Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych"

Transkrypt

1 N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych W a r s z a w a m a j

2 Misją NajwyŜszej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w słuŝbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej Wizją NajwyŜszej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyŝszy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa Informacja o wynikach kontroli Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji - Andrzej Otrębski - Andrzej Otrębski Zatwierdzam: Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli - Stanisław Jarosz - Stanisław Jarosz Warszawa, dnia 26 maja 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli ul. Filtrowa 57 Skrzynka pocztowa Nr P Warszawa tel./fax.: 0-xxxx

3 Spis treści: 1. WPROWADZENIE PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI Ogólna ocena kontrolowanej działalności Synteza wyników kontroli Uwagi końcowe i wnioski WAśNIEJSZE WYNIKI KONTROLI Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych Uwarunkowania międzynarodowe Uwarunkowania prawno-administracyjne dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Specjalne strefy ekonomiczne Parki przemysłowe i technologiczne Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne Istotne ustalenia kontroli Przekształcenie PAIiIZ SA w agencję rządową Finansowe wspieranie inwestycji Zmiany w przepisach prawa Uproszczenie procesu inwestycyjnego Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Rola Rzecznika Inwestorów Centra obsługi inwestora Konferencje i szkolenia dla przedstawicieli samorządu lokalnego Specjalne strefy ekonomiczne Parki przemysłowe i technologiczne Efekty napływu biz do polski Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego w regionie INFORMACJE DODATKOWE O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI Organizacja kontroli Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 - Wykaz jednostek objętych kontrolą Załącznik nr 2 Wykaz liczby spółek z kapitałem zagranicznym wg województw w 2005 i 2006 roku Załącznik nr 3 Propozycje zmian aktów normatywnych Załącznik nr 4 Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli Załącznik nr 5 - Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność Załącznik nr 6 - Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności Wykaz aktów prawa międzynarodowego Wykaz aktów prawa polskiego Inne dokumenty Bibliografia... 55

4 1. WPROWADZENIE Temat Cel Zakres Organizacja NajwyŜsza Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła kontrolę pn. Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) 1, uznawane są za waŝny czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego kraju przyjmującego inwestycje. BIZ mają duŝy wpływ na unowocześnianie gospodarki poprzez wprowadzanie nowych technologii i metod zarządzania, know-how, a takŝe na kreowanie nowych stanowisk pracy oraz rozwój poszczególnych regionów kraju. W Polsce występuje ogromne zróŝnicowanie napływu BIZ w skali województw. Inwestycje zagraniczne zamiast niwelować regionalne rozbieŝności bardziej je pogłębiają, utrwalając podział na bogaty Zachód i biedny Wschód. Celem kontroli była ocena działań podejmowanych na szczeblu rządowym i samorządowym, mających na celu zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Przedmiotem badania było m.in.: stosowanie zachęt dla przyciągania inwestycji zagranicznych, uproszczenie procedur procesu inwestycyjnego w ramach BIZ, moŝliwości uzyskania wsparcia nowych inwestycji, w tym inwestycji tworzących nowe miejsca pracy, zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów, wskazywanie moŝliwości inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Oceniona została takŝe działalność Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (PAIiIZ), której misją jest m.in. wspieranie wzrostu napływu BIZ do Polski, dostarczanie inwestorom zagranicznym kompleksowej informacji na temat warunków inwestowania w Polsce oraz dostarczanie informacji o polskiej gospodarce. Badaniami kontrolnymi objęto lata 2005 I półrocze W okresie tym wystąpiły zróŝnicowane wielkości napływu BIZ. Ponadto realizacja Programu promocji gospodarczej Polski do roku 2005 była przedmiotem wcześniejszej kontroli 2, obejmującej lata Badania kontrolne przeprowadzono w Ministerstwie Gospodarki i PAIiIZ, a takŝe w urzędach marszałkowskich, regionalnych Centrach Obsługi Inwestora (COI) 3 1 Wg OECD bezpośrednim inwestorem zagranicznym jest osoba fizyczna, prywatne lub państwowe przedsiębiorstwo, rząd, grupa osób fizycznych lub prawnych, które posiadają przedsiębiorstwo bezpośredniej inwestycji. Przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania jest takie przedsiębiorstwo, w którym inwestor zagraniczny ma co najmniej 10% akcji zwykłych (udział w kapitale) lub uprawnienia do 10 % praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, albo w inny sposób posiada efektywny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem; Third Edition, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, ParyŜ Informacja o wynikach kontroli realizacji rządowego Programu promocji gospodarczej Polski do roku 2005 Warszawa grudzień 2006 r., Nr ewid.150/2006/p05049/kgp; KGP/41013/05. 3 COI funkcjonują głównie w strukturach urzędu marszałkowskiego województwa i agencjach rozwoju regionalnego, a rzadziej w strukturach zarządzającego SSE. Finansowane są ze środków własnych. 3

5 i urzędach gmin z województwa dolnośląskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Przy doborze regionów objętych kontrolą kierowano się poziomem lokowanych BIZ. Wykaz jednostek objętych kontrolą stanowi załącznik nr 1 do Informacji. Badania kontrolne przeprowadzono od lipca do grudnia 2007 r. 4

6 2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI 2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działania podejmowane na szczeblu rządowym i samorządowym w zakresie przyciągania inwestorów zagranicznych. Między innymi ułatwiano podejmowanie duŝych inwestycji, w tym tworzących nowe miejsca pracy, głównie w specjalnych strefach ekonomicznych. MoŜliwe to było m.in. dzięki wsparciu finansowemu ze środków budŝetowych 4, kompleksowej obsłudze inwestorów prowadzonej przez PAIiIZ i regionalne Centra Obsługi Inwestora oraz przez działania samorządów lokalnych. Wartość zagranicznych środków ulokowanych dotychczas w Polsce w postaci inwestycji bezpośrednich wyniosła na koniec 2007 r. ok. 107,4 mld euro 5. Na wysokość napływu BIZ do Polski, poza działaniami usprawniającymi inwestowanie i stosowanymi zachętami, wpływ miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz koniunktura w gospodarce światowej. Ustalenia kontroli wykazały, Ŝe Rząd Polski nie wypracował dotychczas jednoznacznie określonej strategii przyciągania i wykorzystania kapitału zagranicznego dla zapewnienia dopływu BIZ. Jako zjawisko niekorzystne z punktu widzenia uproszczenia procesu inwestycyjnego w zakresie BIZ naleŝy ocenić, Ŝe wiele z podejmowanych działań nie zostało zakończonych. W efekcie nie przełoŝyły się one na wzrost atrakcyjności Polski. W dalszym ciągu, pod względem klimatu inwestycyjnego Polska postrzegana jest jako rynek wschodzący, na którym najgorzej ocenianymi czynnikami były: brak jasnych i spójnych przepisów prawa (w tym podatkowych), opieszałość sądów, korupcja, nieodpowiedni stan infrastruktury (w tym drogowej, kolejowej i lotniczej). Nie zostało zrealizowane przekształcenie PAIiIZ w agendę rządową o szerszych kompetencjach, której podstawowym celem miała być zmiana wizerunku Polski za granicą. W ocenie Izby ww. zaniechania oraz długotrwałe procedowanie zmian w przepisach prawa miało niekorzystny wpływ na wprowadzanie dalszych ułatwień w podejmowaniu i wykonywaniu działalności inwestycyjnej, a tym samym na dynamikę napływu BIZ do Polski. Przykład 2007 r. wskazuje na spadek napływu BIZ z 15,1 mld euro w 2006 r. do 12,8 mld euro w Głównie w postaci programów wieloletnich. 5 Dane wstępne NBP. 5

7 2.2. Synteza wyników kontroli Narzędzia finansowego wspierania inwestycji zagranicznych 1. W kontrolowanym okresie nie zostały sfinalizowane prace w zakresie stworzenia systemu wspierania inwestycji. Zadania odnośnie przygotowania nowych narzędzi finansowego wspierania inwestycji, w tym inwestycji zagranicznych, ujęte zostały w dokumencie pn. System finansowego wsparcia duŝych projektów inwestycyjnych 6. Do końca 2007 r. nie nastąpiło wdroŝenie kolejnej modyfikacji ww. Systemu, pomimo przygotowania przez PAIiIZ (na wniosek MG) zmian w zasadach udzielania pomocy. Proponowane zmiany zostały częściowo ujęte w opracowanym w trzecim kwartale 2007 r. dokumencie określającym kryteria wspierania finansowego projektów inwestycyjnych w regionach o najsłabszym poziomie rozwoju, a takŝe w rejonach o wysokiej stopie bezrobocia. W kontrolowanym okresie zapewnione były środki budŝetowe na finansowe wspieranie inwestycji. NiezaleŜnie od tego Rada Ministrów przyjęła w sierpniu 2006 r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , który umoŝliwia finansowe wspieranie nowych projektów inwestycyjnych, w tym o duŝym znaczeniu dla gospodarki, z wykorzystaniem takŝe środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE. Aktualnie prowadzone są dalsze prace koncepcyjne nad nowym systemem promocji gospodarczej Polski oraz nad całościową aktualizacją i modyfikacją Systemu finansowego wsparcia duŝych projektów inwestycyjnych. (str Informacji) Usprawnienie procesu inwestycyjnego 2. W dalszym ciągu inwestorzy zagraniczni wskazują na szereg barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Pomimo podejmowanych działań w zakresie prac legislacyjnych, nie nastąpiło osiągnięcie efektu końcowego, jakim jest uproszczenie przepisów ograniczających wolność gospodarczą i eliminacja biurokracji. Stwierdzono, Ŝe w procesie porządkowania regulacji prawnych, obejmujących w sposób nadmierny reglamentacją działalność gospodarczą, przedstawiono szereg konkretnych propozycji zmian legislacyjnych. 6 Dokument ten Rada Ministrów przyjęła 29 czerwca 2005 r. Wcześniej obowiązywał System finansowego wsparcia duŝych projektów inwestycyjnych przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 grudnia 2004 r. 7 Program Innowacyjna Gospodarka obejmuje m.in. realizację działania 4.5 dot. wsparcia inwestycji o duŝym znaczeniu dla gospodarki oraz działania 5.3. dot. wspierania ośrodków innowacyjności, parków technologicznych i parków przemysłowych. Program ten został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 1 października 2007 r. W ślad za tym wydano rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o duŝym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz.U. Nr 61, poz. 379). 6

8 Tok prac nad tymi zmianami przerywany był dwukrotnie z powodu zakończenia kadencji Sejmu. (str Informacji) Opóźnienia w przekształceniu PAIiIZ SA w agencję rządową Działalność PAIiIZ i Rzecznika Inwestorów Centra Obsługi Inwestora Szkolenia Specjalne strefy ekonomiczne i parki przemysłowe i technologiczne 3. Stwierdzono brak postępu w pracach nad powołaniem rządowej agencji integrującej działania na rzecz promocji gospodarczej Polski oraz promocji napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski 8. Przeciągające się prace legislacyjne nad przygotowanymi projektami ustawy o powołaniu agencji rządowej do spraw handlu i inwestycji, na które nałoŝyły się dwukrotne wybory do Sejmu RP spowodowały, Ŝe działania te nie zostały dotychczas sfinalizowane. (str Informacji) 4. PAIiIZ realizował swoje zadania w zakresie wspierania wzrostu napływu inwestycji zagranicznych do Polski. Pozytywna ocena odnosi się równieŝ do Prezesa PAIiIZ jako Rzecznika Inwestorów, który sygnalizował Rządowi niezbędne i poŝądane usprawnienia legislacyjne, organizacyjne, administracyjne i infrastrukturalne oraz wspomagał inwestorów. (str Informacji) 5. W latach PAIiIZ opracowała i wdroŝyła, we współpracy z marszałkami województw, statutowo odpowiedzialnymi za promocję gospodarczą podległego im regionu, ogólnopolską sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora. Obecnie kaŝde z województw posiada Centrum, zapewniające inwestorowi pełną obsługę, łącznie z opieką proinwestycyjną na poziomie województwa. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia stworzenie systemu kompleksowej obsługi inwestorów w samorządach, w tym jej strony instytucjonalno-organizacyjnej. (str Informacji) 6. Jedną z form działań podejmowanych w celu pozyskiwania inwestorów zagranicznych były szkolenia i seminaria dla przedstawicieli lokalnego samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i inwestorów. Podejmowane w tym zakresie działania (mimo stwierdzonych trzech przypadków niewielkiego zainteresowania lokalnych samorządów), w ocenie NIK prowadzone były rzetelnie. Działania te zapewniały moŝliwość podniesienia wiedzy przedstawicieli samorządu w zakresie czynników mających istotny wpływ na tworzenie klimatu inwestycyjnego w poszczególnych regionach. Pozytywna ocena odnosi się równieŝ do organizowania przez PAIiIZ wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych w Polsce. (str Informacji) 7. Pomimo ograniczenia wielkości pomocy publicznej, specjalne strefy ekonomiczne nadal są silnym i stosunkowo łatwo dostępnym instrumentem 8 Odpowiedzialnymi za powołanie agencji rządowej zgodnie z Programem Promocji gospodarczej Polski do 2005 r. były: MG, PAIiIZ, Ministerstwo Finansów przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Skarbu Państwa. 7

9 finansowego wspierania nowych inwestycji. Liczne wnioski władz lokalnych o objęcie strefami nowych terenów świadczą o duŝym zainteresowaniu potencjalnych inwestorów rozpoczęciem działalności w ramach SSE. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wskazywanie moŝliwości oferowanych przez SSE, czego efektem jest zarówno wzrost liczby wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz liczby miejsc pracy, jak równieŝ wzrost dynamiki ponoszonych nakładów inwestycyjnych w strefach. Pozytywna ocena Izby odnosi się równieŝ do tworzenia nowych form organizacyjnych umoŝliwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Instrumentem prorozwojowym zapewniającym preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej takŝe dla inwestorów zagranicznych są parki przemysłowe i technologiczne. (str Informacji) Lokowanie inwestycji zagranicznych 8. Dysproporcje związane z rozwojem gospodarczym poszczególnych regionów powodują, Ŝe inwestorzy zagraniczni najchętniej lokują swoją działalność wokół duŝych ośrodków miejskich z rozwiniętą infrastrukturą i łatwym dostępem do wykwalifikowanej kadry. W dalszym ciągu zdecydowana większość inwestycji lokowana jest w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Powoduje to, Ŝe nie następuje niwelacja tych róŝnic a ich pogłębienie. Na powyŝszą sytuację miał równieŝ wpływ brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczanych pod inwestycje. (str Informacji) W ramach nowej perspektywy finansowej na lata przyjęty został do realizacji Program Rozwój Polski Wschodniej Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia inwestycji z funduszy strukturalnych i z budŝetu państwa. (str. 21 Informacji) 2.3. Uwagi końcowe i wnioski NajwyŜsza Izba Kontroli oceniając realizację przez Ministra Gospodarki i podległe mu jednostki organizacyjne, jak i przez jednostki samorządu lokalnego, zadań w zakresie tworzenia właściwego klimatu inwestycyjnego, stwierdziła, Ŝe stopniowo dokonywane zmiany w polskim ustawodawstwie stanowiły najmniej efektywny element polityki państwa w zakresie przyciągania kapitału zagranicznego. Wg najnowszego rankingu niezaleŝnego Instytutu Heritage Fundation z Waszyngtonu, Polska pod względem wolności gospodarowania spadła z 41 miejsca w świecie w roku 2006 na 87 pozycję w roku Wg raportu porównawczego Banku Światowego Doing Business za 2007 r. Polska w dalszym ciągu zajmuje najdalszą pozycję spośród nowych krajów 8

10 członkowskich UE we wprowadzaniu ułatwień dla przedsiębiorców. W tym rankingu Polska jest 74, a np. Estonia zajmuje 17, a Litwa 26 miejsce. Izba zwraca uwagę na potrzebę opracowania przez Rząd strategii wykorzystania inwestycji zagranicznych w powiązaniu z długookresową polityką rozwoju gospodarczego kraju. Nie została ona dotychczas określona, mimo Ŝe jej przygotowanie było zapowiedziane w załoŝeniach do Strategii Promocji Gospodarczej Polski na lata , przyjętych przez Radę Ministrów 27 marca 2007 r. 9 Zdaniem NIK, ukierunkowanie napływu BIZ powinno być jednym z wyznaczników dla zapewnienia wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Przede wszystkim chodzi tu o unowocześnianie polskiej gospodarki w zakresie preferowanych branŝ, tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost produkcji eksportowej, jak równieŝ kierowanie inwestycji do regionów o wysokiej stopie bezrobocia. Ponadto naleŝy kontynuować prace nad przekształceniami w sferze instytucjonalnej, tj. utworzeniem rządowej agencji odpowiedzialnej za kompleksową promocję gospodarczą Polski, posiadającej uprawnienia umoŝliwiające elastyczne reagowanie na potrzeby rynku oraz współpracę z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi. WaŜniejsze wnioski pokontrolne skierowane do poszczególnych jednostek objętych kontrolą oraz sposób ich realizacji omówiono w punkcie 4.2. Informacji. 9 Strategia powinna uwzględniać inne strategiczne i programowe dokumenty rządu RP, m.in. określone w przyjętej 29 listopada 2006 r. przez Radę Ministrów Strategii Rozwoju Kraju na lata

11 3. WAśNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych UWARUNKOWANIA MIĘDZYNARODOWE W prawodawstwie UE nie ma odrębnych uregulowań dotyczących wspierania inwestycji zagranicznych. Kwestię tą regulują przepisy i ramy dotyczące udzielania pomocy publicznej. NaleŜy przy tym podkreślić, iŝ polski system pomocy publicznej jest obecnie zgodny z regulacjami UE i Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD). Dotyczy to zwłaszcza regulacji dotyczących specjalnych stref ekonomicznych oraz traktowania narodowego. W odniesieniu do problematyki specjalnych stref ekonomicznych szczególną uwagę naleŝy zwrócić na dwie umowy międzynarodowe ratyfikowane przez nasz kraj, których postanowienia wiąŝą Polskę przy prowadzeniu polityki narodowej w tym zakresie, tj.: Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) 10. Ratyfikując to porozumienie Polska zobowiązała się m.in. do przestrzegania przepisów Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych. W świetle przepisów tego porozumienia tworzenie SSE moŝna traktować jako udzielanie subsydiów, które wiąŝe się z wsparciem dochodowym. W przypadku stref działających w Polsce subsydia te polegają przede wszystkim na ulgach w podatku dochodowym. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) 11. Zgodnie z art. 87 pkt 3 Traktatu, za zgodną ze wspólnym rynkiem moŝe zostać uznana m.in.: pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom Ŝycia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje powaŝny stan niedostatecznego zatrudnienia, pomoc przeznaczona na wspieranie waŝnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie powaŝnym zaburzeniom w gospodarce Państwa członkowskiego, pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. 10 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marrakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483 i 484). Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) (Dz. U. z 1996 r.: Nr 9, poz. 54) - Porozumienie w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych. 11 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/31. 10

12 Polskę obowiązuje ponadto Konwencja o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych 12, oraz dwustronne umowy międzypaństwowe w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Celem ww. Agencji jest zachęcanie do przepływu inwestycji związanych z celami produkcyjnymi pomiędzy krajami członkowskimi, a w szczególności do rozwijających się krajów członkowskich, uzupełniając w ten sposób działalność Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowej Korporacji Finansowej i innych międzynarodowych finansowych instytucji rozwojowych UWARUNKOWANIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE. Analiza uwarunkowań administracyjno-prawnych w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych do Polski wskazuje, Ŝe przez szereg lat polskie prawo w tym zakresie było wielokrotnie zmieniane 13 celem stworzenia czynników strukturalnych i instytucjonalnych dla właściwego klimatu inwestycyjnego i korzystnych warunków dla rozwoju firm, w tym eliminacji natęŝenia przepisów ograniczających wolność gospodarczą. Szczególny rodzaj inwestycji zagranicznych to wspólne przedsięwzięcia gospodarcze realizowane w formie spółek z udziałem zagranicznym, które tworzone są od dnia 1 stycznia 2001 r. na mocy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych W ostatnim okresie jedną z istotniejszych zmian wskazujących na otwarcie się polskiej gospodarki na zagranicę było uchwalenie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 15. Niniejsza ustawa reguluje procedurę podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Wprowadza ona szereg zmian i ułatwień w porównaniu do wcześniejszych regulacji. Zgodnie z przepisami tej ustawy, zasady działalności gospodarczej dotyczące inwestorów zagranicznych, pochodzących z krajów będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), wychodzą naprzeciw zasadzie narodowego traktowania występującej w krajach OECD i Unii Europejskiej. Podmioty zagraniczne z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państw zrzeszonych w Europejskim Porozumieniu o Wolnym Handlu (EFTA) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich 12 Dz.U. z 2003 r. Nr 43, poz wprowadzona w Ŝycie z dniem 12 marca 2003 r. oświadczeniem rządowym z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych, sporządzonej w Seulu dnia 11 października 1985 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 43, poz. 373). 13 Spółki z udziałem podmiotów zagranicznych działały pierwotnie na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (Dz. U. Nr 41, poz. 325 ze zm.). Ustawa wymagała uzyskania zezwolenia Prezesa Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych, w którym określony był zakres przedmiotu działalności spółki. Podstawowym zadaniem i celem powołania Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych było inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć słuŝących rozbudzeniu zainteresowania przedsiębiorców zagranicznych inwestowaniem kapitału w Polsce. Ustawa ta została zastąpiona ustawą z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253 z późn. zm.) z dniem 4 lipca 1991 r. Ta ustawa z kolei została uchylona po wejściu w Ŝycie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178). Zachowany został jednak art. 42, który dotyczył utworzenia Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych w Polsce jako jednoosobowej spółki akcyjnej. 14 Dz. U. Nr 94, poz ze zm. 15 Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zm. 11

13 samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy (art. 13 ustawy). Obywatele pozostałych krajów, równieŝ mogą skorzystać z tego przywileju, jednakŝe muszą otrzymać zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski, uzyskać zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy lub korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowością w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej było uregulowanie w ww. ustawie problemu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych oraz oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych (rozdział 6, art ). Takie rozwiązanie co do zasady znosiło odrębny reŝim prawny w zakresie dotyczącym "inwestycji zagranicznych" w Polsce. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej tylko prowadzenie działalności w niektórych branŝach wymaga zezwolenia lub koncesji, ponadto w niektórych dziedzinach wymagany jest wpis do rejestru działalności regulowanej w rozumieniu tej ustawy (art. 15 w zw. z art. 75 ustawy; które z rodzajów działalności stanowią działalność regulowaną określa ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej 16 ). Istotne ograniczenia w zakresie dotyczącym angaŝowania kapitału zagranicznego w Polsce wprowadzać mogą ustawy szczególne W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej 18. Ustawa ta wprowadziła obiektywne, stabilne i przejrzyste kryteria wydawania zezwoleń na nabywanie nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców 19. Z dniem akcesji do UE usunięte zostały ograniczenia dotyczące nabywania nieruchomości przez obywateli i przedsiębiorców z EOG, które nie wynikają z prawa wspólnotowego oraz nie są objęte okresami przejściowymi. Przedsiębiorcy i obywatele z EOG nadal muszą uzyskać zezwolenie w przypadku, gdy kupują nieruchomości rolne i leśne (obowiązek funkcjonuje do 2 maja 2016 r.) oraz w przypadku nabywania tzw. drugiego domu, do 2 maja 2009 r. 3. Otwarciem się na kapitał zagraniczny było uchwalenie ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji 20. Ustawa ta określała zasady, formy i szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujących nowych inwestycji i tworzących nowe miejsca pracy związane 16 Dz.U. Nr 173, poz ze zm. 17 Przepisy dotyczące działalności inwestorów zagranicznych w Polsce zawierają m.in.: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe jt. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. Nr 124, poz ze zm. ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych jt. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm. ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze jt. Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji jt. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz Dz. U. Nr 49, poz. 466, jt. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz ze zm. 19 Minister SWiA mógł odmówić zezwolenia jedynie wówczas, gdy uzasadnione to było względami polityki społecznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia społeczeństwa. 20 Dz.U. Nr 41, poz. 363 ze zm. 12

14 z nowymi inwestycjami. Omawiana ustawa wskazywała ponadto kto nie moŝe korzystać z ww. wsparcia, jak równieŝ, które sektory gospodarki wyłączone są z tej pomocy. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego dla nowej inwestycji, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy (art. 12 ust. 1), była umowa zawarta przez ministra właściwego do spraw gospodarki z przedsiębiorcą, poprzedzona złoŝeniem przez przedsiębiorcę stosownego wniosku, który podlegał opiniowaniu przez specjalny Zespół utworzony przy ministrze. Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, na ministrze właściwym do spraw gospodarki spoczywał obowiązek dokonywania oceny realizacji zobowiązań, będących podstawą udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji. Wielkość środków budŝetowych przeznaczanych na wsparcie finansowe corocznie określana była w ustawach budŝetowych na kolejne lata. Przy wprowadzaniu do ustawy budŝetowej inwestycji wieloletnich oraz programów wieloletnich naleŝało podać łączną kwotę dotacji oraz jej przewidywaną wysokość w kolejnych latach realizacji inwestycji lub limity wydatków (art. 112 ust. 2 i art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 21, poprzednio art. 76 ust. 3 i art. 80 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 1998 r.). Organem udzielającym wsparcia finansowego był minister właściwy do spraw gospodarki. Aktualnie programy wieloletnie przed ich uchwaleniem przez Radę Ministrów podlegają ocenie w ramach tzw. procedury udzielania wsparcia, określonej w dokumencie pt. System finansowego wsparcia duŝych projektów inwestycyjnych, przyjętego przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 r. 4. Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji uchylona została z dniem 26 grudnia 2006 r. w związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 22. PowyŜszą regulacją wprowadzone zostało po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie kompleksowe rozwiązanie sposobu prowadzenia polityki rozwoju. Określa ona podmioty prowadzące politykę rozwoju, tryb współpracy między nimi, podstawowe instrumenty słuŝące realizacji tej polityki oraz wskazuje źródła ich finansowania. Polityka rozwoju zdefiniowana została jako zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych przez władze publiczne, w celu zapewnienia trwałego, zrównowaŝonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Metody realizacji tej polityki, jak wskazano, zostaną określone w strategiach rozwoju, a uszczegółowione w programach operacyjnych. Strategiami rozwoju będą: strategia rozwoju kraju, strategie sektorowe, strategie rozwoju województw, strategie rozwoju lokalnego. Za realizację polityk rozwoju odpowiadają: w skali kraju Rada Ministrów, która przyjęła 29 listopada 2006 r. Strategię Rozwoju Kraju na lata , w regionach samorządy województw oraz regionalne Centra Obsługi Inwestora statutowo odpowiedzialne za promocję gospodarczą podległego im regionu, na poziomie lokalnym samorządy powiatowe i gminne. 21 Dz.U. Nr 249, poz ze zm. 22 Dz.U. Nr 227, poz ze zm. 13

15 5. W dniu 24 czerwca 2003 r. powstała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA 23. PAIiIZ powstała przez połączenie w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych agencji będących spółkami akcyjnymi Skarbu Państwa: Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych oraz Polskiej Agencji Informacyjnej. Celem działania PAIiIZ jest zwiększenie napływu BIZ poprzez zachęcanie korporacji międzynarodowych do inwestowania w Polsce. PAIiIZ przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego. Misją PAIiIZ jest takŝe kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA zaliczana jest do spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki Państwa 24. Wg planowanych zamierzeń PAIiIZ miała zostać przekształcona w agencję rządową o szerszych kompetencjach SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE Termin SSE ma szerokie znaczenie. Obejmuje on róŝnorodne formy zapewnienia przez państwo, na określonym obszarze, szczególnych warunków stymulujących rozwój działalności gospodarczej, w tym: strefy wolnocłowe, strefy przetwarzania na eksport, parki przemysłowe, technologiczne i naukowe. Wszystkie te formy charakteryzują się zapewnieniem przedsiębiorstwom ekonomicznych i organizacyjnych warunków działania dogodniejszych niŝ dostępne poza strefą. 1. Zasady i tryb ustanowienia specjalnych stref ekonomicznych zostały określone w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych 25. Wówczas zachęty finansowe określone ustawą stanowiły silny bodziec motywujący inwestorów do lokowania nowych firm w obrębie stref. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie uprawniony był do: całkowitego zwolnienia dochodu od podatku dochodowego przez okres pierwszych 10 lat działalności gospodarczej, i 50% zwolnienia przez lata następne, aŝ do końca istnienia strefy, zwolnienia z podatku od nieruchomości. Przystąpienie Polski do UE wymusiło harmonizację zasad udzielania pomocy publicznej w strefach. Obecnie, pomimo ograniczenia wielkości pomocy publicznej głównie w zakresie prawa przedsiębiorców do zwolnień podatkowych zgodnie z wynegocjowanymi warunkami, strefy nadal są silnym i stosunkowo łatwo dostępnym instrumentem finansowego wspierania nowych inwestycji. 2. W zakresie dotyczącym: procedur notyfikacji pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zasady zwrotu pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, monitorowania i kontroli udzielonej pomocy oraz kar 23 Stosownie do ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 25, poz. 253 ze zm.). 24 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 15, poz. 123 ze zm.). 25 j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz

16 pienięŝnych za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie obowiązków informacyjnych dla Komisji Europejskiej i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz za utrudnianie przeprowadzenia kontroli u beneficjenta pomocy, obowiązuje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 26, która weszła w Ŝycie 31 maja 2004 r. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia wydane po 31 grudnia 2000 r. mogą korzystać z pomocy w formie zwolnień podatkowych z tytułu: kosztów nowej inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca korzystający z pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji jest zobowiązany do: prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niŝ 5 lat, utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przedsiębiorca korzystający z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy musi utrzymać nowo utworzone miejsca pracy przez okres nie krótszy niŝ 5 lat. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie wydawane przez Zarządzającego strefą w drodze przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Na terenie stref moŝna prowadzić działalność bez zezwolenia, ale dochody z tej działalności nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego PARKI PRZEMYSŁOWE I TECHNOLOGICZNE Parki przemysłowe i technologiczne są coraz powszechniej stosowanymi w Polsce instrumentami prorozwojowymi, a oferowane przez nie udogodnienia są skierowane zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych. Tworzone są przy udziale władz samorządowych w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. W latach parki przemysłowe i technologiczne były tworzone w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 27. Obecnie parki przemysłowe i technologiczne mogą korzystać z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 28 w ramach działania 5.3 pt. Wspieranie ośrodków innowacyjności. 26 jt. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm. 27 Patrz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata (Dz. U. Nr 166, poz ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata (Dz. U. Nr 197, poz ze zm.)

17 Park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, są tam oferowane usługi w zakresie: doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Park przemysłowo-technologiczny jest to natomiast zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą pozostałą po restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstwach oraz inne dołączone do nich nieruchomości. Cele wyznaczone parkom przemysłowo-technologicznym to przede wszystkim: zapełnienie oferowanej powierzchni rynkowo skutecznymi formami działalności, wykorzystującymi nowoczesne technologie, przyciąganie inwestorów, tworzenie miejsc pracy UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE W latach rozmiary bezpośrednich inwestycji zagranicznych lokowanych w Polsce charakteryzowały się nierównomiernością ich napływu: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach mln EUR lata Obserwowana w latach tendencja spadkowa (w odniesieniu do 2000 r., gdy były dwukrotnie wyŝsze) związana była zarówno z czynnikami zewnętrznymi (spadek napływu BIZ w gospodarce światowej 30 ), jak i wewnętrznymi (m.in. niŝsze tempo wzrostu PKB, dostosowanie zasad udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych do wymogów Unii Europejskiej, 29 Dane wg NBP. 30 B. Liberska, Przyczyny zmniejszenia napływu bezpośrednich inwestycji do Polski w kontekście globalnych i regionalnych przepływów [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagroŝenia (2005), Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM. Raport Nr 36, Warszawa. 16

18 spowolnienie tempa prywatyzacji). Od 2004 roku duŝy wpływ na wielkość środków lokowanych w ramach BIZ miały m.in. wysokie dodatnie reinwestowane zyski, jak równieŝ jednostkowe transakcje powodując ich gwałtowny wzrost lub spadek. Niemniej, jak wynika z analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP), po wyeliminowaniu tych transakcji od 2003 r. obserwowana jest wzrostowa tendencja napływu kapitału. Wg wstępnych danych 31 za 2007 r. odnotowanych przez NBP napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych zmniejszył się do 12,8 mld euro. W rachunku ciągnionym wartość zagranicznych środków ulokowanych w Polsce w postaci inwestycji bezpośrednich na koniec 2007 r. wyniosła mln euro. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego 32 w Polsce w 2006 r. funkcjonowało spółek handlowych, w tym to spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Najwięcej spółek z kapitałem zagranicznym działa w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim i śląskim. Najmniej przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym utworzono w województwach: podlaskim, świętokrzyskim, podkarpackim, warmińskomazurskim i lubelskim. Tabela z wykazem spółek z kapitałem zagranicznym wg województw stanowi załącznik nr 2 do Informacji. W 2006 roku w wymianie handlowej z zagranicą uczestniczyło ponad 8,5 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego 33. Zrealizowany przez nie eksport ukształtował się w tym okresie na poziomie 214,5 mld zł i stanowił 62,4% całości polskiego eksportu. Import wykonany został na poziomie 218,1 mld zł, co stanowiło 55,4% całości polskiego importu. W roku 2006 z kwoty mln euro napływu kapitału zagranicznego, mln euro, tj. 87,9%, pochodziło z krajów Unii Europejskiej. Najwięcej zainwestowały w Polsce: Luksemburg 34, Niemcy, Niderlandy, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania i Francja. Udział ww. 7 krajów wynosił mln euro, tj. 79,6% kwoty wpływów ogółem. 31 Strona internetowa NBP dane wstępne za 2007 r. 32 Biuletyn Statystyczny GUS, za 2006 r. 33 W eksporcie uczestniczyło podmiotów, a w imporcie podmiotów % kapitału płynącego z Luksemburga stanowi kapitał w tranzycie. 17

19 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich z krajów Unii Europejskiej w 2006r. Pozostałe kraje 20% Francja 5% Luksemburg 24% Hiszpania 7% Wielka Brytania 8% Włochy 9% Niderlandy 9% Niemcy 18% W 2006 r. z kwoty mln euro najwięcej środków zostało ulokowanych w podmiotach zajmujących się świadczeniem usług (9 964 mln euro), w przetwórstwie przemysłowym (3 568 mln euro) oraz w nieruchomościach (919 mln euro). W sferze usług, największy napływ BIZ odnotowały podmioty prowadzące działalność w zakresie obsługi nieruchomości, informatyki, nauki, wynajmu maszyn i pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (4 900 mln euro), handlu i napraw (2 415 mln euro) oraz pośrednictwa finansowego (1 667 mln euro). Napływ kapitału zagranicznego do Polski w 2006 r. wg rodzaju działalności spółek mln EUR Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Przetwórstwo przemysłowe Handel i naprawy Pośrednictwo finansowe Zakupy i sprzedaŝ nieruchomości 910 Pozostałe rodzaje działalności Najwięksi inwestorzy występują w branŝy motoryzacyjnej. Są to koncerny: Fiat, General Motors, Isuzu, Volkswagen, Toyota, Volvo i Man. Inwestorzy zagraniczni inwestują równieŝ w produkcję: artykułów spoŝywczych, napojów, tytoniu oraz papieru i działalność poligraficzną. Na dalszych miejscach znajduje się produkcja: metali, wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz urządzeń elektrycznych, telewizyjnych, optycznych. WaŜnym co do wielkości sektorem gospodarki, w którym podjęto szereg inwestycji zagranicznych, jest pośrednictwo finansowe skupiające około 11% wszystkich BIZ, które napłynęły do Polski w 2006 r. 18

20 3.2. Istotne ustalenia kontroli PRZEKSZTAŁCENIE PAIIIZ SA W AGENCJĘ RZĄDOWĄ. Ustawowe przekształcenie PAIiIZ w rządową agencję odpowiadającą za całokształt promocji gospodarczej i przyciąganie BIZ do Polski oraz wdraŝanie instrumentów wsparcia eksportu, a takŝe monitorowanie i analizę ich efektywności przewidziane było, zgodnie z Programem promocji gospodarczej Polski do 2005 r. 35, do końca 2003 r. Nowa agencja miała być silną jednostką, działającą na zasadzie kompleksowej obsługi inwestora, tzw. one-stop-shop 36, dysponującą odpowiednimi środkami (równieŝ z Unii Europejskiej), między innymi do wspierania regionalnych struktur promocji inwestycji w województwach słabiej rozwiniętych, a takŝe do otwierania przedstawicielstw za granicą w krajach uznanych za strategiczne. Zmiany te miały zapewnić skuteczniejsze negocjowanie z potencjalnym inwestorem zagranicznym warunków, na jakich mógłby on rozpocząć inwestowanie w Polsce. W szczególności dotyczyć to miało inwestycji przynoszących znaczne korzyści polskiej gospodarce (m.in. nowoczesne technologie, wysoki poziom innowacyjności, preferowane przez rząd kierunki rozwoju kraju). Głównymi odpowiedzialnymi za realizację powyŝszego zadania były Ministerstwo Gospodarki i PAIiIZ. Mimo iŝ stosowne projekty ustawy zostały przygotowane, przeciągające się prace legislacyjne oraz dwukrotne wybory do Sejmu RP spowodowały, Ŝe powołanie nowej agencji zostało przesunięte w czasie, bowiem nie doszło do uchwalenia ustawy o powołaniu nowej agencji rządowej. Pierwszy projekt ustawy o Polskiej Agencji Inwestycji i Promocji Eksportu Pro Polonia został złoŝony do Sejmu RP w 2002 r. Projekt ten został wycofany ze względu na zawartą w tytule nazwę Pro Polonia, która to nazwa była zastrzeŝona przez inny podmiot i jej uŝycie mogło skutkować skargą sądową. W kwietniu 2004 r. do Sejmu RP złoŝony został kolejny projekt ustawy o Polskiej Agencji Promocji Gospodarczej. W maju 2005 r. ze względu na rozpoczęcie się przygotowań do wyborów do Sejmu prace nad jej uchwaleniem zostały wstrzymane 37. Nowa wersja projektu ustawy o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji została skierowana do Sejmu RP w maju 2006 r. Łącznie odbyło się 13 posiedzeń podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia tego projektu, z których ostatnie odbyło się 26 czerwca 2007 r. NaleŜy wskazać, Ŝe chociaŝ powyŝszy projekt był na liście najwaŝniejszych projektów ustaw do uchwalenia, to jednak agencja nie została powołana. 35 Program promocji gospodarczej Polski do roku 2005 zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 2 września 2003 r. 36 Jest to kompleksowa usługa doradcza wykonywana przez jedną instytucję najczęściej agencję rządową zapewniającą uruchomienie inwestycji. 37 Ostatnie posiedzenie Sejmu RP IV kadencji odbyło się w dniu 29 sierpnia 2005 r. 19

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Specjalne Strefy Ekonomiczne. Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds.

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Specjalne Strefy Ekonomiczne. Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Specjalne Strefy Ekonomiczne Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. Współpracy ze SSE Warszawa, 17 grudnia 2013 r. Plan prezentacji Specjalne

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE Przywileje strefowe * Przedsiębiorcy inwestujący w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach Zarząd Węglokoks SA w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu - Pojęcie i kształt systemu finansowoprawnego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pani Małgorzata Hudyma. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pani Małgorzata Hudyma. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE Julita Zimoch-Tuchołka 29 października 2008 r. 1 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Napływ zagranicznych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak

MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak Warszawa, 3 kwietnia 2007 r.... DIW-III-411-180-PN/07 Pragnę Państwu przekazać aktualne informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA. Katowice, 6 XII 2006 r.

POMOC PUBLICZNA. Katowice, 6 XII 2006 r. Katowice, 6 XII 2006 r. POMOC PUBLICZNA Jarosław Butkiewicz Specjalista w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tel. (0-22) 55-60-271 Prawo regulujące warunki

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia. Kraków 10 czerwca 2008 r.

Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia. Kraków 10 czerwca 2008 r. Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia Kraków 10 czerwca 2008 r. SSE podstawowe zagadnienia Strefa bez stresu, czyli praktyczne aspekty zwolnień podatkowych w SSE. 2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information and Foreign Investment Agency Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestora

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Na podstawie art. 7b ust. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna. Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej. Przesłanki pomocy publicznej

Pomoc publiczna. Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej. Przesłanki pomocy publicznej Pomoc publiczna Dr Igor Postuła Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej Art. 107 ust. 1 TFUE (dawniej 87 ust. 1 TWE): Z zastrzeŝeniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/15/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/15/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budŝetowych w instytucje gospodarki

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Inicjatywa klastrowa porównanie form organizacyjno prawnych Uczestnicy klastra formy prawne Przedsiębiorcy: o osoby fizyczne prowadzące

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1)

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) Warszawa, 12.06.2015 r. Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) W programie Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy.

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zostało przygotowane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 02.07.2007

Projekt z dnia 02.07.2007 Projekt z dnia 02.07.2007 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1) z dnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego, kombinowanego i multimodalnego

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo