Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ŚCP z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ŚCP z dnia 05.05.2014r."

Transkrypt

1 Oddziałów Psychiatrycznych, Oddziału Psychiatrycznego dla Chorych Somatycznie, Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 1) Oddziały (OP) podlegają Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2) Oddziałami zarządzają Kierownicy Oddziałów, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 3) Do zadań oddziałów należy: - diagnostyka i leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne zaburzeń psychicznych - terapia zajęciowa psychicznie chorych - edukacja/psychoedukacja pacjentów i/lub ich rodzin - promocja zdrowia psychicznego - stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych - współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w rejonie leczenia - konsultowanie chorych z innych oddziałów - wykonywanie konsultacji specjalistycznych oraz badań specjalistycznych - sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami - szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie specjalności oddziału - prowadzenie dokumentacji medycznej - prowadzenie obserwacji sadowo-psychiatrycznych i wydawanie opinii sadowo- psychiatrycznych na polecenie sądów, prokuratury - leczenie detentów pozostających do dyspozycji sądów 4) Oddziały udzielają świadczeń w systemie całodobowym

2 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia 1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUW) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2) Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia zarządza Kierownik, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 3) Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia należy: - udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa świętokrzyskiego, - koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa świętokrzyskiego, - działalność metodyczno - organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu oraz lecznictwa odwykowego na terenie województwa, a także ocena tych danych, - inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych, zatrudnionych w lecznictwie odwykowym oraz osób współdziałających z zakładami lecznictwa odwykowego w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie staży i szkoleń. 4) W strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia znajdują się: a) Poradnia Leczenia Uzależnień (PU) b) Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu (OU ) c) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych(Detoksykacyjny) (DT) 5) Poradnia Leczenia Uzależnień: a) Poradnia Leczenia Uzależnień znajduje się w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

3 b) Poradnią Leczenia Uzależnień zarządza Kierownik Poradni, podlegający służbowo Kierownikowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. c) Do zadań Poradni Leczenia Uzależnień należy: - diagnozowanie pacjentów uzależnionych i współuzależnionych przyjętych do Poradni na terapię, - prowadzenie terapii uzależnień i współuzależnień, - wykonywanie konsultacji specjalistycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, - prowadzenie historii zdrowia i choroby oraz innej obowiązującej dokumentacji, - szkolenie personelu w zakresie specjalności poradni, - realizacja staży i praktyk dla pracowników lecznictwa odwykowego i studentów wyższych uczelni, - współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień d) Poradnia Leczenia Uzależnień udziela świadczeń codziennie od poniedziałku do piątku ( w dni robocze ) w godzinach od 8,00 20,00 6) Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu: a) Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu znajdują się w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia b) Oddziałami zarządzają Kierownicy Oddziałów, podlegający służbowo Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa c) Do zadań Oddziałów Terapii Uzależnienia od Alkoholu należy: - diagnozowanie pacjentów uzależnionych przyjętych do oddziału, - leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych, - działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych - sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami oddziału, - prowadzenie terapii uzależnień indywidualnej i grupowej, - konstruowanie osobistych programów terapii odwykowej, - prowadzenie historii choroby oraz innej obowiązującej dokumentacji, - wspieranie procesu rehabilitacji byłych pacjentów oddziału - szkolenie personelu w zakresie specjalności oddziału, - współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień

4 d) Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu udzielają świadczeń w systemie całodobowym. 7) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych ( Detoksykacyjny ): a) Oddział Detoksykacyjny znajduje się w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia b) Oddziałem zarządza Kierownik Oddziału, podlegający służbowo Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa c) Do zadań Oddziału Detoksykacyjnego należy: - diagnostyka i leczenie osób z alkoholowym zespołem abstynencyjnym i psychoz alkoholowych, - detoksykacja osób z uzależnieniem od alkoholu, - psychoedukacja osób uzależnionych od alkoholu i motywowanie do podejmowania terapii uzależnień, - prowadzenie dokumentacji medycznej, - sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami oddziału, - szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie specjalności oddziału d) Oddział Detoksykacyjny udziela świadczeń w systemie całodobowym.. Dyrektor ŚĆP

5 Przychodni Specjalistycznej 1) Przychodnia Specjalistyczna (PS) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2) Przychodnią Specjalistyczną zarządza Kierownik Przychodni, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 3) W strukturze Przychodni Specjalistycznej znajdują się: a) Poradnia Neurologiczna (PN) b) Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP) c) Pracownia Elektrokardiografii (EKG) d) Pracownia Elektroencefalografii (EEG) e) Pracownicy socjalni (SC) f) Gabinet Konsultantów (GL) g) Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy (GDZ) 4) Do zadań Przychodni Specjalistycznej należy: -kompleksowe organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ( porady, wykonywanie świadczeń zabiegowych i diagnostycznych ), - kierowanie pacjentów na wysoko specjalistyczne procedury medyczne, - konsultowanie pacjentów szpitalnych, - wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, - wnioskowanie w sprawach leczenia uzdrowiskowego. 5) Przychodnia Specjalistyczna udziela świadczeń codziennie ( w dni robocze ) w godzinach: - poniedziałek, wtorek, środa, piątek od czwartek od

6 IZBY PRZYJĘĆ I. II III IV Izba Przyjęć (IP) pracuje w systemie 12 godzinnym i jest czynna całą dobę. Pracą personelu IP kieruje lekarz kierownik IP, a koordynuje pielęgniarka koordynująca. W dni świąteczne i po godzinie funkcje kierownika pełni lekarz dyżurny IP; który również zastępuje Dyrektora Szpitala, a pielęgniarki koordynującej pielęgniarka odpowiedzialna Kierownik podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. lecznictwa a pielęgniarka koordynująca merytorycznie Z-cy Dyrektora ds. pielęgniarstwa Do zadań Izby Przyjęć części przyjęciowej należą: 1) przyjmowanie pacjentów z ustalonym terminem przyjęcia do oddziałów, 2) decyzja o dalszym trybie postępowania z pacjentami zgłaszającymi się ze skierowaniem lub bez niego przyjęcie do szpitala, doraźna pomoc w izbie przyjęć, przekazanie do dalszego leczenia w innej placówce, 3) zakładanie dokumentacji szpitalnej w tym historii choroby, 4) ewidencjonowanie zgłaszających się pacjentów w systemie komputerowym, 5) prowadzenie bieżącej dokumentacji izby przyjęć, 6) ewidencjonowanie pacjentów, którym są udzielane porady ambulatoryjne w księdze odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych V Do zadań Izby Przyjęć części obserwacyjnej należą : 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce oraz leczeniu osób wymagających pomocy doraźnej w przypadkach schorzeń psychicznych, uzależnień. 2) udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach, 3) udzielanie świadczeń ambulatoryjnych pacjentom zgłaszającym się samodzielnie do IP, zgodnie z obowiązującymi przepisami 4) dokumentowanie prowadzonych działań medycznych zgodnie zobowiązującymi przepisami i standardami,.

7 Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej 1. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (DLB) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Pracownią kieruje Kierownik DLB, podlegający Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 3. W strukturze DLB znajduje się Magazyn Odczynników Laboratoryjnych (MOL) 4. Zadania komórki: Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania diagnostyce i monitorowaniu leczenia. służące 5. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi całodobowo.

8 Apteki Szpitalnej 1. Apteka Szpitalna (ASZ) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Apteką Szpitalną kieruje Kierownik ASZ, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 3. W strukturze Apteki Szpitalnej znajduje się Magazyn Sprzętu Medycznego (MSM). 4. Zadania Apteki Szpitalnej: Zadaniem Apteki Szpitalnej jest przyjęcie, opracowanie i ekspedycja leków, sprzętu medycznego. Apteka realizuje zamówienia Oddziałów i innych komórek organizacyjnych Szpitala na leki, opatrunki, szczepionki, płyny infuzyjne oraz sprzęt medyczny. 5. Zespół zatrudniony w Aptece Szpitalnej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do

9 Dział Diagnostyki i Terapii Psychologicznej Świętokrzyskiego centrum Psychiatrii w Morawicy 1. Dział Diagnostyki i Terapii Psychologicznej (TP) podlega Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa 2. Działem Diagnostyki i Terapii Psychologicznej kieruje Kierownik Działu podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa. 3. Zadania Działu Diagnostyki i Terapii Psychologicznej : 1. Zapewnienie pacjentom opieki psychologicznej w zakresie diagnozy i terapii psychologicznej. 2. Dbanie o ścisłe przestrzeganie reguł postępowania diagnostycznego, posługiwania się rzetelnymi technikami diagnostycznymi, dbanie o jakość stosowanych pomocy testowych; 3. Właściwe dokumentowanie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego; 4. Godziny pracy pracowników Działu Diagnostyki i Terapii Psychologicznej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy: Poniedziałek-piątek; od godziny 7.00 do

10 Działu Fizjoterapii 1. Dział Fizjoterapii (DF) podlega Zastępcy Dyrektora d/s. Lecznictwa. 2. Działem Fizjoterapii kieruje Kierownik Działu, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora d/s. Lecznictwa 3. Do zadań Działu Fizjoterapii należy: świadczenie usług fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych na podstawie skierowania i wymagań wynikających ze stanu zdrowia pacjenta w celu przywrócenia lub poprawienia sprawności funkcjonalnej. 4. Godziny pracy: Fizykoterapia poniedziałek - środa czwartek- piątek Kinezyterapia poniedziałek- czwartek piątek

11 z dnia r. DZIAŁU TERAPII ZAJĘCIOWEJ 1. Dział Terapii Zajęciowej (DTZ) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Działem DTZ kieruje Kierownik Działu, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 3. W strukturze Działu Terapii Zajęciowej znajdują się : 1) Pracownia Muzykoterapii TMT 2) Pracownia Umiejętności Społecznych TU 3) Pracownie Rzemieślnicze TPR 4) Klub Pacjenta TKP 5) Magazyn Terapii Zajęciowej MTZ 6) Pracownie terapii zajęciowej w oddziałach / OP,OS, OLN, OPDO / 4. Zadaniem Działu Terapii Zajęciowej jest prowadzenie rehabilitacji psychiatrycznej Pacjentów ŚCP w Morawicy Zajęcia terapeutyczne - międzyoddziałowe: Muzykoterapia Zajęcia ruchowe Zajęcia rekreacyjne Zajęcia teatralne Klub Pacjenta Choreoterapia Zajęcia fotograficzne Biblioterapia Klub filmowy Trening umiejętności społecznych Zajęcia terapeutyczno-rzemieślnicze Magazyn Terapii Zajęciowej MTZ Magazyn grupuje materiały własne potrzebne do prowadzenia zajęć w Pracowniach Terapii, narzędzia oraz materiały powierzone do przerobu w pracowniach terapeutyczno -rzemieślniczych. Prowadzony jest przez z-cę Kierownika Działu. W pracowniach oddziałowych terapeuci zajęciowi pracują w godzinach: w Oddziałach Psychiatrycznych w systemie zmianowym 12-godzinnym od 7.00 do w OLN, OS,OPDO od 7.00 do w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci indywidualny czas pracy, w pozostałych pracowniach od 7.00 do lub indywidualny czas pracy..

12 Pracowni Diagnostyki Obrazowej 1. Pracownie Diagnostyki Obrazowej (DOR) podlegają Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Pracowniami kieruje kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej lekarz radiolog podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 3. W skład Pracowni Diagnostyki Obrazowej (DOR) wchodzą Pracownia Tomografii Komputerowej (TK) Pracownia Rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG) Pracownia USG (USG) 4. Do zadań Pracowni Diagnostyki Obrazowej należy : wykonywanie pacjentom badań tomografii komputerowej wykonywanie pacjentom badań rentgenowskich wykonywanie pacjentom badań ultrasonograficznych prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz wydawania wyników badań TK, RTG i USG 5. Zespół zatrudniony w Pracowni Diagnostyki Obrazowej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach

13 DZIAŁU DOKUMENTACJI, STATYSTYKI MEDYCZNEJ I MARKETINGU 1. Dział Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu (DSM) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Działem DSM kieruje Kierownik Działu Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu, podlegający służbowo Dyrektorowi ŚCP. 3. W strukturę Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej wchodzi Magazyn archiwalny DSM (ARM). 4. Do zadań Działu Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu należy: 1. Kompletowanie i przechowywanie historii chorób pacjentów ŚCP. 2. Zbieranie, opracowywanie, przekazywanie analiz i danych o działalności oddziałów szpitalnych do wszystkich jednostek, którym Szpital ma obowiązek przekazywać w/w dane. 3. Obsługa umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w ramach podpisanych umów i porozumień. 5. Zespól zatrudniony w Dziale DSM pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Dyrektor SCP

14 Działu Informatyki i Przetwarzania Danych 1. Dział Informatyki i Przetwarzania Danych (EI) podlega Zastępcy Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. 2.. Działem EI kieruje Kierownik Działu Informatyki i Przetwarzania Danych, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora d/s Ekonomiczno- Eksploatacyjnych. 3. Do zadań Działu należy: współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ŚCP w zakresie zapewniania prawidłowego gromadzenia i przetwarzania danych gromadzenie, przetwarzanie, wysyłanie i odbiór danych w postaci elektronicznej nadzór i konserwacja wewnętrznej sieci komputerowej (LAN) i sprzętu zainstalowanego w tej sieci. konserwacja i nadzór nad pracą i sprawnością sprzętu komputerowego konserwacja i nadzór nad pracą serwerów LAN archiwizacja przetworzonych i innych danych elektronicznych nadzór nad łącznością z siecią Internet (WAN),udostępnianiem i aktualizacją stron www ŚCP nadzór nad polityką bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów i pracowników zgromadzonych w formie elektronicznej w myśl Ustawy z dnia r o Ochronie Danych Osobowych. monitorowanie zasobów sieciowych ŚCP w celu zapobieżenia przed ich uszkodzeniem przez tzw. "wirusy komputerowe" szkolenie pracowników innych działów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 4.Zespół zatrudniony w Dziale Informatyki i Przetwarzania Danych pracuje od poniedziałku do piątku w godz W razie potrzeby (okresowa konserwacja, prace sieciowe, awarie) praca odbywa się w innym czasie..

15 Działu Technicznego 1. Dział Techniczny (ET) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno- Eksploatacyjnych. 2. Działem kieruje Kierownik Działu Technicznego podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. 3. W strukturze Działu Technicznego znajdują się : 1. Warsztaty techniczne - TW 2. Kotłownia - TK 3. Hydrofornia - TH 4. Magazyn Opału - MTO 4. Zadania Działu Technicznego : Eksploatacja, użytkowanie i obsługa obiektów zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innych przewidzianych prawem, wiedzą i sztuką budowlaną, a w szczególności urządzeń energetycznych / rozdzielnie, stacje trafo instalacji elektrycznych sieci i instalacji sanitarnych oraz urządzeń wodnych i centralnego ogrzewania sprzętu technicznego kotłowni i urządzeń kotłowych i instalacji z tym związanych zbiorników wody kanalizacji deszczowej, sanitarnej przyłączy podczyszczalni ścieków urządzeń ciśnieniowych urządzeń dźwigowych 2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń, sieci i instalacji wymienionych w pkt Przeprowadzanie zgodnie z przepisami i wymaganiami przeglądów technicznych urządzeń, sieci i instalacji wymienionych w pkt Uczestnictwo w ocenie stanu technicznego infrastruktury zabudowanej w Szpitalu, jego wyposażenia technicznego, urządzeń, instalacji, sieci itp. 5. Prowadzenie bieżącej konserwacji urządzeń, instalacji, sieci itp. 6. Usuwanie w trybie pilnym wszelkich awarii i uszkodzeń. 7. Posiadanie aktualnej dokumentacji technicznej.

16 Działu Administracyjno Gospodarczego 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy (EA) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. 2. Działem kieruje Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. 3. W strukturze Działu Administracyjno-Gospodarczego znajduje się: a) Magazyn gospodarczy, papierniczy, odzieżowy MAG b) Magazyn techniczny MTE c) Magazyn BHP MHP d) Spedycja - AS Dział Administracyjno-Gospodarczy realizuje działania z zakresu: obsługi administracyjnej: czas pracy: jednozmianowy od godz. 7:00 do godz. 14:35 transportu wewnętrznego czas pracy: dwuzmianowy według grafiku pracy, od godz. 6:00 do godz.14:00, od godz. 12:00 do godz. 20:00. spedycji czas pracy: jednozmianowy od godz. 7:00 do godz. 15:00. sprzątania czas pracy: dwuzmianowy: od godz. 7:00 do godz. 15:00, od godz. 12:00 do godz. 20:00. utrzymania terenu wokół obiektów szpitala czas pracy: jednozmianowy od godz. 7:00 do godz. 15:00 łączności (centrala telefoniczna). czas pracy: jednozmianowy od godz. 7:00 do godz. 14:35 gospodarki magazynowej czas pracy: jednozmianowy od godz. 7:00 do godz. 14:35..

17 Bloku Żywienia. 1. Blok Żywienia (BŻ) podlega Zastępcy Dyrektora d.s.ekonomiczno- Eksploatacyjnych. 2. Blokiem Żywienia kieruje Kierownik Bloku Żywienia podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora d.s. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. 3. W strukturze Bloku Żywienia znajduje się: - Kuchnia (ŻK) ze stołówką pracowniczą, - Magazyn żywnościowy (MBŻ) 4. Zadania Bloku Żywienia: - planowanie zaopatrzenia w żywieniu, zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia pacjentów, - przygotowanie zestawień żywnościowych i zleceń do magazynów zgodnie z zapotrzebowaniem z oddziałów, - układanie diet i jadłospisów oraz planowanie zamówień na artykuły żywnościowe - kontrolowanie jakości produktów i odpowiednie ich magazynowanie, - sporządzanie potraw i wydawanie gotowych posiłków 5. Blok Żywienia pracuje w godzinach: -pracownicy zatrudnieni przy przygotowywaniu posiłków ośmiogodzinny dzień pracy, w systemie zmianowym ;w godzinach administracja, praca od poniedziałku do piątku w godzinach

18 Działu Księgowości 1. Dział Księgowości podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Działem Księgowości (DK) kieruje Główny Księgowy podlegający służbowo Dyrektorowi ŚCP. 3. W strukturze Działu Księgowości znajduje się : 1) Sekcja Finansowa (KF), 2) Sekcja Materiałowa (KM), 3) Sekcja Płac (KP), 4) Inwentaryzacja (KI), 5) Kasa Główna (KG), 6) Kasa Depozytowa (KD). 7) Magazyn archiwalny (ARF). 4. Zadania Działu Księgowości: Celem działalności Działu Księgowości jest prowadzenie ksiąg rachunkowych zakładu zgodnie z ustawą o rachunkowości, zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi normami prawa w tym zakresie oraz sporządzanie zgodnie z wymogami sprawozdań finansowych. Do zadań Sekcji Finansowej należy księgowanie operacji gospodarczych dotyczących całej działalności Szpitala na podstawie faktur, wyciągów bankowych oraz wewnętrznych dowodów księgowych. Sekcja Materiałowa zajmuje się księgowaniem przychodów, rozchodów i zapasów magazynowych poszczególnych magazynów Szpitala. Sekcja Płac sporządza listy płac wynagrodzeń pracowników, rozlicza podatki i składki ZUS oraz wypełnia wszelkie operaty dotyczące ubezpieczeń pracowników. Sekcja Inwentaryzacji ewidencjonuje majątek jednostki oraz dokonuje jego inwentaryzacji. Kasa Główna wykonuje operacje gotówkowe w zakresie wpłat do kasy oraz wypłat rachunków gotówkowych dotyczących działalności Szpitala i pracowników. Kasa Depozytowa przechowuje depozyty wartościowe i środki pieniężne pacjentów oraz dokonuje wypłat pacjentom według obowiązujących zasad postępowania w tym zakresie. Dział Księgowości posiada własny Magazyn archiwalny, w którym gromadzone są wszelkie dokumenty księgowe, płacowe a także sprawozdawczość finansowa. 5. Zespół zatrudniony w Dziale Księgowości pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do

19 DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA 1. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (EZP) podlega Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. 2. Działem kieruje Kierownik EZP podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych. 3. W skład Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia wchodzą: Sekcja Zamówień Publicznych - EZP Sekcja Zaopatrzenia SZ 4. Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy: Ścisła współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych szpitala i koordynacja prac w zakresie udzielania zamówień publicznych. Opracowanie harmonogramu przetargów. Prowadzenie uzgodnień w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Współpraca z Działem Prawnym szpitala w przypadkach wątpliwości natury prawnej w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Terminowe składanie sprawozdań oraz terminowe udzielanie odpowiedzi na kierowaną korespondencję. Uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowych. Prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych. Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Do zadań Sekcji Zaopatrzenia należy: Terminowe przekazywanie faktur i pobranych zaliczek. Realizacja planów zamówień nie objętych procedurą przetargową. Prowadzenie rejestru zakupów według Wspólnego Słownika Zamówień. Rozpoznawanie rynku zaopatrzeniowego i obrębie prowadzonych branż. Prowadzenie dokumentacji na realizację zamówień nie objętych procedurą przetargową. Składanie reklamacji w przypadku uchybień w warunkach zamówienia. Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych szpitala w zakresie ustalania harmonogramów poleceń wyjazdów karetki przewozowej. Organizacja wyjazdów karetki zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami z oddziałów szpitalnych i innych komórek organizacyjnych. Wykonywanie usług poligraficznych. 6..Zespół Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do

20 Działu Kadr i Szkoleń 1. Dział Kadr i Szkoleń (DKS) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Działem kieruje Kierownik Działu podlegający służbowo Dyrektorowi ŚCP. 3. W strukturze Działu Kadr i Szkoleń znajduje się Magazyn archiwalny ( ARK) 4. Dział Kadr i Szkoleń prowadzi sprawy związane z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpracuje w tym zakresie z Inspektorem ds. Obronności 5. Dział Kadr i Szkoleń to komórka organizacyjna zajmująca się szeroko rozumianą problematyką zatrudnienia pracowników i przebiegu ich pracy zawodowej. Praca działu polega na prognozowaniu, planowaniu, bilansowaniu potrzeb kadrowych ŚCP. Celem działalności działu jest zapewnienie zatrudnienia kompetentnych pracowników do realizacji statutowych zadań ŚCP jak i tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju kadr pracowniczych Dział Kadr i Szkoleń wszystkie sprawy osobowe załatwia poprzez współdziałanie z zastępcami dyrektora oraz kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych a w zakresie określonym przepisami z organizacjami związkowymi. 6. Zespół zatrudniony w Dziale Kadr i Szkoleń pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od godz do

21 KANCELARII 1. Kancelaria (KA) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Kancelarią kieruje Kierownik Kancelarii, podlegający służbowo Dyrektorowi ŚCP 3. Do zadań Kancelarii należy w szczególności: - opracowywanie podstawowych dokumentów dotyczących organizacji i funkcjonowania ŚCP, - obsługa Rady Społecznej, - przyjmowanie, rejestrowanie i kierowanie obiegiem dokumentów przychodzących i wychodzących z ŚCP, - obsługa sekretariatu. 4. Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.oo do

22 DZIAŁU PRAWNEGO 1. Dział Prawny (DPR) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Zadaniem Działu Prawnego jest świadczenie pomocy prawnej dla ŚCP, a w szczególności udzielanie Dyrektorowi oraz komórkom organizacyjnym ŚCP opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa. 3. Dział Prawny pracuje w godzinach : poniedziałek od 7.00 do wtorek od 7.00 do środa od 7.00 do czwartek od 7.00 do

23 SŁUŻBY BHP 1. Służba BHP (BHP) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Zakres działań Służby BHP reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dn r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109 poz.704 z późn. zm). 3. Do zadań Służby BHP należy w szczególności: - systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, - dokonywanie okresowych ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz narażenie na powstanie chorób zawodowych, - przedkładanie Dyrektorowi ŚCP informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w ŚCP wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń, - prowadzenie instruktażu wstępnego, ogólnego bhp oraz organizacja szkoleń okresowych pracowników ŚCP. 4. Służba BHP pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do

24 INSPEKTORA PPOŻ 1. Inspektor ppoż (P/POŻ) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Zakres działań Inspektora ppoż regulują przepisy ustawy z dn r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81 z 1991 poz. 351 z późn. zm). 3. Do zadań Inspektora ppoż należy w szczególności: - realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego nałożonych przez służby zewnętrzne ochrony ppoż, - przeprowadzanie kontroli wewnętrznych obiektów i pomieszczeń ŚCP w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia ppoż, - sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu ppoż, - prowadzenie instruktażu wstępnego oraz organizacja szkoleń okresowych pracowników ŚCP w zakresie ochrony przeciwpożarowej 4. Inspektor ppoż pracuje w: Poniedziałek w godzinach od 7.00 do Wtorek w godzinach od 8.00 do Czwartek w godzinach od 7.00 do

25 INSPEKTORA DS.OBRONNOŚCI 1. Inspektor ds.obronności (OBR ) podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Inspektorowi ds. Obronności podlega magazyn sprzętu obrony cywilnej łóżek rezerwowych (MOC) 3. Do zadań Inspektora ds. obronności należy: - planowanie, koordynowanie i realizacja zadań obronnych i mobilizacyjnych, w tym zadań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń (zdarzeń), - opracowywanie dokumentacji planistycznej w zakresie obronnym, mobilizacyjnym, obrony cywilnej i nadzwyczajnych zagrożeń w tym w zakresie ewakuacji szpitala, - planowanie i realizacja szkolenia obronnego i specjalistycznego. 4. Inspektor ds. Obronności pracuje w : Poniedziałek w godz. od 8.00 do Środę w godz. od 8.00 do Piątek w godz. od 8.00 do

26 ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 1. Archiwum Zakładowe podlega Dyrektorowi ŚCP. 2. Archiwum Zakładowe prowadzi archiwista zakładowy podległy służbowo Dyrektorowi ŚCP. 3. Do zadań Archiwum Zakładowego należy w szczególności: - gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie przed utratą lub zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych komórek organizacyjnych ŚCP, - sprawowanie nadzoru nad właściwym prowadzeniem, klasyfikowaniem i kwalifikowaniem dokumentacji wytwarzanej w komórkach organizacyjnych, - inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął. - przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, - utrzymywanie stałych kontaktów z archiwum państwowym nadzorującym archiwum zakładowe. 4. Archiwum Zakładowe pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do r...

27 PROSEKTORIUM 1. Prosektorium (PT) podlega Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. W Prosektorium zatrudniony jest pracownik podległy służbowo Z-cy dyrektora ds. Lecznictwa. 3. Do zadań Prosektorium należy: - przechowywanie zwłok osób zmarłych w szpitalu i przygotowywanie zwłok do pogrzebu, - przeprowadzanie sekcji zwłok w razie takiej konieczności. 4. Prosektorium pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do

28 INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Inspektor Ochrony Środowiska (IOŚ) podlega służbowo Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno- Eksploatacyjnych. 2. Inspektorowi Ochrony Środowiska podlega: - Magazyn Odpadów Niebezpiecznych (MON) - Magazyn Odpadów i Materiałów Pokasacyjnych (MOMP). 3. Do zadań Inspektora Ochrony Środowiska należy: - inicjowanie rozwiązań problemów wynikających z aspektów ochrony środowiska, - ustalanie wewnętrznych wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz ich kontrola, - prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, - organizowanie i nadzór nad sposobem magazynowania wytwarzanych odpadów do czasu ich przekazania do utylizacji lub ich wykorzystania. 4. Inspektor Ochrony Środowiska pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do

29 SPECJALISTÓW DO SPRAW EPIDEMIOLOGII 1. Specjalista do spraw epidemiologii (PE) podlega Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa. 2. Do zadań Specjalisty do spraw epidemiologii należy: - opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. - prowadzenie kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, - szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, - konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną, - monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, - sporządzanie raportów o sytuacji epidemiologicznej szpitala. 3. Specjalista do spraw epidemiologii pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do W ramach nadzoru nad stanem sanitarnym szpitala, specjalista do spraw epidemiologii ma prawo dokonywania kontroli komórek organizacyjnych ŚCP w godzinach popołudniowych oraz dni wolne od pracy...

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stargard Szczeciński, kwiecień 2015 1. Spółka nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo