Powierzchnie Magazynowo-Logistyczne w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powierzchnie Magazynowo-Logistyczne w Polsce"

Transkrypt

1 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU Powierzchnie Magazynowo-Logistyczne w Polsce DRUGI KWARTAŁ PRZEGLĄD RYNKU W pierwszych dwóch kwartałach roku całkowita wielkość nowoczesnej powierzchni magazynowej i logistycznej w Polsce wzrosła o mkw. i wynosi 1, mln mkw. Nadal zauważalny był wzrost popytu na powierzchnię magazynowo-logistyczną, czego następstwem było wynajęcie 9 mkw. Stanowi to, wzrost w stosunku do drugiego półrocza 3 roku. Sektor i Sektor 3 będą rozwijały się najszybciej, ze względu na duże zainteresowanie deweloperów budową obiektów poza Warszawą. -gi KWARTAŁ W PIGUŁCE W niniejszym raporcie rynkowym firma CB Richard Ellis dokonała analizy istniejących zasobów powierzchni magazynowych i logistycznych w Polsce, z uwzględnieniem wskaźników powierzchni niewynajętej, warunków najmu oraz tendencji panujących na rynku magazyno-logistycznym. Przedmiotem analizy CB Richard Ellis były zarówno już istniejące obiekty, jak i projekty na etapie planowania i realizacji. Sektor 1. Parki magazynowo-biurowe w Warszawie Do tego sektora zaliczamy obiekty magazynowe ibiurowo-magazynowe zlokalizowane w odległości nie większej niż km od centrum Warszawy. Sektor. Parki logistyczne w rejonie Warszawy Na ten sektor rynku składają się parki logistyczne zlokalizowane w promieniu od do 1 km od centrum Warszawy. Sektor 3. Parki logistyczne w Polsce W skład tego sektora wchodzą parki logistyczne zlokalizowane w promieniu ponad 1 km od Warszawy, w głównych miastach Polski i ich okolicach. W pierwszych dwóch kwartałach roku całkowita wielkość nowoczesnej powierzchni magazynowej i logistycznej w Polsce wzrosła o mkw. i wynosi 1,mln mkw. Dalsze 1 mkw. jest obecnie w trakcie budowy. W pierwszym półroczu roku nadal zauważalny był wzrost popytu na powierzchnie magazynowo-logistyczne, czego następstwem było wynajęcie 9 mkw. Stanowi to, wzrost w stosunku do drugiego półrocza 3 roku. Stawki najmu nie uległy zmianie i wynoszą od,7 Euro do, Euro za mkw. miesięcznie. Całkowity wskaźnik powierzchni niewynajętej dla wszystkich analizowanych sektorów kształtował się na poziomie 1; najniższy odnotowano dla Warszawy (Sektor 1), gdzie wynajęto najwięcej powierzchni, a najwyższą wartość osiągnął w Parkach logistycznych w rejonie Warszawy (Sektor ), gdzie wybudowano najwięcej powierzchni, która nie została jeszcze wynajęta. CB Richard Ellis przewiduje, że w przyszłości Sektor i Sektor 3 będą rozwijały się najszybciej, ze względu na duże zainteresowanie deweloperów budową obiektów poza Warszawą. W Sektorze 1 ten wzrost będzie ograniczony, w dużej mierze ze względu na wysokie ceny gruntów Sektor 1 Sektor Sektor 3 KLUCZOWE WSKAŹNIKI DLA POWIERZCHNI MAGAZYNOWO LOGISTYCZNYCH NA KONIEC KW * CAŁKOWITA POWIERZCHNIA CAŁKOWITA POWIERZCHNIA (mkw.) Sektor stała* Sektor 1, wzrost* Sektor ,9 wzrost* PODAŻ POPYT NETTO (mkw.) (wyłączając renegocjacje umów) 31, wzrost* 7 1,7 wzrost* wzrost* WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ (),3 3, spadek* 1,,9 wzrost* 9,1 3,3 wzrost* STAWKI NAJMU (EUR),7,,9 3, 3, 3,7 *W porównianiu z drugą połową 3 roku CB Richard Ellis Limited

2 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW ATRAKCYJNOŚĆ POLSKI Polska z 3 mln ludności stanowi 1 populacji krajów starej Unii Europejskiej. Polska jest interesującym krajem dla inwestorów pomimo faktu, że siła nabywcza Polaków jest wciąż mniejsza niż w krajach starej piętnastki. Zalety inwestowania w Polsce to: Niskie koszty z tytułu użytkowania nieruchomości. Obecnie na rynku istnieje duża konkurencja, co powoduje, że całkowite opłaty z tytułu najmu (czynsz wraz z kosztami eksploatacyjnymi) są równe lub niższe niż w krajach starej Unii. Niskie koszty zatrudnienia i duży rynek pracy. Ludność Polski liczy niewiele poniżej mln mieszkańców, z czego ponad jest poniżej 3 roku życia. Wykwalifikowana kadra. Liczne, duże ośrodki uniwersyteckie kształcą wysoko wykwalifikowaną kadrę na konkurencyjnym w stosunku do UE poziomie. Liczba studentów wynosi prawie mln. Dopłaty. Rząd polski oferuje dopłaty firmom inwestującym w Polsce i tworzącym nowe miejsca pracy. W związku z przystąpieniem Polski do Unii przewiduje się trzykrotne zwiększenie funduszy przyznawanych z Unii Europejskiej. Ulgi finansowe. Samorządy lokalne skłonne są przyznawać ulgi w podatku od nieruchomości inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy. Bezpieczeństwo praw intelektualnych gwarantuje system prawny podobny do tego, jaki istnieje w Unii Europejskiej. Niski podatek dochodowy od firm (CIT) 19. Silna gospodarka. Wzrost gospodarczy na poziomie powyżej (na koniec kwartału roku) został osiągnięty głównie dzięki wzrostowi eksportu, silnej walucie (PLN), jak i wzrostowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych (do ponad 7 bln USD na koniec 3 roku). Ujednolicony rynek. Po przystąpieniu Polski do Unii rozpoczął się swobodny dostęp do polskiego rynku poprzez zniesienie taryf celnych i restrykcji handlowych. Rozwój infrastruktury. Przewidziane są duże inwestycje w infrastrukturę dostęp do funduszy strukturalnych na ponad 7, mld Euro w latach i aż mld Euro w latach 7-1. CB Richard Ellis przewiduje, że cały zaoferowany pakiet przyciągnie w najbliższych latach więcej kapitału zagranicznego. Integracja z Unią Europejską niewątpliwie wzmocni ten proces dzięki ułatwieniu firmom zagranicznym dostępu do funduszy wspierających tworzenie nowych stanowisk pracy w Polsce. INTEGRACJA Z UNIĄ PEJSKĄ Od1majaroku towary produkowanewjednymz dwudziestu pięciu krajów Unii Europejskiej mogą być przewożone w ramach granic Unii bez opodatkowania i opóźnień spowodowanych kontrolą celną. Oczekuje się wzrostu przepływu towarów pomiędzy wszystkimi członkami Unii Europejskiej. Przeciętnie, ośmiu nowych członków z Europy środkowowschodniej odprowadza więcej niż 7 swojego eksportu do krajów starej piętnastki. Unia Europejska składa się obecnie z członków, z których 1 zostało przyjętych 1 maja roku. W rezultacie 7 mln konsumentów przyłączyło się do wewnętrznego rynku Unii. PODSUMOWANIE Członkostwo w Unii Europejskiej jest postrzegane jako katalizator stymulujący firmy do przenoszenia się dalej na wschód, do Polski i innych sąsiadujących krajów w Europie środkowowschodniej ze względu na potencjał rynku, dostępność siły roboczej, jak i ulgi oferowane przez rząd i władze lokalne. Polska może stać się docelowym miejscem dla firm zagranicznych zainteresowanych eksportem usług. CB Richard Ellis, Limited

3 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW INTEGRACJA Z UNIĄ PEJSKĄ (cd.) Przyjęcie dziesięciu nowych państw członkowskich powiększyło obecny skład Unii o 7. Jej ludność wzrosła o do 3 mln, a powierzchnia powiększyła się o 3 do 3,97 mln kilometrów kwadratowych. Dziesięć nowych krajów określa się jako kraje wstępujące. Do ich grona należą: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Malta i Cypr. Unia Europejska zapewnia im wsparcie na łączną kwotę 3,3 mld Euro rocznie. Wszyscy nowi członkowie muszą przystąpić do Europejskiej Unii Monetarnej i przyjąć Euro jako narodową walutę, jednak najpierw muszą spełnić warunki traktatu z Maastricht. Od dziesięciu nowych członków wymaga się podejmowania działań zmierzających do: 1. Utrzymywania demokracji, zasad praworządności, przestrzegania praw mniejszości i praw człowieka.. Zapewnienia funkcjonowania gospodarki rynkowej zdolnej do konkurowania z silnymi rynkami pozostałych krajów Unii Europejskiej. 3. Przyjmowania i wdrażania prawa, rozporządzeń i standardów funkcjonujących w Unii Europejskiej. EKONOMIA PKB W pierwszej połowie roku wzrost PKB wyniósł ponad. Najważniejszymi czynnikami, które miały wpływ na polską ekonomię w pierwszych dwóch kwartałach 3 roku były: EKSPORT W pierwszych sześciu miesiącach roku odnotowano bardzo dobre wyniki eksportu., wzrost na koniec drugiego kwartału roku był wynikiem rosnącej sprzedaży firm produkujących towary eksportowe. Tylko w pierwszym kwartale roku eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 3,, a do krajów Europy środkowowschodniej o 3. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają nadal Niemcy z 33 udziałem w polskim eksporcie. mld PLN mln US$ DEFICYT BUDŻETOWY NARASTAJĄCO Deficyt budżetowy 3 kw1 3 kw 3 kw3 3 kw kw1 kw kw3* kw* BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE NARASTAJĄCO Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Źródło: PAIiIZ DYNAMIKA PKB, EKSPORT, IMPORT PKB Eksport Import kw1 3 kw 3 kw3 3 kw kw1 kw kw3* kw* CB Richard Ellis, Limited

4 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW PKB (cd.) IMPORT W pierwszych sześciu miesiącach roku odnotowano istotny wzrost importu. Na koniec drugiego kwartału roku nastąpił wzrost importu produktów metalowych, papieru, pojazdów mechanicznych i mebli o,7. Niemcy nadal pozostają głównym partnerem handlowym Polski z udziałem w imporcie do Polski. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA Na koniec drugiego kwartału roku odnotowano produkcję przemysłową na poziomie 17,. W dwudziestu pięciu, spośród dwudziestu dziewięciu sektorów, zauważono wzrost w czerwcu roku w porównaniu z czerwcem 3 roku. Wyjątkiem było budownictwo, gdzie odnotowano spadek do poziomu 3,. NAKŁADY INWESTYCYJNE W pierwszych sześciu miesiącach roku nakłady inwestycyjne w największych firmach w Polsce wyniosły,7. Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w transporcie, co było niewątpliwie spowodowane wprowadzoną po 1 maja roku zmianą stawki VAT. BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W oparciu o dane Narodowego Banku Polskiego, w pierwszym kwartale roku wartość napływu kapitału zagranicznego wyniosła mln USD. INFLACJA NAKŁADY INWESTYCYJNE kw1 3 kw 3 kw3 3 kw kw1 kw Nakłady inwestycyjne PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 1 1 Produkcja przemysłowa 3 kw1 3 kw 3 kw3 3 kw kw1 kw BEZROBOCIE I INFLACJA kw3* kw* kw3* kw* INFLACJA Inflacja rok do roku na koniec kwartału roku osiągnęła poziom, i była dużo wyższa niż oczekiwano. Wzrost inflacji był spowodowany przystąpieniem Polski do Unii, masowymi zakupami polskich towarów żywnościowych, wzrostem części stawek VAT, jak i wysokimi cenami surowców, w tym paliw. STOPY PROCENTOWE Bezrobocie 3 kw1 3 kw 3 kw3 3 kw kw1 kw Inflacja kw3* kw* Od końca czerwca do sierpnia roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) trzykrotnie podnosiła stopy procentowe, łącznie o 1, punktu bazowego, do poziomu,. Decyzja ta była odzwierciedleniem obaw RPP, co do utrzymania inflacji na relatywnie niskim poziomie. CB Richard Ellis, Limited

5 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW KURSY WYMIANY WALUT KURSY WYMIANY WALUT.. USD/PLN EUR/PLN Na koniec kwartału roku kurs złotego nieznacznie wzrósł osiągając poziom: 3,7 PLN/1USD i,pln/1 EUR. PLN kw1 3 kw 3 kw3 3 kw Źródło: NBP / BZ WBK kw1 kw kw3* kw* *prognoza SPRZEDAŻ DETALICZNA W pierwszych dwóch kwartałach roku, w sprzedaży detalicznej utrzymywał się trend zwyżkowy. Osiągnęła ona poziom 1, w skali rocznej i była głównie stymulowana wzmożoną konsumpcją indywidualną, która na koniec czerwca roku wyniosła,. STOPA BEZROBOCIA Sytuacja na rynku pracy była nadal trudna, chociaż oficjalna stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1 i wyniosła na koniec kwartału roku 19,. DEFICYT BUDŻETOWY SPRZEDAŻ DETALICZNA I KONSUMPCJA INDYWIDUALNA Sprzedaż detaliczna 3 kw1 3 kw 3 kw3 3 kw Konsumpcja indywidualna kw1 kw kw3* kw* Deficyt budżetowy wyniósł 3,9 całości rocznego planu i po pierwszych sześciu miesiącach roku osiągnął poziom 19,9 mld PLN. W celu sfinansowania zadłużenia, Rząd zaciągnął pożyczkę w wysokości 13,9 mld PLN na rynku krajowym (3,3 przyjętych rocznych założeń) i,9 mld PLN na rynku międzynarodowym (3, z zakładanej kwoty,3 mld PLN). SEKTOR 1(Parki magazynowo-biurowe w Warszawie) PODAŻ Na koniec kwartału roku w Sektorze 1 było ogółem 3 31 mkw. powierzchni magazynowej (wyłącznie klasy A i B). Powierzchnia o najwyższym standardzie (klasy A) stanowiła i wynosiła 3 71 mkw. W pierwszym półroczu roku nie ukończono żadnych nowych projektów. W ciągu całego 3 roku został oddany do użytku tylko jeden nowoczesny budynek magazynowy o powierzchni 11 mkw., co stanowiło nieznaczny wzrost, o,1 w stosunku do roku. Podaż nowej powierzchni w tym sektorze w ostatnich latach była bardzo niska ze względu na wysokie ceny gruntów ograniczające budowę spekulacyjnych obiektów magazynowych. CB Richard Ellis, Limited

6 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW NOWE PROJEKTY Do końca roku, w Sektorze 1 zostanie oddany jeden nowoczesny projekt magazynowy, którego powierzchnia całkowita wyniesie mkw. Budowę tego projektu rozpoczęto w 3 roku. W 3 roku 3 mkw. nowoczesnej powierzchni było w trakcie budowy, z czego sfinalizowano tylko 11 mkw. POPYT W pierwszych dwóch kwartałach roku podpisano 1 umów najmu, z czego dwie zawarto na ponad mkw. z firmami Kompania Piwowarska i Toyota. POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE W WARSZAWIE 1- ` mkw. 3 1 Powierzchnia ogółem Skumulowany popyt netto Średni czynsz 1 3 kw W pierwszym półroczu roku wynajęto ogółem 31 mkw., co stanowi wzrost o 7 w porównaniu z drugim półroczem 3 roku. Na koniec drugiego kwartału skumulowana ilość wynajętej powierzchni wyniosła 3 mkw. WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ Na koniec drugiego kwartału roku wskaźnik powierzchni niewynajętej wyniósł,3. W porównaniu z końcem 3 roku jest to ponad spadek, który był spowodowany brakiem podaży nowej powierzchni magazynowej, jak i wzrostem ilości powierzchni wynajętej w ciągu pierwszego półrocza roku. Warto zauważyć, że spadek wskaźnika powierzchni niewynajętej jest kontynuacją tendencji spadkowej z poprzednich okresów. Wskaźnik ten na koniec 3 roku wynosił 1,73 i w porównaniu z końcem roku był niższy o. Obecnie w Sektorze 1 dostępnych jest mkw. powierzchni magazynowej, razem z projektami będącymi w trakcie budowy. Przewiduje się, że wskaźnik powierzchni niewynajętej wzrośnie do końca roku, ponieważ mkw. powierzchni magazynowej znajduje się obecnie w trakcie realizacji. CZYNSZE I WARUNKI UMÓW NAJMU Obecnie wyjściowe stawki najmu za powierzchnie magazynowe, zawierają się w przedziale od,7 Euro do, Euro za mkw. miesięcznie w zależności od standardu projektu oraz warunków najmu uzgodnionych w umowie. POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE W WARSZAWIE Wskaźnik powierzchni niewynajętej 1 3 Średni czynsz kw CB Richard Ellis, Limited

7 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW CZYNSZE I WARUNKI UMÓW NAJMU (cd.) CB Richard Ellis przewiduje, że czynsze pozostaną na stałym poziomie w najbliższym czasie. Umowy najmu na powierzchnie klasy A podpisywane są zwykle na okres od 3 do 7 lat. Czynsz denominowany jest w Euro lub USD, a płacony w PLN. Najemca do czynszu i kosztów eksploatacyjnych musi doliczyć również VAT. Roczna indeksacja stawek czynszu najmu dokonywana jest na podstawie indeksu cen US lub Euro CPI. SEKTOR (Parki logistyczne w rejonie Warszawy) PODAŻ PARKI LOGISTYCZNE W REJONIE WARSZAWY 1- ` mkw. Powierzchnia ogółem Skumulowany popyt netto Średni czynsz kw Na koniec drugiego kwartału roku ilość powierzchni w Parkach logistycznych w Sektorze wynosiła mkw. Zasoby wzrosły o 7 mkw., tj. o 1 w odniesieniu do końca 3 roku. W tym okresie wybudowano cztery obiekty w Mszczonowie, Błoniu i Teresinie. Dla porównania, w 3 roku powierzchnie magazynowe w Parkach logistycznych powiększyły się o 3 mkw., co stanowiło wzrost o w stosunku do poprzedniego roku. W okresie tym rozpoczęto budowę obiektów o łącznej powierzchni mkw. NOWE PROJEKTY Na koniec kwartału w budowie było 3 mkw. powierzchni w Błoniu i Nadarzynie, z czego tylko 1 mkw. to powierzchnia w nowym projekcie. Reszta stanowiła rozbudowę już istniejących obiektów. POPYT W pierwszym półroczu roku podpisano cztery umowy najmu. Łączna ilość powierzchni wynajętej wyniosła 7 mkw., z czego 3 mkw. to przedłużenie umowy najmu przez firmę Frans Maas. W okresie tym wynajęto o 1,7 więcej powierzchni niż w drugim półroczu 3 roku. Na koniec czerwca roku skumulowana ilość wynajętej powierzchni wyniosła 39 1 mkw. PARKI LOGISTYCZNE W REJONIE WARSZAWY 1- Wskaźnik powierzchni niewynajętej Średni czynsz kw Należy zauważyć, że w 3 roku efektywny popyt był wyższy o w stosunku do i wyniósł mkw. wynajętej powierzchni. 3 CB Richard Ellis, Inc.

8 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW PARKI LOGISTYCZNE W POLSCE 1- ` mkw. Powierzchnia ogółem Skumulowany popyt netto Średni czynsz WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ Na koniec drugiego kwartału roku wskaźnik powierzchni niewynajętej wyniósł 1, i był wyższy niż na koniec 3 roku. Wzrost ten spowodowany był oddaniem do użytku znacznej ilości powierzchni w nowych obiektach. Obecnie dostępnych jest około 7 mkw. powierzchni. 1 3 Q Wskaźnik powierzchni niewynajętej może w roku wzrosnąć ze względu na trzy obiekty o łącznej powierzchni 3 mkw. będące w trakcie realizacji. CZYNSZE I WARUNKI UMÓW NAJMU W roku 3 stawki czynszu spadły o prawie w stosunku do roku. Jednakże w bieżącym roku ustabilizowały się na poziomie od,9 Euro do 3, Euro za mkw. miesięcznie. Wysokość stawki w tym przedziale zależna jest od wielkości transakcji oraz warunków najmu uzgodnionych w umowie. PARKI LOGISTYCZNE W POLSCE 1- Wskaźnik powierzchni niewynajętej Średni czynsz kw CB Richard Ellis przewiduje, że czynsze powinny utrzymać się na stałym poziomie do końca roku. Typowe warunki umów najmu obejmują: 3 letni okres najmu, czynsze denominowane w Euro lub USD płacone w PLN, czynsz i koszty eksploatacyjne obciążone są podatkiem VAT, roczna indeksacja na podstawie indeksu Euro lub US CPI. SEKTOR 3 (Parki logistyczne w Polsce) PODAŻ Na koniec drugiego kwartału roku łączna ilość powierzchni magazynowej w Parkach logistycznych w Sektorze 3 wyniosła 1 mkw. W pierwszych dwóch kwartałach roku powierzchnia ta zwiększyła się o mkw., tj. o 11,9 ze względu na dwa obiekty oddane do użytku w rejonie Poznania. W 3 roku łączna ilość powierzchni Parków logistycznych w tym sektorze wzrosła o około, tj. mkw. i na koniec 3 roku wyniosła 1 1 mkw. Jednakże porównując to z rokiem liczba obiektów oddanych do użytku zmniejszyła się o 3, ponieważ rozpoczęto budowę jedynie 1 mkw. CB Richard Ellis, Limited

9 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW PODAŻ (cd.) Zmniejszenie się liczby rozpoczętych realizacji projektów w 3 roku nie było oznaką regresu, ale wynikało z faktu, że oddawane były do użytku obiekty, których budowa rozpoczęła się w roku. NOWE PROJEKTY Obecnie budowany jest jeden ważny projekt: Jeronimo Martins Distribution Centre o łącznej powierzchni mkw. w rejonie Poznania, przewidziany do oddania do użytku do końca roku. Warto zauważyć, że w Sektorze 3 inwestorzy i deweloperzy zabezpieczyli grunty pod nowe projekty i rozbudowę już istniejących. CB Richard Ellis przewiduje, że w najbliższych latach ten sektor rynku będzie rozwijał się najbardziej dynamicznie. POPYT W pierwszych dwóch kwartałach roku podpisano cztery umowy najmu, dwie w Poznaniu i dwie w aglomeracji śląskiej. Ogółem wynajęto 3 1 mkw. powierzchni, włączając w to umowę wstępną Jeronimo Martins na budowę centrum dystrybucyjnego o powierzchni mkw. Oznacza to 1 wzrost w stosunku do drugiej połowy 3 roku. W 3 roku odnotowano łączny zrealizowany popyt na 3 mkw. wraz z transakcjami najmu powierzchni jeszcze nie oddanych do użytku. Popyt w 3 roku był niższy niż w roku o około. WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ Na koniec kwartału roku w Parkach logistycznych w Sektorze 3 w Łodzi, na Śląsku (Tychy) i w Poznaniu znajdowało się ogółem 19 mkw. dostępnej powierzchni. Wskaźnik powierzchni niewynajętej wzrósł o ponad 3 do poziomu 9,1 w stosunku do końca 3 roku. CZYNSZE I WARUNKI UMÓW NAJMU W roku 3 czynsze spadły o ponad 7 w stosunku do roku. Jednakże w bieżącym roku ustabilizowały się na poziomie od 3, Euro do 3,7 Euro za mkw. miesięcznie. Wysokość czynszu w tym sektorze jest uzależniona od wielkości transakcji oraz warunków najmu uzgodnionych w umowie. ` mkw. Najemcy są tutaj bardziej skłonni do zawierania długoterminowych umów najmu (do 1 lat) oraz często zawierają umowy na powierzchnie w obiektach, które będą budowane na ich potrzeby. Dłuższe umowy najmu pojawiają się zazwyczaj w przypadku tych najemców, którzy wynajmują powierzchnie na własne centra dystrybucyjne. Także firmy z sektora motoryzacyjnego często zawierają długoterminowe umowy najmu, zwłaszcza wtedy, kiedy podpisali stałe kontrakty ze swoimi odbiorcami. Operatorzy logistyczni preferują krótsze umowy najmu. Typowe warunki umów najmu obejmują: 3 1 letni okres najmu, stawki denominowane w Euro lub USD płacone w PLN, czynsz i koszty eksploatacyjne obciążone podatkiem VAT, roczna indeksacja na podstawie indeksu Euro lub US CPI. STRUKTURA RYNKU POWIERZCHNI MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNYCH, KW POWIERZCHNI W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH 3 1 SEKTOR RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNYCH KWARTAŁ Powierzchnia ogółem Skumulowany popyt netto Średni czynsz SEKTOR SEKTOR 3 Sektor 1 Sektor Sektor CB Richard Ellis, Inc.

10 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW PODSUMOWANIE Ponad polskiego rynku powierzchni magazynowo-logistycznej skoncentrowana jest w rejonie Warszawy (Sektor 1 i Sektor ). Struktura tego rynku w przyszłości będzie się zmieniać na korzyść innych rejonów Polski. Najbardziej atrakcyjnymi rejonami do lokalizowania obiektów logistycznych są Łódź, Poznań, Wrocław, Śląsk i Trójmiasto. LEGENDA POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE W POLSCE SEKTOR 1 - Powierzchnia magazynowo-biurowa w Warszawie SEKTOR - Parki logistyczne w rejonie Warszawy SEKTOR 3 - Parki logistyczne w Polsce AUTOSTRADY Obecna oraz planowana sieć autostrad W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z: John Palmer Tel: Anna Starczewska Tel: Grzegorz Cesarczyk Tel: Biura CB Richard Ellis w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Aberdeen () 1 19 Aix-en-Provence (33) 1 31 Amsterdam (31) 91 Barcelona (3) Berlin (9) Birmingham () Bristol () Brussels (3) Bucharest () Budapest (3) 1 3 Bulawayo (3) 9 3 Durban (7) Edinburgh () Frankfurt (9) Gaborone (7) 31 Glasgow () 11 7 Gothenburg () Hamburg (9) Harare (3) Hoofddorp (31) 3 77 Jersey () Johannesburg (7) 11 Kampala () 193 Leeds () Lisbon (31) Liverpool () London () 71 Lyon (33) 7 3 Madrid (3) (3) Malaga (3) Mallorca (3) Manchester () 11 7 Marbella (3) Marseille (33) Milan (39) 71 (39) Munich (9) 9 Nairobi () 1 Paris (33) 1 3 Prague () 1 Rome (39) 33 3 Stockholm () 11 7 Valencia (3) Vienna (3) 1 33 Warsaw () 3 7 Firmy korespondujące: Amsterdam B&O Partners BV (31) 7 7 Athens Danos & Associates (3) Belfast CB Richard Ellis Gunne () 93 Copenhagen CB Richard Ellis Cederholm () Dublin CB Richard Ellis Gunne (33) 1 1 Geneva CB Richard Ellis PI Performance (1) 3 Helsinki Tallberg Toimitilajohto Oy (3) 7 Istanbul CB Richard Ellis (9) Moscow Noble Gibbons Limited (71) 399 Oslo Atrium AS (7) 7 Paris Retail Consulting Group (33) Sofia Elta Consult Ltd (39) Tampere Tallberg Toimitilajohto Oy (3) 7 9 Tel Aviv M.A.N. Properties Real Estate (97) Thessaloniki Danos & Associates (3) 31 9 Zurich CB Richard Ellis PI Performance (1) 1 3 CB Richard Ellis Al. Jana Pawła II 9-7 Warszawa Polska Tel F ax DISCLAIMER 3 CB Richard Ellis Information herein has been obtained from sources believed reliable. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. It is your responsibility to independently confirm its accuracy and completeness. Any projections, opinions, assumptions or estimates used are for example only and do not represent the current or future performance of the market. This information is designed exclusively for use by CB Richard Ellis clients, and cannot be reproduced without prior written permission of CB Richard Ellis.

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska Jesień 211 Marketbeat raport o rynku nieruchomości Jesień 211 o polsce NIEMCY S 6 S11 Koszalin S 6 S6 GDAŃSK S7 S22

Bardziej szczegółowo

RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND

RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND 1 RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND 2 NAJNOWSZA PLATFORMA Z OFERTAMI MAGAZYNÓW I HAL PRODUKCYJNYCH 3 SPIS TREŚCI 04 OGÓLNA SYTUACJA NA RYNKU 05 SIEĆ DROGOWA W POLSCE 06 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015 Podsumowanie roku 2014 Spis treści Zarys ogólny 2014... 3 Prognozy 2015... 3 Gospodarka... 4 Rynek inwestycyjny... 5 Rynek gruntów inwestycyjnych... 8 Rynek

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska wiosna 211 A1 S7 Marketbeat raport o rynku nieruchomości wiosna 211 o polsce Kołbaskowo NIEMCY Świecko S3 SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Lipiec 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2014 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Lipiec 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2014 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Lipiec 2014 Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2014 r. Spis treści Gospodarka... 3 Zarys ogólny... 3 Prognozy... 3 Rynek biurowy... 4 Zarys ogólny... 4 Prognozy...

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014 Podsumowanie 2013 r. Spis treści Zarys ogólny 2013... 3 Prognoza 2014... 3 Gospodarka... 4 Rynek hotelowy... 5 Rynek inwestycyjny... 7 Rynek gruntów inwestycyjnych...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 10-LETNIM

RAPORT 2014 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 10-LETNIM RAPORT 214 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 1-LETNIM POLSKA NA TLE EUROPY: RYNEK BIUROWY UJĘCIE 1-LETNIE Miniona dekada była okresem znaczących zmian ekonomicznych jak i politycznych w Polsce.

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015 Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Spis treści Gospodarka... 3 Rynek biurowy... 4 Rynek magazynowy... 6 Rynek handlowy... 8 2 Przegląd rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 5 lipca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014 DTZ Research PROPERTY TIMES Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 214 23 stycznia 215 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 3 Pustostany 4 Czynsze 4 Mapa - strefy rynku biurowego 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 214 1 Spis Treści Wprowadzenie... 3 O nas... 4 Gospodarka i sektor bankowy w 213... 5 Z piekła do nieba: gospodarka w punkcie zwrotnym... 5 Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Rekordowy wolumen transakcji najmu

Rekordowy wolumen transakcji najmu DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowy wolumen transakcji najmu Biura w Warszawie, II kwartał 2015 r. 31 lipca 2015 r. Spis treści Sytuacja gospodarcza 2 Podaż 3 Popyt 3 Pustostany 4 Czynsze 4 Definicje

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE

RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE RAPORT II KW. 214 RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE BIURA Dynamiczny wzrost zasobów powierzchni biurowej. HANDEL Wzmożona aktywność deweloperska na średnich i małych rynkach. INWESTYCJE Rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo