Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce"

Transkrypt

1 Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Listopad 2009

2 Spis treści 1. Streszczenie Wstęp Identyfikacja kluczowych obszarów wraz z uzasadnieniem ich potencjalnego wpływu na przyszły rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Globalizacja Globalny popyt na edukację na poziomie wyższym Globalna podaż edukacji na poziomie wyższym Napływ BIZ do Polski Demografia Zmiany struktury wiekowej polskiego społeczeństwa do 2020 r Wpływ prognozowanych zmian struktury wiekowej na tendencje zachodzące w szkolnictwie wyższym w Polsce Uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce Kierunki rozwoju polskiej gospodarki Rozwój regionów Podsumowanie analiz i wnioski dla SW Uwarunkowania globalne Uwarunkowania demograficzne Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Bibliografia i źródła danych /57

3 1. Streszczenie Celem niniejszego raportu cząstkowego jest przedstawienie pierwszej części analizy kluczowych uwarunkowań, które będą w istotny sposób wpływać na procesy zachodzące w szkolnictwie wyższym w Polsce w perspektywie roku W niniejszym raporcie przeanalizowano trzy grupy uwarunkowań: globalizację, demografię oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce. W ramach każdej z analizowanych grup, dokonano identyfikacji najistotniejszych obszarów, które mogą mieć wpływ na rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, przedstawiono uzasadnienie przypisanego im znaczenia dla rozwoju szkolnictwa wyższego, określono ogólne scenariusze rozwoju tych zjawisk, a także sformułowano kierunkowe wnioski odnośnie wyzwań dla szkolnictwa wyższego, które wynikają z tych uwarunkowań. Uwarunkowania globalne Popyt globalny W ostatnich dekadach nastąpił bardzo silny wzrost liczby studentów na świecie: z 28,5 mln w 1970 do ok. 150 mln w 2007 r. Znaczna część tego wzrostu miała miejsce w krajach rozwijających się, w szczególności w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku. Ponadto, na podstawie analizy dotychczasowego kształtowania się stóp partycypacji w szkolnictwie wyższym, można spodziewać się dalszego, silnego wzrostu liczby studentów w krajach rozwijających się. Równolegle ze wzrostem globalnej liczby studentów, wzrasta też liczba tzw. studentów mobilnych. Kraje o największej liczbie studentów studiujących zagranicą to Chiny i Indie, krajami przyjmującymi największą liczbę studentów mobilnych są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. W nadchodzących latach w Unii Europejskiej należy spodziewać się wzrostu popytu na osoby z wysokimi i średnimi kwalifikacjami, spadnie natomiast popyt na osoby o niskich kwalifikacjach. Podaż globalna Ze względu na brak odpowiednich danych, trudno jest ocenić globalne trendy dotyczące podaży usług edukacyjnych na poziomie wyższym. Analiza danych dla krajów OECD wskazuje na bardzo silne zróżnicowanie poziomu i struktury wydatków przeznaczanych na SW oraz relacji liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich pomiędzy krajami. W ostatnich latach bardzo silnie wzrastają możliwości do świadczenia usług edukacyjnych na poziomie wyższym na odległość (tzw. e-learning). Należy przypuszczać, że w kolejnych latach taka forma edukacji będzie zyskiwać na atrakcyjności. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych Po akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r. nastąpił bardzo silny wzrost atrakcyjności Polski wśród inwestorów zagranicznych. Dostępne dane szacunkowe za pierwsze siedem miesięcy 2009 r. wskazują na bardzo silne spowolnienie napływu BIZ w efekcie kryzysu finansowo-gospodarczego na świecie. W ostatnich latach rośnie udział napływu BIZ wymagających od pracowników wysokich kwalifikacji. Oznacza to, z jednej strony, wzrost atrakcyjności podejmowania nauki na poziomie 1 Druga część uwarunkowań zewnętrznych dla funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce zostanie przedstawiona w oddzielnej analizie. 3/57

4 wyższym, z drugiej - świadczy o tym, że jakość oferty SW będzie coraz silniej determinować napływ BIZ w przyszłości. Demografia W latach nastąpi spadek ogólnej liczby ludności w Polsce o ok. 280 tys. osób, ale w grupie wiekowej lata, a więc wśród osób w tradycyjnym wieku studenckim, aż o ok. 1,5 mln osób. W latach powyższe tendencje jeszcze się pogłębią: łączna liczba ludności spadnie o 1,8 mln osób. Chociaż w tym okresie liczba ludności w grupie wiekowej lata nieznacznie wzrośnie (o ok. 130 tys.), to w nadchodzących dekadach będzie następowało bardzo silne starzenie się polskiego społeczeństwa. Powyższe tendencje będą miały dwojaki wpływ na szkolnictwo wyższe w Polsce. Po pierwsze, bezpośrednim efektem powyższych tendencji będzie, przy założeniu utrzymania się stóp partycypacji w szkolnictwie wyższym na niezmienionym poziomie w poszczególnych kohortach wiekowych, spadek liczby studentów w Polsce nawet o tys. osób do 2020 r. Utrzymanie w 2020 r. liczby studentów na poziomie z 2008 r. wymagałoby bardzo silnego wzrostu stopy partycypacji w kohorcie wiekowej (wzrost wyłącznie w kohorcie wiekowej lata będzie niewystarczający). Po drugie, uwarunkowania demograficzne będą wpływać na sektor SW w sposób pośredni poprzez inne, zróżnicowane kanały: Starzenie się społeczeństwa będzie sprzyjało (przy innych czynnikach bez zmian) ograniczaniu finansowania szkolnictwa wyższego, zarówno ze środków publicznych (wypieranie publicznych wydatków na SW przez inne kategorie wydatków - efekt formuły naliczania środków w zależności od liczby studentów) jak i prywatnych (mniejszy popyt, skutek ewentualnego podniesienia podatków w celu utrzymania publicznego finansowania na niezmienionym poziomie). OECD szacuje, że łączne wydatki na SW w Polsce spadną z 1,6% PKB w 2005 r. do 1,1% PKB w 2020 i 0,9% w 2025 r. Odsetek osób z wyższym wykształceniem w grupie osób lata zwiększy się w Polsce z 17% w 2005 r. do 25-30% w 2025 r. Może doprowadzić do obniżenia się oczekiwanej stopy zwrotu z edukacji na poziomie wyższym i w efekcie spadku popytu na kształcenie w SW. Wzrost udziału osób starszych w populacji doprowadzi do istotnych zmian w konsumpcji prywatnej, a tym samym w strukturze popytu na siłę roboczą oraz w efekcie w strukturze popytu na kształcenie na poszczególnych kierunkach studiów. Zmniejszenie się liczby studentów może, poprzez kadrowe procesy dostosowawcze na uczelniach, doprowadzić do wzrostu udziału osób starszych w strukturze wiekowej pracowników zatrudnionych w sektorze szkolnictwa wyższego. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze: Aby Polska była w stanie nadrabiać dystans gospodarczy dzielący ją od krajów bogatszych, będzie musiała istotnie zwiększyć innowacyjność gospodarki, w tym zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw, których rola w tym zakresie będzie w przyszłości rosnąć. Zatem, skoro w nadchodzących latach rosnąć będzie znaczenie tych sektorów gospodarki, które w dużej mierze oparte są na wiedzy i innowacyjności, należy oczekiwać istotnych zmian na rynku pracy w Polsce (coraz większe znaczenie pracowników o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach szybkiego pozyskiwania wiedzy), a tym samym zmian w popycie na kształcenie. 4/57

5 2. Wstęp Celem niniejszego raportu cząstkowego jest przedstawienie pierwszej części analizy kluczowych uwarunkowań, które będą w istotny sposób wpływać na procesy zachodzące w szkolnictwie wyższym w Polsce w perspektywie roku W niniejszym raporcie przeanalizowano trzy grupy uwarunkowań: globalizacja; demografia; uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce. W ramach każdej z analizowanych grup, dokonano identyfikacji najistotniejszych obszarów, które mogą mieć wpływ na rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, przedstawiono uzasadnienie przypisanego im znaczenia dla rozwoju szkolnictwa wyższego, określono ogólne scenariusze rozwoju tych zjawisk, a także sformułowano kierunkowe wnioski odnośnie wyzwań dla szkolnictwa wyższego, które wynikają z tych uwarunkowań. Analiza składa się z pięciu części. W części pierwszej (rozdział 3) przedstawiono stosowany w dalszej części opracowania schemat analityczny: każdą z trzech wymienionych grup podzielono na obszary, w ramach których zdefiniowano główne uwarunkowania dla szkolnictwa wyższego. Przedstawiono również krótko mechanizmy wpływu tych uwarunkowań na funkcjonowanie szkolnictwa wyższego. W częściach drugiej, trzeciej i czwartej (rozdziały 4, 5, 6) omówiono szczegółowo każdą z trzech grup uwarunkowań według zaproponowanego w części drugiej schematu analitycznego. Część piąta (rozdział 7) zawiera podsumowanie analiz w wraz z płynącymi z nich wnioskami dla szkolnictwa wyższego w Polsce. 2 Druga część uwarunkowań zewnętrznych dla funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce zostanie przedstawiona w oddzielnej analizie. 5/57

6 3. Identyfikacja kluczowych obszarów wraz z uzasadnieniem ich potencjalnego wpływu na przyszły rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Zestawienie czynników i obszarów analizowanych w niniejszym raporcie, wraz z uzasadnieniem ich znaczenia dla rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce przedstawia tabela 3.1. Tabela 3.1. Czynniki, obszary analizy i uzasadnienie ich potencjalnego wpływu na rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce. Obszar analizy Uwarunkowania Uzasadnienie znaczenia danego obszaru dla SW Globalizacja W nadchodzących latach można oczekiwać znacznych zmian w globalnych trendach dotyczących popularności Wielkość popytu globalnego edukacji na poziomie wyższym. Zmiany te nie pozostaną bez wpływu na międzynarodową pozycję szkolnictwa wyższego w Polsce. Globalny popyt na edukację na poziomie wyższym Globalna podaż edukacji na poziomie wyższym Napływ BIZ do Polski Struktura popytu globalnego Mobilność popytu globalnego Wielkość i struktura podaży (konkurencja zagraniczna) Mobilność podaży Skala i struktura napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych Zmiany wielkości popytu globalnego na edukację na poziomie wyższym będą się przyczyniać również do zmian w strukturze globalnych oczekiwań co do oferowanych kierunków studiów, form studiowania itp. To z kolei będzie wpływać na globalną atrakcyjność SW w Polsce. Zmiany w międzynarodowej mobilności studentów determinują w znacznym stopniu potencjał napływu studentów do polskich uczelni. Zmiany w liczbie uczelni wyższych na świecie przekładają się na poziom konkurencji na tym rynku, w tym także na poziom konkurencji napotykanej przez polskie uczelnie. Poza samą liczbą uczelni wyższych na świecie, ważnym czynnikiem determinującym poziom konkurencji na tym rynku są takie czynniki jak struktura uczelni wyższych w zależności od ich: typu (np. uniwersytety, szkoły zawodowe itp.), oferty dydaktycznej, dostępnych metod kształcenia, jakości edukacji, kosztu studiowania itp. Zmiany w zakresie zagranicznej oferty edukacyjnej świadczonej na odległość będą istotnie wpływać na skalę globalnej mobilności studentów, będą także wpływały na skalę konkurencji dla polskich uczelni na rynku lokalnym (np. zagraniczna oferta e-learningowa może stanowić alternatywę dla studiowania w Polsce). Zarówno skala jak i struktura napływających do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych mają wpływ na oczekiwania dotyczące kwalifikacji pracowników (na krajowym i regionalnym rynku pracy). 6/57

7 Obszar analizy Uwarunkowania Uzasadnienie znaczenia danego obszaru dla SW Demografia Struktura wiekowa populacji starzenie się społeczeństwa Kierunki rozwoju polskiej gospodarki Rozwój regionów Źródło: opracowanie własne. Liczba osób w wieku lata Struktura wiekowa populacji Przedział wiekowy lata to tradycyjny okres rozpoczynania nauki na poziomie wyższym. Kształtowanie się liczby ludności w tej grupie wiekowej będzie miało istotny wpływ na liczbę studentów w Polsce. Zmiana udziału osób starszych w populacji może wpływać na szkolnictwo wyższe w Polsce szczególnie mocno poprzez: dostępność finansowania, ekonomiczne bodźce do podejmowania kształcenia, strukturę popytu na towary i usługi, strukturę wiekową osób zatrudnionych w sektorze szkolnictwa wyższego. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce Wkład wiedzy i innowacyjności w tworzenie wartości dodanej Struktura zatrudnienia i oczekiwania wobec pracowników Skala zróżnicowania tempa rozwoju regionalnego Zmiana udziału sektorów opartych na wiedzy i innowacyjności w wartości dodanej gospodarki będzie wpływać na wielkość popytu na usługi świadczone przez szkolnictwo wyższe. Zmieniająca się struktura zatrudnienia w Polsce będzie wpływać na oczekiwania pracodawców co do rodzaju wykształcenia i specjalizacji absolwentów uczelni wyższych. Ponadto, wraz ze wzrostem znaczenia wiedzy i informacji w przedsiębiorstwach, zmieniać się będzie zestaw ogólnych, niezależnych od specjalizacji kompetencji wymaganych od pracowników (np. umiejętność pozyskiwania nowej wiedzy, wyszukiwania informacji itp.). Od tego jak silne będzie zróżnicowanie rozwoju poszczególnych regionów w Polsce zależeć będzie regionalne zróżnicowanie popytu na usługi edukacyjne, w tym na edukację na poziomie wyższym. 7/57

8 4. Globalizacja 4.1. Globalny popyt na edukację na poziomie wyższym Wielkość popytu globalnego W minionych dekadach nastąpił znaczny wzrost liczby studentów na świecie. O ile w 1970 r. globalnie studiowało ok. 28,5 mln osób, to w 2005 r. już prawie 140 mln, a dwa lata później: ponad 150 mln osób (wykres 4.1.1). W skali globalnej średnioroczna stopa wzrostu liczby studentów w latach wyniosła 4.6%, jednak była ona silnie zróżnicowana regionalnie (por. tabela 4.1.1). Uwagę zwraca zwłaszcza relatywnie niskie tempo wzrostu liczby studentów w krajach wysoko rozwiniętych. Wykres Globalna liczba studentów w latach Azja centralna Afryka Subsaharyjska Kraje arabskie Am. Łac. i Karaiby Azja Południowa i Zachodnia EŚW Amer. Północ i Europa Zach. Azja wchodnia i Pacyfik Źródło: Global Education Digest, Unesco /57

9 Tabela Średnioroczna dynamika liczby studentów w latach Afryka Subsaharyjska 9,8 9,8 6,3 10,0 4,8 Amer. Północna i Europa Zach. 3,8 2,4 1,7 2,9 0,9 Azja Środkowa - - 0,4 8,4 4,7 Azja Południowa i Zachodnia 3,3 4,7 7,0 5,4 7,8 Azja Wschodnia i Pacyfik 6,6 6,6 5,9 10,7 6,7 Europa Środkowo-Wschodnia - - 3,5 7,5 3,4 Kraje arabskie 11,0 6,0 9,0 4,3 2,4 Amer. Łac. i Karaiby 11,4 4,3 4,8 6,6 6,8 Świat 5,2 3,5 4,2 6,7 4,7 Źródło: Global Education Digest, Unesco W efekcie, uwidoczniła się rosnąca rola krajów rozwijających się w globalnym popycie na edukację. Liczba studentów w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku wzrosła z 3,8 mln w 1970 r. do prawie 48 mln w 2007 r., co doprowadziło do wzrostu udziału studentów z tego regionu w globalnej liczbie studentów z 14% w 1970 r. do 31% w 2007 r. W tym samym czasie istotnie spadł udział studentów z Ameryki Północnej i Europy Zachodniej (traktowanych łącznie): z 48% w 1970 r. do 23% w 2007 r. Tak więc, w ostatniej dekadzie na skutek powyższych zmian, region Azji Wschodniej i Pacyfiku wyprzedził Amerykę Północną i Europę Zachodnią (traktowane łącznie) pod względem liczby osób studiujących (wykres 4.1.2). Wykres Udział poszczególnych regionów w łącznej liczbie studentów w latach % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Azja Wschodnia i Pacyfik Afryka Subsaharyjska Azja Południowa i Zachodnia Amer. Półn. i Europa Zach. Amer. Łacińska i Karaiby Azja centralna Europa Środ.-Wsch. Kraje arabskie 0% Źródło: Global Education Digest, Unesco Wzrostowi liczby studentów towarzyszą również zmiany w szkolnictwie na poziomie średnim. W najbliższej przyszłości mogą one prowadzić do wzrostu popytu na usługi szkolnictwa wyższego, 9/57

10 zwłaszcza w tych regionach świata, gdzie wskaźnik skolaryzacji na poziomie średnim jest istotnie wyższy niż na poziomie wyższym (dotyczy to szczególnie Afryki i Azji, patrz tabela 4.1.2). Tabela Trendy w szkolnictwie na poziomie średnim w latach Wskaźnik partycypacji w szkolnictwie średnim (w %) Relacja wskaźnika partycypacji w szkolnictwie średnim do wskaźnika partycypacji w szkolnictwie wyższym (wartość 1 oznacza ten sam poziom wskaźnika w obu grupach) Kraje arabskie 46,5 52,1 2,4 2,4 Europa Środ.-Wsch. 80,1 85,4 2,1 1,4 Azja Środkowa 82,8 89,2 4,5 3,7 Azja Wschodnia i Pacyfik 46,3 62,9 3,3 2,4 Amer. Łacińska i Karaiby 61,6 73,5 2,9 2,1 Amer. Półn. i Europa Zach. 98,2 97,7 1,6 1,4 Azja Południowa i Zachodnia 30,6 39,3 4,2 3,4 Afryka Subsaharyjska 19,4 26,3 5,3 4,7 Świat 45,5 54,3 2,6 2,1 Źródło: Global Education Digest, Unesco Tak więc dotychczasowe tendencje w zakresie liczby studentów wskazują na szybko umacniającą się pozycję krajów rozwijających się, głównie z Azji i Pacyfiku. Wydaje się, że w kolejnych latach tendencja ta będzie się umacniać. Świadczyć może o tym choćby porównanie dotychczasowych poziomów i trendów w zakresie stopy partycypacji w poszczególnych regionach 3. O ile w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej obecnie wynosi ona ponad 70%, to w pozostałych regionach (poza Europą Środkowo-Wschodnią) nie przekracza jeszcze 35% (por. wykres 4.1.3). 3 Stopa partycypacji liczona jest jako liczba studentów w relacji do populacji w tradycyjnym wieku studenckim (zróżnicowany w zależności od kraju). 10/57

11 Wykres Stopa partycypacji w edukacji na poziomie wyższym w latach * Amer. Północ i Europa Zach. EŚW Amer. Łac. i Karaiby Azja central Azja wchodnia i Pacyfik Kraje arabskie Azja Południowa i Zachodnia Afryka Subsaharyjska * W grupie osób w tradycyjnym wieku studenckim (zróżnicowany w zależności od kraju) Źródło: Global Education Digest, Unesco Struktura popytu globalnego Tendencje opisane w powyżej sprawiły, że w ostatnich dekadach nastąpiło istotne przesunięcie w strukturze osób studiujących z krajów najbogatszych w kierunku krajów średnio zamożnych. Warto dodać, że udział krajów najbiedniejszych w szkolnictwie wyższym nadal pozostaje bardzo niski (por. wykres 4.1.4). Wykres Udział krajów w podziale na ich poziom rozwoju w łącznej liczbie studentów w latach % % % 40% % % Kraje wysoko rozwinięte Kraje średniozamożne - grupa biedniejsza Źródło: Global Education Digest, Unesco Kraje średniozamożne - grupa bogatsza Kraje najbiedniejsze 11/57

12 Jednym z ważniejszych aspektów dotyczących struktury popytu na szkolnictwo wyższe jest kwestia wybieranych przez studentów kierunków studiów. Niestety nie są dostępne dobrej jakości dane na ten temat na poziomie globalnym. Jak zauważa UNESCO w swoim raporcie, dane o wybieranych obszarach studiów przekazuje jedynie połowa krajów raportująca do UIS (UNESCO Institute for Statistics), ponadto w przypadku znacznej części z nich, dane nie uwzględniają szkół prywatnych 4. Na wykresie zaprezentowano strukturę dziedzin kształcenia wybieranych w 2008 r. w 27 analizowanych przez Eurostat krajach. Okazuje się, że jest ona dość zróżnicowana. Przykładowo, dziedziny związane z usługami wybrało ok. 2% studentów w Austrii i prawie 10% w Słowenii. Nauki społeczne i prawo wybiera zaledwie 23 proc. studentów w Finlandii i aż 54% na Łotwie (por. wykres 4.1.5). Wykres Struktura dziedzin kształcenia w 2008 r. w wybranych krajach. Austria Szwecja Belgia Dania Włochy Grecja Litwa Niemcy Wlk.Bryt. Francja Rumunia Czechy Finlandia Słowacja Łotwa Polska Hiszpania Portugalia Irlandia Cypr USA Holandia Japonia Bułgaria Estonia Węgry Słowena Kształcenie nauczycieli i pedagogika Przedmioty humanistyczne, języki i sztuki piękne Nauki społeczne, handel i prawo Nauki ścisłe, matematyka i cyfrowe przetwarzanie danych Inżynieria, produkcja i budownictwo Rolnictwo i weterynaria Zdrowie i opieka socjalna Usługi Źródło: Eurostat. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o kontynuowaniu nauki na poziomie wyższym, poza czynnikami niefinansowymi takimi jak np. prestiż społeczny płynący z posiadania wyższego wykształcenia, są oczekiwane efekty ekonomiczne takiej decyzji. Można zatem przypuszczać, że na kształtowanie się tendencji dotyczących popularności poszczególnych kierunków studiów w najbliższych kilkunastu latach, duży wpływ będą miały zmiany zachodzące na rynku pracy. 4 Global Education Digest, Unesco /57

13 Z opracowania Komisji Europejskiej 5 wynika, że obecnie rośnie znaczenie prognoz przyszłego popytu na kompetencje i wykształcenie w krajowych politykach kształcenia i zatrudnienia. Obserwuje się tendencje w kierunku holistycznego podejścia do prognozowania popytu na umiejętności, wykorzystującego analizy scenariuszowe, modele ekonometryczne, badania opinii, audyty umiejętności i inne narzędzia. Prognozy są formułowane zarówno w przekrojach sektorowych jak i geograficznych. Poniżej podsumowujemy wnioski z raportu CEDEFOP prezentującego prognozy popytu na pracę w poszczególnych sektorach europejskiej gospodarki do 2015 roku 6. Na wstępie trzeba jednak zaznaczyć, że prognozowanie zmian w popycie na dane wykształcenie, kompetencje czy umiejętności obarczone jest znacznym ryzykiem popełnienia błędu ze względu na silne zmiany technologiczne, postępującą globalizację rynku produktów, usług i pracy, a także nieprzewidywalne zmiany w zakresie polityk rynku pracy i kształcenia realizowane przez poszczególne kraje w Europie i na innych kontynentach. Opracowane przez instytut CEDEFOP prognozy popytu na pracę w poszczególnych sektorach europejskiej gospodarki wskazują, że niektóre trendy obserwowane w latach będą kontynuowane, choć ze słabszą siłą, niektóre natomiast ulegną odwróceniu (tabela 4.1.3). Oczekuje się, że w latach nastąpi znaczące ograniczenie zatrudnienia w rolnictwie i usługach użyteczności publicznej (o ponad 2 miliony etatów), a także w przetwórstwie przemysłowym (o prawie 500 tysięcy). Według CEDEFOP najwięcej miejsc pracy powstanie w usługach rynkowych (prawie 9 milionów), choć w przypadku tej kategorii należy spodziewać się trwałego ograniczenia zatrudnienia przez sektor bankowy w efekcie kryzysu finansowego, co nie zostało ujęte w prezentowanych prognozach. CEDEFOP prognozuje istotne wzrosty etatów także w dystrybucji i transporcie (3,5 miliona) oraz w usługach nierynkowych (3,1 miliona). Przeprowadzone analizy scenariuszowe wskazują na znacznie wahania szacunków, co jednak nie zmienia podstawowych wniosków na temat tego, w których sektorach należy oczekiwać wzrostu, a w których spadku zatrudnienia do 2015 roku. 5 European Commission Staff Working Document New Skills for New Jobs. Anticipating and matching labour market and skills needs, Grudzień CEDEFOP Future skill needs in Europe Medium-term forecast. Synthesis Report, /57

14 Tabela Prognozy zmiany zatrudnienia w poszczególnych sektorach, łącznie dla krajów UE (bez Bułgarii i Rumunii) oraz Norwegii i Szwajcarii. Sektory tradycyjne i usługi użyteczności publicznej Poziom zatrudnienia (w tys. osób) Roczna zmiana zatrudnienia (w%) Bezwzględna zmiana zatrudnienia (w tys. osób) Udział sektora w zatrudnieniu ogółem (w%) ,3-2, ,8% 5,7% 4,3% Rolnictwo ,2-2, ,3% 4,6% 3,5% Górnictwo ,3-2, ,5% 0,3% 0,2% Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę Przetwórstwo przemysłowe Art. spożywcze, napoje i art. tytoniowe ,8-1, ,9% 0,7% 0,6% ,8-0, ,6% 16,6% 15,4% ,5-0, ,6% 2,3% 2,1% Inżynieria ,6 0, ,1% 3,6% 3,4% Pozostałe ,9-0, ,9% 10,7% 9,9% Budownictwo ,0 0, ,1% 7,2% 7,0% Dystrybucja i transport ,2 0, ,1% 25,7% 25,8% Dystrybucja ,1 0, ,0% 15,3% 15,2% Hotele ,3 1, ,1% 4,7% 5,2% Transport i łączność ,5 0, ,0% 5,8% 5,4% Usługi dla firm i inne ,0 2, ,7% 2,2% 24,4% Pośrednictwo finansowe ,5 0, ,0% 2,9% 2,7% Pozostałe usługi dla firm ,1 2, ,0% 12,4% 14,8% Pozostałe ,2 1, ,6% 6,4% 6,9% Usługi nierynkowe ,1 0, ,7% 23,2% 23,2% Administracja publiczna i obrona narodowa ,3 0, ,2% 6,8% 6,4% Edukacja ,2 0, ,7% 6,9% 7,0% Zdrowie i opieka społeczna ,7 1, ,8% 9,5% 9,8% Wszystkie sektory ,9 0, ,0% 100,0% 100,0% Źródło: CEDEFOP Future skill needs in Europe Medium-term forecast. Synthesis Report, /57

15 Prognozy wykonane przez CEDEFOP dla poszczególnych grup zawodowych również wskazują na to, że popyt nie niektóre typy zawodów w Europie będzie się szybko kurczył, a na inne silnie rósł (tabela 4.1.4). I podobnie jak poprzednio, w niektórych przypadkach można się spodziewać odwrócenia dotychczasowych trendów. W szczególności, oczekuje się wysokiej dynamiki wzrostu liczby menadżerów w dużych firmach, przy niskim popycie na menadżerów w małych firmach. Znacząco wzrośnie popyt na specjalistów, szczególnie na absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych, przy słabym wzroście popytu na absolwentów kierunków pedagogicznych. Znacząco spadnie zatrudnienie urzędników biurowych. Utrzyma się natomiast wysoki popyt na pracowników serwisowych i sprzedawców, nastąpi dramatycznie wysoki spadek popytu na pracowników w rolnictwie i rybołówstwie i procentowo nieco mniejszy, choć w wielkościach absolutnych bardziej znaczący, w przypadku robotników przemysłowych i rzemieślników. W dalszym ciągu silnie będzie rósł popyt na pracowników niewykwalifikowanych, szczególnie w sprzedaży i prostych usługach. Podobnie jak w przypadku prognoz dla poszczególnych sektorów gospodarki, analizy scenariuszowe dla grup zawodowych dają zróżnicowane szacunki, ale podstawowe kierunki zmian się nie ulegają istotnym odchyleniom, a zróżnicowanie między scenariuszami wynika głównie z różnych założeń dotyczących wzrostu gospodarczego w Europie. Tabela Prognozy zmiany zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych, łącznie dla krajów UE (bez Bułgarii i Rumunii) oraz Norwegii i Szwajcarii. Poziom zatrudnienia (w tysiącach osób) Średnia zmiana roczna (w%) Legislatorzy, wyżsi urzędnicy i menadżerowie ,8% 1,5% Legislatorzy i wyżsi urzędnicy ,2% 2,1% Menadżerowie w korporacjach ,7% 2,5% Menadżerowie w MŚP ,0% 0,2% Specjaliści ,2% 1,4% Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych ,5% 1,7% Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia ,4% 0,3% Specjaliści szkolnictwa ,7% 0,4% Pozostali specjaliści ,3% 2,6% Technicy i inny średni personel ,1% 1,5% Średni personel techniczny ,1% 0,6% Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia ,6% 0,4% Średni personel w szkolnictwie ,3% 2,5% Pracownicy pozostałych specjalności ,7% 2,0% Pracownicy biurowi ,5% -0,6% Pracownicy obsługi biurowej ,0% -1,1% Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów ,8% 1,3% Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,5% 0,9% Pracownicy usług osobistych i ochrony ,0% 1,4% Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy ,6% 0,0% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,3% -2,7% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,6% -0,6% Górnicy i robotnicy budowlani ,2% 0,1% Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń ,3% -1,0% 15/57

16 Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni Poziom zatrudnienia (w tysiącach osób) Średnia zmiana roczna (w%) ,5% -2,3% Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,5% -1,0% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,1% 0,3% Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych ,3% -0,1% Operatorzy i monterzy maszyn ,2% 0,2% Kierowcy i operatorzy pojazdów ,3% 0,6% Pracownicy przy pracach prostych ,3% 1,6% Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach ,1% 2,0% Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie ,2% -1,2% ,2% 1,0% RAZEM ,9% 0,7% Źródło: CEDEFOP Future skill needs in Europe Medium-term forecast. Synthesis Report, 2008 Powyższe prognozy mają znaczące konsekwencje dla popytu na poszczególne rodzaje wykształcenia: do roku 2015 nastąpi silny wzrost popytu na osoby z wyższym wykształceniem i spadek popytu na osoby z wykształceniem podstawowym, co przy innych czynnikach bez zmian, powinno prowadzić do dalszego wzrostu premii za wykształcenie, czyli w szczególności jeszcze większej różnicy w wynagrodzeniu między osobami z wyższym i podstawowym wykształceniem, oraz jeszcze większej różnicy w stopach bezrobocia w obu grupach osób (tabela 4.1.5). Warto zwrócić uwagę, że znacząco wzrośnie popyt na osoby o średnich kwalifikacjach, co oznacza, że nie tylko uczelnie wyższe oferujące studia magisterskie i doktoranckie, ale również wyższe szkoły zawodowe mogą odczuć wzrost popytu na swoje usługi w skali całej Europy. Tabela Prognozy zmiany zatrudnienia w zależności od wymaganych kwalifikacji, łącznie dla krajów UE (bez Bułgarii i Rumunii) oraz Norwegii i Szwajcarii. Poziom zatrudnienia (w tys. osób) Średnia zmiana roczna (w%) Niskie kwalifikacje ,4-1,9 Średnie kwalifikacje ,4 1,0 Wysokie kwalifikacje ,8 2,4 RAZEM ,9 0,7 Źródło: CEDEFOP Future skill needs in Europe Medium-term forecast. Synthesis Report, /57

17 Mobilność popytu globalnego Wraz ze wzrostem ogólnej liczby studentów rośnie też liczba osób podejmujących studia poza granicami swojego kraju. W 2006 r. liczba osób studiujących zagranicą wyniosła ok. 2.9 miliona. Oznacza to wzrost o ok. 50% w stosunku do 2000 r. i trzykrotny wzrost w porównaniu z 1975 r. (wykres 4.1.6). Wykres Liczba studentów odbywających naukę poza granicami swojego kraju w latach Źródło: Education at a glance: OECD Indicators, OECD, W 2006 r. na studiowanie zagranicą zdecydowało się ponad 420 tys. rezydentów z Chin i ok. 150 tys. z Indii. Mobilni studenci z dziesięciu krajów, w których wyjazdy na studia zagraniczne są najbardziej popularne (w liczbach bezwzględnych), stanowią 37,5% ogółu osób studiujących za granicą (wykres 4.1.7). 7 7 spośród 153 krajów, które dostarczają takich danych. 17/57

18 Wykres Liczba studentów z danego kraju studiująca za granicą w 2006 r. dziesięć krajów o największej liczbie mobilnych studentów oraz Polska (w tys. osób) Chiny Indie Korea Płd. Niemcy Japonia Francja USA Malezja Kanada Rosja Polska Źródło: Global Eduaction Digest, UNESCO, Z drugiej strony, ok. 60% wszystkich zagranicznych studentów uczy się tylko w sześciu krajach, przy czym światowy udział samych Stanów Zjednoczonych jako miejsca docelowego dla mobilnych studentów wynosi ok. 21% (wykres 4.1.8). 8 Wykres Liczba studentów zagranicznych studiująca w danym kraju sześć najbardziej popularnych miejsc docelowych oraz Polska (w tys. osób). Stany Zjednoczone Wielka Brytania Francja Australia Niemcy Japonia Polska Źródło: Global Eduaction Digest, UNESCO, Zaznaczyć przy tym trzeba, że statystyki dotyczące miejsc docelowych dla studentów mobilnych są niekompletne. Przykładowo, nieznana jest liczba studentów mobilnych odbywających naukę w Chinach czy też Egipcie. 18/57

19 Globalny wskaźnik mobilności studentów, mówiący jaki odsetek studentów uczy się zagranicą, wyniósł w 2007 r. 1,8% i nie zmienił się w porównaniu z 1999 r. Można zatem uznać, że wzrost liczby studentów mobilnych jest proporcjonalny do wzrostu liczby studentów ogółem. Na podstawie danych UNSECO można zauważyć, że poszczególne regiony i kraje są istotnie zróżnicowane pod względem charakterystyki mobilnych studentów. Przykładowo: Regionami o największym udziale mobilnych studentów w studentach ogółem są kraje arabskie, Azja Środkowa oraz Afryka Subsaharyjska. Najmniejszy odsetek studentów mobilnych notuje się w Ameryce Północnej oraz Ameryce Południowej i Karaibach. Większość mobilnych studentów z Japonii kształci się tylko w jednym kraju docelowym (głównie w Stanach Zjednoczonych), podczas gdy np. studenci ze Stanów Zjednoczonych wybierają studia w wielu różnych krajach. Studenci z Azji najczęściej wybierają zaawansowane programy studiów, podczas gdy studenci z Afryki i Ameryki Południowej wybierają programy mniej zaawansowane; Istnieją silne różnice geograficzne w preferencjach studentów dotyczących wybieranych dziedzin kształcenia: np. 53% studentów z Azji Zachodniej i Południowej wybiera biznes i administrację, natomiast wśród studentów z Ameryki Środkowej i Południowej najbardziej popularne są studia inżynieryjne oraz matematyka i informatyka (29%). Ponadto, jak zauważa UNESCO (2009), istnieją znaczne różnice pomiędzy charakterystykami studentów mobilnych i studentów lokalnych. Przykładowo: Studia zawodowe 9 wybiera 9% studentów mobilnych, podczas gdy wśród studentów lokalnych odsetek ten wynosi aż 34%. Znacznie większy odsetek studentów mobilnych niż studentów lokalnych kończy bardziej zawansowane programy nauczania. Naukę na studiach drugiego (lub więcej) stopnia kończy 40% studentów mobilnych i zaledwie 11% studentów lokalnych, a studia doktoranckie kończy 7% studentów mobilnych i tylko 3% studentów lokalnych. Zróżnicowane są również decyzje dotyczące preferowanych dziedzin kształcenia. Istotnie większą popularnością niż w przypadku studentów lokalnych cieszą się: biznes i administracja, nauki ścisłe oraz nauki inżynieryjne. Natomiast relatywnie mniejsza popularność dotyczy m.in. medycyny oraz pedagogiki Globalna podaż edukacji na poziomie wyższym Wielkość i struktura podaży globalnej W poprzednim podrozdziale opisano tendencje dotyczące kształtowania się liczby i struktury studentów na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem studentów mobilnych. Dopełnieniem analizy powinno być zatem określenie trendów dotyczących globalnej podaży usług edukacyjnych na poziomie wyższym. Niestety, nie udało się zidentyfikować miar, które pozwoliłyby na taką analizę. W szczególności, brak jest spójnych i porównywalnych danych o historycznych zmianach w liczbie uczelni wyższych, trudno też określić kształtowanie się ich struktury. 9 ISCED 5B w klasyfikacji UNESCO. 19/57

20 Porównania międzynarodowe dotyczące charakterystyki podażowej strony szkolnictwa wyższego na podstawie ogólnodostępnych danych dla krajów OECD pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: Roczne wydatki na szkolnictwo wyższe w przeliczeniu na studenta w krajach OECD są bardzo zróżnicowane (wykres 4.2.1). W 2005 r. w Rosji, Estonii i w Polsce wyniosły odpowiednio 3.4, 3.9 i 5.6 tys. USD (w parytecie siły nabywczej PPP), podczas gdy w Kanadzie, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych było to odpowiednio 20.6, 21.7 i 24,4 tys. USD (PPP). 10 W 2005 r. wydatki na szkolnictwo wyższe w przeliczeniu na jednego studenta wzrosły w porównaniu z 2000 r. w 20 z 30 krajów, dla których dostępne są dane (wykres 4.2.2). Ponadto, wszystkie przypadki ograniczenia wydatków na jednego studenta wynikają z szybszego wzrostu liczby studentów niż wzrostu finansowania, w żadnym kraju nie odnotowano w latach spadku poziomu finansowania SW. Podobnie jak w przypadku wydatków na jednego studenta, również w relacji do PKB poziom finansowania SW w krajach OECD jest bardzo zróżnicowany w Słowacji oraz we Włoszech wynosi mniej niż 1% PKB, podczas gdy w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych przekracza 2,5% PKB (wykres 4.2.3). Jak zauważa UNESCO, w przypadku szkolnictwa wyższego płace kadry naukowej, inaczej niż na niższych poziomach edukacji, powinny być w dużym stopniu konkurencyjne globalnie, aby przeciwdziałać tzw. drenażowi mózgów. Udział prywatnych wydatków w wydatkach ogółem na SW w krajach OECD jest bardzo zróżnicowany: od ok. 3% w Danii, Finlandii i Grecji do ponad 60% w Japonii i Stanach Zjednoczonych oraz 70% w Korei i Chile (wykres 4.2.3). Liczba studentów przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego w krajach OECD w 2006 r. wahała się od ok. 10 osób w Szwecji, Norwegii, Islandii, Japonii i Hiszpanii do ponad 20 osób we Włoszech i Słowenii i ok. 28 osób w Grecji (wykres 4.2.4). Wykres Roczne wydatki na szkolnictwo wyższe na jednego studenta w 2005 r. (w USD, wartości skorygowane o parytet siły nabywczej) Rosja Estonia Polska* Słowacja Grecja Węgry* Meksyk Chile Czechy Korea Włochy* Słowenia* Portugalia* Islandia Brazylia* Hiszpania Nowa Zelandia Irlandia Izrael Francja * tylko sektor publiczny Źródło: Education at a glance: OECD Indicators, OECD, Belgia Finlandia Japonia Niemcy Wlk.Bryt. Holandia Australia Austria Dania Norwegia Szwecja Kanada* Szwajcaria* USA 10 Zaznaczyć trzeba, że w przypadku niektórych krajów (w tym Polski) dane dotyczą tylko sektora publicznego. 20/57

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie

Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza trendów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2010

Zatrudnienie w Polsce 2010 Zatrudnienie w Polsce 2010 Integracja i globalizacja Pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa 2011 Autorzy Redaktor naukowy: dr Maciej Bukowski Część I dr Maciej Bukowski Piotr Lewandowski Część II Iza

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Warszawa 2014 Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH pod redakcją

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, luty 2007 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymiar ekonomiczny migracji 6 2. Skala i trendy migracji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski pod red. Tomasza Kalinowskiego Autorzy: Anna Hildebrandt Tomasz

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011

ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011 Tomasz Białowąs ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy lat 2008-2009 uwydatnił

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

Część III. Mobilnosć przestrzenna

Część III. Mobilnosć przestrzenna Część Mobilnosć przestrzenna Autorzy: Anna Baranowska Magdalena Bober Maciej Bukowski Współpraca: Izabela Szczygielska 119 Wprowadzenie 120 120 120 120 121 123 123 126 127 129 130 134 134 135 135 137 137

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo