UBEZPIECZENIE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘWZIĘCIU BUDOWY ODCINKA AUTOSTRADY 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘWZIĘCIU BUDOWY ODCINKA AUTOSTRADY 1"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘWZIĘCIU BUDOWY ODCINKA AUTOSTRADY 1 M A R Z E N A BAC 1. Wprowadzenie Budowa autostrady jest niezmiernie ważnym i dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym. Zaangażowanych jest tu wiele podmiotów wykonujących określone zadania oraz materiałów i środków je finansujących, które składają się na prawidłowy (zgodny z wymogami prawa oraz ustalonym harmonogramem czasowym) przebieg realizacji kolejnych faz i etapów tego procesu. Prawdopodobieństwo, że coś się nie uda, nie przebiegnie zgodnie z planem i spowoduje awarie, wypadki, konieczność napraw i remontów, a więc opóźnienia i wzrost kosztów wydaje się być tu znaczące. Wysoka kapitałochłonność, konieczność działań w wyznaczonym czasie we współpracy i po- 1 Przyczynkiem do podjęcia tego tematu był panel organizowany przez Katedrę Nieruchomości i Ubezpieczeń podczas konferencji MWSE w Tarnowie (1-2 października 2009 r.), poświęcony społecznym i ekonomicznym problemom budowy autostrady Kraków-Tarnów oraz oddanie do użytku odcinka tej autostrady do Szarowa, jak też rozpoczęcie prac nad realizacją odcinka Szarów- Tarnów, którego zakończenie wg GDDKiA Oddział w Krakowie planowane jest na rok rozumieniu z poszczególnymi wykonawcami, generuje różne rodzaje ryzyka. Ryzyko, którego realizacja może zniweczyć plany inwestora, dotyczy wszelkiej działalności gospodarczej, a w sposób szczególny procesu inwestycyjnego, w wyniku którego powstają inwestycje rzeczowe. W kontekście niniejszego artykułu ryzyko rozpatrywane jest z punktu widzenia skutków zdarzeń losowych różnego pochodzenia w autostradzie. Stanowią one bowiem potencjalne zagrożenia i niebezpieczeństwa, których inwestor chce uniknąć. 2. Identyfikacja ryzyka i skutki jego realizacji Zarządzanie rzeczowymi projektami inwestycyjnymi wiąże się z szerokim spektrum różnorodnego i niejednorodnego ryzyka ujmowanego wg wielu kryteriów. W szerokiej klasyfikacji ryzyka występuje ryzyko niesystematyczne, z grupy którego wyłania się ryzyko inwestycyjne. Jest to rodzaj ryzyka specyficznego, w ramach którego wyróżnić można m. in. ryzyko związane z rynkiem i kwestiami finansowymi takie jak ryzyko rynku, stopy procentowej, ryzyko kursu walutowego, siły nabywczej, ryzyko płynności, zmiany cen, ryzyko bankructwa, ryzyko finansowe, a także powiązane z nimi w związku przyczynowo-skutkowym ryzyko zarządzania, biznesu, niedotrzymania warunków, niewywiązania się z umowy, terminów, ryzyko opóźnienia, reinwestowania, zmiany projektu inwestycyjnego. Występuje tu także ryzyko polityczne, ryzyko wydarzeń oraz grupa wyjątkowo specyficznych, od niedawna odróżnianych ryzyk katastroficznych, związanych z katastrofami, do których dochodzi w środowisku inwestycyjnym i szerzej w otoczeniu człowieka. Powyższe ryzyka mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia lub porażki realizowanego przedsięwzięcia. Do tego przyczynia się także ryzyko czasu, które przejawia się również elementami ryzyka rynkowego i finansowego oraz ryzyka technicznego, których intensywność z upływem czasu wzrasta. Ryzyko związane z autostradą można przedstawić jako: ryzyko techniczne: konstrukcyjne, ryzyko złego wykonania, ryzyko błędnego 22 Świat Nieruchomości

2 opracowania lub wyboru złego projek- nionymi i ograniczonymi miejscowo do ryzyka typowe dla nieruchomości tu, ryzyko wadliwych materiałów (czyli wytyczonych zjazdów z autostrady, (ryzyko rynku, bankructwa, inflacji, także ryzyko wynikające z błędów czło- ryzyko zarządzania inwestycją i proce- płynności, czasu, stopy procentowej, wieka, braku kwalifikacji i wiedzy), sem budowlanym: ryzyko błędu ludz- kredytu, ryzyko siły nabywczej, ryzyko ryzyko prawne: błędy przestrzenno- kiego, wypadku, awarii, ryzyko zwią- utraty kapitału, ryzyko utraty docho- planistyczne, ryzyko wywłaszczeń, ryzy- zane z wyrządzeniem szkody osobowej du, ryzyko techniczne). ko podziałów i scaleń, ryzyko przetargu lub majątkowej (OC) oraz szereg ryzyk Wszystkie te ryzyka generują najwyższe oraz powiązane z nim ryzyko wyboru finansowych i inwestycyjnych jak ryzy- z możliwych, a mianowicie ryzyko nietrafio- firmy wykonującej zlecenie i umowy ko nietrafionej inwestycji, opóźnionego nej inwestycji czy jej niewykonania. między wykonawcami/inwestorem, dopływu pieniędzy, przestojów w pracy Wśród wymienionych ryzyk do grupy ry- ryzyko przyrodnicze oraz środowisko- z tych powodów i opłat karnych za zyka wewnętrznego zaliczyć można te zwią- we: ryzyka katastroficzne (katastrofy niedotrzymanie terminów umów, ry- zane z samym projektem, które powstają na naturalne osunięcia ziemi, ruchy sej- zyko bankructwa firmy budowlanej poziomie poszczególnych etapów inwestycji, smiczne, pożary, powodzie, wichury wykonującej zlecenie, ryzyko odrzuce- a więc ryzyka związane z procesem decyzyj- i huragany oraz antropogeniczne ka- nia projektu, ryzyko niewykonalności nym i zarządczym, techniką i technologią tastrofy przemysłowe, ekologiczne, bu- zadania, budowy, błędami ludzkimi i sferą finansową dowlane), ryzyka wynikające z bezpo- ryzyka budowlano-montażowe, obej- przedsięwzięcia. Wśród ryzyk zewnętrznych średniego oddziaływania autostrady na mujące wszelkie zdarzenia, do których natomiast, wynikających z otoczenia inwe- przyrodę, zwierzęta i ludzi (zanieczysz- dochodzi na placu budowy i jego za- stycji, znajdują się ryzyka o różnej charak- czenie środowiska, hałas, przerwanie pleczu oraz ryzyka związane z dostaw- terystyce, płynące ze środowisk: polityczne- ciągłości lasu, zakłócenie ekosystemu cami materiałów i sprzętów (opóź- go i prawnego, naturalnego, społecznego leśnego, łąk, bagien, naturalnego cyklu nienia dostaw, przestoje, wypadki na i przemysłowego, operacyjnego, ekonomicz- rozrodczego ssaków leśnych, tj. grupa budowie, zdarzenia katastroficzne jak nego oraz poznawczego. ryzyka ekologicznego), ogień, eksplozja, wybuch, kradzieże, Powyższe ryzyka oddziaływują na siebie ryzyko społeczne związane z kontakta- uszkodzenia maszyn i urządzeń, ryzyko wprost proporcjonalnie - wzrost któregoś mi towarzyskimi i zawodowymi utrud- wyrządzenia szkody osobom trzecim), z ryzyk cząstkowych pociąga za sobą wzrost Świat Nieruchomości 23

3 Tab. 1. Ryzyka w autostradzie w ujęciu kolejnych etapów procesu inwestycyjnego Faza przedinwestycyjna etapy: 1. Identyfikacja możliwości 2. Wstępna selekcja RYZYKO - związane z projektem (przetarg na projekt, wykonawca projektu i jego kwalifikacje zawodowe, reputacja, pomysł i rozwiązania techniczne, założenia i plany lokalizacja i przebieg trasy, ilość pasów i zjazdów oraz ich rozplanowanie, ilość wykonawców, złożoność projektu i stopień jego innowacyjności), ryzyko prawne, ryzyko marketingowe (nietrafiona lokalizacja, wiarygodność projektanta), ryzyko wyboru firmy wykonującej zlecenie, ryzyko konkurencji, ryzyko jakości - związane z odrzuceniem dobrego projektu i przyjęcia złego (wadliwego, niedopracowanego), dokonanie selekcji w pośpiechu, ryzyko jakości 3. Formułowanie projektu - błędy projektu (techniczne, budowlane i ekonomiczne) wynikające z etapu 1 i 2, błędy ludzkie, ryzyko jakości 4. Ocena i decyzja (studium feasibility, z ang. wykonalności) Faza realizacyjna etapy: 1. Negocjacje i zawieranie umów 2. Opracowanie planu autostrady oraz obiektów obsługi podróżnych i budowa 3. Oddanie autostrady do eksploatacji Faza eksploatacyjna: 1. Użytkowanie autostrady - akceptacja i przyjęcie do realizacji wadliwego projektu (konsekwencja ryzyka z etapów 1, 2, 3), pośpiech w decyzji, ryzyko jakości RYZYKO - związane z doborem kontrahentów i ewentualnymi przetargami (wybór najtańszych opcji, niższa jakość materiałów i maszyn), ryzyko procedur administracyjnych, ryzyko finansowe i rynkowe, ryzyko marketingowe (zmiana opinii społecznej o wiarygodności kontrahentów), ryzyko konkurencji, ryzyko zmiany cen (materiałów, usług), ryzyko wzrostu kosztów - błędy ludzkie w opracowaniu planów, ryzyko techniczne, wypadki, słabe przygotowanie terenu, niska jakość wykończenia (np. oszczędności na nawierzchni), wydłużenie czasu realizacji (tym samym spadek efektywności ekonomicznej inwestycji, tj. ryzyko czasu i kar za niedotrzymanie terminów realizacji), ryzyka budowlano-montażowe, ryzyko nakładów inwestycyjnych i ich zamrożenia, ryzyko inwestycyjne, ryzyko konfliktów z otoczeniem (protesty wywłaszczonych właścicieli nieruchomości, organizacji ekologicznych), jakości, ryzyko zmiany cen, ryzyko wzrostu kosztów - brak lub złe przeszkolenie kadr zarządzających autostradą w eksploatacji, oddanie wadliwej autostrady z usterkami wymagającymi usunięcia i napraw, ryzyka katastroficzne, techniczne, ryzyko jakości RYZYKO - wynikające z usterek budowlanych, wykończeniowych i projektowych oraz eksploatacyjnych, ryzyka społeczne, ryzyka typowe dla nieruchomości, ryzyka zarządzania, ryzyka katastroficzne, techniczne, ryzyka rynkowe i finansowe, ryzyko produktu, ryzyko ceny, ryzyko konfliktu m/y właścicielem/zarządzającym a pracownikami i użytkownikami autostrady, ryzyko nieosiągnięcia zamierzonych zysków Źródło: opracowanie własne. pozostałych (np. gdy inwestor wydłuża czas realizacji inwestycji wzrosną ryzyka: czasu, utraty kapitału, kredytowe, zamrożenia nakładów inwestycyjnych. Wszystkie ryzyka jakie udaje się przewidzieć w procesie inwestycyjnym wpływają na zwiększenie wartości oczekiwanej ryzyka. Budowa autostrady obejmuje szereg zadań, działań i sytuacji generujących ryzyko w każdej fazie procesu inwestycyjnego, co skutkuje wszystkimi kategoriami strat, tj.: szkodami majątkowymi (także w mieniu ruchomym), szkodami z tytułu odpowiedzialności cywilnej (związanymi z prawnie usankcjonowanymi zobowiązaniami) oraz szkodami w zasobach ludzkich 2. Przykłady ryzyka w budowie autostrady przedstawia tabela Zarządzanie ryzykiem poprzez ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem ma na celu dopuszczenie jedynie poziomu ryzyka akceptowalnego dla rodzaju działalności jaką pro- 2 W oparciu o: C. A Williams. Jr., M. L. Smith, P. C. Young, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 72. wadzi dany podmiot. Jest to proces ciągły, ze względu na skorelowanie ryzyka z zasobem informacji gromadzonym w procesie inwestycyjnym a zasób ten jest zmienny i zależy od konkretnej sytuacji oraz fazy cyklu. Generalnie im późniejszy etap realizacji inwestycji tym większe szanse na wybór najlepszego rozwiązania i niższe ryzyko decyzyjne. Prawdopodobieństwo realizacji ryzyka w postaci określonych szkód, a w konsekwencji strat finansowych w budowie autostrady rośnie ze względu na: dużą koncentrację ludzi i środków produkcji w miejscu realizacji (ekipa 24 Świat Nieruchomości

4 budowlana, sprzęt budowlany, budy w celu realizacji inwestycji oraz od- Management), mają zapewnić osiągnięcie dla pracowników firm wykonujących działywania autostrady na środowisko zamierzonego celu. zlecenie, samochody transportowe i strukturę otoczenia, Wśród metod obniżających poziom ryzy- i dostawcze, itp.), zmiany w środowisku naturalnym ka, obok działań prewencyjnych stosuje się wysoką kapitałochłonność działań i wzrost jego zanieczyszczenia, gene- także działania kompensacyjne, zabezpiecza- i ich zależność od dostaw kontrahen- rujące występowanie katastrof i klęsk jące przyszłe strumienie finansowe w sytuacji tów i terminowości wykonawców, żywiołowych, realizacji ryzyka. Uwzględnienie rezerw na konieczność przeprowadzenia wy- nieuniknione przerwy oraz spowolnie- pokrycie ewentualnych kosztów w związku właszczeń, scaleń i przestrzegania nia w budowie wynikające z przestrze- z możliwością wystąpienia powyższego stano- ustawodawstwa (przepisów z zakresu gania określonej kolejności wykonywa- wi samoubezpieczenie (gdy gromadzone fun- prawa budowlanego, gospodarki nie- nia prac budowlanych, dusze finansowe pochodzą ze środków wła- ruchomościami, ochrony środowiska, ewentualne przestoje w budowie wyni- snych inwestora) lub ubezpieczenie, w którym prawa wodnego, rolnego, ustawy o la- kające z rozmiaru/zasięgu inwestycji, rezerwy na pokrycie przyszłych strat tworzo- sach, zamówieniach publicznych), zastosowania nowoczesnych rozwią- ne są przez ubezpieczyciela na jego koncie, złożoność działań inwestycyjnych i ich zań technologicznych i konieczności w zamian za opłacaną przez inwestora skład- duży zasięg terenowy (prace planistycz- terminowych dostaw, kę ubezpieczeniową (stanowiącą cenę za tę ne, ziemne, kanalizacyjne i wodociągo- czasochłonność budowy i zobowią- usługę), w wysokości i na warunkach usta- we, nawierzchniowe, oświetleniowe, zanie do jej ukończenia w ustalonym lonych umową. Ubezpieczenie można więc malarskie, budowa miejsc obsługi po- terminie, traktować jako transfer składki oraz odpo- dróżnych tj. budynków WC, zadaszeń trwający kryzys gospodarczy. wiedzialności za powstałe szkody w zamian dla miejsc wypoczynku, parkingów), Identyfikacja ryzyka, jego analiza i oce- za rekompensatę finansową, którą stanowi pokrywanie roszczeń z tytułu odpo- na, wybór metody manipulacji ryzykiem odpowiednio świadczenie w przypadku strat wiedzialności cywilnej jako wynik po- oraz ciągła obserwacja i kontrola jego po- osobowych lub odszkodowanie, w przypad- szczególnych działań podejmowanych ziomu (tj. działania objęte procesem Risk ku strat majątkowych. Świat Nieruchomości 25

5 Oferowane na polskim rynku ubezpieczenia obejmujące analizowane wcześniej ryzyka dotyczące majątku i inwestycji rzeczowych to: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia budowlano-montażowe, ubezpieczenie szyb i innych przedmio- tów od stłuczenia, ubezpieczenie utraty zysku (BI Busi- ness Interruption), ubezpieczenie kredytów inwestycyjnych (średnio i długoterminowych), ubezpieczenia finansowe (ubezpiecze- nia kredytów bankowych, np. - ubezpieczenie kredytów hipotecznych, gwarancje ubezpieczeniowe: kontraktowe, np. - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek, należytego wykonania kontraktu, wykonania umowy i usunięcia wad, zapłaty wadium, zwrotu zaliczki, handlowe, np. zapłaty wierzytelności kontraktowych, za roboty budowlane, ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych) 3, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii, ubezpieczenie domków letniskowych. Ubezpieczenia te odnoszą się także do ryzyk, które mogą wystąpić w trakcie budowy autostrady (z wyjątkiem ubezpieczeń: szyb i innych przedmiotów od stłuczenia oraz domków letniskowych, gdyż zakres ich obejmuje zdarzenia niedotyczące autostrady). W ofercie ubezpieczycieli znajdują się także tzw. ubezpieczenia scalone, tj. pakiety ubezpieczeń obejmujące kompleksy różnorodnych ryzyk występujących najczęściej w danej grupie przedmiotowej ubezpieczenia, np.: ubezpieczenie mieszkań, ubezpieczenie domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych, 3 Szerzej na ten temat np. strona PZU S. A. www. pzu.pl (grudzień 2009). ubezpieczenie dla small business`u/ kompleksowe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych, kompleksowe ubezpieczenia nierucho- mości wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni mieszkaniowych, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia techniczne, ubezpieczenia przemysłowe, które rów- nież (z wyjątkiem ubezpieczeń: mieszkań, domów jednorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych) mogą stanowić zabezpieczenie pokrycia skutków niepomyślnych zdarzeń jako konsekwencji ryzyka w budowie autostrady. Analiza warunków przedstawionych produktów oferowanych przez zakłady ubezpieczeń w kraju (szczególnie w relacji: zakres ochrony ubezpieczeniowej - cena), ich dostępności i atrakcyjności dla inwestorów stanowi szersze zagadnienie wymagające odrębnego opracowania. Wśród wymienionych ubezpieczeń ryzyko inwestycyjne w znaczeniu przedstawionym w niniejszym opracowaniu obejmuje jedynie ubezpieczenie Business Interruption (BI), a także ubezpieczenia finansowe. Ubezpieczenie BI dotyczy ryzyka przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej (tj. de facto utraty dochodu) wskutek pożaru lub innej katastrofy (zdarzenia losowego), która uniemożliwia prowadzenie tej działalności w dotychczasowy sposób. Stanowi więc źródło finansowania tej działalności do czasu usunięcia skutków szkody majątkowej i pozyskania środków finansowych na rozruch po przestoju. Wybór ubezpieczenia dla celów manipulowania ryzykiem uważany jest za posunięcie korzystne finansowo i bezpieczne, bowiem zgodnie z definicją pojęcia ubezpieczenie, w zamian za opłacanie składki ubezpieczeniowej, która stanowi małą i znaną stratę, ubezpieczający zyskuje możliwość zastąpienia straty dużej i nieznanej 4, której wystą- 4 Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, red. T. Michalski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, s. IX. pienie może przesądzić o niepowodzeniu inwestycji. Ubezpieczenie może więc być rozwiązaniem godnym polecenia wszystkim inwestorom, w tym także tym budującym autostradę. 5. Zakończenie Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak budowa autostrady, spotyka się z wieloma zagrożeniami i niebezpieczeństwami, które generują szerokie spektrum ryzyka. Najwyższe ryzyko stanowi możliwość niezrealizowania inwestycji, co przesądza niejednokrotnie o bankructwie i upadku inwestora. Przeciwdziałanie tak poważnym skutkom wystąpienia ryzyka zapewnia proces zarządzania ryzykiem, w którego instrumentarium znajduje się także ubezpieczenie. Stanowi ono stosunkowo tanie i powszechne (zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych) rozwiązanie problemu finansowania podjętych działań inwestycyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych generujących straty i wzrost kosztów. Inwestor zarządzający ryzykiem poprzez ubezpieczenie postrzegany jest wśród kontrahentów jako wiarygodny partner do współpracy, co stanowi dodatkowy argument na korzyść takiego rozwiązania. DR MARZENA BAC Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń 26 Świat Nieruchomości

6 Literatura: Behrens W. Hawranek P. M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa Bizon-Górecka J., Koszty w przedsiębiorstwie w ujęciu komplementarnym, Rynek Terminowy, 2004, nr 2. Błaszczuk D. J Czy można skutecznie zarządzać ryzykiem?, Wiadomości Ubezpieczeniowe. Warszawa 2001, nr. Henzel H. K. Marcinek K. Walica H. (red.), Vademecum inwestora, Wydawnictwo Górnicze GIPH Jajuga K. Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Michalski T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Ronka - Chmielowiec W., Ryzyko w ubezpieczeniach metody oceny, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław Strona Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (grudzień 2009). Strona PZU S. A. (grudzień 2009). Williams. C. A Jr. Smith M. L. Young P. C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Ubezpieczenie jako instrument zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciu budowy odcinka autostrady (Streszczenie) Artykuł przybliża ubezpieczenie jako instrument zabezpieczający pokrycie finansowych skutków realizacji ryzyka w budowie autostrady. Przedstawiono klasyfikacje ryzyka dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz przykłady ryzyka w budowie autostrady obejmujące następstwa jego realizacji. Zaprezentowano także produkty ubezpieczeniowe obejmujące ryzyka związane z analizowaną inwestycją oferowane przez ubezpieczycieli w Polsce. Insurance as an instrument of Risk Management in the construction project of motorway section (Summary) The article introduces the insurance as the method which makes it possibile to cover financial results of accomplishing the risk in the motorway construction. There are discussed broad risk classifications for investment projects and examples of the risk in the motorway construction along with effects of its accomplishment. The insurance products covering the risk connected with the analysed investment offered by the insurers in Poland is also presented. Świat Nieruchomości 27

Ryzyka w budowie autostrady oraz przyk³ady zarz¹dzania nimi poprzez ubezpieczenie

Ryzyka w budowie autostrady oraz przyk³ady zarz¹dzania nimi poprzez ubezpieczenie ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 3 MARZENA BAC* Ryzyka w budowie autostrady oraz przyk³ady zarz¹dzania nimi poprzez ubezpieczenie Słowa kluczowe: ryzyko,

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania Zarządzanie ryzykiem w projektach Sposoby ograniczania DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH 1 Ograniczanie w projektach Matryca

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenie instalacji solarnych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa w zakresie konstrukcji oraz serwisu programu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń gospodarczych, ale również dla pracowników sektora ubezpieczeń oraz

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje Ryzyko kredytowe ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. Ryzyko kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Co to jest ubezpieczenie??? Warunki zaliczenia 2014-12-03. Literatura: Literatura: Słownik języka polskiego

UBEZPIECZENIA. Co to jest ubezpieczenie??? Warunki zaliczenia 2014-12-03. Literatura: Literatura: Słownik języka polskiego Warunki zaliczenia Egzamin pisemny: 22 stycznia 2012 r. Godz. 11.05-12.40 w Sali RA3. UBEZPIECZENIA Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Katedra Makroekonomii pokój A 109, tel. (17) 866 11 34 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, 2 lutego 2010 r. Podstawowe informacje Cel określenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie ryzykiem dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 14.10.2013 r. Kto chce mieć absolutną pewność przed podjęciem decyzji nigdy decyzji nie podejmie 1

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15 Tytuł: Ubezpieczenia non-life Autorzy: Ewa Wierzbicka (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: W książce Ubezpieczenia non-life szczegółowo przedstawiono klasyczne oraz nowoczesne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo konstrukcyjne Aspekty sieci

Bezpieczeństwo konstrukcyjne Aspekty sieci Bezpieczeństwo konstrukcyjne Aspekty sieci Dla ekranów akustycznych ustawianych wzdłuż dróg i torów kolejowych R. GMBH Warszawa / 23.10.2012 Page 1 / 31 SPIS TREŚCI Sytuacja Materiały Działania i przeszkody

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla. Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia

Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla. Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla zabezpieczenia firmy w obliczu ryzyk Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia INNOWACYJNOŚĆ - Klientów Innowacje nowe projekty są

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego Eugeniusz Gostomski Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego 1 Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo, iŝ kredytobiorca nie zwróci w ustalonym terminie kredytu wraz z odsetkami i bank poniesie stratę.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Co to jest ubezpieczenie???

Co to jest ubezpieczenie??? SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Co to jest ubezpieczenie??? INSTYTUT BADAŃ i ANALIZ FINANSOWYCH pokój RA 50, tel. (17) 866 15 29 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl 2 Słownik języka

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomika i organizacja procesów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-515-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Problemy oraz oczekiwania branży budowlanej, dotyczące gwarancji i ubezpieczeń kontraktów budowlanych. Wojciech Trojanowski

Problemy oraz oczekiwania branży budowlanej, dotyczące gwarancji i ubezpieczeń kontraktów budowlanych. Wojciech Trojanowski Problemy oraz oczekiwania branży budowlanej, dotyczące gwarancji i ubezpieczeń kontraktów budowlanych. GWARANCJE KONTRAKTOWE 2 GWARANCJE KONTRAKTOWE Wymagane gwarancje kontraktowe: na okres ważności oferty

Bardziej szczegółowo

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 (pieczęć wydziału) Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Ubezpieczeniowa

Gwarancja Ubezpieczeniowa Gwarancja Ubezpieczeniowa Jak zmniejszyć ryzyko inwestycji/projektu i dobrze je zabezpieczyć Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Warszawa, 05.03.2009 Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 P L

Bardziej szczegółowo

Mają one charakter rekomendacji. Celem tych rekomendacji jest podniesienie standardów

Mają one charakter rekomendacji. Celem tych rekomendacji jest podniesienie standardów REKOMENDACJA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ - MINIMALNE WYMOGI INFORMACYJNE Minimalne Wymogi Informacyjne zawarte w formularzach i innych dokumentach, zwane dalej Minimalnymi Wymogami Informacyjnymi zostały

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki

VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki Przemysław Borkowski Uniwersytet Gdański Alokacji ryzyka w projektach infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r. Plan spotkania Tematyka zajęć Rekomendowana literatura Organizacja spotkań Warunki zaliczenia Przydatne informacje Zarys tematyki spotkań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10 Dawid Chmielewski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Marcin Gawron Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ Working

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku 05 listopada 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej 2 Porozmawiajmy o wystąpieniach Wystąpienia na temat: Afera Art B Upadek Banku Staropolskiego SA w Poznaniu Upadek banku Barings Upadek Banku Allfirst Upadek

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem projektu

Zarządzanie ryzykiem projektu Zarządzanie ryzykiem projektu Zasada I jeśli coś w projekcie może pójść niezgodnie z planem, to należy oczekiwać, że sytuacja taka będzie miała miejsce. Ryzyko definicja - wszystko to co może pójść źle

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 867 313,51 774 456,78 1. Lokaty 867 313,51 774 456,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 984 093,80 1 043 380,38 1. Lokaty 984 093,80 1 043 380,38 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych Projektowanie systemów informatycznych Zarządzanie projektem Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Główne procesy w realizacji projektu informatycznego (ang. feasibility

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa ubezpieczeniowego Szanowni Państwo. Asecurica Sp. z o.o. jest niezależnym brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 5 662 059,62 5 519 857,11 1. Lokaty 5 662 059,62 5 519 857,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 954 899,73 2 013 797,94 1. Lokaty 1 954 899,73 2 013 797,94 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

Załącznik nr 4 do SIWZ. Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: 1 Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt Umowy Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym w Kielcach ul. Niska 2H/2 25-317 Kielce NIP 959-18-66-812, REGON 260315067 w imieniu

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Budowa domów wielorodzinnych komunalnych w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Budowa domów wielorodzinnych komunalnych w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Budowa domów wielorodzinnych komunalnych w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Liczba mieszkańców Miasta Ruda Śląska (stan na dzień 31.12.2014r.) 140 669 osób Liczba gospodarstw domowych oczekujących

Bardziej szczegółowo

Lech Gąsiorkiewicz. Ryzyko działalności finansowej zakładów ubezpieczeń

Lech Gąsiorkiewicz. Ryzyko działalności finansowej zakładów ubezpieczeń Lech Gąsiorkiewicz Ryzyko działalności finansowej zakładów ubezpieczeń Problematyka ryzyka działalności ubezpieczeniowej nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza w związku z planowanym wdrożeniem nowej

Bardziej szczegółowo

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa Ubezpieczenia Nieodłączną częścią naszego życia i składową każdego sukcesu jest podejmowanie ryzyka. InterRisk pomaga swoim Klientom przejąć nad nim kontrolę. Działalność ubezpieczeniowa Podstawą realizowanej

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo