ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU Wybrane SKONSOLIDOWANE dane finansowe za I kwartał 2004 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 kwartał 2004 r. / okres od r. do r. 1 kwartał 2003 r. / okres od r. do r. 1 kwartał 2004 r. / okres od r. do r. w tys. EUR 1 kwartał 2003 r. / okres od r. do r II. Zysk(strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk na jedną akcje zwykłą (w zł/eur) 2,09 1,19 0,46 0,33 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 1,29 0,73 0,29 0,19 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 13,50 10,57 2,84 2,40 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 8,32 6,52 1,75 1,48 I. Do wyliczenia w EURO pozycji od I do VIII przyjęto: kurs PLN/EURO średni: 4,7938 zł dla okresu od r. do r. i kurs PLN/EURO średni: 4,2474 zł dla okresu od r. do r. II. Do wyliczenia w EURO danych z pozycji od IX do XIV przyjęto: kurs na ostatni dzień miesiąca I kwartału 2004 roku równy: 4,7455 zł i ostatni dzień I kwartału 2003 r. równy: 4,4052 zł. III. Ze względu na to, że WZA w dniu 6 maja 2004 roku, o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji od do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz warunkowe podwyższenie kapitału spółki w drodze emisji do akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach programu motywacyjnego, może nastąpić zwiększenie wyemitowanych akcji spółki do maksymalnej ilości W konsekwencji spółka prezentuje przeliczenie przy tej liczbie wyemitowanych akcji: 1. rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą, 2. rozwodnionego skonsolidowanego zysku na jedną akcję zwykłą, 3. rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję, 4. rozwodnionej skonsolidowanej wartości księgowej na jedną akcję. Prospekt Emisyjny 251

2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS koniec kwartału/2004 r koniec poprzedniego kwartału/2003 r koniec kwartału/2003 r koniec poprzedniego kwartału/2002 r. Aktywa I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 20 2 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa netto Liczba akcji Wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł) 13,50 12,33 10,57 10,58 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniony wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł) 8,32 7,60 6,52 6, Prospekt Emisyjny

3 Ze względu na to, że WZA w dniu 6 maja 2004 roku, o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji od do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz warunkowe podwyższenie kapitału spółki w drodze emisji do akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach programu motywacyjnego, może nastąpić zwiększenie wyemitowanych akcji spółki do maksymalnej ilości W konsekwencji spółka prezentuje przeliczenie przy tej liczbie wyemitowanych akcji rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję. POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwartału/2003 r koniec poprzedniego kwartału/2002 r koniec kwartału/2002 r koniec poprzedniego kwartału/2001 r. 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) Pozycje pozabilansowe razem W zestawieniu pozycji pozabilansowych zostały wykazane zobowiązania warunkowe, których wartości nie są ujęte w bilansie. 2. Zobowiązania warunkowe są wykazywane w informacji dodatkowej w sposób opisowy z przedstawieniem szacunkowych skutków finansowych zdarzenia, jeżeli dokonanie takich szacunków jest możliwe. 3. Zobowiązania warunkowe, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest znikome, nie podlegają ujawnieniu. Nie dotyczy to jednak udzielonych gwarancji i poręczeń, które wykazywane są w informacji dodatkowej nawet w przypadku niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia korzyści ekonomicznych. Uwaga: W prezentowanych pozycjach pozabilansowych w analogicznych okresach sprawozdawczych ujmowano wszystkie zobowiązania warunkowe, pomimo tego, że większość tych wartości była ujmowana w bilansie skonsolidowanym. Wykazywane zobowiązania warunkowe zabezpieczały dodatkowo zobowiązania ujęte w skonsolidowanym bilansie. Mając na uwadze, że ustawa o rachunkowości nie określa w szczegółowy sposób prezentacji zobowiązań i aktywów warunkowych, począwszy od sprawozdania za III kwartał 2003 roku spółka przyjęła interpretacje zawarte w MSR 37 odnośnie prezentacji zobowiązań i aktywów warunkowych w informacji dodatkowej. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał/2004 r. I kwartał/2003 r. okres od do okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym Przychody netto ze sprzedaży produktów / usług Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym Inne XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1.-XIV.2.) 0 0 XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+XIV+XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca 299 b) część odroczona XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+XX+XXI) Prospekt Emisyjny 253

4 Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,09 1,19 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,29 0,73 Ze względu na to, że WZA w dniu 6 maja 2004 roku, o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji od do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz warunkowe podwyższenie kapitału spółki w drodze emisji do akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach programu motywacyjnego, może nastąpić zwiększenie wyemitowanych akcji spółki do maksymalnej ilości W konsekwencji spółka prezentuje przeliczenie przy tej liczbie wyemitowanych akcji rozwodniony skonsolidowany zysk na jedną akcję zwykłą. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I kwartał/2004 r. okres od do I kwartał/2003 r. okres od do I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych b) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż akcji Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) z tytułu zysku ze sprzedaży akcji Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto -48 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Prospekt Emisyjny

5 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I kwartał/2004 r. okres od do I kwartał/2003 r. okres od do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja, w tym (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Wpływy Z aktywów finansowych, w tym: 20 2 b) w pozostałych jednostkach 20 2 inne wpływy z aktywów finansowych 20 2 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wydatki inwestycyjne 20 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 57 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE BILANS koniec kwartału/2004 r koniec poprzedniego kwartału/2003 r koniec kwartału/2003 r koniec poprzedniego kwartału/2002 r. I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Prospekt Emisyjny 255

6 koniec kwartału/2004 r koniec poprzedniego kwartału/2003 r koniec kwartału/2003 r koniec poprzedniego kwartału/2002 r. II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem I. Kapitał własny Kapitał własny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowe Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa netto Liczba akcji Wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł) 13,21 13,05 11,64 11,82 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł) 8,15 8,05 7,18 7,29 Ze względu na to, że WZA w dniu 6 maja 2004 roku, o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji od do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz warunkowe podwyższenie kapitału spółki w drodze emisji do akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach programu motywacyjnego, może nastąpić zwiększenie wyemitowanych akcji spółki do maksymalnej ilości W konsekwencji spółka prezentuje przeliczenie przy tej liczbie wyemitowanych akcji rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję. POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwartału/2004 r koniec poprzedniego kwartału/2003 r koniec kwartału/2003 r koniec poprzedniego kwartału/2002 r. 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 80 udzielonych gwarancji i poręczeń 80 Pozycje pozabilansowe, razem Prospekt Emisyjny

7 1. W zestawieniu pozycji pozabilansowych zostały wykazane zobowiązania warunkowe, których wartości nie są ujęte w bilansie. 2. Zobowiązania warunkowe są wykazywane w informacji dodatkowej w sposób opisowy z przedstawieniem szacunkowych skutków finansowych zdarzenia, jeżeli dokonanie takich szacunków jest możliwe. 3. Zobowiązania warunkowe, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest znikome, nie podlegają ujawnieniu. Nie dotyczy to jednak udzielonych gwarancji i poręczeń, które wykazywane są w informacji dodatkowej nawet w przypadku niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia korzyści ekonomicznych. Uwaga: W prezentowanych pozycjach pozabilansowych w analogicznych okresach sprawozdawczych, ujmowano wszystkie zobowiązania warunkowe, pomimo tego, że większość tych wartości była ujmowana w bilansie. Wykazywane zobowiązania warunkowe zabezpieczały dodatkowo zobowiązania ujęte w bilansie. Mając na uwadze, że ustawa o rachunkowości nie określa w szczegółowy sposób prezentacji zobowiązań i aktywów warunkowych, począwszy od sprawozdania za III kwartał 2003 roku spółka przyjęła interpretacje zawarte w MSR 37 odnośnie prezentacji zobowiązań i aktywów warunkowych w informacji dodatkowej. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał/2004 r. okres od do I kwartał / 2003 okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży usług II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym Inne XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X-XII) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2.) 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca 282 b) część odroczona XVIII. Zysk (strata) netto (XIVI-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,46 0,72 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,90 0,44 Ze względu na to, że WZA w dniu 6 maja 2004 roku, o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji od do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz warunkowe podwyższenie kapitału spółki w drodze emisji do akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach programu motywacyjnego, może nastąpić zwiększenie wyemitowanych akcji spółki do maksymalnej ilości W konsekwencji spółka prezentuje przeliczenie przy tej liczbie wyemitowanych akcji: 1. rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą. Prospekt Emisyjny 257

8 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I kwartał/2004 r. I kwartał/2003 r. okres od do okres od do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Zysk (strata) lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubieglych Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strat) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto 521 b) strata netto -561 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I kwartał/2004 r. okres od do I kwartał/2003 r. okres od do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wydatki inwestycyjne 20 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy Kredyty i pożyczki II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania Prospekt Emisyjny

9 KOMENTARZ INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO KWARTALNEGO RAPORTU I SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego i jednostkowego raportu za I kwartał 2004 roku Za sporządzenie skonsolidowanych i jednostkowych raportów kwartalnych oraz skróconych skonsolidowanych i jednostkowych kwartalnych sprawozdań finansowych, odpowiedzialny jest zarząd spółki dominującej. Skonsolidowane i jednostkowe kwartalne raporty oraz sprawozdania finansowe sporządza się na dzień bilansowy kończący miesiąc danego kwartału. Przy ich sporządzaniu stosuje się odpowiednio zasady dotyczące wyłączeń konsolidacyjnych oraz wyceny aktywów i pasywów jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz ustalania skonsolidowanego i jednostkowego wyniku finansowego. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe i skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe zawiera: 1. skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe, które składa się z: skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, 2. skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe, które składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych. Skonsolidowany raport kwartalny składa się również z informacji dodatkowej, przedstawiającej informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego i skróconego skonsolidowanego oraz jednostkowego kwartalnego sprawozdania finansowego. Forma prezentacji skonsolidowanego raportu kwartalnego i skróconego skonsolidowanego oraz jednostkowego kwartalnego sprawozdania finansowego jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 139, poz z r. z późniejszymi zmianami). Na podstawie 58 ust. 1 RRM z dnia 16 października 2001 roku Firma Handlowa KrakChemia S.A., będąca podmiotem dominującym, nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, lecz zamieszcza w skonsolidowanych raportach kwartalnych, skrócone skonsolidowane i jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe począwszy od skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2001 roku. Zakres ujawnionych danych w skróconym skonsolidowanym i jednostkowym kwartalnym sprawozdaniu finansowym oraz porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w tych sprawozdaniach, jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. nr 139, poz z późniejszymi zmianami). Ujawnione dane w skróconym skonsolidowanym i jednostkowym kwartalnym sprawozdaniu finansowym są sporządzane w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach w tych sprawozdaniach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowaną przez spółki grupy przy sporządzaniu sprawozdań kwartalnych oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych spółek grupy. Skrócone skonsolidowane i jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe są sporządzane zgodnie z obowiązującymi spółki handlowe (kapitałowe) zasadami rachunkowości, które mają siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Począwszy od 2002 roku przy sporządzaniu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych stosuje się przepisy: 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz z dnia 22 grudnia 2001 r.). Prospekt Emisyjny 259

10 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. nr 152, poz z dnia 28 grudnia 2001 r.). Skrócone skonsolidowane i jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe sporządza się w oparciu o dokumentację konsolidacyjną spółek grupy kapitałowej sporządzoną w oparciu o wytyczne dla spółek grupy kapitałowej oraz cytowane przepisy prawa dotyczące spółek tworzących grupę kapitałową. Dokumentację konsolidacyjną spółki tworzące grupę kapitałową sporządzają w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkie inne dokumenty i informacje niezbędne do jej sporządzenia. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce dominującej grupy kapitałowej powierzono: Mariusz Wojdon Dyrektor Finansowy (Wiceprezes Zarządu), Barbara Lipska Główny Księgowy (Prokurent) Skrócone skonsolidowane i jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe podpisują osoby, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce dominującej grupy podając zarazem datę podpisu. Opis stosowanych zasad (polityki) rachunkowości przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego i jednostkowego kwartalnego sprawozdania finansowego Skrócone skonsolidowane i jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2003 roku sporządzone zostało w oparciu o przepisy: 1. Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. nr 139, poz z r. z późniejszymi zmianami), 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 139, poz z r. z późniejszymi zmianami), 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. nr 152, poz z dnia 28 grudnia 2001 r.). 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz z dnia 22 grudnia 2001 r.). Jednostki objęte konsolidacją stosują jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości, ostrożności i kontynuacji. Wycena stanu aktywów trwałych następuje wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne przy uwzględnieniu aktualizacji ich wyceny. Przy czym środki trwałe o niskiej wartości (do 3,5 tys. zł) są amortyzowane jednokrotnie w miesiącu następnym po ich przyjęciu do użytkowania. Odpisy amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do końca 2001 roku dokonywane były na podstawie planów amortyzacji, sporządzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 95, poz.1101 z późniejszymi zmianami). Począwszy od 1 stycznia 2002 roku odpisy amortyzacyjne wartości aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są wg stawek ustalonych na podstawie przyjętych zasad przez zarząd spółki, w których określono okresy ich użytkowania i metody amortyzacji. Inwestycje długoterminowe ujmowane są w księgach rachunkowych wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Odpisów wyrażających trwałą utratę wartości tych inwestycji dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiła trwała utrata wartości. Skutki obniżenia wartości inwestycji długoterminowych zalicza się do kosztów finansowych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ujemne, przejściowe różnice w podatku dochodowym zalicza się do aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego tylko wówczas, gdy istnieje pewność ich rozliczenia w ciągu kolejnych okresów obrotowych. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono i w konsekwencji zwiększają koszty tych późniejszych okresów. 260 Prospekt Emisyjny

11 Do biernych rozliczeń międzyokresowych zalicza się ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez Spółkę, lecz jeszcze nie stanowiące zobowiązania, oraz prawdopodobne koszty. Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te powstały. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do okresów rozliczenia kosztów. Ewidencja analityczna rzeczowych aktywów trwałych i aktywów obrotowych prowadzona jest w ujęciu ilościowo- -wartościowym. Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Zapasy materiałowe i towarowe wycenia się wg cen zakupu, nie wyższych od cen sprzedaży. Stany i rozchody towarów i materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się: a) towary w sprzedaży detalicznej jako przeciętne-średnioważone w cenach zakupu, b) materiały według cen zakupu jako przeciętne. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności urealnia się, tworząc odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisy aktualizujące tworzone są na należności wątpliwe od podmiotów, które zostały postawione w stan likwidacji lub upadłości oraz zalegających z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy, w wysokościach uzależnionych od oceny ich sytuacji gospodarczej i finansowej oraz stopnia ryzyka. Należności i roszczenia wykazywane są w wartościach netto (pomniejszonych o odpisy aktualizujące). Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość, a te, od których nie dokonano odpisów aktualizujących lub dokonano odpisy w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Inwestycje krótkoterminowe kwalifikuje się wg przewidywanego czasu ich wykorzystania nieprzekraczającego 12 miesięcy. Wycena inwestycji krótkoterminowych następuje wg cen nabycia albo cen rynkowych, w zależności od tego, która z nich jest niższa zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Jeżeli dla danego składnika inwestycji krótkoterminowych nie istnieje aktywny rynek, wycena następuje według jego wartości godziwej. Skutki obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych są zaliczane do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez spółkę zgodnie z obowiązującym prawem tj. właściwymi ustawami oraz Statutem spółki. Kapitał zakładowy wynika z objęcia akcji spółki przez jej akcjonariuszy i jest wykazany według wartości nominalnej, w wysokości stanowiącej iloczyn wyemitowanych i objętych oraz należycie opłaconych akcji i wartości nominalnej jednej akcji zgodnej ze Statutem spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Spółek. Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał własny spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej. Zobowiązania przedawnione lub umorzone zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa straty lub zaistnienia kosztów oraz przyszłych zobowiązań, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu operacji kredytowych. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Niewykorzystane rezerwy zwiększają odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne, na dzień na który okazały się zbędne. Powstanie zobowiązania zmniejsza rezerwę na nie utworzoną. Rachunek zysków i strat podmioty grupy kapitałowej sporządzają zarówno w ujęciu porównawczym jak i kalkulacyjnym. Dla celów konsolidacji przyjęty został wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat, który stosowany jest przez podmiot dominujący. Skonsolidowany wynik finansowy i jednostkowe wyniki finansowe spółek grupy kapitałowej, w skonsolidowanym i jednostkowych rachunkach zysków i strat przedstawia się stosując zasady memoriału i współmierności, realizacji i ostrożności. Prospekt Emisyjny 261

12 W całości wpływają na wynik finansowy danego okresu obrotowego, poniesione w danym okresie opłacone lub przypadające do zapłaty, względnie znane do dnia sporządzenia bilansu koszty ogólnego zarządu, koszty handlowe, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe i straty nadzwyczajne. Przychodem są natomiast wyłącznie zrealizowane lub zarachowane lecz uznane za niewątpliwe, przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i usług, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe i zyski nadzwyczajne. Ogólnie przychody i zyski kwalifikuje się wg uprawdopodobnienia powstania w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań. Natomiast koszty i straty kwalifikuje się wg uprawdopodobnienia zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw. Wynik finansowy netto uwzględnia zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz rezerwę i aktywa z tytułu podatku odroczonego. Spółki grupy kapitałowej dokonują rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych według ogólnych zasad i stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązujących w danym roku podatkowym. Powyżej opisane zasady są stosowane w sposób ciągły oraz po uwzględnieniu przekształceń w prezentowanych danych, zapewniają porównywalność tych danych w kolejnych okresach sprawozdawczych. Zamieszczone w skróconym skonsolidowanym i jednostkowym raporcie finansowym dane są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów, a także nie były stosowane przez spółki grupy jakiekolwiek zabiegi księgowe mające na celu sztuczne poprawienie wizerunku sytuacji finansowej grupy kapitałowej. Podstawę sporządzenia kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi dokumentacja konsolidacyjna obejmująca w szczególności: skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe podmiotu zależnego i dominującego, sporządzone na ostatni dzień danego kwartału i za okres danego kwartału oraz okres od początku roku obrotowego do końca danego kwartału roku obrotowego, korekty i wyłączenia konsolidacyjne dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Firma Handlowa KrakChemia S.A., jak również jednostka od niej zależna nie posiadają wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, a skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe odrębnych pomiotów objętych konsolidacją. Rola Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w grupie kapitałowej i zmiany w strukturze grupy Firma Handlowa KrakChemia S.A. jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej. Skład jednostek zależnych objętych skróconym skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniem finansowym nie uległ zmianie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to handel detaliczny i hurtowy. Przy czym dominującym segmentem działalności Firmy Handlowej KrakChemia S.A. jest handel detaliczny, natomiast spółki zależnej Krak- Chemia-Hurt Sp. z o.o. handel hurtowy. Dwa różne segmenty handlu, w których działalność prowadzą spółki grupy powodują, że dane skonsolidowane grupy w stosunku do danych jednostkowych, prezentowanych w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym przez Firmę Handlową KrakChemia S.A., mają odmienny charakter. Decydują o tym nie uwzględniane w skróconym jednostkowym kwartalnym sprawozdaniu finansowym obroty spółki zależnej, oraz wielkość jej aktywów obrotowych i zobowiązań, które mają istotny wpływ na wyniki netto grupy kapitałowej i jej płynność finansową. Wybrane dane finansowe Wybrane pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu obowiązującego na dzień i roku ogłoszonego przez NBP, natomiast wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem kwartalnym. W obliczeniach wykorzystano następujące wartości średniego kursu EURO: Rok 2004 Rok 2003 EUR/PLN na dzień EUR/PLN na dzień 4, r. 4, r. 4, r. 4, r. 4, r. 4, r. Na podstawie powyższych danych obliczono średni kurs EURO w I kwartale 2004 roku wynoszący 1 EUR = 4,7938 PLN oraz za I kwartał 2003 roku wynoszący 1 EUR = 4,2474 PLN 262 Prospekt Emisyjny

13 Sposób wyliczenia skonsolidowanego i jednostkowego zysku netto przypadającego na 1 akcję w okresie ostatnich 12 miesięcy skonsolidowany (jednostkowy) zysk netto przypadający na 1 akcję w okresie ostatnich 12 miesięcy = skonsolidowany (jednostkowy) zysk netto za ostatnie 12 miesięcy / średnia ilość akcji F.H. KrakChemia S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy. W związku z tym, że skonsolidowany zysk netto w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł tys. zł, wyliczono, że skonsolidowany zysk netto przypadający na 1 akcję w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł 2,09 zł. W związku z tym, że jednostkowy zysk netto w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł tys. zł, wyliczono, że jednostkowy zysk netto przypadający na 1 akcję w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł 1,46 zł. Sposób wyliczenia skonsolidowanego i jednostkowego rozwodnionego zysku netto przypadającego na 1 akcję w okresie ostatnich 12 miesięcy skonsolidowany (jednostkowy) rozwodniony zysk netto przypadający na 1 akcję w okresie ostatnich 12 miesięcy = skonsolidowany (jednostkowy) zysk netto za ostatnie 12 miesięcy / przewidywana ilość akcji F.H. KrakChemia S.A. po przeprowadzonej nowej emisji akcji serii D w ilości 2 mln. W związku z tym, że skonsolidowany zysk netto w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł tys. zł, wyliczono, że skonsolidowany rozwodniony zysk netto przypadający na 1 akcję wyniósłby 1,29 zł (6 719 tys. zł / tys. akcji). W związku z tym, że jednostkowy zysk netto w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł tys. zł, wyliczono, że jednostkowy rozwodniony zysk netto przypadający na 1 akcję wyniósłby 0,90 zł (4 685 tys. zł / tys. akcji). II. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w I kwartale 2004 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Pierwszy kwartał 2004 roku okazał się wyjątkowo dobry dla spółek grupy kapitałowej i w stosunku do roku ubiegłego został zrealizowany skonsolidowany zysk netto wyższy o tys. zł. W ten sposób spółki grupy kapitałowej zrealizowały kwartalne zyski netto zdecydowanie wyższe niż zakładano w budżetach na 2004 rok. W marcu 2004 roku po podpisaniu umowy z firmą WARBUD S.A. o generalne wykonawstwo obiektu handlowousługowego ALMA Supermarket w Nowym Targu rozpoczęła się budowa tego obiektu dla F.H. KrakChemia S.A. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji został wyznaczony na 30 września 2004 roku, natomiast rozpoczęcie prowadzenia działalności handlowej w tym obiekcie planuje się na październik 2004 roku. Trwa również realizacja inwestycji w Krakowie u zbiegu ulic Daszyńskiego i Podgórskiej przez GTC Galeria Kazimierz Sp. z o.o. gdzie F.H. KrakChemia S.A. na mocy podpisanej umowy zostanie najemcą powierzchni, na których będzie prowadziła sprzedaż detaliczną w obiekcie o nazwie ALMA DELIKATESY. W marcu 2004 roku spółki grupy podpisały polisy z WARTA S.A. Oddział w Krakowie, na okres od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku. WARTA S.A. Oddział w Krakowie wystawiła polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia majątku spółek grupy od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia mienia w transporcie, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. Wykaz najważniejszych zdarzeń dotyczących istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w I kwartale 2004 roku, o których spółka dominująca grupy informowała w formie raportów bieżących w okresie objętym raportem za I kwartał 2004 roku 1. W dniu roku podmiot zależny KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. w transakcjach pakietowych dokonał zbycia 270 tys. akcji zwykłych na okaziciela F.H. KrakChemia S.A. na rzecz instytucji finansowych. Zarząd KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. podjął decyzję zbycia tych akcji w celu realizacji zysku na transakcji, zwiększenia aktywów obrotowych spółki i dalszego zdynamizowania obrotów w jej działalności operacyjnej. Cena jednostkowa zbytych akcji wyniosła 11,50 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł zbytych akcji stanowiło 8,39% kapitału zakładowego Firmy Handlowej KrakChemia S.A., dając prawo do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,81% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Po zbyciu pakietu akcji KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. nie posiada akcji F.H. KrakChemia S.A. 2. W dniu 10 lutego 2004 roku F.H. KrakChemia S.A. zawarła aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków, na mocy którego podwyższony został kredyt do maksymalnej kwoty tys. zł na okres do dnia 6 maja 2004 roku. Wielkość tego kredytu po dniu 6 maja została obniżona do maksymalnej kwoty tys. zł. 3. W dniu 2 marca 2004 roku spółka zależna KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. zawarła umowę z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków o kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 800 tys. zł na okres od 4 marca 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku. 4. W dniu 8 marca 2004 roku F.H. KrakChemia S.A. zawarła umowę o generalne wykonawstwo inwestycji z firmą WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie. Prospekt Emisyjny 263

14 Przedmiotem umowy jest generalne wykonanie przez WARBUD S.A. obiektu handlowo-usługowego ALMA Supermarket w Nowym Targu o powierzchni użytkowej m 2 dla F.H. KrakChemia S.A. Termin zakończenia realizacji inwestycji został wyznaczony w umowie na 30 września 2004 roku. Wartość kontraktu wynosi tys. zł netto. 5. W dniu 31 marca 2004 roku F.H. KrakChemia S.A. zawarła z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków aneks do umowy o kredyt obrotowy złotowy, na mocy którego podwyższony został kredyt z kwoty tys. zł do kwoty tys. zł. Umowa obowiązuje do dnia 30 września 2004 roku. Kredyt ten jest wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności F.H. KrakChemia S.A. Przy czym jego podwyższenie nastąpiło w związku ze zwrotem zaliczki przez F.H. KrakChemia S.A. na rzecz ExxonMobil Poland Sp. z o.o. (dawniej ESSO Polska Sp. z o.o.) w kwocie tys. zł. 6. W dniu 6 maja 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. podjęło między innymi uchwały: zatwierdzające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2003 rok, udzielające wszystkim członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, zatwierdzające sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2003, udzielające wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003, przeznaczenia całego zysku netto za rok obrotowy 2003 w kwocie ,54 zł na kapitał zapasowy F.H. KrakChemia S.A., zatwierdzające sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2003 rok, odwołujące ze składu Rady Nadzorczej Tadeusza Broszewskiego i Władysława Kardasińskiego, ustalające liczbę członków Rady Nadzorczej powołania do jej składu: Henryka Kuśnierza, Barbarę Mazgaj, Wojciecha Mazgaja, Mariusza Kaczmarczyka, Marka Dybalskiego, wyrażające zgodę na stosowanie kolejnej zasady ładu korporacyjnego oznaczonej nr 27, zmieniające 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie: Firma Spółki brzmi: ALMA MARKET Spółka Akcyjna. dodania w 9 Statutu Spółki ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. dodania w 13 Statutu Spółki ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. zmiany 15 Statutu Spółki w ten sposób, że: ust. 4 tego paragrafu otrzymuje nowe następujące brzmienie: Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. dodanie ust. 5 w tym paragrafie, który otrzymuje następujące brzmienie: 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. dodanie w ust. 6 w tym paragrafie, który otrzymuje następujące brzmienie: 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy spraw, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych. podwyższające kapitał zakładowy Spółki poprzez publiczną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D obejmującą nie mniej niż , jednak nie więcej niż akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, dokonania przydziału tych akcji i ustalenia pozostałych warunków emisji akcji, wyłączające akcjonariuszy Spółki od prawa poboru nowych akcji serii D z uwagi na fakt, że jest to uzasadnione interesem Spółki zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu opinią Zarządu, dotyczące Programu Motywacyjnego, dotyczące warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i w 5 Statutu Spółki dodanie ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż złotych (sto tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostało 264 Prospekt Emisyjny

15 poprzez emisję do (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż złotych (sto tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2004 roku. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 tys. zł. wyłączające akcjonariuszy Spółki od prawa poboru Obligacji oraz od prawa poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z uwagi na fakt, że jest to uzasadnione interesem Spółki zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu opinią Zarządu, którą Walne Zgromadzenie przyjęło i której treść została przytoczona w uchwale, upoważniające Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany na Walnym Zgromadzeniu, ustalające miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia w tej sprawie uchwały do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2004 rok. 7. Zarząd Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w dniu 6 maja 2004 roku opublikował aktualne oświadczenie dotyczące przestrzegania w Firmie Handlowej KrakChemia S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (zasad ładu korporacyjnego), za wyjątkiem zasady nr 20. III. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe Grupa kapitałowa F.H. KrakChemia S.A. oraz każda ze spółek grupy za I kwartał 2004 roku zrealizowały najlepsze zyski netto w stosunku do analogicznych kwartałów lat ubiegłych. Było to możliwe dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedaży jak na okres, który dla handlu detalicznego artykułami powszechnego użytku i dóbr konsumpcyjnych jest najtrudniejszym okresem związanym z sezonowym obniżeniem sprzedaży. Grupa kapitałowa F.H. KrakChemia S.A. za I kwartał 2004 rok wykazała skonsolidowany zysk netto w kwocie tys. zł (za I kwartał 2003 roku skonsolidowana strata netto w kwocie 48 tys. zł). Jednostkowy zysk netto za I kwartał 2004 roku Firmy Handlowej KrakChemia S.A. wyniósł 521 tys. zł (za I kwartał 2003 r. strata netto w kwocie 561 tys. zł). W I kwartale 2004 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży towarów i usług grupy kapitałowej F.H. KrakChemia S.A. wyniosły tys. zł i były wyższe o 12,1% w stosunku do wykazanych za I kwartał roku poprzedniego ( tys. zł). Przy czym na wyższe przychody netto ze sprzedaży towarów i usług grupy miał wpływ wzrost wartości sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w obu spółkach grupy. Na wyższą sprzedaż spółek grupy w I kwartale 2004 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wywierał zwiększony popyt związany z zakupem dóbr konsumpcyjnych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej jak też okres przed Świętami Wielkanocnymi, który przypadał wcześniej niż w roku ubiegłym. Zrealizowany skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży był w I kwartale 2004 r. wyższy o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółki grupy nieznacznie obniżyły poziom kosztów sprzedaży i ogólnych w stosunku do roku ubiegłego. Również wynik na pozostałej działalności operacyjnej grupy kapitałowej był nieznacznie lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W konsekwencji skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2004 roku wyniósł tys. zł (w roku ubiegłym 761 tys. zł) i był o 128% wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dodatkowo niższe koszty finansowe grupy kapitałowej w stosunku do I kwartału roku ubiegłego o 415 tys. zł spowodowały, że skonsolidowany zysk brutto (przed opodatkowaniem) za I kwartał 2004 roku wyniósł tys. zł (w roku ubiegłym strata brutto za I kwartał wyniosła 110 tys. zł). W rezultacie osiągnięte za I kwartał 2004 roku bardzo dobre skonsolidowany i jednostkowy zysk netto sprawiły, że skonsolidowany zysk na jedną akcję (gdzie bierze się pod uwagę wyniki netto za ostatnie 12 miesięcy) wzrósł w stosunku do roku ubiegłego z 1,19 zł do 2,09 zł, a jednostkowy zysk netto na jedną akcję z 0,71 zł do 1,46 zł. Istotnym zdarzeniem mającym w styczniu 2004 roku znaczący wpływ na jednostkowe wyniki spółki zależnej Krak- Chemia-Hurt Sp. z o.o. miała transakcja zbycia posiadanych akcji F.H. KrakChemia S.A., podwyższająca wynik jednostkowy spółki zależnej o kwotę 1,7 mln zł. Jednak dokonana transakcja zbycia akcji F.H. KrakChemia S.A. przez podmiot zależny KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. nie podwyższyła skonsolidowanego zysku netto, gdyż znowelizowana ustawa o rachunkowości, w której dodano nowy art. 36a obowiązujący od 15 stycznia 2004 roku, wskazuje, że w razie zbycia akcji własnych (również posiadanych przez spółkę zależną), dodatnią różnicę między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia, należy odnieść na kapitał zapasowy. Dokonana transakcja zbycia akcji F.H. KrakChemia S.A. przez podmiot zależny KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. zwiększyła natomiast skonsolidowany kapitał własny grupy kapitałowej o 1,7 mln zł i skonsolidowane wpływy netto grupy kapitałowej ze sprzedaży tych akcji o 2,7 mln zł. Prospekt Emisyjny 265

16 Informacja o korektach z tytułu rezerw aktualizujących wartość składników majątku spółek grupy kapitałowej i rezerwach mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy netto W I kwartale 2004 roku odpisy aktualizujące wartość majątku i stany rezerw mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy netto przedstawiały się następująco: Stan na r. Utworzenie rezerw Rozwiązanie rezerw Stan na r. Odpisy aktualizujące wartość należności Odpisy aktualizujące wartość towarów w związku ze stratami i ubytkami w towarach oraz aktualizacją wyceny majątku obrotowego Rezerwa na podatkowe sprawy sporne Rezerwa na świadczenia pracownicze Rezerwa na różnice kursowe z wyceny zobowiązań i kredytów dewizowych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na zobowiązania z tytułu odsetek RAZEM Informacja o korektach z tytułu rezerw aktualizujących wartość składników majątku, mających wpływ na jednostkowy wynik netto F.H. KrakChemia S.A. W I kwartale 2004 roku odpisy aktualizujące wartość majątku i stany rezerw mających wpływ na wynik netto przedstawiały się następująco: Stan na r. Utworzenie rezerw Rozwiązanie rezerw Stan na r. Odpisy aktualizujące wartość należności Odpisy aktualizujące wartość towarów w związku ze stratami i ubytkami w towarach oraz aktualizacją wyceny majątku obrotowego Rezerwa na podatkowe sprawy sporne Rezerwa na świadczenia pracownicze Rezerwa na różnice kursowe z wyceny zobowiązań i kredytów dewizowych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na zobowiązania z tytułu odsetek RAZEM IV. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone skonsolidowane i jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tych sprawozdaniach, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej i jednostkowe wyniki finansowe F.H. KrakChemia S.A. W dniu 6 maja 2004 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F.H. KrakChemia S.A., które podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki dominującej poprzez publiczną emisję akcji zwykłych na okaziciela. Skuteczne podwyższenie kapitału zakładowego spółki dominującej i jej kapitałów własnych w przyszłości będzie w znaczący sposób wpływać na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej i jednostkowe wyniki finansowe F.H. KrakChemia S.A. V. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym i skróconym raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. I. Zarząd Firmy Handlowej KrakChemia S.A. podjął decyzję o podwyższeniu prognozowanego zysku netto Firmy Handlowej KrakChemia S.A. na 2004 rok z kwoty 4,1 mln zł do kwoty 5,3 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w stosunku do sporządzonej prognozy przekazanej do publicznej wiadomości w dniu roku. Jednocześnie podwyższona została prognoza przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług na 2004 rok z kwoty 155 mln zł do kwoty 161 mln zł, co oznacza wzrost o 4%, i opublikowano prognozę zysku z działalności operacyjnej na 2004 rok w wysokości 8,4 mln zł. Podstawą podwyższenia prognozy wyników Firmy Handlowej KrakChemia S.A. były zdecydowanie lepsze wyniki sprzedaży i rentowności sprzedaży w pierwszym kwartale 2004 roku w stosunku do założeń budżetu spółki oraz wyników analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie bardzo dobre wyniki sprzedaży na początku drugiego kwartału 2004 roku i obniżenie kosztów ogólnych spółki dominującej potwierdzają możliwość utrzymania wzrostu zakładanych wielkości w budżetach spółek grupy na 2004 rok. 266 Prospekt Emisyjny

17 II. Również prognoza skonsolidowanego zysku netto na 2004 rok została podwyższona z kwoty 7,7 mln zł do kwoty 7,8 mln zł. Przy czym prognoza skonsolidowanego zysku netto uległaby podwyższeniu do 9,4 mln zł, gdyby transakcja zbycia akcji F.H. KrakChemia S.A. przez podmiot zależny KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. w styczniu 2004 roku mogła być ujęta według przepisów ustawy o rachunkowości sprzed 15 stycznia 2004 roku. Gdyż w znowelizowanej ustawie o rachunkowości dodano nowy art. 36a obowiązujący od 15 stycznia 2004 roku, odnoszący się również do skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Art. 36a ustawy o rachunkowości wskazuje, że w razie zbycia akcji własnych, dodatnią różnicę między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia, należy odnieść na kapitał zapasowy. W związku z tym dokonana transakcja zbycia akcji F.H. KrakChemia S.A. przez podmiot zależny KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. w styczniu 2004 roku nie podwyższyła skonsolidowanego zysku netto, lecz podwyższyła wynik jednostkowy spółki zależnej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. o kwotę 1,7 mln zł, zwiększając skonsolidowany kapitał własny grupy kapitałowej o 1,7 mln zł i skonsolidowane wpływy netto grupy kapitałowej ze sprzedaży tych akcji o 2,7 mln zł. Podwyższono prognozę skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług na 2004 rok z kwoty 270 mln zł do kwoty 282 mln zł, co oznacza wzrost o 4%, i opublikowano prognozę skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej na 2004 rok w wysokości 11,6 mln zł. Przy czym w zaktualizowanych budżetach skonsolidowanym i jednostkowym spółki dominującej, jak też podwyższonych prognozach zysku netto nie został uwzględniony wpływ ewentualnej nowej emisji akcji spółki dominującej uchwalonej przez WZA w dniu 6 maja 2004 roku i podwyższenie kapitału z tym związane. III. Mając na uwadze powyższe, wybrane pozycje sporządzonej nowej prognozy wyników finansowych skonsolidowanych i jednostkowych na 2004 rok przedstawiają się następująco: 1. Grupa Kapitałowa KrakChemii w 2004 roku zrealizuje skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży towarów i usług na poziomie 282 mln zł, osiągając skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w wysokości 11,6 mln zł i skonsolidowany zysk netto w wysokości 7,8 mln zł. 2. Firma Handlowa KrakChemia S.A. w 2004 roku zrealizuje przychody netto ze sprzedaży towarów i usług na poziomie 161 mln zł, osiągając zysk z działalności operacyjnej w wysokości 8,4 mln zł i zysk netto w wysokości 5,3 mln zł. VI. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Firmy Handlowej KrakChemia S.A. na dzień przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego, oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego raportu kwartalnego zgodnie z posiadanymi przez spółkę dominującą informacjami. Struktura posiadanych akcji % ogólnej liczby głosów na WZA Liczba akcji Liczba głosów na WZA Akcjonariusze Zmiana Zmiana r r. w % r. w % r. Jerzy Mazgaj , ,32% , ,03% Henryk Kuśnierz , ,05% , ,57% TFI Skarbiec ,99% ,15% Piotr i Grażyna Skrobowscy ,80% ,04% Ogólna liczba akcji spółki i głosów z nimi ,00% ,00% związanych VII. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Firmę Handlową KrakChemia S.A., w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez spółkę dominującą informacjami Akcjonariusze osoby zarządzające i nadzorujące Liczba posiadanych akcji Struktura posiadanych akcji Liczba głosów na WZA % ogólnej liczby głosów na WZA Zmiana Zmiana r r. w % r. w % r. Osoby zarządzające Jerzy Mazgaj , ,32% , ,03% Grzegorz Pilch ,25% ,71% Osoby nadzorujące Henryk Kuśnierz , ,05% , ,57% Maria Kuśnierz ,25% ,72% Barbara Mazgaj ,01% ,04% Wojciech Mazgaj 4 4 0,00% ,00% Prospekt Emisyjny 267

18 VIII. Informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej a) Wobec Firmy Handlowej KrakChemia S.A. oraz jej spółki zależnej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. nie toczy się postępowanie dotyczące zobowiązań albo wierzytelności, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych F.H. KrakChemia S.A. b) Wobec Firmy Handlowej KrakChemia S.A. oraz jej spółki zależnej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. nie toczą się dwa lub więcej postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych F.H. KrakChemia S.A. IX. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi F.H. KrakChemia S.A. i podmiot od niej zależny KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. od początku roku obrotowego nie zawierały jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, ani ze sobą wzajemnie, których łączna wartość przekraczałaby wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO i które nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki nie wynikały z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez F.H. KrakChemia S.A. i podmiot od niej zależny KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. X. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta W I kwartale 2004 roku Firma Handlowa KrakChemia S.A., ani podmiot od niej zależny KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki, ani też nie udzieliły gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, kiedy łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych F.H. KrakChemia S.A. Zestawienie poręczeń udzielonych przez F.H. KrakChemia S.A. za podmiot zależny KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. Poręczenie cywilne do kwoty tys. zł. i hipoteka kaucyjna w kwocie tys. zł na nieruchomości F.H. Krak- Chemia S.A. w Krakowie w kwocie tys. zł. tytułem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez podmiot zależny w PKO BP S.A. VI O/Kraków w kwocie tys. zł (hipoteka ta zostanie wykreślona po 30 czerwca 2004 roku). Poręczenie wekslowe na zabezpieczenie zobowiązań handlowych podmiotu zależnego wobec firmy Atlas Barbara Sp. z o.o. do kwoty 120 tys. zł. Poręczenie obowiązuje w zależności od terminu bieżących zobowiązań handlowych spółki zależnej. Poręczenie wekslowe do kwoty tys. zł na zabezpieczenie zobowiązań handlowych podmiotu zależnego wobec Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Poręczenie wekslowe nie określa czasu jego obowiązywania i dotyczy zabezpieczenia ewentualnych niezapłaconych zobowiązań za zakupione od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. towary i usługi. Poręczenie cywilne na zabezpieczenie zobowiązań handlowych podmiotu zależnego wobec TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. do kwoty 500 tys. EUR. Poręczenie obowiązuje w zależności od terminu bieżących zobowiązań handlowych spółki zależnej. Poręczenie wekslowe na zabezpieczenie zobowiązań handlowych podmiotu zależnego wobec Flexpol Sp. o.o. w kwocie do 500 tys. zł. Poręczenie obowiązuje w zależności od terminu bieżących zobowiązań handlowych spółki zależnej. Łączny stan poręczeń i gwarancji na r. udzielonych przez F.H. KrakChemia S.A. przedstawia się następująco: Nazwa (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje PKO BP S.A. VI Oddział Regionalny Kraków BRE Bank S.A. O/Kraków tytułem zabezpieczenia wystawionej gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz ESSO Polska Sp. z o.o. Łączna kwota kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana tys. zł poręczenie cywilne tys. zł weksel in blanco Okres, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje Do 31 stycznia 2005 roku Gwarancja wygasła w dniu 1 kwietnia 2004 roku w związku ze zwrotem zaliczki Warunki finansowe, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje Nie zostały określone warunki finansowe BRE Bank S.A. pobierał prowizje kwartalne za wystawienie gwarancji bankowej Charakter powiązań istniejących pomiędzy F.H. KrakChemia S.A. a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki KrakChemia-Hurt Sp. z o. o. podmiot w 100% zależny od F.H. KrakChemia S.A. Pomiędzy ESSO Polska Sp. z o.o., na rzecz którego wystawiono gwarancję zwrotu zaliczki, a F.H. KrakChemia SA nie istnieją żadne powiązania 268 Prospekt Emisyjny

19 Nazwa (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje Inne firmy, którym udzielono poręczeń lub gwarancji tytułem zabezpieczenia zobowiązań handlowych spółki zależnej Basell OrlenPolyolefins Sp. z o.o. poręczenie wekslowe tytułem zabezpieczenia zobowiązań handlowych spółki zależnej TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. poręczenie cywilne tytułem zabezpieczenia zobowiązań handlowych spółki zależnej FLEXPOL Sp. z o.o. poręczenie wekslowe tytułem zabezpieczenia zobowiązań handlowych spółki zależnej Łączna kwota kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana Do kwoty niezapłaconych zobowiązań handlowych nie wyższej niż 120 tys. zł poręczenie wekslowe Do kwoty niezapłaconych zobowiązań handlowych nie wyższej niż tys. zł poręczenie wekslowe Do kwoty niezapłaconych zobowiązań handlowych nie wyższej niż 500 tys. EUR poręczenie cywilne Do kwoty niezapłaconych zobowiązań handlowych nie wyższej niż 500 tys. zł poręczenie wekslowe Okres, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje Czas nieokreślony z możliwością odstąpienia w dowolnym momencie Czas nieokreślony z możliwością odstąpienia w dowolnym momencie Czas nieokreślony z możliwością odstąpienia w dowolnym momencie Czas nieokreślony z możliwością odstąpienia w dowolnym momencie Warunki finansowe, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje Nie zostały określone warunki finansowe Nie zostały określone warunki finansowe Określono wynagrodzenie roczne w kwocie 20 tys. zł dla F.H. KrakChemia S.A. za każdy rozpoczęty rok obowiązywania poręczenia Nie zostały określone warunki finansowe Charakter powiązań istniejących pomiędzy F.H. KrakChemia S.A. a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki KrakChemia-Hurt Sp. z o. o. podmiot w 100% zależny od F.H. KrakChemia S.A. KrakChemia-Hurt Sp. z o. o. podmiot w 100% zależny od F.H. KrakChemia S.A. KrakChemia-Hurt Sp. z o. o. podmiot w 100% zależny od F.H. KrakChemia S.A. KrakChemia-Hurt Sp. z o. o. podmiot w 100% zależny od F.H. KrakChemia S.A. Spółka zależna KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. nie udzielała poręczeń i gwarancji. XI. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian w Grupie Kapitałowej. W 2004 roku nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej wyniosą przynajmniej 21 mln zł. Przy czym planowane inwestycje spółki dominującej stanowić będą 97,6% tej kwoty. Złożą się na to wydatki spółki dominującej na inwestycje ALMA Delikatesy w Krakowie w kwocie 5,8 mln zł netto, oraz ALMA Supermarket w Nowym Targu w kwocie 13,8 mln zł netto, a także wydatki rzędu 1,4 mln zł na inwestycje odtworzeniowe i przygotowujące inne inwestycje w kolejnych latach przez spółki grupy. Nie jest wykluczone jednak, że nakłady inwestycyjne spółki dominującej w 2004 roku będą jeszcze wyższe w związku z planowanym nabyciem kolejnych nieruchomości na których będą lokalizowane nowe obiekty handlowe w ramach przyjętego 3-letniego programu inwestycyjnego, czemu będzie służyć podwyższenie kapitału zakładowego spółki dominującej lub wykorzystanie do refinansowania posiadanych aktywów przez F.H. KrakChemia S.A. Planowane wydatki inwestycyjne Firmy Handlowej KrakChemia S.A. w 2004 roku zostaną sfinansowane poprzez uruchomienie długoterminowego finansowania obcego w wysokości od 10,6 mln zł do 17,7 mln zł oraz środkami własnymi spółek grupy w kwocie od 3,3 mln zł do 10,4 mln zł. Struktura finansowania zależeć będzie od skutecznej nowej emisji akcji F.H. KrakChemia S.A. uchwalonej przez WZA w dniu 6 maja 2004 roku. Zarząd spółki dominującej nie podjął żadnych decyzji odnośnie inwestycji kapitałowych, które mogłyby mieć znaczący udział w realizowanych inwestycjach spółek grupy. Jednak 3-letni program inwestycyjny zakłada również alternatywny sposób powiększania powierzchni handlowej poprzez inwestycje kapitałowe w inne firmy handlu detalicznego, co w konsekwencji oznacza, że decyzje odnośnie inwestycji kapitałowych w okresie najbliższych trzech lat są poważnie brane pod uwagę. Program inwestycyjny spółek Grupy Kapitałowej na najbliższe 3 lata przewiduje: Zarząd spółki dominującej podjął decyzję o rozpoczęciu nowych inwestycji i uruchamianiu jednolitej sieci obiektów handlowych oferujących artykuły konsumpcyjne typu FMCG. Sieć sklepów sprzedaży detalicznej będzie rozwijana pod dwoma nazwami: Alma supermarket i Alma delikatesy. W ramach przyjętej strategii rozwoju w najbliższych trzech latach F.H. KrakChemia S.A.: zmieni nazwę na co zostanie zrealizowane w najbliższym czasie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy nowej nazwy spółki, zgodnie z uchwałą WZA podjętą 6 maja 2004 roku, zostanie ujednolicona działalność spółki w obszarze sprzedaży detalicznej dóbr FMCG, wprowadzone zostaną dwie linie obiektów handlowych Alma supermarket i Alma delikatesy i uruchomionych zostanie osiem nowych obiektów handlowych tego typu, nastąpi zwiększenie powierzchni sprzedaży detalicznej z 17 tys. m 2 do 37 tys. m 2, Prospekt Emisyjny 269

20 W efekcie oczekiwane jest potrojenie realizowanych przychodów netto ze sprzedaży w 2007 roku w stosunku do zrealizowanych w 2003 roku, oraz osiągnięcie i utrzymanie realizowanej rentowności netto ze sprzedaży na poziomie przynajmniej 2,5%. Strategia rozwoju dla spółki dominującej grupy umożliwi zwiększenie udziału w rynku w ciągu najbliższych 3 lat. Uruchamianie obiektów handlowych typu Alma supermarket w miastach powyżej 30 tys. mieszkańców i obiektów handlowych typu Alma delikatesy w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w galeriach handlowych na południu Polski oraz ewentualne inwestycje kapitałowe w inne podmioty prowadzące swą działalność w zakresie handlu detalicznego będzie zwiększać ilość osób zatrudnionych w spółce. Realizując w dalszym ciągu strategię ujednolicania działalności spółki dominującej, w perspektywie najbliższych lat przewiduje się również sprzedaż części jej aktywów, które nie będą związane bezpośrednio z rozwojem sieci obiektów handlowych typu ALMA, a pozyskane środki przeznaczyć na finansowanie strategii rozwoju sieci obiektów handlowych ALMA. Przewidywana wartość nakładów inwestycyjnych związanych z uruchamianiem nowych obiektów handlowych spółki dominującej grupy w ciągu najbliższych trzech lat wyniesie około 90 mln zł. Sukces realizacji założonych celów zwiększy trzykrotnie obroty spółki dominującej i dostępne środki finansowe dla realizacji dalszego rozwoju spółki. Celem skutecznej i znacznie szybszej realizacji programu otwierania kolejnych obiektów handlowych w najbliższych latach, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej KrakChemia S.A. przyjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez nową emisję do 2 mln akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem od prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd spółki przewiduje, że pozyskanie w ten sposób dodatkowe środki finansowe o wielkości około 50 mln zł stanowić będą ważne uzupełnienie finansowania inwestycji kapitałami obcymi i przyśpieszy proces wzrostu spółki dominującej. Niezależnie jednak od podwyższenia kapitału spółki dominującej poprzez nową emisję akcji, program inwestycyjne będzie finansowany: środkami własnymi wypracowanymi z zysków spółki dominującej, środkami pochodzącymi ze sprzedaży niektórych nieruchomości spółki dominującej, które nie są związane ze strategią jej rozwoju, kapitałami obcymi odsetkowymi, przy czym zakłada się (w zależności od wielkości posiadanych środków własnych) większe lub mniejsze korzystanie z najmu obiektów i powierzchni handlowych oraz wykorzystanie posiadanych aktywów do refinansowania rozwoju. Spółka zależna natomiast zwiększać będzie udział w rynku poprzez zwiększenie obrotów na obszarze całego kraju, wzmocnienia pozycji wobec konkurencji i wdrożenie zmian logistycznych. Zarząd Firmy Handlowej KrakChemia S.A. uważa, że spółki grupy kapitałowej posiadają odpowiednią organizację, przygotowane kadry oraz doświadczenie w prowadzonej przez siebie działalności, co sprawia, że grupa kapitałowa Firmy Handlowej KrakChemia S.A. ma duży potencjał, aby powiększać swój udział w rynku w kolejnych latach. XII. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego i Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Zdecydowanie lepsze wyniki sprzedaży i rentowności sprzedaży w pierwszym kwartale 2004 roku w stosunku do założeń budżetu spółki dominującej i całej grupy oraz wyników analogicznego okresu roku ubiegłego stały się podstawą do podwyższenia prognozy wyników spółki dominującej i jej grupy kapitałowej. Zarząd F.H. KrakChemia S.A. przewiduje utrzymanie dobrych wyników sprzedaży w kolejnych kwartałach 2004 roku i obniżenie kosztów ogólnych spółki. Niemniej jednak ważnym i istotnym czynnikiem, który będzie kształtował popyt na dobra konsumpcyjne, będzie sytuacja rynkowa związana ze zmianami fiskalno-prawnymi po 1 maja 2004 roku w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. A to z kolei będzie wpływać na to, czy spełnią się prognozy dotyczące utrzymania wzrostu zakładanych wielkości w budżecie spółki dominującej i jej grupy kapitałowej w 2004 roku. Przy czym ewentualna nowa emisji akcji spółki dominującej uchwalona przez WZA w dniu 6 maja 2004 roku i skuteczne podwyższenie kapitałów własnych będzie wywierać pozytywny wpływ na wyniki z działalności finansowej spółki dominującej i jej grupy, czego jednak w zaktualizowanym budżecie jak też podwyższonych prognozach zysku netto nie uwzględniano. Podpisy osób reprezentujących spółkę Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis Mariusz Wojdon Wiceprezes zarządu / Dyrektor Finansowy Barbara Lipska Główny księgowy / Prokurent 270 Prospekt Emisyjny

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank)

(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank) BRE Bank SA SABQSr w tys zł. Formularz SABQSr 4/2004 (kwartał/rok) (dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank) Zgodnie z 1 ust. 2, 57 ust. 2 i i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo