Globalizacja szansa czy zagrożenie. Autor: Beata Łuba Królik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalizacja szansa czy zagrożenie. Autor: Beata Łuba Królik"

Transkrypt

1 Globalizacja szansa czy zagrożenie Autor: Beata Łuba Królik

2 Skrócony opis lekcji W trakcie lekcji uczniowie poznają i prezentują różne stanowiska, poglądy, fakty na temat procesu globalizacji. Lekcja omawia również zagadnienia związane z inwestycjami zagranicznymi w Polsce oraz uświadamia uczniom czynniki przyciągające lub/i odpychające potencjalnych inwestorów. Cele lekcji Uczeń powinien: umieć zdefiniować pojęcia: globalizacja, inwestycje zagraniczne, koncerny globalne, uświadomić sobie korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji, rozumieć znaczenie inwestycji zagranicznych w tworzeniu gospodarki globalnej, poznać słabe i mocne strony Polski z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, umieć analizować dane statystyczne oraz prezentować argumenty. Słowa kluczowe globalizacja, handel zagraniczny. Metody realizacji zajęć łańcuch skojarzeń, myślące kapelusze, analiza danych statystycznych, praca z tekstem, analiza SWOT. Adresat uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 2

3 Materiały pomocnicze tabela Globalne bingo, tekst Myślące kapelusze, tekst W globalnej sieci, dane statystyczne dotyczące inwestycji zagranicznych w Polsce, studium przypadku Bez nas nie pojadą, papierowe kapelusze, po 2 sztuki w kolorach: żółty, czerwony, niebieski, czarny, zielony, biały. Wstęp merytoryczny Rozwijający się handel międzynarodowy jest przyczyną globalizacji procesu łączenia się gospodarek poszczególnych ów w światowy organizm gospodarczy. Gospodarki owe stają się coraz silniej powiązane i wzajemnie uzależnione od siebie, działają na podobnych zasadach, dzięki czemu przepływ dóbr, kapitału, informacji, technologii jest coraz łatwiejszy. Przedsiębiorstwa narodowe rozwijają się w międzynarodowe koncerny, posiadające oddziały w różnych ach. Proces globalizacji gospodarki ma swoich zwolenników i przeciwników. Prof. Jan Winiecki, kierownik Katedry Międzynarodowego Handlu i Finansów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie mówi, że Globalizacja nie jest niczym nowym, lecz logiczną konsekwencją liberalnego kapitalizmu, ponieważ jego zdolności tworzenia bogactwa są w tych warunkach jeszcze większe. Globalizacja zwiększa też zakres wolności mas. Odmiennego zdania jest Peter Kenen z Instytutu Gospodarki Międzynarodowej w Waszyngtonie Wskutek globalizacji możemy być podzieleni na zdrowe, stabilne państwa i morze upadających ów. To może być nowa zimna, wojna. źródło NBPortal 3

4 Proponowany przebieg zajęć 1. Na początku lekcji, jako rozgrzewkę zaproponuj uczniom zabawę Globalne bingo. Rozdaj uczniom karty (materiał pomocniczy nr 1), zadaniem uczniów będzie jak najszybsze zebranie podpisów na kartce. Osoba, która pierwsza zbierze podpisy jest zwycięzcą. 2. Podsumowując zabawę zapytaj uczniów, jakie państwa znalazły się na ich kartach, jaki rodzaj miały te powiązania (gospodarczy, kulturalny itp.). Powiedz uczniom, że te wszystkie powiązania Polski z innymi państwami określają relacje naszego u z resztą świata. Zaznacz, że tak się dzieje na całym świece - gospodarki owe stają się coraz bardziej powiązane i uzależnione od siebie. Następuje proces łączenia się gospodarek poszczególnych ów w światowy system gospodarczy, proces ten nazywamy globalizacją. Powiedz, że globalizacja jest skutkiem coraz większej specjalizacji ów i rozwijającego się handlu międzynarodowego. Dzięki swobodnemu przepływowi towarów, kapitału, pracy, technologii przedsiębiorstwa narodowe mają możliwość tworzenia filii w innych ach. Powstają koncerny, przedsiębiorstwa międzynarodowe. Jednym z ważniejszych czynników rozwoju gospodarki światowej, oprócz handlu międzynarodowego, są inwestycje zagraniczne. 3. Zapytaj uczniów, czy w Polsce działają koncerny międzynarodowe? Czy w regionie zamieszkania uczniów istnieją przedsiębiorstwa zagraniczne? Podkreśl, że również w polskiej gospodarce napływający kapitał zagraniczny odgrywa coraz większą rolę. Polska wchodząc w system gospodarki globalnej musi uczestniczyć i uczestniczy w światowym wyścigu o kapitał. 4. Poproś o zgłoszenie się 12 ochotników oraz wylosowanie wcześniej przygotowanych papierowych kapeluszy. Przygotuj po 2 kapelusze w sześciu kolorach: czarny, zielony, żółty, czerwony, niebieski, biały. W ten sposób powstanie 6 par. Każdej parze daj odpowiednią instrukcję (materiał pomocniczy nr 2). Wyjaśnij, że zadaniem grup będzie przygotowanie się do dyskusji na temat globalizacji. Każdy kapelusz symbolizuje sześć różnych sposobów myślenia, analizy, rozwiązywania problemów i argumentacji. W ten sposób uczniowie będą mogli spojrzeć na omawiany problem z różnych perspektyw. Daj uczniom min na przygotowanie argumentów. 4

5 5. W tym czasie pozostałych uczniów poproś o przygotowanie krótkiej wypowiedzi na temat inwestycji zagranicznych w Polsce (materiał pomocniczy nr 3). 6. Po zakończeniu prac poproś osoby przygotowujące informacje o inwestycjach zagranicznych o krótkie sprawozdanie z pracy. Zwróć uwagę pozostałych uczniów, biorących udział w dyskusji, na to, że przedstawione informacje mogą być przydatne w trakcie dyskusji. 7. Osoby biorące udział w dyskusji poproś o zajęcie miejsca na środku klasy i przedstawienie swoich stanowisk na temat procesu globalizacji. 8. Po zakończeniu dyskusji, podziel uczniów na grupy, rozdaj arkusze analizy SWOT (materiał pomocniczy nr 4). Poproś uczniów, aby korzystając z informacji przedstawionych w trakcie lekcji określili korzyści i zagrożenia jakie wynikają z globalizacji oraz wskazali silne i słabe strony polskiej gospodarki (czynniki przyciągające i odpychające potencjalnych inwestorów) w procesie włączania się do gospodarki globalnej. 9. Po zakończeniu pracy, poproś przedstawicieli grup o prezentację wyników. Podsumowując zajęcia, poproś uczniów o zapoznanie się z tekstem Bez nas nie pojadą (materiał pomocniczy nr 5), przedstawiającym, na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego, powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Zaproponuj, aby w domu uczniowie znaleźli inny przykład globalnych powiązań oraz podali firmy ponadnarodowe działające w Polsce. 5

6 Uwagi dla prowadzącego W trakcie lekcji wykorzystano m.in. metodę myślących kapeluszy, dzięki której uczniowie będą mogli spojrzeć na omawiany problem z różnych perspektyw oraz analizę SWOT, która uczy pracy zespołowej, zmusza do wnikliwego analizowania problemu, jednak jest czasochłonna. Ważny jest dobór grup. W każdej powinni się znaleźć uczniowie aktywni, kreatywni oraz tacy, którzy są słabszymi uczniami. Zapewni to mniej więcej równe tempo pracy nad zadaniem. Ważne jest dokładne omówienie z uczniami pytań stawianych w analizie SWOT, co ułatwi wykonanie zadania. Przygotowując dyskusję na temat globalizacji, możesz poprosić uczniów o samodzielne zebranie informacji na ten temat z gazet, TV, Internetu. Omawiane w trakcie lekcji zagadnienie inwestycji zagranicznych nie wyczerpuje tematu, chcąc je rozszerzyć należy uzupełnić informacje o aktualne dane na ten temat. 6

7 Materiały dla uczniów Materiał pomocniczy nr 1 Tabela Globalne bingo. Znajdź osoby, które spełniają warunki wymienione w tabeli. Każda osoba z grupy może podpisać się na Twojej kartce tylko raz. Kto pierwszy zbierze wszystkie podpisy, krzyczy BINGO!!! Jest zwycięzcą w tej grze. Tabela do uzupełnienia Globalne Bingo Globalne bingo Podróżował za granicę Kibicuje zagranicznemu sportowcowi (drużynie) Ma przyjaciela za granicę Ma zagraniczny samochód Ma na sobie ubranie wyprodukowane za granicą Oglądał niedawno film zagraniczny

8 Tabela do uzupełnienia Globalne Bingo Globalne bingo Lubi jedzenie z jakiegoś innego u Uczy się języka obcego Lubi zespół zagraniczny Potrafi wymienić nazwisko polityka z innego u Czytał ostatnio jakiś reportaż o innym u Używa zagranicznych kosmetyków Tabela do uzupełnienia Globalne Bingo Globalne bingo Posiada w domu zagraniczny sprzęt Dostaje listy z zagranicy Zna obiekt architektoniczny charakterystyczny dla innego u Fascynuje się kulturą innego u... Lubi literaturę obcą... Zna nazwisko zagranicznego malarza... 8

9 Materiał pomocniczy nr 2 Myślące kapelusze instrukcja dla grup Przeczytajcie instrukcje odpowiednią dla Waszego kapelusza i przygotujcie się do przeprowadzenie dyskusji na temat Globalizacja szansa czy zagrożenie. Każdy kapelusz symbolizuje sześć różnych sposobów myślenia, analizy, rozwiązywania problemów i argumentacji. Przedstawione w instrukcjach argumenty są tylko przykładem, możecie również przedstawiać własne poglądy, znane fakty, dane itp. Pamiętajcie, w jakim kolorze myślicie. Kapelusz czerwony emocje Czerwień ukazuje emocje i uczucia, wyraża przypuszczenia i kieruje się intuicją (zarówno pozytywną jak i negatywną). Mając czerwony kapelusz na głowie masz prawo do wyrażania emocji bez ich uzasadniania. Brzmi to mniej więcej tak- czuję, że to świetny pomysł lub nie podoba mi się to, nie mogę się z tym zgodzić, to jest okropne, precz z tym! Waszym zadaniem jest myślenie w kolorze czerwonym, a więc reagowanie emocjami na przedstawiane w trakcie dyskusji argumenty innych osób. Kapelusz biały fakty Biały to czystość, sterylność, chłodna logika oparta na faktach, które są sprawdzalne. Ludzie biali operują konkretnymi zestawami z dokumentów, analiz, statystyk. Nie oceniają zdarzeń tylko je komentują na tyle na ile pozwalają im posiadane dane. Oto kilka informacji, które mogą być przydatne w trakcie dyskusji: Jeden z ostatnich raportów Banku Światowego Globalizacja, wzrost i bieda ukazuje wiele faktów związanych z globalizacją. 9

10 Autorzy dokumentu wskazują, że w ostatnich 130 latach można wyróżnić 3 fale globalizacji, czyli otwierania się na przepływ ludzi, towarów, kapitału i informacji. I fala, czyli megamigracja miała miejsce w latach Rozwój transportu i redukcja ceł doprowadziły do podwojenia udziału eksportu w światowym dochodzie. Trzykrotnie wzrósł udział zagranicznego kapitału w relacji do dochodu ówczesnych rozwijających się ów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. 60 mln. osób wyemigrowało z Europy, głównie do Ameryki Północnej i innych części Nowego Świata. Podobna grupa opuściła Chiny i Indie, kierując się do mniej zaludnionych ów, takich jak Sri Lanka, Wietnam, Birma i Filipiny. W okresie międzywojennym nastąpił regres globalizacji, zatriumfował protekcjonizm. Tempo wzrostu gospodarki światowej wyraźnie spadło, a zróżnicowanie dochodów zaczęło się zwiększać. Z II falą globalizacji mieliśmy do czynienia w latach Objęła ona głównie bogate państwa Zachodu i polegała na usuwaniu barier handlowych między nimi. Większość ów Trzeciego Świata pozostawała w okowach protekcjonizmu, starając się pod osłoną ceł rozwinąć owy przemysł. W państwach bogatych tempo wzrostu gospodarczego było zdecydowanie szybsze, a jednocześnie zmniejszyło się zróżnicowanie dochodów między tymi ami. Mniej więcej od 1980 r. świat objęła trzecia fala globalizacji, która trwa do dziś. Od drugiej odróżnia ją to, że wiele ów Trzeciego Świata otworzyło się na handel międzynarodowy i napływ zagranicznego kapitału. Do liberalizacyjnej czołówki należą Chiny, Brazylia, Indie, Meksyk, Malezja, Tajlandia oraz niektóre e postsocjalistyczne, w tym Węgry, Polska i państwa nadbałtyckie. W biedniejszych ach objętych globalizacją, gdzie żyje około 3 mld ludzi, tempo wzrostu gospodarczego wzrosło z 1 proc. w latach 60. do 5 proc. w latach 90. Natomiast e Trzeciego Świata, które pozostały poza nawiasem globalizacji zdecydowana większość Afryki i Bliskiego Wschodu pozostają coraz bardziej w tyle. Ich dochód w latach 90. wręcz spadł i odpowiednio rosły obszary nędzy. Trzecia falę globalizacji cechuje również ogromny wzrost inwestycji w tych ach Trzeciego Świata, które zlikwidowały bariery blokujące napływ zagranicznego kapitału. W efekcie wartość zainwestowanych funduszy wzrosła z 28 mld USD w latach 70. Do 306 mld USD w 1997 r. Zwiększyły się zwłaszcza inwestycje bezpośrednie, które polegają na kupowaniu przedsiębiorstw lub zakładaniu firm przez zewnętrznych inwestorów. A właśnie te inwestycje według cytowanych badań potężnie wzmacniają wzrost gospodarczy ów przyjmujących. 10

11 Wyjątkowy sukces w przyciąganiu zagranicznych inwestycji bezpośrednich odniosły Chile i Malezja. Wartość inwestycji przekracza tam 2 tys. USD na mieszkańca. Ale w USA wskaźnik ten jest jeszcze wyższy 3,2 tys. USD. Tymczasem na przeciętnego Afrykanina przypadają 124 USD zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W ach Trzeciego Świata, które włączyły się w proces globalizacji, obszar biedy zmniejszył się w latach o 14 proc., w tym samym czasie wzrósł on o 4 proc w państwach mniej otwartych. Historia gospodarcza i współczesność pokazują, że otwarte gospodarki zawsze miały się lepiej niż chronione przez konkurencję. I to zarówno bogate, jak i biedne. Otwarte Niemcy zachodnie, osiągnęły znacznie wyższy poziom zamożności niż zamknięte za murem Niemcy wschodnie. Podobnie Korea Południowa osiągnęła wielokrotnie wyższy standard niż Korea Północna. Rozpaczliwie biedny Hongkong stał się klasyczną liberalną otwartą gospodarką po II wojnie światowej, podczas gdy Chiny poszły w odwrotną drogę. Rezultat? Pod koniec XX wieku PKB na mieszkańca w Hongkongu był 25 razy wyższy. Kapelusz czarny pesymizm Kolor czarny kojarzy się z krytyką, przerysowaniem sytuacji zagrożenia, niepowodzenia. Ludzie czarni uwielbiają krytykować, wskazywać zagrożenia, niedociągnięcia, widzą wszystko w czarnych kolorach. Przygotowując się do dyskusji zapoznajcie się z argumentami antyglobalistów. Globalizacja zwiększa przepaść między bogatą i biedną częścią świata. Kraje biedne są wykorzystywane przez korporacje międzynarodowe inwestujące u nich, nigdy om biednym nie uda się dołączyć do tych, którzy na globalizacji zyskają. Kraje bogate wbrew deklaracjom nie otwierają swoich rynków dla towarów z państw słabo rozwiniętych np. dla tekstyliów czy towarów rolnych, aby umożliwić im rozwój. Zawsze, kiedy dochodzi do wyboru między interesem ubogich rolników z ów Trzeciego Świata a interesem rolników z własnego u, e rozwinięte zawsze bronią tych drugich. Większość zysków zabierają i tak korporacje międzynarodowe. Globalizacja więc zubaża - szczególnie biedne społeczeństwa. Doprowadza do wzrostu bezrobocia, gdyż najczęściej koncerny globalne zaczynają swoją działalność od zwalniania części pracowników. Globalizacja przyczynia się również do niszczenia środowiska naturalnego. Firmy zagraniczne prowadzą rabunkową gospodarkę i nie dbają o ochronę środowiska naturalnego w u, w którym inwestują. 11

12 Globalizacja zagraża wolności uzależnia biednych od bogatych. Kraje biedne uzależniają się od ów bogatych i tracą wolność gospodarczą, a w konsekwencji polityczną. Kraje biedne uspokaja się pomocą zagraniczną, która w większości przypadków nie jest odpowiednio wydatkowana. Kapelusz niebieski równowaga Niebieski to kolor chłodnego, bezstronnego obserwatora. Ludzie niebiescy kontrolują, pilnują innych kapelusz ( wewnętrzny szef grupy). Waszym zadaniem jest kontrolowanie i porządkowanie przebiegu dyskusji. Kapelusz żółty optymizm Ludzie żółci są optymistami, widzą świetlaną przyszłość, wszystko jest dla nich pozytywne. Przygotowując się do dyskusji przeczytajcie poniższy tekst: Globalizacja to nic innego jak otwarte gospodarki i wynikające stąd możliwości swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej. W ach objętych globalizacją zmniejsza się zróżnicowanie dochodów i wzmacnia się wzrost gospodarczy w porównaniu z tymi częściami świata, do których globalizacja nie dotarła. Przykładem mogą być otwarte Niemcy zachodnie, które osiągnęły znacznie wyższy poziom zamożności niż zamknięte za murem Niemcy wschodnie. Napływ know how, nowoczesnych metod zarządzania umożliwiają dostęp do rynków zewnętrznych. Im bardziej jest otwarty gospodarczo, tym większe prawdopodobieństwo, że wraz z towarami trafiać będą do niego nowe idee polityczne, społeczne itp. Obecność globalnych koncernów zmusza lokalne firmy do modernizacji oraz restrukturyzacji produktów i usług, zwiększa efektywność, a poprzez przepływ kadr przekazuje im wiedzę pozwalającą sprostać tym wyzwaniom. Globalizacja oznacza przede wszystkim obniżanie kosztów (głównie poprzez redukcję zatrudnienia), spadek cen towarów i usług, podnoszenie wydajności firm oraz wzrost dochodów akcjonariuszy. Doświadczenia państw zachodnich pokazują, że redukcja zatrudnienia nie wiąże się z dramatami pracowników otrzymują oni odprawę, która pozwala na założenie własnych firm bądź przekwalifikowanie się. Niektóre firmy, np. Novartis, tworzą wręcz specjalne fundusze wspomagające zakładanie firm przez zwalniane osoby. 12

13 W miarę bogacenia się u, co w dużej mierze zależy od otwarcia na świat, poziom zanieczyszczenia środowiska spada. Kraje bogatsze bardziej dbają o swoje środowisko, mogą więcej funduszy przeznaczyć na nowoczesne technologie i ochronę środowiska. Jesteśmy świadkami powstawania globalnego kapitalizmu sieciowego - wielkie korporacje obrośnięte są mniejszymi kooperantami. Doskonale sobie radzą w tym systemie małe i średnie firmy, pod warunkiem, że mają stabilne kontakty z ponadnarodowymi korporacjami. Co prawda korporacje zbierają gros zysków, ale też ponoszą ryzyko i koszty wprowadzania nowych produktów i technologii. Małe i średnie firmy korzystają z napływu innowacji i nowoczesnych standardów zarządzania, co pozwala osiągać szybki wzrost wydajności. W społeczeństwach rozwiniętych coraz bardziej widać wzrost świadomości konieczności pomocy om biednym, ale e bogate muszą też widzieć jasne korzyści dla siebie. Kapelusz zielony możliwości Zielony to kolor innowacyjnych badaczy. Zielony oznacza twórczość, nowe pomysły. W trakcie dyskusji zwróćcie uwagę na to, jak pomóc biednym om Trzeciego Świata czy poprzez zwalczanie liberalizmu, czy raczej walcząc z protekcjonizmem w ach bogatych, który jest wymierzony w import z ów biednych,. Dotyczy to zwłaszcza przywozu tekstyliów i produktów rolnych. Wykorzystajcie też opinie prof. Stanisława Gomułki, wykładowcy w London School of Economics (źródło: Gazeta Wyborcza ). Mówiąc o gospodarce światowej i zmniejszaniu różnic pomiędzy ami biednymi i bogatymi, powinniśmy zwrócić uwagę na Indie i Chiny. Moim zdaniem to właśnie te dwa e w dużej mierze zdecydują o tym, jak będzie wyglądał globalny wzrost gospodarczy. Chiny są najludniejszą i bardzo dynamicznie rozwijającą się gospodarką. Indie wkrótce do nich dołączą pod względem populacji i również rozwijają się szybko. To nowi gracze na globalnym rynku. Te e będą importerami żywności, wiec może to pomóc najbiedniejszym, otworzą się dla nich nowe rynki zbytu. Jeśli chodzi o handel międzynarodowy, sprawa kluczową są tekstylia, słabo przetworzone produkty, towary rolne. I tu w ramach WTO mamy postęp, członkowie tego ugrupowania stopniowo będą dążyć do liberalizacji rynków, może nie od razu, ale tendencje do otwierania rynków już widać. I to jest szansa na prawdziwie globalną gospodarkę. 13

14 Źródło: Opracowano na podstawie artykułów: Globalizacja i aberracja J. Winiecki, Wprost, , Rozumu i odwagi L. Balcerowicz, Wprost, , W globalnej sieci L. Balcerowicz, Wprost,

15 Materiał pomocniczy nr 3 Tekst W globalnej sieci Bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz związane z nimi korporacje transnarodowe występowały na szeroką skalę w XIX wieku. Największym zagranicznym inwestorem były w wówczas przedsiębiorstwa brytyjskie, zaś główne miejsce lokat stanowiły kopalnie, plantacje i koleje w ach obecnego Trzeciego Świata, a także w Stanach Zjednoczonych. W okresie międzywojennym nabrały rozpędu zagraniczne inwestycje w przemyśle przetwórczym, a w czołówce zagranicznych inwestorów pojawiły się firmy amerykańskie. Wtedy to właśnie Ford i General Motors ustanowiły swoje filie w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Większość amerykańskich inwestycji nadal jednak trafiała do ów rozwijających się i przemysłu surowcowego. Wielki kryzys lat 30. i związane z nim cofnięcie liberalizmu w gospodarce świata, a następnie II wojna światowa doprowadziły do spadku rozmiarów bezpośrednich inwestycji zagranicznych i skali działania korporacji międzynarodowych. W 1949 r. Przypadała na nie znacznie mniejsza część światowej działalności gospodarczej niż w 1920 r. Lata stoją pod znakiem ekspansji amerykańskich inwestycji i korporacji. Głównym miejscem ich lokat staje się przemysł w Europie Zachodniej i w mniejszym stopniu w Kanadzie. Zasób amerykańskich inwestycji w ach zachodnioeuropejskich powiększył się w tym czasie piętnastokrotnie. Jednocześnie dramatycznie obniżył się udział ów rozwijających się jako miejsca napływu zagranicznych inwestycji. Wynikało to nie tylko ze spadku ich naturalnej atrakcyjności w porównaniu ze światem już rozwiniętym, ale także z niechętnej zagranicznym inwestycjom polityki gospodarczej wielu z nich. Niektóre e Trzeciego Świata odgrodziły się od zagranicy murem protekcjonizmu, spoza którego starały się przyciągnąć międzynarodowe korporacje do wybranych sektorów swojej gospodarki. Była to wyjątkowo zła polityka, gdyż kapitał zagraniczny nie był wystawiany na zewnętrzną konkurencję, a więc mógł w u lokaty swobodnie realizować zyski monopolowe np. przez ustalanie wyjątkowo wysokich cen. Koszty protekcjonizmu w handlu zagranicznym i selektywnego przyciągania zagranicznych przedsiębiorstw ponosili obywatele tych państw. Również w Polsce od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost wartości napływającego kapitału. Inwestorzy zagraniczni najchętniej lokują kapitał w produkcję żywności, papierosów, napojów, samochodów ciężarowych, chemii, papieru. Ostatnio zwiększyło się również zainteresowanie pośrednictwem finansowym i przemysłem motoryzacyjnym. Specjaliści PAIZ uważają, że już wkrótce drugą po przetwórstwie żywności wiodącą branżą przyciągającą kapitał zagraniczny stanie się przemysł motoryzacyjny. 15

16 Tak jest w przypadku Hiszpanii, do której tak często jest porównywana Polska. Kraj ten osiągnął nowoczesny poziom rozwoju głównie dzięki napływowi zagranicznego kapitału. Jest jednym z największych w Europie producentów samochodów. Tyle, że hiszpańskie fabryki samochodów są własnością niemieckiego Volkswagena i francuskiego Renaulta. Czy to przeszkadza rozwojowi hiszpańskiej gospodarki? Wytwarzany w Hiszpanii produkt daje zatrudnienie i płace hiszpańskim pracownikom, a podatki hiszpańskiemu państwu. Zapewne podobna będzie droga Polski. Jak podkreśla Edward M. Graham, dzięki zagranicznym inwestycjom od kilkunastu lat dokonuje się najgłębsza w historii integracji gospodarki światowej. Około jednej trzeciej światowego handlu to przepływy w ramach międzynarodowych korporacji. Na przedsiębiorstwa te przypada też większość na badania i prace rozwojowe. Źródło: za Wprost ; Gazeta Wyborcza ; Gazeta Wyborcza ; Wprost l

17 Materiał pomocniczy nr 4 Dane statystyczne Tabela 1. Kto ile inwestuje w Polsce wartość BIZ w 2012r Kraj mln euro Niemcy ,6 Holandia ,4 Francja ,4 Luksemburg ,8 Włochy 9982,9 Hiszpania 9703,8 Szwecja 8363,6 USA 8129,9 Wielka Brytania 7540,9 Cypr 5923,8 Źródło: NBP 17

18 Tabela 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach (dane w mld euro) rok Mld euro , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Źródło: NBP 18

19 Materiał pomocniczy nr 5 Studium przypadku Bez nas nie pojadą" Polska jest uznanym w świecie producentem części samochodowych. Polska Izba Motoryzacyjna doliczyła się aż 52 producentów markowych akcesoriów i podzespołów samochodowych. Zatrudniają one ok. 86 tys. osób (2001r). Ten rynek ciągle się rozwija, w przeciwieństwie do producentów gotowych aut, by wspomnieć tylko o kłopotach polskich fabryk Daewoo i Fiata. Polskim robotnikom zaufało wiele samochodowych koncernów. Wśród nich jest Toyota, która zainwestuje w 2003r. w rozbudowę kieleckiej fabryki łożysk i świec zapłonowych. Z Kielc będą pochodziły wszystkie łożyska montowane w europejskich modelach toyoty. Oprócz Toyoty już od 35 lat nasze firmy produkują części dla Fiata. Dziś nie ma europejskiego samochodu, w którym nie byłoby części z Polski. Nawet w luksusowych jaguarach montuje się węże gumowe, używane m.in. do chłodzenia i klimatyzacji, a wiec produkowane w wałbrzyskim Metzeller Automotive Hose Systems. Wielu naszych producentów nie zadowala się współpraca z jednym tylko koncernem samochodowym. Z 52 wymienionych na liście PIM trzy czwarte to filie markowych producentów akcesoriów, takich jak Bosch, sprzedające swoje wyroby zarówno Peugeotowi i Citroenowi, jak i Renault czy Suzuki. Podobnie działa też kilka rodzimych firm, które samodzielnie nawiązały kontakty handlowe z producentami. Przykładem może być Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Ełku, obsługujący i Forda, i Volkswagena, i parę jeszcze innych firm. Zaskakuje wszechstronność ełckiego zakładu, który w ofercie ma kilkanaście urządzeń, od reflektorów, przez klamki, po przewody akumulatorowe. Tylko na cztery firmy wyłączność mają poszczególne koncerny. Są to: Volkswagen Motor Polska z Polkowic (silniki turbo diesel), Volkswagen Elektrosystemy z Gorzowa Wielkopolskiego (wiązki elektryczne), wspomniana Toyota Motor Manufacturing Poland z Wałbrzycha i Isuzu Motor Polska z Tych. Ta ostatnia firma jest jak dotąd największym producentem części w Polsce. Wszystkie zakłady motoryzacyjne działające w Polsce mają europejskie certyfikaty, zapewniające jakość zgodną z normami ISO, a większość - także certyfikaty zgodności produkcji ze znacznie bardziej rygorystycznymi normami amerykańskimi QS Dziesięć lat temu było to nie do pomyślenia, ale Polacy okazali się świetnymi fachowcami. Na przykład montowane najpierw na Żeraniu, a potem w Gliwicach ople miały lepsze oceny w centrali General Motors niż oryginalne pojazdy wyprodukowane w Niemczech. 19

20 Niestety do tego, by zmontować własne auto, nie wystarczą zdolni inżynierowie oraz technologiczny potencjał. Musi się jeszcze znaleźć koncern samochodowy, który wyłoży pieniądze na organizację produkcji, badania, marketing. Dopóki nie udaje się ściągnąć do Polski takiego inwestora, dopóty możemy się tylko pocieszać, że bez naszych części światowy przemysł samochodowy daleko nie pojedzie. Żródło: Newseek, r. 20

21 Słownik Globalizacja proces łączenia się gospodarek poszczególnych ów w światowy system gospodarczy. Inwestycje bezpośrednie polegają na tym, że przedsiębiorstwo z jednego u tworzy w innym u - jako właściciel - przedsiębiorstwo, albo przejmuje znaczący udział w już istniejącej owej firmie. Słowo bezpośredni sygnalizuje, że zagraniczny inwestor jest aktywny, tzn. ma wpływ na działanie swojej firmy za granicą. Przedsiębiorstwo tworzone lub przejmowane w danym u przez korporację zagraniczną nazywa się jego filią. Inwestycje pośrednie polegają na nabyciu przez inwestora niewielkich pakietów akcji lub obligacji firm. Bezpośrednie oddziaływanie na funkcjonowanie firmy jest niemożliwe, lecz pozwala partycypować w zyskach firmy. Głównym motywem dokonywania inwestycji portfelowych jest rozkładanie ryzyka (tak czynią np. wielkie towarzystwa emerytalne lub ubezpieczeniowe), a także nadzieja na wzrost kursu nabytych papierów wartościowych w przypadku aktywnych uczestników giełdy. Bibliografia Krystyna Brząkalik Pracuję, zarabiam, gospodaruję, Juka, Warszawa 2002, Edward de Bono Sześć kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia Wyd. medium, 1996, E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie- przewodnik po metodach aktywizujących, SFS Kielce Przydatne adresy internetowe 21

22

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora motoryzacyjnego

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora motoryzacyjnego Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marcin Boroń Nr albumu: 13026 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej Wspólnie budujmy naszą zamożność czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej wydanie V Lekturę raportu polecają przedstawiciele świata nauki, polityki, biznesu

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Globalizacja w trzech odsłonach

Globalizacja w trzech odsłonach Krzysztof Rybiński Globalizacja w trzech odsłonach Wprowadzenie. W jakim celu powstała ta ksiąŝka i do kogo jest adresowana? Część 1. Outsourcing, offshoring i networking jako przyczyny pojawienia się

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski

Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski Współpracownicy i rozmówcy: Janusz Antonik, Paweł Budrewicz, Jarosław Ciepał, Beata Dąbek, Waldemar Jakowlew,

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ Marcin Boulie Krzyśko Poznań 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1. Handel międzynarodowy na przestrzeni dziejów. 1.1. Międzynarodowa wymiana handlowa

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej Wspólnie budujmy naszą zamożność czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej wydanie VI Lekturę raportu polecają przedstawiciele świata nauki, kultury, biznesu

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP 2012 Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP Jan Fazlagić Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001

STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001 Monika Bodo Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechniki Koszalińskiej STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001

Bardziej szczegółowo

Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1

Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1 Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1 Uwagi wstępne Problem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

ZGIERZ 11 MAJA 2005 R

ZGIERZ 11 MAJA 2005 R ZGIERZ 11 MAJA 2005 R Funkcjonowanie i budowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przetwórczych, budowlano-montażowych i usługowych w UE Dyskusja ekspertów toczyła się wokół następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

w Europie Konferencja Europe INNOVA Styczeń 2007 w Walencji gości europejskich innowatorów

w Europie Konferencja Europe INNOVA Styczeń 2007 w Walencji gości europejskich innowatorów Styczeń 2007 w Europie Konferencja Europe INNOVA w Walencji gości europejskich innowatorów ISSN 1830-303X Identyfikacja częstotliwości radiowej Europejskie Przymierze Klastrów Informacje sieci Regiony

Bardziej szczegółowo