Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) Zatwierdzam Wieluń, dnia 21 kwietnia 2008 r. 1

2 SPIS TREŚCI: Dział I INFORMACJE OGÓLNE Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców 1. ZAMAWIAJĄCY 2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 3. TRYB POSTĘPOWANIA 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY PODMIOTOWE 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 12. OTWARCIE I OCENA OFERT 13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I DOKONANIA OCENY OFERT 15. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 16. PRZESŁANKI UNIEWAśNIENIA POSTĘPOWANIA 17. FORMALNOŚCI, JAKICH WYKONAWCA OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ MUSI DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Rozdział 2. Załącznik nr 1: Załącznik nr 2: Załącznik nr 3: Formularz oferty i formularze załączników do oferty Formularz oferty Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu Wykonawcy Dział II OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Dział III Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Istotne postanowienia umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia publicznego Dane do oceny ryzyka 2

3 Dział I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI ZAWARTOŚĆ: Rozdział 1 Rozdział 2 Instrukcja dla Wykonawców Formularz oferty i formularze załączników do oferty 3

4 Rozdział 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. ZAMAWIAJĄCY: POWIAT WIELUŃSKI Pl. Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń telefon: , faks adres strony internetowej Pośrednikiem ubezpieczeniowym reprezentującym Powiat Wieluński w rozstrzyganiu niniejszego zamówienia i w dalszej jego reprezentacji wobec ubezpieczyciela jest broker ubezpieczeniowy Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., siedziba: Łódź ul. Gdańska OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 2.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ON / Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na wyŝej podane oznaczenie. 3. TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz ze zm.) Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców uŝyte jest pojęcie ustawa Pzp, naleŝy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone : Tablica informacyjna Powiatu Wieluńskiego, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń Strona internetowa: Biuletyn Zamówień Publicznych 3.4. Forma porozumiewania się z Wykonawcami droga pocztowa lub fax PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu POWIATU WIELUŃSKIEGO, nazywanym jest w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotem zamówienia Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dział II i Dział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej takŝe siwz Przedmiot zamówienia wg CPV: usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 4

5 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 4.4. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną 4.8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej 4.9. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie wymaga złoŝenia wadium. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1. Zamawiający informuje, Ŝe umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta na okres trzech lat od 1 maja 2008 r. do 30 kwietnia 2011 r. i będzie dotyczyła umów ubezpieczenia zawieranych w tym okresie, z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający zastrzega sobie w jednostkowych przypadkach moŝliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego. Ubezpieczyciel udzieli wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złoŝonych wnioskach. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zm.) w zakresie nie mniejszym niŝ opisany w niniejszej siwz Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w ubezpieczeniach Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz ze zm.), potwierdzone realizacją conajmniej 1 zamówienia w zakresie nie mniejszym niŝ opisany w niniejszej SIWZ o wartości zbliŝonej do ceny złoŝonej oferty Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp Spełniają wymagania określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Pzp. 7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY PODMIOTOWE 7.1. Wykonawca wraz z ofertą złoŝy następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu na 5

6 formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 2 Dział I, Rozdział 2 niniejszej siwz - oryginał Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zm.) w zakresie nie mniejszym niŝ opisany w niniejszej siwz w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością (min. 80%) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 4 Dział I, Rozdział 2 niniejszej SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców: oświadczenie, o którym mowa w pkt powinno być złoŝone wspólnie przez tych Wykonawców; dokumenty, o których mowa w pkt i , muszą być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentu wskazanego w pkt składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wskazanego wyŝej dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6

7 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 8.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty w postaci elektronicznej Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby ww. informacje były umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia wobec Zamawiającego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 8.2. ZAWARTOŚĆ OFERTY Oferta winna zawierać: 1) Formularz oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1, 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kserokopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 3) W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, na podstawie, których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie, załączone do oferty stanowią jej integralną część, z tym zastrzeŝeniem, iŝ warunki ubezpieczenia określone w SIWZ i istotnych postanowienia umowy, przyjęte przez Wykonawcę, będą miały zawsze pierwszeństwo w stosowaniu we wszystkich sytuacjach, przed uregulowaniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia Do oferty naleŝy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 2 i Załącznikiem nr 3 Dział I Rozdział 2. niniejszej siwz oraz dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 7. 7

8 8.3. FORMA OFERTY Zaleca się, aby strony oferty zostały kolejno ponumerowane, z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt Zaleca się równieŝ, aby w treści oferty została umieszczona informacja o liczbie stron oferty Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: POWIAT WIELUŃSKI Pl. Kazimierza Wielkiego Wieluń oraz opisane: Oferta na Ubezpieczenie Powiatu Wieluńskiego Nie otwierać przed dniem 29 kwietnia 2008 r., godz. 10: Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2, muszą mieć treść zgodną z tymi wzorami Dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 7. muszą być złoŝone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Dokumenty określone z zastrzeŝeniem dokumentu określonego w pkt , ppkt 2) i 3), który naleŝy złoŝyć w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. 9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 9.1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie przekaŝe wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczona została siwz chyba, Ŝe pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert Pytania naleŝy kierować pisemnie pod adres: POWIAT WIELUŃSKI Pl. Kazimierza Wielkiego Wieluń 9.3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza Panią Danuta Świerczyńska, tel , w godzinach pon. pt W postępowaniu obowiązuje pisemna forma (fax) porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 8

9 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, sekretariat pokój 126 (I piętro). Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2008 r. do godziny 9: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający moŝe zwrócić się do Wykonawców, tylko jeden raz, o przedłuŝenie terminu, maksymalnie o 30 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie terminu związania ofertą winna być wyraŝona na piśmie Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą. 12. OTWARCIE I OCENA OFERT Otwarcia, badania i oceny ofert dokonuje Komisja przetargowa Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2008 r. r. w siedzibie Zamawiającego Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 126 o godz. 10: Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzić będzie przesłanka z art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp i odrzuci ofertę w przypadku stwierdzenia, Ŝe zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp W toku dokonywania oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert Komisja przetargowa moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich oświadczeń i dokumentów oraz treści ofert. Niedopuszczalne jest, z zastrzeŝeniem pkt i 12.8., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie Komisja przetargowa poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony w art. 88 ustawy Pzp. 9

10 12.9. O poprawieniu omyłek, o których mowa w pkt i 12.8., zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złoŝyli oferty. 13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: 1) cena 2) warunki ubezpieczenia Kryterium cena przyznaje się wagę 90% (1% odpowiada 1 punktowi). Jest to kryterium arytmetyczne. Do porównania przyjęte zostaną ceny brutto (do zapłacenia) Kryterium warunki ubezpieczenia przyznaje się wagę 10% (1% odpowiada 1 punktowi) na zasadach określonych w niniejszej SIWZ Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych ani ofert wykonawców wykluczonych z postępowania. 14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I DOKONANIA OCENY OFERT Kryterium CENA : Cena oferty to łączna suma składek ubezpieczeniowych za okres obowiązywania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia, obliczona zgodnie z pkt Załącznik 1 Formularz oferty, Dział I, Rozdział 2 SIWZ Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o informacje zawarte w niniejszej SIWZ Wszystkie składniki ceny oferty winny być wyraŝone w złotych polskich (PLN) i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Ceny jednostkowe (stopa składki) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji W obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość składki rocznej z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) w odniesieniu do kaŝdego pojazdu W ubezpieczeniu pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieŝy (AC) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość stopy składki i wyliczoną na tej podstawie wysokość składki rocznej z tytułu ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieŝy w odniesieniu do kaŝdego pojazdu W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasaŝerów (NNW) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość składki rocznej z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasaŝerów (NNW) w odniesieniu do kaŝdego pojazdu. 10

11 W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość stopy składki oraz wyliczoną w oparciu o nią składkę roczną w odniesieniu do kaŝdej grupy mienia W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość stopy składki oraz wyliczoną w oparciu o nią składkę roczną z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w odniesieniu do kaŝdej grupy mienia W ubezpieczeniu maszyn do robót drogowych od wszystkich ryzyk Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wysokość stopy składki oraz wyliczoną w oparciu o nią składkę roczną W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej opisanej w Dział III Rozdział 1 Część III Wykonawca obowiązany jest przedstawić wysokość składki rocznej za pełny opisany i przyjęty przez Wykonawcę zakres ochrony. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy Wykonawca jest obowiązany przedstawić wysokość składki rocznej w odniesieniu do 1 pracownika i wyliczoną na tej podstawie składkę ogółem za wszystkich pracowników w rocznym okresie ubezpieczenia. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi Wykonawca jest obowiązany przedstawić wysokość składki rocznej w odniesieniu do 1 km drogi i wyliczoną na tej podstawie składkę ogółem za łączna liczbę kilometrów dróg pozostających w zarządzie i administracji Zamawiającego w rocznym okresie ubezpieczenia Kryterium WARUNKI UBEZPIECZENIA : Przez WARUNKI UBEZPIECZENIA rozumie się wyróŝnione w treści Działu III fakultatywne warunki ubezpieczenia Przez fakultatywne warunki ubezpieczenia rozumiane są klauzule umieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w treści Działu III, opisane na marginesie kaŝdego z nich jako fakultatywne warunki ubezpieczenia z kolejnym numerem porządkowym. Zaakceptowanie warunku fakultatywnego przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do Ŝądania zapłaty dodatkowej składki W odniesieniu do kaŝdego fakultatywnego warunku ubezpieczenia wymagane jest jednoznaczne ustosunkowanie się Wykonawcy, co do przyjęcia klauzuli oznaczenie słowem TAK lub nie przyjęcia klauzuli oznaczenie słowem NIE, w zaproponowanej treści (zgodnie z deklaracją przyjęcia / nie przyjęcia zapisów punktowanych pkt. 5. Formularza ofertowego - Załącznik 1, Dział I, Rozdział 2 SIWZ) KaŜdy fakultatywny warunek ubezpieczenia otrzymuje liczbę punktów zgodnie z pkt Liczba punktów wszystkich fakultatywnych warunków ubezpieczenia zostanie zsumowana. JeŜeli w tabeli będzie wpisane NIE lub jeŝeli dane pole zostanie w tabeli puste, Zamawiający uzna, iŝ Wykonawca nie przyjął klauzuli i do obliczeń przyjmie dla tej pozycji wartość zero KaŜdy fakultatywny warunek ubezpieczenia, w przypadku przyjęcia, otrzyma odpowiednio wskazaną poniŝej liczbę punktów: klauzula nr 1 klauzula nr 2 klauzula nr 3 klauzula nr 4 klauzula nr 5 Łącznie max. 10 pkt 10 pkt 30 pkt 20 pkt 30 pkt 100 pkt 11

12 Oferty nieodrzucone będą oceniane wg wzoru: P ob = (C min : C b x 100 pkt. x 0,90) + (W b x 0,10) gdzie: P ob całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, C min najniŝsza cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, C b cena oferty ocenianej, W b łączna liczba punktów za fakultatywne warunki ubezpieczenia przyjęte przez Wykonawcę w ocenianej ofercie. 15. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, tj. otrzyma największą łączną liczbę punktów, zgodnie z zasadami określonymi w pkt i niniejszej SIWZ Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zgodnie z pkt , zostanie zawarta umowa zgodna z istotnymi postanowieniami Umowy o wykonanie zamówienia publicznego - Dział III Rozdział 2 niniejszej siwz Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. PowyŜsze informacje Zamawiający zamieści równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 16. PRZESŁANKI UNIEWAśNIENIA POSTĘPOWANIA Zamawiający uniewaŝni postępowanie, jeŝeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 12

13 17. FORMALNOŚCI, JAKICH WYKONAWCA MUSI DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: wskazać osobę / osoby, która będzie podpisywała umowę, przedłoŝyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złoŝonych wraz z ofertą dokumentów określających status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany w Dziale VI, Rozdział 2 ustawy Pzp, tj. protest. 13

14 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty 14

15 Załącznik nr 1... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ O F E R T Y 1. My, niŝej podpisani, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na ogłoszenie przez POWIAT WIELUŃSKI, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Powiatu Wieluńskiego składamy niniejszą ofertę. Oświadczamy, Ŝe pozyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złoŝenia oferty, w szczególności zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŝeń. 1. Oświadczamy, Ŝe Ŝadna z zawartych w ofercie informacji nie stanowi tajemnicy przedsiębiortswa / oświadczamy, Ŝe tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje (odpowiednie skreślić): a).zawarte na stronie nr., b).zawarte na stronie nr., c).zawarte na stronie nr., d).zawarte na stronie nr., 2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w przewidywanym dwuletnim okresie trwania umowy na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie, nie gorszych, niŝ opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg następujących składek. 3. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w przewidywanym dwuletnim okresie trwania umowy za cenę i na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie CENA oferty za trzyletni okres ochrony ubezpieczeniowej:.. (cena netto = cena brutto) (Suma wszystkich składek za okres ubezpieczenia ryzyk wymienionych w pkt i podsumowanych w pkt. 4.3.) słownie:.. 15

16 Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku VAT (nie podlegają VAT), a podane w ofercie ceny są cenami ostatecznymi (brutto) - (Dz.U nr 54, poz. 535) Załącznik nr 4 (symbol PKWiU) , ) Szczegółowa kalkulacja oferty cenowej Oferta cenowa za obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych OC L.p. Marka / typ numer rejestracyjny 1. FS-LUBLIN SIW 687B 2. CITROEN SAN CITROEN EWI 42LF 4. CITROEN EWI G CITROEN EWI 69RX 6. CITROEN EWI X CITROEN SAN FORD SAK RENAULT EWI 11EE 10. SYLAND EWI 94PG 11. ZETOR EWI 71MK 12. VW EWI 56HL 13. PEUGEOT EWI 60HF 14. CITROEN EWI K POLONEZ LWS POLONEZ LWS BIAŁORUŚ EWI M BIAFAMAR EWI P AUTOSAN SIW 548K 20. FS-LUBLIN EWI V FIAT SIW 528F 22. SKODA EWI 85HT 23. POLONEZ SAM FORD EWI 56ER Łącznie: Składka (OC) (w zł) Oferta cenowa za ubezpieczenie pojazdów od utraty i uszkodzeń AC L.p. Marka / typ numer rejestracyjny 1. CITROEN SAN CITROEN EWI 42LF 3. CITROEN EWI 69RX 4. CITROEN EWI X CITROEN SAN FORD SAK RENAULT EWI 11EE 8. ZETOR EWI 71MK 9. VW EWI 56HL stopa składki (AC) (w %) Składka (AC) (w zł) 16

17 10. PEUGEOT EWI 60HF 11. CITROEN EWI K POLONEZ LWS POLONEZ LWS BIAŁORUŚ EWI M FS-LUBLIN EWI V SKODA EWI 85HT Łącznie: XXXXXXXX Oferta cenowa za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW L.p. Marka / typ numer rejestracyjny 1. FS-LUBLIN SIW 687B 2. CITROEN SAN CITROEN EWI 42LF 4. CITROEN EWI G CITROEN EWI 69RX 6. CITROEN EWI X CITROEN SAN FORD SAK RENAULT EWI 11EE 10. ZETOR EWI 71MK 11. VW EWI 56HL 12. PEUGEOT EWI 60HF 13. CITROEN EWI K POLONEZ LWS POLONEZ LWS BIAŁORUŚ EWI M FS-LUBLIN EWI V FIAT SIW 528F 19. SKODA EWI 85HT 20. POLONEZ SAM FORD EWI 56ER Łącznie: Składka (NNW) (w zł) Oferta cenowa (stopa składki i wyliczona na jej podstawie składka) za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: l.p. przedmiot ubezpieczenia 1. budynki 2. budowle 3. środki trwałe 4. wyposaŝenie i przedmioty niskocenne 5. środki obrotowe 6. nakłady inwestycyjne 7. gotówka 8. mienie pracownicze Łącznie: stopa składki (w %) XXXXXXXX składka roczna (w zł) 17

18 Oferta cenowa za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Sprzęt stacjonarny 2. Sprzęt przenośny 3. Oprogramowanie Stopa składki (w %) Składka roczna (w zł) Łącznie: XXXXXXXXXX Oferta cenowa za ubezpieczenie sprzętu do robót drogowych od wszystkich ryzyk Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Maszyny do robót drogowych Stopa składki (w %) Składka roczna (w zł) Łącznie: XXXXXXXXXX Oferta cenowa za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności i posiadanego mienia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności i posiadanego mienia z uwzględnieniem: odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieŝne odpowiedzialności cywilnej za podwykonawców oraz 1.1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowo-wychowawczych 1.2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez 1.3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wzajemnej 1.4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku Łącznie: Składka roczna (w zł) 18

19 Oferta cenowa za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy: Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy Liczba pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wieluńskiego Składka ogółem: Składka roczna w odniesieniu do jednego pracownika (w zł) 831 osób Oferta cenowa za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi: Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi Liczba kilometrów dróg pozostających w zarządzie i administracji Zamawiającego Składka ogółem: Składka roczna w odniesieniu do 1 km drogi (w zł) 365,42 km 3.3. Cena zbiorcze zestawienie składek za ubezpieczenie POWIATU WIELUŃSKIEGO na okres trzech lat: l.p. WYSZCZEGÓLNIENIE składka roczna (w zł) 1. Rodzaj ubezpieczenia obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych OC ubezpieczenie pojazdów od utraty i uszkodzeń AC ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ubezpieczenie sprzętu do robót drogowych od wszystkich ryzyk ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności i posiadanego mienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi 2. Suma wszystkich składek za roczny okres ubezpieczenia: 3. CENA - suma wszystkich składek za trzyletni okres ubezpieczenia: 19

20 4. Fakultatywne warunki ubezpieczenia Deklaracja przyjęcia / Fakultatywne nie przyjęcia warunki ubezpieczenia (TAK/NIE) * 1 2 Klauzula nr 1 Klauzula nr 2 Klauzula nr 3 Klauzula nr 4 Klauzula nr 5 *KaŜdy fakultatywny warunek ubezpieczenia wymaga jednoznacznego ustosunkowania się Wykonawcy w kolumnie nr 2, co do przyjęcia klauzuli (TAK) lub nie przyjęcia klauzuli (NIE) w zaproponowanej treści. Oświadczam, Ŝe zaakceptowanie przez nas postanowień fakultatywnych warunków ubezpieczenia nie będzie skutkowało dla Zamawiającego obowiązkiem zapłaty dodatkowej składki. 5. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu od upływu terminu składania ofert. 6. Oświadczamy, Ŝe istotne postanowienia umowy, w tym warunki płatności, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze złoŝoną ofertą. 7. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszej oferty są:. /..., dn.... Miejscowość data... (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 20

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SAT.272.01.2012 Kraków: Ubezpieczenie mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie Numer ogłoszenia: 441370-2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Województwo:... NIP:...... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Węgliniec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2010 roku do 28 lipca 2013 roku Numer ogłoszenia: 186275-2010;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24 1 z 5 2009-02-24 12:09 Tomaszów Lubelski: CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i uŝytkowania mienia oraz prowadzonej działalności. 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl 1 z 8 2012-11-14 23:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl 1 z 5 2014-09-17 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl Ełk: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Ełku

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN- 45/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE

Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE 1 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo