Biling - rozważania na temat idealnego wyboru.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biling - rozważania na temat idealnego wyboru."

Transkrypt

1 Biling - rozważania na temat idealnego wyboru. Funkcjonalności. Podstawowe kryterium (odcinek 2) Podstawowym kryterium wyboru systemu pozostaje jego funkcjonalność. Jak można ocenić ją obiektywnie? Funkcjonalność systemu nie jest tylko pewnym zbiorem zadań czy funkcji, jakie system może realizować. Biling działa w ramach Systemu Informacyjnego spółki, a więc nie w zawieszeniu, dlatego nie można oceniać go jako aplikacji wyspowej. Należy wziąć pod uwagę miejsca powiązań z istniejącymi i planowanymi systemami oraz ewentualną możliwość modyfikacji okołobilingowego środowiska programowego, to znaczy systemów, które do tej pory realizowały niektóre zadania w procesach obrotu energią elektryczną. Najłatwiej jest to ocenić analizując procesy obsługi i rozliczenia klienta w czasie jego życia w systemach informacyjnych spółki. Przyłączenie do sieci Dostawy energii elektrycznej Rozliczenie dostaw energii Windykacja należności Zmiany warunków sprzedaży Odłączenie od sieci Wniosek o określenie warunków przyłączenia Określenie warunków przyłączenia Podpisanie umowy o przyłączenie Podpisanie umowy sprzedaży Proces windykacji należności Odcięcie dopływu energii z powodu zaległych opłat Przywrócenie zasilania po uregulowaniu należności Obsługa reklamacji dotyczącej jakości dostaw energii Usunięcie awarii zasilania Sprawdzenie i usunięcie awarii urządzeń pomiarowych Zmiana warunków przyłączenia Zmiana warunków umowy o sprzedaż (w tym zmiana na licznik przedpłatowy) Zmiana taryf Obsługa zapytań dotyczących warunków i procedur związanych z dostawami energii Odczyt i rejestracja wskazań licznika energii Rozliczenie za dostawy energii elektrycznej Obsługa reklamacji dotyczącej rozliczenia Likwidacja przyłącza Zmiana użytkownika przyłącza Obsługa zapytań dotyczących rozliczeń za energię elektryczną Cykl życia Klienta Nowoczesny system bilingowy powinien uczestniczyć w realizacji każdego z sześciu wymienionych procesów obsługujących kolejne fazy życia klienta. Nie oznacza to, że powinien on bezpośrednio obsługiwać wszystkie zadania w każdym procesie lecz wskazane jest, aby przekazane do niego zostały dane wynikowe niektórych zadań.

2 Rozważając kolejno: W momencie składania wniosku o wydanie warunków przyłączenia dane potencjalnego klienta (lub podmiotu reprezentującego klienta np. developera) trafiają w obręb Systemu Informacyjnego spółki wraz z danymi niezbędnymi do określenia parametrów przyłączenia, które będą również jednym z kryteriów określenia taryfy, według której klient będzie rozliczany. Są to dane, które muszą zostać zapisane w bazie systemu billingowego, aby mógł on realizować podstawową funkcję - rozliczanie klientów. Może zostać to zrealizowane za pośrednictwem interfejsu użytkownika aplikacji billingowej lub interfejsu łączącego billing z innym specjalizowanym oprogramowaniem, np. systemem informacji o sieci elektroenergetycznej SiOSE - PlaNet. Jednocześnie w tym momencie można w systemie bilingowym dokonać obciążenia klienta kosztami opracowania WP, których określenie zwykle leży poza obrębem funkcjonalności bilingu. System bilingowy może i powinien służyć jako repozytorium wszystkich umów zawieranych z klientem, w tym najważniejszych - umowy o przyłączenie i umowy o dostarczanie energii. W ten sposób wszelkie strategiczne dane o kliencie i zakresie wzajemnych zobowiązań znajdują się w jednym miejscu, co jest istotne ze względu na konieczność zachowania ich integralności i umożliwienie szybkiego do nich dostępu. Ocenie podlega funkcjonalność i ergonomia rozwiązania oraz jego otwartość na systemy zewnętrzne. Biling jest systemem postrzeganym jako rozwiązanie przypisane do działów Obrotu. Tymczasem w trakcie życia klienta część procesów jego obsługi przypisana jest do pionu Dystrybucji. Obsługa reklamacji dotyczących jakości dostaw jest jednym z takich zadań, które może, ale nie musi być realizowana w systemie bilingowym, właśnie ze względu na dystrybucyjny charakter. Przy ocenie tej funkcjonalności należy sprawdzić, w jakim zakresie (w wypadku braku systemu klasy CRM) biling może posłużyć jako aplikacja front-end dla konsultanta biura obsługi klienta (BOK lub TOK) spółki dystrybucyjnej. Niektórzy producenci systemów bilingowych (CIE-ComputerLand) wyposażyli swoje produkty tak, aby mogły działać w takiej roli i bardzo łatwo integrować się ze specjalizowanymi rozwiązaniami narzędziowymi typu Contact Center (zewnętrznych dostawców). Ocenie może podlegać również występowanie w aplikacji billingowej modułów pozwalających na kontakt klienta z zakładem energetycznym za pomocą Internetu, a, WAP-u (przykładem może być np. moduł Internetowy systemu ZBYT2000). Wynikiem reklamacji lub zapytania może być konieczność uruchomienia zadania - np. usunięcia awarii. Trudno sobie wyobrazić, aby biling był jednocześnie systemem zarządzania

3 pracami w terenie (działy Dystrybucji) i obsługiwał zadania związane z usuwaniem awarii. Jednakże można sobie wyobrazić taką sytuację, gdy awaria powstała z winy klienta i jego należy obciążyć kosztami jej usunięcia. Tę funkcjonalność może i powinien realizować system bilingowy. W wypadku wykorzystywania bilingu w BOK/TOK lub istnienia specjalizowanych systemów do obsługi działalności dystrybucyjnej ważna jest również funkcja generowania dokumentów zleceń i włączanie ich do systemu obiegu dokumentów (lub wykorzystanie wbudowanego interfejsu do systemów zewnętrznych np. mysap.com, SIOSE Planet, w których powstanie dokument zlecenia). Wszelkie zadania wchodzące w skład procesu rozliczania dostaw energii powinny być z definicji obsługiwane przez system bilingowy dotyczą one sfery obrotu energią elektryczną. Odczyty i rejestracja wskazań liczników, rozliczanie dostaw energii, reklamacje dotyczące rozliczeń za dostawy energii i obsługa zapytań dotyczących rozliczeń wszystkie te zadania mają swoje odbicie w wysokości naliczonej opłaty i powinny być realizowane jako podstawowe funkcje systemu bilingowego, podlegające ocenie w procesie wyboru najlepszej oferty. Procedura windykacji należności, ze względu na bliskie powiązania z rozliczeniem dostaw energii, powinna być realizowana w całości przez system bilingowy, jedynie wynikowo generując dokumenty zlecenia odcięcia lub przywrócenia dopływu energii do działów dystrybucji (bezpośrednio lub poprzez interfejs do zewnętrznego systemu). Ocenie podlegać może szczegółowość procedury, możliwość definiowania jej kroków, zależności między krokami, stopień automatyzacji całości procesu oraz możliwość indywidualnego podejścia do wybranych klientów. Również procedura zmiany warunków sprzedaży, mająca bezpośredni wpływ na wysokość naliczanych klientom kwot (obrót) powinna być realizowana w systemie bilingowym. Należy tu rozważyć możliwość oceny zdolności systemu do analizy historii i profilu klienta pod kątem negocjacji warunków dostawy energii, możliwości zmiany taryfy czy optymalizacji zużycia energii. Zwykle do tego celu służą narzędzia klasy hurtowni danych jednakże dane, na których się opierają, pochodzą z systemu bilingowego. Dlatego też istnieją specjalizowane narzędzia tego typu, będące 'fabrycznie' (domyślnie) zintegrowane z aplikacją billingową (dobrym przykładem jest moduł Analityczny ZBYT2000 jako predefiniowana hurtownia danych).

4 Ostatni proces odłączanie od sieci kończy życie klienta spółki dystrybucyjnej. Zwykle w systemie bilingowym (lub poprzez interfejs w innym systemie) generowane jest zlecenie odczytu licznika i likwidacji przyłącza. Generowana jest zamykająca faktura. Jako proces związany z odczytem licznika i naliczeniem opłat w całości powinien być realizowany przez system bilingowy. Ocenie powinna podlegać złożoność procesu, jego wariantowość, możliwość szybkiej zmiany użytkownika (klienta) przyłącza. Z punktu widzenia funkcjonalności istotna jest również możliwość rozliczania strategicznych kontrahentów i drobnych odbiorców w jednym systemie. Pozwala to zaoszczędzić na kosztach utrzymania (administracji, opłat konserwacyjnych) dwóch systemów (a często także dwóch odrębnych platform bazodanowych), na kosztach szkoleń bo dotyczą tylko jednego systemu. Integracja w jednej aplikacji drobnego i wielkiego odbioru umożliwia też większą standaryzację istniejących słowników, sposobów raportowania oraz analizy procesów związanych ze sprzedażą energii. W końcu, rozwiązanie takie zapewnia pełny przegląd danych o obrotach spółki w zakresie handlu energią elektryczną, dostępny w jednym miejscu. Kolejnym ważnym kryterium wyboru systemu jest jego deklarowana oraz potwierdzona referencjami łatwość implementacji. Każde wdrożenie wymaga przynajmniej dwóch lub trzech faz: analizy, wdrożenia testowego i fazy roll-out, czyli objęcia wdrożeniem całego obszaru spółki (wszystkich rejonów). Zwykle harmonogramy wdrożenia są napięte i wymagają ścisłej kontroli czasu i kosztów. Można wyróżnić kilka czynników kluczowych mających wpływ na sukces wdrożenia. Ocena występowania tych czynników u dostawcy systemu bilingowego lub w samym systemie pozwala na określenie czy uda się zamknąć wdrożenie w planowanych ramach czasowych, kosztowych i jakościowych. Systemy zastane wiedza dostawcy nowego systemu o bilingu, który ma zostać zastąpiony i jego doświadczenie w tym zakresie jest często kluczowym czynnikiem sukcesu. Zwykle dostawca poprzedniego sytemu nie ma żadnego interesu we wspieraniu procesu przejęcia danych przez nowy biling i konwersja danych do nowego systemu jest realizowana tylko siłami dostawcy przy minimalnej współpracy zamawiającego. Ważna jest również wiedza o innych systemach występujących w spółce dystrybucyjnej i doświadczenie w integracji własnego rozwiązania z tymi systemami (patrz funkcjonalność). Uniwersalna procesowość pomimo takiego samego charakteru działalności spółki dystrybucyjne różnią się między sobą strukturą organizacyjną i sposobem przypisania zadań wynikających z procesów biznesowych do poszczególnych komórek organizacyjnych.

5 Powinny być możliwe dwie drogi przeprowadzenia wdrożenia: Odwzorowanie istniejącej struktury i zadań w procesach, tak jak to miało miejsce w poprzednim systemie wydłuża się wtedy lista zadań dla poszczególnych komórek (zakładając, że nowy biling ma bogatszą funkcjonalność), jednak nie zmieniają się zadania realizowane do tej pory. Takie podejście pozwala zachować, wykorzystać i rozwinąć istniejącą wiedzę i kompetencje personelu, bez jego protestów wywołanych nagłą rewolucją. Takie podejście jest możliwe tylko w systemach z możliwością elastycznego nadawania uprawnień do poszczególnych funkcji (na poziomie bazy danych, aplikacji i menu użytkownika). Optymalizacja przebiegu procesów na etapie analizy biznesowej i implementacja systemu w oparciu o nową mapę procesów i organizacji. Takie wdrożenie jest konieczne, kiedy system bilingowy przejmuje funkcjonalność innych systemów działających dotychczas (poza bilingiem), lub kiedy jego wdrożenie nakłada się na etap restrukturyzacji spółki. Celem tej analizy nie jest jednak zdefiniowanie funkcjonalności systemu, tylko przypisanie już istniejącej do na nowo zdefiniowanych procesów i komórek organizacyjnych. (w odróżnieniu od analizy dla potrzeb systemów ERP np. mysap.com, gdzie często analiza biznesowa służy określeniu funkcjonalności, która dopiero powstanie). Przyjazność wdrożeniowa systemu jest to czynnik trudno mierzalny i subiektywnie oceniany przez użytkowników zwłaszcza administratorów sytemu. Na etapie podejmowania decyzji o wyborze systemu można go ocenić jedynie na podstawie rozmów przeprowadzanych w trakcie wizyt referencyjnych, z klientami, którzy zakończyli proces wdrożeniowy. Architektura - jest to element, który może wpłynąć na czas instalacji systemu, jego wdrożenia oraz na koszty całej operacji. Warunkuje to również w istotny sposób perspektywy rozwoju aplikacji. Istotna jest zarówno architektura, w jakiej realizowana jest centralna jednostka systemu (serwery, klastry serwerów, macierze, systemy back-up) oraz baza danych systemu (centralna baza danych, lokalne rejonowe bazy danych, centralne słowniki, lokalne słowniki) jak i ogólna architektura dostępu do systemu (klient serwer, trójwarstwowa, trójwarstwowa z użyciem terminali). Wciąż najpopularniejszą jest architektura typu klient serwer. Ma ona jednak swoje wady wysokie wymagania dla stacji użytkowników (generuje to większe koszty), długi czas instalacji systemu (na każdym komputerze użytkownika musi znaleźć się aplikacja), potrzeba indywidualnej parametryzacji każdej stacji, jeśli ograniczenie dostępu do funkcji systemu jest realizowane poprzez menu użytkownika, konieczność instalacji nowych wersji aplikacji na każdej stacji oddzielnie (tą funkcję można zautomatyzować, jednak nie całkowicie), nadzór serwisowy nad aplikacją na wielu stanowiskach. W celu uproszczenia procedur utrzymania

6 systemu coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania, które mogą pracować w architekturze trójwarstwowej, gdzie na stacji użytkownika wymagana jest tylko przeglądarka internetowa. Zalety takiego rozwiązania to: podniesienie niezawodności systemu przez ograniczenie ilości instalowanego oprogramowania, uniwersalność stacji użytkowników (mogą one służyć do obsługi wielu różnych aplikacji zbudowanych w architekturze trójwarstwowej), centralizacja funkcji administracyjnych centralne nadawanie uprawnień, nawet tych realizowanych przez funkcje menu użytkownika, zarządzanie wersjami aplikacji, serwis aplikacji. Architekturę systemu można również oceniać według kosztów dodatkowych inwestycji, jakie trzeba ponieść, aby system działał wydajnie i stabilnie, np. w infrastrukturę, Z drugiej strony wymuszenie takich inwestycji, często wielokrotnie odkładanych, działa na korzyść spółki, podnosząc jej wartość rynkową. Technologia element zwykle podlegający ocenie, mającej na celu wykluczenie mało popularnych, schyłkowych i przez to trudnych w implementacji i utrzymaniu technologii oraz promowanie popularnych, sprawdzonych rozwiązań, najlepiej już stosowanych w spółce. Ocenie podlega technologia bazy danych systemu oraz narzędzi służących do budowy warstwy aplikacyjnej. Program szkoleń dla użytkowników i administratorów jeśli jest poprawnie zdefiniowany i szkolenia są właściwie przeprowadzone, można się spodziewać, że dostawca oraz jego produkt zyskają sympatię przyszłych użytkowników. Można wtedy liczyć na współpracę personelu przy wdrożeniu i szybkie rozpoczęcie wydajnej pracy. Zaniedbania na tym etapie wdrożenia często skutkują opóźnieniem prac i koniecznością doszkalania użytkowników. Istotne jest także właściwe zlokalizowanie szkoleń w całym harmonogramie wdrożenia i umiejętne wskazanie użytkowników kluczowych systemu w strukturze organizacyjnej spółki. Elementy te można oceniać jedynie wtedy, gdy wymaganiem postępowania wyboru rozwiązania (przetargu) jest przedstawienia wstępnego harmonogramu wdrożenia i tematyki szkoleń oraz jeśli planowane jest przeprowadzenie wizyt referencyjnych. Czas jest czynnikiem bardzo istotnym. Deklarowany przez dostawcę czas wdrożenia można ocenić jedynie porównując go z czasem zrealizowanego, podobnego w skali i funkcjonalności, wdrożenia. Ramy czasowe wdrożenia zależą od wielu czynników gotowości zamawiającego w zakresie stworzenia właściwych warunków technicznych środowiska wdrożeniowego, ilości rejonów objętych wdrożeniem, architektury dostępu (klient-serwer, trójwarstwowa) i organizacyjnej (centralna, rozproszona) systemu, ilości użytkowników wymagających

7 szkolenia i stopnia skomplikowania procedury konwersji danych z dotychczas użytkowanego, starego systemu. Doświadczenia z wdrożeń systemu ZBYT 2000 wskazują, że przy zaangażowaniu właściwych sił i środków ze strony dostawcy i zamawiającego, możliwe jest realizowanie wdrożenia w tempie 1 do nawet 4 rejonów średniej wielkości (do około odbiorców energii w rejonie) miesięcznie, z opcją zrównoleglenia prac w kilku rejonach. W następnej części: Wsparcie użytkowników, warunki serwisu i rozwój systemu. Autor: Dariusz Kurowski Manager ds. Rozwiązań Biznesowych ComputerLand S.A.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Róża Weryńska Adam Tomaszewski Streszczenie: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo