WYKŁAD I PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKŁAD I PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE"

Transkrypt

1 WYKŁAD I PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE TEMAT : Problemy opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z oddziału podsądnych i oddziału psychiatrii ostrej 1. POSTĘPOWANIE LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE W NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJACYCH STANACH NAGŁYCH W PSYCHIATRII: Opieka pielęgniarska wobec pacjenta przejawiającego zachowania agresywne i gwałtowne, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i zastosowaniu przymusu bezpośredniego Cel opieki nad pacjentem przejawiającym zachowania agresywne i gwałtowne: Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i otoczeniu, Zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym u agresywnego pacjenta, Kształtowanie zachowań samokontroli u pacjenta, Opanowanie stanów tzw. Agresji przewidywanej, zagrażającej oraz w toku Grupy pacjentów objętych opieką: Pacjent z agresją słowną lub fizyczną, Pacjent z zaburzoną świadomością Pacjent z omamami i urojeniami, Pacjent odmawiający leczenia (przyjmowania leków) Pacjent wymuszający albo manipulujący Pacjent uciążliwy dla otoczenia Metody rozwiązywania problemów: Pielęgniarka właściwie ocenia sytuację niebezpiecznego zachowania się pacjenta, Pielęgniarka używa perswazji słownej, Dostosowuje zakres reakcji do stopnia zagrożenia, zapewniając bezpieczeństwo sobie i pacjentom oraz właściwie komunikuje się z członkami zespołu terapeutycznego, Dopasowuje reakcję do formy niebezpiecznego zachowania perswazja słowna, komunikacja prosta i elastyczna w reagowaniu na zmieniające się okoliczności incydentu Pielęgniarka traktuje pacjenta stanowczo, ale z okazaniem szacunku, stosownie do okoliczności Pielęgniarka zachowuje się w sposób opanowany, rozważny, Mówi do pacjenta tonem spokojnym, W fazie agresji zagrażającej otoczeniu stosuje słowna interwencję z ukierunkowaniem na motyw ataku,

2 Informuje pacjenta o konieczności unieruchomienia W zależności od stopnia zagrożenia, w ostateczności stosuje unieruchomienie (na zlecenie lekarza), W przypadku unieruchomienia, zakłada obowiązującą dokumentację i informuje lekarza, Postępowanie pielęgniarki jest nieco zróżnicowane na różnych etapach agresji, tj. inaczej postępuje w tzw. Agresji przewidywalnej, w agresji zagrażającej, a jeszcze inaczej w agresji będącej w toku USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO Ustawa składa się z siedmiu rozdziałów: 1. Przepisy ogólne. 2. Badanie, leczenie, rehabilitacja oraz opieka i pomoc. 3. Postępowanie lecznicze. 4. Przyjęcie do domu pomocy społecznej. 5. Postępowanie przed sądem opiekuńczym. 6. Ochrona tajemnicy. 7. Przepisy karne, zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe. PRZEPISY USTAWOWE DZIELIMY NA TRZY GRUPY: 1. Promocja zdrowia psychicznego i kształtowanie postaw społecznych celem tej grupy przepisów jest zapewnienie promocji zdrowia psychicznego (utrzymanie, wzmacnianie i rozwijanie prawidłowych psychologicznych umiejętności człowieka lub zwiększanie kontroli nad własnym zdrowiem), zapobieganie zaburzeniom psychicznym i kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i przeciwdziałanie ich dyskryminacji. Przesłanką tych przepisów była głównie potrzeba rozwinięcia nikłej dotychczas działalności promocyjnej. Art.4 ustawy przewiduje podejmowanie działań zapobiegawczych zakresie zdrowia psychicznego przede wszystkim wobec dzieci i młodzieży, osób starszych i osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego zapobiegania zaburzeniom psychicznym, które przewiduje powołanie Rady do Spraw Promocji Zdrowia psychicznego przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej oraz możliwość organizowania wojewódzkich ośrodków poradnictwa i pomocy psychospołecznej przez wojewodów. 2. Opieka zdrowotna i pomoc w środowisku rodzinnym i społecznym - Celem drugiej grupy przepisów ustawy jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy niezbędnych dla życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Przesłanką utworzenia tych norm była głównie ciężka sytuacja lecznictwa psychiatrycznego pomocy społecznej, utrudniająca lub uniemożliwiająca przestrzeganie praw pacjentów, m.in prawa do intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

3 3. Ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi - Celem trzeciej grupy postanowień ustawy jest ochrona praw obywatelskich osób z zaburzeniami psychicznymi przez wzmocnienie przestrzegania praw określonych w obowiązujących dotychczas ustawach oraz zapewnienie praw obywatelskich pacjentom poddawanym przymusowemu postępowaniu. Przesłanką ustawowej ochrony był brak kompleksowej regulacji prawnej w tym zakresie, co prowadziło do naruszania praw pacjentów nielegalnego stosowania przymusu. Pojęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi, obejmujące trzy kręgi podmiotowe o różnych zakresach. przepis art.3 pkt1 ustawy stanowi, że ilekroć jest mowa o osobie z zaburzeniami psychicznymi, to odnosi się to do osoby: Chorej psychicznie, tzn. wykazującej zaburzenia psychotyczne, Upośledzonej umysłowo, Wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, psychicznych osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki, niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Przymus bezpośredni w formie przytrzymania, przymusowego zastosowania leków, unieruchomienia i izolacji wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi może być użyty tylko wtedy, gdy dopuszcza się ona zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, bądź w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajdujące się w jej otoczeniu albo, gdy przepisy ustawy do tego upoważniają. W ustawie 1 przewidziano 4 główne wskazania, a więc przesłanki stosowania przymusu bezpośredniego: 1. Pacjent dopuszcza się zamachu na własne zdrowie lub życie, usiłując odebrać sobie życie, samouszkodzić się albo ujawniając gwałtowne pobudzenie ruchowe, prowadzące do niebezpiecznego wyniszczenia (np. w ostrych stanach deliryjnych, maniakalnych, katatonicznych). Użyte określenie zamach przeciwko zdrowiu wskazuje, że chodzi o takie działanie, które zawiera rzeczywiste zagrożenie wywołania poważnych następstw dla zdrowia bądź życia własnego lub innej osoby. 2. Pacjent dopuszcza się zamachu na zdrowie lub życie innych osób w formie np. czynnej agresji ( w zespołach urojeniowych, katatonicznych) 3. Pacjent dopuszcza się zamachu przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, tj. zagraża większej liczbie osób albo mieniu w znacznych rozmiarach, np. zachodzi realna możliwość spowodowania katastrofy, eksplozji lub pożaru. 4. Pacjent przejawia takie zachowania się, jak gwałtowne niszczenie lub uszkadzanie fizycznego otoczenia pacjenta, demolowanie urządzeń szpitalnych. Niepsychotyczne tendencje destrukcyjne mogą być również podstawą do administracyjnego (dyscyplinarnego) wypisania ze szpitala, a nie zastosowania przymusu bezpośredniego.

4 Ust.1 przewiduje, ze przymus bezpośredni można stosować również wtedy, gdy przepis ustawy do tego upoważnia, chodzi tu o takie sytuacje jak: przeprowadzenie badania bez zgody, konieczność dokonania niezbędnych czynności leczniczych zapobieżenia samowolnemu opuszczeniu szpitala psychiatrycznego przyjęcie do domu pomocy społecznej bez zgody wykonywanie postanowień sądu opiekuńczego. Do poważnych nieprawidłowości w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego należy pozostawienie unieruchomionego pacjenta przez dłuższy czas bez nadzoru, co może doprowadzić do nieodwracalnego kalectwa (niedowład, porażenie, martwica), a nawet śmierci(martwica nerek, samouszkodzenie, agresja innych pacjentów wobec bezbronnej ofiary) Pacjenta unieruchomionego czy izolowanego należy traktować jako osobę wymagającą intensywnej opieki i systematycznego nadzoru. Pojecie przymusu bezpośredniego na użytek tej ustawy obejmuje nie tylko przymus fizyczny (przytrzymanie, przymusowe podanie leków, unieruchomienie), lecz również izolację. LITERATURA : 1. PSYCHIATRIA / red. Adam Bilikiewicz [et al.] Psychiatria. T. 2. Psychiatria kliniczna / red. Adam Bilikiewicz [et al.]; Aleksander Araszkiewicz [et al.]. - Wrocław : Urban & Partner, 2. PRZEMOC : uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman; tł. z ang. Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor. - Wyd. 2 pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, PSYCHIATRIA / David A. Tomb; red. wyd. pol. Sławomir Sidorowicz; tł. z ang. Monika Kantorska-Janiec [et al.]. - Wyd. 1 pol. dodr. - Wrocław : Urban & Partner, cop VIII, 255 s. : tab ; 20 cm. - (Seria Lekarza Praktyka) 4. PSYCHIATRIA kliniczna = Kaplan & Sadock's Pocket Hanbook of Clinical Psychiatry / H.I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock; red. wyd. pol. Sławomir K. Sidorowicz; tł. z ang. Magdalena Grzesiak [et al.]. - Wyd. 2 pol. - Wrocław : Urban & Partner, 5. ZBIÓR standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego / Krystyna Kimak, Mirosława Krokop [et al.]. - Lublin : Czelej, 2002.

5

Przymus bezpośredni - nowe uprawnienia ratowników medycznych. Direct constraint - new paramedics eligibility.

Przymus bezpośredni - nowe uprawnienia ratowników medycznych. Direct constraint - new paramedics eligibility. Przymus bezpośredni - nowe uprawnienia ratowników medycznych Direct constraint - new paramedics eligibility. Mariusz Goniewicz, Krzysztof Goniewicz, Maja Chrzanowska-Wąsik Streszczenie Ustawa z dnia 3

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZGODY NA LECZENIE WYRAŻONEJ PRZEZ OSOBĘ Z TZW. ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Streszczenie

PROBLEMATYKA ZGODY NA LECZENIE WYRAŻONEJ PRZEZ OSOBĘ Z TZW. ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Streszczenie ANNA GOLONKA PROBLEMATYKA ZGODY NA LECZENIE WYRAŻONEJ PRZEZ OSOBĘ Z TZW. ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Streszczenie Przedmiotem opracowania jest zgoda pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne na przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wprowadzenie

Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1. Zakres opracowania Wykorzystanie w tej książce tekstów przygotowanych na potrzeby Systemu Prawa Karnego nastąpiło przez ich szczególną adaptację, wobec tego, że w Systemie,

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRAWO W DZIAŁANIU 13 SPRAWY KARNE Redakcja naukowa Marek Mozgawa Warszawa 2013 ISSN 2084-1906 Nakład 300 egz. Wersja papierowa Prawa w Działaniu jest wersją pierwotną (referencyjną)

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KARTA PRAW PACJENTA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2012 Dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie z dnia 29.06. 2012 roku PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE opracowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 740 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 740 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 740 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka oipipwch@webmedia.com.pl Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN INFORMACYJNY BIURO Sekretariat: Łukasz Płaczkowski oipipsekretariat@webmedia.com.pl Rejestr prawa wyk. zawodu:

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka. poradnik dla osób starszych

Prawa człowieka. poradnik dla osób starszych Prawa człowieka poradnik dla osób starszych Dziękujemy Brytyjskiemu Instytutowi Praw Człowieka (British Institute of Human Rights BIHR), którego poradnik dla osób starszych był inspiracją i wzorem w trakcie

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny błąd medyczny

Organizacyjny błąd medyczny PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom X Sulechów 2014 ŻAKLINA SKRENTY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Organizacyjny błąd medyczny 1. Wprowadzenie Celem niniejszej publikacji jest próba ukazania przeglądu

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Błażej Kmieciak. PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (1), p. 31-37

Streszczenie. Summary. Błażej Kmieciak. PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (1), p. 31-37 Błażej Kmieciak Poszanowanie prywatności pacjenta szpitala psychiatrycznego kontekst prawny, etyczny oraz społeczny Respect for the patient s privacy in mental hospital legal, ethical and social context

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.151.1469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396 Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396 2 Spis treści Od redakcji...3 Opolskie szkice z teorii i praktyki pracy socjalnej Dorota

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU Wydanie 3 Data wydania: 02.01.2013 r. CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. KMP.574.27.2014.JJ

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. KMP.574.27.2014.JJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. KMP.574.27.2014.JJ Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo