REGULAMIN SZKOLEŃ LETNIA SZKOŁA LIDERÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SZKOLEŃ LETNIA SZKOŁA LIDERÓW"

Transkrypt

1 ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REGULAMIN SZKOLEŃ LETNIA SZKOŁA LIDERÓW 1. POSTANOWIENI OGÓLNE I DEFINICJE 1.1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Szkoleń przez ICAN, uprawnienia i obowiązki Uczestników, a także wzajemne zobowiązania związane z przeprowadzeniem szkolenia Regulamin nie ma zastosowania do Umów zawieranych z konsumentami Terminy i wyrażenia używane w Regulaminie noszą znaczenie przypisane im poniżej: Regulamin Niniejszy Regulamin szkoleń Letnia Szkoła Lidreów ICAN ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Umowa umowa pomiędzy ICAN a Zamawiającym dotycząca realizacji Szkolenia; Strony strony Umowy Szkolenie jedno ze szkoleń oferowanych przez ICAN w ramach programu Letnia Szkoła Liderów o następujących tytułach: (1) Zarządzanie strategiczne, (2) Przywództwo i zarządzanie zespołem, (3) Marketing i obsługa klienta, (4) Finanse Uczestnik osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu skierowana na nie przez Zamawiającego; Program wskazany w Umowie opis przedmiotu i treści Szkolenia wraz z harmonogramem zajęć; Zamawiający podmiot, który zawarł Umowę z ICAN i skierował Uczestnika na Szkolenie; Koordynator osoba stale współpracująca z Zamawiającym Szkolenia przy realizacji Umowy. Licencja umowa licencyjna między ICAN a Zamawiającym, dotycząca korzystania z programu Harvard ManageMentor, której warunki określa odrębny dokument. 2. WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA STRON 2.1. ICAN zobowiązuje się przeprowadzić Szkolenie i dopuścić do udziału w nim Uczestników na warunkach określonych: Umową i Regulaminem oraz udzielić Zamawiającemu licencji na korzystanie z Programu Harvard ManageMentor na warunkach i w zakresie określonym w odrębnym dokumencie Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz ICAN za wszystkie jego świadczenia wynagrodzenie, za każdego skierowanego przez Zamawiającego Uczestnika, w wysokości: 7319,80 złotych brutto Zamawiający, kierując Uczestnika na Szkolenie, zobowiązany jest go zapoznać z postanowieniami Regulaminu i zobowiązać do ich przestrzegania. Zamawiający, niezależnie od swojej winy, odpowiada względem ICAN za naruszenie Regulaminu przez Uczestnika oraz inne szkody wyrządzone ICAN przez Uczestnika Warszawa, telefon: /88 1

2 3. ZASADY PRZEPROWADZANIA SZKOLENIA 3.1. Szkolenie obejmuje 5 dni po 6,5 godzin (czas ten obejmuje zajęcia merytoryczne oraz przerwy) Szkolenia zostaną przeprowadzone w następujących terminach: Szkolenie Termin Zarządzanie strategiczne sierpnia 2010 Przywództwo i zarządzanie zespołem lipca 2010 albo sierpnia 2010 Marketing i obsługa klienta 5-9 lipca 2010 albo 30 sierpnia - 3 września 2010 Finanse lipca Szkolenia zostaną przeprowadzone według Programów stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu ICAN zastrzega sobie możliwość wprowadzania drobnych zmian w Programach ICAN prowadzi Szkolenia z należytą starannością, przyjętą dla usług tego rodzaju ICAN prowadzi Szkolenie w swojej siedzibie w sali wyposażonej w multimedialne środki przekazu niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia. W wyjątkowych przypadkach Szkolenia mogą w całości lub części zostać przeprowadzone poza siedzibą ICAN, przy zachowaniu standardów określonych w Regulaminie ICAN podczas każdego dnia Szkolenia, na swój koszt, zapewni Uczestnikom posiłki w formie lunchu oraz napoje. Wybór menu należy do ICAN. 4. PRZYPADEK LOSOWY W przypadkach losowych, niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający ma prawo delegowania na sesję szkoleniową osoby innej niż pierwotnie wskazany Uczestnik po uprzednim zawiadomieniu Koordynatora Szkolenia. Za osobę, o której mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający odpowiada jak za Uczestnika. 5. WSPÓŁDZIAŁANIE STRON 5.1. ICAN wyznacza Koordynatora Szkolenia i zawiadamia o tym Zamawiającego wskazując imię i nazwisko Koordynatora Szkolenia, jego numer telefonu oraz adres Koordynator Szkolenia współpracuje w zakresie koordynacji realizacji Umowy z Zamawiającym. 6. CERTYFIKAT 6.1. Uczestnik otrzymuje Zaświadczenie uczestnictwa w Szkoleniu, jeżeli brał udział w minimum 80% zajęć przewidzianych Programem. 7. ZASADY PŁATNOŚCI 7.1. Zamawiający zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie w wysokości wskazanej w pkt. 2.2 powyżej, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, przelewem na rachunek bankowy ICAN o numerze Deutsche Bank PBC S. A. o/ W-wa, Al. Armii Ludowej 26. ICAN może wskazać na piśmie inny rachunek bankowy na który należy dokonać przelewu W przypadku braku płatności w terminie wskazanym w pkt ICAN zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu oraz niewykonywania na rzecz Zamawiającego świadczeń wynikających z licencji z jednoczesnym zachowanie prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości Warszawa, telefon: /88 2

3 7.3. Nieobecność Uczestnika na Szkoleniu lub jego części nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości ICAN nie pokrywa kosztów hotelu, dojazdu i innych kosztów Uczestnika W przypadku opóźnienia w płatności Zamawiający jest obowiązany zapłacić ICAN odsetki ustawowe od zaległej kwoty. 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 8.1. Uczestnik nie ma prawa kopiowania otrzymanych materiałów, ich publicznego udostępnia ani rozpowszechniania. Powyższe nie wyłącza prywatnego użytku dozwolonego prawem Strony związane są licencja na korzystanie z programu Harvard ManageMentor dostępną w witrynie internetowej ICAN. Pliki z treścią licencji opublikowane są w następującej lokalizacji: Szkolenie Zarządzanie strategiczne Przywództwo i zarządzanie zespołem Marketing i obsługa klienta Lokalizacja pliku z licencją: Finanse 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 9.1. ICAN nie jest odpowiedzialny za poziom wiedzy nabytej i umiejętności przyswojonych przez Uczestników podczas Szkolenia, jak również za skutki wykorzystania przez Uczestników wszelkich informacji przekazanych przez ICAN w czasie Szkolenia Wszelka odpowiedzialność ICAN z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia otrzymanego z tytułu realizacji Umowy. 10. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie przez ICAN, w jego materiałach promocyjnych lub na liście referencyjnej, nazwy Zamawiającego wraz z informacją o charakterze wykonywanej usługi, a następnie na ich utrwalenie i zwielokrotnienie w jakimkolwiek formacie, standardzie, formie oraz rozpowszechnienie utrwalonych egzemplarzy dla celów promocji ICAN, przy czym treść i forma materiałów będą wcześniej uzgodnione z Zamawiającym oddzielną umową. Umieszczenie powyższe winno być dokonane przez ICAN w sposób nienaruszający dobrego imienia i renomy Zamawiającego. 11. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA W sprawach nieuregulowanych Umową oraz Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych W razie sprzeczności treści Umowy z Regulaminem Strony są związane Umową Warszawa, telefon: /88 3

4 Załącznik nr 1 Program Program Szkolenia Przywództwo i zarządzanie zespołem : Dzień 1. - Skąd się bierze skuteczność przywódcza w praktyce? Czym się różni przywództwo od zarządzania Od przywództwa heroicznego do przywództwa charyzmatycznego Co czyni człowieka liderem? Co robią skuteczni liderzy: pięć zadań Jima Kouzesa i Barrego Posnera Przywództwo inteligentne emocjonalnie: style przywódcze według Daniela Golemana Gra biznesowa Tower Build - skuteczność lidera w praktyce Dzień 2. - Budowanie zespołu i warunki jego efektywności Kontekst zarządzania zespołem: od zespołów funkcjonalnych do zespołów projektowych W jaki sposób dobierać członków zespołu? Praktyczne doświadczenia czołowych firm Analiza faz rozwoju zespołów na przykładzie filmowego studium przypadku: Lot 93 Typowe błędy związane z budową zespołów - jak ich unikać? Zespołowe podejmowanie decyzji biznesowych Symulacja Rozbitkowie -grupowe podejmowanie decyzji Dzień 3. - Zarządzanie zespołem Audyt pracy zespołu - czy działamy optymalnie? Dlaczego dobrze zarządzane zespoły bywają nieefektywne? - zaskakujące pułapki pracy zespołowej Badanie stylu zarządzania konfliktem: jak rozwiązywać nieporozumienia w zespole, nie unikając zdrowego konfliktu Komunikacja w zespole: jak zapewnić optymalny przepływ informacji i efektywne wykorzystanie wiedzy zespołu Samodzielność zespołu a kontrola ryzyka - jak znaleźć równowagę pomiędzy procedurami a kreatywnością? Gra biznesowa Leadout - jak w praktyce zapewniać najwyższą efektywność zespołu? Dzień 4. - Budowanie zaangażowania pracowników Skąd się bierze zaangażowanie pracowników? - najnowsze trendy w motywowaniu Jak to robią najlepsi: doświadczenia i rozwiązania najbardziej pożądanych pracodawców na świecie Motywowanie w praktyce: od systemu wynagrodzeniowego do wynagrodzenia emocjonalnego Angażowanie poprzez rozwój: jak zarządzanie potencjałem rozwojowym wpływa na poziom zaangażowania pracowników? Menedżer jako coach i mentor - praktyczne wskazówki i doświadczenia Warszawa, telefon: /88 4

5 SYMULACJA: Talent Machine - jak wyszukiwać, motywować i rozwijać najlepszych? Dzień 5. - Strategiczna rola liderów w nowoczesnych organizacjach Kontekst strategiczny: po co organizacji liderzy? Od tworzenia do implementacji strategii Kontekst kulturowy: misja, wizja, wartości i modelowanie kultury organizacyjnej, czyli dlaczego spójność jest ważna? Góra lodowa: co wpływa na nasze zachowania przywódcze? Dlaczego tak trudno czasem dopasować swój styl przywódczy do sytuacji, czyli praktyczne implikacje dla zarządzających zespołami SYMULACJA: Stowarzyszenie Umarłych Poetów - rola lidera w modelowaniu kultury organizacyjnej Program Szkolenia Zarządzanie strategiczne : Dzień 1. - Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Strategia jako sztuka wyborów i sztuka innowacji Rola zarządzania strategicznego w firmie Czym jest strategia firmy: kluczowe pytania i wybory Strategia na poziomie jednostki biznesowej (business unit) a strategia na poziomie holdingu Strategia firmy a modele biznesowe: czym się różnią Cykl życia strategii i zjawisko wyparowywania zysków" Innowacja w zakresie strategii i modelu biznesowego Model trzech horyzontów wzrostu: dylematy i konflikty zarządzania nimi Strategia: wybory a proces, czyli między niezbędnym porządkiem a potrzebą innowacji Strategia: sztuka analizy i sztuka syntezy SZKOLENIE: Wybór strategicznego pozycjonowania Dzień 2. - Profil konkurencyjny Wzlot i upadek analizy SWOT: nowe narzędzia diagnozy sytuacji strategicznej Profil konkurencyjny jako narzędzie diagnozowania relatywnych sił i słabości w złożonym i dynamicznym otoczeniu konkurencyjnym SZKOLENIE: Budowanie profilu konkurencyjnego w warunkach polskich Budowanie przewagi konkurencyjnej Strategiczne pozycjonowanie Przewaga konkurencyjna a pozycja konkurencyjna Konkurowanie na podstawie kosztów Konkurowanie na podstawie zróżnicowania Konsekwencje wyborów strategicznych dla struktury, kultury organizacyjnej i relacji z otoczeniem Dzień 3. - Formułowanie i implementacja strategii Organizacja procesu formułowania strategii Warszawa, telefon: /88 5

6 Struktura i dobór zespołu ds. strategii Krok po kroku: opis procesu Od misji do wizji czy odwrotnie SZKOLENIE: Formułowanie wizji i misji Analiza otoczenia zewnętrznego Metoda scenariuszy jako alternatywa dla metody SWOT Krok po kroku: opis procesu analizy scenariuszy Tworzenie scenariuszy w warunkach polskich Wykorzystywanie analizy scenariuszy Dzień 4. - Od strategicznych wyborów do skutecznej implementacji Oferta wartości: jak ją formułować Typy ofert wartości Podstawy efektywnego wdrażania strategii Od strategii do planowania operacyjnego Jakie są bariery wdrażania strategii i jak je przezwyciężyć Instytucjonalizacja strategii i komunikacja strategii Strategiczna karta wyników (balanced scorecard) Miary wynikowe i miary prognozujące jako klucz do zarządzania strategią Kaskadowanie celów i mierników w dół hierarchii organizacyjnej SZKOLENIE: Jak tworzyć i zarządzać strategiczną kartą wyników (balanced scorecard) Dzień 5. - Gra strategiczna THE ENTERPRISE Uczestnicy przyjmują rolę ścisłego zarządu firmy telekomunikacyjnej i w kilku rundach gry podejmują strategiczne decyzje dotyczące rozwoju kanałów sprzedaży, marketingu, badań i rozwoju i spraw personalnych. Rywalizują z pozostałymi uczestnikami tworzącymi konkurencyjne firmy oraz muszą stawić czoła wyzwaniom rynku. W trakcie gry uczestnicy w praktyczny sposób odpowiedzą na poniższe pytania: Jak ważne jest planowanie strategiczne w biznesie? Jak wrażliwym obszarem są stosunki interpersonalne w biznesie? Jak skutecznie wdrażać strategie? Jaki skutecznie radzić sobie z problemami w czasie pracy ze strategią? Jak zarządzać zespołem i zasobami w czasach hossy i dekoniunktury rynkowej? Program Szkolenia Zarządzanie strategiczne : Dzień 1. - Marketing strategiczny Istota i podstawy nowoczesnego marketingu Dlaczego tradycyjny marketing masowy stracił swoją efektywność Czynniki determinujące sukces marketingowy na współczesnych rynkach Komponenty nowoczesnego marketingu i jego zastosowanie w różnych branżach Od jednostopniowego do wielostopniowego marketingu: narzędzia i techniki Strategia marketingowa a strategia firmy Od pozycjonowania do zróżnicowania Aplikacje B2B i B2C Warszawa, telefon: /88 6

7 Strategie segmentacji Marketingowy miks: zmieniająca się rola i znaczenie poszczególnych elementów Dzień 2. - Komunikacja marketingowa Ewolucja starych i nowe formy komunikacji Nowe zasady komunikacji marketingowej Komunikacja w kontekście B2B a B2C Jak szybko podnieść efektywność komunikacji Zasady perswazji: co się zmieniło, a co nie Zasady efektywnej komunikacji: co działa, a co nie Dostosowanie rodzaju komunikacji do potrzeb i strategii firmy Narzędzia komunikacji: reklama, marketing bezpośredni, public relations, Internet i inne Media społecznościowe i ich wpływ na marketing Strategie wyboru mediów i celowania Zastosowanie technik perswazji w komunikacji Zasady pomiaru efektywności komunikacji Jak szybko podnieść efektywność komunikacji SZKOLENIE: Marketing internetowy SZKOLENIE: Poprawa materiałów reklamowych firm uczestników Dzień 3. - Relacje z klientem Podstawy marketingu relacji Wartość klienta w czasie (LVC): miary i zarządzanie Jak mierzyć lojalność klientów Jak zarządzać lojalnością klientów Prezentacje wideo i studia przypadku: typy relacji z klientem; B2C i B2B SZKOLENIE: Zarządzanie lojalnością klienta wg modelu łańcuch-jakość serwisuzysk" Programy lojalnościowe Jak budować efektywne programy lojalnościowe (programy losowe, punktowe, kluby klienta) SZKOLENIE: Budowanie programu lojalnościowego Dzień 4. - Obsługa klienta Serwis i obsługa klienta jako płaszczyzny konkurowania Modele budowy wartości przy pomocy serwisu Model więcej za więcej: Commerce Bank; polska mutacja Lukas Bank Model serwisu jako źródła innowacji Intuit Customer Service jako system: elementy składowe Rola przywództwa w obsłudze klienta Jak znakomita obsługa klienta może pomóc w osiąganiu celów sprzedażowych System zarządzania skargami klienta: jak unikać najczęstszych błędów Rozszerzony model wartości klienta (wartość bezpośrednia i wartość pośrednia) Model utraty rynku Analiza procesów obsługi klienta: jak zbudować skuteczną strukturę i przebieg procesu obsługi klienta (flowcharting) i uniknąć OTSU Warszawa, telefon: /88 7

8 Prezentacje wideo i studia przypadku: serwis w relacji z klientem; B2C i B2B Praktyczne narzędzia usprawniania Customer Service: arkusz procesu poprawy obsługi, cele satysfakcji klientów, kalkulator rotacji Dzień 5. - Marketing strategie w sieciach społecznościowych Przegląd nowych zjawisk i portali w internecie: media społecznościowe, opiniotwórcze, matrymonialne, gry społeczne, wiki, blogi itp. Jak powstają, kto je tworzy, w jakim celu Jakie zjawiska się nasilają, jakie potrzeby uczestników i konsumentów są zaspokajane Możliwości wykorzystania sieci i mediów społecznościowych jako narzędzi walki konkurencyjnej Co i jak robią klienci na sieciach społecznościowych (różnice płci, wykorzystanie technologii mobilnych, video, podcasty, ipad) Jak firmy mogą implementować te działania dla osiągania swoich celów Jak można wykorzystać nowe zjawiska w marketingu, rozwoju produktu i sprzedaży Od socjologii do Social Strategy: Jak generować przychody Jakie są podstawowe modele biznesowe, które pozwolą ci uspołeczniać" produkty (studia przypadków, rezultaty biznesowe) Jak uspołeczniać produkty i usługi, tak aby klienci chcieli za nie płacić Marketing jak taniej pozyskiwać i monetyzować klientów Sieci społecznościowe a B2C oraz B2B Technologia i implementacja: Jak działają platformy typu Facebook i LinkedIn, co można na nich osiągnąć, jak się będą zmieniać? Technologia typu Facebook Connect - jak może wspierać twoją strategię społecznościową, teraz i w przyszłości Zmiany w sposobie sprzedaży w celu osiągania ponadprzeciętnych wyników przez ten kanał dystrybucji Jak budować własne rozwiązania, aby angażować uczestników sieci do tworzenia nowych produktów lub uzupełniania obecnej oferty (design it yourself) Program Szkolenia Finanse : Dzień 1. - Analiza finansowa i budowa wartości firmy Podstawy analizy ekonomicznej Cele firmy w wymiarze finansowym Podstawowe kategorie finansowe i ich interpretacja: koszty, przychody, zyski, amortyzacja, cash-flow, good-will, wartość firmy Różnice między rachunkowościową a ekonomiczną interpretacją pojęć finansowych Kompleksowy rachunek zysków ekonomicznych Koszt i wartość pieniądza w czasie Raporty i informacja finansowa Podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego, ich zastosowanie i ograniczenia Aktywa i pasywa Co wpływa na zmiany składników bilansu i na sytuację finansową firmy Rachunek wyników (income statement) jako źródło informacji o efektach działalności firmy Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Warszawa, telefon: /88 8

9 Dzień 2. - Analiza wskaźnikowa, budżetowanie i planowanie finansowe Co to są i jak wykorzystywać podstawowe wskaźniki efektywności finansowej Zasady i techniki prognozowania Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety wycinkowe Kontrola budżetowa i analiza odchyleń Budowanie wartości firmy Od wyceny do zarządzania wartością Model budowy wartości firmy Monitorowanie czynników tworzących wartość Od twardych do miękkich czynników budujących wartość organizacji Dzień 3. - Zarządzanie przychodami i kosztami Analiza i zarządzanie kosztami Dlaczego większość firm źle zarządza kosztami Trzy systemy analizy kosztów w firmie: analiza finansowa, operacyjna i strategiczna Klasyczne metody alokacji kosztów Koszty istotne (relevant costs) System Activity Based Costing Jak konstruować optymalny dla firmy system analizy i raportowania kosztów SZKOLENIE: Zastosowanie analizy kosztów do decyzji o charakterze strategicznym wg metody kosztów istotnych SZKOLENIE: Zastosowanie analizy kosztów w kontekście wybranych decyzji: ustalanie ceny, utrzymanie segmentu rynku, promocja, outsourcing i inne Dzień 4. - Polityka cenowa i zarządzanie popytem i podażą Dlaczego w większości przypadków kosztowa formuła ustalania cen zawodzi Jak efektywnie ustalać ceny - podstawowe schematy i wybory Formułowanie ceny w oparciu o wartość Jak różnicować ceny dla różnych odbiorców Jak łączyć produkty i usługi w nową całość w celu zwiększenia zysków Zasady efektywnej promocji: komu i jak oferować rabaty, zniżki i inne korzyści; podstawowe błędy Kompleksowy system zarządzania ceną Revenue management Taktyki zarządzania ceną Cena w wymiarze rynkowym Cena w wymiarze transakcyjnym Zarządzania kaskadą i pasmem cen Dzień 5. - Zarządzanie przychodami i kosztami: nowe trendy i narzędzia Narzędzia zarządzania przychodami: polityka cenowa, polityka rabatowa, segmentacja oferty Praktyczne metody identyfikacji elastyczności cenowej (price elasticities) do zastosowania w działaniach operacyjnych Jak zmienić ofertę produktową (co odjąć, co dodać, co połączyć, co rekonfigurować?) Warszawa, telefon: /88 9

10 Kiedy łączyć w pakiety (bundling), a kiedy rozbijać istniejące oferty (unbundling) Praktyczne metody etycznego (zgodnego z większą wartością dla klienta) podnoszenia cen bez wywoływania oporu klienta Warszawa, telefon: /88 10

REGULAMIN SZKOLEŃ ICAN

REGULAMIN SZKOLEŃ ICAN 1. DEFINICJE REGULAMIN SZKOLEŃ ICAN Terminy i wyraŝenia uŝywane w Regulaminie noszą znaczenie przypisane im poniŝej: a) Regulamin niniejszy Regulamin szkoleń ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA APMA z dnia 22 marca 2011 roku

REGULAMIN SZKOLENIA APMA z dnia 22 marca 2011 roku REGULAMIN SZKOLENIA APMA z dnia 22 marca 2011 roku Wydany w dniu 22 marca 2011 roku przez ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk Biznesplan w 10 krokach Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera omówienie modelu najlepszych praktyk sporządzania biznesplanu. 2 Źródło: książka Biznesplan model najlepszych praktyk W poprzedniej prezentacji:

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY Moduł 1 Historia rozwoju biznesu hotelarskiego Klasyfikacja hoteli (międzynarodowe i polskie standardy) Sieci hotelowe, ich struktura i rodzaje Struktura zarządzania centrali

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

Model Matematyczny Call Center

Model Matematyczny Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Model Matematyczny Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Firmowe Call Center krok po kroku

Firmowe Call Center krok po kroku OFERTA SZKOLENIOWA Firmowe Call Center krok po kroku TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej Charakter pracy 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Projekt organizacyjny 2 Alternatywne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej Spis treści 1. Przesłanki dla podjęcia badań 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel badawczy i plan pracy 1.3. Obszar badawczy 1.4. Znaczenie badań dla teorii 1.5. Znaczenie badań dla praktyków 2. Przegląd literatury

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności I. Informacje ogólne. Nazwa i adres Zamawiającego: BIMs PLUS Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MENEDŻERA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/5060/5716 Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Cena netto za godzinę 109,37 zł Cena brutto za godzinę 134,53 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań Konkurs Młody Przedsiębiorca Żagań 2010 I. POJĘCIE BIZNESPLANU Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym

Bardziej szczegółowo

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny Controlling w logistyce - Controlling operacyjny Opis Od dawna wiadomo, że o zabezpieczeniu funkcjonowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu decyduje jego zdolność dopasowania się do zmian w otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Karmelicka 55/3 Organizatorzy szkolenia: Pro Innowacja Agnieszka Rożek i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Prowadzenie: Piotr Chmielewski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 145/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 10 maja 2011 r.

UCHWAŁA Nr 145/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 10 maja 2011 r. UCHWAŁA Nr 145/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Od różnorodności do efektywnej współpracy

Od różnorodności do efektywnej współpracy Od różnorodności do efektywnej współpracy Opis Praktyka biznesowa, poparta licznymi badaniami pokazuje, że kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji (obok rozwijania kreatywności i innowacyjności) jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo