TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE ASPEKTY GLOBALIZACJI GOSPODARCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE ASPEKTY GLOBALIZACJI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1

2 P o l i t e c h n i k a C z ę s t o c h o w s k a W y d z i a ł Z a r z ą d z a n i a Beata Ślusarczyk TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE ASPEKTY GLOBALIZACJI GOSPODARCZEJ Wydanie II rozszerzone Częstochowa 2013

3 RECENZENCI: dr hab. Stanisław Brzeziński prof. PCz Politechnika Częstochowska prof. dr Marek Michalski Universidad Rey Juan Carlos KOREKTA JĘZYKOWA Joanna Jasińska REDAKCJA TECHNICZNA Marcin Pilarski PROJEKT OKŁADKI Anna Nitkiewicz ISBN Copyright by Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2013 Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa, Al. Armii Krajowej 36 B tel , dystrybucja Wydanie II rozszerzone; B5. Nakład 100 egz.

4 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I TEORETYCZNE PODSTAWY PROCESU GLOBALIZACJI GOSPODARCZEJ Istota i cele globalizacji gospodarczej Chronologia procesu globalizacji gospodarczej Czynniki globalizacji gospodarczej Konsekwencje procesu globalizacji Rozdział II ROLA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH W TWORZENIU GLOBALNEGO USTROJU GOSPODARCZEGO Rola organizacji międzynarodowych a globalny ustrój gospodarczy Międzynarodowy Fundusz Walutowy Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju Światowa Organizacja Handlu Rozdział III GLOBALIZACJA A ROZWÓJ UGRUPOWAŃ REGIONALNYCH Regionalizm w kontekście globalizacji Integracja krajów europejskich oraz euroazjatyckich Procesy integracji w Ameryce Północnej i Południowej Ugrupowania integracyjne krajów afrykańskich Procesy integracyjne państw regionu Azji Południowo-Wschodniej Rozdział IV ROLA ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH W UPOWSZECHNIENIU GLOBALIZACJI Istota i charakterystyka BIZ Analiza wolumenu i struktury BIZ na świecie Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

5 Rozdział V TRANSGRANICZNE FUZJE I PRZEJĘCIA W PROCESIE GLOBALIZACJI Istota oraz formy transakcji fuzji i przejęć Analiza przyczyn i barier realizacji transakcji fuzji i przejęć Analiza transgranicznych transakcji fuzji i przejęć Rozdział VI GLOBALNA SKALA DZIAŁALNOŚCI KORPORACJI TRANSNARODOWYCH Teoriopoznawcze aspekty korporacji transnarodowych Krytyka korporacji transnarodowych Analiza struktury KTN na świecie Rozdział VII PODSTAWY ANALIZY NATĘŻENIA PROCESU GLOBALIZACJI Podstawy teoretyczne analizy procesu globalizacji Poziom globalizacji przy użyciu wskaźnika globalizacji MGI (Maastricht Globalisation Index) Wskaźnik globalizacji A.T. Kearney Kwantyfikacja globalizacji przy zastosowaniu wskaźnika globalizacji KOF Nowy Wskaźnik Globalizacji (NGI) próbą uniknięcia dotychczasowych błędów w analizach

6 WSTĘP W ostatnich dwudziestu latach daje się zauważyć znaczący wzrost publikacji akademickich, prasowych czy też audycji w mediach poświęconych zagadnieniu globalizacji. Od czasu pierwszego pojawienia się w słowniku w latach sześćdziesiątych termin globalizacja wszedł do użycia codziennego w wielu różnych językach. Niestety, tak szerokie i powszechne wykorzystanie tego pojęcia i jego zróżnicowane rozumienie, włączając cały szereg problemów w zakresie terminu globalizacja, stwarza realne ryzyko utraty ostrości jego znaczenia. Nieprzypadkowo wzrost zainteresowania globalizacją w latach dziewięćdziesiątych zbiegł się z zakończeniem zimnej wojny i rozwojem oraz szerokim zastosowaniem Internetu. Upadek Muru Berlińskiego był swego rodzaju symbolem końca podziałów i początkiem zjednoczenia na świecie. Uproszczenie dostępu do Internetu i jego szeroka użyteczność spowodowały przyspieszenie wymiany informacji i danych, rozwój międzynarodowych kontaktów gospodarczych i społecznych. Przyspieszenie procesu globalizacji spowodowało również większe zainteresowanie badaczy tym tematem, powstały liczne publikacje, w tym polskojęzyczne, omawiające problematykę globalizacji w rożnych aspektach. Istotne jest, iż rozważanie tego tematu, kierując się określonym podejściem, ogranicza wielowymiarowość analiz, co dla czytelnika podejmującego własne badania w obszarze globalizacji może stwarzać pułapkę jednostronnego podejścia, a co za tym idzie podjęcia nie do końca trafnych wniosków na temat istoty tego procesu i jego skutków. Stąd potrzeba napisania podręcznika akademickiego obejmującego wielowymiarowy i wieloaspektowy charakter procesu globalizacji, prezentującego szerokie poglądy i dyskusje. W tym kontekście niniejsze opracowanie może służyć studentom wyższych uczelni, jak i kadrze naukowej jako przystępny rezerwuar wiedzy w tym obszarze. Podręcznik został podzielony na siedem rozdziałów obejmujących wybrane aspekty globalizacji. W rozdziale pierwszym przeprowadzono dyskusję definicji i znaczenia pojęcia globalizacji, kierując się różnymi podejściami, gdyż zjawisko to jest niemożliwe do jednoznacznego zinterpretowania ze względu na swój dynamiczny i wieloaspektowy charakter. W dalszej części przedstawiono obszary globalizacji i pojęcia utożsamiane z globalizacją, takie jak: internacjonalizacja, liberalizacja, uniwersalizm czy westernalizacja. Poszukiwanie korzeni globalizacji i jej rozwój na przestrzeni czasu składa się na dalszą część przemyśleń. Szczegółowa analiza przyczynowo-skutkowa globalizacji stanowi końcowy etap rozważań w tym rozdziale. Skala globalizacji byłaby z pewnością nieporównywalnie mniejsza, gdyby nie działalność międzynarodowych organizacji, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy oraz Światowa Organizacja Handlu, umożliwiających

7 i przyspieszających rozwój handlu międzynarodowego, finansowych powiązań oraz międzynarodowej współpracy gospodarczej. Z tej przyczyny rozdział drugi jest poświęcony roli organizacji międzynarodowych w tworzeniu globalnego ustroju gospodarczego. W rozdziale tym szeroko przedyskutowano powstanie, rozwój i zmieniającą się rolę wymienionych organizacji międzynarodowych. Przedstawiono również krytykę międzynarodowych organizacji, których wpływ na rozwój globalizacji bywa oceniany niejednoznacznie. Regionalizm i ugrupowania regionalne w kontekście globalizacji i jej efektów są motywem przewodnim treści rozdziału trzeciego. W szczególności dyskutowane jest pojęcie regionalizmu i jego rezultatów oraz konsekwencji dla globalnego porządku świata. W rozdziale tym przedstawiono regionalne ugrupowania integracyjne w oparciu o podział geograficzny. Na szczególną uwagę zasługują prezentowane ugrupowania: Unia Europejska, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, COMESA, mające największy wpływ na liberalizację światowego handlu, wzrost przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak i szeroko pojętą współpracę gospodarczą. W rozdziale czwartym opisano rolę zagranicznych inwestycji bezpośrednich jako wiodącego czynnika upowszechniania globalnych efektów gospodarczych poprzez budowanie międzynarodowych powiązań. W rozdziale przedstawiono istotę, charakterystykę oraz podział bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Następnie prezentowano efekty BIZ dla kraju goszczącego oraz inwestorów. Przeprowadzona analiza wolumenu i struktury BIZ na świecie wskazuje na rosnące rezultaty globalizacji. W rozdziale przedstawiono również analizę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Umiędzynarodowienie gospodarki przejawiające się w transgranicznych fuzjach i przejęciach jest tematem rozdziału piątego. Poczynając od form, motywów, poprzez analizę przyczyn i barier transakcji fuzji i przejęć. Przedstawiono rezultaty szerokich badań transgranicznych połączeń przedsiębiorstw w podziale na obszary geograficzne i sektory. Zaprezentowano także ranking fuzji i przejęć w ujęciu największych wartości transakcji. Korporacje transnarodowe (KTN) i ich działanie uznawane są za jeden z głównych przejawów globalizacji. Dlatego rozdział szósty jest poświęcony wpływowi, jaki wywierają korporacje transnarodowe na globalną gospodarkę. W rozdziale zamieszczono rozważania dotyczące istoty korporacji transnarodowych, ich cech charakterystycznych, sposobów ekspansji międzynarodowej oraz rozwoju działalności KTN. Istotną częścią tego rozdziału jest prezentowana krytyka działania korporacji transnarodowych na forum globalnym. W rozdziale tym zawarto również analizę sporządzanych rankingów KTN, kierując się generowanymi przychodami, wartością marek, wartością aktywów zagranicznych oraz wartością kapitalizacji rynkowej. Ważną częścią tego rozdziału jest prezentowana analiza tendencji wzrostowej znaczenia KTN pochodzących z krajów rozwijających się.

8 Globalizacja jest procesem, który nasila się lub spowalnia, czego niewątpliwym przejawem są jej efekty. Globalizacja charakteryzuje się także zróżnicowanym natężeniem w poszczególnych regionach geograficznych. Dlatego niezmiernie istotne jest określenie sposobów pomiaru globalizacji, co jest tematem rozdziału siódmego. W rozdziale tym prezentowane są wskaźniki natężenia procesu globalizacji opracowane za pomocą różnej metodologii, pozwalające określić poziom globalizacji zarówno w wymiarze geograficznym, jak i czasowym. Kwantyfikacja poziomu globalizacji może stanowić źródło umożliwiające podejmowanie prawidłowych decyzji w zakresie zmniejszania negatywnych skutków globalizacji w postaci nierówności, ubóstwa i nierównomiernego wzrostu gospodarczego. Autorka, mając świadomość, że opracowanie to nie wyczerpuje problematyki przedmiotu, wyraża nadzieję, że podręcznik ten zachęci czytelników do głębszego studiowania emocjonującej i dotykającej większości obszarów naszego życia tematyki globalizacji.

Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych

Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO EWA MARIA ŚNIEŻEK Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych krytyczna ocena i propozycja modelu WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ 2008 RECENZENT Anna Karmańska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych

Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO EWA MARIA ŚNIEŻEK Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych krytyczna ocena i propozycja modelu WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ 2008 RECENZENT Anna Karmańska

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

Łukasz Bryl ZNACZENIE NOWEJ GOSPODARKI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH. Praca doktorska

Łukasz Bryl ZNACZENIE NOWEJ GOSPODARKI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH. Praca doktorska Łukasz Bryl ZNACZENIE NOWEJ GOSPODARKI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH Praca doktorska Promotor: prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski Promotor pomocniczy: dr Ewa Mińska-Struzik KATEDRA

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny El bieta Ostrowska Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny Wydanie drugie F I N A N S E Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny F I N A N S E El bieta Ostrowska Portfel

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Klincewicz. Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna

Krzysztof Klincewicz. Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna Krzysztof Klincewicz Polska innowacyjność Analiza bibliometryczna Warszawa 2008 Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Marcin Soniewicki. Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji

Marcin Soniewicki. Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji Marcin Soniewicki Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji Rozprawa doktorska Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw.

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Politechnika Opolska Warszawa 2015. Wydanie pierwsze Egzemplarz bezpłatny

Copyright by Politechnika Opolska Warszawa 2015. Wydanie pierwsze Egzemplarz bezpłatny Publikacja została opracowana w ramach projektu pt. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA NOWE TRENDY W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU Monika Murawska ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACA WYRÓŻNIONA W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz wydanie II Warszawa 2009 RECENZENCI prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka prof. dr hab. Krystyna Żelazna Autorzy Barbara Dobiegała-Korona Katarzyna Duczkowska-Małysz

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Zeszyt naukowy nr 10 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z dwóch części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje, w których

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo