LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu"

Transkrypt

1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu NAZWISKO IMIĘ DZIEDZINA SPECJALNOŚĆ DZIEDZINA II SPECJALNOŚĆ Abramowicz Magdalena Psychologia Psychologia Adamek Danuta Medycyna ginekologia onkologiczna Aleksiejczyk Michał Budownictwo szacowanie nieruchomości Aleksiejczyk Ryszard Budownictwo wycena nieruchomości Ambroszko Wojciech Technika samochodowa Ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych Angelow Anna Instalacje sanitarne Antas Wacław Budownictwo Araszkiewicz Henryk Medycyna instalacje sanitarne, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne utrzymanie obiektów budowlanych rozbiórka obiektów budowlanych neurologia, neurotraumatologia, neurochirurgia Balcerzak-Abresz Danuta Psychologia Banasik-Paczyńska GraŜyna Medycyna Banyś Jerzy Medycyna, diabetologia, schorzenia sercowo-naczyniowe Bańkosz Agnieszka Psychologia psychologia kliniczna Bar Beniamin Badania odsłuchowe nagrań zakłóconych badania audio, spisywanie treści, poprawa jakości nagrań, wykonywanie kopii audio Bar Władysław (grafoskopia) Grafologia

2 Barańczuk Ryszard Nurkowanie szkolenie, wypadki nurkowe, odnajdywanie i identyfikacja obiektów podwodnych, oględziny obiektów podwodnych, orzecznictwo w zakresie posiadanych uprawnień nurkowych, szkoleniowych i nieszkoleniowych, metodyka nauczania nurkowania Bartosz Henryk Maszynoznawstwo budowa maszyn rolniczych Technika samochodowa technika i budowa po samochodowych ora rekonstrukcja wypad drogowych Bąk Marek Technika samochodowa wycena warości oraz kalkulacja kosztów napraw pojazdów samochodowych Bernad Włodzimierz (grafoskopia) badanie (analiza rękopisów i podpisów, badania porównacze maszynopisów, pieczątek, identyfikacja maszyn do pisania/ Bezak Jerzy Medycyna Ortopedia Bębas ElŜbieta Księgowość Rachunkowość Białoborska Marta Budownictwo konstrukcje stalowe Biłas Mikołaj Technika samochodowa wycena wartości pojazdów samochodowych i kalkulacja kosztów napraw powypadkowych Binek Aldona badania fizykochemiczne identyfikacja, porównanie oraz ustalanie środków odurzających i substancji psychotropowych, wyrobów alkoholowych, pozostałości popoŝarowych, subtancji łatwopalnych, materiałów wybuchowych, farb, lakierów i tworzyw sztucznych, środków źrących, mikrośladów i włókien Birecka Joanna Medycyna - psychiatria Psychiatra Biuro Usług Medycznych Jarosław Mazurek specjalista medycyny sądowej Medycyna sądowa medycyna sądowa Bocianowska Maria Medycyna dermatologia, wenerologia Bocianowski Jan Medycyna - chirurgia chirurgia ogólna Bondyra Halina Medycyna - neurologia Neurologia Borowik Mariusz Medycyna sądowa medycyna sądowa

3 Brachmański Stefan Fonoskopia i akustyka przemysłowa autentyzacja nagrań, identyfikacja i weryfikacji głosu mówcy, sporządzanie stenogramu, oczyszczanie nagrań z szumu Broniarz Henryk Filatelistyka, numizmatyka, medalierstwo filatelistyka, numizmatyka, medalierstwo Broniek Roman badania fizykochemiczne fizykochemia Bryłkowski Robert Technika samochodowa Brzastowska ElŜbieta Budownictwo ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji, wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych; szacowanie nieruchomości i ekspertyzy ekonomicznofinansowe Budzanowski Kazimierz Budownictwo budownictwo Budzynowski Jan Kominiarstwo budowa, konserwacja, eksploatacja systemów kominowych, urządzeń grzewczych kominowych wentylacyjnych Bugiel Janusz Geodezja geodezja Burak Michał Biologia biologia klasyczna i genetyka Burek Ryszard Badania zapisów wizualnych badania zapisów wideo, badania fotograficzne Bydlińska Urszula Budownictwo budownictwo sanitarne Chełmoński Adam Medycyna - chirurgia chirurgia ogólna Chmiel-Sobieralska Julitta Budownictwo Specjalność architektoniczna Chmielewski Andrzej Technika chemiczna korozja metali, zabezpieczenia antykorozyjne powłokowe Chmulak Agnieszka Księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych

4 Chmulak Janina Księgowość Chodorski Jacek Medycyna - chirurgia Chrzan Tadeusz Górnictwo i geologia rachunkowość i finanse obejmujące handel i usługi, spółki z o.o., przemysł i budownictwo, spółdzielczość oraz jednostki budŝetowe neurochirurgia, neurotraumatologia i chirurgia dziecięca szkody górnicze, geologia inŝynieryjna Ciechomski Kazimierz Medycyna - chirurgia chirurgia ortopedyczna Cieszyńska Ewa Budownictwo wycena nieruchomości lokalowych, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych; sporządzanie, opiniowanie i weryfikowanie projektów budowlanych, przygotowanie dokumentacji projektowej procesu inwestycyjnego, ustanawianie odrębnej własności lokali Cieśliński Jan Technika samochodowa Cwojdziński Stanisław Technika samochodowa techniczna rekonstrukcja wypadków drogowych ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wycena warości pojazdów, ocena jakości napraw samochodowych Czarny-Ogórkowska Ewa Medycyna przemysłowa medycyna przemysłowa Czerepak Marek Medycyna - psychiatria psychiatria Czerwiński Mirosław Rolnictwo przestrzeganie trybu przyznawania i wykorzystywania środków unijnych przeznaczonych dla rolnictwa w ramach instrumentów wslnej polityki Unii Europejskiej Dancewicz Andrzej Meteorologia meteorologia i klimatologia Danilewicz Agnieszka Psychologia Psychologia dzieci i młodzieŝy Daroszewski Jacek Medycyna endokrynologia, choroby wewnętrzne Dąbrowski Adam Genetyka molekularna genetyka molekularna Delczyk Jan Rolnictwo ustalanie wysokości szkód w uprawach rolnych i budynkach gospodarstw rolnych

5 Demczuk Aleksander Ochrona przeciwpoŝarowa poŝarnictwo, BHP i zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności Dinehin Maria Medycyna - neurologia neurologia Dobosz Jerzy Ryszard Ochrona środowiska naturalnego i InŜynieria sanitarna ochrona środowiska naturalnego Domanasiewicz Adam Medycyna - chirurgia chirurgia ogólna, medycyna ratunkowa Domińska Marzena badania fizykochemiczne fizykochemia Drogosz-Rynowiecki Dominik Medycyna - psychiatria psychiatria DroŜdŜ Mariusz Telekomunikacja telekomunikacja porozumiewawcza, cyfrowe przetwarzanie dźwięku i sygnałów akustycznych Informatyka bezpieczeństwo syst informatycznych i zabezpieczanie poufn elektronicznych Dulna Maria Medycyna - psychiatria psychiatria Dutkowski Andrzej Technika samochodowa wypadki drogowe, technika motoryzacyjna oraz analiza wypadków w uŝytkowaniu maszyn Dyduch Bogusław Systemy zabezpieczeniowe Systemy zabezpieczenia mienia i osób (TV przemysłowa, alarmy, sieć komputerowa, sygnalizacja p- poŝ) Działa Krzysztof Leśnictwo leśnictwo i zieleń Dziechciaruk Janusz (grafoskopia) ekspertyza pisma, ekspertyza Dziedziczko Józef Budownictwo Dziurzyński Krystian Technika samochodowa budowa dróg i mostów, inŝynieria ruchu Odczyty z tarcz tachografów, odczyty tachografów cyfrowych, analiza pracy kierowców, rekonstrukcja wypadków drogowych Ejma Maria Medycyna - neurologia neurologia Elsner Teresa Ewa Ochrona środowiska naturalnego i InŜynieria sanitarna Technologia i normy utrzymania czystości obiektów, usługi porządkowe

6 Erbert-Cybulska Katarzyna Psychologia Fijałkowska Bernadetta Księgowość Filipek Krzysztof Jan Technika samochodowa psychologia dzieci i młodzieŝy (moŝliwości intelektualne dzieci i młodzieŝy, trudności w nauce, problemy szkolne, emocjonalne, wychowawcze, adaptacyjne i rodzinne) wynagrodzenia w samodzielnych publicznych ZOZ rekonstrukcja wypadków drogowych Firkowski Wojciech Medycyna - chirurgia chirurgia ogólna Francikiewicz Stanisław Budownictwo Franczak Frąszczak Ryszard Jerzy Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (grafoskopia) Frąszczak Piotr Grafologia badanie śladów lokomocji (traseologia) i odcisków róŝnych narzędzi na twardym Frąszczak Zdzisław podłoŝu budownictwo ogólne, wycena nieruchomości przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń; organizacja miejsc i stanowisk pracy; wymogi dot. przprowadzania szkoleń z zakresu bhp; sporządzanie dokumentacji powypadkowej; ocena ryzyka zawodowego wg przyjętych metod i zasad określających stopień zagroŝenia dla stanowiska i miejsca pracy ekspertyza, ekspertyza pisma ręcznego i maszynowego badanie i odcisków pieczątek badania traseologiczne Galecka Krystyna Psychologia psychologia Gajewski Krzysztof Technika samochodowa analiza zapisów analogowych oraz cyfrowych urządzeń rejestrujących Gajewski Sławomir Medycyna ortopedia i traumatologia projektowanie, budowa, badania doświadczalne pojazdów szynowych oraz urządzeń podlegających obciąŝeniom statycznym, Gałąź Ryszard Maszynoznawstwo dynamicznym

7 Gałka Tytus Medycyna - psychiatria psychiatria Garncarek-Lange Dorota Wacława Medycyna onkologia kliniczna i choroby wewnętrzne Gawryś Grzegorz Medycyna, endokrynologia Gąsiorowska Jolanta Medycyna, gastrologia Geringer De Oedenberg Henryk Zootechnika hodowla zwierząt, w szczególności hodowla koni Gibasiewicz Andrzej Balistyka i broń badanie broni i amunicji Giebel Otto Medycyna weterynaryjna w tym myślistwo choroby drobiu, technologia produkcji drobiu Gliniak Andrzej Budownictwo wycena nieruchomości budowlanych Glińska Anita Medycyna - psychiatria psychiatria Głowicki Robert Wynalazczość, ochrona własności przemysłowej i intelektualnej wynalazczość Rolnictwo Rolnictwo Głuszkowski Ryszard Maszynoznawstwo materiałoznawstwo, wycena rynkowa maszyn i urządzeń, maszyny i sprzęt rolniczy Wycena rynkowa sprzętu gospodarstwa domowego wycena rynkowa spr gospodarstwa domow Gołygowska Janina Księgowość rachunkowość i finanse Gorzelanny Jacek Psychologia psychologia Gosk Jerzy Medycyna - chirurgia chirurgia urazowa Gosk-Bierska Izabela Medycyna angiologia Grabowska-Chudy Teresa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne uprawa drzew i krzewów owocowych, przechowywanie owoców, ekonomika i organizacja produkcji Gramza Mateusz Sadownictwo sadowniczej

8 Grobelny Romuald Chemia analiza chemiczna róŝnych materiałów biorąc pod uwagę ich własności fizykochemiczne oraz ocena uŝytecznośći i oddziaływań na organizmy Ŝywe i środowisko Gruszecka- Marczyńska Katarzyna Medycyna Grygiel Grzegorz Psychologia zwierząt, reumatologia ocena skutków postępowania ludzi w przypadkach niewłaściwego traktowania zwierząt, odpowiedzialności człowieka w przypadku ataku zwierzęcia oraz ocena patologii w zachowaniu zwierząt w sytuacjach obejmujących interakcje człowiek zwierzę Grzela Adam Bankowość bankowość Grzybowski Witold daktyloskopia badania daktyloskopijne Gwiazda-Gryboś ElŜbieta Medycyna okulistyka Halama Piotr Medycyna Hans Bogdan Budownictwo ginekologia połoŝnictwo wycena i rozliczanie robót, wycena nieruchomości, wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem Herda-Bernasińska Joanna Psychologia Psychologia Herezo Tadeusz Budownictwo budownictwo wodnoinŝynieryjne Hojka Krzysztof Budownictwo Wycena nieruchomości Hryniewiecki Tadeusz Technika samochodowa Idźkowski Zygmunt Budownictwo Iglewski Tadeusz Technika samochodowa technika samochodowa, wypadki drogowe Budownictwo miejskie i przemysłowe technika ruchu drogowego, wypadki drogowe Iwko Jacek Chemia chemia ogólna, nieorganiczna, technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych, recykling, chemia środowiska Jabłońska Zenona Medycyna urologia chirurgia ogólna Jadczyk Piotr Ochrona środowiska naturalnego i InŜynieria sanitarna biologiczne aspekty ochrony środowiska toksykologia środowiska, biologia sanitarna, mikrobiologia środowiska Jagodzińska Jadwiga Psychologia psychologia

9 Jakubowska Beata Psychologia psychologia Jamroziak Krzysztof Balistyka i broń balistyka końcowa Janicki Bogdan Budownictwo Budownictwo ogólne, kosztorysowanie oraz rozliczanie robót Jarocki Sławomir Balistyka i broń balistyka, broń myśliwska Myślistwo wykonywanie polowa Jasiulewicz Czesław Budownictwo Szacowanie nieruchomości Jaźwiec Przemysław Medycyna Jędrzejczak Halina Księgowość Józefkiewicz Jerzy (grafoskopia) Radiologia i diagnostyka obrazowa specjalność prowadzenie ksiąg rachunkowych badanie i pisma Juskowiak Anna Medycyna - psychiatria psychiatria Juźwiak Radosław Biologia biologia klasyczna i genetyka Kacalak Jacek Medycyna - psychiatria psychiatria Kaczmarczyk Tomasz Budownictwo wycena nieruchomości Geodezja geodezja Kaczmarek Jarosław Piotr Księgowość rachunkowość, analiza finansowa, controlling, finanse i ekonomika przedsiębiorstw Kaczmarek-Stec Jolanta Psychologia psychologia kliniczna Kaczmarski Adam Psychologia psychologia Kapuściński Jarosław Medycyna otolaryngologia Karłowska Ewa Medycyna - neurologia neurologia Karp Dariusz Optyka Kasprzak Waldemar Technika samochodowa Kawińska Beata Budownictwo technologia i optyka okularowa technika samochodowa, techniczna rekonstrukcja wypadków drogowych, ruch drogowy procesy inwestycyjne, nadzór robót sanitarnych, odbiory robót budowlanych na

10 podstawie umów zawieranych w trybie k.c; ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków kontraktowych FIDiC; realizacja i rozliczanie umów na roboty budowlane współfinansowanych ze środków zewnętrznych pochodzących z UE; zamówienia publiczne Kazubiński Janusz Budownictwo wycena nieruchomości budowlanych Kilan Radosław Ochrona przeciwpoŝarowa poŝarnictwo Kiliś-Pstrusińska Katarzyna Medycyna Kinicki Waldemar Technika samochodowa, nefrologia pediatryczna technika samochodowa, badania mechanoskopowe pojazdów, wypadki drogowe Klag Józef Bezpieczeństwo i Higiena Pracy BHP ogólne Kobyłecki Józef Adam Budownictwo Budownictwo ogólne, konstrukcyjno-inŝynieryjne, szacowanie nieruchomości Kociara Wiesław Medycyna - neurologia neurologia Kociński Jerzy Geodezja geodezja Kolanko Jerzy Elektronika Elektronika uŝytkowa (RTV, komputery, telefony komórkowe); urządzenia i maszyny wyposaŝone w elektronikę; urządzenia pomiarowe elektroniczne i elektryczne Kordyś Robert daktyloskopia kryminalistyczne badanie układu linii papilarnych - daktyloskopia Korpanty-Dańda Joanna Medycyna, reumatologia Korzycki Ryszard Złotnictwo, wycena biŝuterii jubilerstwo, wycena kamieni szlachetnych Kosendiak Tomasz Elektrotechnika elektryczno-elektroniczne urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem drogowym Kosikowska Wanda Psychologia psychologia Kosior Piotr Medycyna stomatologia zachowawcza z endodoncją

11 Kossek Agata Medycyna - neurologia neurologia Kościelna Regina Psychologia psychologia Kot Teresa Księgowość rozliczenia finansowe eksportu usług budowlanych, zasady wynagradzania pracowników skierowanych do pracy za granicą, rachunkowość, płace Kotecki Leszek Medycyna pediatria Kowalewska BoŜena Medycyna Kozdrowski Dariusz Technika samochodowa, hematologia Rekonstrukcja wypadków drogowych, mechanoskopijne badania pojazdów, fotografia kryminalistyczna Kozłowska Agnieszka Medycyna - psychiatria psychiatria Krajewski Krzysztof Telekomunikacja telekomunikacja Kroczak Lesław Medycyna medycyna, specjalność: medycyna sądowa w zakresie oględzin zewnętrznych zwłok oraz szczątków ludzkich na miejscu ich znalezienia; sądowo lekarskie oględziny osób pokrzywdzonych i sprawców; kwalifikacja obraŝeń na podstawie dokumentacji medycznej; retrospektywne obliczenia stęŝenia alkoholu we krwi Krotofil Tomasz (grafoskopia) badanie i pisma Królik Andrzej Balistyka i broń badanie broni, balistyka Kruk-Ołpińska Barbara Psychologia psychologia Krupa Anna Medycyna - psychiatria psychiatria Krzysztofiak Grzegorz Ochrona przeciwpoŝarowa Kubielas Grzegorz Medycyna ochrona przeciwopoŝarowa pielęgniarstwo, pielęgniarstwo anestozjologiczne i intensywna terapia

12 Kuczer Robert Chemia Kula Marcin Technika samochodowa chemiczne badania płynów ustrojowych na obecność alkoholu analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym Kuliczkowski Maciej Balistyka i broń badanie broni i balistyka Kulpa Tomasz Medycyna - chirurgia Chirurgia ogólna i naczyniowa Kuriata Eugeniusz Informatyka ochrona informacji, systemy informatyczne, bezpieczeństwo technologii podpisu elektronicznego Kusch Krzysztof budownictwo szacowanie nieruchomości; konstrukcyjno-budowlana Kuźniar Maciej daktyloskopia badania daktyloskopijne Kwaśnica Andrzej badania fizykochemiczne Ladra Tomasz Informatyka fizykochemia, kryminalistyczne badania elektrotechniczno-poŝarowe technologia komputerowa, w tym nowoczesne technologie; technologia GSM - odczyt zawartości pamięci telefonów i kart SIM; analiza kryminalna w zakresie informatyki Lenkiewicz Beata Księgowość finanse i rachunkowość Leśkow Stefan Medycyna chirurgia urazowa i ortopedia Leśniakowski Konrad Medycyna, gastroenterologia i hepatologia Liber Arkadiusz Informatyka Informatyka Libura Grzegorz (grafoskopia) badanie porównawcze pisma ręcznego Lis Barbara Medycyna organizacja ochrony zdrowia medycyna rodzinna Lis Leonard Maszynoznawstwo mechanizacja rolnictwa Lisik Dorota Medycyna choroby zakaźne

13 Litońska-Stawirej Anna architektura krajobrazu urządzanie, projektowanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, kosztorysowanie, szacowanie znisczeń i uszkodzeń roślin; ekspertyzy rewaloryzacyjne i konserwatorskie załoŝeń ogrodowych Luśnia Tomasz (grafoskopia) grafologia, badanie Łabuś Krystyna Bankowość bankowość i obrót papierami wartościowymi Ławicki Tadeusz Przemysł spoŝywczy Łomot Marek Technika samochodowa przetwórstwo rolnospoŝywcze, maszyny i aparatura przemysłu spoŝ. technika samochodowa, wypadki drogowe Łukasiewicz Tadeusz badania fizykochemiczne kryminalistyczne badania elektrotechniczno-poŝarowe Łuków-Turkowska Bogusława Pedagogika pedagogika Łyszczak Maria Medycyna otolaryngologia foniatria Machniewski Dominik Budownictwo budownictwo zabytkowe Madera Franciszek Ochrona przeciwpoŝarowa poŝarnictwo Malik Tadeusz Geodezja gedezja Majchrowski Leszek Medycyna - chirurgia Majchrowski Zbigniew Fonoskopia i akustyka przemysłowa ortopedia chirurgia urazowa medycyna sportowa hałasy i wibracje Grochowska Dominika Księgowość Rachunkowość i księgowość Majewski Jan eksploatacja i naprawa taboru i sprzętu komunikacyjnego eksploatacja i naprawa taboru i sprzętu komunikacyjnego Malewski Jerzy Górnictwo i geologia górnictwo i geologia Maszynoznawstwo Ochrona środowiska naturalnego i InŜynieria sanitarna specjalność mechani maszyn, ślusarstwo blacharstwo ochrona środowiska zasobów naturalnych gospodarka odpadam Malus-Gronowska Danuta Medycyna kardiologia

14 Marczyński Leszek Budownictwo nadzorowanie prac budowlanych, projektowanie i opracowywanie technologii związanych z montaŝem i układaniem okładzin ceramicznych, klinkierowych i z kamienia naturalnego, uszczelnianiem na róŝnych obiektach budowlanych, w tym basenach kąpielowych Markiewicz Janusz Balistyka i broń badanie broni i amunicji Informatyka przestępczość kompu Markiewicz Janusz badanie śladów lokomocji (traseologia) i odcisków róŝnych narzędzi na twardym podłoŝu badania mechanoskopijne Masztalska Ewa Budownictwo budownictwo i architektura (wykonywanie planów urbanistycznych i realizacyjnych budownictwa miejskiego i wiejskiego), wykonywanie projektów budowlanych, wycena nieruchomości budowlanych Maślanka Zbigniew Księgowość księgowość i finanse Matkowski Krzysztof Rolnictwo ochrona roślin, uszkodzenie płodów rolnych, ocena materiału wegetatywnego, mikologia Matulewicz Stanisław Psychologia psychologia Mazurczyk Zbigniew Medycyna - psychiatria psychiatria Mazurec Jerzy Medycyna Mazurkiewicz Wojciech Instalacje sanitarne implantologia stomatologiczna; implantoprotetyka instalacje sanitarne, instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne, cieplne i wodociągowokanalizacyjne Metner Elwira Medycyna kardiologia Michalak Stanisława Krystyna Budownictwo wycena nieruchomości Michalewicz Beata Psychologia Psychologia Michalski Marek Materiałoznawstwo Michałowski Ryszard Technika samochodowa wytrzymałość i badanie materiałów wycena wartości pojazdów samochodowych; kalkulacja kosztów napraw powypadkowych Wycena maszyn i urządzeń wycena maszyn, urz pojazdów Mielcarek Marek Wycena maszyn i urządzeń wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

15 Mielnicka GraŜyna Medycyna Mierzwiak- Rogozińska Halina Medycyna okulistyka Miksiewicz Krzysztof Technika samochodowa Milan Kazimiera Medycyna Miller Jacek Budownictwo wycena wartości pojazdów samochodowych i kalkulacja kosztów napraw powypadkowych medycyna przemysłowa sporządzanie, opiniowanie i weryfikowanie projektów budowlanych, planów zagospodarowania przestrzennego, prawo budowlane Minkiewicz Jacek Medycyna - chirurgia Miszczyszyn Mariusz Wycena maszyn i urządzeń Miszczyszyn Mariusz Technika samochodowa Modrzejewski Szymon Budownictwo chirurgia urazowo ortopedyczna wycena maszyn, urządzeń i pojazdów ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wycena warości pojazdów, ocena jakości napraw samochodowych ocena wpływu robót strzałowych prowadzonych w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych na budynki i obiekty kubaturowe Moskal Jan Medycyna sądowa medycyna sądowa Moskalczuk Adam badanie śladów lokomocji (traseologia) i odcisków róŝnych narzędzi na twardym podłoŝu badania traseologiczne Mroziewska Katarzyna Psychologia Psychologia Muchalski Bronisław Budownictwo budownictwo ogólne Mućko Kamil Medycyna Murawski Wojciech Grafologia badanie porównawcze pisma ręcznego Murmyłło Marcin Medycyna choroby płuc (pulmonologia) i Muskała Tadeusz Budownictwo Specjalność konstrukcyjnobudowlana

16 Narkiewicz Augustyn Księgowość prawo handlowe - łączenie i rozliczanie przejęć spółek prawa handlowego, prawo bilansowe i podatkowe; ocena programów inwestycyjnych, wycena przedsiębiorstw, finansowe rozliczenia wewnątrz korporacyjne, ceny transferowe, wymogi międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, konsolidacja sprawozdań, audyt wewnętrzny, projekty finansowane ze środków UE Negrusz-Kawecka Marta Medycyna kardiologia Niemiec Andrzej Informatyka informatyka, oprogramowanie uŝytkowe Nikiel Marek Medycyna - neurologia neurologia NiŜyński Jacek badania fizykochemiczne fizykochemia Noceń-Rychlewska Barbara Medycyna nefrologia Nosek-Baran GraŜyna Medycyna Nowak Adam daktyloskopia kryminalistyczne badanie linii papilarnych - daktyloskopia Nowak Tomasz badania fizykochemiczne fizykochemia Nowicki Krzysztof Budownictwo kosztorysowanie, wycena nieruchomości Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem wycena maszyn i urz trwale zwiazanych z gruntem, kosztoryso wycena nieruchomoś Nowik Hanna Psychologia Psychologia kliniczna Obałek Maria Psychologia psychologia Oborska-Wyroślak Ewa Księgowość płace Obuszko Zdzisław Medycyna - chirurgia chirurgia ogólna Medycyna - chirurgia onkologia Ochman Maria Medycyna onkologia Olszewski Ryszard Medycyna weterynaryjna w tym weterynaria, myślistwo

17 myślistwo Olszowiec Waldemar Medycyna - chirurgia chirurgia ortopedyczna Orlicz ElŜbieta Medycyna choroby zakaźne Orłowski Wiesław Technika samochodowa technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków i zdarzeń drogowych; wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych Ossowska GraŜyna Medycyna - neurologia neurologia Ostrowski Janusz Wycena maszyn i urządzeń wycena maszyn i urządzeń technicznych Otfinowski Janusz Budownictwo Owarzany Stanisław Budownictwo wycena nieruchomości budowlanych konstrukcyjno-budowlana, ocena i badanie stanu technicznego obiektów budowlanych Owczarek Irena Medycyna kardiologia Pacholska Dorota Medycyna okulistyka Paciorek Anna Księgowość rachunkowość w rolnictwie, spółdzielczości, spółkach prawa handlowego Pająk Iwona Medycyna i kardiologia, hipertensjologia Palmowska Małgorzata Język migowy Paluch Ryszard Antropologia Ergonomia przewlekłe choroby u ruchu i przewlekłe ch obwodowego układu nerwowego wywołan sposobem wykonywa pracy Panek Cezary Medycyna psychiatria Parcia Ryszard Rzeczoznawstwo majatkowe rzeczoznawstwo majątkowe Patkowski Janusz Medycyna astmologia alergologia

18 Pawełczyk Jerzy Medycyna - chirurgia chirurgia Pawlaczek Alfred Technika samochodowa technika samochodowa, wypadki drogowe Wycena maszyn i urządzeń wycena maszyn i urz Pawlikowska ElŜbieta Budownictwo budownictwo ogólne Pękalski Marcin Technika samochodowa Filatelistyka, numizmatyka, Pieńkowski Robert medalierstwo technika samochodowa, wypadki drogowe numizmatyka i medalierstwo Pietrzyk Jan Geodezja geodezja Piotrowski Ryszard Informatyka Płocharz-Zbroniec Joanna (grafoskopia) przestępczość komputerowa, technik komputerowych i kart płatniczych, rozpoznawanie oryginalnego i nielegalnego oprogramowania klasyczne badania, w tym: analiza porównawcza rękopisów i podpisów, identyfikacja osób na podstawie badań pisma; weryfikacja autentyczności podpisów; badania porównawcze maszynopisów, identyfikacja grupowa i indywidualna maszyn do pisania oraz pieczątek, badania porównawcze pieczątek Płoszaj Robert badania fizykochemiczne kryminalistyczne badania elektrotechniczno-poŝarowe daktyloskopia badania daktyloskop Płudowski Lesław Bankowość bankowość Początek Karol Medycyna Polecki Arkadiusz Górnictwo i geologia geologia i geologia inŝynieryjna Popławski Janusz Pedagogika pedagogika Potoczek Stanisław Medycyna hematologia Przesławski Marek Technika samochodowa technika samochodowa i wypadki drogowe Maszynoznawstwo maszynoznawstwo, rzeczoznawstwo mas

19 Puchalski Maciej Księgowość Rachunkowość i finanse Pustelnik Urszula Pismo dla niewidomych Pismo punktowe L. Braille'a dla niewidomych Pyka Małgorzata Psychologia psychologia Radwan Piotr Technika samochodowa Rakoczy Artur Badania odsłuchowe audio Rataj Maciej Budownictwo Rodziewicz Zbigniew Technika samochodowa technika samochodowa ruch drogowy szkody komunikacyjne badania odsłuchowe audio budownictwo ogólne, prawo budowlane; ocena i ekspertyza w zakresie utrzymania stanu technicznego obiektów technika ruchu drogowego i wypadków drogowych Rogalska- Towarnicka Teresa Psychologia psychologia Rogowski Adam Rolnictwo uprawa i nawoŝenie roślin, wycena szkód w uprawach i zbiorach, wycena gruntów rolnych, ocena materiału wegetatywnego, warunki chowu zwierząt, budowa,eksploatacja, wycena maszyn i narzędzi rolniczych Rogowski Wojciech Budownictwo Wycena nieruchomości i urządzeń trwale związanych z gruntem; wycena przedsiębiorstw Rojewski Andrzej Technika samochodowa ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych Romanowicz Bogusław Medycyna - chirurgia chirurgia urazowa ortopedia Rutkiewicz Jacek Medycyna - chirurgia chirurgia Rutkowska Anna Przemysł spoŝywczy ekonomika i organizacja Księgowość stosowanie prawa podatkowego - poda dochodowego od osó prawnych Rychlewski Dariusz Medycyna - chirurgia chirurgia ogólna Rychlik-Golema Wiesława Medycyna badanie śladów lokomocji (traseologia) i odcisków róŝnych narzędzi na twardym Sagan Andrzej podłoŝu, angiologia badania oznakowań identyfikacyjnych, badania zamków, zamknięć, kłódek,ustalanie przebiegu zdarzenia na podstawie pozostawionych śladów

20 Sarniak Anna Medycyna - psychiatria psychiatria Sąd Okręgowy we Wrocławiu RODK RODK Senczyno Andrzej Budownictwo nieruchomości oraz wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem Sendyka Maria Psychologia psychologia Serwacka-śłobińska Beata Medycyna - neurologia neurologia Sidorowicz Alicja Medycyna kardiologia Sieczkowski Marian Kolejnictwo Sikorski Piotr Technika samochodowa bezpieczeństwo, technika i zasady prowadzenia ruchu kolejowego wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych Skiba Krzysztof daktyloskopia badania daktyloskopijne Skowrońska- Witczak Urszula Psychologia Psychologia Skubikowska GraŜyna (grafoskopia) badanie i pisma Skubikowski Tadeusz badanie śladów lokomocji (traseologia) i odcisków róŝnych narzędzi na twardym podłoŝu badania oznakowań identyfikacyjnych, badania mechanoskopijne Słończewski Bohdan Medycyna Bezpieczeństwo i Smacka Renata Higiena Pracy BHP ogólne Sokolska-Stanek Beata Biologia biologia klasyczna i genetyka Sokołowski Jerzy Medycyna - chirurgia chirurgia urazowoortopedyczna Sołtysiak Zdzisław Medycyna weterynaryjna w tym myślistwo patologia weterynaryjna i parazytologia Spurek Marta Księgowość prowadzenie ksiąg rachunkowych Spuziak Wiesław Budownictwo budownictwo komunikacyjne Standio Ewa Budownictwo wycena nieruchomości Staniszewska Ewa Księgowość prowadzenie ksiąg rachunkowych Stapińska-Zamiara Jolanta i

21 (grafoskopia) Stawarski Andrzej Medycyna pediatria Stawiarski Przemysław Budownictwo kierowanie robotam budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów; wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń oraz jakość produktów i usług w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych chirurgia urazowa Stec Aleksander Medycyna - chirurgia ortopedia budowa, konserwacja, eksploatacja systemów kominowych, urządzeń grzewczych kominowych Stefański Marek Kominiarstwo wentylacyjnych infromatyka, bezpieczeństwo Stolarski Marek Piotr Informatyka komputerowe ekspertyzy techniczne pojazdów samochodowych i Struś Mieczysław Technika samochodowa wypadków drogowych Suligowski Leszek Psychologia psychologia Suszek Edyta Medycyna - psychiatria psychiatria Szczepaniak Andrzej Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - BHP - badania wypadków - ocena ryzyka zawodowego - przestrzeganie przez pracodawców pr.pracy Szczęsna Krystyna Księgowość rachunkowość i finanse Szemborski Henryk Dzieła sztuki ocena autentyczności dzieł sztuki i antyków, wycena wartości materialnej dzieł sztuki i antyków. obejmujące dziedziny: malarstwo, grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne i sztuka uŝytkowa, medalierstwo artystyczne powstałych od XVI do XX wieku Szozda Ryszard Medycyna medycyna przemysłowa ergonomia organizacja ochrony zdrowia orzecznictwo lekarskie choroby płuc (pulmonologia) Szuba Marek Elektrotechnika elektroenergetyka Ślęzak Józef Budownictwo wycena nieruchomości Ślósarz Wiesław Seksuologia seksuologia Świtalski Walenty Wiktor Geodezja geodezja Tabisz BoŜena Geodezja geodezja i kartografia Tarantowicz Piotr Medycyna - neurologia neurologia Bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i hig pracy przy wykonyw robót budowlanych

22 Tomiałowicz Marek Medycyna ginekologia i połoŝnictwo Toporowska ElŜbieta Medycyna - neurologia neurologia Trachimowicz Zbigniew Geodezja geodezja Trzebińska Maria Instalacje sanitarne instalacje sanitarne, urządzenia cieplne i zdrowotne Tuchendler Renata Medycyna i endokrynologia Ugorski Wojciech Medycyna i kardiologia Ujma-Czapska Barbara Medycyna - neurologia neurologia neurologia dziecięca Walijewska Iga Medycyna - psychiatria psychiatria Warszawski Mirosław Medycyna - neurologia neurologia Warwas Jolanta Medycyna okulistyka Warwas Krzysztof Medycyna - chirurgia chirurgia dziecięca Waszczyk Dorota Psychologia psychologia dzieci i młodzieŝy Waszkiewicz Katarzyna (grafoskopia) badanie i pisma Wawrzyniak Dorota (grafoskopia) badanie i pisma Wąsek Rafał Ochrona przeciwpoŝarowa poŝarnictwo Wepsięć Michał Medycyna sądowa medycyna sądowa Wiącek Wiesław Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przemysł rolno-spoŝywczy Wiczkowski Jerzy Rzeczoznawstwo majątkowe wycena nieruchomości i praw majątkowych, wycena przedsiębiorstw Wicher Andrzej medycyna - chirurgia chirurgia ogólna Wieruszewski Tomasz Medycyna - neurologia neurologia Wilbik Dariusz Psychologia Psychologia Wiszniowski Edward Księgowość zarządzanie finansami, bankowość i wycena przedsiębiorstw Wiśniewski Maciej Budownictwo Szacowanie nieruchomości ekonomia, rachunkowość i Wolny Maciej Księgowość finanse publiczne Budownictwo szacowanie i wycena nieruchomości i ruch

LISTA BIEGŁYCH 2015 r. (stan na dzień 05.02. 2015 roku)

LISTA BIEGŁYCH 2015 r. (stan na dzień 05.02. 2015 roku) Dz. U. Nr 15 poz. 133 z 24.01.2005 r. LISTA BIEGŁYCH 2015 r. (stan na dzień 05.02. 2015 roku) I. Budownictwo, kosztorysowanie, architektura II. Bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia sanitarne III.

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2014 r. POZNAŃ Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy str. 6 2. Bibliotekarstwo str. 7 3. Broń palna str. 7 4. Chłodnictwo, klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r.

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017 Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Spis dziedzin specjalności 1. Akustyka 1 2. Analiza czasu pracy kierowców 1 3.

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2013 r. POZNAŃ Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2. Bibliotekarstwo 3. Broń palna 4. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku LP Nazwisko i imię Adres Numery telefonów ARCHITEKTURA Borowski Sławomir 2 mgr inż. Cybulski Waldemar

Bardziej szczegółowo

NAUKI TECHNICZNE I INNE

NAUKI TECHNICZNE I INNE LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH USTANOWIONYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W SIERADZU NAUKI TECHNICZNE I INNE BANKOWOŚĆ 1. mgr Jerzy Bubel 607-370-705 jerzy.bubel@wp.pl! działalność zawieszona do 31.12.2016r. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 marca 2010 r. Kadencja 2010-2014

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 marca 2010 r. Kadencja 2010-2014 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 marca 2010 r. Kadencja 2010-2014 LP Nazwisko i imię Adres Numery telefonów AKUSTYKA Pusłowski Zbigniew Dom: 845-48-57 K:

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku stopień naukowy nazwisko imię adres dziedzina zakres informacje dodatowe dr nauk med. Carewicz Romuald

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. SKŁAD OSOBOWY Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. Skład osobowy 2014 został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Katedry, Kliniki, Zakłady i Działy UMW zgodnie ze stanem z 1 kwietnia 2014 r. Uwzględniono

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: 1. 13 wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas.- Wyd. 6.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI

Bardziej szczegółowo

694-000-784 8.00-18.00 gotówka, przelew Działalność motoryzacyjna, usługi wulkanizacyjne.

694-000-784 8.00-18.00 gotówka, przelew Działalność motoryzacyjna, usługi wulkanizacyjne. USŁUGI Tyczyn Z.U.H WOD-KAN (SKLEP) Kaczor Ryszard Tyczyn ul. Grunwaldzka 70 2219-452, 603-747-225 8.00-17.00 sob. 8.00-13.00 Instalatorstwo sanitarne i ogrzewania. SprzedaŜ materiałów instalacyjnych.

Bardziej szczegółowo

W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali:

W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali: W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali: mgr Małgorzata Rejnik, Zastępca Kanclerza, za skuteczną i efektywną koordynację zadań związanych z realizacją projektów, obsługą

Bardziej szczegółowo

Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265)

Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265) Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265) 2 Gazeta AMG nr 3/2012 1/2013 Z życia Uczelni Prof. Zdzisław Wajda został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego str. 12 Dzień Wykładu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I TECHNIKI (wg klasyfikacji OECD)

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I TECHNIKI (wg klasyfikacji OECD) KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I TECHNIKI (wg klasyfikacji OECD) 1. Nauki przyrodnicze 1.1 Matematyka Matematyka czysta, matematyka stosowana; Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 1 ; 1.2 Nauki o komputerach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków

Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków Tytuł Autor Lp. ABC chorób wieku dziecięcego Roma Rokicka-Milewska 1 ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 59

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 59 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje

Bardziej szczegółowo

Zakres badań kryminalistycznych

Zakres badań kryminalistycznych SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Taktyki i Techniki Kryminalistycznej Maria Kaczmarek Leszek Koźmiński Zakres badań kryminalistycznych Przykładowe pytania do biegłych wrzesień 2008 Redakcja językowa i korekta

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Górki 11 prowadzona w niewyspecjalizowanych 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 74.90.Z

Bardziej szczegółowo

Lp. ID Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo Rok wydania 1 63687 Podstawy zarządzania informacją

Lp. ID Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo Rok wydania 1 63687 Podstawy zarządzania informacją Lp. ID Tytuł Autor ISBN/ISSN Rok wydania 1 63687 Podstawy zarządzania informacją 2 43254 Rynek książki w Polsce 2012. Dystrybucja 3 43218 Rynek książki w Polsce 2012. Papier 4 43200 Rynek książki w Polsce

Bardziej szczegółowo