ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU Wybrane SKONSOLIDOWANE dane finansowe za I kwartał 2004 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 kwartał 2004 r. / okres od r. do r. 1 kwartał 2003 r. / okres od r. do r. 1 kwartał 2004 r. / okres od r. do r. w tys. EUR 1 kwartał 2003 r. / okres od r. do r II. Zysk(strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk na jedną akcje zwykłą (w zł/eur) 2,09 1,19 0,46 0,33 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 1,29 0,73 0,29 0,19 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 13,50 10,57 2,84 2,40 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 8,32 6,52 1,75 1,48 I. Do wyliczenia w EURO pozycji od I do VIII przyjęto: kurs PLN/EURO średni: 4,7938 zł dla okresu od r. do r. i kurs PLN/EURO średni: 4,2474 zł dla okresu od r. do r. II. Do wyliczenia w EURO danych z pozycji od IX do XIV przyjęto: kurs na ostatni dzień miesiąca I kwartału 2004 roku równy: 4,7455 zł i ostatni dzień I kwartału 2003 r. równy: 4,4052 zł. III. Ze względu na to, że WZA w dniu 6 maja 2004 roku, o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji od do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz warunkowe podwyższenie kapitału spółki w drodze emisji do akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach programu motywacyjnego, może nastąpić zwiększenie wyemitowanych akcji spółki do maksymalnej ilości W konsekwencji spółka prezentuje przeliczenie przy tej liczbie wyemitowanych akcji: 1. rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą, 2. rozwodnionego skonsolidowanego zysku na jedną akcję zwykłą, 3. rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję, 4. rozwodnionej skonsolidowanej wartości księgowej na jedną akcję. Prospekt Emisyjny 251

2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS koniec kwartału/2004 r koniec poprzedniego kwartału/2003 r koniec kwartału/2003 r koniec poprzedniego kwartału/2002 r. Aktywa I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 20 2 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa netto Liczba akcji Wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł) 13,50 12,33 10,57 10,58 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniony wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł) 8,32 7,60 6,52 6, Prospekt Emisyjny

3 Ze względu na to, że WZA w dniu 6 maja 2004 roku, o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji od do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz warunkowe podwyższenie kapitału spółki w drodze emisji do akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach programu motywacyjnego, może nastąpić zwiększenie wyemitowanych akcji spółki do maksymalnej ilości W konsekwencji spółka prezentuje przeliczenie przy tej liczbie wyemitowanych akcji rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję. POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwartału/2003 r koniec poprzedniego kwartału/2002 r koniec kwartału/2002 r koniec poprzedniego kwartału/2001 r. 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) Pozycje pozabilansowe razem W zestawieniu pozycji pozabilansowych zostały wykazane zobowiązania warunkowe, których wartości nie są ujęte w bilansie. 2. Zobowiązania warunkowe są wykazywane w informacji dodatkowej w sposób opisowy z przedstawieniem szacunkowych skutków finansowych zdarzenia, jeżeli dokonanie takich szacunków jest możliwe. 3. Zobowiązania warunkowe, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest znikome, nie podlegają ujawnieniu. Nie dotyczy to jednak udzielonych gwarancji i poręczeń, które wykazywane są w informacji dodatkowej nawet w przypadku niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia korzyści ekonomicznych. Uwaga: W prezentowanych pozycjach pozabilansowych w analogicznych okresach sprawozdawczych ujmowano wszystkie zobowiązania warunkowe, pomimo tego, że większość tych wartości była ujmowana w bilansie skonsolidowanym. Wykazywane zobowiązania warunkowe zabezpieczały dodatkowo zobowiązania ujęte w skonsolidowanym bilansie. Mając na uwadze, że ustawa o rachunkowości nie określa w szczegółowy sposób prezentacji zobowiązań i aktywów warunkowych, począwszy od sprawozdania za III kwartał 2003 roku spółka przyjęła interpretacje zawarte w MSR 37 odnośnie prezentacji zobowiązań i aktywów warunkowych w informacji dodatkowej. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał/2004 r. I kwartał/2003 r. okres od do okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym Przychody netto ze sprzedaży produktów / usług Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym Inne XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1.-XIV.2.) 0 0 XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+XIV+XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca 299 b) część odroczona XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+XX+XXI) Prospekt Emisyjny 253

4 Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,09 1,19 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,29 0,73 Ze względu na to, że WZA w dniu 6 maja 2004 roku, o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji od do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz warunkowe podwyższenie kapitału spółki w drodze emisji do akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach programu motywacyjnego, może nastąpić zwiększenie wyemitowanych akcji spółki do maksymalnej ilości W konsekwencji spółka prezentuje przeliczenie przy tej liczbie wyemitowanych akcji rozwodniony skonsolidowany zysk na jedną akcję zwykłą. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I kwartał/2004 r. okres od do I kwartał/2003 r. okres od do I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych b) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż akcji Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) z tytułu zysku ze sprzedaży akcji Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto -48 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Prospekt Emisyjny

5 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I kwartał/2004 r. okres od do I kwartał/2003 r. okres od do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja, w tym (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Wpływy Z aktywów finansowych, w tym: 20 2 b) w pozostałych jednostkach 20 2 inne wpływy z aktywów finansowych 20 2 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wydatki inwestycyjne 20 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 57 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE BILANS koniec kwartału/2004 r koniec poprzedniego kwartału/2003 r koniec kwartału/2003 r koniec poprzedniego kwartału/2002 r. I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Prospekt Emisyjny 255

6 koniec kwartału/2004 r koniec poprzedniego kwartału/2003 r koniec kwartału/2003 r koniec poprzedniego kwartału/2002 r. II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem I. Kapitał własny Kapitał własny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowe Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa netto Liczba akcji Wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł) 13,21 13,05 11,64 11,82 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł) 8,15 8,05 7,18 7,29 Ze względu na to, że WZA w dniu 6 maja 2004 roku, o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji od do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz warunkowe podwyższenie kapitału spółki w drodze emisji do akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach programu motywacyjnego, może nastąpić zwiększenie wyemitowanych akcji spółki do maksymalnej ilości W konsekwencji spółka prezentuje przeliczenie przy tej liczbie wyemitowanych akcji rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję. POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwartału/2004 r koniec poprzedniego kwartału/2003 r koniec kwartału/2003 r koniec poprzedniego kwartału/2002 r. 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 80 udzielonych gwarancji i poręczeń 80 Pozycje pozabilansowe, razem Prospekt Emisyjny

7 1. W zestawieniu pozycji pozabilansowych zostały wykazane zobowiązania warunkowe, których wartości nie są ujęte w bilansie. 2. Zobowiązania warunkowe są wykazywane w informacji dodatkowej w sposób opisowy z przedstawieniem szacunkowych skutków finansowych zdarzenia, jeżeli dokonanie takich szacunków jest możliwe. 3. Zobowiązania warunkowe, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest znikome, nie podlegają ujawnieniu. Nie dotyczy to jednak udzielonych gwarancji i poręczeń, które wykazywane są w informacji dodatkowej nawet w przypadku niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia korzyści ekonomicznych. Uwaga: W prezentowanych pozycjach pozabilansowych w analogicznych okresach sprawozdawczych, ujmowano wszystkie zobowiązania warunkowe, pomimo tego, że większość tych wartości była ujmowana w bilansie. Wykazywane zobowiązania warunkowe zabezpieczały dodatkowo zobowiązania ujęte w bilansie. Mając na uwadze, że ustawa o rachunkowości nie określa w szczegółowy sposób prezentacji zobowiązań i aktywów warunkowych, począwszy od sprawozdania za III kwartał 2003 roku spółka przyjęła interpretacje zawarte w MSR 37 odnośnie prezentacji zobowiązań i aktywów warunkowych w informacji dodatkowej. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał/2004 r. okres od do I kwartał / 2003 okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży usług II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym Inne XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X-XII) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2.) 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca 282 b) część odroczona XVIII. Zysk (strata) netto (XIVI-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,46 0,72 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,90 0,44 Ze względu na to, że WZA w dniu 6 maja 2004 roku, o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji od do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz warunkowe podwyższenie kapitału spółki w drodze emisji do akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach programu motywacyjnego, może nastąpić zwiększenie wyemitowanych akcji spółki do maksymalnej ilości W konsekwencji spółka prezentuje przeliczenie przy tej liczbie wyemitowanych akcji: 1. rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą. Prospekt Emisyjny 257

8 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I kwartał/2004 r. I kwartał/2003 r. okres od do okres od do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Zysk (strata) lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubieglych Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strat) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto 521 b) strata netto -561 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I kwartał/2004 r. okres od do I kwartał/2003 r. okres od do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wydatki inwestycyjne 20 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy Kredyty i pożyczki II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania Prospekt Emisyjny

9 KOMENTARZ INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO KWARTALNEGO RAPORTU I SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego i jednostkowego raportu za I kwartał 2004 roku Za sporządzenie skonsolidowanych i jednostkowych raportów kwartalnych oraz skróconych skonsolidowanych i jednostkowych kwartalnych sprawozdań finansowych, odpowiedzialny jest zarząd spółki dominującej. Skonsolidowane i jednostkowe kwartalne raporty oraz sprawozdania finansowe sporządza się na dzień bilansowy kończący miesiąc danego kwartału. Przy ich sporządzaniu stosuje się odpowiednio zasady dotyczące wyłączeń konsolidacyjnych oraz wyceny aktywów i pasywów jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz ustalania skonsolidowanego i jednostkowego wyniku finansowego. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe i skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe zawiera: 1. skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe, które składa się z: skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, 2. skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe, które składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych. Skonsolidowany raport kwartalny składa się również z informacji dodatkowej, przedstawiającej informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego i skróconego skonsolidowanego oraz jednostkowego kwartalnego sprawozdania finansowego. Forma prezentacji skonsolidowanego raportu kwartalnego i skróconego skonsolidowanego oraz jednostkowego kwartalnego sprawozdania finansowego jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 139, poz z r. z późniejszymi zmianami). Na podstawie 58 ust. 1 RRM z dnia 16 października 2001 roku Firma Handlowa KrakChemia S.A., będąca podmiotem dominującym, nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, lecz zamieszcza w skonsolidowanych raportach kwartalnych, skrócone skonsolidowane i jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe począwszy od skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2001 roku. Zakres ujawnionych danych w skróconym skonsolidowanym i jednostkowym kwartalnym sprawozdaniu finansowym oraz porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w tych sprawozdaniach, jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. nr 139, poz z późniejszymi zmianami). Ujawnione dane w skróconym skonsolidowanym i jednostkowym kwartalnym sprawozdaniu finansowym są sporządzane w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach w tych sprawozdaniach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowaną przez spółki grupy przy sporządzaniu sprawozdań kwartalnych oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych spółek grupy. Skrócone skonsolidowane i jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe są sporządzane zgodnie z obowiązującymi spółki handlowe (kapitałowe) zasadami rachunkowości, które mają siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Począwszy od 2002 roku przy sporządzaniu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych stosuje się przepisy: 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz z dnia 22 grudnia 2001 r.). Prospekt Emisyjny 259

10 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. nr 152, poz z dnia 28 grudnia 2001 r.). Skrócone skonsolidowane i jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe sporządza się w oparciu o dokumentację konsolidacyjną spółek grupy kapitałowej sporządzoną w oparciu o wytyczne dla spółek grupy kapitałowej oraz cytowane przepisy prawa dotyczące spółek tworzących grupę kapitałową. Dokumentację konsolidacyjną spółki tworzące grupę kapitałową sporządzają w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkie inne dokumenty i informacje niezbędne do jej sporządzenia. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce dominującej grupy kapitałowej powierzono: Mariusz Wojdon Dyrektor Finansowy (Wiceprezes Zarządu), Barbara Lipska Główny Księgowy (Prokurent) Skrócone skonsolidowane i jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe podpisują osoby, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce dominującej grupy podając zarazem datę podpisu. Opis stosowanych zasad (polityki) rachunkowości przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego i jednostkowego kwartalnego sprawozdania finansowego Skrócone skonsolidowane i jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2003 roku sporządzone zostało w oparciu o przepisy: 1. Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. nr 139, poz z r. z późniejszymi zmianami), 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 139, poz z r. z późniejszymi zmianami), 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. nr 152, poz z dnia 28 grudnia 2001 r.). 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz z dnia 22 grudnia 2001 r.). Jednostki objęte konsolidacją stosują jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości, ostrożności i kontynuacji. Wycena stanu aktywów trwałych następuje wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne przy uwzględnieniu aktualizacji ich wyceny. Przy czym środki trwałe o niskiej wartości (do 3,5 tys. zł) są amortyzowane jednokrotnie w miesiącu następnym po ich przyjęciu do użytkowania. Odpisy amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do końca 2001 roku dokonywane były na podstawie planów amortyzacji, sporządzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 95, poz.1101 z późniejszymi zmianami). Począwszy od 1 stycznia 2002 roku odpisy amortyzacyjne wartości aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są wg stawek ustalonych na podstawie przyjętych zasad przez zarząd spółki, w których określono okresy ich użytkowania i metody amortyzacji. Inwestycje długoterminowe ujmowane są w księgach rachunkowych wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Odpisów wyrażających trwałą utratę wartości tych inwestycji dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiła trwała utrata wartości. Skutki obniżenia wartości inwestycji długoterminowych zalicza się do kosztów finansowych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ujemne, przejściowe różnice w podatku dochodowym zalicza się do aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego tylko wówczas, gdy istnieje pewność ich rozliczenia w ciągu kolejnych okresów obrotowych. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono i w konsekwencji zwiększają koszty tych późniejszych okresów. 260 Prospekt Emisyjny

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku I. Informacje ogólne GRUPA KAPITAŁOWA efekt SA Spółka dominująca Korporacja Gospodarcza "efekt" jest

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności WPROWADZENIE 1. Fortis Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem) z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 15, prezentuje raport roczny obejmujący dane finansowe wg stanu na 31.12.2004 r. oraz dane porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 FOKSAL NFI S.A. skorygowany SAF-Q 1/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo