Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) Zatwierdzam Wieluń, dnia 21 kwietnia 2008 r. 1

2 SPIS TREŚCI: Dział I INFORMACJE OGÓLNE Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców 1. ZAMAWIAJĄCY 2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 3. TRYB POSTĘPOWANIA 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY PODMIOTOWE 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 12. OTWARCIE I OCENA OFERT 13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I DOKONANIA OCENY OFERT 15. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 16. PRZESŁANKI UNIEWAśNIENIA POSTĘPOWANIA 17. FORMALNOŚCI, JAKICH WYKONAWCA OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ MUSI DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Rozdział 2. Załącznik nr 1: Załącznik nr 2: Załącznik nr 3: Formularz oferty i formularze załączników do oferty Formularz oferty Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu Wykonawcy Dział II OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Dział III Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Istotne postanowienia umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia publicznego Dane do oceny ryzyka 2

3 Dział I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI ZAWARTOŚĆ: Rozdział 1 Rozdział 2 Instrukcja dla Wykonawców Formularz oferty i formularze załączników do oferty 3

4 Rozdział 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. ZAMAWIAJĄCY: POWIAT WIELUŃSKI Pl. Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń telefon: , faks adres strony internetowej Pośrednikiem ubezpieczeniowym reprezentującym Powiat Wieluński w rozstrzyganiu niniejszego zamówienia i w dalszej jego reprezentacji wobec ubezpieczyciela jest broker ubezpieczeniowy Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., siedziba: Łódź ul. Gdańska OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 2.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ON / Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na wyŝej podane oznaczenie. 3. TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz ze zm.) Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców uŝyte jest pojęcie ustawa Pzp, naleŝy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone : Tablica informacyjna Powiatu Wieluńskiego, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń Strona internetowa: Biuletyn Zamówień Publicznych 3.4. Forma porozumiewania się z Wykonawcami droga pocztowa lub fax PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu POWIATU WIELUŃSKIEGO, nazywanym jest w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotem zamówienia Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dział II i Dział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej takŝe siwz Przedmiot zamówienia wg CPV: usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 4

5 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 4.4. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną 4.8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej 4.9. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie wymaga złoŝenia wadium. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1. Zamawiający informuje, Ŝe umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta na okres trzech lat od 1 maja 2008 r. do 30 kwietnia 2011 r. i będzie dotyczyła umów ubezpieczenia zawieranych w tym okresie, z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający zastrzega sobie w jednostkowych przypadkach moŝliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego. Ubezpieczyciel udzieli wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złoŝonych wnioskach. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zm.) w zakresie nie mniejszym niŝ opisany w niniejszej siwz Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w ubezpieczeniach Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz ze zm.), potwierdzone realizacją conajmniej 1 zamówienia w zakresie nie mniejszym niŝ opisany w niniejszej SIWZ o wartości zbliŝonej do ceny złoŝonej oferty Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp Spełniają wymagania określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Pzp. 7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY PODMIOTOWE 7.1. Wykonawca wraz z ofertą złoŝy następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu na 5

6 formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 2 Dział I, Rozdział 2 niniejszej siwz - oryginał Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zm.) w zakresie nie mniejszym niŝ opisany w niniejszej siwz w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością (min. 80%) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 4 Dział I, Rozdział 2 niniejszej SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców: oświadczenie, o którym mowa w pkt powinno być złoŝone wspólnie przez tych Wykonawców; dokumenty, o których mowa w pkt i , muszą być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentu wskazanego w pkt składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wskazanego wyŝej dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6

7 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 8.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty w postaci elektronicznej Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby ww. informacje były umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia wobec Zamawiającego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 8.2. ZAWARTOŚĆ OFERTY Oferta winna zawierać: 1) Formularz oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1, 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kserokopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 3) W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, na podstawie, których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie, załączone do oferty stanowią jej integralną część, z tym zastrzeŝeniem, iŝ warunki ubezpieczenia określone w SIWZ i istotnych postanowienia umowy, przyjęte przez Wykonawcę, będą miały zawsze pierwszeństwo w stosowaniu we wszystkich sytuacjach, przed uregulowaniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia Do oferty naleŝy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 2 i Załącznikiem nr 3 Dział I Rozdział 2. niniejszej siwz oraz dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 7. 7

8 8.3. FORMA OFERTY Zaleca się, aby strony oferty zostały kolejno ponumerowane, z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt Zaleca się równieŝ, aby w treści oferty została umieszczona informacja o liczbie stron oferty Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: POWIAT WIELUŃSKI Pl. Kazimierza Wielkiego Wieluń oraz opisane: Oferta na Ubezpieczenie Powiatu Wieluńskiego Nie otwierać przed dniem 29 kwietnia 2008 r., godz. 10: Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2, muszą mieć treść zgodną z tymi wzorami Dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 7. muszą być złoŝone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Dokumenty określone z zastrzeŝeniem dokumentu określonego w pkt , ppkt 2) i 3), który naleŝy złoŝyć w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. 9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 9.1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie przekaŝe wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczona została siwz chyba, Ŝe pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert Pytania naleŝy kierować pisemnie pod adres: POWIAT WIELUŃSKI Pl. Kazimierza Wielkiego Wieluń 9.3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza Panią Danuta Świerczyńska, tel , w godzinach pon. pt W postępowaniu obowiązuje pisemna forma (fax) porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 8

9 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, sekretariat pokój 126 (I piętro). Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2008 r. do godziny 9: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający moŝe zwrócić się do Wykonawców, tylko jeden raz, o przedłuŝenie terminu, maksymalnie o 30 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie terminu związania ofertą winna być wyraŝona na piśmie Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą. 12. OTWARCIE I OCENA OFERT Otwarcia, badania i oceny ofert dokonuje Komisja przetargowa Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2008 r. r. w siedzibie Zamawiającego Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 126 o godz. 10: Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzić będzie przesłanka z art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp i odrzuci ofertę w przypadku stwierdzenia, Ŝe zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp W toku dokonywania oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert Komisja przetargowa moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich oświadczeń i dokumentów oraz treści ofert. Niedopuszczalne jest, z zastrzeŝeniem pkt i 12.8., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie Komisja przetargowa poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony w art. 88 ustawy Pzp. 9

10 12.9. O poprawieniu omyłek, o których mowa w pkt i 12.8., zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złoŝyli oferty. 13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: 1) cena 2) warunki ubezpieczenia Kryterium cena przyznaje się wagę 90% (1% odpowiada 1 punktowi). Jest to kryterium arytmetyczne. Do porównania przyjęte zostaną ceny brutto (do zapłacenia) Kryterium warunki ubezpieczenia przyznaje się wagę 10% (1% odpowiada 1 punktowi) na zasadach określonych w niniejszej SIWZ Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych ani ofert wykonawców wykluczonych z postępowania. 14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I DOKONANIA OCENY OFERT Kryterium CENA : Cena oferty to łączna suma składek ubezpieczeniowych za okres obowiązywania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia, obliczona zgodnie z pkt Załącznik 1 Formularz oferty, Dział I, Rozdział 2 SIWZ Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o informacje zawarte w niniejszej SIWZ Wszystkie składniki ceny oferty winny być wyraŝone w złotych polskich (PLN) i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Ceny jednostkowe (stopa składki) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji W obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość składki rocznej z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) w odniesieniu do kaŝdego pojazdu W ubezpieczeniu pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieŝy (AC) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość stopy składki i wyliczoną na tej podstawie wysokość składki rocznej z tytułu ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieŝy w odniesieniu do kaŝdego pojazdu W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasaŝerów (NNW) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość składki rocznej z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasaŝerów (NNW) w odniesieniu do kaŝdego pojazdu. 10

11 W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość stopy składki oraz wyliczoną w oparciu o nią składkę roczną w odniesieniu do kaŝdej grupy mienia W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wysokość stopy składki oraz wyliczoną w oparciu o nią składkę roczną z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w odniesieniu do kaŝdej grupy mienia W ubezpieczeniu maszyn do robót drogowych od wszystkich ryzyk Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wysokość stopy składki oraz wyliczoną w oparciu o nią składkę roczną W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej opisanej w Dział III Rozdział 1 Część III Wykonawca obowiązany jest przedstawić wysokość składki rocznej za pełny opisany i przyjęty przez Wykonawcę zakres ochrony. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy Wykonawca jest obowiązany przedstawić wysokość składki rocznej w odniesieniu do 1 pracownika i wyliczoną na tej podstawie składkę ogółem za wszystkich pracowników w rocznym okresie ubezpieczenia. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi Wykonawca jest obowiązany przedstawić wysokość składki rocznej w odniesieniu do 1 km drogi i wyliczoną na tej podstawie składkę ogółem za łączna liczbę kilometrów dróg pozostających w zarządzie i administracji Zamawiającego w rocznym okresie ubezpieczenia Kryterium WARUNKI UBEZPIECZENIA : Przez WARUNKI UBEZPIECZENIA rozumie się wyróŝnione w treści Działu III fakultatywne warunki ubezpieczenia Przez fakultatywne warunki ubezpieczenia rozumiane są klauzule umieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w treści Działu III, opisane na marginesie kaŝdego z nich jako fakultatywne warunki ubezpieczenia z kolejnym numerem porządkowym. Zaakceptowanie warunku fakultatywnego przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do Ŝądania zapłaty dodatkowej składki W odniesieniu do kaŝdego fakultatywnego warunku ubezpieczenia wymagane jest jednoznaczne ustosunkowanie się Wykonawcy, co do przyjęcia klauzuli oznaczenie słowem TAK lub nie przyjęcia klauzuli oznaczenie słowem NIE, w zaproponowanej treści (zgodnie z deklaracją przyjęcia / nie przyjęcia zapisów punktowanych pkt. 5. Formularza ofertowego - Załącznik 1, Dział I, Rozdział 2 SIWZ) KaŜdy fakultatywny warunek ubezpieczenia otrzymuje liczbę punktów zgodnie z pkt Liczba punktów wszystkich fakultatywnych warunków ubezpieczenia zostanie zsumowana. JeŜeli w tabeli będzie wpisane NIE lub jeŝeli dane pole zostanie w tabeli puste, Zamawiający uzna, iŝ Wykonawca nie przyjął klauzuli i do obliczeń przyjmie dla tej pozycji wartość zero KaŜdy fakultatywny warunek ubezpieczenia, w przypadku przyjęcia, otrzyma odpowiednio wskazaną poniŝej liczbę punktów: klauzula nr 1 klauzula nr 2 klauzula nr 3 klauzula nr 4 klauzula nr 5 Łącznie max. 10 pkt 10 pkt 30 pkt 20 pkt 30 pkt 100 pkt 11

12 Oferty nieodrzucone będą oceniane wg wzoru: P ob = (C min : C b x 100 pkt. x 0,90) + (W b x 0,10) gdzie: P ob całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, C min najniŝsza cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, C b cena oferty ocenianej, W b łączna liczba punktów za fakultatywne warunki ubezpieczenia przyjęte przez Wykonawcę w ocenianej ofercie. 15. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, tj. otrzyma największą łączną liczbę punktów, zgodnie z zasadami określonymi w pkt i niniejszej SIWZ Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zgodnie z pkt , zostanie zawarta umowa zgodna z istotnymi postanowieniami Umowy o wykonanie zamówienia publicznego - Dział III Rozdział 2 niniejszej siwz Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. PowyŜsze informacje Zamawiający zamieści równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 16. PRZESŁANKI UNIEWAśNIENIA POSTĘPOWANIA Zamawiający uniewaŝni postępowanie, jeŝeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 12

13 17. FORMALNOŚCI, JAKICH WYKONAWCA MUSI DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: wskazać osobę / osoby, która będzie podpisywała umowę, przedłoŝyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złoŝonych wraz z ofertą dokumentów określających status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany w Dziale VI, Rozdział 2 ustawy Pzp, tj. protest. 13

14 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty 14

15 Załącznik nr 1... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ O F E R T Y 1. My, niŝej podpisani, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na ogłoszenie przez POWIAT WIELUŃSKI, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Powiatu Wieluńskiego składamy niniejszą ofertę. Oświadczamy, Ŝe pozyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złoŝenia oferty, w szczególności zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŝeń. 1. Oświadczamy, Ŝe Ŝadna z zawartych w ofercie informacji nie stanowi tajemnicy przedsiębiortswa / oświadczamy, Ŝe tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje (odpowiednie skreślić): a).zawarte na stronie nr., b).zawarte na stronie nr., c).zawarte na stronie nr., d).zawarte na stronie nr., 2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w przewidywanym dwuletnim okresie trwania umowy na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie, nie gorszych, niŝ opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg następujących składek. 3. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w przewidywanym dwuletnim okresie trwania umowy za cenę i na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie CENA oferty za trzyletni okres ochrony ubezpieczeniowej:.. (cena netto = cena brutto) (Suma wszystkich składek za okres ubezpieczenia ryzyk wymienionych w pkt i podsumowanych w pkt. 4.3.) słownie:.. 15

16 Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku VAT (nie podlegają VAT), a podane w ofercie ceny są cenami ostatecznymi (brutto) - (Dz.U nr 54, poz. 535) Załącznik nr 4 (symbol PKWiU) , ) Szczegółowa kalkulacja oferty cenowej Oferta cenowa za obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych OC L.p. Marka / typ numer rejestracyjny 1. FS-LUBLIN SIW 687B 2. CITROEN SAN CITROEN EWI 42LF 4. CITROEN EWI G CITROEN EWI 69RX 6. CITROEN EWI X CITROEN SAN FORD SAK RENAULT EWI 11EE 10. SYLAND EWI 94PG 11. ZETOR EWI 71MK 12. VW EWI 56HL 13. PEUGEOT EWI 60HF 14. CITROEN EWI K POLONEZ LWS POLONEZ LWS BIAŁORUŚ EWI M BIAFAMAR EWI P AUTOSAN SIW 548K 20. FS-LUBLIN EWI V FIAT SIW 528F 22. SKODA EWI 85HT 23. POLONEZ SAM FORD EWI 56ER Łącznie: Składka (OC) (w zł) Oferta cenowa za ubezpieczenie pojazdów od utraty i uszkodzeń AC L.p. Marka / typ numer rejestracyjny 1. CITROEN SAN CITROEN EWI 42LF 3. CITROEN EWI 69RX 4. CITROEN EWI X CITROEN SAN FORD SAK RENAULT EWI 11EE 8. ZETOR EWI 71MK 9. VW EWI 56HL stopa składki (AC) (w %) Składka (AC) (w zł) 16

17 10. PEUGEOT EWI 60HF 11. CITROEN EWI K POLONEZ LWS POLONEZ LWS BIAŁORUŚ EWI M FS-LUBLIN EWI V SKODA EWI 85HT Łącznie: XXXXXXXX Oferta cenowa za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW L.p. Marka / typ numer rejestracyjny 1. FS-LUBLIN SIW 687B 2. CITROEN SAN CITROEN EWI 42LF 4. CITROEN EWI G CITROEN EWI 69RX 6. CITROEN EWI X CITROEN SAN FORD SAK RENAULT EWI 11EE 10. ZETOR EWI 71MK 11. VW EWI 56HL 12. PEUGEOT EWI 60HF 13. CITROEN EWI K POLONEZ LWS POLONEZ LWS BIAŁORUŚ EWI M FS-LUBLIN EWI V FIAT SIW 528F 19. SKODA EWI 85HT 20. POLONEZ SAM FORD EWI 56ER Łącznie: Składka (NNW) (w zł) Oferta cenowa (stopa składki i wyliczona na jej podstawie składka) za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: l.p. przedmiot ubezpieczenia 1. budynki 2. budowle 3. środki trwałe 4. wyposaŝenie i przedmioty niskocenne 5. środki obrotowe 6. nakłady inwestycyjne 7. gotówka 8. mienie pracownicze Łącznie: stopa składki (w %) XXXXXXXX składka roczna (w zł) 17

18 Oferta cenowa za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Sprzęt stacjonarny 2. Sprzęt przenośny 3. Oprogramowanie Stopa składki (w %) Składka roczna (w zł) Łącznie: XXXXXXXXXX Oferta cenowa za ubezpieczenie sprzętu do robót drogowych od wszystkich ryzyk Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Maszyny do robót drogowych Stopa składki (w %) Składka roczna (w zł) Łącznie: XXXXXXXXXX Oferta cenowa za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności i posiadanego mienia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności i posiadanego mienia z uwzględnieniem: odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieŝne odpowiedzialności cywilnej za podwykonawców oraz 1.1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowo-wychowawczych 1.2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez 1.3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wzajemnej 1.4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku Łącznie: Składka roczna (w zł) 18

19 Oferta cenowa za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy: Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy Liczba pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wieluńskiego Składka ogółem: Składka roczna w odniesieniu do jednego pracownika (w zł) 831 osób Oferta cenowa za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi: Lp. Przedmiot ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi Liczba kilometrów dróg pozostających w zarządzie i administracji Zamawiającego Składka ogółem: Składka roczna w odniesieniu do 1 km drogi (w zł) 365,42 km 3.3. Cena zbiorcze zestawienie składek za ubezpieczenie POWIATU WIELUŃSKIEGO na okres trzech lat: l.p. WYSZCZEGÓLNIENIE składka roczna (w zł) 1. Rodzaj ubezpieczenia obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych OC ubezpieczenie pojazdów od utraty i uszkodzeń AC ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ubezpieczenie sprzętu do robót drogowych od wszystkich ryzyk ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności i posiadanego mienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi 2. Suma wszystkich składek za roczny okres ubezpieczenia: 3. CENA - suma wszystkich składek za trzyletni okres ubezpieczenia: 19

20 4. Fakultatywne warunki ubezpieczenia Deklaracja przyjęcia / Fakultatywne nie przyjęcia warunki ubezpieczenia (TAK/NIE) * 1 2 Klauzula nr 1 Klauzula nr 2 Klauzula nr 3 Klauzula nr 4 Klauzula nr 5 *KaŜdy fakultatywny warunek ubezpieczenia wymaga jednoznacznego ustosunkowania się Wykonawcy w kolumnie nr 2, co do przyjęcia klauzuli (TAK) lub nie przyjęcia klauzuli (NIE) w zaproponowanej treści. Oświadczam, Ŝe zaakceptowanie przez nas postanowień fakultatywnych warunków ubezpieczenia nie będzie skutkowało dla Zamawiającego obowiązkiem zapłaty dodatkowej składki. 5. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu od upływu terminu składania ofert. 6. Oświadczamy, Ŝe istotne postanowienia umowy, w tym warunki płatności, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze złoŝoną ofertą. 7. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszej oferty są:. /..., dn.... Miejscowość data... (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo