Powierzchnie Magazynowo-Logistyczne w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powierzchnie Magazynowo-Logistyczne w Polsce"

Transkrypt

1 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU Powierzchnie Magazynowo-Logistyczne w Polsce DRUGI KWARTAŁ PRZEGLĄD RYNKU W pierwszych dwóch kwartałach roku całkowita wielkość nowoczesnej powierzchni magazynowej i logistycznej w Polsce wzrosła o mkw. i wynosi 1, mln mkw. Nadal zauważalny był wzrost popytu na powierzchnię magazynowo-logistyczną, czego następstwem było wynajęcie 9 mkw. Stanowi to, wzrost w stosunku do drugiego półrocza 3 roku. Sektor i Sektor 3 będą rozwijały się najszybciej, ze względu na duże zainteresowanie deweloperów budową obiektów poza Warszawą. -gi KWARTAŁ W PIGUŁCE W niniejszym raporcie rynkowym firma CB Richard Ellis dokonała analizy istniejących zasobów powierzchni magazynowych i logistycznych w Polsce, z uwzględnieniem wskaźników powierzchni niewynajętej, warunków najmu oraz tendencji panujących na rynku magazyno-logistycznym. Przedmiotem analizy CB Richard Ellis były zarówno już istniejące obiekty, jak i projekty na etapie planowania i realizacji. Sektor 1. Parki magazynowo-biurowe w Warszawie Do tego sektora zaliczamy obiekty magazynowe ibiurowo-magazynowe zlokalizowane w odległości nie większej niż km od centrum Warszawy. Sektor. Parki logistyczne w rejonie Warszawy Na ten sektor rynku składają się parki logistyczne zlokalizowane w promieniu od do 1 km od centrum Warszawy. Sektor 3. Parki logistyczne w Polsce W skład tego sektora wchodzą parki logistyczne zlokalizowane w promieniu ponad 1 km od Warszawy, w głównych miastach Polski i ich okolicach. W pierwszych dwóch kwartałach roku całkowita wielkość nowoczesnej powierzchni magazynowej i logistycznej w Polsce wzrosła o mkw. i wynosi 1,mln mkw. Dalsze 1 mkw. jest obecnie w trakcie budowy. W pierwszym półroczu roku nadal zauważalny był wzrost popytu na powierzchnie magazynowo-logistyczne, czego następstwem było wynajęcie 9 mkw. Stanowi to, wzrost w stosunku do drugiego półrocza 3 roku. Stawki najmu nie uległy zmianie i wynoszą od,7 Euro do, Euro za mkw. miesięcznie. Całkowity wskaźnik powierzchni niewynajętej dla wszystkich analizowanych sektorów kształtował się na poziomie 1; najniższy odnotowano dla Warszawy (Sektor 1), gdzie wynajęto najwięcej powierzchni, a najwyższą wartość osiągnął w Parkach logistycznych w rejonie Warszawy (Sektor ), gdzie wybudowano najwięcej powierzchni, która nie została jeszcze wynajęta. CB Richard Ellis przewiduje, że w przyszłości Sektor i Sektor 3 będą rozwijały się najszybciej, ze względu na duże zainteresowanie deweloperów budową obiektów poza Warszawą. W Sektorze 1 ten wzrost będzie ograniczony, w dużej mierze ze względu na wysokie ceny gruntów Sektor 1 Sektor Sektor 3 KLUCZOWE WSKAŹNIKI DLA POWIERZCHNI MAGAZYNOWO LOGISTYCZNYCH NA KONIEC KW * CAŁKOWITA POWIERZCHNIA CAŁKOWITA POWIERZCHNIA (mkw.) Sektor stała* Sektor 1, wzrost* Sektor ,9 wzrost* PODAŻ POPYT NETTO (mkw.) (wyłączając renegocjacje umów) 31, wzrost* 7 1,7 wzrost* wzrost* WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ (),3 3, spadek* 1,,9 wzrost* 9,1 3,3 wzrost* STAWKI NAJMU (EUR),7,,9 3, 3, 3,7 *W porównianiu z drugą połową 3 roku CB Richard Ellis Limited

2 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW ATRAKCYJNOŚĆ POLSKI Polska z 3 mln ludności stanowi 1 populacji krajów starej Unii Europejskiej. Polska jest interesującym krajem dla inwestorów pomimo faktu, że siła nabywcza Polaków jest wciąż mniejsza niż w krajach starej piętnastki. Zalety inwestowania w Polsce to: Niskie koszty z tytułu użytkowania nieruchomości. Obecnie na rynku istnieje duża konkurencja, co powoduje, że całkowite opłaty z tytułu najmu (czynsz wraz z kosztami eksploatacyjnymi) są równe lub niższe niż w krajach starej Unii. Niskie koszty zatrudnienia i duży rynek pracy. Ludność Polski liczy niewiele poniżej mln mieszkańców, z czego ponad jest poniżej 3 roku życia. Wykwalifikowana kadra. Liczne, duże ośrodki uniwersyteckie kształcą wysoko wykwalifikowaną kadrę na konkurencyjnym w stosunku do UE poziomie. Liczba studentów wynosi prawie mln. Dopłaty. Rząd polski oferuje dopłaty firmom inwestującym w Polsce i tworzącym nowe miejsca pracy. W związku z przystąpieniem Polski do Unii przewiduje się trzykrotne zwiększenie funduszy przyznawanych z Unii Europejskiej. Ulgi finansowe. Samorządy lokalne skłonne są przyznawać ulgi w podatku od nieruchomości inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy. Bezpieczeństwo praw intelektualnych gwarantuje system prawny podobny do tego, jaki istnieje w Unii Europejskiej. Niski podatek dochodowy od firm (CIT) 19. Silna gospodarka. Wzrost gospodarczy na poziomie powyżej (na koniec kwartału roku) został osiągnięty głównie dzięki wzrostowi eksportu, silnej walucie (PLN), jak i wzrostowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych (do ponad 7 bln USD na koniec 3 roku). Ujednolicony rynek. Po przystąpieniu Polski do Unii rozpoczął się swobodny dostęp do polskiego rynku poprzez zniesienie taryf celnych i restrykcji handlowych. Rozwój infrastruktury. Przewidziane są duże inwestycje w infrastrukturę dostęp do funduszy strukturalnych na ponad 7, mld Euro w latach i aż mld Euro w latach 7-1. CB Richard Ellis przewiduje, że cały zaoferowany pakiet przyciągnie w najbliższych latach więcej kapitału zagranicznego. Integracja z Unią Europejską niewątpliwie wzmocni ten proces dzięki ułatwieniu firmom zagranicznym dostępu do funduszy wspierających tworzenie nowych stanowisk pracy w Polsce. INTEGRACJA Z UNIĄ PEJSKĄ Od1majaroku towary produkowanewjednymz dwudziestu pięciu krajów Unii Europejskiej mogą być przewożone w ramach granic Unii bez opodatkowania i opóźnień spowodowanych kontrolą celną. Oczekuje się wzrostu przepływu towarów pomiędzy wszystkimi członkami Unii Europejskiej. Przeciętnie, ośmiu nowych członków z Europy środkowowschodniej odprowadza więcej niż 7 swojego eksportu do krajów starej piętnastki. Unia Europejska składa się obecnie z członków, z których 1 zostało przyjętych 1 maja roku. W rezultacie 7 mln konsumentów przyłączyło się do wewnętrznego rynku Unii. PODSUMOWANIE Członkostwo w Unii Europejskiej jest postrzegane jako katalizator stymulujący firmy do przenoszenia się dalej na wschód, do Polski i innych sąsiadujących krajów w Europie środkowowschodniej ze względu na potencjał rynku, dostępność siły roboczej, jak i ulgi oferowane przez rząd i władze lokalne. Polska może stać się docelowym miejscem dla firm zagranicznych zainteresowanych eksportem usług. CB Richard Ellis, Limited

3 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW INTEGRACJA Z UNIĄ PEJSKĄ (cd.) Przyjęcie dziesięciu nowych państw członkowskich powiększyło obecny skład Unii o 7. Jej ludność wzrosła o do 3 mln, a powierzchnia powiększyła się o 3 do 3,97 mln kilometrów kwadratowych. Dziesięć nowych krajów określa się jako kraje wstępujące. Do ich grona należą: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Malta i Cypr. Unia Europejska zapewnia im wsparcie na łączną kwotę 3,3 mld Euro rocznie. Wszyscy nowi członkowie muszą przystąpić do Europejskiej Unii Monetarnej i przyjąć Euro jako narodową walutę, jednak najpierw muszą spełnić warunki traktatu z Maastricht. Od dziesięciu nowych członków wymaga się podejmowania działań zmierzających do: 1. Utrzymywania demokracji, zasad praworządności, przestrzegania praw mniejszości i praw człowieka.. Zapewnienia funkcjonowania gospodarki rynkowej zdolnej do konkurowania z silnymi rynkami pozostałych krajów Unii Europejskiej. 3. Przyjmowania i wdrażania prawa, rozporządzeń i standardów funkcjonujących w Unii Europejskiej. EKONOMIA PKB W pierwszej połowie roku wzrost PKB wyniósł ponad. Najważniejszymi czynnikami, które miały wpływ na polską ekonomię w pierwszych dwóch kwartałach 3 roku były: EKSPORT W pierwszych sześciu miesiącach roku odnotowano bardzo dobre wyniki eksportu., wzrost na koniec drugiego kwartału roku był wynikiem rosnącej sprzedaży firm produkujących towary eksportowe. Tylko w pierwszym kwartale roku eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 3,, a do krajów Europy środkowowschodniej o 3. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają nadal Niemcy z 33 udziałem w polskim eksporcie. mld PLN mln US$ DEFICYT BUDŻETOWY NARASTAJĄCO Deficyt budżetowy 3 kw1 3 kw 3 kw3 3 kw kw1 kw kw3* kw* BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE NARASTAJĄCO Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Źródło: PAIiIZ DYNAMIKA PKB, EKSPORT, IMPORT PKB Eksport Import kw1 3 kw 3 kw3 3 kw kw1 kw kw3* kw* CB Richard Ellis, Limited

4 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW PKB (cd.) IMPORT W pierwszych sześciu miesiącach roku odnotowano istotny wzrost importu. Na koniec drugiego kwartału roku nastąpił wzrost importu produktów metalowych, papieru, pojazdów mechanicznych i mebli o,7. Niemcy nadal pozostają głównym partnerem handlowym Polski z udziałem w imporcie do Polski. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA Na koniec drugiego kwartału roku odnotowano produkcję przemysłową na poziomie 17,. W dwudziestu pięciu, spośród dwudziestu dziewięciu sektorów, zauważono wzrost w czerwcu roku w porównaniu z czerwcem 3 roku. Wyjątkiem było budownictwo, gdzie odnotowano spadek do poziomu 3,. NAKŁADY INWESTYCYJNE W pierwszych sześciu miesiącach roku nakłady inwestycyjne w największych firmach w Polsce wyniosły,7. Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w transporcie, co było niewątpliwie spowodowane wprowadzoną po 1 maja roku zmianą stawki VAT. BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W oparciu o dane Narodowego Banku Polskiego, w pierwszym kwartale roku wartość napływu kapitału zagranicznego wyniosła mln USD. INFLACJA NAKŁADY INWESTYCYJNE kw1 3 kw 3 kw3 3 kw kw1 kw Nakłady inwestycyjne PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 1 1 Produkcja przemysłowa 3 kw1 3 kw 3 kw3 3 kw kw1 kw BEZROBOCIE I INFLACJA kw3* kw* kw3* kw* INFLACJA Inflacja rok do roku na koniec kwartału roku osiągnęła poziom, i była dużo wyższa niż oczekiwano. Wzrost inflacji był spowodowany przystąpieniem Polski do Unii, masowymi zakupami polskich towarów żywnościowych, wzrostem części stawek VAT, jak i wysokimi cenami surowców, w tym paliw. STOPY PROCENTOWE Bezrobocie 3 kw1 3 kw 3 kw3 3 kw kw1 kw Inflacja kw3* kw* Od końca czerwca do sierpnia roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) trzykrotnie podnosiła stopy procentowe, łącznie o 1, punktu bazowego, do poziomu,. Decyzja ta była odzwierciedleniem obaw RPP, co do utrzymania inflacji na relatywnie niskim poziomie. CB Richard Ellis, Limited

5 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW KURSY WYMIANY WALUT KURSY WYMIANY WALUT.. USD/PLN EUR/PLN Na koniec kwartału roku kurs złotego nieznacznie wzrósł osiągając poziom: 3,7 PLN/1USD i,pln/1 EUR. PLN kw1 3 kw 3 kw3 3 kw Źródło: NBP / BZ WBK kw1 kw kw3* kw* *prognoza SPRZEDAŻ DETALICZNA W pierwszych dwóch kwartałach roku, w sprzedaży detalicznej utrzymywał się trend zwyżkowy. Osiągnęła ona poziom 1, w skali rocznej i była głównie stymulowana wzmożoną konsumpcją indywidualną, która na koniec czerwca roku wyniosła,. STOPA BEZROBOCIA Sytuacja na rynku pracy była nadal trudna, chociaż oficjalna stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1 i wyniosła na koniec kwartału roku 19,. DEFICYT BUDŻETOWY SPRZEDAŻ DETALICZNA I KONSUMPCJA INDYWIDUALNA Sprzedaż detaliczna 3 kw1 3 kw 3 kw3 3 kw Konsumpcja indywidualna kw1 kw kw3* kw* Deficyt budżetowy wyniósł 3,9 całości rocznego planu i po pierwszych sześciu miesiącach roku osiągnął poziom 19,9 mld PLN. W celu sfinansowania zadłużenia, Rząd zaciągnął pożyczkę w wysokości 13,9 mld PLN na rynku krajowym (3,3 przyjętych rocznych założeń) i,9 mld PLN na rynku międzynarodowym (3, z zakładanej kwoty,3 mld PLN). SEKTOR 1(Parki magazynowo-biurowe w Warszawie) PODAŻ Na koniec kwartału roku w Sektorze 1 było ogółem 3 31 mkw. powierzchni magazynowej (wyłącznie klasy A i B). Powierzchnia o najwyższym standardzie (klasy A) stanowiła i wynosiła 3 71 mkw. W pierwszym półroczu roku nie ukończono żadnych nowych projektów. W ciągu całego 3 roku został oddany do użytku tylko jeden nowoczesny budynek magazynowy o powierzchni 11 mkw., co stanowiło nieznaczny wzrost, o,1 w stosunku do roku. Podaż nowej powierzchni w tym sektorze w ostatnich latach była bardzo niska ze względu na wysokie ceny gruntów ograniczające budowę spekulacyjnych obiektów magazynowych. CB Richard Ellis, Limited

6 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW NOWE PROJEKTY Do końca roku, w Sektorze 1 zostanie oddany jeden nowoczesny projekt magazynowy, którego powierzchnia całkowita wyniesie mkw. Budowę tego projektu rozpoczęto w 3 roku. W 3 roku 3 mkw. nowoczesnej powierzchni było w trakcie budowy, z czego sfinalizowano tylko 11 mkw. POPYT W pierwszych dwóch kwartałach roku podpisano 1 umów najmu, z czego dwie zawarto na ponad mkw. z firmami Kompania Piwowarska i Toyota. POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE W WARSZAWIE 1- ` mkw. 3 1 Powierzchnia ogółem Skumulowany popyt netto Średni czynsz 1 3 kw W pierwszym półroczu roku wynajęto ogółem 31 mkw., co stanowi wzrost o 7 w porównaniu z drugim półroczem 3 roku. Na koniec drugiego kwartału skumulowana ilość wynajętej powierzchni wyniosła 3 mkw. WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ Na koniec drugiego kwartału roku wskaźnik powierzchni niewynajętej wyniósł,3. W porównaniu z końcem 3 roku jest to ponad spadek, który był spowodowany brakiem podaży nowej powierzchni magazynowej, jak i wzrostem ilości powierzchni wynajętej w ciągu pierwszego półrocza roku. Warto zauważyć, że spadek wskaźnika powierzchni niewynajętej jest kontynuacją tendencji spadkowej z poprzednich okresów. Wskaźnik ten na koniec 3 roku wynosił 1,73 i w porównaniu z końcem roku był niższy o. Obecnie w Sektorze 1 dostępnych jest mkw. powierzchni magazynowej, razem z projektami będącymi w trakcie budowy. Przewiduje się, że wskaźnik powierzchni niewynajętej wzrośnie do końca roku, ponieważ mkw. powierzchni magazynowej znajduje się obecnie w trakcie realizacji. CZYNSZE I WARUNKI UMÓW NAJMU Obecnie wyjściowe stawki najmu za powierzchnie magazynowe, zawierają się w przedziale od,7 Euro do, Euro za mkw. miesięcznie w zależności od standardu projektu oraz warunków najmu uzgodnionych w umowie. POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE W WARSZAWIE Wskaźnik powierzchni niewynajętej 1 3 Średni czynsz kw CB Richard Ellis, Limited

7 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW CZYNSZE I WARUNKI UMÓW NAJMU (cd.) CB Richard Ellis przewiduje, że czynsze pozostaną na stałym poziomie w najbliższym czasie. Umowy najmu na powierzchnie klasy A podpisywane są zwykle na okres od 3 do 7 lat. Czynsz denominowany jest w Euro lub USD, a płacony w PLN. Najemca do czynszu i kosztów eksploatacyjnych musi doliczyć również VAT. Roczna indeksacja stawek czynszu najmu dokonywana jest na podstawie indeksu cen US lub Euro CPI. SEKTOR (Parki logistyczne w rejonie Warszawy) PODAŻ PARKI LOGISTYCZNE W REJONIE WARSZAWY 1- ` mkw. Powierzchnia ogółem Skumulowany popyt netto Średni czynsz kw Na koniec drugiego kwartału roku ilość powierzchni w Parkach logistycznych w Sektorze wynosiła mkw. Zasoby wzrosły o 7 mkw., tj. o 1 w odniesieniu do końca 3 roku. W tym okresie wybudowano cztery obiekty w Mszczonowie, Błoniu i Teresinie. Dla porównania, w 3 roku powierzchnie magazynowe w Parkach logistycznych powiększyły się o 3 mkw., co stanowiło wzrost o w stosunku do poprzedniego roku. W okresie tym rozpoczęto budowę obiektów o łącznej powierzchni mkw. NOWE PROJEKTY Na koniec kwartału w budowie było 3 mkw. powierzchni w Błoniu i Nadarzynie, z czego tylko 1 mkw. to powierzchnia w nowym projekcie. Reszta stanowiła rozbudowę już istniejących obiektów. POPYT W pierwszym półroczu roku podpisano cztery umowy najmu. Łączna ilość powierzchni wynajętej wyniosła 7 mkw., z czego 3 mkw. to przedłużenie umowy najmu przez firmę Frans Maas. W okresie tym wynajęto o 1,7 więcej powierzchni niż w drugim półroczu 3 roku. Na koniec czerwca roku skumulowana ilość wynajętej powierzchni wyniosła 39 1 mkw. PARKI LOGISTYCZNE W REJONIE WARSZAWY 1- Wskaźnik powierzchni niewynajętej Średni czynsz kw Należy zauważyć, że w 3 roku efektywny popyt był wyższy o w stosunku do i wyniósł mkw. wynajętej powierzchni. 3 CB Richard Ellis, Inc.

8 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW PARKI LOGISTYCZNE W POLSCE 1- ` mkw. Powierzchnia ogółem Skumulowany popyt netto Średni czynsz WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ Na koniec drugiego kwartału roku wskaźnik powierzchni niewynajętej wyniósł 1, i był wyższy niż na koniec 3 roku. Wzrost ten spowodowany był oddaniem do użytku znacznej ilości powierzchni w nowych obiektach. Obecnie dostępnych jest około 7 mkw. powierzchni. 1 3 Q Wskaźnik powierzchni niewynajętej może w roku wzrosnąć ze względu na trzy obiekty o łącznej powierzchni 3 mkw. będące w trakcie realizacji. CZYNSZE I WARUNKI UMÓW NAJMU W roku 3 stawki czynszu spadły o prawie w stosunku do roku. Jednakże w bieżącym roku ustabilizowały się na poziomie od,9 Euro do 3, Euro za mkw. miesięcznie. Wysokość stawki w tym przedziale zależna jest od wielkości transakcji oraz warunków najmu uzgodnionych w umowie. PARKI LOGISTYCZNE W POLSCE 1- Wskaźnik powierzchni niewynajętej Średni czynsz kw CB Richard Ellis przewiduje, że czynsze powinny utrzymać się na stałym poziomie do końca roku. Typowe warunki umów najmu obejmują: 3 letni okres najmu, czynsze denominowane w Euro lub USD płacone w PLN, czynsz i koszty eksploatacyjne obciążone są podatkiem VAT, roczna indeksacja na podstawie indeksu Euro lub US CPI. SEKTOR 3 (Parki logistyczne w Polsce) PODAŻ Na koniec drugiego kwartału roku łączna ilość powierzchni magazynowej w Parkach logistycznych w Sektorze 3 wyniosła 1 mkw. W pierwszych dwóch kwartałach roku powierzchnia ta zwiększyła się o mkw., tj. o 11,9 ze względu na dwa obiekty oddane do użytku w rejonie Poznania. W 3 roku łączna ilość powierzchni Parków logistycznych w tym sektorze wzrosła o około, tj. mkw. i na koniec 3 roku wyniosła 1 1 mkw. Jednakże porównując to z rokiem liczba obiektów oddanych do użytku zmniejszyła się o 3, ponieważ rozpoczęto budowę jedynie 1 mkw. CB Richard Ellis, Limited

9 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW PODAŻ (cd.) Zmniejszenie się liczby rozpoczętych realizacji projektów w 3 roku nie było oznaką regresu, ale wynikało z faktu, że oddawane były do użytku obiekty, których budowa rozpoczęła się w roku. NOWE PROJEKTY Obecnie budowany jest jeden ważny projekt: Jeronimo Martins Distribution Centre o łącznej powierzchni mkw. w rejonie Poznania, przewidziany do oddania do użytku do końca roku. Warto zauważyć, że w Sektorze 3 inwestorzy i deweloperzy zabezpieczyli grunty pod nowe projekty i rozbudowę już istniejących. CB Richard Ellis przewiduje, że w najbliższych latach ten sektor rynku będzie rozwijał się najbardziej dynamicznie. POPYT W pierwszych dwóch kwartałach roku podpisano cztery umowy najmu, dwie w Poznaniu i dwie w aglomeracji śląskiej. Ogółem wynajęto 3 1 mkw. powierzchni, włączając w to umowę wstępną Jeronimo Martins na budowę centrum dystrybucyjnego o powierzchni mkw. Oznacza to 1 wzrost w stosunku do drugiej połowy 3 roku. W 3 roku odnotowano łączny zrealizowany popyt na 3 mkw. wraz z transakcjami najmu powierzchni jeszcze nie oddanych do użytku. Popyt w 3 roku był niższy niż w roku o około. WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ Na koniec kwartału roku w Parkach logistycznych w Sektorze 3 w Łodzi, na Śląsku (Tychy) i w Poznaniu znajdowało się ogółem 19 mkw. dostępnej powierzchni. Wskaźnik powierzchni niewynajętej wzrósł o ponad 3 do poziomu 9,1 w stosunku do końca 3 roku. CZYNSZE I WARUNKI UMÓW NAJMU W roku 3 czynsze spadły o ponad 7 w stosunku do roku. Jednakże w bieżącym roku ustabilizowały się na poziomie od 3, Euro do 3,7 Euro za mkw. miesięcznie. Wysokość czynszu w tym sektorze jest uzależniona od wielkości transakcji oraz warunków najmu uzgodnionych w umowie. ` mkw. Najemcy są tutaj bardziej skłonni do zawierania długoterminowych umów najmu (do 1 lat) oraz często zawierają umowy na powierzchnie w obiektach, które będą budowane na ich potrzeby. Dłuższe umowy najmu pojawiają się zazwyczaj w przypadku tych najemców, którzy wynajmują powierzchnie na własne centra dystrybucyjne. Także firmy z sektora motoryzacyjnego często zawierają długoterminowe umowy najmu, zwłaszcza wtedy, kiedy podpisali stałe kontrakty ze swoimi odbiorcami. Operatorzy logistyczni preferują krótsze umowy najmu. Typowe warunki umów najmu obejmują: 3 1 letni okres najmu, stawki denominowane w Euro lub USD płacone w PLN, czynsz i koszty eksploatacyjne obciążone podatkiem VAT, roczna indeksacja na podstawie indeksu Euro lub US CPI. STRUKTURA RYNKU POWIERZCHNI MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNYCH, KW POWIERZCHNI W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH 3 1 SEKTOR RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNYCH KWARTAŁ Powierzchnia ogółem Skumulowany popyt netto Średni czynsz SEKTOR SEKTOR 3 Sektor 1 Sektor Sektor CB Richard Ellis, Inc.

10 CB RICHARD ELLIS PRZEGLĄD RYNKU POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE KW PODSUMOWANIE Ponad polskiego rynku powierzchni magazynowo-logistycznej skoncentrowana jest w rejonie Warszawy (Sektor 1 i Sektor ). Struktura tego rynku w przyszłości będzie się zmieniać na korzyść innych rejonów Polski. Najbardziej atrakcyjnymi rejonami do lokalizowania obiektów logistycznych są Łódź, Poznań, Wrocław, Śląsk i Trójmiasto. LEGENDA POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNE W POLSCE SEKTOR 1 - Powierzchnia magazynowo-biurowa w Warszawie SEKTOR - Parki logistyczne w rejonie Warszawy SEKTOR 3 - Parki logistyczne w Polsce AUTOSTRADY Obecna oraz planowana sieć autostrad W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z: John Palmer Tel: Anna Starczewska Tel: Grzegorz Cesarczyk Tel: Biura CB Richard Ellis w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Aberdeen () 1 19 Aix-en-Provence (33) 1 31 Amsterdam (31) 91 Barcelona (3) Berlin (9) Birmingham () Bristol () Brussels (3) Bucharest () Budapest (3) 1 3 Bulawayo (3) 9 3 Durban (7) Edinburgh () Frankfurt (9) Gaborone (7) 31 Glasgow () 11 7 Gothenburg () Hamburg (9) Harare (3) Hoofddorp (31) 3 77 Jersey () Johannesburg (7) 11 Kampala () 193 Leeds () Lisbon (31) Liverpool () London () 71 Lyon (33) 7 3 Madrid (3) (3) Malaga (3) Mallorca (3) Manchester () 11 7 Marbella (3) Marseille (33) Milan (39) 71 (39) Munich (9) 9 Nairobi () 1 Paris (33) 1 3 Prague () 1 Rome (39) 33 3 Stockholm () 11 7 Valencia (3) Vienna (3) 1 33 Warsaw () 3 7 Firmy korespondujące: Amsterdam B&O Partners BV (31) 7 7 Athens Danos & Associates (3) Belfast CB Richard Ellis Gunne () 93 Copenhagen CB Richard Ellis Cederholm () Dublin CB Richard Ellis Gunne (33) 1 1 Geneva CB Richard Ellis PI Performance (1) 3 Helsinki Tallberg Toimitilajohto Oy (3) 7 Istanbul CB Richard Ellis (9) Moscow Noble Gibbons Limited (71) 399 Oslo Atrium AS (7) 7 Paris Retail Consulting Group (33) Sofia Elta Consult Ltd (39) Tampere Tallberg Toimitilajohto Oy (3) 7 9 Tel Aviv M.A.N. Properties Real Estate (97) Thessaloniki Danos & Associates (3) 31 9 Zurich CB Richard Ellis PI Performance (1) 1 3 CB Richard Ellis Al. Jana Pawła II 9-7 Warszawa Polska Tel F ax DISCLAIMER 3 CB Richard Ellis Information herein has been obtained from sources believed reliable. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. It is your responsibility to independently confirm its accuracy and completeness. Any projections, opinions, assumptions or estimates used are for example only and do not represent the current or future performance of the market. This information is designed exclusively for use by CB Richard Ellis clients, and cannot be reproduced without prior written permission of CB Richard Ellis.

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH III kwartał 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dostarczono na rynek ponad 246 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r. MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 2 Rynek budowlany na Węgrzech I. Ogólne podsumowanie roku 2014. W grudniu 2014 r. produkcja budowlana oraz prace montażowe były o 2,2% niższe niż w grudniu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Rosnąca aktywność najemców

Rosnąca aktywność najemców PROPERTY TIMES Rosnąca aktywność najemców Warszawa, Biura, III kw. 2015 r. 5/11/2015 Spis treści Spis treści 1 Podaż 2 Popyt 2 Stopa pustostanów 3 Czynsze 3 Definicje 4 Standardowe warunki najmu 4 Pod

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla polskiego budownictwa mieszkaniowego

Prognozy dla polskiego budownictwa mieszkaniowego Prognozy dla polskiego budownictwa mieszkaniowego VI Konferencja dla budownictwa 1/04/2014 Kazimierz Kirejczyk Plan prezentacji Obecny obraz budownictwa mieszkaniowego Sektory rynku: charakterystyka i

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 wrzesień 2010 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 1,10 9,70 3,70 Euroland 1,00 1,40 10,00 1,90 Anglia 0,50 3,10 7,80-0,20

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP 28 czerwca 2010 MLP Group jest wiodącym deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Grupa prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1Q 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku Warszawa jako biznesowe centrum Polski charakteryzuje się największą aktywnością deweloperską w kraju. W I kwartale oddano ponad 76 000 m kw.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Automatyki Przemysłowej w kontekście Infrastruktury Krytycznej

Bezpieczeństwo Automatyki Przemysłowej w kontekście Infrastruktury Krytycznej Bezpieczeństwo Automatyki Przemysłowej w kontekście Infrastruktury Krytycznej obecne działania Paneuropejskie 17 Listopada 2015 r. Regulacje Unii Europejskiej Reykjavik Oslo Stockholm Helsinki Tallinn

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2014 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe slajdy 11-15 3 Rynek

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Po trudnym roku 2009 przemysł chemiczny stopniowo wychodzi z kryzysu Sytuacja gospodarki na świecie Z punktu widzenia efektów kryzysu w 2009 r. w globalnym przemyśle

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Państwem

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kuniewicz. Rynek mieszkaniowy w Polsce

Katarzyna Kuniewicz. Rynek mieszkaniowy w Polsce Katarzyna Kuniewicz Rynek mieszkaniowy w Polsce II kwartał 2009 45000 Spada liczba mieszkań w ofercie prognozy REAS znów się sprawdzają! 40000 35000 30 792 31 653 36 247 38 359 37 263 33 763 31 051 30000

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii

Polskie 10 lat w Unii Polskie 10 lat w Unii Polityczne aspekty członkostwa -jak Polska zmieniła Europę Dobra sytuacja ekonomiczna w czasach kryzysu BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KORZYSTNY BUDŻET UE NA LATA 2014-2020 Euroentuzjazm

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza 2015

Podsumowanie I półrocza 2015 Podsumowanie I półrocza 2015 W pierwszym półroczu 2015 roku tak jak w analogicznym okresie poprzedniego roku zanotowano wzrost popytu na beton towarowy. Poprawa sytuacji w branży budowlanej była spowodowana

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo