dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania"

Transkrypt

1 dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy): : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, licencjat 2. Stopnie i tytuły naukowe (rok uzyskania stopnia naukowego dr, dr hab., uczelnia, tytuł pracy dr i hab., tytuł profesora): 2005: uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dysertacja doktorska nt. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski) przygotowana pod kierunkiem prof. UMK, dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego 3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności): problematyka międzynarodowych przepływów kapitału, zagadnienia związane z działalnością korporacji transnarodowych i ich rolą w gospodarce światowej oraz tematyka dotycząca kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą 4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodowych): 5. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią): 6. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, recenzje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora): 7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania):

2 bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw 8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane z programów operacyjnych, z programów ramowych UE): Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu projekt zrealizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod kierownictwem prof. WSG, dr hab. L. Nieżurawskiego w okresie od 1 września do 3 listopada 2009 roku (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) 9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji): [1] Bogdanienko Jerzy, KUZEL Marcin, Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w XXI wieku, [w:] Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, red. Mirosław Haffer i Włodzimierz Karaszewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ss [2] Kola-Bezka Maria, KUZEL Marcin, Sobczak Iwona, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Stan i znaczenie kapitału zagranicznego dla gospodarki województwa, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009 (234 strony). [3] Karaszewski Włodzimierz, Jaworek Małgorzata, KUZEL Marcin, Szałucka Małgorzata, Szóstek Aneta, Długołęcka Karolina, Foreign Direct Investment of Polish Companies: its scale, structure, determinants, influence on the competitiveness, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009 (155 stron). [4] KUZEL Marcin, Wiedza i umiejętności jako czynnik konkurencyjności polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, opracowanie naukowe wykonane pod kierunkiem Włodzimierza Karaszewskiego, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008, ss [5] Jaworek Małgorzata, Karaszewski Włodzimierz, KUZEL Marcin, Szóstek Aneta, Rozwój polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania w Federacji Rosyjskiej, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, opracowanie naukowe wykonane pod kierunkiem Włodzimierza Karaszewskiego, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008, ss [6] KUZEL Marcin, Marka jako składnik aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Marka trendy i kierunki rozwoju, red. naukowa Grażyna Rosa i Agnieszka Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 510, Szczecin 2008, ss

3 [7] Bogdanienko Jerzy, KUZEL Marcin, Znaczenie wymiany wiedzy w procesie współpracy przedsiębiorstw transnarodowych, Problemy Zarządzania, nr 2/2008 (20), ss [8] Bogdanienko Jerzy, KUZEL Marcin, Wpływ globalizacji na zarządzanie wiedzą, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 249, zeszyt 13, Rzeszów 2008, ss [9] KUZEL Marcin, Korporacje transnarodowe w procesie dyfuzji wiedzy i umiejętności przypadek zlokalizowanych w Polsce filii największych TNCs świata, [w:] Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, red. Jerzy Bogdanienko, Marcin Kuzel i Iwona Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss [10] Kola Maria, KUZEL Marcin, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na gruncie teorii ścieżki inwestycyjno-rozwojowej, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, red. naukowa Włodzimierz Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, To-ruń 2007, ss [11] Jaworek Małgorzata, KUZEL Marcin, Efekty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski wybrane zagadnienia, [w:] Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka, red. naukowa Wiesław Pluta, Ze-szyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1152, Wrocław 2007, ss [12] KUZEL Marcin, Stan i praktyka zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach w Polsce, [w:] Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, red. Jerzy Bieliński i Marzenna Czerwińska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007, ss [13] KUZEL Marcin, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski), Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007 (410 stron). [14] Jaworek Małgorzata, KUZEL Marcin, Efekty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej na przykładzie Polski, [w:] Inwestycje i handel w warunkach integracji europejskiej, red. naukowa Mieczysław Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica Zielona Góra 2006, ss [15] Karaszewski Włodzimierz, KUZEL Marcin, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, [w:] Firma w otoczeniu globalnym, praca zbiorowa pod kierunkiem Jerzego Bogdanienki, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2006, ss

4 [16] KUZEL Marcin, Istota zarządzania wiedzą w organizacji (ss ), Zarządzanie wiedzą w praktyce przedsiębiorstw w Polsce (ss ), [w:] Firma w otoczeniu globalnym, praca zbiorowa pod kierunkiem Jerzego Bogdanienki, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń [17] Kola Maria, KUZEL Marcin, Fuzje, przejęcia i alianse strategiczne jako alternatywne formy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji gospodarki światowej, [w:] Współczesne zjawiska w gospodarce, red. Tomasz Koźliński, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006, ss [18] KUZEL Marcin, Korporacje transnarodowe a procesy dyfuzji wiedzy i umiejętności w świetle badania prze-prowadzonego wśród zlokalizowanych w Polsce filii największych TNCs świata, Prace Naukowe Katedry Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni, nr 7, Gdynia 2006, ss [19] Jaworek Małgorzata, KUZEL Marcin, Pomiar kapitału intelektualnego znak czasu czy syzyfowa praca?, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. naukowa Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, tom I, ss [20] KUZEL Marcin, Przyczynek do rozważań o inwestycjach zagranicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXV, Zeszyt 369, Toruń 2005, ss [21] KUZEL Marcin, Największe korporacje transnarodowe świata i ich wpływ na procesy dyfuzji wiedzy i umiejętności w Polsce, [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. naukowa Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2005, ss [22] KUZEL Marcin, Współpraca i budowanie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami z udziałem kapitału zagranicznego i podmiotami lokalnymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawskopomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu), opracowanie naukowe wykonane pod kierunkiem Włodzimierza Karaszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, ss [23] KUZEL Marcin, Linkages between Foreign Affiliates of the World s Largest TNCs and Domestic Companies in Poland Findings of a Survey, [in:] Economics I, ed. László Lehoczky, László Kalmar, University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, Miskolc 2005, pp [24] Kola Maria, KUZEL Marcin, Środki pomocowe UE w finansowaniu inwestycji samorządowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] Makroekonomia euro-

5 pejskich stosunków gospodarczych. Wybrane problemy, red. Mieczysław Dudek, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, ss [25] KUZEL Marcin, Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych a procesy dyfuzji wiedzy i umiejętności, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, red. Włodzimierz Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, ss [26] Karaszewski Włodzimierz, KUZEL Marcin, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw zagranicznych na gruncie eklektycznej teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIV, Zeszyt 368, Toruń 2004, ss [27] KUZEL Marcin, The World s Largest Transnational Corporations and Their Affiliates in Poland (against the background of FDI in Central and Eastern Europe), The 12th Annual International Conference: Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, Brno University of Technology, Brno, September, [28] KUZEL Marcin, Powiązania filii korporacji transnarodowych z podmiotami krajowymi i efekty dyfuzji, Przegląd Organizacji 2004, nr 4, ss [29] KUZEL Marcin, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na przełomie wieków. Spojrzenie na rozmiar przepływów BIZ w skali globalnej w świetle raportów UNCTAD, Zeszyt Naukowy Doktorantów Nr III, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, ss [30] KUZEL Marcin, Zaangażowanie największych TNCs na świecie w inwestycje bezpośrednie w Polsce, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Włodzimierz Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, ss Uzyskane patenty (jeżeli są): 11. Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć wykłady, konwersatoria, seminaria): Ochrona własności intelektualnej (wykład) Zarządzanie wiedzą (wykład) Inwestycje w procesach rozwojowych (wykład) Restrukturyzacja przedsiębiorstw (wykład)

Dr Marek Ramczyk. Adres email: marek.ramczyk@byd.pl. fotografia

Dr Marek Ramczyk. Adres email: marek.ramczyk@byd.pl. fotografia Dr Marek Ramczyk Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZA GRANICĄ W POSTACI INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZA GRANICĄ W POSTACI INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZA GRANICĄ W POSTACI INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH RAPORT Z BADANIA Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy):

1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy): mgr Joanna Orłowska fotografia Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny WSG w Słupsku adres email: jorlowska@interia.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych Piotr Zasępa I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Celem autoreferatu jest zaprezentowanie dorobku naukowego i zawodowego. Przedstawia on dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu

Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu Raport końcowy Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu dr hab. Lech Nieżurawski dr Marcin Kuzel dr Piotr Szymański Anna Pomianowska-Kardaś

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Faktoring zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2013 Korekta Edyta Smolińska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym Włodzimierza Karaszewskiego

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym Włodzimierza Karaszewskiego Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym Włodzimierza Karaszewskiego Toruń 2008 SPIS TREŚCI -. _- SŁOWO WSTĘPNE 9 WPROWADZENIE 13 Część

Bardziej szczegółowo

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym,

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, Adam Budnikowski Kierunki badań i działalności dydaktycznej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest największą w Polsce jednostką naukowo-badawczą

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów 1. Wstęp Gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie wiedzą,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego

Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego Wiesław Janik Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości e-mail: w.janik@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalny Wybrane aspekty

Rozwój regionalny Wybrane aspekty 1 Naukowe Wydawnictwo IVG BEI Tom I Rozwój regionalny - Wybrane aspekty redaktor naukowy prof. nadzw. dr hab. Jerzy Olszewski autorzy rozdziałów: Mgr Aleksandra Fudali Mgr Marta Zygier Mgr Anna Tomczyk

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 84 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (214) s. 793 82 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego

Bardziej szczegółowo