W kwestii przekształcenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w struktury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W kwestii przekształcenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w struktury"

Transkrypt

1 dr Marcin Gryczka Katedra Handlu Zagranicznego i MSE, Uniwersytet Szczeciński W kwestii przekształcenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w struktury klastrowe In the matter of Polish special economic zones transformation into clusters Streszczenie Celem artykułu jest ocena rządowych planów przekształcenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w struktury klastrowe. W pierwszej części omówiono dotychczasowe efekty funkcjonowania SSE w naszym kraju, w drugiej zaś przeanalizowano proces powstawania struktur klastrowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych barier utrudniających ich dalszy rozwój. Na podstawie analizy porównawczej danych dotyczących SSE w Polsce trudno stwierdzić, czy przekształcą się one w struktury klastrowe po wygaśnięciu dotychczasowych przywilejów po 2020 roku. Nie moŝna takŝe zaobserwować, czy faktycznie klastry przyczyniają się do tworzenia nowych powiązań kooperacyjnych (np. między nauką a biznesem) oraz osiągania efektów synergicznych. Z tych względów plany przekształcenia specjalnych stref ekonomicznych w struktury klastrowe naleŝy raczej zaliczyć do mało realnych, gdyŝ takich prognoz nie uzasadnia ani dotychczasowy rozwój SSE, ani uzyskane efekty funkcjonowania klastrów w Polsce. Słowa kluczowe: klastry, specjalne strefy ekonomiczne, rozwój regionalny Kategoria artykułu: artykuł badawczy Summary The article presents the general evaluation of governmental SEZ-to-clusters transformation plans. In the first part the previous effects gained by Polish special economic zones have been discussed, whereas the second part has included the analysis of cluster creation process in Poland and any possible obstacles for their future development. Based on comparative analysis it s difficult to determine, if special economic zones in Poland change into clusters after present privileges expiration in Up till now one cannot also verify, if clusters contribute to any new cooperational relations creation and synergistic effects occurrence. Therefore, SEZ transformation plans should be considered as problematic, because such forecasts are justified neither by previous SEZ development nor by cluster effects achieved in Poland. Keywords: clusters, special economic zones, regional development 1

2 Article category: research article Wstęp Specjalne strefy ekonomiczne, istniejące w Polsce od połowy lat 90. ubiegłego stulecia, przyniosły niewątpliwie szereg korzyści polskiej gospodarce. Te wydzielone obszary, na których działalność gospodarcza moŝe być prowadzona na preferencyjnych warunkach, przyczyniły się przede wszystkim do utworzenia nowych miejsc pracy, przyciągnięcia nowych inwestycji (zwłaszcza zagranicznych) na tereny słabiej rozwinięte gospodarczo i infrastrukturalnie, rozwoju produkcji proeksportowej oraz stworzenia nowych i rozbudowy juŝ istniejących powiązań kooperacyjnych 1. Doceniając dotychczasowe efekty funkcjonowania w naszym kraju czternastu specjalnych stref ekonomicznych, w sierpniu 2008 roku wydłuŝono okres ich działalności do 2020 roku i rozszerzono łączny obszar dostępny dla inwestorów o dodatkowe 8 tys. hektarów 2. Co więcej, w przedstawionej na początku 2009 roku przez Ministerstwo Gospodarki Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, jako jeden z głównych kierunków rozwoju tych obszarów wskazano inwestycje przyczyniające się do rozwoju klastrów oraz parków przemysłowych i technologicznych 3. Głównym celem artykułu jest zatem po pierwsze analiza najwaŝniejszych dotychczasowych efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (ze względu na dostępność danych obejmuje ona lata ), zaś po drugie ocena zagroŝeń w realizacji wspomnianego projektu stopniowego przekształcania tych obszarów w struktury klastrowe. Dotychczasowe efekty funkcjonowania SSE w Polsce Specjalne strefy ekonomiczne zaczęły powstawać w Polsce od roku 1995, przy czym magnesem przyciągającym inwestorów do tych obszarów była nie tyle odpowiednia lokalizacja i dobrze rozwinięta infrastruktura, co w głównej mierze zachęty fiskalne w postaci zwolnień z podatku dochodowego. PoniewaŜ podstawowym celem ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) jest przyśpieszenie rozwoju gospodarczego części terytorium kraju, warunkiem uzyskania pomocy publicznej w takiej strefie było poniesienie odpowiednio wysokich nakładów inwestycyjnych, utworzenie wymaganej liczby nowych miejsc pracy, a takŝe prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niŝ 5 lat 4. 1 M. Gryczka: Ocena celów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i dotychczasowych efektów ich realizacji. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 13, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 553, Szczecin 2009, s Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 2008, nr 118, poz Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 12; Specjalne strefy ekonomiczne. Raport KPMG, Warszawa 2009, s Okres ten ulega skróceniu do 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. 2

3 Na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Gospodarki moŝna zauwaŝyć, Ŝe w ostatnich latach specjalne strefy ekonomiczne wprawdzie negatywnie odczuły wpływ kryzysu finansowego oraz spowolnienia gospodarczego w Polsce, to jednak najwaŝniejsze efekty ich funkcjonowania w naszym kraju moŝna podsumować następująco 5 : 1. W ciągu 15 lat istnienia specjalne strefy ekonomiczne znacznie zwiększyły swój zasięg, obejmując niekiedy obszary leŝące w duŝej odległości od województwa macierzystego ; rekordowe pod tym względem są Tarnobrzeska SSE i Starachowicka SSE, które mają swoje podstrefy aŝ w pięciu województwach. 2. Całkowity obszar udostępniony przedsiębiorcom to ponad 12,5 tys. ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych, przy czym obszar poszczególnych stref kształtował się w przedziale od kilkuset do ponad 1600 ha. Jeśli chodzi o stopień zagospodarowania gruntów, to mieścił się on w przedziale między 51 a 79 procent (średnia na koniec 2009 roku wynosiła 67,5%). 3. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2010 roku wyniosły ponad 73 mld zł, z czego najwięcej przypadło na Katowicką SSE (23%), Wałbrzyską SSE (16,5%) i Łódzką SSE (11%). Warto takŝe zwrócić uwagę na fakt, Ŝe w latach średnioroczne tempo przyrostu inwestycji w SSE wynosiło 31%, natomiast w latach zaledwie 8% (por. tab. 1). 4. Według danych z końca grudnia 2010 roku, łączne zatrudnienie we wszystkich strefach wynosiło ponad 225 tys. osób (z czego 74% przypadało na nowe miejsca pracy, a niespełna 26% na utrzymane), przy czym największy udział w tworzeniu miejsc pracy w ostatniej dekadzie miały strefy: katowicka, wałbrzyska i tarnobrzeska. 5. Na jeden hektar terenu zagospodarowanego przez inwestorów, mających zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przypadało średnio 10 mln zł zainwestowanego kapitału i 31 miejsc pracy. 6. Jeśli chodzi o strukturę branŝową, największy strumień inwestycji napłynął do branŝy motoryzacyjnej (prawie 17,5 mld zł, co stanowiło ponad 26% wszystkich nakładów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych), przy czym najwięcej duŝych inwestycji tego typu ulokowano w strefach: legnickiej, katowickiej i wałbrzyskiej. Inne licznie reprezentowane rodzaje działalności to produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (9,6%), wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (9%) i wyroby gotowe z metali, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (7,4%). Tabela 1. Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych w latach Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa

4 Poniesione skumulowane nakłady Liczba waŝnych zezwoleń Lp. inwestycyjne (w mln zł) Specjalna strefa ekonomiczna Kamiennogórska Katowicka Kostrzyńsko-Słubicka Krakowska Legnicka Łódzka Mielecka Pomorska Słupska Starachowicka Suwalska Tarnobrzeska Wałbrzyska Warmińsko-Mazurska Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki. 7. Prawie 70% kapitału zainwestowanego w specjalnych strefach ekonomicznych pochodziło z pięciu krajów, a mianowicie z Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Włoch. Inwestycje niemieckie dominują w strefach legnickiej i kamiennogórskiej (ich udział w całkowitych nakładach inwestycyjnych wyniósł odpowiednio 75 i 70%), natomiast najwięcej inwestycji krajowych ulokowano w strefach: suwalskiej, starachowickiej, słupskiej i krakowskiej. Jak moŝna zauwaŝyć na podstawie powyŝszych danych, specjalne strefy ekonomiczne stały się dość atrakcyjne (zarówno dla inwestorów zagranicznych, jak i przedsiębiorstw krajowych) zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Inwestorów przyciągały niewątpliwie wspomniane ulgi podatkowe oraz moŝliwość skorzystania z pomocy publicznej, jednak w wielu przypadkach bodźcem do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności w SSE była nieodległa juŝ perspektywa likwidacji tego typu obszarów inwestycyjnych. Oprócz zachęt o charakterze fiskalnym, do najczęściej wymienianych przyczyn inwestowania w polskich strefach naleŝą: atrakcyjne połoŝenie geograficzne, chłonny rynek wewnętrzny, relatywnie niskie koszty pracy, wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza i inŝynierska, duŝe zaangaŝowanie lokalnych władz oraz ich pomoc inwestorom 6. Jakkolwiek specjalne strefy ekonomiczne okazały się stosunkowo efektywnym katalizatorem inwestycji w naszym kraju, naleŝy się zastanowić, czy dzięki utworzeniu tych obszarów rzeczywiście osiągnięto wszystkie bądź przynajmniej większość w wymienionych wcześniej celów. 6 Na podstawie informacji opublikowanych na internetowych stronach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, (data wejścia: ). 4

5 Mimo Ŝe przedstawiciele sfer rządowych, a zwłaszcza urzędnicy Ministerstwa Gospodarki i pracownicy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, przedstawiają efekty funkcjonowania SSE w sposób wręcz entuzjastyczny, to jednak nie wydają się być one zadowalające, zwłaszcza w kontekście obecnych planów przekształcenia stref w struktury klastrowe. Jak wspomniano, jednym z najbardziej oczekiwanych rezultatów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce miało być przyciągnięcie inwestorów zagranicznych. Na podstawie przedstawionych danych moŝna przyjąć, Ŝe cel ten osiągnięto, a znaczna część inwestycji typu greenfield została zlokalizowana właśnie na tego typu obszarach. Trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe zdecydowana większość inwestycji dotychczas zrealizowanych w SSE dotyczy sektorów tradycyjnych, tj. motoryzacyjnego, elektronicznego, metalowego, drzewnego, poligraficznego czy produkcji opon, natomiast relatywnie niewielki udział mają projekty związane z wysoko zaawansowanymi technologiami. Zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia polskiego bilansu handlowego jest niewątpliwie silne ukierunkowanie firm podejmujących działalność w SSE na eksport. Z kolei duŝa liczba stosunkowo małych i rozproszonych podstref oraz wydzielonych obszarów inwestycyjnych (średnia wielkość podstrefy wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt hektarów) stanowiła istotną barierę przy realizacji duŝych projektów inwestycyjnych, a tym samym mogła mieć wpływ na mniejsze zainteresowanie SSE w ostatnich latach. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe pomimo licznych zachęt specjalne strefy ekonomiczne nie przyciągnęły jednak zbyt wielu inwestycji z sektorów zaawansowanych technologii (z wyjątkiem branŝy lotniczej i teleinformatycznej) ani związanych z nowoczesnymi usługami, a ośrodki obsługi działalności gospodarczej oraz nieliczne centra badawczo-rozwojowe są tworzone w duŝych aglomeracjach (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Trójmiasto) lub w ich najbliŝszym otoczeniu 7. Choć Polska jest nadal oceniana jako atrakcyjna lokalizacja projektów z sektora wysoko zaawansowanych usług, dotychczasowy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich tego rodzaju naleŝy uznać za niezadowalający. Spośród przyczyn tego stanu rzeczy moŝna wymienić niedobór wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych kadr, brak wystarczających powierzchni biurowych o podwyŝszonym standardzie oraz relatywnie niewielką mobilność pracowników w Polsce. Za negatywne zjawisko z punktu widzenia zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym regionów naleŝy takŝe uznać obserwowane przenoszenie przywilejów w miejsca wskazane przez inwestorów i tworzenie tzw. podstref specjalnych stref ekonomicznych. Inwestorzy często wręcz uzaleŝniają decyzję o rozpoczęciu inwestycji od tego, czy wybrana przez nich loka- 5

6 lizacja zostanie włączona do specjalnej strefy ekonomicznej. W rezultacie, w macierzystych specjalnych strefach ekonomicznych lokalizowane są przedsiębiorstwa z tradycyjnych branŝ, w duŝej części oparte na technologiach pochodzących z importu, natomiast w podstrefach zlokalizowanych w pobliŝu duŝych aglomeracji powstają centra nowoczesnych usług. Wydaje się, Ŝe jest to jawne zaprzeczenie jednego z podstawowych celów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, jakim miała być aktywizacja gospodarcza oraz dywersyfikacja struktury produkcji w regionach. Ocena moŝliwości budowy struktur klastrowych na bazie SSE Współcześnie coraz większe znaczenie odgrywa współpraca naukowo-przemysłowa podejmowana w ramach tzw. struktur klastrowych. Za popularyzatora tego pojęcia uznaje się M.E. Portera, według którego klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców usług), przedsiębiorstw z innych powiązanych sektorów i branŝ oraz instytucji otoczenia gospodarczego (na przykład uniwersytetów, izb handlowych i tzw. think tanków) 8. Charakterystyczną cechą klastrów (przemysłowych i usługowych) jest to, Ŝe skupione w nich podmioty konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w obszarach dających moŝliwość uzyskania efektów synergicznych (m.in. dyfuzji wiedzy i know-how oraz otwartości na innowacje i umiejętności ich szybkiej absorpcji). Do podobnych struktur moŝna takŝe zaliczyć parki naukowo-technologiczne, stwarzające doskonałe warunki do przepływu wiedzy i technologii między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami skupionymi wokół jednej lub kilku branŝ pokrewnych (zwłaszcza firmami odpryskowymi spinoff powstającymi w ramach inkubatorów technologicznych), jak równieŝ bardziej rozległe obszary stanowiące tak zwane bieguny innowacji technologicznych, w ramach których współdziałają liderzy innowacji (często koncerny międzynarodowe), młode spółki technologiczne, uczelnie wyŝsze, centra naukowo-badawcze oraz inne instytucje wspierania biznesu i nauki. Tabela 2. Struktury klastrowe w Polsce (stan na koniec 2008 roku) Województwo Liczba Udział (%) Liczba klastrów Przeds. JBN Przeds. JBN Liczba inicjatyw klastrowych Razem sformalizowanych struktur klastrowych Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie A. Masłowski: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze usług w Polsce. [W:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny. Red. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008, s M.E. Porter: Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, November-December 1998, s. 78 i n.; M.E. Porter: The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York 1990, s

7 Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie Interaktywnej Mapy Klastrów, (data wejścia: ). Jak moŝna zauwaŝyć w tabeli 2, pod koniec 2008 roku istniało w Polsce ponad 90 sformalizowanych struktur klastrowych, z czego 69 stanowiły klastry, a 22 tzw. inicjatywy klastrowe 9. Za cechę charakterystyczną naleŝy uznać znaczne rozproszenie geograficzne, duŝą aktywność województw wschodniej Polski w powoływaniu do Ŝycia takich struktur, jak równieŝ stosunkowo niewielkie zaangaŝowanie w ten proces jednostek badawczo-rozwojowych (JBR). Co więcej, przewidywany zasięg terytorialny oddziaływania rynkowego klastrów jest stosunkowo niewielki w większości przypadków deklarowany był zasięg regionalny lub krajowy, natomiast jedynie 15 klastrów zgłaszało aspiracje europejskie lub globalne. NaleŜy takŝe podkreślić, Ŝe większość struktur klastrowych dotyczy tradycyjnych rodzajów działalności gospodarczej, takich jak bran- Ŝa rolno-spoŝywcza, drzewno-meblarska, budowlana, odzieŝowa czy motoryzacyjna, natomiast z wyjątkiem branŝy informatycznej słabo reprezentowane są branŝe nowoczesnych technologii 10. Z dotychczasowych obserwacji wynika, Ŝe struktury klastrowe w Polsce powstają przede wszystkim w ramach parków naukowo-technicznych lub jako stowarzyszenia zrzeszające firmy z danej branŝy. Nie wydaje się zatem uzasadnione i oparte na faktach stwierdzenie, Ŝe firmy działające w specjalnych strefach ekonomicznych będą w niedalekiej przyszłości zacieśniały współpracę w ramach klastrów. Na taką tendencję nie wskazują dotychczasowe efekty funkcjonowania SSE w Polsce, a często przywoływany przykład klastra Dolina Lotnicza wydaje się być raczej wyjątkiem potwierdzającym regułę. Spośród innych barier, jakie pojawiają się w związku z ostatnimi propozycjami przekształcania specjalnych stref ekonomicznych w klastry, naleŝy wymienić następujące: 9 W tabeli nieuwzględniono kilkudziesięciu inicjatyw klastrowych, które na koniec 2008 roku nie podały Ŝadnych danych na swój temat. 10 Obliczenia własne na podstawie danych pochodzących z Portalu Innowacji, (data wejścia: ). 7

8 1. Niewystarczającą infrastrukturę, przy czym nie chodzi tylko o infrastrukturę produkcyjną czy transportową, ale przede wszystkim o infrastrukturę teleinformatyczną i biurową, bez których trudno wyobrazić sobie rozwój nowoczesnych gałęzi produkcji i moŝliwość świadczenia wysoko zaawansowanych usług. Brak takiej infrastruktury stanowi istotne utrudnienie dla przedsiębiorstw nastawionych na eksport, ale w znacznym stopniu utrudnia takŝe nawiązywanie kontaktów kooperacyjnych i efektywne funkcjonowanie klastrów. 2. Przewagę celów marketingowo-promocyjnych w duŝej części inicjatyw klastrowych oraz juŝ działających klastrach, natomiast trudno dostrzec z ich strony konkretne działania zmierzające do wspólnego opracowywania innowacji produktowych czy technologicznych. Nastawienie na promocję moŝe wynikać z tego, Ŝe wiele klastrów zrzesza małych i średnich producentów, których indywidualne moŝliwości marketingowe są ograniczone (przykładami takich struktur są Gdański Klaster Budowlany, Klaster Restauratorów i Hotelarzy czy Śląski Klaster Drzewny). 3. Słabe powiązania przedsiębiorstw ze sferą nauki, a zwłaszcza z uniwersytetami i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Z doświadczeń takich krajów jak USA i Kanada wynika, Ŝe warunkiem niezbędnym do powstawania klastrów jest duŝe zaangaŝowanie uczelni wyŝszych, lokalnych stowarzyszeń przemysłowych i handlowych, a takŝe korporacji transnarodowych, które w klastrach często lokują swoje oddziały i centra badawczo-rozwojowe, przyczyniając się jednocześnie do intensyfikacji działalności proinnowacyjnej oraz powstawania nowych firm technologicznych DuŜe jak sygnalizowano rozproszenie geograficzne klastrów oraz ich powielanie się w ramach jednego regionu. Dobrym tego przykładem moŝe być województwo pomorskie, w którym działają dwa klastry związane z energetyką odnawialną (Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny i Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej) oraz dwa klastry skupiające firmy z sektora teleinformatycznego (ICT Pomerania i Pomorski Klaster ICT). Takie zjawisko naleŝy uznać za negatywne zwłaszcza w kontekście budowania marki i pozycji konkurencyjnej klastrów, intensyfikacji prac badawczo-rozwojowych, a zwłaszcza moŝliwości przyciągania nowych podmiotów. Podsumowanie Z przeprowadzonych rozwaŝań wynikają zatem następujące wnioski: 1. Na podstawie analizy dotychczasowego rozwoju SSE w Polsce trudno jednoznacznie stwierdzić, Ŝe będą się one przekształcały w struktury klastrowe po wygaśnięciu dotychczasowych 11 W Stanach Zjednoczonych pierwsze parki naukowo-badawcze skupione wokół wiodących uniwersytetów powstały juŝ w latach 50. ubiegłego stulecia, a do największych zaliczyć naleŝy Stanford Research Park w Sacramento (Kalifornia) oraz Research Triangle Park w Karolinie Północnej (L. Corona, J. Doutriaux, S.A. Mian: Building Knowledge Regions in North America. Emerging Technology Innovation Poles. Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2006, s. 44 i n.). 8

9 przywilejów po 2020 roku. Wskazują na to następujące przesłanki: w strefach prowadzona jest głównie działalność produkcyjna w tradycyjnych branŝach (często przez lokalne oddziały korporacji transnarodowych), relatywnie rzadko prowadzone są w nich prace badawczo-rozwojowe (a jeśli juŝ, to najczęściej w ramach podstref w duŝych aglomeracjach), zlokalizowanych jest w nich bardzo mało firm krajowych oferujących innowacyjne produkty bądź usługi na rynkach międzynarodowych. 2. Wydaje się, Ŝe dotychczas powstałe struktury klastrowe w naszym kraju mają w zdecydowanej większości ułatwić promocję produktów regionalnych na rynku krajowym. Poza nielicznymi wyjątkami, jakimi są klastry zrzeszające firmy z branŝy teleinformatycznej i energetycznej, trudno dostrzec realizację podstawowego celu istnienia klastrów, a mianowicie tworzenie nowych powiązań kooperacyjnych (równieŝ między nauką a biznesem) oraz osiąganie efektów synergicznych. MoŜe to po części wynikać z braku duŝych polskich firm o charakterze korporacyjnym, które byłyby zainteresowanie wspieraniem rozwoju struktur klastrowych, jak równieŝ stosunkowo niewielkiego zaangaŝowania uczelni wyŝszych w działalność w ramach klastrów (w przeciwieństwie do takich krajów jak Stany Zjednoczone, w których uczelnie odgrywają wiodącą rolę w powstawaniu biegunów innowacji technologicznych). 3. W świetle przeprowadzonej analizy rządowe plany przekształcenia specjalnych stref ekonomicznych w struktury klastrowe naleŝy raczej zaliczyć do mało realnych, gdyŝ takich prognoz nie uzasadnia ani dotychczasowy rozwój SSE, ani teŝ uzyskane efekty funkcjonowania klastrów w Polsce. Oprócz juŝ przedstawionych zjawisk, do najwaŝniejszych barier w realizacji tych planów naleŝy dodatkowo zaliczyć niskie nakłady na badania w Polsce, słabe powiązania między sferą nauki a biznesem, a z ostatnich zagroŝeń pogłębiające się trudności na rynku pracy, a zwłaszcza coraz większe problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów. Bibliografia 1. L. Corona, J. Doutriaux, S.A. Mian: Building Knowledge Regions in North America. Emerging Technology Innovation Poles,. Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton M. Gryczka: Ocena celów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i dotychczasowych efektów ich realizacji. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 13, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 553, Szczecin Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa

10 5. A. Masłowski: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze usług w Polsce. [W:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny. Red. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa M.E. Porter: Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, November-December M.E. Porter: The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York Specjalne strefy ekonomiczne. Raport KPMG, Warszawa

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Mimo, że w tym roku upływa już 20 lat od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, to w warunkach globalnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne Dla Polskiej Gospodarki Specjalne strefy ekonomiczne JANUSZ PIECHOCIŃSKI Warszawa, luty 2013 r. Co to jest specjalna strefa ekonomiczna? To wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE

FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE Danuta Golik Justyna Kątnik-Prokop Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE Wprowadzenie Transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Polsce spowodowała

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia. Kraków 10 czerwca 2008 r.

Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia. Kraków 10 czerwca 2008 r. Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia Kraków 10 czerwca 2008 r. SSE podstawowe zagadnienia Strefa bez stresu, czyli praktyczne aspekty zwolnień podatkowych w SSE. 2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE Przywileje strefowe * Przedsiębiorcy inwestujący w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51

Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51 Tu się rodzi przedsiębiorczość 2015-03-24 14:14:51 2 Wielkopolska wspiera nowe inwestycje poprzez tworzenie przyjaznego klimatu biznesowego i zachęt, np. podatkowych. Od 1990 r. w województwie wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec

Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju... 249 mgr Małgorzata Frańczuk Politechnika Lubelska Katedra Finansów i Rachunkowości / Wydział Zarządzania Specjalne strefy ekonomiczne jako

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

OCENA CELÓW FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE I DOTYCHCZASOWYCH EFEKTÓW ICH REALIZACJI

OCENA CELÓW FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE I DOTYCHCZASOWYCH EFEKTÓW ICH REALIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 13 Marcin Gryczka OCENA CELÓW FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE I DOTYCHCZASOWYCH EFEKTÓW ICH REALIZACJI I Koncepcja tworzenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów Koncepcja Rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Kail Marketing Maciejewo, 2010.09.30 Specjalna strefa

Bardziej szczegółowo

czynników Twojego sukcesu Specjalne Strefy Ekonomiczne czynników Twojego sukcesu

czynników Twojego sukcesu Specjalne Strefy Ekonomiczne czynników Twojego sukcesu czynników Twojego sukcesu Specjalne Strefy Ekonomiczne czynników Twojego sukcesu 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych - powierzchnia i nakłady inwestycyjne wg stref Źródło: projekt Koncepcji Rozwoju SSE

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE INWESTYCJE BUDOWLANE 2009 NA CZELE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE raport Grupy Marketingowej TAI

PLANOWANE INWESTYCJE BUDOWLANE 2009 NA CZELE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE raport Grupy Marketingowej TAI PLANOWANE INWESTYCJE BUDOWLANE 2009 NA CZELE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 27. stycznia 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Poland a true special economic zone

Poland a true special economic zone Poland a true special economic zone Raport EY Paweł Tynel 25 listopada 2013 r. Dlaczego powstał raport Poland a true special economic zone Zebranie w jednym dokumencie ważnych informacji dla inwestorów

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK 44 miejscowości w 4województwach Polski południowo-

Bardziej szczegółowo

Idealne miejsce dla inwestycji

Idealne miejsce dla inwestycji Idealne miejsce dla inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

KLASTRY PRZEMYSŁOWE. Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich. Dr inż. Ignacy Pardyka. ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A.

KLASTRY PRZEMYSŁOWE. Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich. Dr inż. Ignacy Pardyka. ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A. KLASTRY PRZEMYSŁOWE Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich Dr inż. Ignacy Pardyka ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A. w Kielcach I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim 19 października

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania Mgr Andrzej Sikorski

Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania Mgr Andrzej Sikorski Innowacje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania Mgr Andrzej Sikorski 1. Innowacyjność regionu Regionalna Strategia Innowacji (RSI). Regionalna Strategia

Bardziej szczegółowo

Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Zmień adres na strefowy Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mrągowo, 22.11.2012 r. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce SSE to wydzielone obszary na terytorium

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

KLASTRY. badane szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje. mgr Piotr Kryjom Instytut Przedsiębiorstwa SGH

KLASTRY. badane szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje. mgr Piotr Kryjom Instytut Przedsiębiorstwa SGH KLASTRY badane szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje mgr Piotr Kryjom Instytut Przedsiębiorstwa SGH Plan prezentacji: 1. Przestrzeń ekonomiczna a bieguny rozwoju, 2. Indentyfikacja klastrów,

Bardziej szczegółowo

przyciągającym inwestorów

przyciągającym inwestorów Specjalna strefa ekonomiczna magnesem przyciągającym inwestorów Koncepcja Rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Kail Dyrektor Marketingu Kołobrzeg, 02.06. 2011. Magnes trwały

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

INVEST IN POMERANIA Kompleksowy system obsługi inwestorów w województwie pomorskim

INVEST IN POMERANIA Kompleksowy system obsługi inwestorów w województwie pomorskim INVEST IN POMERANIA Kompleksowy system obsługi inwestorów w województwie pomorskim Gdańsk, 05.03.2012 The Project has been co- financed by the European Union from the European Regional Development Fund

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI STREFA DOBRYCH INWESTYCJI 586 ha 519 ha 26 lokalizacji w czterech województwach północnej Polski 1859 ha całkowitej powierzchni 112 inwestorów 22 ha 736 ha ponad 17,6 tys. miejsc pracy ponad 9,1 mld PLN

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą ŹRÓDŁA: w 2009 roku 1. POIG 6.1.Paszport do eksportu, 2. BranŜowe Programy Promocyjne, 3. Regionalne Programy Operacyjne. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Nakłady inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Luiza Piersiala * Nakłady inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Wstęp Specjalne strefy ekonomiczne powstały w skutek transformacji systemu społeczno-gospodarczego. W Polsce aktualnie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA CZYNNIKÓW KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MOTORYZACYJNEGO DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE I EUROPIE ...

ANKIETA DOTYCZĄCA CZYNNIKÓW KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MOTORYZACYJNEGO DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE I EUROPIE ... ANKIETA DOTYCZĄCA CZYNNIKÓW KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MOTORYZACYJNEGO DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE I EUROPIE 1. Co Państwa zdaniem stanowi największą szansę rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ?

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? BoŜena Jakubowska Konsultant ds. Wynagrodzeń TEST Salary Survey Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? Na rynku wynagrodzeń bardzo popularny jest ostatnio temat płac wśród grupy reprezentującej

Bardziej szczegółowo

Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce 318 Dr inż. Wiesława Cieślewicz Katedra Ekonomii Akademia Rolnicza w Szczecinie Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan KLASTRY JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU Współpraca Większa innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Specjalne Strefy Ekonomiczne. Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds.

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Specjalne Strefy Ekonomiczne. Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Specjalne Strefy Ekonomiczne Mirosław Odziemczyk Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. Współpracy ze SSE Warszawa, 17 grudnia 2013 r. Plan prezentacji Specjalne

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU IDEA Klaster ICT Pomorze Zachodnie to stowarzyszenie najdynamiczniej rozwijających się firm informatycznych województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU IDEA Klaster ICT Pomorze Zachodnie to stowarzyszenie najdynamiczniej rozwijających się firm informatycznych województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce mgr Łukasz Ambroziak Zakład Integracji Europejskiej Warszawa, 13 stycznia 2011 r. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce Dotychczasowe efekty funkcjonowania SSE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm TRZYśYŁOWY ŁAŃCUCH WARTOŚCI IDEA KLASTRA Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm powiązanych w sieć [ ] przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów.

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Warto inwestować w Polsce 2015-06-03 09:21:15

Warto inwestować w Polsce 2015-06-03 09:21:15 Warto inwestować w Polsce 2015-06-03 09:21:15 2 Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc w Europie dla zagranicznych inwestorów. Stabilny wzrost gospodarczy, wykształceni pracownicy, centralne

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2014 i 2015

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2014 i 2015 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 204 i 205 Iwona Chojnowska-Haponik Dyrektor Departament Inwestycji Zagranicznych Warszawa, 29 grudnia 205 r.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne. Warszawa, czerwiec 2012 r.

Specjalne strefy ekonomiczne. Warszawa, czerwiec 2012 r. Specjalne strefy ekonomiczne Warszawa, czerwiec 2012 r. Co to jest SSE jako obszar? Zasady i tryb ustanawiania SSE, sposób zarządzania oraz zasady i warunki prowadzenia działalności na ich terenie określa

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach Jan Hybel Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach 2000 2007 Wstęp Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 9. marca 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo