych i innych danych elektronicznych nadzór nad łącznością z siecią Internet (WAN),udostępnianiem i aktualizacją stron www ŚCP nadzór nad polityką bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów i pracowników zgromadzonych w formie elektronicznej w myśl Ustawy z dnia r o Ochronie Danych Osobowych. monitorowanie zasobów sieciowych ŚCP w celu zapobieżenia przed ich uszkodzeniem przez tzw. "wirusy komputerowe" szkolenie pracowników innych działów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 4.Zespół zatrudniony w Dziale Informatyki i Przetwarzania Danych pracuje od poniedziałku do piątku w godz W razie potrzeby (okresowa konserwacja, prace sieciowe, awarie) praca odbywa się w innym czasie..

15 Działu Technicznego 1. Dział Techniczny (ET) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno- Eksploatacyjnych. 2. Działem kieruje Kierownik Działu Technicznego podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. 3. W strukturze Działu Technicznego znajdują się : 1. Warsztaty techniczne - TW 2. Kotłownia - TK 3. Hydrofornia - TH 4. Magazyn Opału - MTO 4. Zadania Działu Technicznego : Eksploatacja, użytkowanie i obsługa obiektów zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innych przewidzianych prawem, wiedzą i sztuką budowlaną, a w szczególności urządzeń energetycznych / rozdzielnie, stacje trafo instalacji elektrycznych sieci i instalacji sanitarnych oraz urządzeń wodnych i centralnego ogrzewania sprzętu technicznego kotłowni i urządzeń kotłowych i instalacji z tym związanych zbiorników wody kanalizacji deszczowej, sanitarnej przyłączy podczyszczalni ścieków urządzeń ciśnieniowych urządzeń dźwigowych 2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń, sieci i instalacji wymienionych w pkt Przeprowadzanie zgodnie z przepisami i wymaganiami przeglądów technicznych urządzeń, sieci i instalacji wymienionych w pkt Uczestnictwo w ocenie stanu technicznego infrastruktury zabudowanej w Szpitalu, jego wyposażenia technicznego, urządzeń, instalacji, sieci itp. 5. Prowadzenie bieżącej konserwacji urządzeń, instalacji, sieci itp. 6. Usuwanie w trybie pilnym wszelkich awarii i uszkodzeń. 7. Posiadanie aktualnej dokumentacji technicznej.

16 Działu Administracyjno Gospodarczego 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy (EA) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. 2. Działem kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. 3. W strukturze Działu Administracyjno-Gospodarczego znajduje się: a) Magazyn gospodarczy, papierniczy, odzieżowy MAG b) Magazyn techniczny MTE c) Magazyn BHP MHP d) Spedycja - AS Dział Administracyjno-Gospodarczy realizuje działania z zakresu: obsługi administracyjnej: czas pracy: jednozmianowy od godz. 7:00 do godz. 14:35 transportu wewnętrznego czas pracy: dwuzmianowy według grafiku pracy, od godz. 6:00 do godz.14:00, od godz. 12:00 do godz. 20:00. spedycji czas pracy: jednozmianowy od godz. 7:00 do godz. 15:00. sprzątania czas pracy: dwuzmianowy: od godz. 7:00 do godz. 15:00, od godz. 12:00 do godz. 20:00. utrzymania terenu wokół obiektów szpitala czas pracy: jednozmianowy od godz. 7:00 do godz. 15:00 łączności (centrala telefoniczna). czas pracy: jednozmianowy od godz. 7:00 do godz. 14:35 gospodarki magazynowej czas pracy: jednozmianowy od godz. 7:00 do godz. 14:35..

17 Bloku Żywienia. 1. Blok Żywienia (BŻ) podlega Zastępcy Dyrektora d.s.ekonomiczno- Eksploatacyjnych. 2. Blokiem Żywienia kieruje Kierownik Bloku Żywienia podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora d.s. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. 3. W strukturze Bloku Żywienia znajduje się: - Kuchnia (ŻK) ze stołówką pracowniczą, - Magazyn żywnościowy (MBŻ) 4. Zadania Bloku Żywienia: - planowanie zaopatrzenia w żywieniu, zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia pacjentów, - przygotowanie zestawień żywnościowych i zleceń do magazynów zgodnie z zapotrzebowaniem z oddziałów, - układanie diet i jadłospisów oraz planowanie zamówień na artykuły żywnościowe - kontrolowanie jakości produktów i odpowiednie ich magazynowanie, - sporządzanie potraw i wydawanie gotowych posiłków 5. Blok Żywienia pracuje w godzinach: -pracownicy zatrudnieni przy przygotowywaniu posiłków ośmiogodzinny dzień pracy, w systemie zmianowym ;w godzinach administracja, praca od poniedziałku do piątku w godzinach

18 Działu Księgowości 1. Dział Księgowości podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Działem Księgowości (DK) kieruje Główny Księgowy podlegający służbowo Dyrektorowi ŚCP. 3. W strukturze Działu Księgowości znajduje się : 1) Sekcja Finansowa (KF), 2) Sekcja Materiałowa (KM), 3) Sekcja Płac (KP), 4) Inwentaryzacja (KI), 5) Kasa Główna (KG), 6) Kasa Depozytowa (KD). 7) Magazyn archiwalny (ARF). 4. Zadania Działu Księgowości: Celem działalności Działu Księgowości jest prowadzenie ksiąg rachunkowych zakładu zgodnie z ustawą o rachunkowości, zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi normami prawa w tym zakresie oraz sporządzanie zgodnie z wymogami sprawozdań finansowych. Do zadań Sekcji Finansowej należy księgowanie operacji gospodarczych dotyczących całej działalności Szpitala na podstawie faktur, wyciągów bankowych oraz wewnętrznych dowodów księgowych. Sekcja Materiałowa zajmuje się księgowaniem przychodów, rozchodów i zapasów magazynowych poszczególnych magazynów Szpitala. Sekcja Płac sporządza listy płac wynagrodzeń pracowników, rozlicza podatki i składki ZUS oraz wypełnia wszelkie operaty dotyczące ubezpieczeń pracowników. Sekcja Inwentaryzacji ewidencjonuje majątek jednostki oraz dokonuje jego inwentaryzacji. Kasa Główna wykonuje operacje gotówkowe w zakresie wpłat do kasy oraz wypłat rachunków gotówkowych dotyczących działalności Szpitala i pracowników. Kasa Depozytowa przechowuje depozyty wartościowe i środki pieniężne pacjentów oraz dokonuje wypłat pacjentom według obowiązujących zasad postępowania w tym zakresie. Dział Księgowości posiada własny Magazyn archiwalny, w którym gromadzone są wszelkie dokumenty księgowe, płacowe a także sprawozdawczość finansowa. 5. Zespół zatrudniony w Dziale Księgowości pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do

19 DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA 1. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (EZP) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. 2. Działem kieruje Kierownik EZP podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. 3. W skład Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia wchodzą: Sekcja Zamówień Publicznych - EZP Sekcja Zaopatrzenia SZ 4. Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy: Ścisła współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych szpitala i koordynacja prac w zakresie udzielania zamówień publicznych. Opracowanie harmonogramu przetargów. Prowadzenie uzgodnień w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Współpraca z Działem Prawnym szpitala w przypadkach wątpliwości natury prawnej w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Terminowe składanie sprawozdań oraz terminowe udzielanie odpowiedzi na kierowaną korespondencję. Uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowych. Prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych. Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Do zadań Sekcji Zaopatrzenia należy: Terminowe przekazywanie faktur i pobranych zaliczek. Realizacja planów zamówień nie objętych procedurą przetargową. Prowadzenie rejestru zakupów według Wspólnego Słownika Zamówień. Rozpoznawanie rynku zaopatrzeniowego i obrębie prowadzonych branż. Prowadzenie dokumentacji na realizację zamówień nie objętych procedurą przetargową. Składanie reklamacji w przypadku uchybień w warunkach zamówienia. Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych szpitala w zakresie ustalania harmonogramów poleceń wyjazdów karetki przewozowej. Organizacja wyjazdów karetki zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami z oddziałów szpitalnych i innych komórek organizacyjnych. Wykonywanie usług poligraficznych. 6..Zespół Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do

20 Działu Kadr i Szkoleń 1. Dział Kadr i Szkoleń (DKS) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Działem kieruje Kierownik Działu podlegający służbowo Dyrektorowi ŚCP. 3. W strukturze Działu Kadr i Szkoleń znajduje się Magazyn archiwalny ( ARK) 4. Dział Kadr i Szkoleń prowadzi sprawy związane z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpracuje w tym zakresie z Inspektorem ds. Obronności 5. Dział Kadr i Szkoleń to komórka organizacyjna zajmująca się szeroko rozumianą problematyką zatrudnienia pracowników i przebiegu ich pracy zawodowej. Praca działu polega na prognozowaniu, planowaniu, bilansowaniu potrzeb kadrowych ŚCP. Celem działalności działu jest zapewnienie zatrudnienia kompetentnych pracowników do realizacji statutowych zadań ŚCP jak i tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju kadr pracowniczych Dział Kadr i Szkoleń wszystkie sprawy osobowe załatwia poprzez współdziałanie z zastępcami dyrektora oraz kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych a w zakresie określonym przepisami z organizacjami związkowymi. 6. Zespół zatrudniony w Dziale Kadr i Szkoleń pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od godz do

21 KANCELARII 1. Kancelaria (KA) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Kancelarią kieruje Kierownik Kancelarii, podlegający służbowo Dyrektorowi ŚCP 3. Do zadań Kancelarii należy w szczególności: - opracowywanie podstawowych dokumentów dotyczących organizacji i funkcjonowania ŚCP, - obsługa Rady Społecznej, - przyjmowanie, rejestrowanie i kierowanie obiegiem dokumentów przychodzących i wychodzących z ŚCP, - obsługa sekretariatu. 4. Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.oo do

22 DZIAŁU PRAWNEGO 1. Dział Prawny (DPR) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Zadaniem Działu Prawnego jest świadczenie pomocy prawnej dla ŚCP, a w szczególności udzielanie Dyrektorowi oraz komórkom organizacyjnym ŚCP opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa. 3. Dział Prawny pracuje w godzinach : poniedziałek od 7.00 do wtorek od 7.00 do środa od 7.00 do czwartek od 7.00 do

23 SŁUŻBY BHP 1. Służba BHP (BHP) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Zakres działań Służby BHP reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dn r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109 poz.704 z późn. zm). 3. Do zadań Służby BHP należy w szczególności: - systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, - dokonywanie okresowych ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz narażenie na powstanie chorób zawodowych, - przedkładanie Dyrektorowi ŚCP informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w ŚCP wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń, - prowadzenie instruktażu wstępnego, ogólnego bhp oraz organizacja szkoleń okresowych pracowników ŚCP. 4. Służba BHP pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do

24 INSPEKTORA PPOŻ 1. Inspektor ppoż (P/POŻ) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Zakres działań Inspektora ppoż regulują przepisy ustawy z dn r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81 z 1991 poz. 351 z późn. zm). 3. Do zadań Inspektora ppoż należy w szczególności: - realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego nałożonych przez służby zewnętrzne ochrony ppoż, - przeprowadzanie kontroli wewnętrznych obiektów i pomieszczeń ŚCP w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia ppoż, - sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu ppoż, - prowadzenie instruktażu wstępnego oraz organizacja szkoleń okresowych pracowników ŚCP w zakresie ochrony przeciwpożarowej 4. Inspektor ppoż pracuje w: Poniedziałek w godzinach od 7.00 do Wtorek w godzinach od 8.00 do Czwartek w godzinach od 7.00 do

25 INSPEKTORA DS.OBRONNOŚCI 1. Inspektor ds.obronności (OBR ) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Inspektorowi ds. Obronności podlega magazyn sprzętu obrony cywilnej łóżek rezerwowych (MOC) 3. Do zadań Inspektora ds. obronności należy: - planowanie, koordynowanie i realizacja zadań obronnych i mobilizacyjnych, w tym zadań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń (zdarzeń), - opracowywanie dokumentacji planistycznej w zakresie obronnym, mobilizacyjnym, obrony cywilnej i nadzwyczajnych zagrożeń w tym w zakresie ewakuacji szpitala, - planowanie i realizacja szkolenia obronnego i specjalistycznego. 4. Inspektor ds. Obronności pracuje w : Poniedziałek w godz. od 8.00 do Środę w godz. od 8.00 do Piątek w godz. od 8.00 do

26 ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 1. Archiwum Zakładowe podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Archiwum Zakładowe prowadzi archiwista zakładowy podległy służbowo Dyrektorowi ŚCP. 3. Do zadań Archiwum Zakładowego należy w szczególności: - gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie przed utratą lub zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych komórek organizacyjnych ŚCP, - sprawowanie nadzoru nad właściwym prowadzeniem, klasyfikowaniem i kwalifikowaniem dokumentacji wytwarzanej w komórkach organizacyjnych, - inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął. - przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, - utrzymywanie stałych kontaktów z archiwum państwowym nadzorującym archiwum zakładowe. 4. Archiwum Zakładowe pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do r...

27 PROSEKTORIUM 1. Prosektorium (PT) podlega Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. W Prosektorium zatrudniony jest pracownik podległy służbowo Z-cy dyrektora ds. Lecznictwa. 3. Do zadań Prosektorium należy: - przechowywanie zwłok osób zmarłych w szpitalu i przygotowywanie zwłok do pogrzebu, - przeprowadzanie sekcji zwłok w razie takiej konieczności. 4. Prosektorium pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do

28 INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Inspektor Ochrony Środowiska (IOŚ) podlega służbowo Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno- Eksploatacyjnych. 2. Inspektorowi Ochrony Środowiska podlega: - Magazyn Odpadów Niebezpiecznych (MON) - Magazyn Odpadów i Materiałów Pokasacyjnych (MOMP). 3. Do zadań Inspektora Ochrony Środowiska należy: - inicjowanie rozwiązań problemów wynikających z aspektów ochrony środowiska, - ustalanie wewnętrznych wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz ich kontrola, - prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, - organizowanie i nadzór nad sposobem magazynowania wytwarzanych odpadów do czasu ich przekazania do utylizacji lub ich wykorzystania. 4. Inspektor Ochrony Środowiska pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do

29 SPECJALISTÓW DO SPRAW EPIDEMIOLOGII 1. Specjalista do spraw epidemiologii (PE) podlega Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa. 2. Do zadań Specjalisty do spraw epidemiologii należy: - opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. - prowadzenie kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, - szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, - konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną, - monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, - sporządzanie raportów o sytuacji epidemiologicznej szpitala. 3. Specjalista do spraw epidemiologii pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do W ramach nadzoru nad stanem sanitarnym szpitala, specjalista do spraw epidemiologii ma prawo dokonywania kontroli komórek organizacyjnych ŚCP w godzinach popołudniowych oraz dni wolne od pracy...

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego Os. Kosmonautów 110 61-642 Poznań

Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego Os. Kosmonautów 110 61-642 Poznań INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego 2004-04-14 14:49:20 Poznański Ośrodek Zdrowia

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wolominie - SZPZOZ z dnia 1.07.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/414/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XXIX/414/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2008 roku UCHWAŁA NR XXIX/414/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. O. Bielawskiego w Kościanie.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 tel. centr: (32) 265-16-44, 265-17-47, 265-15-86, 265-16-86, 265-14-36, 736-76-38, 763-76-39

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego & 1. Na podstawie art. 18a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U.Nr 91 poz.408 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do uchwały Nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA w ŚWIECIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Dyrektora SWSB im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y SAMODZIELNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITAL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala: Dyrekcja 199 - Sekretariat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Spis telefonów WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Centrala telefoniczna Szpitala : 251 60-11 wew.: 60-11 lub 9 Nazwa komórki Numer telefonu Dyrektor 251-61-55 Sekretariat 251-61-50 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY I. Postanowienia ogólne 1 1. Przychodnia Rejonowa w Jaworze, zwana dalej Przychodnią działa jako podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą w formie samodzielnego publicznego zakładu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Nazwa Zakładu Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy.

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Nazwa Zakładu Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Nazwa Zakładu Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy. 1. 2. Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

ul. Szpitalna 1 (32)

ul. Szpitalna 1 (32) ul. Szpitalna 1 (32) 41 30 100 Centrala 100 Centrala 101 Portiernia główna 103 Portiernia szatnia-ksero 104 Brama kierowcy 106 Monitoring 107 Dyrektor Naczelny 110 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie Za łąc znik Nr 1 do Regu laminu Or ganizac yjnego Wojewódzkiego Szpita la Chirurgii Ura zowej św. Anny w Warszawie Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 października 2015 r.

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE 1 Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie zwanego dalej Ośrodkiem. CZĘŚĆ I Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Uchwała Nr XVII/231/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania statutu Opolskiemu Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem kolejnych zmian do statutu Szpitala ogłaszam jednolity tekst statutu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

W związku z wprowadzeniem kolejnych zmian do statutu Szpitala ogłaszam jednolity tekst statutu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wewnętrzne Nr 97/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. Dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/473/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY RADECZNICA 2012 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/304/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. z dnia 26 października 2015 r.

Uchwała Nr XI/304/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. z dnia 26 października 2015 r. Uchwała Nr XI/304/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/343/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 26 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/343/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/343/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu I Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu nr 186/2014 Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura Organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzna, w tym podział funkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Rozdział I Zasady ogólne 1 1.Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej Ośrodkiem jest miasto na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku Załącznik do Zarządzenia Nr 167/ZiSS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Załącznik do Zarządzenia Nr 26/14 Dyrektora SPZOZ z dnia 15 lipca 2014roku Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2013 Dyrektora WSOZ z dnia 27.11.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy 1 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu. tekst jednolity

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu. tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu tekst jednolity 1. Postanowienia ogólne. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SALUS przy ul. Kościuszki 38c w Szczecinku.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SALUS przy ul. Kościuszki 38c w Szczecinku. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SALUS przy ul. Kościuszki 38c w Szczecinku. Kontrolę przeprowadzili w dniu 10 maja 2010r. 1) Jolanta Lipok Inspektor

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Terapia środowiskowa- leczenie domowe w schizofrenii Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Leczenie środowiskowe zespół leczenia środowiskowego Wspieranie zdrowienia po przebytym epizodzie schizofrenii

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU Załącznik do OPZ nr 1 RADA NAUKOWA DYREKTOR Schemat organizacyjny Kierownictwa im. Marii Skłodowskiej-Curie Kolegium Badań Podstawowych Kolegium Kliniczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo