UBEZPIECZENIE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘWZIĘCIU BUDOWY ODCINKA AUTOSTRADY 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘWZIĘCIU BUDOWY ODCINKA AUTOSTRADY 1"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘWZIĘCIU BUDOWY ODCINKA AUTOSTRADY 1 M A R Z E N A BAC 1. Wprowadzenie Budowa autostrady jest niezmiernie ważnym i dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym. Zaangażowanych jest tu wiele podmiotów wykonujących określone zadania oraz materiałów i środków je finansujących, które składają się na prawidłowy (zgodny z wymogami prawa oraz ustalonym harmonogramem czasowym) przebieg realizacji kolejnych faz i etapów tego procesu. Prawdopodobieństwo, że coś się nie uda, nie przebiegnie zgodnie z planem i spowoduje awarie, wypadki, konieczność napraw i remontów, a więc opóźnienia i wzrost kosztów wydaje się być tu znaczące. Wysoka kapitałochłonność, konieczność działań w wyznaczonym czasie we współpracy i po- 1 Przyczynkiem do podjęcia tego tematu był panel organizowany przez Katedrę Nieruchomości i Ubezpieczeń podczas konferencji MWSE w Tarnowie (1-2 października 2009 r.), poświęcony społecznym i ekonomicznym problemom budowy autostrady Kraków-Tarnów oraz oddanie do użytku odcinka tej autostrady do Szarowa, jak też rozpoczęcie prac nad realizacją odcinka Szarów- Tarnów, którego zakończenie wg GDDKiA Oddział w Krakowie planowane jest na rok rozumieniu z poszczególnymi wykonawcami, generuje różne rodzaje ryzyka. Ryzyko, którego realizacja może zniweczyć plany inwestora, dotyczy wszelkiej działalności gospodarczej, a w sposób szczególny procesu inwestycyjnego, w wyniku którego powstają inwestycje rzeczowe. W kontekście niniejszego artykułu ryzyko rozpatrywane jest z punktu widzenia skutków zdarzeń losowych różnego pochodzenia w autostradzie. Stanowią one bowiem potencjalne zagrożenia i niebezpieczeństwa, których inwestor chce uniknąć. 2. Identyfikacja ryzyka i skutki jego realizacji Zarządzanie rzeczowymi projektami inwestycyjnymi wiąże się z szerokim spektrum różnorodnego i niejednorodnego ryzyka ujmowanego wg wielu kryteriów. W szerokiej klasyfikacji ryzyka występuje ryzyko niesystematyczne, z grupy którego wyłania się ryzyko inwestycyjne. Jest to rodzaj ryzyka specyficznego, w ramach którego wyróżnić można m. in. ryzyko związane z rynkiem i kwestiami finansowymi takie jak ryzyko rynku, stopy procentowej, ryzyko kursu walutowego, siły nabywczej, ryzyko płynności, zmiany cen, ryzyko bankructwa, ryzyko finansowe, a także powiązane z nimi w związku przyczynowo-skutkowym ryzyko zarządzania, biznesu, niedotrzymania warunków, niewywiązania się z umowy, terminów, ryzyko opóźnienia, reinwestowania, zmiany projektu inwestycyjnego. Występuje tu także ryzyko polityczne, ryzyko wydarzeń oraz grupa wyjątkowo specyficznych, od niedawna odróżnianych ryzyk katastroficznych, związanych z katastrofami, do których dochodzi w środowisku inwestycyjnym i szerzej w otoczeniu człowieka. Powyższe ryzyka mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia lub porażki realizowanego przedsięwzięcia. Do tego przyczynia się także ryzyko czasu, które przejawia się również elementami ryzyka rynkowego i finansowego oraz ryzyka technicznego, których intensywność z upływem czasu wzrasta. Ryzyko związane z autostradą można przedstawić jako: ryzyko techniczne: konstrukcyjne, ryzyko złego wykonania, ryzyko błędnego 22 Świat Nieruchomości

2 opracowania lub wyboru złego projek- nionymi i ograniczonymi miejscowo do ryzyka typowe dla nieruchomości tu, ryzyko wadliwych materiałów (czyli wytyczonych zjazdów z autostrady, (ryzyko rynku, bankructwa, inflacji, także ryzyko wynikające z błędów czło- ryzyko zarządzania inwestycją i proce- płynności, czasu, stopy procentowej, wieka, braku kwalifikacji i wiedzy), sem budowlanym: ryzyko błędu ludz- kredytu, ryzyko siły nabywczej, ryzyko ryzyko prawne: błędy przestrzenno- kiego, wypadku, awarii, ryzyko zwią- utraty kapitału, ryzyko utraty docho- planistyczne, ryzyko wywłaszczeń, ryzy- zane z wyrządzeniem szkody osobowej du, ryzyko techniczne). ko podziałów i scaleń, ryzyko przetargu lub majątkowej (OC) oraz szereg ryzyk Wszystkie te ryzyka generują najwyższe oraz powiązane z nim ryzyko wyboru finansowych i inwestycyjnych jak ryzy- z możliwych, a mianowicie ryzyko nietrafio- firmy wykonującej zlecenie i umowy ko nietrafionej inwestycji, opóźnionego nej inwestycji czy jej niewykonania. między wykonawcami/inwestorem, dopływu pieniędzy, przestojów w pracy Wśród wymienionych ryzyk do grupy ry- ryzyko przyrodnicze oraz środowisko- z tych powodów i opłat karnych za zyka wewnętrznego zaliczyć można te zwią- we: ryzyka katastroficzne (katastrofy niedotrzymanie terminów umów, ry- zane z samym projektem, które powstają na naturalne osunięcia ziemi, ruchy sej- zyko bankructwa firmy budowlanej poziomie poszczególnych etapów inwestycji, smiczne, pożary, powodzie, wichury wykonującej zlecenie, ryzyko odrzuce- a więc ryzyka związane z procesem decyzyj- i huragany oraz antropogeniczne ka- nia projektu, ryzyko niewykonalności nym i zarządczym, techniką i technologią tastrofy przemysłowe, ekologiczne, bu- zadania, budowy, błędami ludzkimi i sferą finansową dowlane), ryzyka wynikające z bezpo- ryzyka budowlano-montażowe, obej- przedsięwzięcia. Wśród ryzyk zewnętrznych średniego oddziaływania autostrady na mujące wszelkie zdarzenia, do których natomiast, wynikających z otoczenia inwe- przyrodę, zwierzęta i ludzi (zanieczysz- dochodzi na placu budowy i jego za- stycji, znajdują się ryzyka o różnej charak- czenie środowiska, hałas, przerwanie pleczu oraz ryzyka związane z dostaw- terystyce, płynące ze środowisk: polityczne- ciągłości lasu, zakłócenie ekosystemu cami materiałów i sprzętów (opóź- go i prawnego, naturalnego, społecznego leśnego, łąk, bagien, naturalnego cyklu nienia dostaw, przestoje, wypadki na i przemysłowego, operacyjnego, ekonomicz- rozrodczego ssaków leśnych, tj. grupa budowie, zdarzenia katastroficzne jak nego oraz poznawczego. ryzyka ekologicznego), ogień, eksplozja, wybuch, kradzieże, Powyższe ryzyka oddziaływują na siebie ryzyko społeczne związane z kontakta- uszkodzenia maszyn i urządzeń, ryzyko wprost proporcjonalnie - wzrost któregoś mi towarzyskimi i zawodowymi utrud- wyrządzenia szkody osobom trzecim), z ryzyk cząstkowych pociąga za sobą wzrost Świat Nieruchomości 23

3 Tab. 1. Ryzyka w autostradzie w ujęciu kolejnych etapów procesu inwestycyjnego Faza przedinwestycyjna etapy: 1. Identyfikacja możliwości 2. Wstępna selekcja RYZYKO - związane z projektem (przetarg na projekt, wykonawca projektu i jego kwalifikacje zawodowe, reputacja, pomysł i rozwiązania techniczne, założenia i plany lokalizacja i przebieg trasy, ilość pasów i zjazdów oraz ich rozplanowanie, ilość wykonawców, złożoność projektu i stopień jego innowacyjności), ryzyko prawne, ryzyko marketingowe (nietrafiona lokalizacja, wiarygodność projektanta), ryzyko wyboru firmy wykonującej zlecenie, ryzyko konkurencji, ryzyko jakości - związane z odrzuceniem dobrego projektu i przyjęcia złego (wadliwego, niedopracowanego), dokonanie selekcji w pośpiechu, ryzyko jakości 3. Formułowanie projektu - błędy projektu (techniczne, budowlane i ekonomiczne) wynikające z etapu 1 i 2, błędy ludzkie, ryzyko jakości 4. Ocena i decyzja (studium feasibility, z ang. wykonalności) Faza realizacyjna etapy: 1. Negocjacje i zawieranie umów 2. Opracowanie planu autostrady oraz obiektów obsługi podróżnych i budowa 3. Oddanie autostrady do eksploatacji Faza eksploatacyjna: 1. Użytkowanie autostrady - akceptacja i przyjęcie do realizacji wadliwego projektu (konsekwencja ryzyka z etapów 1, 2, 3), pośpiech w decyzji, ryzyko jakości RYZYKO - związane z doborem kontrahentów i ewentualnymi przetargami (wybór najtańszych opcji, niższa jakość materiałów i maszyn), ryzyko procedur administracyjnych, ryzyko finansowe i rynkowe, ryzyko marketingowe (zmiana opinii społecznej o wiarygodności kontrahentów), ryzyko konkurencji, ryzyko zmiany cen (materiałów, usług), ryzyko wzrostu kosztów - błędy ludzkie w opracowaniu planów, ryzyko techniczne, wypadki, słabe przygotowanie terenu, niska jakość wykończenia (np. oszczędności na nawierzchni), wydłużenie czasu realizacji (tym samym spadek efektywności ekonomicznej inwestycji, tj. ryzyko czasu i kar za niedotrzymanie terminów realizacji), ryzyka budowlano-montażowe, ryzyko nakładów inwestycyjnych i ich zamrożenia, ryzyko inwestycyjne, ryzyko konfliktów z otoczeniem (protesty wywłaszczonych właścicieli nieruchomości, organizacji ekologicznych), jakości, ryzyko zmiany cen, ryzyko wzrostu kosztów - brak lub złe przeszkolenie kadr zarządzających autostradą w eksploatacji, oddanie wadliwej autostrady z usterkami wymagającymi usunięcia i napraw, ryzyka katastroficzne, techniczne, ryzyko jakości RYZYKO - wynikające z usterek budowlanych, wykończeniowych i projektowych oraz eksploatacyjnych, ryzyka społeczne, ryzyka typowe dla nieruchomości, ryzyka zarządzania, ryzyka katastroficzne, techniczne, ryzyka rynkowe i finansowe, ryzyko produktu, ryzyko ceny, ryzyko konfliktu m/y właścicielem/zarządzającym a pracownikami i użytkownikami autostrady, ryzyko nieosiągnięcia zamierzonych zysków Źródło: opracowanie własne. pozostałych (np. gdy inwestor wydłuża czas realizacji inwestycji wzrosną ryzyka: czasu, utraty kapitału, kredytowe, zamrożenia nakładów inwestycyjnych. Wszystkie ryzyka jakie udaje się przewidzieć w procesie inwestycyjnym wpływają na zwiększenie wartości oczekiwanej ryzyka. Budowa autostrady obejmuje szereg zadań, działań i sytuacji generujących ryzyko w każdej fazie procesu inwestycyjnego, co skutkuje wszystkimi kategoriami strat, tj.: szkodami majątkowymi (także w mieniu ruchomym), szkodami z tytułu odpowiedzialności cywilnej (związanymi z prawnie usankcjonowanymi zobowiązaniami) oraz szkodami w zasobach ludzkich 2. Przykłady ryzyka w budowie autostrady przedstawia tabela Zarządzanie ryzykiem poprzez ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem ma na celu dopuszczenie jedynie poziomu ryzyka akceptowalnego dla rodzaju działalności jaką pro- 2 W oparciu o: C. A Williams. Jr., M. L. Smith, P. C. Young, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 72. wadzi dany podmiot. Jest to proces ciągły, ze względu na skorelowanie ryzyka z zasobem informacji gromadzonym w procesie inwestycyjnym a zasób ten jest zmienny i zależy od konkretnej sytuacji oraz fazy cyklu. Generalnie im późniejszy etap realizacji inwestycji tym większe szanse na wybór najlepszego rozwiązania i niższe ryzyko decyzyjne. Prawdopodobieństwo realizacji ryzyka w postaci określonych szkód, a w konsekwencji strat finansowych w budowie autostrady rośnie ze względu na: dużą koncentrację ludzi i środków produkcji w miejscu realizacji (ekipa 24 Świat Nieruchomości

4 budowlana, sprzęt budowlany, budy w celu realizacji inwestycji oraz od- Management), mają zapewnić osiągnięcie dla pracowników firm wykonujących działywania autostrady na środowisko zamierzonego celu. zlecenie, samochody transportowe i strukturę otoczenia, Wśród metod obniżających poziom ryzy- i dostawcze, itp.), zmiany w środowisku naturalnym ka, obok działań prewencyjnych stosuje się wysoką kapitałochłonność działań i wzrost jego zanieczyszczenia, gene- także działania kompensacyjne, zabezpiecza- i ich zależność od dostaw kontrahen- rujące występowanie katastrof i klęsk jące przyszłe strumienie finansowe w sytuacji tów i terminowości wykonawców, żywiołowych, realizacji ryzyka. Uwzględnienie rezerw na konieczność przeprowadzenia wy- nieuniknione przerwy oraz spowolnie- pokrycie ewentualnych kosztów w związku właszczeń, scaleń i przestrzegania nia w budowie wynikające z przestrze- z możliwością wystąpienia powyższego stano- ustawodawstwa (przepisów z zakresu gania określonej kolejności wykonywa- wi samoubezpieczenie (gdy gromadzone fun- prawa budowlanego, gospodarki nie- nia prac budowlanych, dusze finansowe pochodzą ze środków wła- ruchomościami, ochrony środowiska, ewentualne przestoje w budowie wyni- snych inwestora) lub ubezpieczenie, w którym prawa wodnego, rolnego, ustawy o la- kające z rozmiaru/zasięgu inwestycji, rezerwy na pokrycie przyszłych strat tworzo- sach, zamówieniach publicznych), zastosowania nowoczesnych rozwią- ne są przez ubezpieczyciela na jego koncie, złożoność działań inwestycyjnych i ich zań technologicznych i konieczności w zamian za opłacaną przez inwestora skład- duży zasięg terenowy (prace planistycz- terminowych dostaw, kę ubezpieczeniową (stanowiącą cenę za tę ne, ziemne, kanalizacyjne i wodociągo- czasochłonność budowy i zobowią- usługę), w wysokości i na warunkach usta- we, nawierzchniowe, oświetleniowe, zanie do jej ukończenia w ustalonym lonych umową. Ubezpieczenie można więc malarskie, budowa miejsc obsługi po- terminie, traktować jako transfer składki oraz odpo- dróżnych tj. budynków WC, zadaszeń trwający kryzys gospodarczy. wiedzialności za powstałe szkody w zamian dla miejsc wypoczynku, parkingów), Identyfikacja ryzyka, jego analiza i oce- za rekompensatę finansową, którą stanowi pokrywanie roszczeń z tytułu odpo- na, wybór metody manipulacji ryzykiem odpowiednio świadczenie w przypadku strat wiedzialności cywilnej jako wynik po- oraz ciągła obserwacja i kontrola jego po- osobowych lub odszkodowanie, w przypad- szczególnych działań podejmowanych ziomu (tj. działania objęte procesem Risk ku strat majątkowych. Świat Nieruchomości 25

5 Oferowane na polskim rynku ubezpieczenia obejmujące analizowane wcześniej ryzyka dotyczące majątku i inwestycji rzeczowych to: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia budowlano-montażowe, ubezpieczenie szyb i innych przedmio- tów od stłuczenia, ubezpieczenie utraty zysku (BI Busi- ness Interruption), ubezpieczenie kredytów inwestycyjnych (średnio i długoterminowych), ubezpieczenia finansowe (ubezpiecze- nia kredytów bankowych, np. - ubezpieczenie kredytów hipotecznych, gwarancje ubezpieczeniowe: kontraktowe, np. - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek, należytego wykonania kontraktu, wykonania umowy i usunięcia wad, zapłaty wadium, zwrotu zaliczki, handlowe, np. zapłaty wierzytelności kontraktowych, za roboty budowlane, ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych) 3, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii, ubezpieczenie domków letniskowych. Ubezpieczenia te odnoszą się także do ryzyk, które mogą wystąpić w trakcie budowy autostrady (z wyjątkiem ubezpieczeń: szyb i innych przedmiotów od stłuczenia oraz domków letniskowych, gdyż zakres ich obejmuje zdarzenia niedotyczące autostrady). W ofercie ubezpieczycieli znajdują się także tzw. ubezpieczenia scalone, tj. pakiety ubezpieczeń obejmujące kompleksy różnorodnych ryzyk występujących najczęściej w danej grupie przedmiotowej ubezpieczenia, np.: ubezpieczenie mieszkań, ubezpieczenie domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych, 3 Szerzej na ten temat np. strona PZU S. A. www. pzu.pl (grudzień 2009). ubezpieczenie dla small business`u/ kompleksowe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych, kompleksowe ubezpieczenia nierucho- mości wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni mieszkaniowych, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia techniczne, ubezpieczenia przemysłowe, które rów- nież (z wyjątkiem ubezpieczeń: mieszkań, domów jednorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych) mogą stanowić zabezpieczenie pokrycia skutków niepomyślnych zdarzeń jako konsekwencji ryzyka w budowie autostrady. Analiza warunków przedstawionych produktów oferowanych przez zakłady ubezpieczeń w kraju (szczególnie w relacji: zakres ochrony ubezpieczeniowej - cena), ich dostępności i atrakcyjności dla inwestorów stanowi szersze zagadnienie wymagające odrębnego opracowania. Wśród wymienionych ubezpieczeń ryzyko inwestycyjne w znaczeniu przedstawionym w niniejszym opracowaniu obejmuje jedynie ubezpieczenie Business Interruption (BI), a także ubezpieczenia finansowe. Ubezpieczenie BI dotyczy ryzyka przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej (tj. de facto utraty dochodu) wskutek pożaru lub innej katastrofy (zdarzenia losowego), która uniemożliwia prowadzenie tej działalności w dotychczasowy sposób. Stanowi więc źródło finansowania tej działalności do czasu usunięcia skutków szkody majątkowej i pozyskania środków finansowych na rozruch po przestoju. Wybór ubezpieczenia dla celów manipulowania ryzykiem uważany jest za posunięcie korzystne finansowo i bezpieczne, bowiem zgodnie z definicją pojęcia ubezpieczenie, w zamian za opłacanie składki ubezpieczeniowej, która stanowi małą i znaną stratę, ubezpieczający zyskuje możliwość zastąpienia straty dużej i nieznanej 4, której wystą- 4 Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, red. T. Michalski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, s. IX. pienie może przesądzić o niepowodzeniu inwestycji. Ubezpieczenie może więc być rozwiązaniem godnym polecenia wszystkim inwestorom, w tym także tym budującym autostradę. 5. Zakończenie Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak budowa autostrady, spotyka się z wieloma zagrożeniami i niebezpieczeństwami, które generują szerokie spektrum ryzyka. Najwyższe ryzyko stanowi możliwość niezrealizowania inwestycji, co przesądza niejednokrotnie o bankructwie i upadku inwestora. Przeciwdziałanie tak poważnym skutkom wystąpienia ryzyka zapewnia proces zarządzania ryzykiem, w którego instrumentarium znajduje się także ubezpieczenie. Stanowi ono stosunkowo tanie i powszechne (zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych) rozwiązanie problemu finansowania podjętych działań inwestycyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych generujących straty i wzrost kosztów. Inwestor zarządzający ryzykiem poprzez ubezpieczenie postrzegany jest wśród kontrahentów jako wiarygodny partner do współpracy, co stanowi dodatkowy argument na korzyść takiego rozwiązania. DR MARZENA BAC Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń 26 Świat Nieruchomości

6 Literatura: Behrens W. Hawranek P. M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa Bizon-Górecka J., Koszty w przedsiębiorstwie w ujęciu komplementarnym, Rynek Terminowy, 2004, nr 2. Błaszczuk D. J Czy można skutecznie zarządzać ryzykiem?, Wiadomości Ubezpieczeniowe. Warszawa 2001, nr. Henzel H. K. Marcinek K. Walica H. (red.), Vademecum inwestora, Wydawnictwo Górnicze GIPH Jajuga K. Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Michalski T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Ronka - Chmielowiec W., Ryzyko w ubezpieczeniach metody oceny, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław Strona Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (grudzień 2009). Strona PZU S. A. (grudzień 2009). Williams. C. A Jr. Smith M. L. Young P. C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Ubezpieczenie jako instrument zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciu budowy odcinka autostrady (Streszczenie) Artykuł przybliża ubezpieczenie jako instrument zabezpieczający pokrycie finansowych skutków realizacji ryzyka w budowie autostrady. Przedstawiono klasyfikacje ryzyka dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz przykłady ryzyka w budowie autostrady obejmujące następstwa jego realizacji. Zaprezentowano także produkty ubezpieczeniowe obejmujące ryzyka związane z analizowaną inwestycją oferowane przez ubezpieczycieli w Polsce. Insurance as an instrument of Risk Management in the construction project of motorway section (Summary) The article introduces the insurance as the method which makes it possibile to cover financial results of accomplishing the risk in the motorway construction. There are discussed broad risk classifications for investment projects and examples of the risk in the motorway construction along with effects of its accomplishment. The insurance products covering the risk connected with the analysed investment offered by the insurers in Poland is also presented. Świat Nieruchomości 27

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROLE OF INSURANCE IN THE INVESTMENT PROCESS

UBEZPIECZENIA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROLE OF INSURANCE IN THE INVESTMENT PROCESS Dane bibliograficzne o artykule: http://mieczyslaw_polonski.users.sggw.pl/mppublikacje mgr inż. Bartosz Lubicki dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Zakład

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE UBEZPIECZEŃ DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP

ZNACZENIE UBEZPIECZEŃ DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP dr Ewa Wierzbicka Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji SGH w Warszawie ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 141-151. ZNACZENIE UBEZPIECZEŃ DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP Streszczenie: Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej

Rola i miejsce ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej Rola i miejsce ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej 1. Wprowadzenie Znaczenie i miejsce ubezpieczenia w podejmowaniu ryzyka w działalności gospodarczej ewoluowało na

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZARZĄDZANIA

PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 15 http://piz.sanedu.pl PROBLEMY ZARZĄDZANIA Redakcja Jan Antoszkiewicz Maciej Dębski Warszawa Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 15 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

RYZYKO, EFEKTYWNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU W SYSTEMIE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A2

RYZYKO, EFEKTYWNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU W SYSTEMIE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A2 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 58 Nr kol. 1858 Aneta MICHALAK Izabela JONEK-KOWALSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie

MEMORANDUM INFORMACYJNE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie MEMORANDUM INFORMACYJNE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie www.grupazue.pl Niniejsze Memorandum Informacyjne ( Memorandum ) stanowi memorandum informacyjne w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Karwacka Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej

Aleksandra Karwacka Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej Aleksandra Karwacka Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej 1. Uwagi wstępne Realizacja robót budowlanych to bardzo skomplikowany proces, wiążący się z istnieniem wielu zagrożeń i ryzyk.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych

Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych PATRYCJA KOWALCZYK-RÓLCZYŃSKA Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych Finansowanie rynku nieruchomości za pomocą kredytów hipotecznych obarczone jest wieloma

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficytu sektora publicznego WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego w procesie zarządzanie ryzykiem utraty należności w okresach wahań koniunktury w gospodarce

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego w procesie zarządzanie ryzykiem utraty należności w okresach wahań koniunktury w gospodarce Robert Dankiewicz * Ubezpieczenia kredytu kupieckiego w procesie zarządzanie ryzykiem utraty należności w okresach wahań koniunktury w gospodarce Wstęp Procesy gospodarcze mają miejsce w warunkach niepewności,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Leszek Biernacki Ryzyko w pośrednictwie ubezpieczeniowym Próba podjęcia zdefiniowania ryzyka sprawiała i sprawia wiele trudności, tym większych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIERUCHOMOŚCI

RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIERUCHOMOŚCI Patrycja Kowalczyk Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIERUCHOMOŚCI Streszczenie Wraz z rozwojem rynku nieruchomości, rozwinęły się i nadal się rozwijają

Bardziej szczegółowo

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Paweł Skowron * Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wstęp Proces raportowania jest coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV PLAN SZKOLENIA (1) Część I Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne (pojęcie szkody, odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń). Część II Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE 1 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE Krzysztof Adamowicz http://www.lp.gov.pl/members/mat/aktualnosci/zabezp_transakcji adamowiczk@wp.pl Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestowania w nieruchomości w Polsce

Ryzyko inwestowania w nieruchomości w Polsce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości V edycja Agnieszka Bogucka Ryzyko inwestowania w nieruchomości w Polsce Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY PCC Autochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym sporządzony na potrzeby wprowadzenia Obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Autorzy raportu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN RADA WYDAWNICZA STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo