Leszek Jerzy Jasiński Bliżej centrum czy na peryferiach? Informacje o autorze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.wydawnictwotrio.pl Leszek Jerzy Jasiński Bliżej centrum czy na peryferiach? Informacje o autorze"

Transkrypt

1 Informacje o autorze Leszek J. Jasiński, prof. dr hab., pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, na Politechnice Warszawskiej i w Centrum Europejskim Natolin. Napisał między innymi następujące książki: Perspektywy integracji. Polska a Unia Europejska (1998), Polska polityka kursowa w okresie umacniania się systemu rynkowego (1999), Integracja regionalna w warunkach globalizacji gospodarki światowej (2000), Spójność ekonomiczna regionów Polski na tle krajów Unii Europejskiej (2005), Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej (2007), Myślenie perspektywiczne. Uwarunkowania badania przyszłości typu foresight (2007), Nobel z ekonomii. Poglądy laureatów w zarysie (2008), Podstawy makroekonomii (2008), Podstawy mikroekonomii i finansów (2009). SPIS TREŚCI Wprowadzenie Rozdział 1. Polskie kontakty gospodarcze ze światem do XX wieku Część pierwsza. ZABORY Rozdział 2. Zależność gospodarcza ziem polskich od państw rozbiorowych ( ) Zabór rosyjski Zabór pruski Zabór austriacki Pozycja ziem polskich na tle innych krajów i stopień ich ekonomicznej dezintegracji Rozdział 3. Straty gospodarcze podczas I wojny światowej ( ) Część druga. DRUGA RZECZPOSPOLITA Rozdział 4. Kształt odbudowanej gospodarki narodowej Scalanie gospodarki ziem polskich Główne zasady polityki gospodarczej w latach międzywojennych Koncepcje polityki ekonomicznej w latach międzywojennych Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Rozwiązania w sferze pieniężnej i ich wpływ na stosunki z zagranicą Rozdział 5. Stosunki gospodarcze z zagranicą ( ) Dynamika handlu zagranicznego Stosunki handlowe z Niemcami i ZSRR Polityka traktatowa Problemy polskiego handlu bronią Transgraniczny ruch kapitału i bilans płatniczy Przezwyciężanie dysproporcji międzyregionalnych Emigracja zarobkowa Związki gospodarcze z Wolnym Miastem Gdańsk Rozwój infrastruktury handlu zagranicznego Próba bilansu Rozdział 6. Zniszczenia podczas II wojny światowej ( ) Rozdział 7. Ekonomiczny wymiar zmiany granic kraju w 1945 roku Część trzecia. PRL Rozdział 8. Ogólna charakterystyka stosunków gospodarczych z zagranicą w PRL Zasady ustroju gospodarczego Planowanie handlu zagranicznego Rozwiązania systemowe sprzyjające autarkii Ogólne zasady obrotu walutowego Członkostwo w RWPG Stosunki handlowe z Zachodem Rozdział 9. Powojenna odbudowa i okres przejściowy ( ) Ogólne założenia polityki gospodarczej bezpośrednio po wojnie Instytucjonalne warunki prowadzenia handlu zagranicznego Obroty handlu zagranicznego i ich struktura Stosunki z ZSRR Pomoc UNRRA Stosunki handlowe z krajami zachodnimi Problem odszkodowań wojennych Obrót walutowy i banki dewizowe Odrzucenie planu Marshalla Rozdział 10. Zwrot ku autarkii ( )

2 Zasadnicza ogólnej zmiana polityki ekonomicznej Nowa rola handlu zagranicznego Zakończenie tworzenia systemu państwowego handlu zagranicznego Wielkość obrotów handlowych i ich struktura Dominacja zastosowań technologii radzieckiej Początki RWPG Rozbudowa przemysłu zbrojeniowego Stosunki handlowe z Zachodem Polityka walutowa Rozdział 11. Ograniczone poszerzenie kontaktów ze światem ( ) Polski Październik w gospodarce Popaździernikowe porozumienia z ZSRR i USA Poziom i struktura obrotów Aktywizacja RWPG Kontakty gospodarcze z Zachodem Członkostwo w GATT Obrót walutowy i kurs złotego Rozszerzenie eksportu wewnętrznego Program selektywnego rozwoju i wdrożenie cen transakcyjnych Rozdział 12. Szybki wzrost handlu dzięki kredytom zagranicznym ( ) Pogrudniowa polityka gospodarcza Mechanizm zadłużania się za granicą Poziom obrotów handlowych Rozmiary długu zagranicznego Polityka walutowa Program poszerzenia związków z ZSRR Stosunki gospodarcze z Zachodem Eksport wewnętrzny i prywatny obrót walutowy Zakupy licencji Zmiany w organizacji handlu zagranicznego Załamanie gospodarcze na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Rozdział 13. Trudna sytuacja płatnicza kraju zadłużonego ( ) Sankcje gospodarcze Zachodu po wprowadzeniu stanu wojennego Ograniczona reforma gospodarcza Polityka kursowa Stan obrotów handlowych Obsługa długu zagranicznego Pierwsze inwestycje zagraniczne w Polsce Zmiany systemowe u kresu PRL Rozdział 14. Próba bilansu Udział Polski w handlu międzynarodowym Otwarcie gospodarki polskiej na świat Główne tendencje strukturalne w handlu zagranicznym Sektor eksportowy w polskiej gospodarce Stosunki gospodarcze z ZSRR Techniczna infrastruktura handlu zagranicznego Emigracja z Polski Uwagi końcowe Część czwarta. TRZECIA RZECZPOSPOLITA Rozdział 15. Zmiana ustroju i nowa postać stosunków ekonomicznych z zagranicą ( ) Budowa instytucji gospodarki rynkowej Instrumenty polityki handlowej Ogólna sytuacja gospodarcza i poziom obrotów handlowych Wybór odmiany systemu rynkowego Problemy handlu surowcami energetycznymi Wolne obszary celne i specjalne strefy ekonomiczne Migracje zagraniczne ludności Przekształcenia infrastruktury technicznej handlu zagranicznego Rozdział 16. Złoty pieniądzem wymienialnym Redukcja długu zagranicznego Poziom kursu złotego Wymienialność pieniądza i przepływ kapitału Inwestycje zagraniczne w Polsce Rozdział 17. Polska w międzynarodowych ugrupowaniach i organizacjach ekonomicznych Układ stowarzyszeniowy Przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej Pomoc w ramach programu PHARE Członkostwo w WTO, OECD i innych organizacjach międzynarodowych Współpraca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym Rozdział 18. Miejsce Polski w świecie pod koniec XX wieku Globalizacja gospodarki światowej

3 Statystyczny obraz pozycji kraju Konkurencyjność międzynarodowa gospodarki Polski Pozycja sektora wiedzy Rozdział 19. Początek nowego wieku ( ) Obroty handlowe i bilans płatniczy Członkostwo w Unii Europejskiej Innowacyjność i konkurencyjność Bibliografia Summary Spis tablic WPROWADZENIE Navigare necesse est, vivere non est necesse 1. Każdy kraj, niezależnie od wielkości swego terytorium, liczby ludności i zaawansowania cywilizacyjnego, musi rozwijać stosunki gospodarcze z zagranicą. Decyduje o tym wiele przyczyn. Na świecie występuje zróżnicowanie warunków produkcji, w szczególności niejednakowa jest dostępność zasobów naturalnych, ziemi, pracy, kapitału i technologii, istnieją różnice klimatyczne. Wejście w posiadanie wielu produktów umożliwia jedynie import. Wytwarzanie towarów nie tylko na rynek wewnętrzny, lecz również na eksport, pozwala uzyskiwać korzyści dodatkowe, dzięki większej skali produkcji i niższym kosztom jednostkowym. Wymiana towarowa z zagranicą niesie ze sobą także możliwość lepszego równoważenia popytu i podaży w sytuacji, gdy preferencje krajowych konsumentów i producentów odnośnie do struktury spożycia i wytwarzania nie są ze sobą w pełni zgodne. Tam, gdzie oszczędności lokalne okazują się stosunkowo małe, międzynarodowy przepływ kapitału ułatwia rozbudowę aparatu wytwórczego, sprzyja też poprawie zarządzania i dostępowi do nowoczesnej technologii, wzmacnia konkurencyjność rodzimej produkcji 2. Handel zagraniczny może okazać się korzystny dla wszystkich krajów nawet wtedy, gdy jeden z nich jest zdolny przeważać w produkcji wszystkich dóbr i w świadczeniu wszystkich usług. Zgodnie z zasadą kosztów komparatywnych, każdy kraj powinien produkować i eksportować to, co wytwarza relatywnie taniej, zaś importować towary, które jest w stanie wytwarzać stosunkowo mniej efektywnie. Jeżeli wszyscy partnerzy skoncentrują się na obszarach swych przewag komparatywnych, wtedy w dłuższym okresie nastąpi wzrost globalnych rozmiarów środków konsumpcji i produkcji, co wpłynie pozytywnie na stan gospodarki wszystkich państw uczestniczących w wymianie. Protekcja własnej gospodarki przy pomocy ceł lub ograniczeń ilościowych, podobnie jak utrudnianie transgranicznego ruchu kapitału, eliminują korzyści z międzynarodowego podziału pracy, a w dłuższym okresie obniżają efektywność produkcji i spowolniają wzrost gospodarczy. Obok przewag komparatywnych, o międzynarodowym podziale pracy decyduje chęć wzbogacenia rynku wewnętrznego i potrzeba specjalizacji w wytwarzaniu określonych wyrobów, wychodzącej naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom nabywców towarów. 1 Żeglowanie jest konieczne, życie konieczne nie jest. Zdanie przypisane przez Plutarcha Gnejuszowi Pompejuszowi Młodszemu, który podczas burzy rozkazał marynarzom dostarczyć żywność z Afryki do Rzymu. 2 Por. np. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, E. Oziewicz (red.), PWE, Warszawa 2006, s

4 Skutkuje to rozwojem tak zwanego handlu wewnątrzgałęziowego, znajdującego wyraz w zbliżeniu do siebie struktury towarowej eksportu i importu poszczególnych krajów. Istnieją istotne przyczyny, dla których utrzymuje się większa lub mniejsza ochrona poszczególnych gospodarek. Decydują o tym względy strategiczne i społeczne, ograniczona z przyczyn technicznych międzynarodowa mobilność kapitału i pracy, niedostateczny popyt rejestrowany przez działy gospodarki, w których występują korzyści komparatywne, zamiar izolacji własnej gospodarki od złej zewnętrznej koniunktury czy reakcja na istnienie rozbudowanych barier handlowych w innych krajach. Niemały okazuje się wpływ grup nacisku tworzonych przez producentów krajowych, zainteresowanych protekcją sektorów, w jakich prowadzą działalność. Pojawia się również świadome dążenie rządów do autarkizacji własnej gospodarki z przyczyn politycznych 3. Przypomniane właśnie podstawowe zasady wolnorynkowej wymiany handlowej i międzynarodowego przepływu inwestycji stanowią argumenty przemawiające za otwieraniem gospodarki każdego kraju na kontakty ze światem. W tej książce będą one stanowić podstawę do analizy ekonomicznej referowanych zdarzeń i zjawisk, jakie zaszły w minionym stuleciu. Zasady te stanowią ogólny punkt odniesienia w badaniu dowolnego okresu historycznego, nawet w przypadku gospodarki komunistycznej, chociaż zostały w niej zdecydowanie zanegowane 4. Książka ta stanowi uporządkowany zapis wydarzeń pozwalający na wyciąganie wniosków na temat przeszłości. Opisując stosunki ekonomiczne Polski z zagranicą w XX wieku będę chciał w szczególności ustalić, jaki był ich charakter, jaki wywierały wpływ na rozwój kraju, czy ułatwiały wykorzystanie polskiego potencjału gospodarczego, jak przedstawiały się na tle dokonań innych krajów świata, zwłaszcza naszych sąsiadów i bliskich partnerów. Czy w międzynarodowym podziale pracy Polska zajmowała miejsce ważne, zbliżając się do centrum życia gospodarczego na świecie lub przynajmniej w Europie, czy też pozostawała na obrzeżach gospodarki globalnej? Analiza międzynarodowej sytuacji ekonomicznej kraju w długim okresie pozwala również wyjaśnić wiele procesów natury czysto politycznej oraz rzuca wiele światła podczas interpretacji procesów społecznych i kulturowych. Tytuł książki może zostać odbierany jako sugestia wskazująca na posiłkowanie się przez autora teorią rdzenia i peryferii (core-periphery theory). Zgodnie z tym stanowiskiem, dynamiczny rozwój gospodarczy regionu, kraju lub grupy krajów wymaga istnienia obok siebie obszaru szybko rosnącej produkcji, co sprzyja powiększaniu się bogactwa, oraz obszaru lub obszarów od niego dużo biedniejszych, wspomagających pomyślność silniejszego sąsiada. Takie ukształtowanie się wzajemnych relacji rodzi nierzadko korzyści dla obu stron, szczególnie w długim okresie. W takich warunkach dochodzi do stopniowej, niekoniecznie jednakowej, poprawy sytuacji ekonomicznej obu obszarów, i rdzenia, i peryferii. Daje wtedy znać o sobie tak zwany efekt skapywania (trickle-down theory). Pomiędzy dwoma skrajnymi biegunami mogą występować obszary o charakterze przejściowym, nazywane półperyferiami (semi-periphery). A ponieważ dwuelementowa konstrukcja 3 Por. np. S. Brakman, H. Garretsen, C. van Marrewijk, A. van Witteloostuijn, Nations and firms in the Global Economy. An Introduction to International Economics and Business, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s Przegląd teorii handlu zagranicznego w: Makroekonomia gospodarki otwartej, J. Misala (red.), Politechnika Radomska, Radom 2006, s

5 rdzeń-peryferie grozi polaryzacją wzajemnych relacji, zwłaszcza politycznych, istnienie półperyferii nadaje całemu systemu większą stabilność. Najbardziej znanym przedstawicielem teorii rdzenia i peryferii jest Immanuel Wallerstein 5. Bliskie temu sposobowi widzenia międzynarodowych relacji gospodarczych są: analiza systemu światowego (world-systems approach) i teoria zależności (dependency theory). Nie jestem zwolennikiem tych teorii, uważam je za przydatne tylko częściowo do wyjaśniania niektórych historycznych procesów ekonomicznych, natomiast jako prawidłowości ogólne nie są one dla mnie przekonujące. Wbrew ustaleniom poczynionym na ich gruncie, region silny gospodarczo jest w stanie rozwijać się nie wykorzystując słabszych partnerów, co więcej, może ich nawet ignorować. Temat książki: międzynarodowe kontakty ekonomiczne Polski w dwudziestym stuleciu, został do tej pory opisany i zinterpretowany w literaturze w sposób niewystarczający. Brakuje opracowań całościowych, dostępne są jedynie liczne wartościowe materiały cząstkowe. Informacje o związkach gospodarczych z zagranicą zawierają przede wszystkim wielkie syntezy historyczne 6. Można je również znaleźć w pracach bardziej szczegółowych, ale z punktu widzenia tematu tej pracy odcinkowych 7. Ważnym źródłem wiedzy okazują się raporty publikowane regularnie głównie 5 Jest on autorem między innymi głośnej pracy The Modern World-System, której trzy kolejne tomy ukazały się w 1974, 1980 i 1989 r. w wydawnictwie Academic Press. 6 Informacje o związkach gospodarczych z zagranicą zawierają syntezy historyczne: A. Czubiński, Dzieje najnowsze Polski , Wielkopolska Agencja Wydawnicza, Poznań 1992; N. Davies, Boże Igrzysko. Historia Polski, Znak, Kraków 1990, 1991; Dzieje Polski, J. Topolski (red.), PWN, Warszawa 1977; Historia Europy Środkowo-Wschodniej, J. Kłoczowski (red.), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000; H. Samsonowicz, A. Wyczański, J. Tazbir, J. Staszewski, T. Kizwalter, T. Nałęcz, A. Paczkowski, A. Chwalba, Historia Polski, WN PWN, Warszawa 2007; Z.J. Hirsz, Polska między II a III Rzeczypospolitą , Totus, Białystok 1989; J.Tymowski, J.Kieniewicz, J.Holzer, Historia Polski, Editions Spotkania, Warszawa 1990; J.W yrozumski, J. Gierowski, J. Buszko, Historia Polski, PWN, Warszawa 1978; Zarys historii Polski, J. Tazbir (red.), PWN, Warszawa 1979, a także szkic epoki J. Eislera, Zarys dziejów politycznych Polski , POW BGW, Warszawa Więcej piszą na ten temat W. Roszkowski (A. Albert) w pracach Najnowsza historia Polski , Puls, Londyn 1991 i Historia Polski , PWN, Warszawa 1992 oraz J.K. Hoensch, G. Nasarski, Polen 30 Jahre Volksdemokratie, Fakeltraeger Verlag, Hanover 1975, M. Bałtowski, Gospodarka socjalistyczna w Polsce, WN PWN, Warszawa T.P. Alton, Polish Postwar Economy, New York 1955; A. Bodnar, M. Deniszczuk, Wymiana międzynarodowa a rozwój gospodarczy Polski, PWE, Warszawa 1969; P. Bożyk, B. Wojciechowski, Handel zagraniczny Polski , PWE, Warszawa 1971; W. Brus, Economic History of Communist Eastern Europe, w: Economic History of Eastern Europe since 1919, M. Kaser (red.), t. 3, Oxford University Press, Oxford 1986 i Histoire économique de l`europe de l`est ( ), Editions La Découverte, Paris 1986; F. Jernsson, Polen. Gesellschaft, Wirtschaft und Staat im Wandel, München, Wien 1971; A. Jezierski, Historia gospodarcza Polski Ludowej , Warszawa 1971; A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski w zarysie do 1989 roku, KeyText, Warszawa 1994; K. Jońca, Dzieje gospodarcze Polski do 1939 roku, Warszawa 1966; J. Kaliński, Polityka gospodarcza Polski w latach , KiW, Warszawa 1987; J. Kaliński, Gospodarka Polski w latach Przemiany strukturalne, PWE, Warszawa 1995; J. Kaliński, Historia gospodarcza Polski Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005; A. Karpiński, Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, Warszawa 1980; R. Kołodziejczyk, R. Gradowski, Zarys dziejów kapitalizmu w Polsce, PWN, Warszawa 1974; I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, PWN, Warszawa 1984; M. Krajewski, Historia gospodarcza Polski do 1989 roku, WSHE, Włocławek 2000; J. Krynicki, Problemy handlu zagranicznego Polski i , PWN, Warszawa 1958; S. Kuziński, Inwestycje i handel zagraniczny Polski , KiW, Warszawa 1967; Z. Landau. J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski , KiW, Warszawa 1960; Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1966; Z. Landau. J. Tomaszewski, Druga Rzeczpospolita. Gospodarka społeczeństwo miejsce w świecie (Sporne problemy badań), KiW, Warszawa 1977; Z. Landau, J. Tomaszewski, Polska w Europie i świecie , Wiedza Powszechna, Warszawa 1984; Z. Landau, J. Tomaszewski, The Polish Economy in the Twentieth Century, Croom Helm, London 1985; E. Najlepszy, Handel zagraniczny w systemie planowania i zarządzania w Polsce, PWN Warszawa, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1973; A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski , WN PWN, Warszawa 1995; W. Rusiński, Zarys historii gospodarczej Polski na tle dziejów gospodarczych powszechnych, PWN, Warszawa 1986; J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 roku, WN PWN, Warszawa 1997; S. Ungeheuer, Polski handel zagraniczny w minionym 20-leciu, Handel Zagraniczny 1967, nr 1, s. 6 11, nr 2; F. Zweig, Pomiędzy dwiema wojnami, Londyn 1945.

6 przez instytucje naukowe 8. Brakuje zwłaszcza monografii obrazujących postać kontaktów z zagranicą po II wojnie światowej. Spotyka się pogląd, że XX wiek, traktowany jako ciąg ściśle powiązanych ze sobą wydarzeń politycznych, objął okres od wybuchu I wojny światowej w 1914 roku, lub też od rewolucji rosyjskiej trzy lata później, do 1989 roku, Jesieni Narodów, kiedy powstał w Polsce rząd niekomunistyczny i niedługo później padł berliński mur. Koniec stulecia przesuwa się czasem na rok 1991, w którym przeszedł do historii Związek Radziecki 9. Wydarzenia polityczne z początku i końca okresu lat , jak w tej pracy będę rozumiał XX wiek, zalicza się już do innych epok historycznych 10. Taka koncepcja periodyzacji traktuje w istocie minioną epokę historyczną jako okres pozostająca w cieniu rewolucji komunistycznej, która wybuchła w Rosji i zaważyła na dziejach całego świata. Przyjęcie tego stanowiska, jak się wydaje bardziej trafnego w przypadku spraw politycznych niż gospodarczych, oznacza poszerzenie wąsko zdefiniowanego stulecia o liczące niewiele ponad dziesięć lat okresy początkowy i końcowy. Te dwie dekady można uznać za opisanie warunków, z jakimi zmierzyła się II Rzeczpospolita, oraz konsekwencji ustroju poprzedzającego powstanie III Rzeczpospolitej. Zawężenie historii gospodarczej Polski XX wieku do czasu, jaki upłynął od rewolucji rosyjskiej do upadku ZSRR, prowadziłoby do połączenia dwóch różnych od siebie epok: II Rzeczpospolitej i PRL, natomiast nadanie stuleciu jego naturalnych granic czasowych, jak to w książce uczyniłem, oznacza analizę czterech okresów, również wyraźnie odmiennych. Podobnie w historii gospodarczej, bardziej niż w historii politycznej, pod pojęciem długi wiek XIX rozumie się niekiedy okres od początków rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii do I wojny światowej, czyli lata Pisząc o polskiej gospodarce XX wieku miałem do czynienia najczęściej z zamkniętym ciągiem wydarzeń i procesów, co ułatwiało ich analizę. Zupełnie inaczej było w przypadku rozwoju gospodarczego w III Rzeczpospolitej. Bliskość wielu opisywanych faktów i zjawisk powoduje, że pozostają one w ludzkiej pamięci żywe, ułatwiając Czytelnikom weryfikację przedstawionych tu 8 Istotnym źródłem informacji są wydawane przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego raporty Polski handel zagraniczny, ukazujące się corocznie poczynając od 1969 roku (w PRL były to publikacje poufne). Obok nich IKCHZ opracowywał od 1978 roku raporty o systemie kierowania handlem zagranicznym (czasem również o rachunku jego efektywności). Z kolei Departament Handlu Zagranicznego GUS przygotowywał Raporty roczne o stosunkach gospodarczych PRL z zagranicą, a Instytut Gospodarki Światowej SGH wydawał raporty Poland. International Economic Report. Do napisania pracy pomocne też były Roczniki polityczne i gospodarcze Państwowego Wydawnictwa Ekonomicznego. Literatura na temat ostatniego dziesięciolecia XX wieku jest obszerniejsza, ale najczęściej wycinkowa. 9 Za początek XX wieku uznaje się też rok 1905, kiedy Albert Einstein ogłosił szczególną teorię względności, korpuskularną teorię światła i zależność funkcyjną między masą a energią. Za wydarzenie początkujące XIX wiek przyjmuje się czasem kongres wiedeński po upadku Napoleona w 1815 r. Czasami początek tego stulecia, rozumianego jako wyodrębniony okres historyczny, przesuwa się na drugą połowę XVIII wieku, kiedy pojawiły się ważne wynalazki techniczne rewolucjonizujące życie społeczeństw, szczególnie parowy silnik tłokowy i krosno mechaniczne. 10 T. Schramm, Wiek XX, Wyd. Poznańskie, Poznań 1999; E. Hobsbawm, The Age of Extremes. A History of the World , Vintage Books, New York 1996; J. Topolski rozpoczyna przedstawienie historii Polski w XX wieku od 1914 r. Polska dwudziestego wieku , Wyd.Poznańskie, Poznań I.T. Berend, An Economic History of Twentieth-Century Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s.10.

7 relacji i wniosków. Z drugiej strony na przeszłość musiałem patrzeć z perspektywy mało odległej, a nawet bardzo krótkiej, co dla odmiany czyniło moje zadanie trudniejszym. Niektóre omawiane w tej książce problemy trudno uznać dzisiaj za rozstrzygnięte, dlatego ich oceny nie mogą zostać potraktowane jako ostateczna wypowiedź w danej sprawie. Na stosunki gospodarcze z zagranicą składa się wiele elementów. Są nimi: handel zagraniczny, wymiana usług (głównie w zakresie transportu, łączności, bankowości, ubezpieczeń i turystyki), powiązania kapitałowe z zagranicą (zagraniczne inwestycje bezpośrednie i inwestycje portfelowe), międzynarodowa mobilność pracy, bieżąca kooperacja przemysłowa, współpraca naukowo-techniczna oraz międzynarodowe operacje finansowe (wynikające w szczególności z zaciągania pożyczek i transferu funduszy). W tej pracy najwięcej miejsca poświęcam handlowi zagranicznemu, który w stosunkach gospodarczych Polski ze światem odgrywał rolę wiodącą. Natomiast opisując pozostałe formy związków z zagranicą eksponuję głównie te ich cechy, które w największym stopniu rzutowały na sytuację ogólnogospodarczą. Takie rozłożenie akcentów było naturalne zwłaszcza w odniesieniu do czasów PRL, w której stanowiły rzadkość niektóre, właściwe systemowi rynkowemu, rodzaje współpracy z zagranicą, na przykład przepływ kapitału. Książkę podzieliłem na cztery części, omawiam w nich kolejno okres rozbicia polskiego organizmu gospodarczego między zaborców, czasy II Rzeczpospolitej, lata PRL oraz początki III Rzeczpospolitej. Podział taki wydaje się zasadny z uwagi na silny wpływ warunków politycznych na kształt stosunków ekonomicznych z zagranicą. Tylko przez trzydzieści trzy lata XX wieku Polska była krajem wolnym, w pozostałym okresie doświadczała podziału między trzech zaborców, dwóch wojen światowych oraz gospodarki komunistycznej połączonej z zależnością od ZSRR. Przedstawiając okres PRL wyróżniłem pięć podokresów: przejściowy do 1948 roku, stalinowski, lata popaździernikowej odwilży i skonsolidowanej władzy Władysława Gomułki, rządy Edwarda Gierka i czas legalnej Solidarności oraz jako ostatni lata po wprowadzeniu stanu wojennego. Podział ten wyznaczyły polskie miesiące, stanowiące zakręty w naszych najnowszych dziejach: Październik, Grudzień, Sierpień 12. Lata opatruję popularną nazwą: okres stalinowski, chociaż ziemie polskie znalazły się w strefie podporządkowanej woli Stalina już w 1945 roku; polska gospodarka zaczęła jednak przybierać kształt właściwy ówczesnym wzorcom radzieckim dopiero pod koniec lat czterdziestych. Uzupełnienie chronologicznego przeglądu okresu PRL stanowią rozdziały problemowe zawierające ogólną charakterystykę stosunków gospodarczych z zagranicą i podsumowanie ujmujące minioną epokę jako całość. Skrótu PRL używam na oznaczenie państwa rządzonego przez komunistów, które miało swój początek w 1944 roku, chociaż nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa została formalnie wprowadzona osiem lat później. Pozostałych trzech okresów w historii Polski, wypełniających czas przed 1945 rokiem i po 1989, nie podzieliłem na podokresy, trwały one bowiem dosyć krótko. W przypadku II Rzeczypospolitej podział taki był może najbardziej uzasadniony, a podstawą periodyzacji mogłyby stać się początek i koniec wielkiego kryzysu. Jednak zważywszy na ograniczoną zmienność wielu 12 W sprawie periodyzacji historii gospodarczej PRL wypowiada się Z. Madej, Zwroty w polityce i gospodarce, PWE, Warszawa 1988, s

8 instrumentów ówczesnej polityki handlowej uznałem za niepotrzebne omawianie w kilku miejscach ewolucji, na przykład, rozwiązań celnych czy walutowych. Omawiając ten okres historyczny, podobnie jak pisząc o PRL, rozpocząłem od ogólnej charakterystyki systemu ekonomicznego i prowadzonej polityki gospodarczej, a skończyłem na krótkim bilansie epoki. Zakończenie pracy tworzy zwięzły opis dokonań na obszarze związków ekonomicznych z zagranicą w pierwszej dekadzie nowego stulecia. Przegląd ten wykracza poza granice tematyczne książki, daje jednak punkt odniesienia do zamieszczonych wcześniej informacji i ocen, podobnie jak rozpoczynający pracę opis polskich kontaktów z zagranicą do XX wieku. Opisując kolejne okresy historyczne starałem się zamieszczać te same, charakteryzujące je informacje. Składały się na nie poziom obrotów handlowych, struktura rzeczowa i geograficzna wymiany towarowej, poziom handlu wybranymi towarami, zmiany w systemie kierowania handlem i polityka dewizowa. Informacje te uzupełniałem krótkim opisem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, co miało służyć jako punkt odniesienia do wydarzeń w sferze stosunków z zagranicą. Tematem tej książki nie jest ogólna historia gospodarcza Polski ani też polska polityka zagraniczna w XX wieku. Dane statystyczne o obrotach handlowych w poszczególnych okresach przedstawiam w walutach obcych, dolarach lub rublach transferowych, w złotych obiegowych i, dla okresu PRL, w złotych dewizowych. Omawiam bardzo długi okres historyczny, w którym ulegał wielokrotnym zmianom system gromadzenia i publikowania danych przez urzędy statystyczne, zmieniały się także teoretyczne podstawy analizy statystycznej oraz pojawiły się nowe pojęcia ekonomiczne. Wszystko to powoduje, że na podstawie posiadanego materiału dość trudno jest prowadzić wiele porównań długookresowych. Aby stało się to łatwiejsze, wyrażone w dolarach wielkości ekonomiczne przedstawiam często dwukrotnie: najpierw w dolarach wartości bieżącej, drugi raz w dolarach wartości z 2000 roku. W tym ostatnim przypadku piszę krótko: $(2000). Taki sposób sprowadzania do wspólnego mianownika wielkości występujących w różnym czasie jest z pewnością niedoskonały, głównie dlatego, że poszczególne ceny nie zmieniają się w tempie określonym przez ogólną zmianę wartości pieniądza, pozwala jednak uzyskać ogólną orientację w dynamice rozpatrywanych zjawisk 13. Deflację stosuję w odniesieniu do wielkości odnoszących się do okresów stosunkowo odległych od siebie, literatura ekonomiczna zna podobne analizy wychodzące w przeszłość znacznie dalej 14. W tekście znajdują się również tablice obrazujące wielkość produktu krajowego brutto w różnych krajach świata w różnych okresach historycznych, są to wyniki szacunków Angusa Maddisona. Zastosowaną przez niego jednostką miary są dolary międzynarodowe. Jest to hipotetyczna jednostka walutowa o sile nabywczej odpowiadającej dolarowi amerykańskiemu z lat 13 S. Briscoe, Interpreting the Economy. An Essential Guide to Economic Statistics, Penguin, London 2000, s E.J. Hamilton analizował ceny w Hiszpanii w latach , F. Bujak ceny we Lwowie i Warszawie w latach , w Krakowie w latach , Gdańsku w latach i Lublinie od XVI do XVIII wieku. W tak długim czasie niemal wszystkie sprzedawane produkty uległy zasadniczej zmianie jakościowej. W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1963, s. 531.

9 dziewięćdziesiątych XX wieku. Tak więc dolary międzynarodowe, nazywane też dolarami Geary ego- Khamisa, są jednostką miary zbliżoną do $(2000), ale nie są z nią tożsame. W zestawieniach statystycznych znalazły się dane w postaci oryginalnej lub przetworzonej przez autora. Pochodzą one z Roczników Statystycznych GUS, Roczników Handlu Zagranicznego GUS, Historii Polski w liczbach opublikowanej przez GUS, Handbook of Economic Statistics CIA, rocznika RWPG Statisticzeskij Sprawocznik - Wnieszniaja Torgovla Stran-Czlenow SEW oraz International Financial Statistics Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Szczególnie wygodną podstawą do przedstawienia kontaktów gospodarczych kraju z zagranicą może być bilans płatniczy, czyli zagregowany opis wszystkich transakcji zawartych z podmiotami zagranicznymi przez podmioty gospodarcze w Polsce lub, gdy własnego państwa nie było, na ziemiach polskich. Bilans taki składa się z dwóch głównych części: bilansu obrotów bieżących oraz bilansu obrotów finansowych i kapitałowych 15. Do pierwszej części należą handel zagraniczny dobrami i usługami, transgraniczny ruch zysków z kapitału oraz płatności o charakterze transferowym, do drugiej grupy przede wszystkim bezpośrednie inwestycje zagraniczne, inwestycje portfelowe i kredyty bankowe. Dla większej części okresu objętego analizą w tej książce, takiego zestawienia brakuje, możliwe jest jedynie wskazanie niektórych składających się na nie pozycji. W pracy poświęcam nieco uwagi różnicom międzyregionalnym występującym wewnątrz kraju. Wynika to z ich znaczenia dla oceny międzynarodowej pozycji kraju, a więc w analizach porównawczych. Zaszła również potrzeba uwzględnienia faktu powstania na początku XX wieku państwa polskiego drogą połączenia trzech zaborów i istotnej zmiany granic kraju po II wojnie światowej. Problematyka omawiana w tej książce jest bardzo rozległa, dlatego napisanie jej wymagało selekcji materiału. O tym, czy zrobiłem to w sposób trafny, czy przedstawiłem to, co najważniejsze, zadecydują Czytelnicy. Z pewnością polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku mogą stać się tematem wielu dalszych badań. Przedkładana Czytelnikowi książka powstawała w kilku etapach. Najpierw napisałem rozdział na temat stosunków ekonomicznych z zagranicą w PRL w pracy Historia gospodarcza Polski Przygotował ją w Katedrze Historii Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej zespół pod kierunkiem profesora Janusza Kalińskiego. Rozdział ten stanowił dla mnie punkt wyjścia przy pisaniu książki Stosunki gospodarcze w zagranicą w PRL, wydanej w 1994 roku w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Kiedy dobiegło końca dwudzieste stulecie rozszerzyłem ją o trzy okresy historyczne składające się na mijający wiek oraz poddałem korektom tekst dotyczący PRL. Obecne wydanie powstało drogą rozszerzenia wydania poprzedniego, zostały napisane nowe rozdziały i uzupełnione rozdziały znajdujące się w edycji wcześniejszej, uwzględniono nowe pozycje w literaturze przedmiotu. Miłym obowiązkiem autora jest złożenie podziękowania osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania tej pracy. Składam podziękowanie prof. Januszowi Kalińskiemu, u 15 P.R. Krugman, M. Obstfeld, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, WN PWN, Warszawa 1994, s. 29.

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii Podstawy mikro- i makroekonomii Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Bogusław Ślusarczyk Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ Marcin Boulie Krzyśko Poznań 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1. Handel międzynarodowy na przestrzeni dziejów. 1.1. Międzynarodowa wymiana handlowa

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 4 (LXII LXIII) 2009 Marian Gorynia * Tadeusz Kowalski * NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Wstęp Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. Grażyna Ancyparowicz WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST POLSKIEJ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju Praca Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju pod redakcją prof. dr hab. Henryka Mruka jest bardzo ciekawym i oryginalnym opracowaniem dotyczącym roli oraz znaczenia targów w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady 2012 E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja: Mikołaj Olszański i Krzysztof Piech E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja Mikołaj Olszański i Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY pod redakcją Bohdana Wyżnikiewicza Współpraca gospodarcza Polska Niemcy dr Łukasz Ambroziak Jacek Fundowicz dr Tomasz Kalinowski Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik

Bardziej szczegółowo

Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych

Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych Grzegorz W. Kołodko

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y

K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y O D D Z I A Ł Y W A N I A Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA TRANSFORMACJA WZROST

POLITYKA FINANSOWA TRANSFORMACJA WZROST POLITYKA FINANSOWA TRANSFORMACJA WZROST Autorzy I.Antowska-Bartosiewicz, J.Bielawny, J.Boguszewski, I.Bolkowiak, D.Gotz-Kozierkiewicz, W.Jakóbik, G.W.Kołodko, M.Majewicz, W.Małecki, A.Olechowski, J.Rajski,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Klincewicz. Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna

Krzysztof Klincewicz. Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna Krzysztof Klincewicz Polska innowacyjność Analiza bibliometryczna Warszawa 2008 Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Wzrost gospodarczy a innowacje

Wzrost gospodarczy a innowacje konferencja Wzrost gospodarczy a innowacje Wrocław, 13-14 pazdziernika 2008, Publikacja pokonferencyjna Konferencja pod patronatem Ministra Gospodarki i Rektora Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej

Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej 1. Pojęcie, funkcje i instrumenty rynku walutowego Pojęcie rynku walutowego nie jest jednoznaczne. W wąskim znaczeniu jest on miejscem, w którym dokonuje

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo