Przedmiotowy System Oceniania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (altówka) opracował Włodzimierz Radin- Rutkowski Szczecin 2008r.

2 Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia i kryteria oceniania. 1. Obszary podlegające ocenie. - aparat gry, poziom techniki gry na instrumencie - postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych i muzycznych - prawidłowe odczytywanie tekstu, opanowanie repertuaru i poziom jego opanowania pamięciowego - estetyka brzmienia, wrażliwość na jakość brzmienia wydobywanych dźwięków - zgodność interpretacji z budową formalną utworu, artystyczne walory wykonania - aktywność koncertowa - spełnienie wymagań programowych dla danego roku nauczania. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć w każdym semestrze. - przesłuchanie techniczne - przeglądy półroczne - egzaminy promocyjne (Uczniowie klas I nie uczestniczą tych formach sprawdzających). Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć: - w koncertach - konkursach szkolnych - konkursach międzyszkolnych - konkursach regionalnych - konkursach ogólnopolskich. 3. Warunki uzyskiwania ocen cząstkowych i semestralnych. - obecność powyżej 50% - przygotowanie do zajęć (oceny cząstkowe z lekcji, oceny miesięczne) - oceny z przesłuchań semestralnych - aktywność na zajęciach - aktywność koncertowa. 4. Sposoby powiadamiania ucznia i rodziców o wynikach wymaganiach na określony stopień. Przedmiotowy system oceniania jest oparty na zasadzie otwartości. Celem jest doprowadzenie do tego, by każdy aspekt podlegający ocenianiu był znany uczniom i rodzicom. - nauczyciel na początku każdego roku informuje ucznia i jego rodziców o wymaganiach edukacyjnych, oraz formach sprawdzania wiedzy - nauczyciel zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania - każda ocena jest jawna - na wniosek ucznia lub jego rodzica (lub prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić

3 5. Ogólne kryteria oceniania - ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polegać będzie na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z programu nauczania i uwzględniających podstawy programowe w danej klasie - oceny bieżące i semestralne (oprócz ustalonych komisyjnie ustala się w stopniach szkolnych według następującej skali 1. stopień celujący 6 2. stopień bardzo dobry 5 3. stopień dobry 4 4. stopień dostateczny 3 5. stopień dopuszczający 2 6. stopień niedostateczny 1 - oceny cząstkowe i semestralne wystawia nauczyciel prowadzący, ocena semestralna jest składową ocen z: przygotowanie do zajęć (oceny cząstkowe z lekcji, oceny miesięczne) oceny z przesłuchań semestralnych realizacja założeń programowych aktywność na zajęciach aktywność koncertowa - ocena za każdy egzamin w tym klasyfikacyjne (komisyjnie ustala się według skali punktów stopień celujący 6 (25 punktów) stopień bardzo dobry 5 (21-24 punkty) stopień dobry 4 (16-20 punktów) stopień dostateczny 3 (13-15 punktów) stopień dopuszczający 2 (11-12 punktów) stopień niedostateczny 1 (10-1 punktów) HIERARCHIA WAŻNOŚCI OPANOWANIA PRZEZ UCZNIA PROBLEMÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA JAKOŚĆ WYKONANIA ARTYSTYCZNEGO NA EGZAMINIE PROMOCYJNYM INSTRUMENTY SMYCZKOWE Podczas oceniania w trakcie egzaminu promocyjnego komisja bierze pod uwagę: - jako najważniejsze 1. Postawa przy graniu, aparat gry. 2. Intonacja. 3. Dźwięk, estetyka brzmienia. - jako bardzo ważne 1. Prawidłowe opanowanie tekstu (opanowanie pamięciowe, artykulacja, dynamika, frazowanie, rytmika i tempo utworu ). 2. Umiejętności techniczne ( zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi dla każdej klasy opisanymi szczegółowo w PSO ). 3. Zgodność interpretacji z budową formalną utworu, stylowość i artystyczne walory wykonania.

4 - jako ważne 1. Koncentracja. 2. Ekspresja estradowa. 3. Zachowanie się na scenie. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA NA EGZAMINIE PROMOCYJNYM Klasa I/ 6, I/4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program klas wyższych. Ocena bardzo dobra - prawidłowy aparat gry - bezbłędne czytanie tekstu - dobra intonacja, rytm - wrażliwość na dźwięk - bezbłędne opanowanie pamięciowe utworów - systematyczna praca Ocena dobra - drobne błędy w aparacie gry, ale nie rażące - brak precyzji w czytaniu tekstu - dobra intonacja, rytm - usterki pamięciowe - praca nie zawsze systematyczna Ocena dostateczna - liczne błędy w tekście - brak reakcji na błędy intonacyjne - mała wrażliwość na jakość dźwięku - realizacja utworów bardzo wydłużona w czasie - brak postępów w nauce Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Klasa II/6, I/4 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżniający się indywidualnością artystyczną i realizujący program wyższych klas. Ocena bardzo dobra - prawidłowy aparat gry - bezbłędne odczytanie tekstu muzycznego - wrażliwość na dźwięk - właściwe frazowanie, gra przekonywująca - bardzo dobre opanowanie pamięciowe utworu - systematyczna praca Ocena dobra - aparat gry nie dość swobodny - wrażliwość na dźwięk

5 - odczytanie tekstu z drobnymi błędami - frazowanie, dynamika nie do końca realizowane - drobne usterki pamięciowe - realizacja utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna Ocena dostateczna - wyraźne braki techniczne i aparatowe - tekst odczytany z licznymi błędami - mała wrażliwość na dźwięk - nerwowość gry - słabe opanowanie pamięciowe utworów - realizacja utworów o najniższym stopniu trudności w czasie bardzo wydłużona Ocena dopuszczająca - nieprawidłowy aparat gry - niezgodność z tekstem muzycznym - brak wrażliwości na intonację i dźwięk - słaba pamięć muzyczna - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Klasa III/6, II/4 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżniający się indywidualnością artystyczną i realizujący program wyższych klas. Ocena bardzo dobra - swobodny aparat gry, dobre współdziałanie obu rąk - precyzja wykonawcza intonacyjna, rytmiczna - wrażliwość na dźwięk, ładna wibracja - właściwe frazowanie i tempo - bardzo dobre opanowanie pamięciowe utworów - opanowanie estradowe - systematyczna, świadoma praca Ocena dobra - brak swobody w aparacie gry - drobne błędy w tekście - drobne usterki intonacyjne, brak precyzji rytmicznej - mniejsza wrażliwość na dźwięk - realizacja utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna Ocena dostateczna - duże braki w aparacie gry, ogólne problemy manualne - liczne błędy w tekście

6 - gra brzydka, brak wrażliwości na dźwięk - gra chaotyczna i nerwowa - problemy pamięciowe - realizacja utworów o najniższym stopniu trudności, wydłużona w czasie - brak systematycznej pracy Ocena dopuszczająca - nieprawidłowy aparat gry - niezgodność z tekstem muzycznym - brak wrażliwości na dźwięk - brak wyczucia frazy - realizacja utworów z klasy niższej - brak postępów w nauce Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Klasa IV/6, II/4 Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program klas wyższych, ponadto wykazujący się osiągnięciami na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Ocena bardzo dobra - swobodny aparat gry - bezbłędne czytanie tekstu - precyzja intonacyjna, rytmiczna - wrażliwość na dźwięk, właściwe frazowanie i artykulacja - właściwe tempo, zaplanowana dynamika - gra przekonywująca - bezbłędne opanowanie pamięciowe - opanowanie estradowe - systematyczna, świadoma praca Ocena dobra - aparat gry nie dość swobodny - drobne błędy w odczytaniu tekstu - mniejsza wrażliwość na dźwięk - mniej dokładna realizacja artykulacji, frazowania - drobne usterki pamięciowe - średni stopień trudności realizowanych utworów - praca nie zawsze systematyczna Ocena dostateczna - liczne błędy w tekście - problemy z rytmem i z utrzymaniem metrum - gra bez wyrazu - nerwowość gry - słabe opanowanie pamięciowe - realizacja utworów o najniższym stopniu trudności

7 - brak systematycznej pracy Ocena dopuszczająca - sztywny aparat gry, wyraźne problemy manualne - niedostatki słuchowe, zła intonacja, zaburzenia rytmiczne - brak świadomości gry - nerwowość gry - realizacja utworów z klasy niższej - brak postępów w nauce Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Klasa V/6, III/4 Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program klas wyższych, ponadto wykazujący się osiągnięciami na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Ocena bardzo dobra - swobodny aparat gry, dobre współdziałania obu rąk - bezbłędne odczytanie tekstu - precyzja wykonawcza frazowanie, właściwe tempa - wrażliwość na dźwięk - bardzo dobre opanowanie pamięciowe - opanowanie estradowe - świadoma i systematyczna praca Ocena dobra - aparat gry w miarę swobodny - drobne błędy w odczytaniu tekstu - zbyt wolna reakcja na usterki intonacyjne - mała wrażliwość na jakość dźwięku - realizacja utworów o średnim stopniu trudności - niezbyt systematyczna praca - opanowanie estradowe - wydłużony czas realizacji utworów Ocena dostateczna - widoczne mankamenty w aparacie gry, brak korelacji obu rąk - tekst odczytany z licznymi błędami - mała wrażliwość na dźwięk, frazowanie, dynamikę - nerwowość gry - problemy z opanowaniem pamięciowym utworów - realizacja programu o najniższym stopniu trudności - brak pracy domowej Ocena dopuszczająca - zły aparat gry, problemy manualne powodujące usztywnienie aparatu gry -niezgodności w tekście

8 - zupełny brak wrażliwości na intonację, brak potrzeby frazowania, zaburzenia rytmiczne i metryczne - gra chaotyczna, brak możliwości opanowania pamięciowego programu - realizacja zaniżonego programu - praca bardzo niesystematyczna - brak postępów w nauce Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Klasa VI/6, IV/4 Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program klas wyższych, ponadto wykazujący się osiągnięciami na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Ocena bardzo dobra - swobodny aparat gry - bezbłędne odczytanie tekstu - precyzja wykonawcza, wyczucie frazy, różna artykulacja, właściwe tempa - gra przekonywująca - bezbłędne opanowanie pamięciowe - opanowanie estradowe - program o najwyższym stopniu trudności dla danej klasy - systematyczna, świadoma praca Ocena dobra - tekst odczytany z drobnymi błędami - zbyt mała swoboda aparatu gry - zbyt mała wrażliwość na dźwięk - reakcja na błędy intonacji zbyt wolna - niezbyt dokładnie realizowane frazowanie, artykulacja i dynamika - realizacja programu o średnim stopniu trudności - drobne potknięcia pamięciowe Ocena dostateczna - widoczne usztywnienie aparatu gry - tekst odczytany bardzo niedokładnie - gra chaotyczna - mała wrażliwość na dźwięk, frazę - słabe opanowanie pamięciowe - realizacja programu o najniższym stopniu trudności bardzo wydłużona w czasie - brak systematycznej pracy Ocena dopuszczająca - widoczne nieprzystosowanie do instrumentu - bardzo słabo odczytany tekst - brak wrażliwości na intonację, dźwięk, wyczucie frazy

9 - gra bardzo chaotyczna z dużymi lukami pamięci - program realizowany z klasy niższej - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce i szans na rozwój Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 6. Dodatkowe zadania podlegające ocenie. - uczeń może zastać dodatkowo oceniony: za wszelkie pozytywne przejawy aktywności podczas zajęć lekcyjnych za inicjatywę przy organizacji lub uczestnictwo w dodatkowych imprezach artystycznych na terenie szkoły bądź poza nią. 7. Częstotliwość wystawiania ocen. Uczeń otrzymuje ocenę: - dwa razy w roku semestralną - z przesłuchań technicznych - z przesłuchania półrocznego - końcoworoczną (w klasie pierwszej ocenę ustala nauczyciel, w klasach wyższych ocena ustalana jest na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego) - miesięczną: ocena miesięczna wynika z ocen cząstkowych (zalecane jest stawianie ocen z każdej lekcji lub ocen tygodniowych). 8. Warunki nadrobienia braków z przyczyn losowych. - przesłuchania i egzaminy w innych, ustalonych z dyrekcją terminach - rozłożenie nauki na 2 lata w uzasadnionych przypadkach 9. Prawa ucznia w procesie oceniania. Uczeń ma prawo: - zapoznać się z kryteriami oceniania - zapoznać się z wymogami edukacyjnymi na dany etap kształcenia - poprawy oceny (nie dotyczy egzaminu promocyjnego z instrumentu) - zapoznania się z proponowaną oceną semestralną (nie dotyczy semestru w którym odbywa się egzamin promocyjny) - nie oceniania go podczas zajęć lekcyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji losowych (np. choroba dziecka) - poszanowania godności

10 - życzliwego, przedmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym w ramach ogólnie przyjętych norm etycznych - rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu muzycznego a w szczególności w dziedzinie gry na skrzypcach. WYMAGANIA EDUKACYJNE ALTÓWKA klasa I 1. Znajomość budowy instrumentu i smyczka oraz umiejętność przygotowania instrumentu do gry - uczeń zna nazwy większości części instrumentu i smyczka, zasady dotyczące zakładania i zdejmowania podpórki, napinania, rozluźniania oraz smarowania smyczka kalafonią - uczeń zna nazwy poszczególnych części instrumentu i smyczka, umie z pomocą nauczyciela napiąć i rozluźnić smyczek - uczeń umie nazwać większość części instrumentu i smyczka, założyć i zdjąć podpórkę, napiąć, rozluźnić oraz smarować smyczek kalafonią - uczeń umie nazwać wszystkie części instrumentu i smyczka, samodzielnie zakłada i zdejmuje podpórkę, napina, rozluźnia oraz smaruje smyczek kalafonią 2. Postawa, aparat gry oraz biegłość techniczna - uczeń zna zasady dotyczące prawidłowego trzymania instrumentu i smyczka, pojęcia: prostopadłość prowadzenia smyczka, ruch jednostkowy, technika przygotowawcza prawej ręki, zasady dotyczące stawiania palców i próbuje wspólnie z nauczycielem prawidłowo stawiać palce lewej ręki - uczeń jest zainteresowany stosowaniem zasad dotyczących prawidłowej postawy oraz prawidłowego trzymania instrumentu i smyczka, rozumie pojęcie technika przygotowawcza, stosuje ruch jednostkowy podczas gry, zna pojęcia: technika przygotowawcza i ruch sterujący lewej ręki oraz z pomocą nauczyciela prawidłowo stawia palce w I pozycji, właściwie stosując układ naturalny lewej ręki, umie obniżyć 2 palec - uczeń umie z pomocą nauczyciela przyjąć prawidłową postawę oraz prawidłowo trzymać instrument i smyczek, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je z pomocą nauczyciela podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, legato i portato po 2 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, praktycznie stosuje technikę przygotowawczą oraz ruch sterujący lewej ręki, swobodnie stawia palce lewej ręki w różnych układach samodzielnie i z niewielką pomocą nauczyciela - uczeń umie samodzielnie przyjąć prawidłową postawę oraz prawidłowo trzymać instrument i smyczek oraz odczuwa napięcie i rozluźnienie mięśni podczas gry, prawidłowo zmienia kierunek prowadzenia smyczka, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i

11 symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, legato i portato po 2-4 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, samodzielnie stosuje technikę przygotowawczą i ruch sterujący lewej ręki, samodzielnie doskonali technikę palcową, gra flażolety naturalne, umie grać w pozycjach I- III, swobodnie gra flażolety naturalne, prawidłowo realizuje podstawowe ozdobniki 3. Precyzja wykonania oraz walory artystyczne występu - uczeń dostatecznie reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, zna pojęcia: forte, piano, repetycja, zakończenie utworu oraz ich graficzny zapis, nie przyswoił większości zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, umie z widocznymi błędami wykonać utwór z akompaniamentem - uczeń dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, rozumie pojęcia: forte, piano, repetycja, zakończenie utworu oraz umie je realizować podczas gry, nie przyswoił większości zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, lecz wykazuje chęć poprawienia niedociągnięć, umie z niewielkimi błędami wykonać utwór z akompaniamentem - uczeń bardzo dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, prawidłowo realizuje różnice dynamiczne oraz repetycje, nie przyswoił w pełni zasad obycia estradowego, lecz zna zasady dotyczące zachowania na estradzie próbuje realizować je w praktyce, jest punktualny, dotrzymuje terminów i właściwie dobiera strój na występ, umie pokazać początek i koniec utworu oraz realizuje dynamikę podczas gry z akompaniamentem - uczeń wzorcowo reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, w sposób muzykalny realizuje różnice dynamiczne i repetycje zgodnie z budową frazy, zna zasady dotyczące zachowania na estradzie i stara się je realizować w praktyce, ściśle dotrzymuje terminów prób i występów, właściwie dobiera strój, a jego zachowanie podczas występu nie budzi zastrzeżeń, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę oraz umie bezbłędnie wykonać utwór z akompaniamentem 4. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego - uczeń z pomocą nauczyciela określa wartości nut i pauz - uczeń zna wartości nut i pauz - uczeń dobrze zna wartości rytmiczne nut i pauz, potrafi z pomocą nauczyciela odczytać nieskomplikowany tekst nutowy - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego z niewielkimi błędami 5. Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania - uczeń jest zainteresowany uwagami nauczyciela - uczeń jest zainteresowany uwagami nauczyciela, próbuje realizować wprowadzane elementy techniki gry oraz ćwiczy przerabiany repertuar

12 - uczeń chętnie ćwiczy wspólnie z nauczycielem przerabiane elementy techniki gry i repertuar oraz angażuje się w naukę gry na instrumencie - uczeń samodzielnie notuje uwagi i wskazówki, chętnie ćwiczy wspólnie z nauczycielem oraz stara się zrealizować wszystkie elementy gry podczas samodzielnej pracy 6. Znajomość literatury przedmiotu - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający kontynuację nauki w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry oraz opanował literaturę w stopniu umożliwiającym szybkie postępy w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry oraz opanował literaturę w stopniu rokującym szybkie postępy w klasach programowo wyższych oraz dalsze kształcenie w szkole wyższego stopnia klasa II 1. Znajomość budowy instrumentu i smyczka oraz umiejętność przygotowania instrumentu do gry - uczeń zna nazwy poszczególnych części instrumentu i smyczka, zasady dotyczące zakładania i zdejmowania podpórki, napinania, rozluźniania oraz smarowania smyczka kalafonią - uczeń umie nazwać niektóre części instrumentu i smyczka, zna zasady dotyczące zakładania i zdejmowania podpórki, napinania, rozluźniania oraz smarowania smyczka kalafonią oraz umie z pomocą nauczyciela napiąć i rozluźnić smyczek - uczeń umie nazwać większość części instrumentu i smyczka, założyć i zdjąć podpórkę, napiąć, rozluźnić oraz smarować smyczek kalafonią - uczeń umie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz zna ich rolę w procesie powstawania dźwięku, samodzielnie zakłada i zdejmuje podpórkę, napina, rozluźnia oraz smaruje smyczek kalafonią 2. Postawa, aparat gry oraz biegłość techniczna - uczeń zna zasady dotyczące prawidłowego trzymania instrumentu i smyczka, rozumie pojęcia: prostopadłość prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza prawej ręki, stosuje ruch jednostkowy podczas gry, zna pojęcia: technika przygotowawcza i ruch sterujący lewej ręki oraz z pomocą nauczyciela prawidłowo stawia palce w I pozycji, właściwie stosując układ naturalny lewej ręki, umie obniżyć 2 palec

13 - uczeń umie z pomocą nauczyciela przyjąć prawidłową postawę oraz prawidłowo trzymać instrument i smyczek, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je z pomocą nauczyciela podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, lgato i portato po 2 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, praktycznie stosuje technikę przygotowawczą oraz ruch sterujący lewej ręki, swobodnie stawia palce lewej ręki w różnych układach samodzielnie i z niewielką pomocą nauczyciela - uczeń umie samodzielnie przyjąć prawidłową postawę oraz prawidłowo trzymać instrument i smyczek oraz odczuwa napięcie i rozluźnienie mięśni podczas gry, prawidłowo zmienia kierunek prowadzenia smyczka, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je w stopniu elementarnym podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, legato i portato po 2-4 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, swobodnie gra w I pozycji, rozumie zasady dotyczące prawidłowego stawiania palców, prawidłowo gra flażolety naturalne - trzymanie instrumentu i smyczka umożliwia prawidłowe ustawienie aparatu gry w dalszym etapie kształcenia, uczeń prowadzi smyczek prostopadle do struny, stosuje płaszczyzny, symetrię i technikę przygotowawczą podczas prowadzenia smyczka oraz różnorodne smyczkowania: détaché, portato, legato po 2-6 nut, gra w pozycjach I-III, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji oraz stosuje je podczas gry, swobodnie gra flażolety naturalne swobodnie gra flażolety naturalne, swobodnie realizuje podstawowe ozdobniki, prawidłowo wibruje dźwięki o długich wartościach rytmicznych 3. Precyzja wykonania oraz walory artystyczne występu - uczeń dostatecznie reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, rozumie pojęcia: forte, piano, repetycja, zakończenie utworu oraz umie je realizować podczas gry, nie przyswoił większości zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, umie z niewielkimi błędami wykonać utwór z akompaniamentem - uczeń dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, prawidłowo realizuje różnice dynamiczne oraz repetycje, nie przyswoił większości zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, lecz wykazuje chęć poprawienia niedociągnięć, umie pokazać początek i koniec utworu oraz realizuje dynamikę podczas gry z akompaniamentem - uczeń bardzo dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, w sposób muzykalny realizuje różnice dynamiczne i repetycje zgodnie z budową frazy, nie przyswoił w pełni zasad obycia estradowego, lecz zna zasady dotyczące zachowania na estradzie próbuje realizować je w praktyce, jest punktualny, dotrzymuje terminów i właściwie dobiera strój na występ, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu oraz dostraja intonację do drugiego instrumentu - uczeń wzorcowo reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, samodzielnie realizuje różnice dynamiczne i repetycje zgodnie z budową frazy, zna zasady dotyczące zachowania na estradzie i stara się je realizować w praktyce, ściśle dotrzymuje terminów prób i występów, właściwie dobiera strój, a jego zachowanie podczas występu nie budzi zastrzeżeń, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę oraz umie bezbłędnie wykonać utwór z akompaniamentem

14 4. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego - uczeń zna wartości nut i pauz - uczeń dobrze zna wartości rytmiczne nut i pauz, potrafi z pomocą nauczyciela odczytać nieskomplikowany tekst nutowy - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym bezbłędne odczytanie wspólnie z nauczycielem nieskomplikowanego tekstu nutowego - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędnie odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego 5. Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania - uczeń jest zainteresowany uwagami nauczyciela, próbuje realizować wprowadzane elementy techniki gry oraz przerabiany repertuar - uczeń wspólnie z nauczycielem notuje uwagi, ćwiczy wybrane zagadnienia oraz w sposób zaangażowany próbuje je realizować - uczeń samodzielnie notuje uwagi i wskazówki, chętnie ćwiczy wspólnie z nauczycielem oraz stara się zrealizować wszystkie elementy gry podczas samodzielnej pracy - uczeń realizuje uwagi nauczyciela oraz unika popełniania błędów podczas samodzielnej pracy 6. Znajomość literatury przedmiotu - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający kontynuację nauki w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry oraz opanował literaturę w stopniu umożliwiającym szybkie postępy w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry oraz opanował literaturę w stopniu rokującym szybkie postępy w klasach programowo wyższych oraz dalsze kształcenie w szkole wyższego stopnia

15 klasa III 1. Znajomość budowy instrumentu i smyczka oraz umiejętność przygotowania instrumentu do gry - uczeń umie nazwać większość części instrumentu i smyczka, zna zasady dotyczące zakładania i zdejmowania podpórki, napinania, rozluźniania oraz smarowania smyczka kalafonią - uczeń umie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka, napiąć, rozluźnić oraz smarować smyczek kalafonią - uczeń umie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz zna ich rolę w procesie powstawania dźwięku, samodzielnie zakłada i zdejmuje podpórkę, napina, rozluźnia oraz smaruje smyczek kalafonią - uczeń umie bezbłędnie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz umie określić ich rolę w procesie powstawania dźwięku, zna zasady dotyczące czyszczenia i konserwacji instrumentu i smyczka 2. Postawa, aparat gry oraz biegłość techniczna - uczeń umie z pomocą nauczyciela przyjąć prawidłową postawę oraz prawidłowo trzymać instrument i smyczek, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je z pomocą nauczyciela podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, lgato i portato po 2 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, praktycznie stosuje technikę przygotowawczą oraz ruch sterujący lewej ręki, swobodnie stawia palce lewej ręki w różnych układach samodzielnie i z niewielką pomocą nauczyciela - uczeń umie samodzielnie przyjąć prawidłową postawę oraz prawidłowo trzymać instrument i smyczek oraz odczuwa napięcie i rozluźnienie mięśni podczas gry, prawidłowo zmienia kierunek prowadzenia smyczka, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je w stopniu elementarnym podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, legato i portato po 2-4 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, gra w pozycjach I-III oraz zna zasady dotyczące zmian pozycji, stosuje ruch sterujący lewej ręki, prawidłowo gra flażolety naturalne, prawidłowo realizuje podstawowe ozdobniki - trzymanie instrumentu i smyczka umożliwia prawidłowe ustawienie aparatu gry w dalszym etapie kształcenia, uczeń prowadzi smyczek prostopadle do struny, stosuje płaszczyzny, symetrię i technikę przygotowawczą podczas prowadzenia smyczka oraz różnorodne smyczkowania: détaché, portato, legato po 2-6 nut, gra w pozycjach I-III, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji oraz stosuje je podczas gry, swobodnie stosuje ruch sterujący, swobodnie gra flażolety naturalne, swobodnie realizuje podstawowe ozdobniki, prawidłowo wibruje dźwięki o długich wartościach rytmicznych - uczeń opanował prawidłową postawę, prawidłowo trzyma instrument i smyczek podczas gry oraz umie wydobyć dźwięk przy zachowaniu swobodnego aparatu gry, gra całym smyczkiem oraz jego poszczególnymi częściami przy zachowaniu prawidłowego układu lewej i prawej

16 ręki (prostopadłość i płaszczyzny prowadzenia oraz podział smyczka), stosuje smyczkowania: détaché, martelé, portato, legato po 2-6 nut, umie prawidłowo grać po dwóch strunach i łamać akordy, gra w pozycjach I-VI, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji oraz umie prawidłowo zmieniać pozycje podczas gry przy zachowaniu swobody lewej ręki, swobodnie gra flażolety naturalne oraz gra proste flażolety sztuczne, swobodnie realizuje podstawowe ozdobniki oraz różnicuje ich wykonanie w zależności od stylu, swobodnie wibruje dźwięki o długich wartościach rytmicznych 3. Precyzja wykonania oraz walory artystyczne występu - uczeń dostatecznie reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, rozumie pojęcia: forte, piano, repetycja, zakończenie utworu oraz umie je realizować podczas gry, nie przyswoił większości zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, lecz wykazuje chęć poprawienia niedociągnięć, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu - uczeń dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, prawidłowo realizuje realizuje różnice dynamiczne oraz repetycje, nie przyswoił w pełni podstawowych zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, lecz wykazuje chęć poprawienia niedociągnięć, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu oraz dostraja intonację do drugiego instrumentu - uczeń bardzo dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, w sposób muzykalny realizuje różnice dynamiczne i repetycje zgodnie z budową frazy, zna zasady dotyczące zachowania na estradzie i stara się je realizować w praktyce, ściśle dotrzymuje terminów prób i występów, właściwie dobiera strój, a jego zachowanie podczas występu nie budzi większych zastrzeżeń, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu przy zachowaniu precyzyjnej intonacji - uczeń wzorcowo reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, samodzielnie realizuje różnice dynamiczne i repetycje zgodnie z budową frazy, przyswoił podstawowe elementy obycia estradowego i praktycznie je stosuje podczas występu, umie precyzyjnie wykonać utwór, pokazać jego początek i koniec oraz zmiany agogiczne, realizuje dynamikę i dostraja intonację do drugiego instrumentu 4. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego - uczeń zna wartości nut i pauz - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym bezbłędne odczytanie wspólnie z nauczycielem nieskomplikowanego tekstu nutowego - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego z niewielkimi błędami - uczeń zna notację w kluczu altowym i wiolinowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędnie odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego

17 5. Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania - uczeń wspólnie z nauczycielem notuje uwagi, ćwiczy wybrane zagadnienia oraz w sposób zaangażowany próbuje je realizować - uczeń samodzielnie notuje uwagi i wskazówki, chętnie ćwiczy wspólnie z nauczycielem oraz stara się zrealizować wszystkie elementy gry podczas samodzielnej pracy - uczeń realizuje uwagi nauczyciela oraz unika popełniania błędów podczas samodzielnej pracy - uczeń umie samodzielnie pracować nad utworem oraz świadomie korygować błędy podczas samodzielnej pracy, bardzo chętnie współpracuje z nauczycielem 6. Znajomość literatury przedmiotu - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający kontynuację nauki w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry oraz opanował literaturę w stopniu umożliwiającym szybkie postępy w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry oraz opanował literaturę w stopniu rokującym szybkie postępy w klasach programowo wyższych oraz dalsze kształcenie w szkole wyższego stopnia klasa IV 1. Znajomość historii i budowy instrumentu, umiejętność strojenia i przygotowania instrumentu do gry oraz znajomość zasad dotyczących czyszczenia i konserwacji instrumentu - uczeń umie nazwać większość części instrumentu i smyczka, umie napiąć, rozluźnić oraz smarować smyczek kalafonią, zna zasady dotyczące strojenia instrumentu - uczeń zna podstawowe wiadomości o historii instrumentu z niewielkimi brakami, umie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz zna ich rolę w procesie powstawania dźwięku, samodzielnie zakłada i zdejmuje podpórkę, napina, rozluźnia oraz smaruje smyczek kalafonią, stroi instrument z pomocą nauczyciela - uczeń zna podstawowe wiadomości o historii instrumentu, umie bezbłędnie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz umie przedstawić ich rolę w procesie powstawania dźwięku, zna zasady dotyczące czyszczenia i konserwacji instrumentu i smyczka, samodzielnie stroi instrument

18 - uczeń pogłębia wiedzę o historii instrumentu oraz potrafi przedstawić wiadomości o historii instrumentu, umie samodzielnie opowiedzieć o poszczególnych częściach instrumentu i smyczka oraz ich wpływie na proces powstawania dźwięku, umie czyścić oraz konserwować instrument i smyczek, szybko i precyzyjnie stroi instrument 2. Postawa, aparat gry oraz biegłość techniczna - uczeń odczuwa napięcie i rozluźnienie mięśni podczas gry, prawidłowo zmienia kierunek prowadzenia smyczka, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je w stopniu elementarnym podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, legato i portato po 2-4 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, gra w pozycjach I-III, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji i pracy lewej ręki oraz stosuje je podczas gry, realizuje podstawowe ozdobniki z niewielkimi błędami, prawidłowo wibruje dźwięki o długich wartościach rytmicznych - trzymanie instrumentu i smyczka umożliwia prawidłowe ustawienie aparatu gry w dalszym etapie kształcenia, uczeń prowadzi smyczek prostopadle do struny, stosuje płaszczyzny, symetrię i technikę przygotowawczą podczas prowadzenia smyczka oraz różnorodne smyczkowania: détaché, portato, legato po 2-6 nut, gra w pozycjach I-IV, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji i pracy lewej ręki oraz stosuje je podczas gry, gra flażolety naturalne, prawidłowo realizuje podstawowe ozdobniki, swobodnie wibruje dźwięki o długich i średnich wartościach rytmicznych, gra rozłożone dwudźwięki i proste akordy - uczeń opanował prawidłową postawę, prawidłowo trzyma instrument i smyczek podczas gry oraz umie wydobyć dźwięk przy zachowaniu swobodnego aparatu gry, gra całym smyczkiem oraz jego poszczególnymi częściami przy zachowaniu prawidłowego układu lewej i prawej ręki (prostopadłość i płaszczyzny prowadzenia oraz podział smyczka), stosuje smyczkowania: détaché, martelé, portato, legato po 2-6 nut, umie prawidłowo grać po dwóch strunach i łamać akordy, gra w pozycjach I-VI, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji i pracy lewej ręki oraz umie prawidłowo zmieniać pozycje podczas gry, swobodnie gra flażolety naturalne, swobodnie realizuje podstawowe ozdobniki oraz różnicuje ich wykonanie w zależności od stylu, swobodnie wibruje dźwięki o różnych wartościach rytmicznych, różnicuje wibrację w zależności od stylu i charakteru utworu, prawidłowo gra dwudźwięki i akordy - uczeń stoi swobodnie oraz prawidłowo trzyma instrument i smyczek podczas gry, posługuje się smyczkiem przy zachowaniu prawidłowego układu rąk, dbając o jakość i barwę dźwięku, płynnie zmienia płaszczyzny i kierunek prowadzenia smyczka, stosuje smyczkowania: détaché, martelé, portato, legato po 4-12 nut, sautillé, gra dwudźwięki i akordy, swobodnie gra w pozycjach I-VI oraz umie prawidłowo zmieniać pozycje, swobodnie gra flażolety naturalne oraz sztuczne, samodzielnie doskonali i tworzy ornamentykę w utworze, poszukuje źródeł dotyczących stylowego ich wykonywania, prawidłowo realizuje podstawowe ozdobniki oraz różnicuje ich wykonanie w zależności od stylu, swobodnie gra dwudźwięki i akordy 3. Precyzja wykonania oraz walory artystyczne występu - uczeń dostatecznie reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, realizuje różnice dynamiczne zgodnie z budową frazy, nie przyswoił w pełni podstawowych zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, lecz wykazuje chęć poprawienia niedociągnięć, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w

19 stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu oraz dostraja intonację do drugiego instrumentu - uczeń dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, realizuje różnice dynamiczne i agogiczne zgodnie z budową frazy, zna zasady dotyczące zachowania na estradzie i stara się je realizować w praktyce, ściśle dotrzymuje terminów prób i występów, właściwie dobiera strój, a jego zachowanie podczas występu nie budzi większych zastrzeżeń, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu przy zachowaniu precyzyjnej intonacji - uczeń bardzo dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, prawidłowo frazuje uwzględniając zmiany agogiki i dynamiki oraz budowę formalną utworu, przyswoił podstawowe elementy obycia estradowego i praktycznie je stosuje podczas występu, umie pokazać początek i koniec utworu, zmiany agogiczne, realizuje dynamikę oraz dostraja intonację do drugiego instrumentu - uczeń wzorcowo reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, swobodnie frazuje, dobrze przyswoił elementy obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu nie budzi zastrzeżeń, umie precyzyjnie i sugestywnie pokazać początek i koniec utworu, zmiany agogiczne, realizuje dynamikę oraz błyskawicznie dostraja intonację do drugiego instrumentu dbając o precyzję wykonania 4. Znajomość notacji, umiejętność samodzielnego odczytania i opracowania tekstu nutowego oraz gra a vista - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym odczytanie wspólnie z nauczycielem nieskomplikowanego tekstu nutowego, umie mimo niedociągnięć intonacyjnych i rytmicznych odczytać a' vista w tempie wolnym łatwy utwór - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego z niewielkimi błędami, umie z niewielkimi błędami zagrać a' vista tempie wolnym łatwy utwór, umie z pomocą nauczyciela opracować pod względem techniczno-wykonawczym utwór o niskim poziomie trudności - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędnie odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego, umie prawidłowo zagrać a' vista tempie wolnym łatwy utwór, zachowując poprawną intonację i precyzję rytmiczną, umie samodzielnie opracować pod względem techniczno-wykonawczym utwór o niskim poziomie trudności - uczeń zna notację w kluczu altowym i wiolinowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędne odczytanie tekstu nutowego o niskim i średnim stopniu trudności, umie prawidłowo zagrać a' vista tempie wolnym utwór o niskim i średnim poziomie trudności, zachowując poprawną intonację i precyzję rytmiczną, umie samodzielnie opracować pod względem techniczno-wykonawczym utwór o niskim i średnim poziomie trudności

20 5. Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania - uczeń samodzielnie notuje uwagi i wskazówki, chętnie ćwiczy wspólnie z nauczycielem oraz stara się zrealizować wszystkie elementy gry podczas samodzielnej pracy - uczeń realizuje uwagi nauczyciela oraz unika popełniania błędów podczas samodzielnej pracy - uczeń umie samodzielnie pracować nad utworem oraz świadomie korygować błędy podczas samodzielnej pracy, bardzo chętnie współpracuje z nauczycielem - uczeń umie samodzielnie pracować nad utworem oraz szybko korygować błędy podczas samodzielnej pracy, przyjmuje i realizuje wskazówki nauczyciela 6. Znajomość literatury przedmiotu - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający kontynuację nauki w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry - uczeń opanował literaturę w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie w szkole wyższego stopnia - uczeń opanował literaturę w stopniu pozwalającym na prawidłowy rozwój i kontynuowanie nauki w szkole wyższego stopnia klasa V 1. Znajomość historii i budowy instrumentu, umiejętność strojenia i przygotowania instrumentu do gry oraz znajomość zasad dotyczących czyszczenia i konserwacji instrumentu - uczeń zna z niewielkimi brakami podstawowe wiadomości o historii instrumentu, umie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz zna ich rolę w procesie powstawania dźwięku, samodzielnie zakłada i zdejmuje podpórkę, napina, rozluźnia oraz smaruje smyczek kalafonią, stroi instrument z pomocą nauczyciela - uczeń zna podstawowe wiadomości o historii instrumentu, umie bezbłędnie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz umie przedstawić ich rolę w procesie powstawania dźwięku, zna zasady dotyczące czyszczenia i konserwacji instrumentu i smyczka, samodzielnie stroi instrument - uczeń potrafi przedstawić wiadomości o historii instrumentu, umie samodzielnie opowiedzieć o poszczególnych częściach instrumentu i smyczka oraz ich wpływie na proces powstawania dźwięku, samodzielnie czyści i konserwuje instrument i smyczek, precyzyjnie stroi instrument - uczeń samodzielnie pogłębia wiedzę o historii instrumentu, zna nazwy podstawowych materiałów służących do budowy instrumentu oraz ich wpływ na powstawanie dźwięku, ma

21 wyrobiony nawyk czyszczenia i konserwacji instrumentu i smyczka, szybko i precyzyjnie stroi instrument 2. Postawa, aparat gry oraz biegłość techniczna - trzymanie instrumentu i smyczka umożliwia prawidłowe ustawienie aparatu gry w dalszym etapie kształcenia, uczeń prowadzi smyczek prostopadle do struny, stosuje płaszczyzny, symetrię i technikę przygotowawczą podczas prowadzenia smyczka oraz różnorodne smyczkowania: détaché, portato, legato po 2-6 nut, gra w pozycjach I-IV, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji i pracy lewej ręki oraz stosuje je podczas gry, gra flażolety naturalne, realizuje podstawowe ozdobniki z niewielkimi błędami, prawidłowo wibruje dźwięki o długich wartościach rytmicznych, gra rozłożone dwudźwięki i proste akordy - uczeń opanował prawidłową postawę, prawidłowo trzyma instrument i smyczek podczas gry oraz umie wydobyć dźwięk przy zachowaniu swobodnego aparatu gry, gra całym smyczkiem oraz jego poszczególnymi częściami przy zachowaniu prawidłowego układu lewej i prawej ręki (prostopadłość i płaszczyzny prowadzenia oraz podział smyczka), stosuje smyczkowania: détaché, martelé, portato, legato po 2-6 nut, umie prawidłowo grać po dwóch strunach, gra w pozycjach I-VI, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji i pracy lewej ręki oraz umie prawidłowo zmieniać pozycje podczas gry, swobodnie gra flażolety naturalne, prawidłowo realizuje podstawowe ozdobniki, swobodnie wibruje dźwięki o długich wartościach rytmicznych, gra proste dwudźwięki i akordy - uczeń stoi swobodnie oraz prawidłowo trzyma instrument i smyczek podczas gry, posługuje się smyczkiem przy zachowaniu prawidłowego układu rąk, dbając o jakość i barwę dźwięku, płynnie zmienia płaszczyzny i kierunek prowadzenia smyczka, stosuje smyczkowania: détaché, martelé, portato, legato po 4-12 nut, sautillé, umie prawidłowo grać po dwóch strunach i łamać akordy, swobodnie gra flażolety naturalne oraz gra proste flażolety sztuczne, prawidłowo realizuje podstawowe ozdobniki oraz różnicuje ich wykonanie w zależności od stylu, swobodnie wibruje dźwięki o długich i średnich wartościach rytmicznych, prawidłowo gra dwudźwięki i akordy - uczeń stoi swobodnie i naturalnie oraz balansuje ciałem podczas gry, swobodnie posługuje się smyczkiem, stosuje różne środki techniczne (sul ponticello, sul tasto, ordinario) kontroluje jakość oraz różnicuje barwę dźwięku, swobodnie stosuje smyczkowania: détaché, martelé, portato, legato po 6-12 nut, sautillé, spiccato, swobodnie gra dwudźwięki i akordy, swobodnie gra w pozycjach I-VI oraz swobodnie zmienia pozycje, swobodnie gra flażolety naturalne i sztuczne, swobodnie realizuje ozdobniki, różnicuje ich wykonanie w zależności od stylu i charakteru utworu oraz własnej inwencji, swobodnie wibruje dźwięki o różnych wartościach rytmicznych, różnicuje wibrację w zależności od stylu i charakteru utworu, swobodnie gra dwudźwięki i akordy 3. Precyzja wykonania oraz walory artystyczne występu - uczeń dostatecznie reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, realizuje różnice dynamiczne i agogiczne zgodnie z budową frazy, zna zasady dotyczące zachowania na estradzie i stara się je realizować w praktyce, ściśle dotrzymuje terminów prób i występów, właściwie dobiera strój, a jego zachowanie podczas występu nie budzi większych zastrzeżeń, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu przy zachowaniu precyzyjnej intonacji

22 - uczeń dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, prawidłowo frazuje uwzględniając zmiany agogiki i dynamiki oraz budowę formalną utworu, przyswoił podstawowe elementy obycia estradowego i praktycznie je stosuje podczas występu, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę oraz dostraja intonację do drugiego instrumentu - uczeń bardzo dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, swobodnie frazuje, dobrze przyswoił elementy obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu nie budzi zastrzeżeń, umie precyzyjnie i sugestywnie pokazać początek i koniec utworu, zmiany agogiczne, realizuje dynamikę oraz błyskawicznie dostraja intonację do drugiego instrumentu dbając o precyzję wykonania - uczeń wzorcowo reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, swobodnie realizuje oraz różnicuje frazę, bardzo dobrze przyswoił podstawowe elementy obycia estradowego, swobodnie i naturalnie zachowuje się podczas występu oraz aktywnie uczestniczy w życiu koncertowym szkoły, współpracuje z akompaniatorem podczas występu i wspólnej pracy, realizuje dynamikę i agogikę oraz potrafi reagować na zmianę akustyki i warunków podczas gry, dbając o precyzję wykonania 4. Znajomość notacji, umiejętność samodzielnego odczytania i opracowania tekstu nutowego oraz gra a vista - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego z niewielkimi błędami, umie z niewielkimi błędami zagrać a' vista tempie wolnym łatwy utwór, zachowując poprawną intonację i precyzję rytmiczną, umie z pomocą nauczyciela opracować pod względem techniczno-wykonawczym utwór o niskim poziomie trudności - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędnie odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego, umie prawidłowo zagrać a' vista tempie wolnym łatwy utwór, zachowując poprawną intonację i precyzję rytmiczną, umie samodzielnie opracować pod względem techniczno-wykonawczym utwór o niskim poziomie trudności - uczeń zna notację w kluczu altowym i wiolinowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędne odczytanie tekstu nutowego o niskim i średnim stopniu trudności, umie prawidłowo zagrać a' vista tempie wolnym utwór o niskim i średnim poziomie trudności, zachowując poprawną intonację i precyzję rytmiczną, umie samodzielnie opracować pod względem techniczno-wykonawczym utwór o niskim i średnim poziomie trudności - uczeń zna notację w kluczu altowym i wiolinowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędne odczytanie tekstu nutowego o średnim i dużym stopniu trudności, umie prawidłowo zagrać a' vista tempie wolnym i umiarkowanym utwór o średnim poziomie trudności, zachowując poprawną intonację i precyzję rytmiczną, umie samodzielnie i interesująco pod względem techniczno-wykonawczym opracować utwór o niskim i średnim poziomie trudności

23 5. Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania - uczeń realizuje uwagi nauczyciela oraz unika popełniania błędów podczas samodzielnej pracy - uczeń umie samodzielnie pracować nad utworem oraz świadomie korygować błędy podczas samodzielnej pracy, współpracuje z nauczycielem - uczeń umie samodzielnie pracować nad utworem oraz szybko korygować błędy podczas samodzielnej pracy, przyjmuje i próbuje realizować wskazówki nauczyciela - uczeń umie świadomie pracować nad utworem oraz szybko i skutecznie korygować błędy podczas samodzielnej pracy, ściśle współpracuje z nauczycielem 6. Znajomość literatury przedmiotu - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający korektę i prawidłowe ustawienie aparatu gry - uczeń opanował literaturę w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie w szkole wyższego stopnia - uczeń opanował literaturę w stopniu pozwalającym na prawidłowy rozwój i kontynuowanie nauki w szkole wyższego stopnia - uczeń opanował literaturę w stopniu pozwalającym rokować szybkie i znaczące postępy w kolejnym etapie kształcenia klasa VI 1. Znajomość historii i budowy instrumentu, umiejętność strojenia i przygotowania instrumentu do gry oraz znajomość zasad dotyczących czyszczenia i konserwacji instrumentu - uczeń zna podstawowe wiadomości o historii instrumentu, umie bezbłędnie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz umie przedstawić ich rolę w procesie powstawania dźwięku, zna zasady dotyczące czyszczenia i konserwacji instrumentu i smyczka, samodzielnie stroi instrument - uczeń potrafi przedstawić wiadomości o historii instrumentu, umie samodzielnie opowiedzieć o poszczególnych częściach instrumentu i smyczka oraz ich wpływie na proces powstawania dźwięku, umie czyścić oraz dbać o instrument i smyczek, precyzyjnie stroi instrument - uczeń pogłębia wiedzę o historii instrumentu, zna nazwy podstawowych materiałów służących do budowy instrumentu oraz ich wpływ na powstawanie dźwięku, ma wyrobiony nawyk czyszczenia i konserwacji instrumentu i smyczka, szybko i precyzyjnie stroi instrument

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka Opracował mgr Damian Krajka Kamień Pomorski 2015r. 1 klasa I cykl IV-letni, klasa I cykl VI-letni 1. Znajomość budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych Pomoc uczniowi w nauce

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZESPÓŁ KAMERALNY 1. Wiedza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. OGÓLNOKSZTAŁĄCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INSTRUMENT GŁÓWNY - AKORDEON OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU KLASA I STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - realizuje program wykraczający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (trąbka-cykl czteroletni) opracował Michał Koniarski Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Cykl

Bardziej szczegółowo

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA Wmagania edukacyjne cykl 4- letni Instrument główny-wiolonczela Nauczyciel Natalia Szwarczak - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (obój) opracował Piotr Kokosiński Szczecin 2008r. 1 Obszary podlegające ocenie: - spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kontrabas) opracowanie Grzegorz Kmita Szczecin 2008r. 1. ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (skrzypce) Opracowała Agnieszka Iżykowska Szczecin grudzień 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak Wymagania edukacyjne cykl 6- letni Instrument główny wiolonczela \Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY KRYTERIA OCEN: GITARA KLASA I c/6 POSTAWA I APARAT GRY ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE ( intonacja,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY Opracowanie: Grażyna Wójcik Sowińska, Maja Felińska Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYPCE KLASY I VI SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na skrzypcach:

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotowego systemu oceniania

Cele przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PSM I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH Instrumenty dęte drewniane 1. Obój 2. Flet 3. Klarnet 4. Fagot Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYCE KLASY I VI CYKLU CZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Cele PSO informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: WIOLONCZELA KLASY I VI CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Autor Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM II stopnia klasy I - VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Zadania techniczne i wiadomości teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (flet główny) opracowała Iwona Radin-Rutkowska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na flecie ma na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni Klasa I Zadania techniczno -wykonawcze - poprawna postawa przy instrumencie, - poprawny układ palców, - kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (klarnet) opracował Piotr Sawrymowicz Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na klarnecie ma na celu:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: ALTÓWKA SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na altówce: znajomość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (chór) Opracowanie: Grażyna Wójcik Sowińska, Maja Felińska Szczecin 2008r. 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (gitara) opracowanie Beata Vykysala, Przemysław Bielec Szczecin 2008r. 1. Cele nauczania Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego Nauczyciel: Lilia Dmochowska str. 1 TREŚCI KRYTERIA OCEN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI KLASA PIERWSZA Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec, prostolinijne prowadzenie smyczka, program Program: dwa ćwiczenia na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot główny Saksofon Opracowanie: Tomasz Kasperski Kamień Pomorski 2016 r. 1. Obszary podlegające ocenie: - frekwencja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st.

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Akordeon Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Klasa I swobodne czytanie nut każdą ręka oddzielnie w kluczu wiolinowym (ręką prawą i lewą) oraz basowym (ręka prawą i lewą), samodzielne rozliczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (waltornia) opracował Dawid Kostrzewa Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na waltorni ma na celu:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Jan Grela WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA WALTORNIA Opracowane w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st.

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. Wymagania edukacyjne dla klasy I - skrzypce -sposoby konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia instrumentu, umiejętność współpracy z akompaniatorem,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (fortepian dodatkowy) opracował Ewa Morawska- Mikulska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na fortepianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz ZADANIA TECHNICZNO WYKONAWCZE I MINIMUM PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Kamień Pomorski 2016 r. 1 1.Wstęp Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Dział muzykowania zespołowego 4 i 6 letni cykl nauczania PRZEDMIOT GŁÓWNY ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY SPECJALIZACJA -AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny opracowanie Natalia Siwak CYKL SZEŚCIOLETNI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Klasa V/6 -budowa gitary, akcesoria, podstawowe informacje o zasadach prawidłowego użytkowania instrumentu -kształtowanie prawidłowej postawy ucznia podczas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I - altówka Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać altówkę pod brodą - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (fortepian główny) opracował Ewa Morawska- Mikulska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na fortepianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni. Klasa I Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni Zadania techniczno-muzyczne Klasa I - znajomość budowy kontrabasu i smyczka - prawidłowa postawa, trzymanie instrumentu i prowadzenie smyczka - działanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa skrzypiec

Wymagania edukacyjne Klasa skrzypiec Wymagania edukacyjne Klasa skrzypiec 1 Wymagania Edukacyjne Klasa I Problemowy materiał techniczno muzyczny oraz materiał dydaktyczny, realizujący podstawę programową, do opanowania przez ucznia w ciągu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SEKCJI INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach FORTEPIAN I i II st. Podstawa prawna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kształcenie słuchu) opracowała: Sylwia Bagińska Szczecin 2008r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania z muzyki 1 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03 2007r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnętrzny system

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (saksofon) opracował Piotr Okrzyński Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na saksofonie ma na celu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (akordeon główny-cykl sześcioletni) opracował Janusz Pszeniczka Szczecin 2008r. Nauczanie gry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. FORTEPIAN DODATKOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I

Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I Zadania techniczno muzyczne: - historia instrumentu i jego pielęgnacja - postawa, prowadzenie smyczka i nazwy nut w kluczu basowym - prawidłowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY Klasa I Sprawdzenie i ewentualna korekta aparatu gry i postawy przy instrumencie: - swoboda rąk - rozluźnienie mięśni - analiza procesów towarzyszących tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku Program Nauczania Przedmiotu Instrument dodatkowy Skrzypce Program opracował mgr Jakub Bańdur na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Opracował: mgr Piotr Wczasek Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania napisane

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Nauczyciel: mgr Paweł Juchom 1. Ocena uczniów ukierunkowana na zakres realizacji przez uczniów celów wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA W KLASACH I III OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

Bardziej szczegółowo

przedmiotu głównego AKORDEON

przedmiotu głównego AKORDEON 1 SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻĘBOCINIE WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA dla przedmiotu głównego AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny Opracowanie Natalia Siwak 1 2 Nauczanie gry na akordeonie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Janusz Wyrwał Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Gitara program nauczania

Gitara program nauczania Gitara program nauczania Kl. I cykl 6- letni: *Umiejętność nazywania poszczególnych części gitary, znajomość zasad czyszczenia i konserwacji instrumentu. *Opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA Klasa I SZEŚCIOLETNI CYKL NAUCZANIA Znajomość budowy i historii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA. Ważne od roku szkolnego 2015/2016. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA. Ważne od roku szkolnego 2015/2016. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU INSTRUMENT GŁÓWNY FORTEPIAN Ważne od roku szkolnego 2015/2016 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY euphonium DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy oceniania treści kształcenia i nauczania - Częstotliwość oceniania II Kryteria oceniania III Zasady wystawiania oceny semestralnej IV Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004r. w sprawie warunków i sposobów oceniania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy system oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy system oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiot główny: Śpiew solowy Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć Pomoc uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach. 3. Obowiązkowe są sprawdziany (zapowiedziane

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKODREON Nauczyciel instrumentu głównego : mgr Kacper Trębacz Wymagania jakie musi spełniać uczeń aby otrzymać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk Wrzesień 2015 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki Klasa I 1. Postawa przy instrumencie, układ rąk i sposoby wydobywania dźwięków 2. Budowa gitary, akcesoria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI mgr Marcin Cyzowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA DLA UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.m. Karłowicza w Katowicach PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I c/6 Gamy durowe do dwóch znaków każdą ręką oddzielnie przez dwie oktawy. Dwadzieścia krótkich utworków ze wszystkich działów materiału nauczania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej Programu zajęć artystycznych dla kl.l Gimnazjum Rodzaje aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. SKRZYPCE I st.

WYMAGANIA PROGRAMOWE. SKRZYPCE I st. Cele nauczania: WYMAGANIA PROGRAMOWE SKRZYPCE I st. Rozwijanie muzykalności ucznia oraz pogłębianie jego zainteresowania muzyką Rozwijanie odtwórczej pamięci i wyobraźni muzycznej Rozwijanie podstaw techniki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 1/ trąbka 2/ waltornia 3/ puzon Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia

Bardziej szczegółowo