Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12."

Transkrypt

1 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Spis treści OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 2 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ... 6 Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ŁĄCZNEGO... 6 I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE... 9 II. Podsumoanie ynikó badania III. Ogólna ocena sytuacji finansoej IV INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Z BADANIA ISTOTNYCH POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Aktya trałe Aktya obrotoe Kapitał łasny Zoboiązania i rezery na zoboiązania Wynik finansoy V. OCENA INFORMACJI DODATKOWEJ VI. OCENA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH VII. ROZLICZENIE DOTACJI VIII. GWARANCJE, ZASTAWY, OGRANICZENIA W PRAWACH WŁASNOŚCI, ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM... 36

2 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. dotycząca spraozdania finansoego łącznego za 2003 rok Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Katoicach Przeproadziliśmy badanie spraozdania finansoego łącznego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Katoicach, ul. Kopalniana 6, na które składa się: 1. proadzenie do spraozdania finansoego, 2. bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktyó i pasyó ykazuje sumę 3. rachunek zyskó i strat za rok obrotoy od r. do r. ykazujący zysk netto ysokości 4. zestaienie zmian kapitale za rok obrotoy od do ykazujące ziększenie kapitałó łasnych o kotę 5. rachunek przepłyó pieniężnych za rok obrotoy j/ ykazujący zrost stanu środkó pieniężnych o kotę 6. dodatkoe informacje i objaśnienia ,61 PLN ,56 PLN ,90 PLN ,33 PLN Za sporządzenie tego spraozdania finansoego odpoiada kieronik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i yrażenie opinii o rzetelności, praidłoości i jasności tego spraozdania finansoego oraz praidłoości ksiąg rachunkoych stanoiących podstaę jego sporządzenia. Badanie to przeproadziliśmy stosonie do postanoień:

3 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od ) rozdziału 7 ustay z dnia 29 rześnia 1994 roku o rachunkoości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz.694), 2) norm ykonyania zaodu biegłego reidenta ydanych przez Krajoą Radę Biegłych Reidentó Polsce. Badanie spraozdania finansoego zaplanoaliśmy i przeproadziliśmy taki sposób, aby uzyskać racjonalną peność pozalającą na yrażenie opinii o spraozdaniu. W szczególności badanie obejmoało spradzenie popraności zastosoanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkoości i znaczących szacunkó, spradzenie przeażającej mierze sposób yrykoy doodó i zapisó księgoych, z których ynikają informacje zaarte spraozdaniu finansoym, jak i całościoą ocenę spraozdania finansoego. Uażamy, że badanie dostarczyło ystarczającej podstay do yrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem zbadane spraozdanie finansoe, obejmujące dane liczboe i objaśnienia słone: a) przedstaia rzetelnie i jasno szystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkoej i finansoej badanej jednostki na dzień roku, jak też jej yniku finansoego za rok obrotoy od roku do roku, b) sporządzone zostało e szystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi poołanej yżej ustaie zasadami (polityką) rachunkoości oraz na podstaie praidłoo proadzonych ksiąg rachunkoych, c) jest zgodne z płyającymi na treść spraozdania finansoego przepisami praa i umoą Jednostki.

4 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Nie yrażając zastrzeżeń do praidłoości i rzetelności zbadanego spraozdania finansoego zracamy uagę na następujące kestie: SRK S.A postała celem zagospodaroania, poprzez różne formy organizacyjne (sprzedaż, przekazanie gminom, fizyczną likidację itp.), majątku likidoanych kopalń. Znaczna część tego przeznaczonego do likidacji majątku jest nieczynna (nie użyana), przez co sensie ekonomicznym oraz na podstaie art. 3 ust. 1 pkt 15 ustay o rachunkoości nie kalifikuje się do uznaania za środki trałe. Uzględniając jednak specyfikę przedmiotu działalności Spółki można zgodzić się z dokonanym zaklasyfikoaniem tego majątku do środkó trałych. Takiego yjątku nie można jednak zastosoać na gruncie przepisó ustay z dnia r o podatku dochodoym od osób pranych. Ponadto art. 16 c pkt 5 / ustaa nie zezala na amortyzoanie składnikó majątku, które nie są użyane na skutek zaprzestania działalności której te składnik były użyane, natomiast jednostka od / majątku dokonyała odpisó amortyzacyjnych zaliczanych do kosztó uzyskania przychodó. Jednostka amortyzoała rónież (od 2001 roku) i uznaała za podatkoe koszty uzyskania przychodó z tego tytułu, dodatnią artość firmy dla której księgoa artość początkoa nie była ustalona sposób skazany art. 16g ust 2 ustay o podatku dochodoym od osób pranych. Z tego zględu amortyzacja od tej artości firmy za rok 2001 (i dalsze lata) nie poinna być zaliczana do kosztó uzyskania przychodó uznanych przez przepisy podatkoe. Z obu podanych yżej poodó ustalony jednostce za rok 2001 podatek dochodoy został ykazany niższej ysokości niż faktycznie należny. Z tych samych poodó ykazane zeznaniach podatkoych (CIT8) za lata 2002 i 2003 straty podatkoe zostały zayżone. Należałoby także uzględnić tych latach problem należnych odsetek budżetoych. Jednakże myśl ustay z dnia r. o restrukturyzacji górnicta ęgla kamiennego latach , zoboiązania / (podatek i odsetki) po ich ujanieniu podlegały by z mocy praa umorzeniu. Warunek ujanienia nie został jednak spełniony ziązku z czym / objaśnienie do opinii stało się konieczne.

5 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Spraozdanie z działalności jednostki można uznać istotnym ujęciu za kompletne rozumieniu art. 49 ust. 2 ustay o rachunkoości, a zaarte nim informacje pochodzące z badanego spraozdania finansoego, są z nim zgodne. Katoice, 29 kiecień 2004r. Grupa Gumułka Kancelaria Praa Finansoego Sp. z o.o. (podmiot upraiony do badania spraozdań finansoych pisany na listę podmiotó upranionych pod nr 1403) Stanisłaa Gumułka Józef Gumułka Biegły Reident nr eid Wiceprezes Zarządu Biegły reident nr eid. 5016

6 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ŁĄCZNEGO Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. za rok obrotoy r. Raport z badania spraozdania finansoego łącznego za 2003 rok sporządzony przez Stanisłaę Gumułka, Biegłego reidenta nr eid. 5017, dokonującego badania imieniu Grupa Gumułka Kancelaria Praa Finansoego Spółki z ograniczoną odpoiedzialnością Katoicach - podmiotu upranionego do badania spraozdań finansoych pisanego na listę podmiotó upranionych pod nr Badanie przeproadzono na podstaie umoy zaartej z Zarządem Spółki dniu r. Biegły reident oraz podmiot upraniony zachoują niezależność ymaganą art. 66. ust.1 ustay z r. o rachunkoości. Podmiot upraniony do badania spraozdań finansoych ybrany został praidłoo uchałą Rady Nadzorczej II kadencji Nr 56/2003 z dnia r. Badanie przeproadzono styczniu, lutym i marcu 2004 siedzibie Biura Zarządu i siedzibach poszczególnych Oddziałó Spółki.

7 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Spraozdanie finansoe obejmuje: 1. proadzenie do spraozdania finansoego, 2. bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktyó i pasyó ykazuje sumę 3. rachunek zyskó i strat za rok obrotoy od r. do r. ykazujący zysk netto ysokości 4. zestaienie zmian kapitale za rok obrotoy od do ykazujące ziększenie kapitałó łasnych o kotę 5. rachunek przepłyó pieniężnych za rok obrotoy j/ ykazujący zrost stanu środkó pieniężnych o kotę 6. dodatkoe informacje i objaśnienia ,61 PLN ,56 PLN ,90 PLN ,33 PLN Spraozdanie łączne opisane uprzednio jest sumą spraozdania finansoego Biura Zarządu Spółki i szystkich jej oddziałó, po dokonaniu yłączeń, które yszczególnione zostały art. 51 ust. 1 ustay z dnia 29 rześnia 1994 roku o rachunkoości. Badanie obejmoało - badanie spraozdania finansoego łącznego za 2003 rok i spraozdań finansoych jednostkoych za ten rok niżej yszczególnionych jednostek chodzących skład struktury organizacyjnej SRK S.A. na dzień : - Zakład: KWK Jan Kanty-Siersza, - Zakład: KWK Czeladź-Sosnoiec, - Zakład: Centralny Zakład Odadniania Kopalń, - Zakład: KWK 1 Maja Morcinek Moszczenica - Zakład: KWK Wałbrzych Nora Ruda - Biuro Zarządu Spółki. Dla Zakładó i Biura Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. opracoano opinie i raporty z badania spraozdania finansoego, a następnie opracoano niniejszy zbiorczy (łączny) raport i opinię. Do spraozdania finansoego załączono spraozdanie Zarządu z działalności Spółki roku obrotoym

8 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Dane liczboe zamieszczone spraozdaniu finansoym są ostateczne. Spraozdanie Zarządu z działalności Spółki zaiera dane liczboe zgodne ze spraozdaniem finansoym. Stanoi ono odrębne opracoanie.

9 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 1. Forma prana, podstay prane działalności Akt zaiązania Spółki Akcyjnej spisany został dniu 14 lipca 2000 r. przed notariuszem Jackiem Wojdyło z Kancelarii Notarialnej Katoicach, ul. Kopernika 26, formie aktu notarialnego Rep. A. Nr 8006/2000. Statut Spółki Akcyjnej został zmieniony aktem notarialnym Rep. A nr 10355/2001 z dnia r. spisanym przed notariuszem Barbarą Wróbleską z Kancelarii Notarialnej Warszaie, Aleja Solidarności 53. Organem rejestroym Spółki jest Sąd Rejonoy Katoicach, Wydział Gospodarczy Krajoego Rejestru Sądoego. Spółka została pisana do Rejestru Przedsiębiorcó pod numerem KRS sygn. spray K.A. VIII NS REJ. KRS/7427/1/353 z r. W momencie zaiązania Spółki organem rejestroym był Sąd Rejonoy Katoicach, Wydział VIII Gospodarczo-Rejestroy (a pis do Rejestru Handloego został dokonany r. pod numerem RHB sygn. akt VIII NS REJ. H 4791/00/r). W zakresie rejestracji podatkoej otrzymano dniu r. numer identyfikacji podatkoej NIP z Urzędu Skarboego Bytomiu. Poyższy numer został utrzymany przez Drugi Urząd Skarboy Katoicach (pismo nr II US/EP/EW2/502/2001 z r.), do którego Spółka złożyła niosek o potierdzenia nadania NIP-u ziązku ze zmianą adresu siedziby. Wojeódzki Urząd Statystyczny Katoicach pismem z dnia r. nadał Spółce identyfikacyjny numer statystyczny: REGON: Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki, zgodnym z numerem REGON-u oraz Statutem jest: - proadzenie likidacji kopalń, - zagospodaroyanie majątku likidoanych kopalń i zbędnego majątku spółek ęgloych, - torzenie noych miejsc pracy, szczególności dla praconikó likidoanych kopalń.

10 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Kapitał podstaoy Kapitał akcyjny spółki ynosi PLN i dzieli się na akcji pierszej emisji serii A o artości nominalnej 100 PLN każda oznaczonych numerami od Właścicielem szystkich akcji jest Skarb Państa. 4. Władze spółki i zatrudnienie Władzami Spółki są: - Zarząd Spółki, - Rada Nadzorcza, - Walne Zgromadzenie. 4.1 Zarząd Skład Zarządu okresie badanym był następujący: Janusz Siemieniec Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Andrzej Rojek Członek Zarządu Dyrektor Biura Ekonomiki i Budżetoania Kopalń Jerzy Wodecki Członek Zarządu Dyrektor Biura Likidacji Kopalń i Ochrony Środoiska 4.2 Rada Nadzorcza Aktualny skład Rady Nadzorczej jest następujący: Zbignie Boniuszko - Przeodniczący (od roku) Augustyn Kubik - Z-ca Przeodniczącego Mirosła Siemion - Sekretarz Wanda Bębenek - Członek Rady Zbignie Kamieński - Członek Rady Bożena Kita - Członek Rady Mirosła Kłuża - Członek Rady Anna Margis - Członek Rady Henryk Nobis - Członek Rady

11 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Hanna Wesołoska - Członek Rady Do dnia roku przeodniczącym Rady Nadzorczej był Maciej Czernicki. 4.3 Zatrudnienie Przeciętna liczba zatrudnionych 2003 roku, zgodnie ze spraozdaniem GUS DG-1 - ynosiła 727 osób. Głónym księgoym była Pani mgr Wiesłaa Budreicz.

12 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od II. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA Podstaą otarcia ksiąg rachunkoych Zakładu na pierszy dzień roku obrotoego było spraozdanie finansoe na dzień r. Zasada ciągłości została zachoana, co oznacza między innymi, że dane bilansu zamknięcia za 2002 rok proadzono do ksiąg rachunkoych jako bilans otarcia na pierszy dzień roku obrotoego Spraozdanie finansoe łączne SRK S.A. i jej oddziałó za poprzedni rok obrotoy było badane edług ymogó ustay z r. o rachunkoości i uzyskało opinię pozytyną. Spraozdanie łączne Spółki zostało zatierdzone przez Zgromadzenie Wspólnikó dnia roku. Jednostka złożyła zatierdzone spraozdanie finansoe e łaściym urzędzie skarboym i sądzie rejestroym. Spraozdanie to opublikoano Monitorze Polskim B Nr 991. Stosoane trakcie badania metody uzależnione były od agi i istotności zagadnień. Próbki dobierano indyidualnie oparciu o przekonanie biegłego, że są ystarczające do oceny praidłoości poszczególnych pozycji spraozdania finansoego. Badającym udostępnione zostały szystkie księgi i dane niezbędne do zbadania spraozdania finansoego. Jednostka przedłożyła, datoane na dzień r., ośiadczenie kieronika jednostki o kompletnym ujęciu księgach szystkich zdarzeń gospodarczych, istnieniu zoboiązań arunkoych oraz istotnych zdarzeniach po dniu bilansoym r., a przed dniem ydania opinii o spraozdaniu finansoym za badany okres. Księgi rachunkoe Oddziałó i Biura Zarządu Jednostki proadzone są techniką komputeroą systemem Szyk/FK Centralnego Ośrodka Informatyki Górnicta S.A. Katoicach. System ten spomagany jest przez szereg podsystemó eidencyjnych (środki trałe, gospodarka materiałoa, koszty, płace, itp.). W Zakładzie KWK Wałbrzych Noa Ruda ykorzystuje się program FK ersja 5.01 autorsta Przedsiębiorsta Informatycznego YUMA z Wrocłaia. Wyniki badania ksiąg rachunkoych i doodó księgoych stanoiących podstaę dokonanych nich zapisó, pozalają uznać je za ogólnie spełniające arunek rzetelności, bezbłędności i spradzalności.

13 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęta politykę rachunkoości istotnym zakresie spełniającą ymogi ustay z dnia 29 rześnia 1994 r. o rachunkoości. Jednostka stosuje zasady yceny aktyó i pasyó zgodnie z ytycznymi zaartymi ustaie z dnia 29 rześnia 1994 roku o rachunkoości i przyjętą polityką rachunkoości. Do zasad popraności i ciągłości yceny aktyó i pasyó, sposobu ujmoania operacji gospodarczych na kontach księgoych i prezentacji danych liczboych spraozdaniu finansoym nie nosi się uag. Dokumentację operacji gospodarczych istotnych aspektach uznaje się za przejrzystą. Archiizacja dokumentacji księgoej jest praidłoa. Procedura kontroli enętrznej została opisana formie regulaminu (instrukcji). Jest także faktycznie spraoana zaróno przez Zarząd jak i przez osoby upranione na poszczególnych stanoiskach pracy. Na szczeblu Spółki działa komórka kontroli instytucjonalnej, a zatrudniony niej reident zakładoy podlega służboo Prezesoi Zarządu. Przeproadzone badanie kontroli enętrznej nie miało na celu ujanienia szystkich eentualnych niepraidłoości lub istotnych słabości tego systemu, lecz przeproadzono je takim zakresie jakim iązało się to ze spraozdaniem finansoym. Do elementó praidłoo działającej kontroli enętrznej można zaliczyć przestrzeganie nakazanych ustaą o rachunkoości terminó i zasad przeproadzania inentaryzacji aktyó i pasyó. Środki trałe zinentaryzoano edług ich stanu na dzień Stan należności bieżących z tytułu dosta i usług zinentaryzoano drogą przesłania potierdzeń sald nie rozliczonych także na dzień Materiały magazynach i stan środkó pieniężnych na kontach bankoych zinentaryzoano edług ich stanu na koniec roku. Środki pieniężne kasie spisano komisyjnie dniu roku (po zakończeniu ostatniej operacji kasoej), a stan gotóki na kontach bankoych banki potierdziły na piśmie. Pozostałe aktya i pasya zinentaryzoano poprzez eryfikację sald drogą ich porónania z doodami źródłoymi na podstaie, których zostały zaeidencjonoane. Ujanione różnice inentaryzacyjne zostały rozliczone księgach rachunkoych okresu objętego badaniem.

14 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Przedmiotem działalności spółki jest przede szystkim proadzenie likidacji kopalń i zagospodaroanie majątku tych kopalń procesie przeproadzonej likidacji. Zagospodaroanie to odbya się różnorodny sposób tym przez: - sprzedaż trybie przetargoym, - przekazanie zamian za ygaśnięcie zoboiązań podatkoych trybie art. 66 Ordynacji podatkoej, - przeniesienia łasności trybie art. 37 ustay z dnia r gdy ta ustaa oboiązyała. a na końcu gdy szystkie / możliości zostaną yczerpane nie yklucza się przeproadzenia fizycznej likidacji. Stosonie do uzasadnionych technicznie i ekonomicznie potrzeb, likidacja fizyczna była także przeproadzana na bieżąco poszczególnych latach obrotoych. Uzasadnione jest także uzyskianie do czasu zagospodaroania majątku / sposobami, przychodó z najmu nieruchomości (poierzchni magazynó, biur itp.). Rónolegle proadzona jest działalność gospodarcza mająca na celu zabezpieczenie kopalń sąsiadujących z likidoanymi, przed zagrożeniem odnym, głónie przed ich zalaniem. Zabezpieczanie to realizoane jest przez Oddział Spółki Zakład: Centralny Zakład Odadniania Kopalń Czeladzi. Obszar działania objęty opieką tego zakładu jest olbrzymi, a yznaczone działania ochronne ymagają znacznych środkó finansoych. Dotacje otrzymyane z budżetu limitują roczne plany działania tym zakresie. Spółka redystrybuuje także środki otrzymyane z budżetu na osłony socjalne określone najpier ustaie z dnia r o dostosoaniu górnicta ęgla kamiennego do funkcjonoania arunkach gospodarki rynkoej oraz szczególnych upranieniach i zadaniach gmin górniczych z późniejszymi zmianami. Poczynając od 2004 roku, gdy / ustaa utraciła moc praną realizuje te zadania na podstaie ustay z dnia roku o restrukturyzacji górnicta ęgla kamiennego latach W 2003 roku ykorzystane dotacje yniosły ,1 tys. PLN. Ponadto roku tym doszło do sfinalizoania restrukturyzacji ( oparciu o ostatnią z / usta) długó podatkoych obec budżetu państa, PFRON-u, NFOSiGW, a także opłat za gospodarcze korzystanie ze środoiska, za szczególne korzystanie z ód i składoanie odpadó ( ,7 tys. PLN). Oczekuje się jeszcze na restrukturyzoanie niektórych zaległości o charakterze budżetoym, ramach ustay z dnia roku o restrukturyzacji należności publicznopranych od przedsiębiorcó.

15 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od III. OGÓLNA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ 1) W ziązku z realizoanym przez Spółkę przedmiotem działalności (likidacja kopalń i ich majątku) a także realizacją zadań nałożonych ustaą z dnia 26 listopada 1998 r o dostosoaniu górnicta ęgla kamiennego do funkcjonoania arunkach gospodarki rynkoej oraz szczególnych upranieniach i zadaniach gmin górniczych (zmieniona ustaą z dni o zmianie ustay / Dz.U. 238/2002), a obecnie gdy ustaa / utraciła są moc praną ziązku z realizacją przez Spółkę zadań określonych ustaą z dnia r o restrukturyzacji górnicta ęgla kamiennego latach badający nie przeproadza oceny sytuacji majątkoej na podstaie skaźnikó charakteryzujących działalność gospodarczą badanej jednostki okresie badanym i poprzednim. Spraozdanie finansoe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności roku 2004, a przyznane na ten rok dotacje taką kontynuację zapeniają. Ocena zaiera natomiast prezentację struktury bilansu, zmiany roku obrotoym stosunku do roku poprzedzającego rok objęty badaniem oraz przedstaia prezentację rachunku zyskó i strat poyższym układzie. Dane / zamieszczono odpoiednich tabelach, których dokonano obliczeń zakresie skaźnikó struktury i zmian jakie zaszły odniesieniu do głónych pozycji aktyó i pasyó bilansu na przestrzeni roku obrotoego. 2) Zmiany stanu aktyó (majątku) na dzień r stosunku do stanu na dzień oraz jego struktura są następujące / tys. zł/ r r. zmiana stanu Składnik aktyó struktura struktura kota % kota kota % % (3-1) (3/1) Aktya trałe , , ,20 1. Wartości niematerialne i prane ,7 4 0, ,00 2. Rzeczoe aktya trałe , , ,59 3. Należności długoterminoe 57 0,0 28 0, ,12 4. Inestycje długoterminoe , , ,78 5. Długoterminoe rozliczenia międzyokresoe

16 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Aktya obrotoe , , ,60 1. Zapasy , , ,44 2. Należności krótkoterminoe 3. Inestycje krótkoterminoe 4. Krótkoterminoe rozliczenia międzyokresoe , , , , , , , , ,76 Razem aktya , , ,13 Składniki majątku na przestrzeni roku obrotoego zmniejszyły się o tys. PLN czym: - aktya trałe o tys. PLN, - aktya obrotoe o tys. PLN. Najiększy pły na zmniejszenie majątku trałego miał planoany i dodatkoy odpis amortyzacyjny artości firmy dokonany 2003 roku ( ,9 tys. zł). Następny z kolei pły na spadek artości aktyó trałych to zmniejszenie artości netto środkó trałych ( tys. zł) dokonany poprzez sprzedaż, fizyczną likidację i przekazanie zmian za redukcję długó. O blisko tys. zł zmniejszyły się inestycje długoterminoe tj. udziały i akcje, co spoodoane było części utorzeniem odpisó aktualizujących ich artość na skutek trałej utraty ich artości (1.966 tys. zł) oraz mniejszym stopniu skutkiem przekalifikoania do aktyó obrotoych (1.109 tys. zł). Efekt zmniejszenia stanu środkó trałych co jest yrazem realizacji podstaoego (statutoego) przedmiotu działalności tj. likidacji kopalń byłby yraźniejszy, gdyby nie poczynione nakłady na budoę środkó trałych Centralnym Zakładzie Odadniania Kopalń. Zmniejszenie aktyó obrotoych spoodoane było także przede szystkim odpisami aktualizującymi należności ( tys. zł) tym z tytułu aktualizacji należności od Katoickiego Holdingu Węgloego (56.244,5 tys. zł). Z kolei spadek artości zapasó to efekt przeniesienia zaliczki płaconej 2002 roku (1.481 tys. zł) na poczet zakupu nieruchomości do innej grupy aktyó obrotoych (inne należności).

17 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Wzrost inestycji krótkoterminoych to chiloy zrost środkó pieniężnych. Ich spadek do poziomu przeciętnego roku obrotoym nastąpił z początkiem 2004 roku kiedy to ureguloano z otrzymanej grudniu dotacji, różnego typu ymagalne zoboiązania. 3) Zmiany stanu źródeł sfinansoania aktyó na dzień r. oraz struktura pasyó bilansu na ten dzień porónaniu do ich stanu na dzień przedstaiają się następująco: / tys. zł/ r r. zmiana stanu Składniki pasyó struktura struktura kota % kota kota % % (3-1) (3/1) A. Kapitał łasny , , ,83 B. Zoboiązania i rezery na zoboiązania , , ,82 tym: 1. Rezera na zoboiązania , Zoboiązania długoterminoe , Zoboiązania krótkoterminoe , , ,83 4. Rozliczenia międzyokresoe , , ,18 Pasya razem , , ,13 Radykalna popraa nastąpiła zakresie poziomu kapitałó łasnych, które z artości ujemnej osiągnęły artość dodatnią 2003 roku, choć poziom tych dodatnich aktyó netto nie jest ysoki. Zmniejszenie składnikó pasyó tj. źródeł finansoania majątku spółki ma soje głóne uzasadnienie zmniejszeniu się zoboiązań krótkoterminoych na skutek restrukturyzacji długó o charakterze publiczno-pranym, o czym obszernie spomniano części początkoej niniejszego rozdziału. Wykazane bilansie na koniec 2003 roku zoboiązania długoterminoe ( tys. zł) to zrestrukturyzoane zadłużenie obec ZUS-u oparciu o przepisy ustay z dnia r. Na mocy spomnianej uprzednio ustay zadłużenie Spółki obec ZUS-u będzie spłacane sukcesynie poczynając od 2005 roku.

18 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od IV INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Z BADANIA ISTOTNYCH POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT /szystkie artości liczboe nie zamianoane to zł/ 1. Aktya trałe Aktya trałe ,40 zł udział sumie bilansoej 78,17 % tym: artości niematerialne i prane 3.912,29 zł rzeczoe aktya trałe ,16 zł należności długoterminoe ,29 zł inestycje długoterminoe ,66 zł 1.1 Wartości niematerialne i prane Wartości niematerialne i prane ykazane bilansie to głónie oprogramoanie komputeroe. Saldo bilansoe ynika z: artość początkoej cenie nabycia ,77 umorzenia ,48 różnica artość netto 3.912,29 Umorzenie roczne / artości tj. amortyzacja planoana i nieplanoana ynosząca ,51 obejmoało rónież amortyzację nabytych 2001 roku artości niematerialnych i pranych postaci artości firmy.

19 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Na zmianę tej grupie bilansoej aktyó trałych porónaniu do stanu na początek roku najiększy pły yarł dokonany planoany i dodatkoy odpis amortyzacyjny tz. artość firmy. Odpis jednorazoy dokonany został oparciu o uchałę Zarządu Spółki nr 721/2003/z II z W/ artość początkoa ustalona została niezgodnie z postanoieniem art. 16g ust. 2 ustay z dnia r. o podatku dochodoym od osób pranych. W tej sytuacji całkoita amortyzacja artości firmy róna ustalonej artości początkoej nie poinna stanoić podatkoych kosztó uzyskania. Z artości ogólnej cenie nabycia zamortyzoano do końca 2002 roku sumę róną ,55 a na rok 2003 przypadało łącznie ,58 ( jednostce z tej sumy do kosztó niepodatkoych zaliczono ,66 PLN) Rzeczoe aktya trałe W informacji dodatkoej do spraozdania finansoego łącznego ykazano szczegółoy zakres zmian stanie środkó trałych zaróno odniesieniu do artości początkoej jak i ich umorzeń. Udokumentoanie tych zmian i ich ycena dokonane zostały praidłoej ysokości z yjątkiem środkó trałych nieczynnych tj. nie ykorzystyanych działalności. Amortyzacja roczna środkó trałych yniosła ,49 z czego nie uznana za koszty uzyskania przychodó ,14 (amortyzacja praa ieczystego użytkoania gruntó, amortyzacja środkó trałych sfinansoanych dotacją, i środkó trałych nieczynnych CZOK ze zględu na zaprzestanie działalności). Biegły reident do yrażanej opinii o spraozdania finansoym za 2003 rok proadził objaśnienie dotyczące kestii ynikających z nie ujanienia księgach roku obrotoego objętego badaniem amortyzacji, która myśl ustay z dnia roku o podatku dochodoym od osób pranych nie może być zaliczona do amortyzacji podatkoej (od środkó trałych nieczynnych i od artości firmy). W yniku tego istnieje ryzyko ustalenia przez organa skarboe trybie decyzji podatkoej zaległości podatkoej za rok 2001 e płacie podatku dochodoego od osób pranych za ten rok, oraz ryzyko ustalenia odsetek za złokę e płacie zaległości podatkoej.

20 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Gdyby jednostka / fakt ujaniła księgach rachunkoych 2003 roku, to na podstaie przepisó oboiązującej ustay z dnia roku zoboiązania / (z tytułu podatku i odsetek) z mocy praa uległyby umorzeniu. Wartość bilansoa rzeczoych aktyó trałych ynika z następujących danych analitycznych: artość brutto ,75 PLN umorzenie ,79 PLN artość bilansoa ,96 PLN środki trałe budoie ,20 PLN Razem rzeczoe aktya trałe ,16 PLN Stan środkó trałych na dzień bilansoy cenie nabycia potierdzony został yniku przeproadzonej na dzień inentaryzacji z uzględnieniem zmian środkach trałych dokonanych grudniu Biegły reident brał udział inentaryzacji charakterze obseratora. Saldo środkó trałych budoie (3 zadania CZOK-u) zostało na koniec roku zinentaryzoane drodze eryfikacji. Jednostka użytkuje także środki trałe o znacznej artości początkoej na podstaie umoy użyczenia ( ,62 PLN) oraz na podstaie umoy leasingoej (samochody ciężaroe o artości początkoej PLN) Należności długoterminoe Należności długoterminoe (28.174,29) dotyczą głónie należności za sprzedane Wałbrzychu budynki mieszkalne tamtejszej spółdzielni mieszkanioej, części przypadającej do spłaty po roku Według aktu sprzedaży należność z tego tytułu ( ,29) rozłożona jest do spłaty do 2030 roku, z tego też zględu dokonano odniesieniu do tej pozycji 100%-toy odpis aktualizujący.

21 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Stan bilansoy omaianego aktyu ynika z następujących danych eidencyjnych: artość należności długoterminoych ,58 dokonany odpis aktualizacyjny ,29 różnica , Inestycje długoterminoe Inestycje długoterminoe to udziały i akcje posiadane przez Spółkę ( 41 podmiotach): jednostkach poiązanych ,66 pozostałych jednostkach ,00 razem ,66 Stan bilansoy ynika z następujących danych eidencyjnych: artość cenie nabycia ,28 odpisy aktualizujące ,62 różnica ,66 Odpisy aktualizujące, które obciążyły ynik finansoy okresu badanego yniosły ,30 PLN. W informacji dodatkoej do łącznego spraozdania finansoego za 2003 rok Jednostka zapisała, iż nie sporządza spraozdania skonsolidoanego na podstaie upranienia zapisanego art. 57 i 58 ustay o rachunkoości. Na ponad czterdzieści spółek, których jednostka ma udziały znaczna liczba tych spółek nie spełnia ymagań kontynuacji działalności. Jest jednak kilka spółek dla których SRK S.A. jest jednostką dominującą, które kontynuują działalność i g biegłego reidenta ich spraozdania finansoe kalifikują się i kalifikoały latach ubiegłych do konsolidacji przez SRK S.A. Stanoisko jednostki tej spraie jest odmienne.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo