Napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski szanse rozwoju scenariusze naprawcze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski szanse rozwoju scenariusze naprawcze"

Transkrypt

1 Ewelina Gruszewska * Ilona Wakuluk ** Napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski szanse rozwoju scenariusze naprawcze Wstęp Polska jako potencjalne miejsce lokalizacji inwestycji zagranicznych zajmuje w światowych rankingach wysoką pozycję. Jak wynika z raportu European Attractiveness Survey firmy Ernst & Young w 2010 r. Polska zajęła trzecie miejsce w Europie pod względem liczby miejsc pracy stworzonych dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym (BIZ), a siódme pod względem liczby realizowanych nowych projektów inwestycyjnych [Raport European Attractiveness Survey 2011, dostęp: ]. Jednak relatywnie wysoka pozycja w rankingu nie znajduje odzwierciedlenia w zaawansowaniu inwestycji w porównaniu z innymi krajami w tym regionie. Z raportu Rady ds. Bezpieczeństwa Inwestycji Europejskich, 2 opublikowanego 26. kwietnia 2011 r. pod tytułem Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce są opóźnione w porównaniu z regionem" wynika, iż bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce są opóźnione w porównaniu z innymi krajami w tym regionie. Polska ma mniej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w stosunku do produktu krajowego brutto niż inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a problemy Polski są związane nie tylko z ekonomią, ale także z niewłaściwym zarządzaniem [Biznes Gazeta Prawna, dostęp: ]. Czynniki, które mają wpływ na to, gdzie inwestują międzynarodowi przedsiębiorcy to przede wszystkim wymagania prawne, wiarygodność systemu prawnego i co niezwykle istotne odpowiednie rozwiązywanie sporów pomiędzy inwestorami a państwem przyjmującym. Światowe Forum Ekonomiczne przyznało Polsce niemal ostatnie miejsce w rankingu krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jeśli chodzi o przejrzystość, wydajność i neutralność przepisów prawnych dotyczących rozstrzygania sporów pomiędzy firmami, a Bank Światowy odnotował spadek w reputacji Polski jako kraju, który zapewnia wiarygodny system prawny. Taki rozwój sytuacji doprowadził do znacznego spowolnienia w nowych bezpośrednich inwestycjach międzynarodowych firm. * Mgr, Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, ** Mgr, Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, 1 Raport firmy doradczej Ernst & Young publikowany corocznie na temat atrakcyjności inwestycyjnej w Europie. 2 Rada Bezpieczeństwa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Council for European Investment Security) powstała w celu promowania zasady państwa prawnego, przejrzystości i odpowiedzialności finansowej w Europie Wschodniej.

2 264 Ewelina Gruszewska, Ilona Wakuluk Założeniem artykułu jest przedstawienie szans na zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Ze względu na prawnoekonomiczny charakter analiz badawczych zostaną wykorzystane dwie metody charakterystyczne dla tych nauk: dogmatyczna i analizy statystycznej. W oparciu o metodę dogmatyczną badaniu zostaną poddane przepisy prawa polskiego, jak również prawa międzynarodowego regulujące zagadnienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zastosowanie tej metody pozwoli na określenie założeń napływu tego rodzaju inwestycji, a także na dokonanie analizy rozwiązań służących znoszeniu istniejących barier. Drugą z zastosowanych metod jest metoda analizy statystycznej. Dokumenty statystyczne są cennym źródłem informacji o wielkościach bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Pozwalają scharakteryzować, ze względu na interesujące badaczy cechy, ich dynamikę, skalę, podmioty do których są kierowane, w tym dokonanie ich klasyfikacji i zbadanie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi zmiennymi oraz wielkości napływu poszczególnych inwestycji w skali poszczególnych województw, kolejno kraje pochodzenia poszczególnych grup inwestycji, jak też wielkość tego napływu inwestycji zagranicznych do poszczególnych województw. Analizie zostaną poddane dane statystyczne Narodowego Bank Polskiego, Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Pozwoli to na ustalenie poziomu napływu inwestycji zagranicznych, jego dynamiki i struktury zmian. 1. Ramy prawne napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych ma istotne znaczenie dla gospodarki. Prawo stanowione jak i doktryna nie wypracowały dotąd powszechnie uznawanej definicji inwestycji zagranicznej. M. Sornarajah, autor wszechstronnego studium dotyczącego tej problematyki definiuje inwestycje zagraniczne jako przedsięwzięcia polegające na transferze materialnych bądź niematerialnych składników majątkowych z jednego kraju do drugiego w celu spożytkowania ich w tym drugim kraju, do wytwarzania bogactwa pod pełną lub częściową kontrolą właściciela odnośnych składników majątkowych [Sornarajah, 2004]. Powoływana definicja przyjmuje za kryteria wyróżniające inwestycję zagraniczną: jej bezwzględną trwałość oraz zachowanie kontroli przez inwestora nad transferowanymi składnikami majątkowymi w celu odnoszenia z tego korzyści własnych. Stanowisko sformułowane przez Sornarajah a oraz stanowiska podobne [Graham, Krugman, 1995, s. 5-72] znajdują szerokie potwierdzenie w praktyce. Wskazują na to dość jednoznacznie ustalenia Raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) w sprawie położenia prawnego inwestycji zagranicznych [UNCTAD, 1999]; [Word Investment Report 2004, 2004]; [World Investment Report 2007, 2007]. Natomiast zgodnie z definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju precyzującą pojęcie bezpośrednich inwestycji

3 Napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski 265 zagranicznych, są one kategorią międzynarodowych inwestycji, dokonywanych przez inwestora bezpośredniego z zamiarem sprawowania długotrwałej kontroli w przedsiębiorstwie bezpośredniej inwestycji [OECD, 1996, s. 7-12]. Minimalny próg zaangażowania kapitałowego inwestora w przedsiębiorstwie bezpośredniej inwestycji by inwestycję uznać za BIZ, ustalono na poziomie 10%. Do części składowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych zaliczane są: kapitał zakładowy, reinwestowane zyski oraz kapitał pozostały. Inwestycje w kapitał zakładowy przedsiębiorstwa bezpośrednio związane są z zakupem akcji, majątku lub aportem rzeczowym w postaci np. maszyn i urządzeń. Reinwestowane zyski, to z kolei część lub całość zysków wypracowanych przez przedsiębiorstwo bezpośredniej inwestycji, która nie została wypłacona inwestorowi bezpośredniemu w formie dywidendy, lecz zainwestowana w przedsiębiorstwo bezpośredniej inwestycji. Kapitał pozostały, to pożyczki wewnątrzkorporacyjne, w tym krótkoterminowe lub długoterminowe pomiędzy przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji a inwestorem bezpośrednim oraz transakcje związane z obsługą tego długu [World Investment Report 2005, (2005), s. 297; w: Nytko, 2007]. Jednak podejmując rozważania na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, zasadne wydaje się również przedstawienie ram prawnych omawianej działalności. Tu w pierwszej kolejności należy wskazać elementarny akt prawny z zakresu prawa gospodarczego, jakim jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (usdg). Reguluje ona podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Art. 13 usdg wskazuje, iż Osoby zagraniczne 3 z Państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak polscy przedsiębiorcy. Według tych samych reguł jak polscy obywatele, podejmować i wykonywać działalność gospodarczą mogą także obywatele państw nie należących do UE (EOG), którzy: otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskali zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 13 ust. 1 i 2 usdg). Pozostałe osoby zagraniczne mają prawo, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej jedynie w formie spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej. Osoby te mają także prawo do przystępowania do wymienionych wyżej spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji (Art. 13 ust. 3 usdg). Ponadto 3 Osobą zagraniczną w rozumieniu usdg jest: osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna z siedzibą za granicą, jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

4 266 Ewelina Gruszewska, Ilona Wakuluk przedsiębiorcy zagraniczni 4 mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie oddziału, a także tworzyć przedstawicielstwa na terenie Polski. 2. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski analiza danych statystycznych Według danych Narodowego Banku Polskiego w 2010 r. napłynęło do Polski 6,7 mln Euro w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a w 2009 roku 9,86 mln Euro. Taki stan faktyczny obrazuje spadek w stosunku do poprzedniego roku o 32%. W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2011 r. według wstępnych szacunków NBP napłynęło do Polski 9 mld Euro inwestycji. Rysunek 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach (mln EURO) Źródło: Narodowy Bank Polski na podstawie danych [www.paiz.gov.pl.]. Porównując to z rokiem 2007, który był korzystny pod względem wielkości zagranicznych inwestycji bezpośrednich, oznacza to znaczny spadek, gdyż w 2007 r. wartość ta wyniosła 17,2 mln Euro. Z powyższego wynika, iż począwszy od 2007 r., napływ BIZ do Polski systematycznie zmniejszał się (Rysunek 1) [www.paiz.gov.pl.] Inwestycje z poszczególnych krajów Przypatrując się bliżej danym dotyczącym napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w poszczególnych krajach, w 2010 r. całkowita wartość napływu BIZ do Polski wyniosła mln Euro. Na tę kwotę składały się: mln Euro reinwestowane zyski, mln Euro inwestycje w kapitał własny polskich spółek i 101 mln Euro dodatnie saldo obrotów kredytowych. W 2010 roku z całkowitej kwoty mln Euro napływu kapitału zagranicznego mln Euro (85,3%) pochodziło z Unii Europejskiej. Pozostała część 984 mln Euro (14,7%) pochodziła z kolei spoza Wspólnoty. Najwięcej środków napływało z Luksemburga (1 945 mln Euro), Niemiec (1627 mln Euro), Włoch (1 020 mln Euro), Cypru (843 mln Euro), Szwajcarii (510 mln Euro), 4 Przedsiębiorcą zagranicznym w rozumieniu usdg jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą

5 Napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski 267 Wielkiej Brytanii (396 mln Euro), Szwecji (343 mln Euro), Austrii (327 mln Euro), oraz Hiszpanii i Portugalii (po 252 mln Euro) (Rysunek 2). Rysunek 2. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2010 roku wg kraju Źródło: Narodowy Bank Polski na podstawie [www.paiz.gov.pl.]. Należy podkreślić, że napływ BIZ ma wyraźny cykliczny charakter, tzn. ich wielkość silnie zależy od fazy cyklu koniunktury. W okresach dobrej koniunktury gospodarczej w latach wielkość napływających do Polski BIZ wynosiła 15,7-17,2 mld Euro rocznie. Z kolei w okresie spowolnienia gospodarczego, to jest w wielkość ta utrzymywała się na poziomie około 10 mld Euro; natomiast w 2010 r. wyniosła 7,3 mld Euro, tj. o 26% mniej niż w roku poprzedzającym. W konsekwencji, relacja inwestycji bezpośrednich do PKB obniżyła się z 5,5% w 2007 r. do około 2,1% w 2010 r. Należy podkreślić, że spadek strumienia BIZ w latach w stosunku do najlepszego pod tym względem 2007 r. był zjawiskiem światowym, na co miała wpływ awersja inwestorów do ryzyka w konsekwencji kryzysu finansowego. Globalny poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2010 r. był o 40% niższy od najwyższego odnotowanego w 2007 r., a inwestycje z krajów rozwiniętych zmniejszyły się jeszcze bardziej, stanowiąc zaledwie połowę poziomu z 2007 r. [Białek, Dzierzgwa, Mackiewicz, Perzanowska- Przychodzka, Przybylska, Siłuszek, Sudak, Więckowska, 2011]; [Biuletyn, 2011] Inwestycje zagraniczne w poszczególnych województwach Wahania napływu BIZ do Polski miały swoje odzwierciedlenie w wielkości bezpośrednich inwestycji na poziomie poszczególnych województw (Rysunek 3) [Białek, Dzierzgwa, Mackiewicz, Perzanowska-Przychodzka, Przybyl-

6 268 Ewelina Gruszewska, Ilona Wakuluk ska, Siłuszek, Sudak, Więckowska, 2011, s. 9] 5. Pierwsze trzy pozycje, pod względem wielkości średniorocznego napływu BIZ do województw w okresie w mln Euro, zajmowały województwa: mazowieckie (4 696 mln Euro), śląskie (1 029 mln Euro) oraz dolnośląskie (ponad mln Euro). Woj. mazowieckie odnotowało blisko 4,5-krotną przewagę w napływie tego rodzaju inwestycji w stosunku do dwóch następnych województw: śląskiego i dolnośląskiego. Trzy ostatnie miejsca w rankingu zajmują województwa: świętokrzyskie (94 mln Euro), warmińsko-mazurskie (105 mln Euro) oraz podlaskie (106 mln Euro). Z powyższego wynika, iż największym beneficjentem napływu zagranicznych inwestycji do Polski było województwo mazowieckie. Jego udział w całości napływu bezpośrednich inwestycji do Polski wyniósł w ujęciu średniorocznym aż 42,1%, podczas gdy następnych w kolejności województw śląskiego i dolnośląskiego około 9%. Najmniejszy udział w napływie BIZ do Polski na poziomie około 1% odnotowały województwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Rysunek 3. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województw w latach (średniorocznie, mln EURO) Źródło: Dane GUS i NBP na podstawie danych [www.paiz.gov.pl.]. Grupa sześciu województw: mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, małopolskie i pomorskie koncentruje łącznie około 80% BIZ napływających do Polski. Kolejne około 10% BIZ lokowanych w Polsce jest lokowane w trzech województwach: zachodniopomorskim, łódzkim i lubuskim. Następne 10% napływu BIZ przypada na grupę siedmiu województw: podkarpackie, opolskie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie oraz świętokrzyskie. To obrazuje bardzo dużą rozpiętość pomiędzy skrajnymi wojewódz- 5 Szacunek Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

7 Napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski 269 twami, gromadzącym najwięcej i najmniej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 3. Program naprawczy możliwości wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przyszłości Polska jest zainteresowana napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które przyczyniają się do modernizacji gospodarki. Osiągnięcie zakładanych celów w tym obszarze wymaga usunięcia istniejących barier i słabości, utrudniających wzmocnienie pozycji Polski na globalnych rynkach. Atrakcyjność inwestycyjna Polski w dłuższej perspektywie czasu powinna opierać się na polityce wzmacniania ekonomicznych fundamentów kraju, przez co rozumie się rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury, zwiększenie podaży przeszkolonych pracowników w wyniku odpowiedniej polityki edukacyjnej, osiąganie ekonomicznej i politycznej stabilności oraz poprawę długoterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego. Dotychczasowe mocne strony polskiej gospodarki, z punktu widzenia przyciągania inwestorów zagranicznych, wynikające ze stosunkowo dużego rynku zbytu, relatywnie niższych kosztów pracy, stosowania zachęt, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych, mogą podlegać erozji (np. rosnące koszty pracy), bądź mogą okazać się niewystarczającymi czynnikami zachęty do inwestowania w polskiej gospodarce. Osiągnięcie powyższych celów wymaga w pierwszej kolejności rozważenia wprowadzenia zmian instytucjonalnych, dotyczących wzmocnienia Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, pomagającej inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące możliwości, poprzez nadanie jej autonomicznego charakteru i silniejszej pozycji finansowej. Obecnie powoływana instytucja posiada cechy tzw. słabej agencji, bez możliwości efektywnego uczestniczenia w procesie decyzyjnym dotyczącym inwestycji zagranicznych w Polsce. Instrumenty promujące inwestycje, w tym zachęty inwestycyjne, są skutecznymi środkami ułatwiającymi pozyskiwanie inwestycji, jeśli ich celem jest naprawa niepowodzeń rynkowych i wykorzystują one silne strony danego państwa w odniesieniu do środowiska inwestycyjnego. Możliwości poprawy klimatu inwestycyjnego w Polsce należy upatrywać przede wszystkim w obniżeniu barier administracyjnych i poprawie jakości rozwiązań prawnych. Szansę dla Polski stanowi oczywiście również rozwój infrastruktury wynikający z napływu środków pomocowych UE, należy jednak pamiętać, że analogiczne środki otrzymuje większość państw regionu. Dlatego należy podejmować kroki, które nie tylko zapewnią Polsce utrzymanie pozycji w porównaniu z państwami-konkurentami, ale również jej poprawę. Ponadto, niezbędne jest efektywniejsze wykorzystanie dostępnych instrumentów napływu BIZ do Polski, np. zwolnienie z podatku CIT z tytułu działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Takie zwolnienia dla przedsiębiorców zachęcają do inwestowania, którego naturalną konsekwencją jest utworzenie nowych miejsc pracy.

8 270 Ewelina Gruszewska, Ilona Wakuluk Instrumentem wyraźnie wspierającym napływ inwestycji do Polski są specjalne strefy ekonomiczne, czyli udane połączenie potrzeb inwestorów z potrzebami poszczególnych regionów, w których zostały utworzone. Każda strefa to wyodrębniona administracyjnie część przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w specjalnej strefie ekonomicznej ma zapewnione ulgi podatkowe, a dodatkową korzyścią jest fakt, że może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie. Z drugiej strony wzmożone inwestycje przekładają się na przyspieszony rozwój gospodarczy polskich regionów, zmniejszone bezrobocie, a także zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki. Według stanu na koniec czerwca 2010 roku nakłady inwestycyjne firm polskich i zagranicznych we wszystkich strefach wyniosły ponad 70 mld zł. Specjalne strefy ekonomiczne sprzyjają przyspieszaniu rozwoju gospodarczego polskich regionów, rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej, zwiększeniu konkurencyjności produktów i usług, zagospodarowaniu majątku poprzemysłowego i infrastruktury oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Polska jest aktywnym uczestnikiem stosunków będących przedmiotem zainteresowania międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Niestety bywa także stroną sporów inwestycyjnych, z których najgłośniejszy był spór z niderlandzką spółką Eureko, w którym to Polska została uznana za winą naruszenia polskoniderlandzkiego traktatu inwestycyjnego. Dostrzec należy, iż brak jest możliwości bezpośredniego dochodzenia roszczeń przez inwestora przed niezawisłym międzynarodowym organem rozstrzygającym spory inwestor-państwo, to znaczy nieskażonego niedoskonałościami arbitrażu handlowego, czyli mechanizmu ułatwiającego arbitraż, zapewniającego stronom zarówno udogodnienia techniczne, jak i każdy z etapów postępowania arbitrażowego. Niezbędne jest zatem stworzenie ułatwień dla rozwiązywania, w drodze koncyliacji lub arbitrażu, sporów inwestycyjnych między umawiającymi się państwami oraz inwestorami innych umawiających się stron. Dlatego zdaniem autorek artykułu, zasadne wydaje się rozważanie przystąpienia przez Polskę do Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (MCRSI), wchodzącego w skład Grupy Banku Światowego. Większość obecnie toczących na całym świecie sporów inwestycyjnych rozstrzyganych jest przez ten mechanizm. MCRSI zostało utworzone na mocy Konwencji waszyngtońskiej o rozwiązywaniu sporów inwestycyjnych między państwami i obywatelami innych państw, która weszła w życie w 1966 r. Obecnie zgodę na przyjęcie Konwencji wyraziły 144 państwa. Polska nie jest stroną konwencji, co zasługuje na krytykę, jeżeli weźmie się od uwagę, że mechanizm MCRSI wydaje się bardziej przejrzysty od pozostałych [Jeżewski, 2011].

9 Napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski 271 Zakończenie Z perspektywy Polski bardzo ważne jest przyciąganie nowych zagranicznych inwestycji bezpośrednich, zwłaszcza kreujących potencjał sektorów najbardziej zaawansowanych technologicznie. Przedsiębiorstwa te wprowadzają na polski rynek nowe technologie, innowacyjne produkty i procesy. Atrakcyjność inwestycyjna Polski w dłuższej perspektywie powinna opierać się na polityce wzmacniania ekonomicznych fundamentów kraju, przez co rozumie się rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury, zwiększenie podaży przeszkolonych pracowników w wyniku odpowiedniej polityki edukacyjnej, osiąganie ekonomicznej i politycznej stabilności oraz poprawę długoterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego. Literatura 1. Białek J., Dzierzgwa R., Mackiewicz M., Perzanowska-Przychodzka E., Przybylska L., Siłuszek A., Sudak S., Więckowska E. (2011), Raport Polska 2011, Gospodarka Społeczeństwo Regiony, Żubera P (red.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. 2. Biuletyn Informacyjny Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A (2011), nr 2/ Dane Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 4. Graham E., Krugman P. (1995), Foreign Direct Investment in The United States, International Investment under the 1994 Energy Charter Treaty Legal Negotiating and Policy Implications for International Investors within Western and CIS/Easter European Countries Journal of Word Trade, 29(5). 5. Jeżewski M. (2011), Międzynarodowe prawo inwestycyjne C.H. Beck, Warszawa. 6. Nytko M. (2007), Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Indiach w latach , Rozprawa doktorska, Wydział Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań. 7. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (1996), OECD, Paryż. 8. Raport Ernst & Young publikowany corocznie na temat atrakcyjności inwestycyjnej w Europie (2011), 9. Raport Rady Bezpieczeństwa Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach rozwijających się: problemy z telekomunikacją i modernizacją Polski (2011), w: Biznes Gazeta Prawna z dnia 26 kwietnia 2011 r., /artykuly/508191,raport_ceis_bezposrednie_inwestycje_zagraniczne_w_polsce_sa_opoznion e_w_porownaniu_z_regionem.html. 10. Sornarajah M. (2004), The International Law and Foreign Investment Cambridge University Press, Nowy Jork.

10 272 Ewelina Gruszewska, Ilona Wakuluk 11. UNCTAD Documents, TD/B/COM.2/M. 6/2 oraz CORR. 1,15 April 1999 (1999). 12. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U nr 173 poz z późn. zm. 13. Word Investment Report 2004, The Shift Towards Services (2004), United Nations, New York Geneva. 14. World Investment Report 2005 (2005), UNCTAD, New York World Investment Report 2007 (2007), Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, Nowy Jork Genewa. Streszczenie Polska jest zainteresowana napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które przyczyniają się do modernizacji gospodarki. Jak wynika z raportu Rady ds. Bezpieczeństwa Inwestycji Europejskich, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce są opóźnione w porównaniu z innymi krajami w tym regionie. Polska ma mniej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w stosunku do produktu krajowego brutto, niż inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, oraz że problemy Polski są związane nie tylko z ekonomią, ale także z zarządzaniem. Założeniem autorek artykułu jest przedstawienie szans na zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Osiągnięcie zakładanych celów w tym obszarze wymaga usunięcia istniejących barier i słabości, utrudniających wzmocnienie pozycji Polski na globalnych rynkach. Atrakcyjność inwestycyjna Polski w dłuższej perspektywie powinna opierać się na polityce wzmacniania ekonomicznych fundamentów kraju, przez co rozumie się rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury, zwiększenie podaży przeszkolonych pracowników w wyniku odpowiedniej polityki edukacyjnej, osiąganie ekonomicznej i politycznej stabilności oraz poprawę długoterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego. Słowa kluczowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne, BIZ Foreign Direct Investment inflow to Poland chances of the economic development - repair scenarios (Summary) Foreign Direct Investment phenomena is recently taking important place for the Polish economy area. The article presents issues concerning the inflow of foreign direct investment to Poland and the role of foreign investors in the economy. The authors suggest possible solutions of encouraging entrepreneurs to invest in Poland. Key words foreign investments, entrepreneurs

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku

Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku Analiza dotychczasowej działalności i perspektywy funkcjonowania Paweł Tynel Czy Europa oraz Polska jest atrakcyjnym miejscem na lokalizację inwestycji? Który

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1115 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE Julita Zimoch-Tuchołka 29 października 2008 r. 1 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Napływ zagranicznych inwestycji

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Warszawa, styczeń 2010r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Jan Hybel Wyższa Szkoła Ekonometrii i Ekonomii w Olsztynie Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Wstęp Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Informacja o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą w 2013 roku została przygotowane po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach Jan Hybel Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach 2000 2007 Wstęp Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski

Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski to wieloletni projekt badawczy prowadzony przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, którego cykliczne raporty dotyczące różnych obszarów pozwalają na rozpoznanie,

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r. Warszawa, 011.07.01 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 010 r. Badaniem GUS w 010 r. zostały objęte 44 podmioty prowadzące działalność faktoringową. W grupie tej było 5 wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i potencjał sektora kreatywnego w Aglomeracji Warszawskiej. dr hab. Rafał Kasprzak Instytut Zarządzania Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Diagnoza i potencjał sektora kreatywnego w Aglomeracji Warszawskiej. dr hab. Rafał Kasprzak Instytut Zarządzania Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Diagnoza i potencjał sektora kreatywnego w Aglomeracji Warszawskiej dr hab. Rafał Kasprzak Instytut Zarządzania Szkoła Główna Handlowa w Warszawie charakter produktu charakter procesu produkcyjnego stary

Bardziej szczegółowo

EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE

EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE Prof. zw. dr hab. Jerzy Różański Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE 1 Inwestycje zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Pośredników Finansowych. Prospects for developments for Financial Intermediaries

Perspektywy rozwoju Pośredników Finansowych. Prospects for developments for Financial Intermediaries Perspektywy rozwoju Pośredników Finansowych Jan Szczucki, Członek Zarządu Policy&Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Prospects for developments for Financial Intermediaries Mr Jan Szczucki, MB of Policy&Action

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro.

Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro. Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro. Raport przygotowany przez na zlecenie trzech organizacji 31 maja 2016 r. Geneza raportu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Poland a true special economic zone

Poland a true special economic zone Poland a true special economic zone Raport EY Paweł Tynel 25 listopada 2013 r. Dlaczego powstał raport Poland a true special economic zone Zebranie w jednym dokumencie ważnych informacji dla inwestorów

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE lipiec 2012 r. Karolina Bobrowska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Aktualny stan zamykania

Bardziej szczegółowo

WORLD INVESTMENT REPORT 2014 Investing in the SDGs an Action Plan

WORLD INVESTMENT REPORT 2014 Investing in the SDGs an Action Plan WORLD INVESTMENT REPORT 2014 Investing in the SDGs an Action Plan ŚWIATOWY RAPORT INWESTYCYJNY 2014 Inwestycje w zrównoważony rozwój: plan akcji ZBIGNIEW ZIMNY Ekspert ONZ Profesor Akademii Finansów i

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku

Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku Analiza dotychczasowej działalności i perspektywy funkcjonowania Paweł Tynel Czy Europa oraz Polska jest atrakcyjnym miejscem na lokalizację inwestycji? Który

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015 za miesiąc maj 2015 3 12 czerwca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

WORLD INVESTMENT REPORT

WORLD INVESTMENT REPORT WORLD INVESTMENT REPORT Światowy Raport Inwestycyjny 2015 REFORMING INTERNATIONAL INVESTMENT GOVERNANCE REFORMA ZARZĄDZANIA ŚWIATOWYMI INWESTYCJAMI Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ Akademia Finansów i Biznesu

Bardziej szczegółowo

Finanse samorządu w warunkach kryzysu

Finanse samorządu w warunkach kryzysu Finanse samorządu w warunkach kryzysu VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Warszawa, 6-7 października 2009 r. Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego podział według dłużników, w tys.

Bardziej szczegółowo

Transfer własności szansą przeżycia dla przedsiębiorstw

Transfer własności szansą przeżycia dla przedsiębiorstw Transfer własności szansą przeżycia dla przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa z sektora MSP mają duże znaczenie dla gospodarki, szacuje się, że duża część z nich to przedsiębiorstwa rodzinne. W Polsce przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE czerwiec 2012 r. Karolina Bobrowska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Aktualny stan zamykania

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 2 Polska dla Portugalii jest największym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast wartość polskich inwestycji w Portugalii jest stosunkowo

Bardziej szczegółowo