Przedmiotowy System Oceniania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (altówka) opracował Włodzimierz Radin- Rutkowski Szczecin 2008r.

2 Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia i kryteria oceniania. 1. Obszary podlegające ocenie. - aparat gry, poziom techniki gry na instrumencie - postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych i muzycznych - prawidłowe odczytywanie tekstu, opanowanie repertuaru i poziom jego opanowania pamięciowego - estetyka brzmienia, wrażliwość na jakość brzmienia wydobywanych dźwięków - zgodność interpretacji z budową formalną utworu, artystyczne walory wykonania - aktywność koncertowa - spełnienie wymagań programowych dla danego roku nauczania. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć w każdym semestrze. - przesłuchanie techniczne - przeglądy półroczne - egzaminy promocyjne (Uczniowie klas I nie uczestniczą tych formach sprawdzających). Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć: - w koncertach - konkursach szkolnych - konkursach międzyszkolnych - konkursach regionalnych - konkursach ogólnopolskich. 3. Warunki uzyskiwania ocen cząstkowych i semestralnych. - obecność powyżej 50% - przygotowanie do zajęć (oceny cząstkowe z lekcji, oceny miesięczne) - oceny z przesłuchań semestralnych - aktywność na zajęciach - aktywność koncertowa. 4. Sposoby powiadamiania ucznia i rodziców o wynikach wymaganiach na określony stopień. Przedmiotowy system oceniania jest oparty na zasadzie otwartości. Celem jest doprowadzenie do tego, by każdy aspekt podlegający ocenianiu był znany uczniom i rodzicom. - nauczyciel na początku każdego roku informuje ucznia i jego rodziców o wymaganiach edukacyjnych, oraz formach sprawdzania wiedzy - nauczyciel zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania - każda ocena jest jawna - na wniosek ucznia lub jego rodzica (lub prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić

3 5. Ogólne kryteria oceniania - ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polegać będzie na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z programu nauczania i uwzględniających podstawy programowe w danej klasie - oceny bieżące i semestralne (oprócz ustalonych komisyjnie ustala się w stopniach szkolnych według następującej skali 1. stopień celujący 6 2. stopień bardzo dobry 5 3. stopień dobry 4 4. stopień dostateczny 3 5. stopień dopuszczający 2 6. stopień niedostateczny 1 - oceny cząstkowe i semestralne wystawia nauczyciel prowadzący, ocena semestralna jest składową ocen z: przygotowanie do zajęć (oceny cząstkowe z lekcji, oceny miesięczne) oceny z przesłuchań semestralnych realizacja założeń programowych aktywność na zajęciach aktywność koncertowa - ocena za każdy egzamin w tym klasyfikacyjne (komisyjnie ustala się według skali punktów stopień celujący 6 (25 punktów) stopień bardzo dobry 5 (21-24 punkty) stopień dobry 4 (16-20 punktów) stopień dostateczny 3 (13-15 punktów) stopień dopuszczający 2 (11-12 punktów) stopień niedostateczny 1 (10-1 punktów) HIERARCHIA WAŻNOŚCI OPANOWANIA PRZEZ UCZNIA PROBLEMÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA JAKOŚĆ WYKONANIA ARTYSTYCZNEGO NA EGZAMINIE PROMOCYJNYM INSTRUMENTY SMYCZKOWE Podczas oceniania w trakcie egzaminu promocyjnego komisja bierze pod uwagę: - jako najważniejsze 1. Postawa przy graniu, aparat gry. 2. Intonacja. 3. Dźwięk, estetyka brzmienia. - jako bardzo ważne 1. Prawidłowe opanowanie tekstu (opanowanie pamięciowe, artykulacja, dynamika, frazowanie, rytmika i tempo utworu ). 2. Umiejętności techniczne ( zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi dla każdej klasy opisanymi szczegółowo w PSO ). 3. Zgodność interpretacji z budową formalną utworu, stylowość i artystyczne walory wykonania.

4 - jako ważne 1. Koncentracja. 2. Ekspresja estradowa. 3. Zachowanie się na scenie. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA NA EGZAMINIE PROMOCYJNYM Klasa I/ 6, I/4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program klas wyższych. Ocena bardzo dobra - prawidłowy aparat gry - bezbłędne czytanie tekstu - dobra intonacja, rytm - wrażliwość na dźwięk - bezbłędne opanowanie pamięciowe utworów - systematyczna praca Ocena dobra - drobne błędy w aparacie gry, ale nie rażące - brak precyzji w czytaniu tekstu - dobra intonacja, rytm - usterki pamięciowe - praca nie zawsze systematyczna Ocena dostateczna - liczne błędy w tekście - brak reakcji na błędy intonacyjne - mała wrażliwość na jakość dźwięku - realizacja utworów bardzo wydłużona w czasie - brak postępów w nauce Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Klasa II/6, I/4 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżniający się indywidualnością artystyczną i realizujący program wyższych klas. Ocena bardzo dobra - prawidłowy aparat gry - bezbłędne odczytanie tekstu muzycznego - wrażliwość na dźwięk - właściwe frazowanie, gra przekonywująca - bardzo dobre opanowanie pamięciowe utworu - systematyczna praca Ocena dobra - aparat gry nie dość swobodny - wrażliwość na dźwięk

5 - odczytanie tekstu z drobnymi błędami - frazowanie, dynamika nie do końca realizowane - drobne usterki pamięciowe - realizacja utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna Ocena dostateczna - wyraźne braki techniczne i aparatowe - tekst odczytany z licznymi błędami - mała wrażliwość na dźwięk - nerwowość gry - słabe opanowanie pamięciowe utworów - realizacja utworów o najniższym stopniu trudności w czasie bardzo wydłużona Ocena dopuszczająca - nieprawidłowy aparat gry - niezgodność z tekstem muzycznym - brak wrażliwości na intonację i dźwięk - słaba pamięć muzyczna - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Klasa III/6, II/4 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżniający się indywidualnością artystyczną i realizujący program wyższych klas. Ocena bardzo dobra - swobodny aparat gry, dobre współdziałanie obu rąk - precyzja wykonawcza intonacyjna, rytmiczna - wrażliwość na dźwięk, ładna wibracja - właściwe frazowanie i tempo - bardzo dobre opanowanie pamięciowe utworów - opanowanie estradowe - systematyczna, świadoma praca Ocena dobra - brak swobody w aparacie gry - drobne błędy w tekście - drobne usterki intonacyjne, brak precyzji rytmicznej - mniejsza wrażliwość na dźwięk - realizacja utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna Ocena dostateczna - duże braki w aparacie gry, ogólne problemy manualne - liczne błędy w tekście

6 - gra brzydka, brak wrażliwości na dźwięk - gra chaotyczna i nerwowa - problemy pamięciowe - realizacja utworów o najniższym stopniu trudności, wydłużona w czasie - brak systematycznej pracy Ocena dopuszczająca - nieprawidłowy aparat gry - niezgodność z tekstem muzycznym - brak wrażliwości na dźwięk - brak wyczucia frazy - realizacja utworów z klasy niższej - brak postępów w nauce Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Klasa IV/6, II/4 Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program klas wyższych, ponadto wykazujący się osiągnięciami na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Ocena bardzo dobra - swobodny aparat gry - bezbłędne czytanie tekstu - precyzja intonacyjna, rytmiczna - wrażliwość na dźwięk, właściwe frazowanie i artykulacja - właściwe tempo, zaplanowana dynamika - gra przekonywująca - bezbłędne opanowanie pamięciowe - opanowanie estradowe - systematyczna, świadoma praca Ocena dobra - aparat gry nie dość swobodny - drobne błędy w odczytaniu tekstu - mniejsza wrażliwość na dźwięk - mniej dokładna realizacja artykulacji, frazowania - drobne usterki pamięciowe - średni stopień trudności realizowanych utworów - praca nie zawsze systematyczna Ocena dostateczna - liczne błędy w tekście - problemy z rytmem i z utrzymaniem metrum - gra bez wyrazu - nerwowość gry - słabe opanowanie pamięciowe - realizacja utworów o najniższym stopniu trudności

7 - brak systematycznej pracy Ocena dopuszczająca - sztywny aparat gry, wyraźne problemy manualne - niedostatki słuchowe, zła intonacja, zaburzenia rytmiczne - brak świadomości gry - nerwowość gry - realizacja utworów z klasy niższej - brak postępów w nauce Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Klasa V/6, III/4 Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program klas wyższych, ponadto wykazujący się osiągnięciami na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Ocena bardzo dobra - swobodny aparat gry, dobre współdziałania obu rąk - bezbłędne odczytanie tekstu - precyzja wykonawcza frazowanie, właściwe tempa - wrażliwość na dźwięk - bardzo dobre opanowanie pamięciowe - opanowanie estradowe - świadoma i systematyczna praca Ocena dobra - aparat gry w miarę swobodny - drobne błędy w odczytaniu tekstu - zbyt wolna reakcja na usterki intonacyjne - mała wrażliwość na jakość dźwięku - realizacja utworów o średnim stopniu trudności - niezbyt systematyczna praca - opanowanie estradowe - wydłużony czas realizacji utworów Ocena dostateczna - widoczne mankamenty w aparacie gry, brak korelacji obu rąk - tekst odczytany z licznymi błędami - mała wrażliwość na dźwięk, frazowanie, dynamikę - nerwowość gry - problemy z opanowaniem pamięciowym utworów - realizacja programu o najniższym stopniu trudności - brak pracy domowej Ocena dopuszczająca - zły aparat gry, problemy manualne powodujące usztywnienie aparatu gry -niezgodności w tekście

8 - zupełny brak wrażliwości na intonację, brak potrzeby frazowania, zaburzenia rytmiczne i metryczne - gra chaotyczna, brak możliwości opanowania pamięciowego programu - realizacja zaniżonego programu - praca bardzo niesystematyczna - brak postępów w nauce Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Klasa VI/6, IV/4 Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program klas wyższych, ponadto wykazujący się osiągnięciami na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Ocena bardzo dobra - swobodny aparat gry - bezbłędne odczytanie tekstu - precyzja wykonawcza, wyczucie frazy, różna artykulacja, właściwe tempa - gra przekonywująca - bezbłędne opanowanie pamięciowe - opanowanie estradowe - program o najwyższym stopniu trudności dla danej klasy - systematyczna, świadoma praca Ocena dobra - tekst odczytany z drobnymi błędami - zbyt mała swoboda aparatu gry - zbyt mała wrażliwość na dźwięk - reakcja na błędy intonacji zbyt wolna - niezbyt dokładnie realizowane frazowanie, artykulacja i dynamika - realizacja programu o średnim stopniu trudności - drobne potknięcia pamięciowe Ocena dostateczna - widoczne usztywnienie aparatu gry - tekst odczytany bardzo niedokładnie - gra chaotyczna - mała wrażliwość na dźwięk, frazę - słabe opanowanie pamięciowe - realizacja programu o najniższym stopniu trudności bardzo wydłużona w czasie - brak systematycznej pracy Ocena dopuszczająca - widoczne nieprzystosowanie do instrumentu - bardzo słabo odczytany tekst - brak wrażliwości na intonację, dźwięk, wyczucie frazy

9 - gra bardzo chaotyczna z dużymi lukami pamięci - program realizowany z klasy niższej - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce i szans na rozwój Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 6. Dodatkowe zadania podlegające ocenie. - uczeń może zastać dodatkowo oceniony: za wszelkie pozytywne przejawy aktywności podczas zajęć lekcyjnych za inicjatywę przy organizacji lub uczestnictwo w dodatkowych imprezach artystycznych na terenie szkoły bądź poza nią. 7. Częstotliwość wystawiania ocen. Uczeń otrzymuje ocenę: - dwa razy w roku semestralną - z przesłuchań technicznych - z przesłuchania półrocznego - końcoworoczną (w klasie pierwszej ocenę ustala nauczyciel, w klasach wyższych ocena ustalana jest na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego) - miesięczną: ocena miesięczna wynika z ocen cząstkowych (zalecane jest stawianie ocen z każdej lekcji lub ocen tygodniowych). 8. Warunki nadrobienia braków z przyczyn losowych. - przesłuchania i egzaminy w innych, ustalonych z dyrekcją terminach - rozłożenie nauki na 2 lata w uzasadnionych przypadkach 9. Prawa ucznia w procesie oceniania. Uczeń ma prawo: - zapoznać się z kryteriami oceniania - zapoznać się z wymogami edukacyjnymi na dany etap kształcenia - poprawy oceny (nie dotyczy egzaminu promocyjnego z instrumentu) - zapoznania się z proponowaną oceną semestralną (nie dotyczy semestru w którym odbywa się egzamin promocyjny) - nie oceniania go podczas zajęć lekcyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji losowych (np. choroba dziecka) - poszanowania godności

10 - życzliwego, przedmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym w ramach ogólnie przyjętych norm etycznych - rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu muzycznego a w szczególności w dziedzinie gry na skrzypcach. WYMAGANIA EDUKACYJNE ALTÓWKA klasa I 1. Znajomość budowy instrumentu i smyczka oraz umiejętność przygotowania instrumentu do gry - uczeń zna nazwy większości części instrumentu i smyczka, zasady dotyczące zakładania i zdejmowania podpórki, napinania, rozluźniania oraz smarowania smyczka kalafonią - uczeń zna nazwy poszczególnych części instrumentu i smyczka, umie z pomocą nauczyciela napiąć i rozluźnić smyczek - uczeń umie nazwać większość części instrumentu i smyczka, założyć i zdjąć podpórkę, napiąć, rozluźnić oraz smarować smyczek kalafonią - uczeń umie nazwać wszystkie części instrumentu i smyczka, samodzielnie zakłada i zdejmuje podpórkę, napina, rozluźnia oraz smaruje smyczek kalafonią 2. Postawa, aparat gry oraz biegłość techniczna - uczeń zna zasady dotyczące prawidłowego trzymania instrumentu i smyczka, pojęcia: prostopadłość prowadzenia smyczka, ruch jednostkowy, technika przygotowawcza prawej ręki, zasady dotyczące stawiania palców i próbuje wspólnie z nauczycielem prawidłowo stawiać palce lewej ręki - uczeń jest zainteresowany stosowaniem zasad dotyczących prawidłowej postawy oraz prawidłowego trzymania instrumentu i smyczka, rozumie pojęcie technika przygotowawcza, stosuje ruch jednostkowy podczas gry, zna pojęcia: technika przygotowawcza i ruch sterujący lewej ręki oraz z pomocą nauczyciela prawidłowo stawia palce w I pozycji, właściwie stosując układ naturalny lewej ręki, umie obniżyć 2 palec - uczeń umie z pomocą nauczyciela przyjąć prawidłową postawę oraz prawidłowo trzymać instrument i smyczek, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je z pomocą nauczyciela podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, legato i portato po 2 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, praktycznie stosuje technikę przygotowawczą oraz ruch sterujący lewej ręki, swobodnie stawia palce lewej ręki w różnych układach samodzielnie i z niewielką pomocą nauczyciela - uczeń umie samodzielnie przyjąć prawidłową postawę oraz prawidłowo trzymać instrument i smyczek oraz odczuwa napięcie i rozluźnienie mięśni podczas gry, prawidłowo zmienia kierunek prowadzenia smyczka, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i

11 symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, legato i portato po 2-4 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, samodzielnie stosuje technikę przygotowawczą i ruch sterujący lewej ręki, samodzielnie doskonali technikę palcową, gra flażolety naturalne, umie grać w pozycjach I- III, swobodnie gra flażolety naturalne, prawidłowo realizuje podstawowe ozdobniki 3. Precyzja wykonania oraz walory artystyczne występu - uczeń dostatecznie reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, zna pojęcia: forte, piano, repetycja, zakończenie utworu oraz ich graficzny zapis, nie przyswoił większości zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, umie z widocznymi błędami wykonać utwór z akompaniamentem - uczeń dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, rozumie pojęcia: forte, piano, repetycja, zakończenie utworu oraz umie je realizować podczas gry, nie przyswoił większości zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, lecz wykazuje chęć poprawienia niedociągnięć, umie z niewielkimi błędami wykonać utwór z akompaniamentem - uczeń bardzo dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, prawidłowo realizuje różnice dynamiczne oraz repetycje, nie przyswoił w pełni zasad obycia estradowego, lecz zna zasady dotyczące zachowania na estradzie próbuje realizować je w praktyce, jest punktualny, dotrzymuje terminów i właściwie dobiera strój na występ, umie pokazać początek i koniec utworu oraz realizuje dynamikę podczas gry z akompaniamentem - uczeń wzorcowo reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, w sposób muzykalny realizuje różnice dynamiczne i repetycje zgodnie z budową frazy, zna zasady dotyczące zachowania na estradzie i stara się je realizować w praktyce, ściśle dotrzymuje terminów prób i występów, właściwie dobiera strój, a jego zachowanie podczas występu nie budzi zastrzeżeń, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę oraz umie bezbłędnie wykonać utwór z akompaniamentem 4. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego - uczeń z pomocą nauczyciela określa wartości nut i pauz - uczeń zna wartości nut i pauz - uczeń dobrze zna wartości rytmiczne nut i pauz, potrafi z pomocą nauczyciela odczytać nieskomplikowany tekst nutowy - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego z niewielkimi błędami 5. Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania - uczeń jest zainteresowany uwagami nauczyciela - uczeń jest zainteresowany uwagami nauczyciela, próbuje realizować wprowadzane elementy techniki gry oraz ćwiczy przerabiany repertuar

12 - uczeń chętnie ćwiczy wspólnie z nauczycielem przerabiane elementy techniki gry i repertuar oraz angażuje się w naukę gry na instrumencie - uczeń samodzielnie notuje uwagi i wskazówki, chętnie ćwiczy wspólnie z nauczycielem oraz stara się zrealizować wszystkie elementy gry podczas samodzielnej pracy 6. Znajomość literatury przedmiotu - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający kontynuację nauki w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry oraz opanował literaturę w stopniu umożliwiającym szybkie postępy w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry oraz opanował literaturę w stopniu rokującym szybkie postępy w klasach programowo wyższych oraz dalsze kształcenie w szkole wyższego stopnia klasa II 1. Znajomość budowy instrumentu i smyczka oraz umiejętność przygotowania instrumentu do gry - uczeń zna nazwy poszczególnych części instrumentu i smyczka, zasady dotyczące zakładania i zdejmowania podpórki, napinania, rozluźniania oraz smarowania smyczka kalafonią - uczeń umie nazwać niektóre części instrumentu i smyczka, zna zasady dotyczące zakładania i zdejmowania podpórki, napinania, rozluźniania oraz smarowania smyczka kalafonią oraz umie z pomocą nauczyciela napiąć i rozluźnić smyczek - uczeń umie nazwać większość części instrumentu i smyczka, założyć i zdjąć podpórkę, napiąć, rozluźnić oraz smarować smyczek kalafonią - uczeń umie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz zna ich rolę w procesie powstawania dźwięku, samodzielnie zakłada i zdejmuje podpórkę, napina, rozluźnia oraz smaruje smyczek kalafonią 2. Postawa, aparat gry oraz biegłość techniczna - uczeń zna zasady dotyczące prawidłowego trzymania instrumentu i smyczka, rozumie pojęcia: prostopadłość prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza prawej ręki, stosuje ruch jednostkowy podczas gry, zna pojęcia: technika przygotowawcza i ruch sterujący lewej ręki oraz z pomocą nauczyciela prawidłowo stawia palce w I pozycji, właściwie stosując układ naturalny lewej ręki, umie obniżyć 2 palec

13 - uczeń umie z pomocą nauczyciela przyjąć prawidłową postawę oraz prawidłowo trzymać instrument i smyczek, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je z pomocą nauczyciela podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, lgato i portato po 2 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, praktycznie stosuje technikę przygotowawczą oraz ruch sterujący lewej ręki, swobodnie stawia palce lewej ręki w różnych układach samodzielnie i z niewielką pomocą nauczyciela - uczeń umie samodzielnie przyjąć prawidłową postawę oraz prawidłowo trzymać instrument i smyczek oraz odczuwa napięcie i rozluźnienie mięśni podczas gry, prawidłowo zmienia kierunek prowadzenia smyczka, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je w stopniu elementarnym podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, legato i portato po 2-4 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, swobodnie gra w I pozycji, rozumie zasady dotyczące prawidłowego stawiania palców, prawidłowo gra flażolety naturalne - trzymanie instrumentu i smyczka umożliwia prawidłowe ustawienie aparatu gry w dalszym etapie kształcenia, uczeń prowadzi smyczek prostopadle do struny, stosuje płaszczyzny, symetrię i technikę przygotowawczą podczas prowadzenia smyczka oraz różnorodne smyczkowania: détaché, portato, legato po 2-6 nut, gra w pozycjach I-III, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji oraz stosuje je podczas gry, swobodnie gra flażolety naturalne swobodnie gra flażolety naturalne, swobodnie realizuje podstawowe ozdobniki, prawidłowo wibruje dźwięki o długich wartościach rytmicznych 3. Precyzja wykonania oraz walory artystyczne występu - uczeń dostatecznie reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, rozumie pojęcia: forte, piano, repetycja, zakończenie utworu oraz umie je realizować podczas gry, nie przyswoił większości zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, umie z niewielkimi błędami wykonać utwór z akompaniamentem - uczeń dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, prawidłowo realizuje różnice dynamiczne oraz repetycje, nie przyswoił większości zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, lecz wykazuje chęć poprawienia niedociągnięć, umie pokazać początek i koniec utworu oraz realizuje dynamikę podczas gry z akompaniamentem - uczeń bardzo dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, w sposób muzykalny realizuje różnice dynamiczne i repetycje zgodnie z budową frazy, nie przyswoił w pełni zasad obycia estradowego, lecz zna zasady dotyczące zachowania na estradzie próbuje realizować je w praktyce, jest punktualny, dotrzymuje terminów i właściwie dobiera strój na występ, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu oraz dostraja intonację do drugiego instrumentu - uczeń wzorcowo reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, samodzielnie realizuje różnice dynamiczne i repetycje zgodnie z budową frazy, zna zasady dotyczące zachowania na estradzie i stara się je realizować w praktyce, ściśle dotrzymuje terminów prób i występów, właściwie dobiera strój, a jego zachowanie podczas występu nie budzi zastrzeżeń, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę oraz umie bezbłędnie wykonać utwór z akompaniamentem

14 4. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego - uczeń zna wartości nut i pauz - uczeń dobrze zna wartości rytmiczne nut i pauz, potrafi z pomocą nauczyciela odczytać nieskomplikowany tekst nutowy - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym bezbłędne odczytanie wspólnie z nauczycielem nieskomplikowanego tekstu nutowego - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędnie odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego 5. Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania - uczeń jest zainteresowany uwagami nauczyciela, próbuje realizować wprowadzane elementy techniki gry oraz przerabiany repertuar - uczeń wspólnie z nauczycielem notuje uwagi, ćwiczy wybrane zagadnienia oraz w sposób zaangażowany próbuje je realizować - uczeń samodzielnie notuje uwagi i wskazówki, chętnie ćwiczy wspólnie z nauczycielem oraz stara się zrealizować wszystkie elementy gry podczas samodzielnej pracy - uczeń realizuje uwagi nauczyciela oraz unika popełniania błędów podczas samodzielnej pracy 6. Znajomość literatury przedmiotu - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający kontynuację nauki w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry oraz opanował literaturę w stopniu umożliwiającym szybkie postępy w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry oraz opanował literaturę w stopniu rokującym szybkie postępy w klasach programowo wyższych oraz dalsze kształcenie w szkole wyższego stopnia

15 klasa III 1. Znajomość budowy instrumentu i smyczka oraz umiejętność przygotowania instrumentu do gry - uczeń umie nazwać większość części instrumentu i smyczka, zna zasady dotyczące zakładania i zdejmowania podpórki, napinania, rozluźniania oraz smarowania smyczka kalafonią - uczeń umie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka, napiąć, rozluźnić oraz smarować smyczek kalafonią - uczeń umie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz zna ich rolę w procesie powstawania dźwięku, samodzielnie zakłada i zdejmuje podpórkę, napina, rozluźnia oraz smaruje smyczek kalafonią - uczeń umie bezbłędnie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz umie określić ich rolę w procesie powstawania dźwięku, zna zasady dotyczące czyszczenia i konserwacji instrumentu i smyczka 2. Postawa, aparat gry oraz biegłość techniczna - uczeń umie z pomocą nauczyciela przyjąć prawidłową postawę oraz prawidłowo trzymać instrument i smyczek, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je z pomocą nauczyciela podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, lgato i portato po 2 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, praktycznie stosuje technikę przygotowawczą oraz ruch sterujący lewej ręki, swobodnie stawia palce lewej ręki w różnych układach samodzielnie i z niewielką pomocą nauczyciela - uczeń umie samodzielnie przyjąć prawidłową postawę oraz prawidłowo trzymać instrument i smyczek oraz odczuwa napięcie i rozluźnienie mięśni podczas gry, prawidłowo zmienia kierunek prowadzenia smyczka, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je w stopniu elementarnym podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, legato i portato po 2-4 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, gra w pozycjach I-III oraz zna zasady dotyczące zmian pozycji, stosuje ruch sterujący lewej ręki, prawidłowo gra flażolety naturalne, prawidłowo realizuje podstawowe ozdobniki - trzymanie instrumentu i smyczka umożliwia prawidłowe ustawienie aparatu gry w dalszym etapie kształcenia, uczeń prowadzi smyczek prostopadle do struny, stosuje płaszczyzny, symetrię i technikę przygotowawczą podczas prowadzenia smyczka oraz różnorodne smyczkowania: détaché, portato, legato po 2-6 nut, gra w pozycjach I-III, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji oraz stosuje je podczas gry, swobodnie stosuje ruch sterujący, swobodnie gra flażolety naturalne, swobodnie realizuje podstawowe ozdobniki, prawidłowo wibruje dźwięki o długich wartościach rytmicznych - uczeń opanował prawidłową postawę, prawidłowo trzyma instrument i smyczek podczas gry oraz umie wydobyć dźwięk przy zachowaniu swobodnego aparatu gry, gra całym smyczkiem oraz jego poszczególnymi częściami przy zachowaniu prawidłowego układu lewej i prawej

16 ręki (prostopadłość i płaszczyzny prowadzenia oraz podział smyczka), stosuje smyczkowania: détaché, martelé, portato, legato po 2-6 nut, umie prawidłowo grać po dwóch strunach i łamać akordy, gra w pozycjach I-VI, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji oraz umie prawidłowo zmieniać pozycje podczas gry przy zachowaniu swobody lewej ręki, swobodnie gra flażolety naturalne oraz gra proste flażolety sztuczne, swobodnie realizuje podstawowe ozdobniki oraz różnicuje ich wykonanie w zależności od stylu, swobodnie wibruje dźwięki o długich wartościach rytmicznych 3. Precyzja wykonania oraz walory artystyczne występu - uczeń dostatecznie reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, rozumie pojęcia: forte, piano, repetycja, zakończenie utworu oraz umie je realizować podczas gry, nie przyswoił większości zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, lecz wykazuje chęć poprawienia niedociągnięć, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu - uczeń dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, prawidłowo realizuje realizuje różnice dynamiczne oraz repetycje, nie przyswoił w pełni podstawowych zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, lecz wykazuje chęć poprawienia niedociągnięć, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu oraz dostraja intonację do drugiego instrumentu - uczeń bardzo dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, w sposób muzykalny realizuje różnice dynamiczne i repetycje zgodnie z budową frazy, zna zasady dotyczące zachowania na estradzie i stara się je realizować w praktyce, ściśle dotrzymuje terminów prób i występów, właściwie dobiera strój, a jego zachowanie podczas występu nie budzi większych zastrzeżeń, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu przy zachowaniu precyzyjnej intonacji - uczeń wzorcowo reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, samodzielnie realizuje różnice dynamiczne i repetycje zgodnie z budową frazy, przyswoił podstawowe elementy obycia estradowego i praktycznie je stosuje podczas występu, umie precyzyjnie wykonać utwór, pokazać jego początek i koniec oraz zmiany agogiczne, realizuje dynamikę i dostraja intonację do drugiego instrumentu 4. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego - uczeń zna wartości nut i pauz - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym bezbłędne odczytanie wspólnie z nauczycielem nieskomplikowanego tekstu nutowego - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego z niewielkimi błędami - uczeń zna notację w kluczu altowym i wiolinowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędnie odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego

17 5. Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania - uczeń wspólnie z nauczycielem notuje uwagi, ćwiczy wybrane zagadnienia oraz w sposób zaangażowany próbuje je realizować - uczeń samodzielnie notuje uwagi i wskazówki, chętnie ćwiczy wspólnie z nauczycielem oraz stara się zrealizować wszystkie elementy gry podczas samodzielnej pracy - uczeń realizuje uwagi nauczyciela oraz unika popełniania błędów podczas samodzielnej pracy - uczeń umie samodzielnie pracować nad utworem oraz świadomie korygować błędy podczas samodzielnej pracy, bardzo chętnie współpracuje z nauczycielem 6. Znajomość literatury przedmiotu - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający kontynuację nauki w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry oraz opanował literaturę w stopniu umożliwiającym szybkie postępy w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry oraz opanował literaturę w stopniu rokującym szybkie postępy w klasach programowo wyższych oraz dalsze kształcenie w szkole wyższego stopnia klasa IV 1. Znajomość historii i budowy instrumentu, umiejętność strojenia i przygotowania instrumentu do gry oraz znajomość zasad dotyczących czyszczenia i konserwacji instrumentu - uczeń umie nazwać większość części instrumentu i smyczka, umie napiąć, rozluźnić oraz smarować smyczek kalafonią, zna zasady dotyczące strojenia instrumentu - uczeń zna podstawowe wiadomości o historii instrumentu z niewielkimi brakami, umie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz zna ich rolę w procesie powstawania dźwięku, samodzielnie zakłada i zdejmuje podpórkę, napina, rozluźnia oraz smaruje smyczek kalafonią, stroi instrument z pomocą nauczyciela - uczeń zna podstawowe wiadomości o historii instrumentu, umie bezbłędnie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz umie przedstawić ich rolę w procesie powstawania dźwięku, zna zasady dotyczące czyszczenia i konserwacji instrumentu i smyczka, samodzielnie stroi instrument

18 - uczeń pogłębia wiedzę o historii instrumentu oraz potrafi przedstawić wiadomości o historii instrumentu, umie samodzielnie opowiedzieć o poszczególnych częściach instrumentu i smyczka oraz ich wpływie na proces powstawania dźwięku, umie czyścić oraz konserwować instrument i smyczek, szybko i precyzyjnie stroi instrument 2. Postawa, aparat gry oraz biegłość techniczna - uczeń odczuwa napięcie i rozluźnienie mięśni podczas gry, prawidłowo zmienia kierunek prowadzenia smyczka, rozumie pojęcia: prostopadłość, płaszczyzny podział i symetria prowadzenia smyczka, technika przygotowawcza oraz stosuje je w stopniu elementarnym podczas gry, samodzielnie stosuje smyczkowania: détaché, legato i portato po 2-4 nuty oraz smyczkowanie naprzemienne, gra w pozycjach I-III, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji i pracy lewej ręki oraz stosuje je podczas gry, realizuje podstawowe ozdobniki z niewielkimi błędami, prawidłowo wibruje dźwięki o długich wartościach rytmicznych - trzymanie instrumentu i smyczka umożliwia prawidłowe ustawienie aparatu gry w dalszym etapie kształcenia, uczeń prowadzi smyczek prostopadle do struny, stosuje płaszczyzny, symetrię i technikę przygotowawczą podczas prowadzenia smyczka oraz różnorodne smyczkowania: détaché, portato, legato po 2-6 nut, gra w pozycjach I-IV, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji i pracy lewej ręki oraz stosuje je podczas gry, gra flażolety naturalne, prawidłowo realizuje podstawowe ozdobniki, swobodnie wibruje dźwięki o długich i średnich wartościach rytmicznych, gra rozłożone dwudźwięki i proste akordy - uczeń opanował prawidłową postawę, prawidłowo trzyma instrument i smyczek podczas gry oraz umie wydobyć dźwięk przy zachowaniu swobodnego aparatu gry, gra całym smyczkiem oraz jego poszczególnymi częściami przy zachowaniu prawidłowego układu lewej i prawej ręki (prostopadłość i płaszczyzny prowadzenia oraz podział smyczka), stosuje smyczkowania: détaché, martelé, portato, legato po 2-6 nut, umie prawidłowo grać po dwóch strunach i łamać akordy, gra w pozycjach I-VI, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji i pracy lewej ręki oraz umie prawidłowo zmieniać pozycje podczas gry, swobodnie gra flażolety naturalne, swobodnie realizuje podstawowe ozdobniki oraz różnicuje ich wykonanie w zależności od stylu, swobodnie wibruje dźwięki o różnych wartościach rytmicznych, różnicuje wibrację w zależności od stylu i charakteru utworu, prawidłowo gra dwudźwięki i akordy - uczeń stoi swobodnie oraz prawidłowo trzyma instrument i smyczek podczas gry, posługuje się smyczkiem przy zachowaniu prawidłowego układu rąk, dbając o jakość i barwę dźwięku, płynnie zmienia płaszczyzny i kierunek prowadzenia smyczka, stosuje smyczkowania: détaché, martelé, portato, legato po 4-12 nut, sautillé, gra dwudźwięki i akordy, swobodnie gra w pozycjach I-VI oraz umie prawidłowo zmieniać pozycje, swobodnie gra flażolety naturalne oraz sztuczne, samodzielnie doskonali i tworzy ornamentykę w utworze, poszukuje źródeł dotyczących stylowego ich wykonywania, prawidłowo realizuje podstawowe ozdobniki oraz różnicuje ich wykonanie w zależności od stylu, swobodnie gra dwudźwięki i akordy 3. Precyzja wykonania oraz walory artystyczne występu - uczeń dostatecznie reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, realizuje różnice dynamiczne zgodnie z budową frazy, nie przyswoił w pełni podstawowych zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, lecz wykazuje chęć poprawienia niedociągnięć, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w

19 stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu oraz dostraja intonację do drugiego instrumentu - uczeń dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, realizuje różnice dynamiczne i agogiczne zgodnie z budową frazy, zna zasady dotyczące zachowania na estradzie i stara się je realizować w praktyce, ściśle dotrzymuje terminów prób i występów, właściwie dobiera strój, a jego zachowanie podczas występu nie budzi większych zastrzeżeń, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu przy zachowaniu precyzyjnej intonacji - uczeń bardzo dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, prawidłowo frazuje uwzględniając zmiany agogiki i dynamiki oraz budowę formalną utworu, przyswoił podstawowe elementy obycia estradowego i praktycznie je stosuje podczas występu, umie pokazać początek i koniec utworu, zmiany agogiczne, realizuje dynamikę oraz dostraja intonację do drugiego instrumentu - uczeń wzorcowo reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, swobodnie frazuje, dobrze przyswoił elementy obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu nie budzi zastrzeżeń, umie precyzyjnie i sugestywnie pokazać początek i koniec utworu, zmiany agogiczne, realizuje dynamikę oraz błyskawicznie dostraja intonację do drugiego instrumentu dbając o precyzję wykonania 4. Znajomość notacji, umiejętność samodzielnego odczytania i opracowania tekstu nutowego oraz gra a vista - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym odczytanie wspólnie z nauczycielem nieskomplikowanego tekstu nutowego, umie mimo niedociągnięć intonacyjnych i rytmicznych odczytać a' vista w tempie wolnym łatwy utwór - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego z niewielkimi błędami, umie z niewielkimi błędami zagrać a' vista tempie wolnym łatwy utwór, umie z pomocą nauczyciela opracować pod względem techniczno-wykonawczym utwór o niskim poziomie trudności - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędnie odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego, umie prawidłowo zagrać a' vista tempie wolnym łatwy utwór, zachowując poprawną intonację i precyzję rytmiczną, umie samodzielnie opracować pod względem techniczno-wykonawczym utwór o niskim poziomie trudności - uczeń zna notację w kluczu altowym i wiolinowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędne odczytanie tekstu nutowego o niskim i średnim stopniu trudności, umie prawidłowo zagrać a' vista tempie wolnym utwór o niskim i średnim poziomie trudności, zachowując poprawną intonację i precyzję rytmiczną, umie samodzielnie opracować pod względem techniczno-wykonawczym utwór o niskim i średnim poziomie trudności

20 5. Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania - uczeń samodzielnie notuje uwagi i wskazówki, chętnie ćwiczy wspólnie z nauczycielem oraz stara się zrealizować wszystkie elementy gry podczas samodzielnej pracy - uczeń realizuje uwagi nauczyciela oraz unika popełniania błędów podczas samodzielnej pracy - uczeń umie samodzielnie pracować nad utworem oraz świadomie korygować błędy podczas samodzielnej pracy, bardzo chętnie współpracuje z nauczycielem - uczeń umie samodzielnie pracować nad utworem oraz szybko korygować błędy podczas samodzielnej pracy, przyjmuje i realizuje wskazówki nauczyciela 6. Znajomość literatury przedmiotu - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający kontynuację nauki w klasie programowo wyższej - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający prawidłowe ustawienie aparatu gry - uczeń opanował literaturę w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie w szkole wyższego stopnia - uczeń opanował literaturę w stopniu pozwalającym na prawidłowy rozwój i kontynuowanie nauki w szkole wyższego stopnia klasa V 1. Znajomość historii i budowy instrumentu, umiejętność strojenia i przygotowania instrumentu do gry oraz znajomość zasad dotyczących czyszczenia i konserwacji instrumentu - uczeń zna z niewielkimi brakami podstawowe wiadomości o historii instrumentu, umie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz zna ich rolę w procesie powstawania dźwięku, samodzielnie zakłada i zdejmuje podpórkę, napina, rozluźnia oraz smaruje smyczek kalafonią, stroi instrument z pomocą nauczyciela - uczeń zna podstawowe wiadomości o historii instrumentu, umie bezbłędnie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz umie przedstawić ich rolę w procesie powstawania dźwięku, zna zasady dotyczące czyszczenia i konserwacji instrumentu i smyczka, samodzielnie stroi instrument - uczeń potrafi przedstawić wiadomości o historii instrumentu, umie samodzielnie opowiedzieć o poszczególnych częściach instrumentu i smyczka oraz ich wpływie na proces powstawania dźwięku, samodzielnie czyści i konserwuje instrument i smyczek, precyzyjnie stroi instrument - uczeń samodzielnie pogłębia wiedzę o historii instrumentu, zna nazwy podstawowych materiałów służących do budowy instrumentu oraz ich wpływ na powstawanie dźwięku, ma

21 wyrobiony nawyk czyszczenia i konserwacji instrumentu i smyczka, szybko i precyzyjnie stroi instrument 2. Postawa, aparat gry oraz biegłość techniczna - trzymanie instrumentu i smyczka umożliwia prawidłowe ustawienie aparatu gry w dalszym etapie kształcenia, uczeń prowadzi smyczek prostopadle do struny, stosuje płaszczyzny, symetrię i technikę przygotowawczą podczas prowadzenia smyczka oraz różnorodne smyczkowania: détaché, portato, legato po 2-6 nut, gra w pozycjach I-IV, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji i pracy lewej ręki oraz stosuje je podczas gry, gra flażolety naturalne, realizuje podstawowe ozdobniki z niewielkimi błędami, prawidłowo wibruje dźwięki o długich wartościach rytmicznych, gra rozłożone dwudźwięki i proste akordy - uczeń opanował prawidłową postawę, prawidłowo trzyma instrument i smyczek podczas gry oraz umie wydobyć dźwięk przy zachowaniu swobodnego aparatu gry, gra całym smyczkiem oraz jego poszczególnymi częściami przy zachowaniu prawidłowego układu lewej i prawej ręki (prostopadłość i płaszczyzny prowadzenia oraz podział smyczka), stosuje smyczkowania: détaché, martelé, portato, legato po 2-6 nut, umie prawidłowo grać po dwóch strunach, gra w pozycjach I-VI, rozumie zasady dotyczące zmian pozycji i pracy lewej ręki oraz umie prawidłowo zmieniać pozycje podczas gry, swobodnie gra flażolety naturalne, prawidłowo realizuje podstawowe ozdobniki, swobodnie wibruje dźwięki o długich wartościach rytmicznych, gra proste dwudźwięki i akordy - uczeń stoi swobodnie oraz prawidłowo trzyma instrument i smyczek podczas gry, posługuje się smyczkiem przy zachowaniu prawidłowego układu rąk, dbając o jakość i barwę dźwięku, płynnie zmienia płaszczyzny i kierunek prowadzenia smyczka, stosuje smyczkowania: détaché, martelé, portato, legato po 4-12 nut, sautillé, umie prawidłowo grać po dwóch strunach i łamać akordy, swobodnie gra flażolety naturalne oraz gra proste flażolety sztuczne, prawidłowo realizuje podstawowe ozdobniki oraz różnicuje ich wykonanie w zależności od stylu, swobodnie wibruje dźwięki o długich i średnich wartościach rytmicznych, prawidłowo gra dwudźwięki i akordy - uczeń stoi swobodnie i naturalnie oraz balansuje ciałem podczas gry, swobodnie posługuje się smyczkiem, stosuje różne środki techniczne (sul ponticello, sul tasto, ordinario) kontroluje jakość oraz różnicuje barwę dźwięku, swobodnie stosuje smyczkowania: détaché, martelé, portato, legato po 6-12 nut, sautillé, spiccato, swobodnie gra dwudźwięki i akordy, swobodnie gra w pozycjach I-VI oraz swobodnie zmienia pozycje, swobodnie gra flażolety naturalne i sztuczne, swobodnie realizuje ozdobniki, różnicuje ich wykonanie w zależności od stylu i charakteru utworu oraz własnej inwencji, swobodnie wibruje dźwięki o różnych wartościach rytmicznych, różnicuje wibrację w zależności od stylu i charakteru utworu, swobodnie gra dwudźwięki i akordy 3. Precyzja wykonania oraz walory artystyczne występu - uczeń dostatecznie reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, realizuje różnice dynamiczne i agogiczne zgodnie z budową frazy, zna zasady dotyczące zachowania na estradzie i stara się je realizować w praktyce, ściśle dotrzymuje terminów prób i występów, właściwie dobiera strój, a jego zachowanie podczas występu nie budzi większych zastrzeżeń, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu przy zachowaniu precyzyjnej intonacji

22 - uczeń dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, prawidłowo frazuje uwzględniając zmiany agogiki i dynamiki oraz budowę formalną utworu, przyswoił podstawowe elementy obycia estradowego i praktycznie je stosuje podczas występu, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę oraz dostraja intonację do drugiego instrumentu - uczeń bardzo dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, swobodnie frazuje, dobrze przyswoił elementy obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu nie budzi zastrzeżeń, umie precyzyjnie i sugestywnie pokazać początek i koniec utworu, zmiany agogiczne, realizuje dynamikę oraz błyskawicznie dostraja intonację do drugiego instrumentu dbając o precyzję wykonania - uczeń wzorcowo reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, swobodnie realizuje oraz różnicuje frazę, bardzo dobrze przyswoił podstawowe elementy obycia estradowego, swobodnie i naturalnie zachowuje się podczas występu oraz aktywnie uczestniczy w życiu koncertowym szkoły, współpracuje z akompaniatorem podczas występu i wspólnej pracy, realizuje dynamikę i agogikę oraz potrafi reagować na zmianę akustyki i warunków podczas gry, dbając o precyzję wykonania 4. Znajomość notacji, umiejętność samodzielnego odczytania i opracowania tekstu nutowego oraz gra a vista - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego z niewielkimi błędami, umie z niewielkimi błędami zagrać a' vista tempie wolnym łatwy utwór, zachowując poprawną intonację i precyzję rytmiczną, umie z pomocą nauczyciela opracować pod względem techniczno-wykonawczym utwór o niskim poziomie trudności - uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędnie odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego, umie prawidłowo zagrać a' vista tempie wolnym łatwy utwór, zachowując poprawną intonację i precyzję rytmiczną, umie samodzielnie opracować pod względem techniczno-wykonawczym utwór o niskim poziomie trudności - uczeń zna notację w kluczu altowym i wiolinowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędne odczytanie tekstu nutowego o niskim i średnim stopniu trudności, umie prawidłowo zagrać a' vista tempie wolnym utwór o niskim i średnim poziomie trudności, zachowując poprawną intonację i precyzję rytmiczną, umie samodzielnie opracować pod względem techniczno-wykonawczym utwór o niskim i średnim poziomie trudności - uczeń zna notację w kluczu altowym i wiolinowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i bezbłędne odczytanie tekstu nutowego o średnim i dużym stopniu trudności, umie prawidłowo zagrać a' vista tempie wolnym i umiarkowanym utwór o średnim poziomie trudności, zachowując poprawną intonację i precyzję rytmiczną, umie samodzielnie i interesująco pod względem techniczno-wykonawczym opracować utwór o niskim i średnim poziomie trudności

23 5. Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania - uczeń realizuje uwagi nauczyciela oraz unika popełniania błędów podczas samodzielnej pracy - uczeń umie samodzielnie pracować nad utworem oraz świadomie korygować błędy podczas samodzielnej pracy, współpracuje z nauczycielem - uczeń umie samodzielnie pracować nad utworem oraz szybko korygować błędy podczas samodzielnej pracy, przyjmuje i próbuje realizować wskazówki nauczyciela - uczeń umie świadomie pracować nad utworem oraz szybko i skutecznie korygować błędy podczas samodzielnej pracy, ściśle współpracuje z nauczycielem 6. Znajomość literatury przedmiotu - uczeń przerobił w ciągu roku materiał umożliwiający korektę i prawidłowe ustawienie aparatu gry - uczeń opanował literaturę w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie w szkole wyższego stopnia - uczeń opanował literaturę w stopniu pozwalającym na prawidłowy rozwój i kontynuowanie nauki w szkole wyższego stopnia - uczeń opanował literaturę w stopniu pozwalającym rokować szybkie i znaczące postępy w kolejnym etapie kształcenia klasa VI 1. Znajomość historii i budowy instrumentu, umiejętność strojenia i przygotowania instrumentu do gry oraz znajomość zasad dotyczących czyszczenia i konserwacji instrumentu - uczeń zna podstawowe wiadomości o historii instrumentu, umie bezbłędnie nazwać poszczególne części instrumentu i smyczka oraz umie przedstawić ich rolę w procesie powstawania dźwięku, zna zasady dotyczące czyszczenia i konserwacji instrumentu i smyczka, samodzielnie stroi instrument - uczeń potrafi przedstawić wiadomości o historii instrumentu, umie samodzielnie opowiedzieć o poszczególnych częściach instrumentu i smyczka oraz ich wpływie na proces powstawania dźwięku, umie czyścić oraz dbać o instrument i smyczek, precyzyjnie stroi instrument - uczeń pogłębia wiedzę o historii instrumentu, zna nazwy podstawowych materiałów służących do budowy instrumentu oraz ich wpływ na powstawanie dźwięku, ma wyrobiony nawyk czyszczenia i konserwacji instrumentu i smyczka, szybko i precyzyjnie stroi instrument

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych Pomoc uczniowi w nauce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (trąbka-cykl czteroletni) opracował Michał Koniarski Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Cykl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. OGÓLNOKSZTAŁĄCA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kontrabas) opracowanie Grzegorz Kmita Szczecin 2008r. 1. ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (obój) opracował Piotr Kokosiński Szczecin 2008r. 1 Obszary podlegające ocenie: - spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (skrzypce) Opracowała Agnieszka Iżykowska Szczecin grudzień 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY Opracowanie: Grażyna Wójcik Sowińska, Maja Felińska Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotowego systemu oceniania

Cele przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PSM I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH Instrumenty dęte drewniane 1. Obój 2. Flet 3. Klarnet 4. Fagot Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (flet główny) opracowała Iwona Radin-Rutkowska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na flecie ma na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni Klasa I Zadania techniczno -wykonawcze - poprawna postawa przy instrumencie, - poprawny układ palców, - kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (gitara) opracowanie Beata Vykysala, Przemysław Bielec Szczecin 2008r. 1. Cele nauczania Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI KLASA PIERWSZA Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec, prostolinijne prowadzenie smyczka, program Program: dwa ćwiczenia na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (waltornia) opracował Dawid Kostrzewa Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na waltorni ma na celu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st.

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. Wymagania edukacyjne dla klasy I - skrzypce -sposoby konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia instrumentu, umiejętność współpracy z akompaniatorem,

Bardziej szczegółowo

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I - altówka Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać altówkę pod brodą - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (fortepian główny) opracował Ewa Morawska- Mikulska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na fortepianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SEKCJI INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach FORTEPIAN I i II st. Podstawa prawna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Klasa V/6 -budowa gitary, akcesoria, podstawowe informacje o zasadach prawidłowego użytkowania instrumentu -kształtowanie prawidłowej postawy ucznia podczas

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kształcenie słuchu) opracowała: Sylwia Bagińska Szczecin 2008r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania z muzyki 1 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03 2007r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnętrzny system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY Klasa I Sprawdzenie i ewentualna korekta aparatu gry i postawy przy instrumencie: - swoboda rąk - rozluźnienie mięśni - analiza procesów towarzyszących tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (akordeon główny-cykl sześcioletni) opracował Janusz Pszeniczka Szczecin 2008r. Nauczanie gry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. FORTEPIAN DODATKOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA W KLASACH I III OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Opracował: mgr Piotr Wczasek Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania napisane

Bardziej szczegółowo

Gitara program nauczania

Gitara program nauczania Gitara program nauczania Kl. I cykl 6- letni: *Umiejętność nazywania poszczególnych części gitary, znajomość zasad czyszczenia i konserwacji instrumentu. *Opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA. Ważne od roku szkolnego 2015/2016. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA. Ważne od roku szkolnego 2015/2016. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU INSTRUMENT GŁÓWNY FORTEPIAN Ważne od roku szkolnego 2015/2016 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy oceniania treści kształcenia i nauczania - Częstotliwość oceniania II Kryteria oceniania III Zasady wystawiania oceny semestralnej IV Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004r. w sprawie warunków i sposobów oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA Klasa I SZEŚCIOLETNI CYKL NAUCZANIA Znajomość budowy i historii

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA DLA UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.m. Karłowicza w Katowicach PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKODREON Nauczyciel instrumentu głównego : mgr Kacper Trębacz Wymagania jakie musi spełniać uczeń aby otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PRZEDMIOT GŁÓWNY GITARA (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki Klasa I 1. Postawa przy instrumencie, układ rąk i sposoby wydobywania dźwięków 2. Budowa gitary, akcesoria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach. 3. Obowiązkowe są sprawdziany (zapowiedziane

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 1/ trąbka 2/ waltornia 3/ puzon Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. SKRZYPCE I st.

WYMAGANIA PROGRAMOWE. SKRZYPCE I st. Cele nauczania: WYMAGANIA PROGRAMOWE SKRZYPCE I st. Rozwijanie muzykalności ucznia oraz pogłębianie jego zainteresowania muzyką Rozwijanie odtwórczej pamięci i wyobraźni muzycznej Rozwijanie podstaw techniki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe:

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów; umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI I. Standardy wymagań 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2. Uczeń jest przygotowany do lekcji, gdy posiada: podręcznik,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum I. Standardy wymagań 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA M U Z Y K A Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA M U Z Y K A Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA M U Z Y K A Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie Cele nauczania muzyki w szkole podstawowej: Dydaktyczne: - kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych. -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SKRZYPCE PSM I st. cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE SKRZYPCE PSM I st. cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE SKRZYPCE PSM I st. cykl 6-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I skrzypiec. Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać skrzypce pod brodą, - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem tego przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań Przedmiotowy System Oceniania Muzyka Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach 3. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE /muzyka/ II I obszar oceniania Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone programem nauczania oraz następujące formy aktywności ucznia: czynne uczestniczenie w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (rytmika) Szczecin 2006r. Opracowała Anna Główczyńska I II Cele oceniania: 1. Poinformowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl czteroletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl czteroletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl czteroletni Klasa I 1. Sposoby wydobywania dźwięków : szarpnięcie a uderzenie 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Arpeggio 4. Legato 5. Rozciąganie przestrzeni międzypalcowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Opracowanie i realizacja: Krystyna Stróżyk PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI I. CELE KSZTAŁCENIA I TREŚCI NAUCZANIA Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, dostarczającym nauczycielowi, uczniom i ich rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (MUZYKA)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (MUZYKA) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (MUZYKA) Ocena uzyskana przez ucznia jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, których

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA MUZYCE I PLASTYCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV - VI. Ważny od: 1 września 2015 r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA MUZYCE I PLASTYCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV - VI. Ważny od: 1 września 2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA MUZYCE I PLASTYCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV - VI Ważny od: 1 września 2015 r. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz ich rodziców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania:

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV OCENA SEMESTRALNA: Niedostateczny: Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: - nie potrafi wykonać żadnej pieśni obowiązkowej na pamięć,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: 1. OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. (poz. ) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załącznik nr 1 Opis zawodu Kształcenie w zawodzie muzyk obejmuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Rok szkolny 2015/2016 Klasa IV, V, VI

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Rok szkolny 2015/2016 Klasa IV, V, VI Przedmiotowy system oceniania z muzyki Rok szkolny 2015/2016 Klasa IV, V, VI Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie umieszczone w szczegółowym planie wynikowym dla klasy IV i V-tej, stanowiącym aneks

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: potrafi zaśpiewać bezbłędnie pieśni jedno- i dwugłosowe z własną interpretacją; opanował umiejętność odczytywania głosem melodii opartych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania klas IV VI. z przedmiotu muzyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania klas IV VI. z przedmiotu muzyka Przedmiotowe Zasady Oceniania klas IV VI z przedmiotu muzyka OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI - Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. - Uczeń ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIERADZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SIERADZ

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIERADZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SIERADZ PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIERADZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SIERADZ 2004 r ROZDZIAŁ 1 Założenia ogólne Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lutego 2002r

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOT OCENY Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. OCENIANE BĘDĄ ; 1. Sumienne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA Na lekcje uczniowie powinni przynosić: podręcznik, zeszyt w pięciolinie, zeszyt w kratkę. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Realizujący mgr Michał Brożek Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016

obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016 Przedmiotowe Ocenienie z Muzyki obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016 Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia Oceny uczniów w zakresie realizacji celów wychowawczych dotyczą: czynnego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: MUZYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: MUZYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania: MUZYKA PODRECZNIK: ŚWIAT MUZYKI WACŁA PANEK, WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SYLWIA BARNOWSKA 1. Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Michała Kowalskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV

KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV Nauczyciel Barbara Grabowska 1. Na lekcje plastyki uczeń ma obowiązek przynosić: podręcznik zeszyt materiały do wykonania prac plastycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo