Dotacje na innowacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje na innowacje"

Transkrypt

1 Kraków, dnia Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/ Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją w firmie RedTape Software sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Red Tape Software sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Dostarczenie urządzeń oraz usług programistycznych i wdrożeniowych na potrzeby realizacji projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego znajduje się w Specyfice Funkcjonalnej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty na kompleksowe przygotowanie platformy usługowej, dostawę sprzętu komputerowego, wdrożenie oraz szkolenia pracowników.

2 Kryteria wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: Kryteria wyboru Cena Doświadczenie firmy (w latach na rynku) Ocena kryterium Cmin An = * 50 Cr gdzie: Cmin cena oferty najtańszej Cr cena ofert rozpatrywanej Dr Cena = *10 Dmax gdzie : Dmax Wartość najwyższej obecności na rynku (w latach) Dr Wartość obecności na rynku (w latach) firmy rozpatrywanej Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach: Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły: C min A n = * 50 C r C min cena oferty najtańszej C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie maksymalna ilość punktów 50 Punkty w ramach kryterium Doświadczenie firmy, będą przyznawane według następujących zasad: Dr Cena = *10 Dmax Dmax Wartość najwyższej obecności na rynku (w latach) Dr Wartość obecności na rynku (w latach) firmy rozpatrywanej maksymalna ilość punktów 10

3 Termin dostarczania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do Dodatkowe wymagania formalne: data wystawienia oferty okres ważności oferty podpis wystawcy oferty wartości netto określone w walucie PLN. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

4 Opis systemu: Innowacyjny system B2B, będący przedmiotem projektu, ma na celu automatyzację wymiany informacji handlowych pomiędzy Wnioskodawcą, a podmiotami współpracującymi, w zakresie usług logistycznych, zamówień, sprzedaży i rozrachunków. Dzięki nowemu systemowi B2B wszystkie zachodzące między firmami procesy będą maksymalnie uproszczone i zautomatyzowane. Realizacja projektu pozwoli wdrożyć do użytkowania innowacyjny system pozwalający zintegrować procesy biznesowe jakie realizowane są obecnie z partnerami Wnioskodawcy. Nastąpi automatyzacja procesów na poziomie zamówień wpływających bezpośrednio do systemu dostawcy, skróceniu ulegnie czas realizacji zamówień, wdrożenie nowego systemu usprawni procesy handlowe oraz poprawi przepływ informacji pomiędzy partnerami. Integracja systemów skróci czas realizacji dostaw, zmniejszy się odsetek błędnie dostarczonych przesyłek, wyeliminowana zostanie konieczność telefonowania do działu obsługi klienta. W związku z powyższym w znacznym stopniu zwiększy się jakość obsługi klienta końcowego. Istotą projektu jest więc stworzenie i wdrożenie w pełni zintegrowanego systemu z możliwością elektronicznej wymiany danych pomiędzy Wnioskodawcą, a jego partnerami. Na całość projektu składać się będzie sprzęt komputerowy, licencje, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej oraz dostarczenie i wdrożenie odpowiedniego oprogramowania W ramach realizacji projektu zostaną wykonane takie usługi jak: Usługi eksperckie: Analiza przedwdrożeniowa i reinżyniera procesów biznesowych-analiza procesu, analiza technologiczna, analiza biznesowa. Identyfikacja źrodeł danych i wymogów technicznych systemów partnerów, 1sztuka Usługi programistyczne Zakup rozwiązania elektronicznej wymiany danych EDI, 1 sztuka Zakup modułu logowania z programem partnerskim (oprogramowanie w formie przekazania praw Zakup modułu analizy klienta (oprogramowanie w formie przekazania praw autorskich do kodu), 1 sztuka

5 Zakup modułu generowania zleceń transportowych i wystawianych listów przewozowych (oprogramowanie w formie przekazania praw Zakup modułu generowania zamówień (oprogramowanie w formie przekazania praw Zakup modułu integracji z systemem śledzenia przesyłek UPS (oprogramowanie w formie przekazania praw Zakup modułu wymiany danych między nowopowstałym systemem RTS a systemem finansowy (oprogramowanie w formie przekazania praw Zakup modułu monitorowania platności (oprogramowanie w formie przekazania praw Zakup modułu integracji z systemem ABC Data (oprogramowanie w formie przekazania praw Zakup oprogramowania silnika systemu (oprogramowanie w formie przekazania praw Zakup modułu integracji systemu archiwizacji dokumentów z systemem B2B (oprogramowanie w formie przekazania praw Zakup środków trwałych Zakup zestawu komputerowego wraz z monitorem, 1 sztuka Zakup serwera dla tworzonej aplikacji i systemów wspierających, 1 sztuka Zakup komputera przenośnego, 1 sztuk Zakup macierzy dyskowej, 1 sztuka Zakup zasilaczy UPS-2sztuki Zakup urządzeń sieciowych - 1 komplet (2x bezprzewodowe punkty dostępowe, 1 x switch, okablowanie) Zakup licencji na oprogramowanie Zakup modułu finansowo-księgowego, 1 licencja, Zakup oprogramowania serwerowego Microsoft Windows Server 2008, 1 sztuka Zakup oprogramowania do archiwizacji dokumentów w postaci cyfrowej, 1 licencja

6 Usługi wdrożeniowe Zakup usługi wdrożeniowej systemu B2B 1 sztuka Szkolenia specjalistyczne Szkolenie dla użytkowników systemu, 10 dni, 2 osoby Szkolenie dla administratora systemu, 10 dni, 1 osoba

7 Szczegółowy opis Usługi eksperckie: Analiza przedwdrożeniowa i reinżyniera procesów biznesowych-analiza procesu, analiza technologiczna, analiza biznesowa. Identyfikacja źródeł danych i wymogów technicznych systemów partnerów, 1szt. W ramach usługi przeprowadzone zostaną pracę analityczno-badawcze polegające na zidentyfikowaniu i opisaniu istniejących procesów zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu, czyli również partnerów. Ma to za zadanie dokonanie oceny możliwości, jakie dają istniejące system oraz wyznaczenie celów, jakie mają zostać zrealizowane w wyniku wdrożenia nowego systemu B2B. W czasie analizy powstanie dokumentacja przygotowana w oparciu o zebrane informacje, zawierająca opis informatyzowanych procesów biznesowych oraz zestawienie i opis funkcjonalności systemu, wspierających obsługę tych procesów, realizowanych przez oprogramowanie. Analiza będzie miała również na celu ustalenie szczegółowego planu wdrożenia nowego systemu, wraz z uwzględnieniem szczegółowych działań dla każdego etapu projektu. Działanie dostarczy wszelkich danych i ścieżek wyboru niezbędnych do reinżynierii i optymalizacji procesów. Reinżynieria będzie związana bezpośrednio z przygotowaniem dokumentacji przedwdrożeniowej, która pozwoli w sposób właściwy i efektywny przygotować i przeprowadzić proces wdrożenia nowego rozwiązania, oraz przygotuje RTS na zastosowanie nowych technologii, wskaże nową organizację pracy, zreorganizuje struktury organizacyjne. Jest to niekiedy wprowadzanie radykalnych zmian w procesy biznesowe celem osiągnięcia maksymalnej efektywności wraz z redukcją kosztów. Efektem reinżynierii jest powstanie docelowej Specyfikacji Wymagań Funkcjonalnych, określającej między innymi wszelkie dane, które zostaną udostępnione odrębnym podmiotom gospodarczym, współpracującym w ramach nowego systemu B2B (uprawnienia, typy dokumentów, konta finansowe, numeracje, widoki, obiekty systemu, formatki, interfejs itd., mapy i strukturę danych). Jest to pełny obraz i szkielet koncepcyjny systemu, który wykorzystany zostanie w fazie programistycznej i wdrożeniowej. W tym etapie zawarta jest również budowa modelu kontekstowego i podprocesów. Model kontekstowy oraz podprocesy prezentują ogólny obraz funkcjonowania organizacji w aspekcie jej integracji z zewnętrznymi partnerami celem osiągnięcia jednolitego integralnego rozwiązania. Na bazie modelu powstanie mapa procesów i ich danych wejściowych oraz przetworzonych danych wyjściowych. Bez takiego modelu niemożliwe jest realne określenie powiązań procesowych pomiędzy większą ilością partnerów, co zakłada planowany projekt. W ramach tego etapu możemy wyszczególnić takie elementy jak: - Ustalenie parametrów systemu na poziomie projektu,

8 - Ustalenie struktur przedsiębiorstwa, Dotacje na innowacje - Sporządzenie wykazu typowych raportów wraz z przykładami, - Wykaz składników wraz z algorytmami liczenia, - Zakres i sposób przekazania danych do zewnętrznych systemów, - Dostępne na ekranie dane wraz z opisem ich znaczenia, - Wykaz dostępnych do wykonania na ekranie akcji wraz z opisem, - Zachowania systemu w wyniku podjęcia danej akcji, - Opis stosowanych algorytmów obliczeniowych dotyczących pól wyliczanych oraz bardziej skomplikowanych edycji, - Opracowanie tablic systemu wraz z ich strukturą oraz informacji technicznych, - Ustalenie standardów projektowych, - Ustalenie szczegółowej infrastruktury systemu. Usługi programistyczne Zakup rozwiązania elektronicznej wymiany danych EDI, 1 sztuka Wdrożenie EDI w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy umożliwi połączenie wewnętrznych systemów informatycznych firm, bez konieczności posiadania współpracujących i kompatybilnych systemów informatycznych. Rozwiązanie to będzie służyć przede wszystkim do realizacji procesu przesyłania dokumentów pomiędzy partnerami, zautomatyzuje przepływ dokumentów, umożliwi automatyczną realizację powtarzalnych procesów. Dostęp do rozwiązania wymiany danych EDI wymaga opracowania dedykowanych końcówek, których zadaniem jest zapisywanie danych odebranych z rozwiązania wymiany danych EDI do systemu Wnioskodawcy lub partnera w formacie UN/EDIFACT, jak również odczytywanie danych z systemu Wnioskodawcy lub Partnera i przesyłanie ich do rozwiązania wymiany danych EDI. Zakup modułu logowania z programem partnerskim (oprogramowanie w formie przekazania praw Moduł dzięki któremu każdy klient RTS będzie miał indywidualne konto, w którym będzie działał program partnerski (zbieranie punktów, indywidualne rabaty, formy płatności, monitorowanie płatności, pobieranie faktur, sprawdzanie przesyłek); wśród klientów korzystających z programów partnerskich wzrasta poziom lojalności wobec dostawców, co

9 wpływa na zwiększenie liczby zamówień w RTS, przyczyni się to w konsekwencji do zwiększenia liczby zamówień RTS u partnera Zakup modułu analizy klienta (oprogramowanie w formie przekazania praw autorskich do kodu), 1 sztuka Moduł będzie analizował zamówienia klientów pod względem rentowności, ilości zamówień itd. Do analiz tych dostęp będą mieli również partnerzy. Tak przygotowane analizy będą przekazywane do partnerów. Dzięki wdrożeniu modułu analizy klienta nastąpi wymiana danych dotyczących sposobu optymalizacji procesów biznesowych partnerów poprzez mechanizmy efektywnego zarządzania informacją przedstawioną za pomocą wielopoziomowych analiz. Analiza klientów polega na wyróżnieniu kontrahentów na podstawie wskazanych charakterystyk (wielkość sprzedaży, branża itd.), dzięki temu, trafniej można określić grupy docelowe dla podejmowanych działań handlowych i marketingowych; właściwy dobór grupy docelowej zwiększa szanse na powodzenie całej akcji oraz zmniejsza jej koszty, gdyż jej zasięg jest ograniczony. Zakup modułu generowania zleceń transportowych i wystawianych listów przewozowych (oprogramowanie w formie przekazania praw Moduł łącząc się z systemem UPS będzie wystawiał i drukował automatycznie listy przewozowe do zamawianych produktów. Automatycznie moduł ten będzie zamawiał kuriera do odbioru przesyłki. Moduł będzie musiał uwzględniać wszelkie dane potrzebne do nadania i obsługi listu przewozowego, m.in. informacje o kosztach pobrania, wartości ubezpieczenia, nadawcy, odbiorcy, rodzaju towaru, ilości paczek, palet, terminie wysyłki, godzinie i dniu dostarczenia, określenia komórki kosztowej Zakup modułu generowania zamówień (oprogramowanie w formie przekazania praw Moduł umożliwi klientowi składanie zamówień, które po wejściu do systemu będą przekazywane do danego partnera Zakup modułu integracji z systemem śledzenia przesyłek UPS (oprogramowanie w formie przekazania praw Łącząc się z systemem UPS będzie pobierał z niego dane dotyczące przesyłek nadanych przez RTS i umieszczał je w systemie RTS, do którego będą mieć dostęp wszystkie strony zainteresowane realizacją danego zlecenia.

10 Zakup modułu wymiany danych między nowopowstałym systemem RTS a systemem finansowy (oprogramowanie w formie przekazania praw Faktury wystawiane przez partnerów trafiają do systemu RTS, z którego są importowane do systemu finansowo księgowego RedTape Software. Faktury wystawiane przez RedTape trafiają na indywidualne konta klientów RTS. Moduł ten musi obsłużyć 3 różne systemy finansowe, z czego wynika czasochłonność jego tworzenia Zakup modułu monitorowania płatności (oprogramowanie w formie przekazania praw Moduł będzie monitorował należności RTS wobec ABC DATA i UPS oraz Klientów wobec RTS, a także wysyłał monit odnośnie zaległości Zakup modułu integracji z systemem ABC Data (oprogramowanie w formie przekazania praw Moduł będzie pobierał dane z portalu ABC Data Reseller Web (Bizeslink), i przesyłał je do system RTS. Moduł będzie dwukierunkowy. Zamówienia składane przez system RTS będą automatycznie trafiały do systemu Reseller Web. Zakup oprogramowania silnika systemu (oprogramowanie w formie przekazania praw Zakup stanowiący podstawę funkcjonowania systemu. Zostanie zakupione nowoczesne oprogramowanie silnika systemu, które będzie cechować zarówno bardzo duża wydajność jak i niezawodność. Zakup modułu integracji systemu archiwizacji dokumentów z systemem B2B (oprogramowanie w formie przekazania praw Zakup środków trwałych Zakup zestawu komputerowego wraz z monitorem Wymagania techniczne dla zestawu komputerowego to: procesor Intel Core i5 lub Core i7, 16 GB pamięci operacyjnej DDR3, możliwość pomieszczenia w komputerze 1 TB danych Zakup serwera dla tworzonej aplikacji i systemów wspierających serwer typu Dell PowerEdge 6850 o następujących minimalnych wymaganiach technicznych: Intel Dual Core Xeon GHz, 3 x Additional Dual Core Xeon GHz (2x2MB), 64GB RAM (400MHz DDR2).

11 Zakup komputera przenośnego, 1 sztuk Minimalne wymagania techniczne, które będzie spełniał zakupiony komputer przenośny to: procesor Intel Core i5 430M 2.26 GHz, pamięć 4096 MB, matryca 13.3, dysk twardy 320 GB Zakup macierzy dyskowej, 1 sztuka macierz dyskowa typu Dell PV MD3000i 2x2TB. Zakup zasilaczy UPS-2sztuki minimalne wymagania techniczne dla zasilaczy UPS wskazuje - moc skuteczna: 1300 W - napięcie wejściowe/ wyjściowe: 230 V - typ akumulatora: 12V / 9Ah x 4 szt. - czas podtrzymania (średni): 5-20 min. - czas przełączania: 2 ms - interfejs: RS232 - ilość gniazd wyjściowych: 8 szt. - oprogramowanie: Windows 95/98/NT/2000, Novell, Sun Solaris, IBM Aix,Compaq,True 64, UnixWare, HP-UX, FreBSD, Unix and Mac. Zakup urządzeń sieciowych - 1 komplet (2x bezprzewodowe punkty dostępowe, 1 x switch, okablowanie) 2 sztuki bezprzewodowych punktów dostępowych, jednego switch a (pełniącego rolę przełącznika i wieloportowego mostu) oraz okablowanie (uzyskamy fizyczne połączenie pomiędzy komputerami co pozwoli na wysyłanie i odbieranie danych). Zakup licencji na oprogramowanie Zakup modułu finansowo-księgowego, 1 licencja, Niezbędny do stworzenia warunków pracy dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Moduł będzie wspierał i automatyzował pracę osób zajmujących się kwestiami finansowo księgowymi. Będzie on posiadał funkcje niezbędne do sprawnego zarządzania finansową sferą działalności firmy.

12 Zakup oprogramowania serwerowego Microsoft Windows Server 2008 Zadaniem serwera wraz z oprogramowaniem będzie obsługa oraz utrzymanie powstałego systemu B2B. Windows Server 2008 posiada funkcje, które pozwolą zwiększyć niezawodność i elastyczność infrastruktury serwerowej. Narzędzia wirtualizacji, zasoby sieci Web, usprawnienia zarządzania oraz integracja z systemem Windows 7 pomogą zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty oraz udostępnią platformę dla dynamicznego i efektywnie zarządzanego centrum danych. Zakup oprogramowania do archiwizacji dokumentów w postaci cyfrowej. Oprogramowanie umożliwi sprawne zarządzanie dokumentami w firmie, poprzez zamianę tradycyjnych dokumentów na postać cyfrową. Otrzymane w ten sposób elektroniczne wersje dokumentów, mogą być opisywane i umieszczane w e-bibliotece. Oryginały dokumentów trafiają do tradycyjnego archiwum biurowego a dalsza praca jest realizowana z użyciem ich elektronicznych wersji. Wnioskodawca odróżnia zakup oprogramowania do archiwizacji dokumentów od zakupu modułu integracji systemu archiwizacji dokumentów. Usługi wdrożeniowe Zakup usługi wdrożeniowej systemu B2B - 1szt Usługi wdrożeniowe obejmować będą migrację danych, konfigurację i instalację systemu oraz jego testowanie, dzięki czemu będzie on dostosowany do potrzeb Wnioskodawcy. Zakup tych usług zagwarantuje prawidłowe uruchomienie i funkcjonowanie systemu. Szkolenia specjalistyczne Szkolenie dla użytkowników systemu, 10 dni, 2 osoby Szkolenie obejmie swoim zakresem informacje na temat wszystkich podstawowych funkcjonalności systemu niezbędnych pracownikowi do podstawowego korzystania z oprogramowania zapoznanie z instrukcjami stanowiskowymi. Po zakończeniu szkolenia wszyscy pracownicy będą posiadać wiedzę na temat budowy, sposobu funkcjonowania oraz architektury podstawowych procesów biznesowych). Zakres szkolenia i warsztaty będzie obejmowało: - omówienie ogólne wdrażanego systemu B2B, zapoznanie z rozkładami menu wdrażanego systemu, - omówienie zasad korzystania z systemu przez użytkowników i zapoznanie się z funkcjonalnością poszczególnych modułów, - realizacja zamówień złożonych przez partnerów,

13 - tworzenie zamówień, - potwierdzanie i korygowanie dokumentów, - aktualizacja i weryfikacja danych handlowych dotyczących oferty, - przeglądanie rozliczeń. Szkolenie dla administratora systemu, 10 dni, 1 osoba Uczestnik szkolenia uzyska kompetencje pozwalające obsługiwać samodzielnie nowy system. Wiedza użytkownika w zakresie funkcjonowania modułów systemu zminimalizuje ryzyka związane z wykorzystywaniem technologii informatycznych, a w potencjalnej sytuacji awaryjnej pozwoli na szybsze rozwiązanie problemu). podstawowe szkolenie z architektury systemu (zasady i sposób działania serwerów, klientów oraz pozostałych aplikacji powiązanych takich jak WWW czy serwer fasady) konfiguracje serwera podstawowe szkolenia z zakresu obsługi bazy danych administracje grupami, użytkownikami, uprawnieniami w systemie szkolenia z zakresu przeprowadzania aktualizacji systemu. Treść szkolenia obejmować będzie zarządzanie i funkcjonowanie wdrażanego systemu B2B w tym m. in.: - zapoznanie sie z rozkładami menu wdrażanego systemu; - zapoznanie sie z zawartością poszczególnych kartotek; - zapoznanie sie z funkcjonalnością poszczególnych toolbarów; - możliwości personalizacji interfejsu użytkownika; - dodawanie użytkowników - dodawanie grup użytkowników - tworzenie uprawnień dla użytkownika/grupy użytkowników - raporty, dodawanie/modyfikacje - rozkłady menu/tworzenie menu grup użytkowników - tworzenie magazynów

14 - uprawnienia do magazynów - uprawnienia do operacji na magazynach - tworzenie typów dokumentów - scenariusz gospodarki magazynowej - scenariusz sprzedaży - definiowane raporty kartoteki dokumentów sprzedaży - podstawowe tabele systemu B2B - tworzenie zapytań/raportów/zestawień - konsola serwera oraz konsola administratora Wiedza zdobyta w wyniku szkolenia będzie mogła być wykorzystywana jedynie do zarządzania wdrażanym system B2B.

15 Oferta na: Dostarczenie urządzeń oraz usług programistycznych i wdrożeniowych na potrzeby realizacji projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją w firmie RedTape Software sp. z o.o. Oferta cenowa Cena netto: Słownie: Doświadczenie Doświadczenie w latach Dokumenty potwierdzające Okres ważności oferty: Dane osoby do kontaktu: Podpis i data

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B Nowy Tomyśl, dnia 12.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy Zdrovita Sp. z o.o., a jej partnerami. współfinsowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 27.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA WIECHLICE, UL. SOSNOWA 4 67-300 SZPROTAWA Wiechlice, dn. 09.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 Dotyczy projektu pt. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PARTNER

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012 r. Specyfikacja techniczna poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych systemu B2B: 1. Zakup bazy MS SQL SERVER (max

Bardziej szczegółowo