Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12."

Transkrypt

1 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Spis treści OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 2 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ... 6 Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ŁĄCZNEGO... 6 I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE... 9 II. Podsumoanie ynikó badania III. Ogólna ocena sytuacji finansoej IV INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Z BADANIA ISTOTNYCH POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Aktya trałe Aktya obrotoe Kapitał łasny Zoboiązania i rezery na zoboiązania Wynik finansoy V. OCENA INFORMACJI DODATKOWEJ VI. OCENA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH VII. ROZLICZENIE DOTACJI VIII. GWARANCJE, ZASTAWY, OGRANICZENIA W PRAWACH WŁASNOŚCI, ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM... 36

2 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. dotycząca spraozdania finansoego łącznego za 2003 rok Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Katoicach Przeproadziliśmy badanie spraozdania finansoego łącznego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Katoicach, ul. Kopalniana 6, na które składa się: 1. proadzenie do spraozdania finansoego, 2. bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktyó i pasyó ykazuje sumę 3. rachunek zyskó i strat za rok obrotoy od r. do r. ykazujący zysk netto ysokości 4. zestaienie zmian kapitale za rok obrotoy od do ykazujące ziększenie kapitałó łasnych o kotę 5. rachunek przepłyó pieniężnych za rok obrotoy j/ ykazujący zrost stanu środkó pieniężnych o kotę 6. dodatkoe informacje i objaśnienia ,61 PLN ,56 PLN ,90 PLN ,33 PLN Za sporządzenie tego spraozdania finansoego odpoiada kieronik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i yrażenie opinii o rzetelności, praidłoości i jasności tego spraozdania finansoego oraz praidłoości ksiąg rachunkoych stanoiących podstaę jego sporządzenia. Badanie to przeproadziliśmy stosonie do postanoień:

3 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od ) rozdziału 7 ustay z dnia 29 rześnia 1994 roku o rachunkoości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz.694), 2) norm ykonyania zaodu biegłego reidenta ydanych przez Krajoą Radę Biegłych Reidentó Polsce. Badanie spraozdania finansoego zaplanoaliśmy i przeproadziliśmy taki sposób, aby uzyskać racjonalną peność pozalającą na yrażenie opinii o spraozdaniu. W szczególności badanie obejmoało spradzenie popraności zastosoanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkoości i znaczących szacunkó, spradzenie przeażającej mierze sposób yrykoy doodó i zapisó księgoych, z których ynikają informacje zaarte spraozdaniu finansoym, jak i całościoą ocenę spraozdania finansoego. Uażamy, że badanie dostarczyło ystarczającej podstay do yrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem zbadane spraozdanie finansoe, obejmujące dane liczboe i objaśnienia słone: a) przedstaia rzetelnie i jasno szystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkoej i finansoej badanej jednostki na dzień roku, jak też jej yniku finansoego za rok obrotoy od roku do roku, b) sporządzone zostało e szystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi poołanej yżej ustaie zasadami (polityką) rachunkoości oraz na podstaie praidłoo proadzonych ksiąg rachunkoych, c) jest zgodne z płyającymi na treść spraozdania finansoego przepisami praa i umoą Jednostki.

4 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Nie yrażając zastrzeżeń do praidłoości i rzetelności zbadanego spraozdania finansoego zracamy uagę na następujące kestie: SRK S.A postała celem zagospodaroania, poprzez różne formy organizacyjne (sprzedaż, przekazanie gminom, fizyczną likidację itp.), majątku likidoanych kopalń. Znaczna część tego przeznaczonego do likidacji majątku jest nieczynna (nie użyana), przez co sensie ekonomicznym oraz na podstaie art. 3 ust. 1 pkt 15 ustay o rachunkoości nie kalifikuje się do uznaania za środki trałe. Uzględniając jednak specyfikę przedmiotu działalności Spółki można zgodzić się z dokonanym zaklasyfikoaniem tego majątku do środkó trałych. Takiego yjątku nie można jednak zastosoać na gruncie przepisó ustay z dnia r o podatku dochodoym od osób pranych. Ponadto art. 16 c pkt 5 / ustaa nie zezala na amortyzoanie składnikó majątku, które nie są użyane na skutek zaprzestania działalności której te składnik były użyane, natomiast jednostka od / majątku dokonyała odpisó amortyzacyjnych zaliczanych do kosztó uzyskania przychodó. Jednostka amortyzoała rónież (od 2001 roku) i uznaała za podatkoe koszty uzyskania przychodó z tego tytułu, dodatnią artość firmy dla której księgoa artość początkoa nie była ustalona sposób skazany art. 16g ust 2 ustay o podatku dochodoym od osób pranych. Z tego zględu amortyzacja od tej artości firmy za rok 2001 (i dalsze lata) nie poinna być zaliczana do kosztó uzyskania przychodó uznanych przez przepisy podatkoe. Z obu podanych yżej poodó ustalony jednostce za rok 2001 podatek dochodoy został ykazany niższej ysokości niż faktycznie należny. Z tych samych poodó ykazane zeznaniach podatkoych (CIT8) za lata 2002 i 2003 straty podatkoe zostały zayżone. Należałoby także uzględnić tych latach problem należnych odsetek budżetoych. Jednakże myśl ustay z dnia r. o restrukturyzacji górnicta ęgla kamiennego latach , zoboiązania / (podatek i odsetki) po ich ujanieniu podlegały by z mocy praa umorzeniu. Warunek ujanienia nie został jednak spełniony ziązku z czym / objaśnienie do opinii stało się konieczne.

5 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Spraozdanie z działalności jednostki można uznać istotnym ujęciu za kompletne rozumieniu art. 49 ust. 2 ustay o rachunkoości, a zaarte nim informacje pochodzące z badanego spraozdania finansoego, są z nim zgodne. Katoice, 29 kiecień 2004r. Grupa Gumułka Kancelaria Praa Finansoego Sp. z o.o. (podmiot upraiony do badania spraozdań finansoych pisany na listę podmiotó upranionych pod nr 1403) Stanisłaa Gumułka Józef Gumułka Biegły Reident nr eid Wiceprezes Zarządu Biegły reident nr eid. 5016

6 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ŁĄCZNEGO Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. za rok obrotoy r. Raport z badania spraozdania finansoego łącznego za 2003 rok sporządzony przez Stanisłaę Gumułka, Biegłego reidenta nr eid. 5017, dokonującego badania imieniu Grupa Gumułka Kancelaria Praa Finansoego Spółki z ograniczoną odpoiedzialnością Katoicach - podmiotu upranionego do badania spraozdań finansoych pisanego na listę podmiotó upranionych pod nr Badanie przeproadzono na podstaie umoy zaartej z Zarządem Spółki dniu r. Biegły reident oraz podmiot upraniony zachoują niezależność ymaganą art. 66. ust.1 ustay z r. o rachunkoości. Podmiot upraniony do badania spraozdań finansoych ybrany został praidłoo uchałą Rady Nadzorczej II kadencji Nr 56/2003 z dnia r. Badanie przeproadzono styczniu, lutym i marcu 2004 siedzibie Biura Zarządu i siedzibach poszczególnych Oddziałó Spółki.

7 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Spraozdanie finansoe obejmuje: 1. proadzenie do spraozdania finansoego, 2. bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktyó i pasyó ykazuje sumę 3. rachunek zyskó i strat za rok obrotoy od r. do r. ykazujący zysk netto ysokości 4. zestaienie zmian kapitale za rok obrotoy od do ykazujące ziększenie kapitałó łasnych o kotę 5. rachunek przepłyó pieniężnych za rok obrotoy j/ ykazujący zrost stanu środkó pieniężnych o kotę 6. dodatkoe informacje i objaśnienia ,61 PLN ,56 PLN ,90 PLN ,33 PLN Spraozdanie łączne opisane uprzednio jest sumą spraozdania finansoego Biura Zarządu Spółki i szystkich jej oddziałó, po dokonaniu yłączeń, które yszczególnione zostały art. 51 ust. 1 ustay z dnia 29 rześnia 1994 roku o rachunkoości. Badanie obejmoało - badanie spraozdania finansoego łącznego za 2003 rok i spraozdań finansoych jednostkoych za ten rok niżej yszczególnionych jednostek chodzących skład struktury organizacyjnej SRK S.A. na dzień : - Zakład: KWK Jan Kanty-Siersza, - Zakład: KWK Czeladź-Sosnoiec, - Zakład: Centralny Zakład Odadniania Kopalń, - Zakład: KWK 1 Maja Morcinek Moszczenica - Zakład: KWK Wałbrzych Nora Ruda - Biuro Zarządu Spółki. Dla Zakładó i Biura Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. opracoano opinie i raporty z badania spraozdania finansoego, a następnie opracoano niniejszy zbiorczy (łączny) raport i opinię. Do spraozdania finansoego załączono spraozdanie Zarządu z działalności Spółki roku obrotoym

8 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Dane liczboe zamieszczone spraozdaniu finansoym są ostateczne. Spraozdanie Zarządu z działalności Spółki zaiera dane liczboe zgodne ze spraozdaniem finansoym. Stanoi ono odrębne opracoanie.

9 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 1. Forma prana, podstay prane działalności Akt zaiązania Spółki Akcyjnej spisany został dniu 14 lipca 2000 r. przed notariuszem Jackiem Wojdyło z Kancelarii Notarialnej Katoicach, ul. Kopernika 26, formie aktu notarialnego Rep. A. Nr 8006/2000. Statut Spółki Akcyjnej został zmieniony aktem notarialnym Rep. A nr 10355/2001 z dnia r. spisanym przed notariuszem Barbarą Wróbleską z Kancelarii Notarialnej Warszaie, Aleja Solidarności 53. Organem rejestroym Spółki jest Sąd Rejonoy Katoicach, Wydział Gospodarczy Krajoego Rejestru Sądoego. Spółka została pisana do Rejestru Przedsiębiorcó pod numerem KRS sygn. spray K.A. VIII NS REJ. KRS/7427/1/353 z r. W momencie zaiązania Spółki organem rejestroym był Sąd Rejonoy Katoicach, Wydział VIII Gospodarczo-Rejestroy (a pis do Rejestru Handloego został dokonany r. pod numerem RHB sygn. akt VIII NS REJ. H 4791/00/r). W zakresie rejestracji podatkoej otrzymano dniu r. numer identyfikacji podatkoej NIP z Urzędu Skarboego Bytomiu. Poyższy numer został utrzymany przez Drugi Urząd Skarboy Katoicach (pismo nr II US/EP/EW2/502/2001 z r.), do którego Spółka złożyła niosek o potierdzenia nadania NIP-u ziązku ze zmianą adresu siedziby. Wojeódzki Urząd Statystyczny Katoicach pismem z dnia r. nadał Spółce identyfikacyjny numer statystyczny: REGON: Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki, zgodnym z numerem REGON-u oraz Statutem jest: - proadzenie likidacji kopalń, - zagospodaroyanie majątku likidoanych kopalń i zbędnego majątku spółek ęgloych, - torzenie noych miejsc pracy, szczególności dla praconikó likidoanych kopalń.

10 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Kapitał podstaoy Kapitał akcyjny spółki ynosi PLN i dzieli się na akcji pierszej emisji serii A o artości nominalnej 100 PLN każda oznaczonych numerami od Właścicielem szystkich akcji jest Skarb Państa. 4. Władze spółki i zatrudnienie Władzami Spółki są: - Zarząd Spółki, - Rada Nadzorcza, - Walne Zgromadzenie. 4.1 Zarząd Skład Zarządu okresie badanym był następujący: Janusz Siemieniec Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Andrzej Rojek Członek Zarządu Dyrektor Biura Ekonomiki i Budżetoania Kopalń Jerzy Wodecki Członek Zarządu Dyrektor Biura Likidacji Kopalń i Ochrony Środoiska 4.2 Rada Nadzorcza Aktualny skład Rady Nadzorczej jest następujący: Zbignie Boniuszko - Przeodniczący (od roku) Augustyn Kubik - Z-ca Przeodniczącego Mirosła Siemion - Sekretarz Wanda Bębenek - Członek Rady Zbignie Kamieński - Członek Rady Bożena Kita - Członek Rady Mirosła Kłuża - Członek Rady Anna Margis - Członek Rady Henryk Nobis - Członek Rady

11 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Hanna Wesołoska - Członek Rady Do dnia roku przeodniczącym Rady Nadzorczej był Maciej Czernicki. 4.3 Zatrudnienie Przeciętna liczba zatrudnionych 2003 roku, zgodnie ze spraozdaniem GUS DG-1 - ynosiła 727 osób. Głónym księgoym była Pani mgr Wiesłaa Budreicz.

12 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od II. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA Podstaą otarcia ksiąg rachunkoych Zakładu na pierszy dzień roku obrotoego było spraozdanie finansoe na dzień r. Zasada ciągłości została zachoana, co oznacza między innymi, że dane bilansu zamknięcia za 2002 rok proadzono do ksiąg rachunkoych jako bilans otarcia na pierszy dzień roku obrotoego Spraozdanie finansoe łączne SRK S.A. i jej oddziałó za poprzedni rok obrotoy było badane edług ymogó ustay z r. o rachunkoości i uzyskało opinię pozytyną. Spraozdanie łączne Spółki zostało zatierdzone przez Zgromadzenie Wspólnikó dnia roku. Jednostka złożyła zatierdzone spraozdanie finansoe e łaściym urzędzie skarboym i sądzie rejestroym. Spraozdanie to opublikoano Monitorze Polskim B Nr 991. Stosoane trakcie badania metody uzależnione były od agi i istotności zagadnień. Próbki dobierano indyidualnie oparciu o przekonanie biegłego, że są ystarczające do oceny praidłoości poszczególnych pozycji spraozdania finansoego. Badającym udostępnione zostały szystkie księgi i dane niezbędne do zbadania spraozdania finansoego. Jednostka przedłożyła, datoane na dzień r., ośiadczenie kieronika jednostki o kompletnym ujęciu księgach szystkich zdarzeń gospodarczych, istnieniu zoboiązań arunkoych oraz istotnych zdarzeniach po dniu bilansoym r., a przed dniem ydania opinii o spraozdaniu finansoym za badany okres. Księgi rachunkoe Oddziałó i Biura Zarządu Jednostki proadzone są techniką komputeroą systemem Szyk/FK Centralnego Ośrodka Informatyki Górnicta S.A. Katoicach. System ten spomagany jest przez szereg podsystemó eidencyjnych (środki trałe, gospodarka materiałoa, koszty, płace, itp.). W Zakładzie KWK Wałbrzych Noa Ruda ykorzystuje się program FK ersja 5.01 autorsta Przedsiębiorsta Informatycznego YUMA z Wrocłaia. Wyniki badania ksiąg rachunkoych i doodó księgoych stanoiących podstaę dokonanych nich zapisó, pozalają uznać je za ogólnie spełniające arunek rzetelności, bezbłędności i spradzalności.

13 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęta politykę rachunkoości istotnym zakresie spełniającą ymogi ustay z dnia 29 rześnia 1994 r. o rachunkoości. Jednostka stosuje zasady yceny aktyó i pasyó zgodnie z ytycznymi zaartymi ustaie z dnia 29 rześnia 1994 roku o rachunkoości i przyjętą polityką rachunkoości. Do zasad popraności i ciągłości yceny aktyó i pasyó, sposobu ujmoania operacji gospodarczych na kontach księgoych i prezentacji danych liczboych spraozdaniu finansoym nie nosi się uag. Dokumentację operacji gospodarczych istotnych aspektach uznaje się za przejrzystą. Archiizacja dokumentacji księgoej jest praidłoa. Procedura kontroli enętrznej została opisana formie regulaminu (instrukcji). Jest także faktycznie spraoana zaróno przez Zarząd jak i przez osoby upranione na poszczególnych stanoiskach pracy. Na szczeblu Spółki działa komórka kontroli instytucjonalnej, a zatrudniony niej reident zakładoy podlega służboo Prezesoi Zarządu. Przeproadzone badanie kontroli enętrznej nie miało na celu ujanienia szystkich eentualnych niepraidłoości lub istotnych słabości tego systemu, lecz przeproadzono je takim zakresie jakim iązało się to ze spraozdaniem finansoym. Do elementó praidłoo działającej kontroli enętrznej można zaliczyć przestrzeganie nakazanych ustaą o rachunkoości terminó i zasad przeproadzania inentaryzacji aktyó i pasyó. Środki trałe zinentaryzoano edług ich stanu na dzień Stan należności bieżących z tytułu dosta i usług zinentaryzoano drogą przesłania potierdzeń sald nie rozliczonych także na dzień Materiały magazynach i stan środkó pieniężnych na kontach bankoych zinentaryzoano edług ich stanu na koniec roku. Środki pieniężne kasie spisano komisyjnie dniu roku (po zakończeniu ostatniej operacji kasoej), a stan gotóki na kontach bankoych banki potierdziły na piśmie. Pozostałe aktya i pasya zinentaryzoano poprzez eryfikację sald drogą ich porónania z doodami źródłoymi na podstaie, których zostały zaeidencjonoane. Ujanione różnice inentaryzacyjne zostały rozliczone księgach rachunkoych okresu objętego badaniem.

14 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Przedmiotem działalności spółki jest przede szystkim proadzenie likidacji kopalń i zagospodaroanie majątku tych kopalń procesie przeproadzonej likidacji. Zagospodaroanie to odbya się różnorodny sposób tym przez: - sprzedaż trybie przetargoym, - przekazanie zamian za ygaśnięcie zoboiązań podatkoych trybie art. 66 Ordynacji podatkoej, - przeniesienia łasności trybie art. 37 ustay z dnia r gdy ta ustaa oboiązyała. a na końcu gdy szystkie / możliości zostaną yczerpane nie yklucza się przeproadzenia fizycznej likidacji. Stosonie do uzasadnionych technicznie i ekonomicznie potrzeb, likidacja fizyczna była także przeproadzana na bieżąco poszczególnych latach obrotoych. Uzasadnione jest także uzyskianie do czasu zagospodaroania majątku / sposobami, przychodó z najmu nieruchomości (poierzchni magazynó, biur itp.). Rónolegle proadzona jest działalność gospodarcza mająca na celu zabezpieczenie kopalń sąsiadujących z likidoanymi, przed zagrożeniem odnym, głónie przed ich zalaniem. Zabezpieczanie to realizoane jest przez Oddział Spółki Zakład: Centralny Zakład Odadniania Kopalń Czeladzi. Obszar działania objęty opieką tego zakładu jest olbrzymi, a yznaczone działania ochronne ymagają znacznych środkó finansoych. Dotacje otrzymyane z budżetu limitują roczne plany działania tym zakresie. Spółka redystrybuuje także środki otrzymyane z budżetu na osłony socjalne określone najpier ustaie z dnia r o dostosoaniu górnicta ęgla kamiennego do funkcjonoania arunkach gospodarki rynkoej oraz szczególnych upranieniach i zadaniach gmin górniczych z późniejszymi zmianami. Poczynając od 2004 roku, gdy / ustaa utraciła moc praną realizuje te zadania na podstaie ustay z dnia roku o restrukturyzacji górnicta ęgla kamiennego latach W 2003 roku ykorzystane dotacje yniosły ,1 tys. PLN. Ponadto roku tym doszło do sfinalizoania restrukturyzacji ( oparciu o ostatnią z / usta) długó podatkoych obec budżetu państa, PFRON-u, NFOSiGW, a także opłat za gospodarcze korzystanie ze środoiska, za szczególne korzystanie z ód i składoanie odpadó ( ,7 tys. PLN). Oczekuje się jeszcze na restrukturyzoanie niektórych zaległości o charakterze budżetoym, ramach ustay z dnia roku o restrukturyzacji należności publicznopranych od przedsiębiorcó.

15 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od III. OGÓLNA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ 1) W ziązku z realizoanym przez Spółkę przedmiotem działalności (likidacja kopalń i ich majątku) a także realizacją zadań nałożonych ustaą z dnia 26 listopada 1998 r o dostosoaniu górnicta ęgla kamiennego do funkcjonoania arunkach gospodarki rynkoej oraz szczególnych upranieniach i zadaniach gmin górniczych (zmieniona ustaą z dni o zmianie ustay / Dz.U. 238/2002), a obecnie gdy ustaa / utraciła są moc praną ziązku z realizacją przez Spółkę zadań określonych ustaą z dnia r o restrukturyzacji górnicta ęgla kamiennego latach badający nie przeproadza oceny sytuacji majątkoej na podstaie skaźnikó charakteryzujących działalność gospodarczą badanej jednostki okresie badanym i poprzednim. Spraozdanie finansoe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności roku 2004, a przyznane na ten rok dotacje taką kontynuację zapeniają. Ocena zaiera natomiast prezentację struktury bilansu, zmiany roku obrotoym stosunku do roku poprzedzającego rok objęty badaniem oraz przedstaia prezentację rachunku zyskó i strat poyższym układzie. Dane / zamieszczono odpoiednich tabelach, których dokonano obliczeń zakresie skaźnikó struktury i zmian jakie zaszły odniesieniu do głónych pozycji aktyó i pasyó bilansu na przestrzeni roku obrotoego. 2) Zmiany stanu aktyó (majątku) na dzień r stosunku do stanu na dzień oraz jego struktura są następujące / tys. zł/ r r. zmiana stanu Składnik aktyó struktura struktura kota % kota kota % % (3-1) (3/1) Aktya trałe , , ,20 1. Wartości niematerialne i prane ,7 4 0, ,00 2. Rzeczoe aktya trałe , , ,59 3. Należności długoterminoe 57 0,0 28 0, ,12 4. Inestycje długoterminoe , , ,78 5. Długoterminoe rozliczenia międzyokresoe

16 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Aktya obrotoe , , ,60 1. Zapasy , , ,44 2. Należności krótkoterminoe 3. Inestycje krótkoterminoe 4. Krótkoterminoe rozliczenia międzyokresoe , , , , , , , , ,76 Razem aktya , , ,13 Składniki majątku na przestrzeni roku obrotoego zmniejszyły się o tys. PLN czym: - aktya trałe o tys. PLN, - aktya obrotoe o tys. PLN. Najiększy pły na zmniejszenie majątku trałego miał planoany i dodatkoy odpis amortyzacyjny artości firmy dokonany 2003 roku ( ,9 tys. zł). Następny z kolei pły na spadek artości aktyó trałych to zmniejszenie artości netto środkó trałych ( tys. zł) dokonany poprzez sprzedaż, fizyczną likidację i przekazanie zmian za redukcję długó. O blisko tys. zł zmniejszyły się inestycje długoterminoe tj. udziały i akcje, co spoodoane było części utorzeniem odpisó aktualizujących ich artość na skutek trałej utraty ich artości (1.966 tys. zł) oraz mniejszym stopniu skutkiem przekalifikoania do aktyó obrotoych (1.109 tys. zł). Efekt zmniejszenia stanu środkó trałych co jest yrazem realizacji podstaoego (statutoego) przedmiotu działalności tj. likidacji kopalń byłby yraźniejszy, gdyby nie poczynione nakłady na budoę środkó trałych Centralnym Zakładzie Odadniania Kopalń. Zmniejszenie aktyó obrotoych spoodoane było także przede szystkim odpisami aktualizującymi należności ( tys. zł) tym z tytułu aktualizacji należności od Katoickiego Holdingu Węgloego (56.244,5 tys. zł). Z kolei spadek artości zapasó to efekt przeniesienia zaliczki płaconej 2002 roku (1.481 tys. zł) na poczet zakupu nieruchomości do innej grupy aktyó obrotoych (inne należności).

17 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Wzrost inestycji krótkoterminoych to chiloy zrost środkó pieniężnych. Ich spadek do poziomu przeciętnego roku obrotoym nastąpił z początkiem 2004 roku kiedy to ureguloano z otrzymanej grudniu dotacji, różnego typu ymagalne zoboiązania. 3) Zmiany stanu źródeł sfinansoania aktyó na dzień r. oraz struktura pasyó bilansu na ten dzień porónaniu do ich stanu na dzień przedstaiają się następująco: / tys. zł/ r r. zmiana stanu Składniki pasyó struktura struktura kota % kota kota % % (3-1) (3/1) A. Kapitał łasny , , ,83 B. Zoboiązania i rezery na zoboiązania , , ,82 tym: 1. Rezera na zoboiązania , Zoboiązania długoterminoe , Zoboiązania krótkoterminoe , , ,83 4. Rozliczenia międzyokresoe , , ,18 Pasya razem , , ,13 Radykalna popraa nastąpiła zakresie poziomu kapitałó łasnych, które z artości ujemnej osiągnęły artość dodatnią 2003 roku, choć poziom tych dodatnich aktyó netto nie jest ysoki. Zmniejszenie składnikó pasyó tj. źródeł finansoania majątku spółki ma soje głóne uzasadnienie zmniejszeniu się zoboiązań krótkoterminoych na skutek restrukturyzacji długó o charakterze publiczno-pranym, o czym obszernie spomniano części początkoej niniejszego rozdziału. Wykazane bilansie na koniec 2003 roku zoboiązania długoterminoe ( tys. zł) to zrestrukturyzoane zadłużenie obec ZUS-u oparciu o przepisy ustay z dnia r. Na mocy spomnianej uprzednio ustay zadłużenie Spółki obec ZUS-u będzie spłacane sukcesynie poczynając od 2005 roku.

18 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od IV INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Z BADANIA ISTOTNYCH POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT /szystkie artości liczboe nie zamianoane to zł/ 1. Aktya trałe Aktya trałe ,40 zł udział sumie bilansoej 78,17 % tym: artości niematerialne i prane 3.912,29 zł rzeczoe aktya trałe ,16 zł należności długoterminoe ,29 zł inestycje długoterminoe ,66 zł 1.1 Wartości niematerialne i prane Wartości niematerialne i prane ykazane bilansie to głónie oprogramoanie komputeroe. Saldo bilansoe ynika z: artość początkoej cenie nabycia ,77 umorzenia ,48 różnica artość netto 3.912,29 Umorzenie roczne / artości tj. amortyzacja planoana i nieplanoana ynosząca ,51 obejmoało rónież amortyzację nabytych 2001 roku artości niematerialnych i pranych postaci artości firmy.

19 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Na zmianę tej grupie bilansoej aktyó trałych porónaniu do stanu na początek roku najiększy pły yarł dokonany planoany i dodatkoy odpis amortyzacyjny tz. artość firmy. Odpis jednorazoy dokonany został oparciu o uchałę Zarządu Spółki nr 721/2003/z II z W/ artość początkoa ustalona została niezgodnie z postanoieniem art. 16g ust. 2 ustay z dnia r. o podatku dochodoym od osób pranych. W tej sytuacji całkoita amortyzacja artości firmy róna ustalonej artości początkoej nie poinna stanoić podatkoych kosztó uzyskania. Z artości ogólnej cenie nabycia zamortyzoano do końca 2002 roku sumę róną ,55 a na rok 2003 przypadało łącznie ,58 ( jednostce z tej sumy do kosztó niepodatkoych zaliczono ,66 PLN) Rzeczoe aktya trałe W informacji dodatkoej do spraozdania finansoego łącznego ykazano szczegółoy zakres zmian stanie środkó trałych zaróno odniesieniu do artości początkoej jak i ich umorzeń. Udokumentoanie tych zmian i ich ycena dokonane zostały praidłoej ysokości z yjątkiem środkó trałych nieczynnych tj. nie ykorzystyanych działalności. Amortyzacja roczna środkó trałych yniosła ,49 z czego nie uznana za koszty uzyskania przychodó ,14 (amortyzacja praa ieczystego użytkoania gruntó, amortyzacja środkó trałych sfinansoanych dotacją, i środkó trałych nieczynnych CZOK ze zględu na zaprzestanie działalności). Biegły reident do yrażanej opinii o spraozdania finansoym za 2003 rok proadził objaśnienie dotyczące kestii ynikających z nie ujanienia księgach roku obrotoego objętego badaniem amortyzacji, która myśl ustay z dnia roku o podatku dochodoym od osób pranych nie może być zaliczona do amortyzacji podatkoej (od środkó trałych nieczynnych i od artości firmy). W yniku tego istnieje ryzyko ustalenia przez organa skarboe trybie decyzji podatkoej zaległości podatkoej za rok 2001 e płacie podatku dochodoego od osób pranych za ten rok, oraz ryzyko ustalenia odsetek za złokę e płacie zaległości podatkoej.

20 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Gdyby jednostka / fakt ujaniła księgach rachunkoych 2003 roku, to na podstaie przepisó oboiązującej ustay z dnia roku zoboiązania / (z tytułu podatku i odsetek) z mocy praa uległyby umorzeniu. Wartość bilansoa rzeczoych aktyó trałych ynika z następujących danych analitycznych: artość brutto ,75 PLN umorzenie ,79 PLN artość bilansoa ,96 PLN środki trałe budoie ,20 PLN Razem rzeczoe aktya trałe ,16 PLN Stan środkó trałych na dzień bilansoy cenie nabycia potierdzony został yniku przeproadzonej na dzień inentaryzacji z uzględnieniem zmian środkach trałych dokonanych grudniu Biegły reident brał udział inentaryzacji charakterze obseratora. Saldo środkó trałych budoie (3 zadania CZOK-u) zostało na koniec roku zinentaryzoane drodze eryfikacji. Jednostka użytkuje także środki trałe o znacznej artości początkoej na podstaie umoy użyczenia ( ,62 PLN) oraz na podstaie umoy leasingoej (samochody ciężaroe o artości początkoej PLN) Należności długoterminoe Należności długoterminoe (28.174,29) dotyczą głónie należności za sprzedane Wałbrzychu budynki mieszkalne tamtejszej spółdzielni mieszkanioej, części przypadającej do spłaty po roku Według aktu sprzedaży należność z tego tytułu ( ,29) rozłożona jest do spłaty do 2030 roku, z tego też zględu dokonano odniesieniu do tej pozycji 100%-toy odpis aktualizujący.

21 Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od Stan bilansoy omaianego aktyu ynika z następujących danych eidencyjnych: artość należności długoterminoych ,58 dokonany odpis aktualizacyjny ,29 różnica , Inestycje długoterminoe Inestycje długoterminoe to udziały i akcje posiadane przez Spółkę ( 41 podmiotach): jednostkach poiązanych ,66 pozostałych jednostkach ,00 razem ,66 Stan bilansoy ynika z następujących danych eidencyjnych: artość cenie nabycia ,28 odpisy aktualizujące ,62 różnica ,66 Odpisy aktualizujące, które obciążyły ynik finansoy okresu badanego yniosły ,30 PLN. W informacji dodatkoej do łącznego spraozdania finansoego za 2003 rok Jednostka zapisała, iż nie sporządza spraozdania skonsolidoanego na podstaie upranienia zapisanego art. 57 i 58 ustay o rachunkoości. Na ponad czterdzieści spółek, których jednostka ma udziały znaczna liczba tych spółek nie spełnia ymagań kontynuacji działalności. Jest jednak kilka spółek dla których SRK S.A. jest jednostką dominującą, które kontynuują działalność i g biegłego reidenta ich spraozdania finansoe kalifikują się i kalifikoały latach ubiegłych do konsolidacji przez SRK S.A. Stanoisko jednostki tej spraie jest odmienne.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r.

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r. Warszaa, 2009.07.03 Działalność przedsiębiorst faktoringoych 2008 r. Według definicji Ottaskiej z 1988 r., firma faktoringoa ykonuje co najmniej die z czterech czynności: finansuje bezsporne i nieymagalne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

KONSORCJUM STALI S.A.

KONSORCJUM STALI S.A. 1 Data sporządzenia: 2014-05-10 Temat: Korekta Skonsolidoago Raportu Roczgo za rok Podstaa prana: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustay o ofercie informacje bieżące i okresoe Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010 Lublin, październik 2011 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 Instytut Globalnej Odpowiedzialności Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr V/42/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr V/42/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchały nr V/42/2015 Rady Miasta Młaa z dnia 24 marca 2015r. spraie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansoej Miasta Młaa W Wieloletniej Prognozie Finansoej proadza się następujące zmiany: Dochody

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

F-01/I-01. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

F-01/I-01. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszaa.stat.gov.pl Naza i adres jednostki spraozdaczej Numer identyfikacyjny REGON F-01/I-01 Spraozdanie o przychodach, kosztach i yniku finansoym

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. ul. Emilii Plater 47, Warszawa NIP: REGON: KRS:

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. ul. Emilii Plater 47, Warszawa NIP: REGON: KRS: Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa NIP: 525-21-13-456 REGON: 014940850 KRS: 0000126459 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 70 808 783,00 zł 75 183,00 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień 31.12.2012

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 70 808 783,00 zł 75 183,00 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień 31.12.2012 Dodatkowe informacje i objaśnienia DZIAŁ 1 AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 70 808 783,00 zł 75 183,00 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość brutto na dzień 31.12.2012 19 11 umorzenie 19 11 wartość netto

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2014r. zostało zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-310 System informacyjny rachunkoości Information System of Accountancy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2011 Lublin, czerwiec 2012 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Plan finansoy na 2013 rok Uniersytetu Mikołaja Kopernika Część Bydgoska Bydgoszcz, czeriec 2013 r. Spis treści: I. ZAŁOŻENIA RZECZOWE DO PLANU NA 2013 ROK... 39 II. PLAN FINANSOWY... 41 1. PLAN PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2011 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki SPKIN 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27 NIP 526-16-97-669 Za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Wariant porównawczy Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE Za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2011 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, ul. Wspólna 13, 34-331 Śinna

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 13.05.2010-31.12.2010 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 13.05.2010 roku do 31.12.2010 Nazwa :

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim, drukoanymi literami; Spraozdaca

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacja AJEDNAK" Fundacja na rzecz zagospodarowania zrujnowanych zabytków i wspomagania przedsiębiorczości za okres 01.01.2013 31.12.2013 I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI FOR EUROPE za rok 2014. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI FOR EUROPE za rok 2014. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans na 31 grudnia 2014 r. 3. Rachunek wyników za okres 24.09.2014 31.12.2014 4. Informacja

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo