REGULAMIN SZKOLEŃ LETNIA SZKOŁA LIDERÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SZKOLEŃ LETNIA SZKOŁA LIDERÓW"

Transkrypt

1 ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REGULAMIN SZKOLEŃ LETNIA SZKOŁA LIDERÓW 1. POSTANOWIENI OGÓLNE I DEFINICJE 1.1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Szkoleń przez ICAN, uprawnienia i obowiązki Uczestników, a także wzajemne zobowiązania związane z przeprowadzeniem szkolenia Regulamin nie ma zastosowania do Umów zawieranych z konsumentami Terminy i wyrażenia używane w Regulaminie noszą znaczenie przypisane im poniżej: Regulamin Niniejszy Regulamin szkoleń Letnia Szkoła Lidreów ICAN ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Umowa umowa pomiędzy ICAN a Zamawiającym dotycząca realizacji Szkolenia; Strony strony Umowy Szkolenie jedno ze szkoleń oferowanych przez ICAN w ramach programu Letnia Szkoła Liderów o następujących tytułach: (1) Zarządzanie strategiczne, (2) Przywództwo i zarządzanie zespołem, (3) Marketing i obsługa klienta, (4) Finanse Uczestnik osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu skierowana na nie przez Zamawiającego; Program wskazany w Umowie opis przedmiotu i treści Szkolenia wraz z harmonogramem zajęć; Zamawiający podmiot, który zawarł Umowę z ICAN i skierował Uczestnika na Szkolenie; Koordynator osoba stale współpracująca z Zamawiającym Szkolenia przy realizacji Umowy. Licencja umowa licencyjna między ICAN a Zamawiającym, dotycząca korzystania z programu Harvard ManageMentor, której warunki określa odrębny dokument. 2. WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA STRON 2.1. ICAN zobowiązuje się przeprowadzić Szkolenie i dopuścić do udziału w nim Uczestników na warunkach określonych: Umową i Regulaminem oraz udzielić Zamawiającemu licencji na korzystanie z Programu Harvard ManageMentor na warunkach i w zakresie określonym w odrębnym dokumencie Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz ICAN za wszystkie jego świadczenia wynagrodzenie, za każdego skierowanego przez Zamawiającego Uczestnika, w wysokości: 7319,80 złotych brutto Zamawiający, kierując Uczestnika na Szkolenie, zobowiązany jest go zapoznać z postanowieniami Regulaminu i zobowiązać do ich przestrzegania. Zamawiający, niezależnie od swojej winy, odpowiada względem ICAN za naruszenie Regulaminu przez Uczestnika oraz inne szkody wyrządzone ICAN przez Uczestnika Warszawa, telefon: /88 1

2 3. ZASADY PRZEPROWADZANIA SZKOLENIA 3.1. Szkolenie obejmuje 5 dni po 6,5 godzin (czas ten obejmuje zajęcia merytoryczne oraz przerwy) Szkolenia zostaną przeprowadzone w następujących terminach: Szkolenie Termin Zarządzanie strategiczne sierpnia 2010 Przywództwo i zarządzanie zespołem lipca 2010 albo sierpnia 2010 Marketing i obsługa klienta 5-9 lipca 2010 albo 30 sierpnia - 3 września 2010 Finanse lipca Szkolenia zostaną przeprowadzone według Programów stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu ICAN zastrzega sobie możliwość wprowadzania drobnych zmian w Programach ICAN prowadzi Szkolenia z należytą starannością, przyjętą dla usług tego rodzaju ICAN prowadzi Szkolenie w swojej siedzibie w sali wyposażonej w multimedialne środki przekazu niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia. W wyjątkowych przypadkach Szkolenia mogą w całości lub części zostać przeprowadzone poza siedzibą ICAN, przy zachowaniu standardów określonych w Regulaminie ICAN podczas każdego dnia Szkolenia, na swój koszt, zapewni Uczestnikom posiłki w formie lunchu oraz napoje. Wybór menu należy do ICAN. 4. PRZYPADEK LOSOWY W przypadkach losowych, niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający ma prawo delegowania na sesję szkoleniową osoby innej niż pierwotnie wskazany Uczestnik po uprzednim zawiadomieniu Koordynatora Szkolenia. Za osobę, o której mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający odpowiada jak za Uczestnika. 5. WSPÓŁDZIAŁANIE STRON 5.1. ICAN wyznacza Koordynatora Szkolenia i zawiadamia o tym Zamawiającego wskazując imię i nazwisko Koordynatora Szkolenia, jego numer telefonu oraz adres Koordynator Szkolenia współpracuje w zakresie koordynacji realizacji Umowy z Zamawiającym. 6. CERTYFIKAT 6.1. Uczestnik otrzymuje Zaświadczenie uczestnictwa w Szkoleniu, jeżeli brał udział w minimum 80% zajęć przewidzianych Programem. 7. ZASADY PŁATNOŚCI 7.1. Zamawiający zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie w wysokości wskazanej w pkt. 2.2 powyżej, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, przelewem na rachunek bankowy ICAN o numerze Deutsche Bank PBC S. A. o/ W-wa, Al. Armii Ludowej 26. ICAN może wskazać na piśmie inny rachunek bankowy na który należy dokonać przelewu W przypadku braku płatności w terminie wskazanym w pkt ICAN zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu oraz niewykonywania na rzecz Zamawiającego świadczeń wynikających z licencji z jednoczesnym zachowanie prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości Warszawa, telefon: /88 2

3 7.3. Nieobecność Uczestnika na Szkoleniu lub jego części nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości ICAN nie pokrywa kosztów hotelu, dojazdu i innych kosztów Uczestnika W przypadku opóźnienia w płatności Zamawiający jest obowiązany zapłacić ICAN odsetki ustawowe od zaległej kwoty. 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 8.1. Uczestnik nie ma prawa kopiowania otrzymanych materiałów, ich publicznego udostępnia ani rozpowszechniania. Powyższe nie wyłącza prywatnego użytku dozwolonego prawem Strony związane są licencja na korzystanie z programu Harvard ManageMentor dostępną w witrynie internetowej ICAN. Pliki z treścią licencji opublikowane są w następującej lokalizacji: Szkolenie Zarządzanie strategiczne Przywództwo i zarządzanie zespołem Marketing i obsługa klienta Lokalizacja pliku z licencją: Finanse 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 9.1. ICAN nie jest odpowiedzialny za poziom wiedzy nabytej i umiejętności przyswojonych przez Uczestników podczas Szkolenia, jak również za skutki wykorzystania przez Uczestników wszelkich informacji przekazanych przez ICAN w czasie Szkolenia Wszelka odpowiedzialność ICAN z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia otrzymanego z tytułu realizacji Umowy. 10. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie przez ICAN, w jego materiałach promocyjnych lub na liście referencyjnej, nazwy Zamawiającego wraz z informacją o charakterze wykonywanej usługi, a następnie na ich utrwalenie i zwielokrotnienie w jakimkolwiek formacie, standardzie, formie oraz rozpowszechnienie utrwalonych egzemplarzy dla celów promocji ICAN, przy czym treść i forma materiałów będą wcześniej uzgodnione z Zamawiającym oddzielną umową. Umieszczenie powyższe winno być dokonane przez ICAN w sposób nienaruszający dobrego imienia i renomy Zamawiającego. 11. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA W sprawach nieuregulowanych Umową oraz Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych W razie sprzeczności treści Umowy z Regulaminem Strony są związane Umową Warszawa, telefon: /88 3

4 Załącznik nr 1 Program Program Szkolenia Przywództwo i zarządzanie zespołem : Dzień 1. - Skąd się bierze skuteczność przywódcza w praktyce? Czym się różni przywództwo od zarządzania Od przywództwa heroicznego do przywództwa charyzmatycznego Co czyni człowieka liderem? Co robią skuteczni liderzy: pięć zadań Jima Kouzesa i Barrego Posnera Przywództwo inteligentne emocjonalnie: style przywódcze według Daniela Golemana Gra biznesowa Tower Build - skuteczność lidera w praktyce Dzień 2. - Budowanie zespołu i warunki jego efektywności Kontekst zarządzania zespołem: od zespołów funkcjonalnych do zespołów projektowych W jaki sposób dobierać członków zespołu? Praktyczne doświadczenia czołowych firm Analiza faz rozwoju zespołów na przykładzie filmowego studium przypadku: Lot 93 Typowe błędy związane z budową zespołów - jak ich unikać? Zespołowe podejmowanie decyzji biznesowych Symulacja Rozbitkowie -grupowe podejmowanie decyzji Dzień 3. - Zarządzanie zespołem Audyt pracy zespołu - czy działamy optymalnie? Dlaczego dobrze zarządzane zespoły bywają nieefektywne? - zaskakujące pułapki pracy zespołowej Badanie stylu zarządzania konfliktem: jak rozwiązywać nieporozumienia w zespole, nie unikając zdrowego konfliktu Komunikacja w zespole: jak zapewnić optymalny przepływ informacji i efektywne wykorzystanie wiedzy zespołu Samodzielność zespołu a kontrola ryzyka - jak znaleźć równowagę pomiędzy procedurami a kreatywnością? Gra biznesowa Leadout - jak w praktyce zapewniać najwyższą efektywność zespołu? Dzień 4. - Budowanie zaangażowania pracowników Skąd się bierze zaangażowanie pracowników? - najnowsze trendy w motywowaniu Jak to robią najlepsi: doświadczenia i rozwiązania najbardziej pożądanych pracodawców na świecie Motywowanie w praktyce: od systemu wynagrodzeniowego do wynagrodzenia emocjonalnego Angażowanie poprzez rozwój: jak zarządzanie potencjałem rozwojowym wpływa na poziom zaangażowania pracowników? Menedżer jako coach i mentor - praktyczne wskazówki i doświadczenia Warszawa, telefon: /88 4

5 SYMULACJA: Talent Machine - jak wyszukiwać, motywować i rozwijać najlepszych? Dzień 5. - Strategiczna rola liderów w nowoczesnych organizacjach Kontekst strategiczny: po co organizacji liderzy? Od tworzenia do implementacji strategii Kontekst kulturowy: misja, wizja, wartości i modelowanie kultury organizacyjnej, czyli dlaczego spójność jest ważna? Góra lodowa: co wpływa na nasze zachowania przywódcze? Dlaczego tak trudno czasem dopasować swój styl przywódczy do sytuacji, czyli praktyczne implikacje dla zarządzających zespołami SYMULACJA: Stowarzyszenie Umarłych Poetów - rola lidera w modelowaniu kultury organizacyjnej Program Szkolenia Zarządzanie strategiczne : Dzień 1. - Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Strategia jako sztuka wyborów i sztuka innowacji Rola zarządzania strategicznego w firmie Czym jest strategia firmy: kluczowe pytania i wybory Strategia na poziomie jednostki biznesowej (business unit) a strategia na poziomie holdingu Strategia firmy a modele biznesowe: czym się różnią Cykl życia strategii i zjawisko wyparowywania zysków" Innowacja w zakresie strategii i modelu biznesowego Model trzech horyzontów wzrostu: dylematy i konflikty zarządzania nimi Strategia: wybory a proces, czyli między niezbędnym porządkiem a potrzebą innowacji Strategia: sztuka analizy i sztuka syntezy SZKOLENIE: Wybór strategicznego pozycjonowania Dzień 2. - Profil konkurencyjny Wzlot i upadek analizy SWOT: nowe narzędzia diagnozy sytuacji strategicznej Profil konkurencyjny jako narzędzie diagnozowania relatywnych sił i słabości w złożonym i dynamicznym otoczeniu konkurencyjnym SZKOLENIE: Budowanie profilu konkurencyjnego w warunkach polskich Budowanie przewagi konkurencyjnej Strategiczne pozycjonowanie Przewaga konkurencyjna a pozycja konkurencyjna Konkurowanie na podstawie kosztów Konkurowanie na podstawie zróżnicowania Konsekwencje wyborów strategicznych dla struktury, kultury organizacyjnej i relacji z otoczeniem Dzień 3. - Formułowanie i implementacja strategii Organizacja procesu formułowania strategii Warszawa, telefon: /88 5

6 Struktura i dobór zespołu ds. strategii Krok po kroku: opis procesu Od misji do wizji czy odwrotnie SZKOLENIE: Formułowanie wizji i misji Analiza otoczenia zewnętrznego Metoda scenariuszy jako alternatywa dla metody SWOT Krok po kroku: opis procesu analizy scenariuszy Tworzenie scenariuszy w warunkach polskich Wykorzystywanie analizy scenariuszy Dzień 4. - Od strategicznych wyborów do skutecznej implementacji Oferta wartości: jak ją formułować Typy ofert wartości Podstawy efektywnego wdrażania strategii Od strategii do planowania operacyjnego Jakie są bariery wdrażania strategii i jak je przezwyciężyć Instytucjonalizacja strategii i komunikacja strategii Strategiczna karta wyników (balanced scorecard) Miary wynikowe i miary prognozujące jako klucz do zarządzania strategią Kaskadowanie celów i mierników w dół hierarchii organizacyjnej SZKOLENIE: Jak tworzyć i zarządzać strategiczną kartą wyników (balanced scorecard) Dzień 5. - Gra strategiczna THE ENTERPRISE Uczestnicy przyjmują rolę ścisłego zarządu firmy telekomunikacyjnej i w kilku rundach gry podejmują strategiczne decyzje dotyczące rozwoju kanałów sprzedaży, marketingu, badań i rozwoju i spraw personalnych. Rywalizują z pozostałymi uczestnikami tworzącymi konkurencyjne firmy oraz muszą stawić czoła wyzwaniom rynku. W trakcie gry uczestnicy w praktyczny sposób odpowiedzą na poniższe pytania: Jak ważne jest planowanie strategiczne w biznesie? Jak wrażliwym obszarem są stosunki interpersonalne w biznesie? Jak skutecznie wdrażać strategie? Jaki skutecznie radzić sobie z problemami w czasie pracy ze strategią? Jak zarządzać zespołem i zasobami w czasach hossy i dekoniunktury rynkowej? Program Szkolenia Zarządzanie strategiczne : Dzień 1. - Marketing strategiczny Istota i podstawy nowoczesnego marketingu Dlaczego tradycyjny marketing masowy stracił swoją efektywność Czynniki determinujące sukces marketingowy na współczesnych rynkach Komponenty nowoczesnego marketingu i jego zastosowanie w różnych branżach Od jednostopniowego do wielostopniowego marketingu: narzędzia i techniki Strategia marketingowa a strategia firmy Od pozycjonowania do zróżnicowania Aplikacje B2B i B2C Warszawa, telefon: /88 6

7 Strategie segmentacji Marketingowy miks: zmieniająca się rola i znaczenie poszczególnych elementów Dzień 2. - Komunikacja marketingowa Ewolucja starych i nowe formy komunikacji Nowe zasady komunikacji marketingowej Komunikacja w kontekście B2B a B2C Jak szybko podnieść efektywność komunikacji Zasady perswazji: co się zmieniło, a co nie Zasady efektywnej komunikacji: co działa, a co nie Dostosowanie rodzaju komunikacji do potrzeb i strategii firmy Narzędzia komunikacji: reklama, marketing bezpośredni, public relations, Internet i inne Media społecznościowe i ich wpływ na marketing Strategie wyboru mediów i celowania Zastosowanie technik perswazji w komunikacji Zasady pomiaru efektywności komunikacji Jak szybko podnieść efektywność komunikacji SZKOLENIE: Marketing internetowy SZKOLENIE: Poprawa materiałów reklamowych firm uczestników Dzień 3. - Relacje z klientem Podstawy marketingu relacji Wartość klienta w czasie (LVC): miary i zarządzanie Jak mierzyć lojalność klientów Jak zarządzać lojalnością klientów Prezentacje wideo i studia przypadku: typy relacji z klientem; B2C i B2B SZKOLENIE: Zarządzanie lojalnością klienta wg modelu łańcuch-jakość serwisuzysk" Programy lojalnościowe Jak budować efektywne programy lojalnościowe (programy losowe, punktowe, kluby klienta) SZKOLENIE: Budowanie programu lojalnościowego Dzień 4. - Obsługa klienta Serwis i obsługa klienta jako płaszczyzny konkurowania Modele budowy wartości przy pomocy serwisu Model więcej za więcej: Commerce Bank; polska mutacja Lukas Bank Model serwisu jako źródła innowacji Intuit Customer Service jako system: elementy składowe Rola przywództwa w obsłudze klienta Jak znakomita obsługa klienta może pomóc w osiąganiu celów sprzedażowych System zarządzania skargami klienta: jak unikać najczęstszych błędów Rozszerzony model wartości klienta (wartość bezpośrednia i wartość pośrednia) Model utraty rynku Analiza procesów obsługi klienta: jak zbudować skuteczną strukturę i przebieg procesu obsługi klienta (flowcharting) i uniknąć OTSU Warszawa, telefon: /88 7

8 Prezentacje wideo i studia przypadku: serwis w relacji z klientem; B2C i B2B Praktyczne narzędzia usprawniania Customer Service: arkusz procesu poprawy obsługi, cele satysfakcji klientów, kalkulator rotacji Dzień 5. - Marketing strategie w sieciach społecznościowych Przegląd nowych zjawisk i portali w internecie: media społecznościowe, opiniotwórcze, matrymonialne, gry społeczne, wiki, blogi itp. Jak powstają, kto je tworzy, w jakim celu Jakie zjawiska się nasilają, jakie potrzeby uczestników i konsumentów są zaspokajane Możliwości wykorzystania sieci i mediów społecznościowych jako narzędzi walki konkurencyjnej Co i jak robią klienci na sieciach społecznościowych (różnice płci, wykorzystanie technologii mobilnych, video, podcasty, ipad) Jak firmy mogą implementować te działania dla osiągania swoich celów Jak można wykorzystać nowe zjawiska w marketingu, rozwoju produktu i sprzedaży Od socjologii do Social Strategy: Jak generować przychody Jakie są podstawowe modele biznesowe, które pozwolą ci uspołeczniać" produkty (studia przypadków, rezultaty biznesowe) Jak uspołeczniać produkty i usługi, tak aby klienci chcieli za nie płacić Marketing jak taniej pozyskiwać i monetyzować klientów Sieci społecznościowe a B2C oraz B2B Technologia i implementacja: Jak działają platformy typu Facebook i LinkedIn, co można na nich osiągnąć, jak się będą zmieniać? Technologia typu Facebook Connect - jak może wspierać twoją strategię społecznościową, teraz i w przyszłości Zmiany w sposobie sprzedaży w celu osiągania ponadprzeciętnych wyników przez ten kanał dystrybucji Jak budować własne rozwiązania, aby angażować uczestników sieci do tworzenia nowych produktów lub uzupełniania obecnej oferty (design it yourself) Program Szkolenia Finanse : Dzień 1. - Analiza finansowa i budowa wartości firmy Podstawy analizy ekonomicznej Cele firmy w wymiarze finansowym Podstawowe kategorie finansowe i ich interpretacja: koszty, przychody, zyski, amortyzacja, cash-flow, good-will, wartość firmy Różnice między rachunkowościową a ekonomiczną interpretacją pojęć finansowych Kompleksowy rachunek zysków ekonomicznych Koszt i wartość pieniądza w czasie Raporty i informacja finansowa Podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego, ich zastosowanie i ograniczenia Aktywa i pasywa Co wpływa na zmiany składników bilansu i na sytuację finansową firmy Rachunek wyników (income statement) jako źródło informacji o efektach działalności firmy Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Warszawa, telefon: /88 8

9 Dzień 2. - Analiza wskaźnikowa, budżetowanie i planowanie finansowe Co to są i jak wykorzystywać podstawowe wskaźniki efektywności finansowej Zasady i techniki prognozowania Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety wycinkowe Kontrola budżetowa i analiza odchyleń Budowanie wartości firmy Od wyceny do zarządzania wartością Model budowy wartości firmy Monitorowanie czynników tworzących wartość Od twardych do miękkich czynników budujących wartość organizacji Dzień 3. - Zarządzanie przychodami i kosztami Analiza i zarządzanie kosztami Dlaczego większość firm źle zarządza kosztami Trzy systemy analizy kosztów w firmie: analiza finansowa, operacyjna i strategiczna Klasyczne metody alokacji kosztów Koszty istotne (relevant costs) System Activity Based Costing Jak konstruować optymalny dla firmy system analizy i raportowania kosztów SZKOLENIE: Zastosowanie analizy kosztów do decyzji o charakterze strategicznym wg metody kosztów istotnych SZKOLENIE: Zastosowanie analizy kosztów w kontekście wybranych decyzji: ustalanie ceny, utrzymanie segmentu rynku, promocja, outsourcing i inne Dzień 4. - Polityka cenowa i zarządzanie popytem i podażą Dlaczego w większości przypadków kosztowa formuła ustalania cen zawodzi Jak efektywnie ustalać ceny - podstawowe schematy i wybory Formułowanie ceny w oparciu o wartość Jak różnicować ceny dla różnych odbiorców Jak łączyć produkty i usługi w nową całość w celu zwiększenia zysków Zasady efektywnej promocji: komu i jak oferować rabaty, zniżki i inne korzyści; podstawowe błędy Kompleksowy system zarządzania ceną Revenue management Taktyki zarządzania ceną Cena w wymiarze rynkowym Cena w wymiarze transakcyjnym Zarządzania kaskadą i pasmem cen Dzień 5. - Zarządzanie przychodami i kosztami: nowe trendy i narzędzia Narzędzia zarządzania przychodami: polityka cenowa, polityka rabatowa, segmentacja oferty Praktyczne metody identyfikacji elastyczności cenowej (price elasticities) do zastosowania w działaniach operacyjnych Jak zmienić ofertę produktową (co odjąć, co dodać, co połączyć, co rekonfigurować?) Warszawa, telefon: /88 9

10 Kiedy łączyć w pakiety (bundling), a kiedy rozbijać istniejące oferty (unbundling) Praktyczne metody etycznego (zgodnego z większą wartością dla klienta) podnoszenia cen bez wywoływania oporu klienta Warszawa, telefon: /88 10

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp Harvard Business Review Polska rekomenduje Advanced Executive Education Piąta edycja w Polsce Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności i intensywnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Firma zarządzająca Relacje z klientami Zarządzanie nieruchomością Relacje z najemcami i lokatorami POLISH 2014 Instytut Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi managerskich

Zestaw narzędzi managerskich Wzmocnienie zarządzania aktywnością biznesową w sieciach gospodarczych Projekt Leonardo da Vinci numer. 2011-1-PL1-LEO05-19900 Zestaw narzędzi managerskich dla kierujących sieciami biznesowymi Philip Ammerman

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

Naprzeciw restrukturyzacji Lidia Ziaja Rafał Nowak Andrzej Jankowski

Naprzeciw restrukturyzacji Lidia Ziaja Rafał Nowak Andrzej Jankowski Naprzeciw restrukturyzacji Lidia Ziaja Rafał Nowak Andrzej Jankowski Bydgoszcz, marzec 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo