SUPRA BROKERS F I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Strona 1 z 39 F Wrocław, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2007 R. NR 223 POZ 1655 Z PÓŹN. ZM.) NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH W KATOWICACH SIWZ Nr 115/04/12/2008/NO/Katowice Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 47 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. Ustaw Nr 223 z 2007 r., poz z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części ustawą. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeŝeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zamawiający nie przewiduje spotkania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. Działając w imieniu i na rzecz Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Kancelaria Brokerska SUPRA BROKERS ogłasza przetarg nieograniczony na niŝej opisane zamówienie publiczne: CPV: Zamawiający: Nazwa: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach Adres siedziby (dyrekcji): ul. Powstańców 31, Katowice NIP: REGON: PKD: 8622Z praktyka lekarska specjalistyczna

2 Strona 2 z 39 F Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: Katowice, ul. Lompy Czechowice-Dziedzice, ul. Stalmacha Zabrze, ul. 3 Maja 13 - pomieszczenia wynajmowane Zabrze, ul. Wolności 338B - pomieszczenia wynajmowane Zabrze, ul. Koziołka 1 - pomieszczenia wynajmowane I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej 2. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne 3. Dobrowolne ubezpieczenie OC zakładu opieki zdrowotnej 4. Ubezpieczenie OC z tyt. prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia 5. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów 6. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 7. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 8. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie Wszystkich Ryzyk 9. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia roku w sprawie

3 Strona 3 z 39 F obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 3 z 2008 r., poz 10). SUMA GWARANCYJNA Suma gwarancyjna Wysokość w euro Wszystkie zdarzenia Limit na jedno zdarzenie OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 283 z 2004 r., poz. 2825). SUMA GWARANCYJNA Suma gwarancyjna Wysokość w euro Limit na jedno zdarzenie DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności, w tym związanej z udzielaniem świadczeń medycznych, oraz posiadanym i uŝytkowanym mieniem ruchomym i nieruchomym (w tym urządzenia i aparatura medyczna oraz instalacje gazowe, elektryczne i wodociągowe, a takŝe związane z posiadaniem i uŝywaniem gazów medycznych) w związku, z którą zaistnieją zdarzenia, w następstwie których ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej. Ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody wyrządzone przez ubezpieczonego

4 Strona 4 z 39 F oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w tym przez osoby nie będące pracownikami ubezpieczającego, a za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy ubezpieczonym a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobę do ubezpieczonego (np. wolontariusze, studenci, staŝyści, słuchacze szkół medycznych itp.) Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem świadczeń medycznych nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Ochroną mają być objęte równieŝ roszczenia powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyŝkowe). Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iŝ Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakŝe przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń winien zawierać nadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody: 1. związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakaŝeń ( w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW, salmonelli, czerwonki i innych zakaŝeń pokarmowych, gruźlicy, zakaŝeń wewnątrzszpitalnych w tym gronkowcem złocistym) i innych wymienionych w załącznikach do ustawy z 06 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakaŝeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) 2. wyrządzone osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami ZOZ, 3. wyrządzone osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami ZOZ, 4. wyrządzone na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji podlimit zł 5. w mieniu przechowywanym (pacjentów) podlimit zł

5 Strona 5 z 39 F odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy podlimit zł 7. w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu lub dzierŝawy podlimit zł SUMA GWARANCYJNA Suma gwarancyjna Wszystkie zdarzenia Limit na jedno zdarzenie Wysokość w zł zł zł 4. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ I POSIADANEGO MIENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym (nie dotyczy świadczeń wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej). Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakŝe przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. SUMA GWARANCYJNA Suma gwarancyjna Wszystkie zdarzenia Limit na jedno zdarzenie Wysokość w zł zł zł Informacje mające wpływ na ocenę ryzyka Liczba Pracownicy ogółem 324 Lekarze ogółem (w tym kontraktowi ) 129 Lekarze bez specjalizacji 2 Pielęgniarki ogółem 40

6 Strona 6 z 39 F Pozostali pracownicy 155 Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów (za 9 miesięcy 2008r.) udzielonych porad lekarskich 53 pacjentów Oddział Liczba lekarzy z I stopniem specjalizacji Liczba lekarzy z II stopniem specjalizacji Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna 1 6 Wojewódzka Poradnia Kardiologiczna 7 Wojewódzka Poradnia Chirurgii Naczyniowej 3 Wojewódzka Poradnia Nefrologiczna 4 Wojewódzka Poradnia Okulistyczna; Pracownia Angiografii Fluoresceinowej; Oddział Okulistycznej Chirurgii Krótkoterminowej 1 4 Wojewódzka Poradnia Reumatologiczna 3 Wojewódzka Poradnia Foniatryczna 2 Wojewódzka Poradnia Gastrologiczna 8 Wojewódzka Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej 3 Wojewódzka Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 2 Wojewódzka Poradnia Rehabilitacyjna 2 Wojewódzka Poradnia Neurologiczna 2 Wojewódzka Poradnia Neurochirurgiczna 2 Wojewódzka Poradnia Hematologiczna 1 9 Liczba łóŝek 1 miejsce dzienne

7 Strona 7 z 39 F Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego 2 3 Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i MłodzieŜy 1 Wojewódzka Poradnia Leczenia Nerwic 1 Wojewódzka Poradnia Skórno- Wenerologiczna 1 4 Wojewódzka Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy 5 Wojewódzka Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci i MłodzieŜy 1 Wojewódzka Poradnia Alergologiczna 7 Pracownia Patomorfologii 1 4 Pracownia Diagnostyki Obrazowej 3 Wojewódzka Poradnia Leczenia Bólu 3 Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna - Zabrze 1 8 Wojewódzka Poradnia dla Chorych na Cukrzycę - Zabrze 14 Pracownia Angiografii Fluoresceinowej - Zabrze 1 Wojewódzka Poradnia Alergologiczna -Zabrze 6 Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem Zabrze 1 Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia UzaleŜnień Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjny dla UzaleŜnionych od Substancji Psychoaktywnych Centralne Laboratorium 19 Zakres świadczonych usług Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Diagnostyka specjalistyczna Fizykoterapia ZOZ przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów

8 Strona 8 z 39 F prowadzi eksperymentalne metody leczenia wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom gospodarczym posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. INFORMACJE NA TEMAT ROSZCZEŃ Z TYTUŁU OC ZGŁOSZONYCH DO ZOZ W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT: Roszczenie 1: 1. Data zgłoszenia roszczenia: r. pozew przeciwko ZWPS i inni złoŝono w Sądzie Okręgowym r. ZWPS otrzymał Zawiadomienie o pozwie 2. Data wyrządzenia szkody: 2001r. 3. Przyczyna roszczenia (dokładny opis wyrządzonej szkody): całkowita niezdolność do pracy z powodu nieprawidłowego leczenia 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: powód nie figuruje jako pacjent ZWPS 5. Wysokość roszczenia: zł, 40% przeciętnego wynagrodzenia wg GUS doŝywotnio 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia: rozprawa wyznaczona na dzień r. Roszczenie 2: 1.Data zgłoszenia roszczenia: r. pozew przeciwko ZWPS i inni złoŝono w Sądzie Rejonowym w Katowicach r. ZWPS otrzymał Zawiadomienie o pozwie 2.Data wyrządzenia szkody: 2001r. 2002r. 3.Przyczyna roszczenia (dokładny opis wyrządzonej szkody): mylnie postawiona diagnoza, skutki uboczne przeprowadzonych badań i podawanych lekarstw 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia:

9 Strona 9 z 39 F bezzasadne 5. Wysokość roszczenia: ,00 zł, 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia: powództwo prawomocnie oddalone. Roszczenie 3: 1. Data wyrządzenia szkody: r. 2. Przyczyna roszczenia (dokładny opis wyrządzonej szkody): gorsze widzenie, bóle i zawroty głowy spowodowane doborem niewłaściwych szkieł do okularów; roszczenie zwrot kosztów zakupu okularów 3. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: Według ZWPS roszczenie jest bezzasadne, z uwagi na to, iŝ wypisanie recepty na okulary polega na doborze szkieł spośród wartości najbardziej zbliŝonych do wady wzroku, na podstawie prób (przymiarek) przez pacjenta i jego akceptacji w ostatecznym doborze szkieł. 4. Wysokość roszczenia: 1 429,00 zł, 5. Aktualny stan likwidacji roszczenia: Zapłacono wyrok Sądu Rejonowego z dn r Roszczenie 4: 1. Data zgłoszenia roszczenia: r. 2. Data wyrządzenia szkody: r. 3. Przyczyna roszczenia (dokładny opis wyrządzonej szkody): uszkodzenie samochodu w wyniku spadnięcia fragmentu elewacji z budynku 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: Zasadne 5. Wysokość roszczenia: 3 556,52 zł, 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia: Zapłacono Roszczenie 5: 1. Data zgłoszenia roszczenia: r. 2. Data wyrządzenia szkody: r.

10 Strona 10 z 39 F Przyczyna roszczenia (dokładny opis wyrządzonej szkody): uszkodzenie samochodu w wyniku wypadnięcia szyby z okna 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: Zasadne 5. Wysokość roszczenia: 5 473,21 zł, 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia: Zapłacono 5. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH śywiołów 1.Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody będące następstwem wymienionych ryzyk a. Ogień, w tym równieŝ osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, b. Bezpośrednie uderzenie pioruna, c. Eksplozja, d. Upadek statku powietrznego, jego części lub przewoŝonego ładunku, e. Uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, f. Huk ponaddźwiękowy, g. Powódź rozumiana jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, takŝe wskutek obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk h. Deszcz nawalny, i. Huragan, j. Grad, k. CięŜar zalegającego śniegu i lodu oraz skutki ich osuwania, l. Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, m. Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi, n. Zalanie rozumiane jako wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur. o. Zanieczyszczenie lub skaŝenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, p. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie klimatyzacji, ogrzewania lub systemów chłodzenia,

11 Strona 11 z 39 F q. Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyŝej zdarzeniami. Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagroŝenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeŝeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie. 2.Wartość: księgowa brutto 3.System: na sumy stałe Nieruchomości - Budynki i budowle Lp Nazwa Adres Wartość Wiek Ilość kondygn. Konstrukcja 1 Budynek 2 3 Katowice ul. Powstańców ,89 Ok. 70 lat 4 kondygnacyjny + częściowo zabudowany strych Budynek 2 kondygnacyjny ,86 Ok. 77 lat częściowo zabudowany strych Budynek gospodarczy Czechowice Dziedzice ul. Stalmacha 9 RAZEM ,75 1 kondygnacyjny Murowana Murowana ANKIETA OCENY OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Zastosowane zabezpieczenia przeciwpoŝarowe (ogólnie): - gaśnice 30 (w tym 6 w Czechowicach Dziedzicach) - hydranty wewnętrzne 13 - stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI 1. Budynki stoją w zabudowie zwartej. 2. Posesja jest oświetlona. 3. Konstrukcja budynków: - materiały mieszane 4. Ściany działowe wykonane są z: - materiałów niepalnych 5. Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: - niepalnych 6. Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową.

12 Strona 12 z 39 F Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń. 8. Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: - ogrzewanie wodne/wodno-parowe. OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 1. Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej: 1 km. 2. Czas dojazdu jednostek straŝy poŝarnej: 3 min. 3. Istnieje moŝliwość dojazdu jednostek straŝy poŝarnej o kaŝdej porze roku. 4. Istnieją oznakowane: - drogi poŝarowe, - drogi i wyjścia ewakuacyjne, - lokalizacje sprzętu ppoŝ. 5. Budynki są wyposaŝone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami. 6. Istnieje regulamin ppoŝ. 7. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek poŝaru i prowadzenia akcji gaśniczej. 8. Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia. 9. Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoŝ. 10. Prowadzone się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego 11. Woda do gaszenia poŝaru dostarczana jest przy uŝyciu pomp. 12. Woda do gaszenia poŝaru dostarczana jest z : wodociągów miejskich Ruchomości - (wykaz środków trwałych KRŚT III-VIII) Grupa Nazwa Wartość brutto III Kotły i maszyny energetyczne 1 158,38 IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ,10 VI Urządzenia techniczne ,40 VIII Narzędzia, przyrządy i ruchomości ,13 RAZEM ,01 Ruchomości - (wykazy i rejestry inne) Nazwa Wartość 1 Wartości pienięŝne w schowku ,00

13 Strona 13 z 39 F Środki obrotowe (stany magazynowe, apteczne) ,00 3 Mienie uŝyczone ,00 RAZEM ,00 Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): Brak 6. UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA 1. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. 2. System: na pierwsze ryzyko Przedmiot ubezpieczenia Szyby okienne i drzwiowe Suma ubezpieczenia Oszklenie ścienne i dachowe Płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad sprzedaŝnych zł Przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin Lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach Szyldy i transparenty RAZEM zł Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): Brak 7. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI 1. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są wszystkie urządzenia (w tym sprzęt elektroniczny nie objęty ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk), które znajdują się w poszczególnych rodzajach wykazów ruchomości, określonych poniŝej (za wyjątkiem środków transportowych ujętych w grupie VII KRŚT podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu). Suma ubezpieczenia na poszczególne rodzaje mienia wpisana jest w tabeli. 2.System: na pierwsze ryzyko

14 Strona 14 z 39 F KradzieŜ z włamaniem Dewastacja (wandalizm) Środki trwałe (III-VIII KRŚT) Środki obrotowe Pozostałe wyposaŝenie ( np. mienie niskocenne, inne rejestry) Stałe elementy wyposaŝenia budynków Gotówka w schowku Gotówka w transporcie RAZEM zł zł Koszty naprawy zabezpieczeń suma ubezpieczenia: zł Stosowane zabezpieczenia Lokalizacja (nr poz. z tabeli nr 1) Kraty lub Ŝaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochroniarska Stały dozór Proszę podać sposób przechowywania wartości pienięŝnych: kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoŝa śaluzje przy wejściach od strony budynku do laboratorium Kraty w oknach piwniczne i na parterze W kasie, w serwerowni Monitoring budynku w Katowicach Tak Tak Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 4/ m-c, tj. 48 / 1 rok Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata) Brak 8. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK 1. Zakres ubezpieczenia:

15 Strona 15 z 39 F Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezaleŝnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka: 1. działanie człowieka, tj. niewłaściwe uŝytkowanie, nieostroŝność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 2. kradzieŝ z włamaniem i rabunek, wandalizm, 3. działanie ognia (w tym równieŝ dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a takŝe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 4. działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niŝ wskutek poŝaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, 5. działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 6. wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, 7. zbyt wysokie/niskie napięcia/natęŝenie w sieci instalacji elektrycznej, 8. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, 9. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŝeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 2. Wartość: księgowa brutto 3. System: na sumy stałe Przedmiot ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 4 i 4a do SIWZ wykaz sprzętu. Wartość ,29 zł Wnioskowane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 1. Ubezpieczenie danych i oprogramowania Ochronie ubezpieczeniowej podlegają koszty związane z: - wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników danych, - ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum lub istniejącej dokumentacji, - odtworzeniem lub ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów. Wnioskowana suma ubezpieczenia: zł

16 Strona 16 z 39 F Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie dodatkowe koszty ponoszone przez ubezpieczającego w celu uniknięcia lub zmniejszenia zakłóceń w prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak: - koszty uŝytkowania sprzętu zastępczego, - koszty leasingu i najmu sprzętu zastępczego, - koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych, - koszty zatrudnienia dodatkowego personelu, - koszty związane z wynajęciem usług podmiotów zewnętrznych. Wnioskowana suma ubezpieczenia: zł Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata) Brak Zamawiający informuje, Ŝe we wszystkich rodzajach ubezpieczeń mogą być zastosowane franszyzy i udziały własne nie wyŝsze niŝ przewidują Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zastosowanie wyŝszych spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium jakości proponowanej ochrony ubezpieczeniowej. KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ryzyko przepięć OBLIGATORYJNA Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu ruchomym oraz w instalacjach elektrycznych i energetycznych powstałe na skutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi. Wartość sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko: zł Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły 2. Klauzula reprezentantów OBLIGATORYJNA

17 Strona 17 z 39 F Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i raŝącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uwaŝa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym. Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły, sprzęt elektroniczny 3. Klauzula automatycznego pokrycia OBLIGATORYJNA Niniejszą klauzulą obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i pozostałe wyposaŝenie oraz środki trwałe i wyposaŝenie, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń i podania nowych wartości środków trwałych i wyposaŝenia w terminie 30 dni po zakończeniu kaŝdego kwartału w okresie ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie pro rata temporis. Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie moŝe przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły 4. Klauzula stempla bankowego - OBLIGATORYJNA Ustala się, Ŝe za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złoŝenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy załoŝeniu, Ŝe na koncie Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzez Zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty. Dotyczy: wszystkie ubezpieczenia 5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji - OBLIGATORYJNA W przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeŝeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niŝsza, niŝ wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie). Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły, sprzęt elektroniczny 6. Klauzula Leeway a - OBLIGATORYJNA Niniejszym uzgadnia się, Ŝe w przypadku wystąpienia szkody Zakład Ubezpieczeń odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeŝeli

18 Strona 18 z 39 F oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji ubezpieczenia. Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły, sprzęt elektroniczny 7. Klauzula podatku VAT - OBLIGATORYJNA JeŜeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT. Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły, sprzęt elektroniczny, kradzieŝ 8. Klauzula remontowa - OBLIGATORYJNA Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót budowlanych oraz w mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, jeŝeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami. Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły 9. Klauzula dewastacji - OBLIGATORYJNA Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczającego (z wyłączeniem wartości pienięŝnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; ubezpieczeniem nie są objęte szkody: - w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni. Limit: zł Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły 10. Klauzula przekształceniowa OBLIGATORYJNA W związku z moŝliwymi przekształceniami prawnymi SPZOZ-ów (w tym przekształcenia w spółkę prawa handlowego) Ubezpieczyciel zobowiązuje się, iŝ na wniosek Zamawiającego dokona cesji wszelkich praw wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot, z zachowaniem wszystkich warunków określonych w umowie ubezpieczenia. Dotyczy: wszystkie ubezpieczenia 11. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia (5 pkt) Niniejszą klauzulą automatycznie obejmuje się ochroną ubezpieczeniową nowe lokalizacje, w których Ubezpieczony rozpoczyna działalność w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w nowej lokalizacji ustala się, Ŝe wartość tego majątku nie moŝe przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Warunkiem udzielenia ochrony wynikającej z tej klauzuli jest zadeklarowanie nowej placówki do ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej otwarcia. Dotyczy: wszystkie ubezpieczenia

19 Strona 19 z 39 F Klauzula prolongaty (10 pkt) Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Zakładu Ubezpieczeń w wyznaczonym terminie Zakład Ubezpieczeń zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy: wszystkie ubezpieczenia 13. Klauzula płatności rat (5 pkt) W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Dotyczy: wszystkie ubezpieczenia 14. Klauzula zniesienia zasady proporcji (20 pkt) Mówi, iŝ w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania. Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły, sprzęt elektroniczny 15. Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych (5 pkt) Mówi, iŝ Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpoŝarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie naleŝące do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły 16. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych (10 pkt) Mówi, iŝ Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie naleŝące do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. Dotyczy: kradzieŝ 17. Klauzula uderzenia pojazdu własnego (5 pkt) Mówi, iŝ odpowiedzialnością objęte są szkody spowodowane uderzeniem pojazdu uŝywanym przez ubezpieczającego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły 18. Klauzula przewłaszczenia mienia (10 pkt) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego lub

20 Strona 20 z 39 F przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Zamawiającego. Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły, kradzieŝ, sprzęt elektroniczny 19. Klauzula przeniesienia mienia (5 pkt) Zadeklarowane przez Ubezpieczającego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową równieŝ w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy naleŝącymi do Ubezpieczającego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły, kradzieŝ, sprzęt elektroniczny 20. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym (10 pkt) Odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, moŝliwie jak najbardziej zbliŝony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontaŝu i montaŝu oraz opłat celnych i innych tego typu naleŝności, niezaleŝnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Dotyczy: sprzęt elektroniczny 21. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych (10 pkt) Dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zuŝycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zuŝycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. Dotyczy: ogień i inne Ŝywioły, kradzieŝ 22. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (10 pkt) Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń 23. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (20 pkt) Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się, Ŝe w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczającego, wyznaczy termin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo