Lokalnie ustanowione kryteria akredytacji i utrzymania Agentów POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalnie ustanowione kryteria akredytacji i utrzymania Agentów POLSKA"

Transkrypt

1 Lokalnie ustanowione kryteria akredytacji i utrzymania Agentów POLSKA 1. DOKUMENTY 1.1. Nowi aplikanci do licencji IATA zobowiązani są przedłożyć: (a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wskazując(y/e), że są upoważnieni do prowadzenia działalności turystycznej i że prowadzą działalność handlową co najmniej 6 miesięcy; (b) zaudytowane sprawozdania finansowe (podmioty, które są zobowiązane przez polską ustawę o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych i przedkładania ich do badania) rachunek zysków i strat), które podlegały przeglądowi finansowemu i należytemu poświadczeniu przez zewnętrznego niezależnego audytora (podmioty, które nie są zobowiązane na mocy polskiej ustawy o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych i przedstawiania ich do badania) za ostatni rok obrotowy; (c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością podatków (zaświadczenie, że Agent zapłacił wszystkie podatki) i zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnością składek (zaświadczenie, że Agent zapłacił całość składek na ubezpieczenie społeczne). Dokumenty nie mogą być starsze niż 3 miesiące Akredytowani Agenci zobowiązani są przedłożyć: (a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; (b) zaudytowane sprawozdania finansowe (podmioty, które są zobowiązane przez polską ustawę o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych i przedkładania ich do badania) rachunek zysków i strat), które podlegały przeglądowi finansowemu i należytemu poświadczeniu przez zewnętrznego niezależnego audytora (podmioty, które nie są zobowiązane na mocy polskiej ustawy o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych i przedstawiania ich do badania) za ostatni rok obrotowy; (c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością podatków (zaświadczenie, że Agent zapłacił wszystkie podatki) i zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnością składek (zaświadczenie, że Agent zapłacił całość składek na ubezpieczenie społeczne). Dokumenty nie mogą być starsze niż 3 miesiące.

2 2. AGENCI PODCZAS PIERWSZYCH DWÓCH LAT DZIAŁALNOŚCI 2.1. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna być dostarczona przez wszystkich Agentów podczas pierwszych dwóch lat działalności jako Agent IATA. Wszystkie gwarancje muszą być wydane na okres co najmniej 6 miesięcy w formie uzgodnionej przez IATA. Wygasające gwarancje winny być odnowione i przedstawione IATA nie później niż 15 dni przed ich wygaśnięciem Wymagana kwota gwarancji 2.2 (a) Kwota powinna zostać obliczona na podstawie dostarczonej przez aplikanta przewidywanej sprzedaży gotówkowej BSP netto w pierwszym roku jego działania jako akredytowany Agent IATA, skorygowanej o liczbę Zagrożonych dni sprzedaży. 2.2 (b) Liczba Zagrożonych dni sprzedaży jest kalkulowana od początku okresu raportowego (Reporting Period) do daty wpłaty (Remittance Date) w odniesieniu do tego okresu raportowego. Wynik kalkulacji należy podzielić przez 360 dni, a następnie zastosować do przewidywanej rocznej sprzedaży gotówkowej BSP netto w celu obliczenia Kwoty zagrożonej i kwoty wymaganej gwarancji Minimalna kwota gwarancji w pierwszych dwóch latach działalności wynosi EUR (ekwiwalent w PLN według średniego kursu NBP na dzień wystawienia przez IATA listu z żądaniem złożenia gwarancji) IATA dokona przeglądu poziomu gwarancji po pierwszych trzech miesiącach w oparciu o Kwotę zagrożoną obliczaną na podstawie średniej sprzedaży gotówkowej BSP netto Agenta w tym okresie. Kwota wymaganej gwarancji będzie analogicznie podlegać rekalkulacjom, jeśli okaże się za wysoka lub niewystarczająca do pokrycia Kwoty zagrożonej. 3. AGENCI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ PONAD DWA LATA 3.1 Agenci, którzy prowadzą działalność jako Agent IATA ponad dwa lub więcej lat zobowiązani są przedłożyć zaudytowane sprawozdania finansowe (podmioty, które są zobowiązane przez polską ustawę o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych i przedkładania ich do badania) rachunek zysków i strat), które podlegały przeglądowi finansowemu i należytemu poświadczeniu przez zewnętrznego niezależnego audytora (podmioty, które nie są wymagane na mocy polskiej ustawy o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych i przedstawiania ich do badania) za ostatni rok obrotowy. 3.2 Kwota wymaganej gwarancji jest ustalana zgodnie z Kryteriami Oceny Finansowej Agentów opisanych w punkcie 5 poniżej.

3 3.3 Kwota powinna zostać obliczona na podstawie sprzedaży gotówkowej BSP netto Agenta za ostatnie 12 miesięcy, skorygowanej o liczbę Zagrożonych dni sprzedaży. 3.4 Liczba Zagrożonych dni sprzedaży jest kalkulowana od początku okresu raportowego (Reporting Period) do daty wpłaty (Remittance Date) w odniesieniu do tego okresu raportowego. Wynik kalkulacji należy podzielić przez 360 dni, a następnie zastosować do sprzedaży gotówkowej BSP netto za ostatnie 12 miesięcy w celu obliczenia Kwoty zagrożonej i kwoty wymaganej gwarancji. 4. PRZEGLĄDY FINANSOWE 4.1. Każdego roku, nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po roku obrotowym, wszyscy Agenci są zobowiązani przedłożyć zaudytowane sprawozdania finansowe (podmioty, które są zobowiązane przez polską ustawę o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych i przedkładania ich do badania) rachunek zysków i strat), które podlegały przeglądowi finansowemu i należytemu poświadczeniu przez zewnętrznego niezależnego audytora (podmioty, które nie są wymagane na mocy polskiej ustawy o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych i przedstawiania ich do badania) za okres dwunastu miesięcy od końca ostatniego roku obrotowego Niedostarczenie w terminie przez Agenta sprawozdań finansowych / dokumentów finansowych zgodnych z przepisami prawa opisanych w punkcie 4.1., spowoduje obowiązek złożenia przez Agenta gwarancji w wysokości Kwoty zagrożonej w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o konieczności złożenia gwarancji Kwota gwarancji może podlegać rekalkulacji, przez IATA lub Agenta, w każdym momencie w ciągu roku, jeśli rzeczywista Kwota zagrożona różni się o więcej niż 20% w stosunku do bieżącej kwoty gwarancji Przeglądy finansowe są sporządzane zgodnie z Kryteriami Oceny Finansowej Agentów.

4 5. KRYTERIA OCENY FINANSOWEJ AGENTÓW 5.1. Kryteria finansowe 5.1 (a) Wysokość kapitału własnego nie może być niższa niż PLN 5.1 (b) Wskaźnik bieżącej płynności nie może być niższy niż 1,2 5.1 (c) Wskaźnik zadłużenia nie może być wyższy niż 2,5 5.1 (d) Rachunek zysków i strat musi wykazywać Zysk z Działalności Operacyjnej 5.2. Definicje 5.2 (a) Kapitał własny Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny = Aktywa razem Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania = Pasywa B.I. Rezerwy na zobowiązania + Pasywa B.II. Zobowiązania długoterminowe + Pasywa B.III. Zobowiązania krótkoterminowe + Pasywa B.IV. Rozliczenia międzyokresowe 5.2 (b) Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik bieżącej płynności = Aktywa B. Aktywa obrotowe / (Pasywa B.III. Zobowiązania krótkoterminowe + Pasywa B.IV. Rozliczenia międzyokresowe) 5.2 (c) Wskaźnik zadłużenia Wskaźnik zadłużenia = (Pasywa B.II. Zobowiązania długoterminowe + Pasywa B.III. Zobowiązania krótkoterminowe) / Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny 5.3. Jeśli akredytowany Agent nie spełnia żadnego z kryteriów określonych w punkcie 5.1. powyżej, Agent będzie utrzymany jedynie pod warunkiem, że gwarancja na pokrycie pełnej Kwoty zagrożenia jest złożona w ciągu trzydziestu (30) dni od powiadomienia o konieczności jej złożenia Jeśli wszystkie kryteria opisane w punkcie 5.1. powyżej są spełnione przez akredytowanego Agenta, wtedy kwota gwarancji zostanie zmniejszona do poziomu pokrywającego 20% Kwoty zagrożonej ; jednak kwota gwarancji nie może być w żadnym wypadku mniejsza niż EUR (ekwiwalent w PLN według średniego kursu NBP na dzień wystawienia przez IATA listu z żądaniem złożenia gwarancji). Jednak, jeśli Agent miał Default w ciągu ostatnich 12 miesięcy, Agent zobowiązany jest do złożenia gwarancji w kwocie w pełni pokrywającej Kwotę zagrożoną.

5 5.5 Akredytowani Agenci, którzy prowadzą działalność jako Agent IATA ponad dwa lata nie są zobowiązani do złożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jeśli spełnione są wszystkie poniższe kryteria: 5.5 (a) Wysokość kapitału własnego nie może być niższa niż PLN 5.5 (b) Wskaźnik bieżącej płynności nie może być niższy niż 1, (c) Wskaźnik zadłużenia nie może być wyższy niż 1,5 5.5 (d) Rachunek zysków i strat musi wykazywać Zysk z Działalności Operacyjnej 5.5 (e) Brak Default u w okresie ostatnich 12 miesięcy 5.6. Wszystkie gwarancje muszą być ważne przez okres co najmniej 6 miesięcy i być w formie uzgodnionej przez IATA. Wygasające gwarancje winny być odnowione i przedstawione IATA nie później niż 15 dni przed ich wygaśnięciem. 6. ZMIANY W OKRESIE OBROTOWYM 6.1. Powiadomienie IATA o zmianie okresu obrotowego, bez zmiany własności, spowoduje przegląd sytuacji finansowej Agenta zgodnie z Kryteriami Oceny Finansowej Agentów, aby ustalić czy wymagana jest gwarancja finansowa Agent jest zobowiązany, jako minimum, przekazać sprawozdania finansowe / dokumenty finansowe zgodne z przepisami prawa opisane w punkcie 4.1. za okres dwunastu (12) miesięcy od końca ostatniego roku obrotowego, w ciągu sześciu (6) miesięcy od zakończenia tego okresu. IATA przeprowadzi przegląd finansowy na podstawie tych sprawozdań finansowych / dokumentów finansowych zgodnych z przepisami prawa pod kątem Kwoty zagrożonej dla danego Agenta Niedostarczenie w terminie przez Agenta sprawozdań finansowych / dokumentów finansowych zgodnych z przepisami prawa opisanych w punkcie 4.1. za okres dwunastu (12) miesięcy od końca ostatniego roku obrotowego, spowoduje obowiązek złożenia przez Agenta gwarancji w pełnej wysokości Kwoty zagrożonej w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o konieczności jej złożenia.

6 7. WEJŚCIE W ŻYCIE 7.1. Niniejsze Lokalnie ustanowione kryteria akredytacji i utrzymania Agentów wejdą w życie w dniu 1 czerwca 2012 r Niezależnie od postanowień punktu 7.1. powyżej, sprawozdania finansowe / dokumenty finansowe zgodne z przepisami prawa za rok 2011 zostaną poddane przeglądowi według Kryteriów Finansowych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2011 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa podstawowa Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Artykuł 1. Definicje Użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 01/2014 Zarządu Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. z dnia 08 stycznia 2014 r. ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo