REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU"

Transkrypt

1 REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, (dalej określanej jako UAP ), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, działając na podstawie art. 186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.; dalej określanej jako ustawa ) ustala niniejszy regulamin, określający warunki, formy, i tryb przyznawania i wypłacania oraz określania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów UAP, jak również zasady i tryb przyznawania miejsc w domach studenckich UAP. Rozdział I Postanowienia ogólne Środki pomocy materialnej dla studentów UAP pochodzą z budżetu państwa. 1 2 Pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UAP stanowią: 1) Stypendium socjalne, 2) Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, 3) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 4) Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, 5) Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, 6) Stypendium na wyżywienie, 7) Stypendium mieszkaniowe, 8) Zapomogi. 1

2 Rozdział II Organy UAP właściwe w sprawach pomocy materialnej dla studentów 3 1. Decyzje w sprawie świadczeń, o których mowa w 2 pkt 1-3 i 6-8 podejmuje Wydziałowa Komisja Stypendialna. 2. Wydziałową Komisję Stypendialną powołuje Dziekan Wydziału spośród studentów oddelegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego i pracowników UAP. 3. W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej wchodzą: - prodziekan, kierownik studiów wieczorowych albo kierownik studiów zaocznych jako przewodniczący, - przedstawiciel organizacji samorządu studenckiego, - przedstawiciele studentów poszczególnych lat studiów, - pracownik sekcji ds. socjalno bytowych studentów UAP. 4. Liczbę przedstawicieli studentów w Komisji, jak również zasady uczestnictwa w jej pracach określa Dziekan, z zachowaniem zasady, że studenci stanowią większość składu komisji Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej przysługuje studentowi odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej. 3. Wydziałowa Komisja Stypendialna przekazuje odwołanie Odwoławczej Komisji Stypendialnej wraz ze swą opinią. 4. Wydziałowa Komisja Stypendialna uznając, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może sama zmienić zaskarżoną decyzję. 5 2

3 1. Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor spośród studentów oddelegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego i pracowników UAP. 2. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą: - prorektor ds. studentów jako jej przewodniczący, - przedstawiciel Samorządu Studenckiego, - przedstawiciele Wydziałowych Komisji Stypendialnych, - przedstawiciel Sekcji ds. socjalno-bytowych studentów UAP. 3. Studenci stanowią większość składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 4. Zasady uczestnictwa w pracach Odwoławczej Komisji Stypendialnej określa Rektor. Rozdział III Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej Oddział I Postanowienia wspólne 6 1. Stypendia, o których mowa w 2 pkt 1-7 studenci mogą otrzymywać przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego, chyba, że co innego wynika z niniejszego regulaminu. 2. Stypendia, o których mowa w ust. 1 wypłacane są, co miesiąc Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na każdym z tych kierunków. 2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać: - stypendium socjalne, - stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, - stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, - stypendium na wyżywienie, 3

4 - stypendium mieszkaniowe, - stypendium za wyniki w sporcie, wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. 3. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie nie przysługuje chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. 8 Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w 2 pkt 1, 2, 6,7, przysługujących studentowi, nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich W przypadku, gdy wypłata świadczenia uzależniona jest od złożenia wniosku przez studenta, złożenie takiego wniosku po terminie wskazanym w niniejszym regulaminie, nie pozwala na spłatę świadczenia za okres pomiędzy powyższym terminem, a terminem złożenia wniosku. 2. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej student składa w sekcji do spraw socjalno bytowych studentów UAP Wydziałowe Komisje Stypendialne i Odwoławcza Komisja Stypendialna zastrzegają sobie możliwość sprawdzania danych zawartych we wnioskach i dokumentach składanych przez studentów, w szczególności w przypadku ubiegania się o świadczenia, o których mowa w 2 pkt 1, 3, W przypadku stwierdzenia niezgodności treści wniosku lub dokumentów ze stanem faktycznym, niezależnie od odpowiedzialności cywilnej lub karnej studenta, wynikającej z odrębnych przepisów, Wydziałowa Komisja Stypendialna zawiadamia o takim fakcie Rektora, celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 4

5 3. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez studenta, Rektor może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną, co jest równoznaczne z utratą prawa do świadczeń pomocy materialnej. 4. Student jest obowiązany do zwrotu wszelkich świadczeń pomocy materialnej, które otrzymał bez podstawy prawnej, w szczególności zaś w wyniku podania nieprawdziwych danych lub przedstawienia nieprawdziwych dokumentów Student w okresie korzystania z urlopu dziekańskiego traci prawo do stypendium socjalnego, mieszkaniowego i stypendium na wyżywienie, natomiast wypłata stypendium za wyniki w nauce lub sporcie zostaje wstrzymana. Spłata stypendium za wyniki w nauce lub sporcie następuje po powrocie z urlopu. 2. W przypadku zaliczenia warunkowego sesji, student może otrzymywać nadal przyznane świadczenia pomocy materialnej. Wypłata wstrzymanych stypendiów następuje od m-ca, w którym spełniony został warunek określony wpisem warunkowym. Świadczenia te wypłaca się z wyrównaniem. 3. Studenci oddelegowani na studia w ramach programu Erasmus Socrates i umów dwu stronnych, zachowują prawo do otrzymywania przyznanych świadczeń pomocy materialnej. 12 Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego regulaminu, student traci prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej, również w wyniku zawieszenia go w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów UAP. Oddział II Stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie. 13 5

6 1. Stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium na wyżywienie przyznawane jest na okres jednego semestru. 2. Stypendia określone w ust. 1 przyznawane są na wniosek studenta. 3. Wniosek o przyznanie stypendium na semestr zimowy student powinien złożyć w terminie do dnia 30 września a wniosek o przyznanie stypendium na semestr letni w terminie do 30 stycznia Z zastrzeżeniem 16 stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie przysługuje studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o przyznanie w danym semestrze stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego i stypendium na wyżywienie, ustala co semestr Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, zgodnie z zasadami określonymi art. 179 ustawy. 3. Wysokość stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego oraz stypendium na wyżywienie, ustala, co semestr lub na rok akademicki Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe lub stypendium na wyżywienie, student zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenia o dochodach rodziny, i inne dokumenty. 2. W przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium zarówno w semestrze zimowym jak i letnim, składając wniosek o przyznanie stypendium w semestrze letnim, student może złożyć oświadczenie, że dane zawarte we wniosku i dokumentach składanych na semestr zimowy nie uległy zmianie. 3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 16 6

7 1. Możliwość ubiegania się o stypendium mieszkaniowe mają studenci studiów stacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej a ponadto zakwaterowani są w domach studenckich lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do UAP uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 2. Stypendium mieszkaniowe nie przysługuje osobom, które posiadają stały adres zamieszkania w miejscowości położonej w odległości nie większej niż 50 km od Poznania. 3. Studenci zakwaterowani poza domami studenckimi, zobowiązani są do przedłożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzający ten fakt. 4. W przypadku, kiedy współmałżonek studenta UAP jest osobą niepracującą i nie studiującą, przysługuje studentowi z tego tytułu dodatkowe stypendium mieszkaniowe na współmałżonka. 5. W przypadku, kiedy student UAP wychowuje dziecko, może dodatkowo ubiegać się o przyznanie stypendium mieszkaniowego na to dziecko. Oddział III Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta. 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres jednego semestru. 3. Wniosek o przyznanie stypendium na semestr zimowy student zobowiązany jest złożyć w terminie do dnia 30 września a wniosek o przyznanie stypendium na semestr letni do dnia 30 stycznia. 4. Do wniosku o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1 student powinien dołączyć zaświadczenie właściwego organu potwierdzające niepełnosprawność studenta. Postanowienia 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 7

8 5. W zależności od stopnia niepełnosprawności, wynikającego z przedłożonego przez studenta zaświadczenia, ustala się trzy kategorie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych: 1) I KATEGORIA dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (d. I grupa inwalidów), 2) II KATEGORIA dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (d. II grupa inwalidów), 3) III KATEGORIA dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (d. III grupa inwalidów). 18 Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala, co semestr lub na rok akademicki Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Oddział IV Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymać student, który w minionym roku akademickim uzyskał ze studiów wysoką średnią ocen, lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 2. Student, który osiąga jednocześnie dobre wyniki w nauce i sporcie, może otrzymać jedno świadczenie - stypendium za wyniki w nauce i sporcie w wysokości równej wyższemu ze świadczeń określonych na podstawie, 25 lub 28 ust. 6 niniejszego Regulaminu. 20 Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest na rok akademicki. 21 8

9 1. Stypendium za wyniki w nauce przysługuje studentom począwszy od II roku studiów. Stypendium za wyniki w nauce wypłaca się na podstawie rocznej średniej oceny wyników uzyskanych na egzaminach i zaliczeniach z oceną w trakcie minionego okresu akademickiego. 2. W przypadku pobytu studenta na stypendium zagranicznym średnia ocen ustalana jest na podstawie wyników w nauce uzyskanych na stypendium oraz w UAP. W takim przypadku ustalenie średniej ocen następuje w oparciu o decyzję Dziekana Wydziału, wydaną do dnia 30 września danego roku. 3. Studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UAP i w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia podjęli w UAP studia drugiego stopnia, mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce na I roku studiów drugiego stopnia, na podstawie średniej uzyskanej na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 4. Studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w innych uczelniach i w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia podejmą studia drugiego stopnia w UAP, mają prawo do stypendium za wyniki w nauce pod warunkiem dostarczenia w terminie do 30 września danego roku zaświadczenia o wysokości średniej ocen uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. W takim przypadku, wysokość uzyskanej średniej ocen jest podstawą do naliczenia stypendium zgodnie z kryteriami przyjętymi w UAP. Dla kierunków rozpoczynających studia w semestrze letnim, termin składania zaświadczeń trwa do końca lutego danego semestru Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane tylko studentowi, który w minionym roku akademickim terminowo zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów na danym roku. Terminowe zaliczenie przedmiotów oznacza: 1) zaliczenie zimowej sesji egzaminacyjnej w terminie do 15 lutego w stosunku do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 2) zaliczenie letniej sesji egzaminacyjnej do 15 czerwca w przypadku studentów studiów stacjonarnych, 3) zaliczenie letniej sesji egzaminacyjnej do 30 lipca w przypadku studentów studiów niestacjonarnych. 9

10 2. W szczególnych przypadkach, na mocy indywidualnej decyzji Dziekana Wydziału, możliwe jest uwzględnienie ocen uzyskanych po terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2 i 3, nie później jednak niż do 30 września. 3. Stypendium za wyniki w nauce nie przyznaje się w razie warunkowego zaliczenia sesji zimowej lub letniej. 4. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje studentowi w czasie powtarzania roku Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest przez okres do 9 miesięcy w roku akademickim (w tym 4 miesięcy w semestrze zimowym i 5 miesięcy w semestrze letnim), a dla studentów ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich i studiów ostatniego roku studiów drugiego stopnia, przez okres do 10 miesięcy (odpowiednio 4 miesięcy w semestrze zimowym i 6 miesięcy w semestrze letnim). 2. Pierwsza wypłata stypendium za wyniki w nauce następuje w listopadzie i obejmuje spłatę za październik. 3. Studentom kończącym studia przed terminem określonym w Regulaminie Studiów, wypłaca się stypendium naukowe, w kwocie łącznej za okres między faktycznym a regulaminowym terminem ukończenia studiów. 24 Wysokość stypendium za wyniki w nauce ustala Rektor, na okres roku akademickiego, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego Ustala się następujące stopnie i kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce; - I STOPIEŃ w razie osiągnięcia średniej ocen od 4,60 do 4,80, - II STOPIEŃ - w razie osiągnięcia średniej ocen od 4,81 do 4,90, - III STOPIEŃ - w razie osiągnięcia średniej ocen 4,91 i powyżej, 10

11 - IV STOPIEŃ - w razie osiągnięcia średniej ocen 4,91 i powyżej, na zasadach określonych w 26. Dla kierunku Architektura i Urbanistyka ustala się następujące stopnie i kryteria za wyniki w nauce: - I STOPIEŃ w razie osiągnięcia średniej ocen od 4,40 do 4,60, - II STOPIEŃ - w razie osiągnięcia średniej ocen od 4,61 do 4,80, - III STOPIEŃ - w razie osiągnięcia średniej ocen 4,81 i powyżej, - IV STOPIEŃ - w razie osiągnięcia średniej ocen 4,81 i powyżej, na zasadach określonych w Stypendium I, II i III STOPNIA przyznawanie jest bez konieczności składania wniosku przez studenta. 3. Wysokość stypendium IV stopnia jest suma stypendiów III i IV, których wysokość regulowana jest zarządzeniem Rektora UAP Stypendium IV STOPNIA może otrzymać tylko jeden student z każdego wydziału UAP. 2. Z uwagi na specyfikę UAP, w której wpływ na średnią ocen w głównej mierze mają oceny z różnych dyscyplin artystycznych, w celu zobiektyzowania kryteriów i wyłonienia studentów osiągających najlepsze wyniki, stypendium IV STOPNIA przyznawane jest w oparciu o wyniki corocznego przeglądu artystycznego (wypłacane przez okres 9 miesięcy). 3. Student ubiegający się o przyznanie stypendium IV STOPNIA zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie mu tego stypendium w terminie do 30 września, wraz z opinią dziekana lub prodziekana potwierdzającą średnią ocen i nienaganną postawę w wywiązywaniu się z obowiązków studenta. 4. Przyznanie stypendium IV STOPNIA odbywa się na podstawie wyników przeglądu artystycznego, przy czym ocenie podlegają tylko realizacje praktyczne wykonane w mijającym roku akademickim, których oceny wpłynęły na średnią ocen studenta. 5. W skład komisji dokonującej przeglądu artystycznego wchodzą: dziekani, prodziekani i kierownicy katedr. 11

12 6. W przypadku nie zgłoszenia się lub nie wyłonienia reprezentanta wydziału, niewykorzystane stypendium nie może być przyznane studentowi innego wydziału. 7. Stypendium IV STOPNIA nie może być większe od nagrody ministra za osiągnięcia w nauce.( wysokość stypendium reguluje zarządzenie Rektora UAP). 8. Rozstrzygnięcie przeglądu następuje do 15 października każdego roku O stypendium za wyniki w sporcie ubiegać się może student, który ukończył pierwszy rok studiów, jak również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria dla uzyskania tego stypendium na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia 2. Stypendium za wyniki w sporcie przyznawane jest na wniosek studenta, złożony w terminie do dnia 30 września. 3. Do otrzymania stypendium za wyniki w sporcie uprawnia studenta zajęcie indywidualnie lub drużynowo miejsca medalowego w zawodach krajowych (Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych typ: uniwersytety) lub miejsca w pierwszej dziesiątce w zawodach międzynarodowych jako reprezentant Polski. 4. Stypendium za wyniki w sporcie jest przyznawane na okres roku akademickiego i jest wypłacane przez okres do 9 miesięcy. 5. Wysokość stypendium za wyniki w sporcie określa na okres roku akademickiego Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Oddział V Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe studentowi, który osiągnął 12

13 wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów. 2. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1 może ubiegać się student, który zaliczył pierwszy rok studiów, jak również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria do uzyskania tych stypendiów na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia Stypendia, o których mowa w 28 przyznaje właściwy minister na wniosek Rady Wydziału, przedstawiony przez Rektora, stosownie do odrębnych przepisów. 2. Student, który otrzymał stypendium ministra za osiągnięcia w nauce nie otrzymuje stypendium za wyniki w nauce w UAP. 3. Student, który otrzymał stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe albo stypendium przyznawane na postawie art. 22 ust. 3 ustawy o kulturze fizycznej, nie otrzymuje stypendium za wyniki w sporcie przyznawanego przez UAP. Oddział VI Zapomogi 30 Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 31 Zapomoga może być przyznana studentowi przez Wydziałową Komisję Stypendialną, wyłącznie doraźnie i nie więcej niż dwa razy w roku akademickim

14 1. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student narażony doraźnie na pogorszenie sytuacji materialnej. Przyczynami uzasadniającymi wypłatę zapomogi mogą być w szczególności, zależnie od okoliczności: 1) nieszczęśliwy wypadek, 2) długotrwała chorobą, 3) śmierć członka rodziny będącego we wspólnym gospodarstwie domowym, 4) powstanie szkody wynikłej z kradzieży lub innych zdarzeń losowych, 5) inne ważne okoliczności. 2. Wniosek o zapomogę powinien zawierać uzasadnienie oraz, stosownie do okoliczności, powinien być szczegółowo udokumentowany. Rozdział IV Przyznawanie miejsc w domu studenckim Studenci ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim w danym roku akademickim zobowiązani są złożyć stosowne wnioski w sekcji ds. socjalno bytowych UAP, w terminie zgodnym z zawartym porozumieniem pomiędzy Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu a Politechniką Poznańską. 2. Decyzje w sprawach miejsc w domu studenckim podejmuje Wydziałowa Komisja Stypendialna; postanowienia rozdziału II niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 14

15 2. Student traci prawo do zajmowanego miejsca w domu studenckim przed upływem czasu, na jaki mu go przyznano, jeśli: 1) zalega z opłatą powyżej 2 miesięcy; w takim przypadku podstawą decyzji są informacje uzyskane z domu studenckiego, 2) uzyskał urlop dziekański, 3) został skreślony z listy studentów, 4) wskutek innych przyczyn określonych w odrębnych przepisach, w tym w razie nie przestrzegania regulaminu domu studenckiego. Rozdział V Postanowienia końcowe 35 Wypłata stypendiów według odpowiednich harmonogramów odbywa się w dniu ustalonym przez Kwesturę wyłącznie na rachunki bankowe studentów UAP. 36 W sprawach nie objętych regulaminem, zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy ustawy. 37 Łączna kwota stypendiów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia asystenta regulowanego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagrodzenia za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych. 38 Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 15

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dalej określanego jako UAP ), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania.

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Opracowany w oparciu o zalecenia art. 186 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Olsztyńskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2004 Rektora WSTE z dnia 6 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr... z dnia 24.09.2011r. W sprawie Regulaminu pomocy materialnej ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Biuro Pomocy Materialnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Biuro Pomocy Materialnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Biuro Pomocy Materialnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie O jaką pomoc może ubiegać się student? stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 65 15-365 Białystok Tel. +48 85 745 7140, Fax. +48 85 747 0114 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 ĘŁ Dnia W P Ł Y N Ę Ł O Nr rejestru 2015/2016/ /SSdON Podpis Załącznik nr 5 do Regulaminu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Nr albumu Symbol Wydziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POZNAŃ 2012 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 49 /2010 Rektora PW z dnia 14 października 2010 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia:

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia: Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej Data złożenia wniosku:. Podpis pracownika Uczelni. WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r., zm. Zarządzeniem Rektora nr 118/2011, Zarządzeniem Rektora nr 106/2013 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Zarządzenie nr 129/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Imię i nazwisko studenta; PESEL Adres Telefon; e-mail Wydział

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2011 Rektora AGH z dnia 05 października 2011 roku. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

BIURO POMOCY MATERIALNEJ. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

BIURO POMOCY MATERIALNEJ. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie BIURO POMOCY MATERIALNEJ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie O jaką pomoc może ubiegać się student? stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom został sporządzony na podstawie: - ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 6 Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2011 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE STUDENTOM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku 1 Student moŝe ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 POZNAŃ 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r.

Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r. Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r. w sprawie ogłoszenia testu jednolitego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2012 Rektora WSZŚ w Tucholi z dnia 05 listopada 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI TUCHOLA 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr 6/2006 Rektora WSZ KdE z dnia 25 pażdziernika 2006 r. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie

REGULAMIN. przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik do Zarządzenia Rektora A.M. nr XXX/XXX. z dnia XX.10.2006.r. REGULAMIN przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie Definicje

Bardziej szczegółowo

e) wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów; f) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

e) wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów; f) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Muzycznej w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Określający zasady przyznawania pomocy materialnej Studentom AMFC

Regulamin Określający zasady przyznawania pomocy materialnej Studentom AMFC Regulamin Określający zasady przyznawania pomocy materialnej Studentom AMFC Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365.) ustala się co następuje:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 1.Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wszystkich kierunków, którzy nie złożyli wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

R E G U L A M I N przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wprowadzony na mocy Zarządzenia Rektora AM nr 52/2007 z dnia 13 września 2007 r., ujednolicony Zarządzeniem Rektora WUM nr 47/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r., zmieniony Zarządzeniem Rektora WUM nr 79/2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

REGULAMIN. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego REGULAMIN Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzania Rektora nr 21/2013 R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j d l a s t u d e n t ó w W y ż s z e j S z k o ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a ważny od dnia 14.09.2013

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr /09 REGULAMIN przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów studiujących na kierunku zamawianym Informatyka realizowanym w Akademii Ekonomicznej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN 1 Postanowienia ogólne 1. Świadczenia przyznawane są z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

d) w ust. 31 słowa (zał. nr 15) zastępuje się słowami (zał. nr 11) e) ust. 36 otrzymuje brzmienie:

d) w ust. 31 słowa (zał. nr 15) zastępuje się słowami (zał. nr 11) e) ust. 36 otrzymuje brzmienie: Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.03.2012 r. Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w domach studenta dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: - art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. STAWKI 10, 00-193 WARSZAWA; Załącznik Nr 5 do Regulaminu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Załącznik nr 5 do Regulaminu bezzwrotnej pomocy materialnej studentów w Warszawie Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Rektora PPWSZ nr 3/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej W Wejherowie na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Postanowienia ogólne Zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 Świadczenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń.

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń. Regulamin ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ustalonych na podstawie art. 199 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Rektora WSInf z dnia 14 września 2010 roku Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi 1 SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.09.2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.09.2014 r. ZARZĄDZENIE nr 15/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii

Bardziej szczegółowo

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ KRÓTKI PRZEWODNIK POLITECHNIKA ŁODZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY 1 Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Zasady ogólne: 1. Przyznając pomoc materialną doktorantom Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

W y ż s z e j S z ko ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a

W y ż s z e j S z ko ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j d l a s t u d e n t ó w W y ż s z e j S z ko ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a ważny od dnia 1 października 2005 r. zgodny z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

(Projekt Komisji d.s. Regulaminu Studiów Doktoranckich 31.05.06)

(Projekt Komisji d.s. Regulaminu Studiów Doktoranckich 31.05.06) (Projekt Komisji d.s. Regulaminu Studiów Doktoranckich 31.05.06) Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich na Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin stypendium rektora dla najlepszych studentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY MATEMATYKI I INFORMATYKI UŻYTKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY MATEMATYKI I INFORMATYKI UŻYTKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY MATEMATYKI I INFORMATYKI UŻYTKOWEJ W BIAŁYMSTOKU Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Uczelnia Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Własny fundusz stypendialny (zwany

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 1 Słowniczek Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: dziekan dziekana

Bardziej szczegółowo

II. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

II. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Słupsk, dn. 19.06.2013r. W oparciu o art.174 ust 2 i art. 179 ust 1 z dnia 27 lipca 2005r. (Dz. U.z 2012 r poz. 572). Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 71/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 71/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania Stypendium motywacyjnego dla studentów uczestniczących w Projekcie Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin pomocy materialnej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi

Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi 1 SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE na realizację zadań projakościowych 1. Stypendium i jego podstawy prawne 1. Niniejszy Regulamin określa tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 4/2013 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 4.01.2013 r.

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 4/2013 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 4.01.2013 r. Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 4/2013 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 4.01.2013 r. R e g u l a m i n przyznawania pomocy materialnej z własnego funduszu stypendialnego pracownikom i studentom Państwowej

Bardziej szczegółowo

1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.)

1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol WSDZJK- WNoZ/3 PROCEDURA ZAPEWNIENIA STUDENTOM MATERIALNEGO WSPARCIA 1. Podstawy Prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedurę przyznawania miejsc oraz zasady zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WSZECHNICY POLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 ZWANY W SKRÓCIE REGULAMINEM STYPENDIALNYM

ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WSZECHNICY POLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 ZWANY W SKRÓCIE REGULAMINEM STYPENDIALNYM REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WSZECHNICY POLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 ZWANY W SKRÓCIE REGULAMINEM STYPENDIALNYM Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 37 /2015 Rektora PW

Załącznik do zarządzenia nr 37 /2015 Rektora PW Załącznik do zarządzenia nr 37 /2015 Rektora PW REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2005 Rektora UKSW z dnia 14 kwietnia 2005 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uwaga!!! W związku ze zmianą Regulaminu pomocy materialnej dla studentów oraz Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów zostały zamieszczone nowe wnioski dla studentów i doktorantów w zakładce

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Podstawa prawna: art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). 1. Student 2. Studentowi, REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ

FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora WSISiZ nr 194/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. REGULAMIN przyznawania oraz wypłacania stypendiów socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomóg finansowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin stypendium rektora dla najlepszych studentów,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Forma studiów. Stopień studiów

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Forma studiów. Stopień studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 333 /2014 Rektora PB Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Imię i nazwisko Rektor/Odwoławcza Studencka Komisja

Bardziej szczegółowo