Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5"

Transkrypt

1 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty podatku dochodowego od osób prawnych Osoby prawne Spó ki kapita owe w organizacji Europejska spó ka akcyjna Ko cio y i ko cielne osoby prawne Jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej III. Podatkowa grupa kapita owa Warunki utworzenia podatkowej grupy kapita owej Obowi zki spó ki reprezentuj cej podatkow grup kapita ow Warunki utrzymania statusu podatkowej grupy kapita owej Skutki utraty statusu podatnika przez podatkow grup kapita ow Art. 2. Wy czenia przedmiotowe I. Zwolnienia przedmiotowe II. Przychody z dzia alno ci rolniczej Definicja gospodarstwa rolnego Dzia y specjalne produkcji rolnej Rozmiary prowadzonej dzia alno ci III. Przychody z gospodarki le nej IV. Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 updop V. Dop aty bezpo rednie do gruntów rolnych, refundacje wywozowe VI. Przychody (dochody) osi gane przez armatorów eksploatuj cych morskie statki handlowe w egludze mi dzynarodowej VII. Przychody z czynno ci niemog cych by przedmiotem umów prawnie skutecznych Art. 3. Nieograniczony i ograniczony obowi zek podatkowy I. Uwagi ogólne II. Siedziba i zarz d VII

2 III. Unikanie podwójnego opodatkowania Przepisy wewn trzne zapobiegaj ce podwójnemu opodatkowaniu Umowy mi dzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania Charakter prawny umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania IV. Umowy modelowe Zak ad osoby prawnej Oddzia osoby prawnej Ustalenie dochodu zak adu i oddzia u osoby prawnej V. Stosunek umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do prawa wspólnotowego orzecznictwo ETS VI. Implementacja dyrektyw dotycz cych podatku dochodowego od osób prawnych VII. Wykaz pa stw-stron umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wi cych Rzeczpospolit Polsk Art. 4. Poj cie terytorium I. Uwagi ogólne II. Terytorium pa stwa Obszar l dowy Obszary morskie Statki morskie Wy czna strefa ekonomiczna Obszar powietrzny Statki powietrzne III. Specjalne strefy ekonomiczne Art. 4a. Definicje Art. 4b. Samochód osobowy dodatkowe badanie techniczne I. Uwagi ogólne II. Inwestycje III. Aktywa IV. Przedsi biorstwo V. Zorganizowana cz przedsi biorstwa VI. Program restrukturyzacji i restrukturyzacja finansowa VII. Definicja samochodu osobowego VIII. Ma y podatnik IX. Zagraniczny zak ad X. Certyfikat rezydencji XI. Ubezpieczyciel XII. Spó ka nieb d ca osob prawn Art. 5. Przychody ze wspólnego ród a I. Uwagi ogólne II. Przychody z udzia ów w spó kach cywilnych III. Przychody z udzia ów w spó kach osobowych VIII

3 IV. Opodatkowanie wspólników spó ek cywilnych i spó ek osobowych prawa handlowego V. Przychody ze wspólnej w asno ci, wspólnego posiadania i u ytkowania VI. Przychody ze wspólnego przedsi wzi cia Art. 6. Zwolnienia podmiotowe I. Zwolnienia podmiotowe uwagi ogólne II. Skarb Pa stwa III. Narodowy Bank Polski IV. Jednostki bud etowe V. Pa stwowe fundusze celowe VI. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska, wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska VII. Przedsi biorstwa mi dzynarodowe VIII. Jednostki samorz du terytorialnego IX. Agencje rz dowe X. Fundusze inwestycyjne XI. Fundusze emerytalne XII. Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych XIII. Podmiotowo-przedmiotowe zwolnienie gospodarstw pomocniczych do dnia 31 grudnia 2010 r. 124 Art. 7. Dochód i strata I. Uwagi ogólne II. Przedmiot opodatkowania III. Dochód podatkowy IV. Wy czenia z podstawy opodatkowania V. Odliczanie strat VI. Sukcesja podatkowa a odliczanie strat VII. Rozliczanie strat w przypadku komercjalizacji i prywatyzacji VIII. Wysoko odliczanej straty Art. 7a. Dochód (strata) w podatkowych grupach kapita owych I. Ustalanie dochodu (straty) podatkowej grupy kapita owej II. Rozliczanie strat przez mi dzynarodowe podatkowe grupy kapita owe w orzecznictwie ETS III. Skutki podatkowe utraty statusu podatnika Art. 8. Rok podatkowy I. Rok podatkowy II. Rok podatkowy dla podatników podejmuj cych po raz pierwszy dzia alno III. Zmiana roku podatkowego w trakcie prowadzenia dzia alno ci IV. Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego V. Rok podatkowy a zamkni cie ksi g rachunkowych VI. Zmiana roku podatkowego a zmiana roku obrotowego VII. Rok podatkowy dla spó ek tworz cych podatkow grup kapita ow IX

4 Art. 9. Prowadzenie ewidencji rachunkowej I. Poj cie ewidencji rachunkowej II. Ewidencjonowanie przychodów osi ganych przez armatorów eksploatuj cych morskie statki handlowe w egludze mi dzynarodowej III. Znaczenie ewidencji rachunkowej przy ustalaniu podstawy opodatkowania IV. Ustalenie dochodu (straty) w drodze oszacowania V. Oszacowanie dochodu osób zagranicznych VI. Definicja dzia alno ci hurtowej i detalicznej Art. 9a. Dokumentacja transakcji z podmiotami powi zanymi I. Uwagi ogólne II. Tre szczególnej dokumentacji podatkowej III. Powstanie obowi zku sporz dzenia szczególnej dokumentacji podatkowej IV. Lista krajów i terytoriów stosuj cych szkodliw konkurencj podatkow Art. 9b. Ró nice kursowe I. Wprowadzenie II. Ustalanie przez podatników ró nic kursowych wed ug zasad obowi zuj cych w rachunkowo ci Art. 10. Dochód z udzia u w zyskach I. Uwagi ogólne II. Dochód z udzia u w zyskach Dywidendy Umorzenie udzia ów lub akcji Likwidacja osoby prawnej Podwy szenie kapita u zak adowego i funduszu udzia owego czenie lub podzia spó ek Sposoby czenia si spó ek Mo liwo ci podzia u spó ek Dochód (przychód) przy po czeniu, podziale, przekszta ceniu spó ek lub nabyciu udzia- ów Zakres stosowania III. Przychody z dzia alno ci rolniczej i innych róde IV. Wy czenia Art. 11. Powi zania pomi dzy podatnikami. Oszacowanie dochodów I. Ratio legis przepisów o powi zaniach osobowych i kapita owych II. Powi zania pomi dzy podmiotem krajowym a podmiotem zagranicznym III. Powi zania pomi dzy podmiotami krajowymi IV. Oszacowanie dochodów podmiotów powi zanych Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Metoda ceny odprzeda y Metoda rozs dnej mar y ( koszt plus ) Metody zysku transakcyjnego X

5 5. Szczególne zasady dotycz ce ustalania warto ci rynkowej dóbr niematerialnych i us ug Celowe potr cenie V. Decyzje w sprawach ustalania cen transakcyjnych w Ordynacji podatkowej VI. Transfer zysków w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania VII. Konwencja 90/436/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminacji podwójnego opodatkowania w zwi zku z korekt zysków przedsi biorstw powi zanych ROZDZIA 2. Przychody Art. 12. Poj cie przychodu I. Wprowadzenie definicja przychodu II. Przychody Otrzymane pieni dze (pkt 1 ust. 1) Warto ci pieni ne (pkt 1 ust. 1) Ró nice kursowe (pkt 1 ust. 1) Przychody z tytu u nieodp atnie lub cz ciowo odp atnie otrzymanych rzeczy, praw lub wiadcze (pkt 2 ust. 1) Warto otrzymanych nieodp atnie lub cz ciowo odp atnie rzeczy, praw lub wiadcze (ust. 5, ust. 5a, ust. 6, ust. 6a) III. Przychody z tytu u umorzenia lub przedawnienia zobowi za (pkt 3 ust. 1) IV. Przychody z tytu u zwróconych wierzytelno ci (pkt 4 ust. 1) V. Przychody zindywidualizowanych grup podatników Uczestnicy funduszy inwestycyjnych (pkt 4a ust. 1) Zarz dcy przedsi biorstw pa stwowych (pkt 4b ust. 1) Ubezpieczyciele (pkt 5 ust. 1) rodki z zak adowego funduszu szkoleniowego (pkt 5b ust. 1) rodki funduszu innowacyjno ci (pkt 5c ust. 1) Banki (pkt 6 ust. 1) VI. Przychody z tytu u leasingu (pkt 4c ust. 1) VII. Przychody z odpisów aktualizuj cych (pkt 4e ust. 1) VIII. Obni enie lub zwrot podatku VAT (pkt 4f i pkt 4g ust. 1) IX. Przychody z udzia ów (akcji) Z udzia ów (akcji) obj tych w zamian za wk ad niepieni ny (pkt 7 ust. 1) Wynagrodzenie otrzymane w wyniku umorzenia udzia ów (akcji) (pkt 8 ust. 1) Przychody przy podziale spó ki (pkt 9 ust. 1) Przychody w zwi zku ze zwrotem lub otrzymaniem po yczki waloryzowanej kursem waluty obcej (pkt 10 ust. 1) X. Przychody z dzia alno ci gospodarczej, przychody nale ne XI. Data powstania przychodu XII. Wy czenia z przychodów XIII. Przelew wierzytelno ci (ust. 4b) XIV. Odp atne zbycie po yczonych papierów warto ciowych (krótka sprzeda ) (ust. 4c) Art. 13. Uchylony Art. 14. Przychód z odp atnego zbycia sk adników maj tkowych XI

6 XII I. Uwagi ogólne II. Przedmiot opodatkowania III. Warto przedmiotu sprzeda y, warto rynkowa, zasady ustalania ROZDZIA 3. Koszty uzyskania przychodów Art. 15. Koszty uzyskania przychodów poj cie i zasady I. Istota problemu uwagi wprowadzaj ce II. Aspekt terminologiczny uwarunkowania j zykowe terminu cel III. Normatywny zwrot w celu osi gni cia przychodów, lub zachowania, albo zabezpieczenia ród a przychodów i jego znaczenie Za o enie racjonalno ci j zykowej prawodawcy Znaczenie zasady clara non sunt interpretanda Sens regulacji prawnej koszty poniesione w celu osi gni cia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ród a przychodów IV. Cel a nast pstwo przes anki prawne sporu V. Wydatki nieuznawane za koszty katalog negatywny VI. Próba podsumowania celowo jako kryterium kosztu podatkowego VII. Zwi zek przyczynowy aspekt terminologiczny VIII. Przyczyna a nast pstwo uwarunkowania i sposoby rozumienia IX. Zwi zek przyczynowy sporne aspekty X. Próba podsumowania bezpo redni a adekwatny zwi zek przyczynowy XI. Czyn podatnika uwarunkowania sposobu rozumienia XII. Czyn podatnika a wiedza o zwi zkach przyczynowych XIII. Stopie dba o ci w dzia aniu podatnika XIV. Próba podsumowania regu a instrumentalnego nakazu XV. Koszty osi gni cia, zachowania i zabezpieczenia przychodów wybrane tezy orzecznicze Najwy szego Trybuna u Administracyjnego Wprowadzenie Wady tekstu prawnego Zasady ogólne sformu owane przez orzecznictwo N.T.A Wybrane tezy orzecznicze N.T.A XVI. Koszty poniesione w celu osi gni cia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ród a przychodów wybrane tezy orzecznicze WSA i NSA Znaczenie orzecznictwa s dowoadministracyjnego Wybrane tezy orzecznicze WSA i NSA XVII. Koszt podatkowy aspekt dowodowy Standardy dotycz ce post powania dowodowego Ci ar dowodu, post powanie dowodowe wybrane tezy orzecznicze s du administracyjnego XVIII. Przeliczanie kosztów poniesionych w walutach obcych XIX. Koszty uzyskania przychodów w powszechnych towarzystwach emerytalnych Zasady ogólne Wydatki poniesione na pokrycie kosztów dzia alno ci otwartego funduszu emerytalnego 509

7 3. Kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego Wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym Wp aty dokonywane na Fundusz Gwarancyjny Op aty pobierane przez Komisj Nadzoru Finansowego XX. Pracowniczy program emerytalny i pracownicze towarzystwa emerytalne Zasady ogólne XXI. Koszt uzyskania przychodów u ubezpieczycieli Zró nicowanie kosztów uzyskania przychodów Ubezpieczyciel zakres poj ciowy Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Fundusz prewencyjny Wp aty w zwi zku z nadzorem nad dzia alno ci zak adów ubezpiecze XXII. Koszt podatkowy w bankach Zró nicowanie kosztów uzyskania przychodów Rezerwa na ryzyko ogólne Sekurytyzacja wierzytelno ci bankowych Sekurytyzacja wierzytelno ci bankowych na podstawie umowy przelewu Umowa o subpartycypacj XXIII. Obj cie udzia ów (akcji) w spó ce oraz wk adów w spó dzielni w zamian za wk ad niepieni - ny Orzecznictwo s dowoadministracyjne wybrane tezy XXIV. Koszt uzyskania przychodów u przedsi biorców telekomunikacyjnych XXV. Koszt uzyskania przychodu dla partnera prywatnego lub spó ki XXVI. Potr canie kosztów w czasie Dwa rodzaje kosztów Koszty uzyskania przychodów bezpo rednio zwi zane z przychodem Koszty po rednie Moment poniesienia kosztu zasady ogólne Moment poniesienia kosztu odr bno ci XXVII. Odpisy z tytu u zu ycia rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych orzecznictwo s dowoadministracyjne Art. 15a. Ró nice kursowe I. Ró nice kursowe Zasady ogólne Moment poniesienia kosztu II. Uprawnienie organów podatkowych Art. 16. Wydatki niestanowi ce kosztów uzyskania przychodów I. Uwagi wprowadzaj ce II. Wydatki na rodki trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne (pkt 1 ust. 1) Nabycie gruntów lub prawa wieczystego u ytkowania gruntów [pkt 1 lit. a)] Nabycie lub wytworzenie we w asnym zakresie innych ni wymienione w lit. a) pkt 1 ust. 1 art. 16 updop rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych [pkt 1 lit. b)] Ulepszenie rodków trwa ych [pkt 1 lit. c)] XIII

8 XIV III. Odpisy z tytu u zu ycia samochodu osobowego (pkt 4 ust. 1) IV. Straty w rodkach trwa ych oraz warto ciach niematerialnych i prawnych (pkt 5 ust. 1) V. Straty powsta e w wyniku likwidacji nie w pe ni umorzonych rodków trwa ych (pkt 6 ust. 1) VI. Wydatki na obj cie lub nabycie udzia ów albo wk adów w spó dzielni, udzia ów albo akcji w spó ce oraz innych papierów warto ciowych, a tak e wydatków na nabycie tytu ów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapita owych (pkt 8 ust. 1) VII. Wydatki zwi zane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych (pkt 8b ust. 1) VIII. Wydatki ponoszone przez udzia owca (akcjonariusza) spó ek czonych lub dzielonych na nabycie lub obj cie udzia ów (akcji) w tych spó kach (pkt 8c ust. 1) IX. Wydatki na nabycie lub obj cie udzia ów (akcji) przekazywanych innej spó ce w sposób, o którym mowa w art. 12 ust. 4d (pkt 8d ust. 1) IXa. Wydatki poniesione przy wymianie udzia ów przez spó k nabywaj c (pkt 8e ust. 1) IXb. Wydatki na nabycie lub wytworzenie sk adnika maj tku, otrzymane przez wspólnika w zwi zku z likwidacj spó ki nieb d cej osob prawn lub wyst pieniem z takiej spó ki (pkt 8f ust. 1) 591 X. Odpisy i wp aty na fundusze tworzone przez podatnika (pkt 9 ust. 1) Uwagi ogólne Odpisy i wp aty podstawowe [pkt 9 lit. a)] Odpisy i zwi kszenia okre lone w przepisach o zak adowym funduszu wiadcze socjalnych [pkt 9 lit. b)] XI. Wydatki na sp at po yczek i innych zobowi za oraz na umorzenie kapita ów (pkt 10 ust. 1) Wydatki na sp at po yczek i kredytów [pkt 10 lit. a)] Wydatki na sp at innych zobowi za [pkt 10 lit. b)] Wydatki na umorzenie kapita ów pozostaj cych w zwi zku z utworzeniem (nabyciem), powi kszeniem lub ulepszeniem ród a przychodów [pkt 10 lit. c)] Wydatki z tytu u przekazywania przez bank rodków pochodz cych ze sp at kredytów (po yczek), obj tych sekurytyzacj wierzytelno ci [pkt 10 lit. e)] XII. Odsetki (pkt 11-13a ust. 1) Uwagi ogólne Odsetki naliczone, lecz nie zap acone albo umorzone (pkt 11 ust. 1) Odsetki od po yczek i kredytów, zwi kszaj ce koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji (pkt 12 ust. 1) Odsetki od w asnego kapita u w o onego przez podatnika w ród o przychodów (pkt 13 ust. 1) Odsetki od dop at wnoszonych do spó ki oraz dywidend i innych dochodów z udzia u w zyskach osób prawnych (pkt 13a ust. 1) XIII. Darowizny i ofiary (pkt 14 ust. 1) XIV. Podatek dochodowy oraz wp aty z zysku (pkt 15 ust. 1) XV. Jednorazowe odszkodowania z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz dodatkowa sk adka ubezpieczeniowa w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy (pkt 16 ust. 1) XVI. Koszty egzekucyjne zwi zane z niewykonaniem zobowi za (pkt 17 ust. 1) XVII. Grzywny i kary pieni ne (pkt 18 ust. 1) XVIII. Kary, op aty i odszkodowania z tytu u nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony rodowiska oraz uchybie w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (pkt 19 ust. 1)

9 XIX. Dodatkowe op aty produktowe i dodatkowa op ata za brak sieci zbierania pojazdów (pkt 19a-19c ust. 1) Dodatkowa op ata produktowa, o której mowa w ustawie o obowi zkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej i op acie depozytowej (pkt 19a) Dodatkowa op ata za brak sieci zbierania pojazdów (pkt 19b) Dodatkowa op ata produktowa, o której mowa w ustawie o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (pkt 19c) Dodatkowa op ata produktowa, o której mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach (pkt 19d) XX. Wierzytelno ci odpisane jako przedawnione (pkt 20 ust. 1) XXI. Odsetki za zw ok z tytu u nieterminowych wp at nale no ci bud etowych i innych nale no ci, do których stosuje si przepisy Ordynacji podatkowej (pkt 21 ust. 1) XXII. Kary umowne i odszkodowania z tytu u wad towarów oraz zw oki w ich usuwaniu (pkt 22 ust. 1) Uwagi ogólne Wady dostarczonych towarów, wykonanych robót i us ug Zw oka w dostarczeniu towaru wolnego od wad Zw oka w usuni ciu wad towarów, robót i us ug XXIII. Wydatki na wykup obligacji (pkt 23 ust. 1) XXIV. Wierzytelno ci odpisane jako nie ci galne (pkt 25 ust. 1) Uwagi ogólne Wierzytelno ci zarachowane jako przychody nale ne [pkt 25 lit. a)] Wymagalne a nie ci galne kredyty (po yczki) [pkt 25 lit. b)] Straty z tytu u gwarancji albo por cze [pkt 25 lit. c)] Dokumentowanie nie ci galno ci wierzytelno ci (art. 16 ust. 2) XXV. Rezerwy na pokrycie wierzytelno ci, których nie ci galno zosta a uprawdopodobniona (pkt 26 ust. 1) Uwagi ogólne Rezerwy celowe tworzone przez banki [pkt 26 lit. a)-e)] XXVI. Odpisy aktualizuj ce (pkt 26a ust. 1) XXVII. Rezerwy tworzone na podstawie innych ustaw (pkt 27 ust. 1) XXVIII. Koszty reprezentacji (pkt 28 ust. 1) XXIX. Odpisy na fundusz rekultywacji (pkt 29 ust. 1) XXX. Wydatki z tytu u u ywania prywatnych samochodów na potrzeby podatnika (pkt 30 ust. 1) Uwagi ogólne Wydatki z tytu u odbycia podró y s u bowej jazdy zamiejscowej [lit. a) pkt 30] Wydatki z tytu u odbywania jazd lokalnych [lit. b) pkt 30] XXXI. Kwoty dodatkowe pobierane na podstawie ustawy o cenach (pkt 32 ust. 1) XXXII. Kwoty dodatkowe op at rocznych ustalane na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomo ciami (pkt 33 ust. 1) XXXIII. Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych (pkt 36 ust. 1) XXXIV. Sk adki na rzecz organizacji, do których przynale no podatnika nie jest obowi zkowa (pkt 37 ust. 1) XV

10 XVI XXXV. Wydatki na rzecz udzia owców (akcjonariuszy) i cz onków organów osób prawnych (pkt 38 i 38a ust. 1) Uwagi ogólne Wydatki na rzecz udzia owców (akcjonariuszy) lub cz onków spó dzielni Wydatki na rzecz osób wchodz cych w sk ad rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowi cych Wydatki na rzecz organów wykonawczych XXXVI. Straty z tytu u odp atnego zbycia wierzytelno ci (pkt 39 ust. 1) XXXVII. Sk adki na ubezpieczenie spo eczne, Fundusz Pracy i inne fundusze celowe (pkt 40 ust. 1) Uwagi ogólne Sk adki na ubezpieczenie spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Inne fundusze celowe utworzone na podstawie odr bnych ustaw XXXVIII. Umorzone kredyty (po yczki) bankowe (pkt 43 ust. 1) XXXIX. Umorzone wierzytelno ci (pkt 44 ust. 1) XL. Wydatki pracodawcy na dzia alno socjaln (pkt 45 ust. 1) XLI. Podatek od towarów i us ug a koszty uzyskania przychodów (pkt 46 ust. 1) Uwagi ogólne Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe rozliczenie podatku naliczonego Rozliczenie podatku naliczonego przy braku prawa do odliczenia od podatku nale nego Podatek nale ny jako koszt uzyskania przychodów Podatek nale ny od zakupów na cele reprezentacji i reklamy oraz od nieodp atnego przekazania towarów Roczna korekta VAT a koszty uzyskania przychodów XLII. Nadmierne ubytki i zawinione niedobory (pkt 47 ust. 1) XLIII. Odpisy z tytu u zu ycia rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych (pkt 48 ust. 1) XLIV. Sk adki na ubezpieczenie samochodu osobowego (pkt 49 ust. 1) XLV. Straty powsta e w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych (pkt 50 ust. 1) XLVI. Wydatki zwi zane z u ywaniem samochodu nieuj tego w ewidencji rodków trwa ych (pkt 51 ust. 1) XLVII. Wydatki poniesione na zakup zu ywaj cych si stopniowo rzeczowych sk adników maj tku podatnika (pkt 52 ust. 1) XLVIII. Dop aty wnoszone do spó ki oraz ich zwrot (pkt 53 ust. 1) XLIX. Op aty sankcyjne (pkt 54 ust. 1) L. Dodatkowa op ata wymierzona przez Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych (pkt 54a ust. 1) 726 LI. Straty (koszty) powsta e w wyniku utraty dokonanych przedp at (pkt 56 ust. 1) LII. Niewyp acone nale no ci osób fizycznych (pkt 57 i 57a ust. 1) LIII. Dochody zwolnione od podatku (pkt 58 ust. 1) LIV. Sk adki op acane przez pracodawc z tytu u zawartych lub odnowionych umów na rzecz pracowników (pkt 59 ust. 1)

11 LV. Niedostateczna kapitalizacja (pkt 60 i 61 ust. 1) Aspekt poj ciowy Niedosteczna kapitalizacja uwarunkowania i przes anki stosowania przepisów LVI. Odpisy amortyzacyjne (pkt 63 ust. 1) LVII. Odpisy amortyzacyjne od know-how (pkt 64 ust. 1) LVIII. Czynno ci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy (pkt 66 ust. 1) 738 Art. 16a. Poj cie rodków trwa ych I. Amortyzacja uwagi ogólne II. rodki trwa e podlegaj ce amortyzacji Klasyfikacja rodków Trwa ych Przewidywany okres u ywania rodka trwa ego W asno rodków trwa ych Zastrze enie prawa w asno ci a amortyzacja Wspó w asno rodków trwa ych Kompletno i zdatno do u ytku w dniu przyj cia do u ywania Wykorzystywanie rodków trwa ych na potrzeby zwi zane z prowadzon przez podatnika dzia alno ci gospodarcz III. Sk adniki maj tku zaliczane do rodków trwa ych podlegaj cych amortyzacji niezale nie od przewidywanego okresu ich u ywania Inwestycje w obcych rodkach trwa ych Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie Sk adniki maj tku wykorzystywane przez korzystaj cego na podstawie umowy leasingu IV. rodki trwa e niepodlegaj ce amortyzacji Art. 16b. Warto ci niematerialne i prawne I. Warto ci niematerialne i prawne w ustawie o rachunkowo ci II. Warto ci niematerialne i prawne podlegaj ce amortyzacji o przewidywanym okresie u ywania d u szym od jednego roku Prawa spó dzielcze Autorskie prawa maj tkowe Pokrewne prawa maj tkowe Licencje Koncesje Nabycie autorskiego programu komputerowego lub udzielenie licencji na program komputerowy Program komputerowy wytworzony we w asnym zakresie Prawa okre lone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w asno ci przemys owej Know-how III. Warto ci niematerialne i prawne podlegaj ce amortyzacji niezale nie od przewidywanego okresu u ywania Warto firmy Koszty prac rozwojowych XVII

12 3. Sk adniki maj tku wykorzystywane przez korzystaj cego na podstawie umowy leasingu IV. Warto ci niematerialne i prawne niepodlegaj ce amortyzacji V. Koszty organizacji przy za o eniu lub pó niejszym rozszerzeniu spó ki akcyjnej Art. 16c. rodki trwa e i warto ci niematerialne i prawne niepodlegaj ce amortyzacji I. Uwagi ogólne II. Grunty III. Prawo u ytkowania wieczystego gruntu IV. Budynki, lokale, budowle i urz dzenia zaliczane do spó dzielczych zasobów mieszkaniowych V. Dzie a sztuki i eksponaty muzealne VI. Warto firmy VII. rodki trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne nieu ywane na skutek zawieszenia albo zaprzestania dzia alno ci Art. 16d. Sk adniki maj tku o warto ci do z I. Kwalifikacja sk adników maj tku o warto ci do z II. Ewidencjonowanie rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Art. 16e. Zasady post powania ze sk adnikiem maj tku niezaliczonym do rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych po przekroczeniu jednego roku u ywania Art. 16f. Ogólne zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych I. Podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych II. Amortyzacja sk adników maj tku o warto ci wy szej ni z III. Amortyzacja sk adników maj tku o warto ci równej lub ni szej ni z IV. Amortyzacja sk adników maj tku przew aszczonych w celu zabezpieczenia Art. 16g. Warto pocz tkowa I. Uwagi ogólne II. Cena nabycia Kwota nale na zbywcy Rabat, opust, bonifikata Koszty powi kszaj ce kwot nale n sprzedawcy Odsetki a warto pocz tkowa Op aty notarialne, skarbowe, s dowe i inne Ró nice kursowe III. Warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych nabytych cz ciowo odp atnie IV. Podatek od towarów i us ug a warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych V. Warto pocz tkowa importowanego rodka trwa ego VI. Koszty wytworzenia XVIII

13 VII. Warto pocz tkowa inwestycji w obcych rodkach trwa ych VIII. Nabycie w formie spadku, darowizny lub w inny nieodp atny sposób IX. Warto pocz tkowa aportu X. Warto pocz tkowa aportu wniesionego do spó ki nieb d cej osob prawn XI. Warto pocz tkowa firmy XII. czna warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych w razie nabycia przedsi biorstwa (zorganizowanej cz ci) w drodze kupna XIII. czna warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych w razie nabycia przedsi biorstwa (zorganizowanej cz ci) w drodze spadku lub darowizny XIV. Warto rynkowa jako warto pocz tkowa sk adników maj tku XV. Warto pocz tkowa po przekszta ceniu, po czeniu oraz podziale podmiotów XVI. Warto pocz tkowa rodków trwa ych otrzymanych w zwi zku z likwidacj osoby prawnej XVII. Warto pocz tkowa praw maj tkowych XVIII. Wzrost warto ci pocz tkowej rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych Ulepszenie rodków trwa ych Od czenie cz ci sk adowej lub peryferyjnej a zmiana warto ci pocz tkowej rodka trwa- ego Aktualizacja wyceny rodków trwa ych XIX. Korekta b dnie ustalonej warto ci pocz tkowej Art. 16h. Zasady amortyzacji I. Uwagi ogólne II. Podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych III. Terminy naliczania odpisów amortyzacyjnych IV. rodki trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne u ywane sezonowo V. Rozpocz cie naliczania odpisów amortyzacyjnych VI. Rozpocz cie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych VII. Kontynuacja zasad amortyzacji po przekszta ceniu, po czeniu oraz podziale podmiotów VIII. Kontynuacja zasad amortyzacji w przypadku aportu oraz likwidacji osoby prawnej IX. Kontynuacja zasad amortyzacji w przypadku aportu wnoszonego do spó ki nieb d cej osob prawn oraz otrzymania rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych w zwi zku z likwidacj spó ki nieb d cej osob prawn lub wyst pienia wspólnika z takiej spó ki X. Zako czenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych XI. Metody amortyzowania rodków trwa ych Art. 16i. Amortyzacja przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych z Wykazu stawek amortyzacyjnych I. Uwagi ogólne II. Stosowanie podwy szonych stawek amortyzacyjnych z Wykazu III. Stosowanie obni onych stawek amortyzacyjnych z Wykazu XIX

14 Art. 16j. Amortyzacja na podstawie stawek ustalonych indywidualnie I. Przes anki stosowania stawek indywidualnych II. Okresy amortyzacji ustalone stawk indywidualn Art. 16k. Amortyzacja metod degresywn I. Zasady stosowania amortyzacji metod degresywn II. rodki trwa e, do których stosuje si metod degresywn amortyzacji III. Metoda degresywna na terenie gmin zagro onych IV. Amortyzacja metod degresywn a ulepszenie rodka trwa ego V. Amortyzacja fabrycznie nowych rodków trwa ych VI. Jednorazowa amortyzacja do euro VII. Jednorazowa amortyzacja w latach 2009 i Art. 16l. Amortyzacja taboru transportu morskiego w budowie Art. 16. Amortyzacja rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych otrzymanych do odp atnego korzystania I. Uwagi ogólne II. Amortyzacja sk adników maj tku oddanych do korzystania na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji III. Amortyzacja sk adników maj tku oddanych do korzystania na podstawie umowy leasingu IV. Warto pocz tkowa sk adnika maj tku po zmianie, wyga ni ciu lub rozwi zaniu umowy leasingu Art. 16m. Amortyzacja warto ci niematerialnych i prawnych ROZDZIA 4. Zwolnienia przedmiotowe Art. 17. Dochody zwolnione od podatku XX I. Uwagi ogólne II. Przes anki zwolnie warunkowych III. Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na cele okre lone w ustawie, jako przes anki zwolnienia (ust. 1b i ust. 1c) IV. Inne ograniczenia zwolnie warunkowych (ust. 1a, ust. 1c, ust. 1d i ust. 7-9) V. Wyk adnia przepisów o zwolnieniach podatkowych VI. Zwolnienia bezwarunkowe Dochody ze sprzeda y nieruchomo ci wchodz cej w sk ad gospodarstwa rolnego (pkt 1 ust. 1) Dochody osi gane za granic (pkt 3 ust. 1) Dotacje z bud etu pa stwa na przedsi wzi cia w ramach SAPARD (pkt 14a ust. 1) Dochody rolniczych spó dzielni produkcyjnych i innych spó dzielni zajmuj cych si produkcj roln z dzia alno ci pozarolniczej i z dzia ów specjalnych produkcji rolnej, przeznaczone na wynagrodzenia za prac cz onków i ich domowników, zwi zane z produkcj roln (pkt 15 ust. 1)

15 5. Dochody z loterii fantowych i gry bingo fantowe (pkt 16 ust. 1) Dochody zagranicznych osób prawnych z dzia alno ci finansowanej ze rodków mi dzypa stwowych instytucji finansowych lub rz dów pa stw obcych (pkt 17 ust. 1) Dochody o rodków kulturalnych pa stw obcych, dzia aj cych w Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 18 ust. 1) Dochody otrzymane przez banki na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsi biorstw i banków dla zwi kszenia funduszy w asnych i rezerw (pkt 19 ust. 1) Dochody narodowych funduszy inwestycyjnych, pochodz ce z dywidend oraz innych przychodów z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych, maj cych siedzib na terytorium RP jak równie z tytu u sprzeda y udzia ów lub akcji tego rodzaju spó ek (pkt 20 ust. 1) Dotacje, subwencje, dop aty i inne nieodp atne wiadczenia, z zastrze eniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków zwi zanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we w asnym zakresie rodków trwa ych oraz warto- ci niematerialnych i prawnych, obj tych odpisami amortyzacyjnymi (pkt 21 ust. 1) Dochody z dzia alno ci Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Polskiego Biura Ubezpiecze Komunikacyjnych (pkt 22 ust. 1) Dochody z pomocy zagranicznej i odsetki od tych dochodów lokowanych na bankowych rachunkach terminowych (pkt 23 i 24 ust. 1) Dochody Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustwie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (pkt 30 ust. 1) Dochody z dzia alno ci gospodarczej, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (pkt 34 ust. 1 i ust. 4-6) Dop aty bezpo rednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (pkt 36 ust. 1) Dotacje celowe otrzymane przez Krajowy Fundusz Kapita owy (pkt 41 ust. 1) Dotacje z bud etu pa stwa lub bud etów jednostek samorz du terytorialnego (pkt 47 ust. 1) Kwoty otrzymane od agencji rz dowych, uzyskanych przez nie na ten cel z bud etu pa stwa, z wyj tkiem dop at do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie okre lonym w odr bnych ustawach (pkt 48 ust. 1) Dochody z odsetek lub dyskonta od obligacji (pkt 50 ust. 1) VII. Zwolnienia warunkowe Dochody podatników, których celami statutowymi jest dzia alno w dziedzinach preferowanych spo ecznie lub gospodarczo w cz ci przeznaczonej na te cele (pkt 4 ust. 1 i ust. 1c) Dochody ko cielnych osób prawnych i spó ek, których jedynymi udzia owcami (akcjonariuszami) s takie osoby (pkt 4a i 4b ust. 1) Dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Stra y Po arnej (pkt 4d ust. 1) Dochody z dzia alno ci pozarolniczej, uzyskiwane przez podatników, prowadz cych tak e dzia alno rolnicz w cz ci na ni przeznaczonej (pkt 4e ust. 1 i ust. 1d) Dochody zwi zków jednostek samorz du terytorialnego (pkt 4g ust. 1) Dochody banku prowadz cego kas mieszkaniow (pkt 4k ust. 1) Dochody Narodowego Funduszu Zdrowia (pkt 4p ust. 1) Dochody Funduszu Sk adkowego Ubezpieczenia Rolników (pkt 4u ust. 1) Dochody spó ek, których jedynymi udzia owcami (akcjonariuszami) s organizacje dzia aj ce na podstawie Prawa o stowarzyszeniach (pkt 5 ust. 1) XXI

16 10. Dochody klubów sportowych w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym (pkt 5a ust. 1) Dochody organizacji po ytku publicznego (pkt 6c ust. 1) Dochody podmiotów zarz dzaj cych portami i przystaniami morskimi (pkt 26 ust. 1) Dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w zwi zku z prowadzeniem funduszy utworzonych na podstawie odr bnych ustaw (pkt 37 ust. 1) Dochody zwi zków zawodowych, spo eczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych (pkt 39 ust. 1) Dochody organizacji z tytu u sk adek cz onkowskich (pkt 40 ust. 1) Wk ad w asny podmiotu publicznego otrzymany przez podmiot prywatny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (pkt 42 ust. 1 oraz ust. 7) Dochody spó dzielni socjalnej (pkt 43 ust. 1) Dochody spó dzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa spo ecznego oraz samorz dowych jednostek organizacyjnych prowadz cych dzia alno w zakresie gospodarki mieszkaniowej (pkt 44 ust. 1) Dochody z tytu u prowadzenia szkó (pkt 45 ust. 1 i ust. 8) Dochody spó ek wodnych i ich zwi zków (pkt 46 ust. 1) Dochody producentów rolnych (pkt 49 ust. 1) Dochody Banku Gospodarstwa Krajowego (pkt 51 ust. 1) P atno ci na realizacj projektów w ramach programów finansowanych z udzia em rodków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego z wy czeniem p atno ci otrzymanych przez wykonawców (pkt 52 ust. 1) rodki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udzia em rodków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (pkt 53 ust. 1) Przychody uzyskane z odszkodowa (pkt 54 ust. 1) ROZDZIA 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Leasing definicje ustawowe I. Uwagi ogólne II. Umowa leasingu w podatku dochodowym od osób prawnych III. Strony podatkowej umowy leasingu IV. Przedmiot umowy leasingu V. Podstawowy okres umowy VI. Rzeczywista i hipotetyczna warto netto VII. Sp ata warto ci pocz tkowej przedmiotu umowy Art. 17b. Zasady opodatkowania stron umowy leasingu tzw. operacyjnego I. Uwagi ogólne II. Zasady opodatkowania gdy finansuj cy korzysta ze zwolnie w podatku dochodowym III. Zasady amortyzacji u finansuj cego Art. 17c. Sprzeda korzystaj cemu przedmiotu umowy leasingu (tzw. operacyjnego), po zako czeniu jej podstawowego okresu XXII

17 Art. 17d. Sprzeda osobie trzeciej przedmiotu umowy leasingu (tzw. operacyjnego), po zako czeniu jej okresu podstawowego Art. 17e. Kontynuacja umowy oddanie korzystaj cemu przedmiotu leasingu do dalszego u ywania Art. 17f. Zasady opodatkowania stron umowy leasingu tzw. finansowego I. Uwagi ogólne II. Warto pocz tkowa przedmiotu umowy III. Zasady opodatkowania stron umowy leasingu tzw. finansowego w jej podstawowym okresie IV. Zasady amortyzowania u korzystaj cego V. Wyga ni cie, rozwi zanie, zmiana umowy Art. 17g. Sprzeda korzystaj cemu przedmiotu umowy leasingu (tzw. finansowego), po zako czeniu jej podstawowego okresu. Kontynuacja umowy I. Uwagi ogólne II. Skutki podatkowe sprzeda y u finansuj cego III. Skutki podatkowe sprzeda y u korzystaj cego IV. Oddanie korzystaj cemu przedmiotu leasingu do dalszego u ywania Art. 17h. Sprzeda osobie trzeciej przedmiotu umowy leasingu (tzw. finansowego), po zako czeniu jej podstawowego okresu Art. 17i. Zasady opodatkowania leasingu gruntów I. Kryteria umowy leasingu gruntów II. Zasady opodatkowania w podstawowym okresie umowy III. Sprzeda gruntu korzystaj cemu po zako czeniu podstawowego okresu umowy IV. Sprzeda gruntów osobie trzeciej po zako czeniu umowy V. Kontynuacja umowy oddanie korzystaj cemu gruntu do dalszego u ywania Art. 17j. Cena wykupu przedmiotu leasingu; suma op at i kaucja Art. 17k. Cesja wierzytelno ci leasingowej Art. 17l. Umowy niespe niaj ce kryteriów umów leasingowych ROZDZIA 5. Podstawa opodatkowania i wysoko podatku Art. 18. Podstawa opodatkowania I. Poj cie podstawy opodatkowania II. Odliczenia od dochodu Uwagi wprowadzaj ce Darowizny Istota umowy darowizny Darowizny w wietle art. 18 ust. 1 updop XXIII

18 Uwagi ogólne Darowizny na cele u yteczno ci publicznej (pkt 1 ust. 1) Darowizny na cele kultu religijnego (pkt 7 ust. 1) Warunki odliczenia i obowi zki stron umowy darowizny Uwagi ogólne Obowi zki darczy cy Obowi zki obdarowanego Darowizny podlegaj ce odliczeniu na podstawie innych ustaw Uwagi ogólne Limit odliczenia Podmiot obdarowany Cel darowizny Dokumentowanie przeznaczenia darowizny przez obdarowanego Umorzone kredyty (po yczki) Art. 18a. Skre lony Art. 18b. Wydatki na nabycie nowych technologii I. Uwagi ogólne II. Dzia alno na terenie specjalnej strefy ekonomicznej III. Zasady dokonywania odlicze zwi zanych z nabyciem nowych technologii IV. Utrata prawa do odlicze Art. 18c. Utraci moc Art. 19. Stawka podatkowa I. Uwagi ogólne II. Stawka podstawowa III. Stawka sankcyjna Art. 19a. Odliczenia od podatku I. Uwagi ogólne II. Warunki uzyskania ulgi III. Zasady dokonywania odlicze Art. 20. Zaliczenie podatku zagranicznego I. Uwagi ogólne II. Metody unikania podwójnego opodatkowania III. Zaliczenie (odliczenie) zwyk e IV. Dochody (przychody) z tytu u udzia u w zyskach zagranicznych osób prawnych V. Zagraniczny zak ad Art. 21. Opodatkowanie przychodów podatników podlegaj cych ograniczonemu obowi zkowi podatkowemu I. Uwagi ogólne XXIV

19 II. Przychody opodatkowane podatkiem zrycza towanym Odsetki Nale no ci licencyjne Uwagi wprowadzaj ce U ytkowanie Urz dzenia przemys owe, handlowe i naukowe Prawa autorskie i prawa pokrewne Prawa do projektów wynalazczych, znaków towarowych, wzorów zdobniczych Know-how Us ugi widowiskowe, rozrywkowe i sportowe Us ugi doradcze, ksi gowe i inne III. Zwolnienia od podatku dochodowego Art. 22. Podatek od dochodów z dywidend I. Uwagi ogólne II. Zwolnienia od podatku Art. 22a. Uwzgl dnianie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Art. 22b. Uzyskanie informacji podatkowych Art. 23. Uchylony Art. 24. Skre lony ROZDZIA 6. Pobór podatku Art. 25. Deklaracje i zaliczki na podatek I. Uwagi ogólne II. Ogólne zasady rozliczania zaliczek Zaliczki miesi czne Zaliczki kwartalne Przychody z dzia alno ci rolniczej III. Uproszczone zasady wnoszenia zaliczek IV. Zwolnienia w zakresie obowi zku regulowania zaliczek Uwagi wprowadzaj ce Zwolnienia przewidziane w ust. 3 i 3a updop Zwolnienia przewidziane w ust. 5 pkt 2 updop Zaprzestanie dzia alno ci Zawieszenie dzia alno ci gospodarczej Zwolnienia ma ych przedsi biorców (kredyt podatkowy) Art. 25a. Wp ata podatku od dochodu spó ki przejmuj cej Art. 26. Zasady poboru podatku zrycza towanego I. Uwagi ogólne II. Obowi zki p atnika XXV

20 1. Uwagi wprowadzaj ce Obowi zki p atnika wynikaj ce z ustawy Ordynacja podatkowa Obowi zki p atnika okre lone w art. 26 updop III. Certyfikat rezydencji podatkowej Art. 26a. Deklaracja roczna Art. 27. Zeznanie podatkowe I. Uwagi ogólne II. Zwolnienia od obowi zku sk adania zeznania III. Sprawozdania Art. 28. Obowi zek sk adania informacji Art. 28a. Delegacja ustawowa ROZDZIA 7. Zmiany w przepisach obowi zuj cych Art Pomini to w komentarzu ROZDZIA 8. Przepisy przej ciowe i ko cowe Art. 37. Zwolnienia okresowe Art. 38. Skre lony Art. 38a. Ulgi przyznane bankom Art. 38b. Odpisy aktualizuj ce jako koszty uzyskania przychodów w bankach Art. 38c. Rezerwa na ryzyko kredytowe Art. 39. Derogacja Art. 40. Uchylenie ulg i zwolnie podatkowych Art. 41. Og aszanie jednolitych tekstów ustaw Art. 42. Wej cie w ycie ustawy Za czniki (akty prawne) USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 54 ze zm.) USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 217, poz. 1589) (wyci g) USTAWA z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 69, poz. 587) (wyci g) XXVI

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXVII Wykaz skrótów... XXIX

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXVII Wykaz skrótów... XXIX Spis tre ci Od Wydawcy... XXVII Wykaz skrótów... XXIX ROZDZIA 1. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 21. Art. 1. Art. 1a. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 4a.

Spis treści. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 21. Art. 1. Art. 1a. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 4a. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 21 Spis treści Art. 1. I. Uwagi ogólne... 22 II. Definicja podatnika... 23 1. Uwagi wprowadzające... 23 2. Osoba prawna... 24 3. Spółka kapitałowa w organizacji...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatkowy CIT 2013

Kalendarz podatkowy CIT 2013 1 Kalendarz podatkowy CIT 2013 Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 7 2 5 1 9 9 5 423326561529844179ac48f948c CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 Traci moc z dniem 1 maja 2010 r. (art. 26) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1262. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

System podatkowy w Polsce

System podatkowy w Polsce System podatkowy w Polsce Robert Wolański 2. wydanie zx Oficyna a Wolters Kluwer business seria akademicka SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp : :...:..ll Część I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU I PRAWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Ustawa z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych W ustawie z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Danuta Małkowska 1111111111111I1111111111 10013968 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Ujęcie podatkowe i rachunkowe Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z 0.0. Gdańsk 2002 Wstęp 7 Konta

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym Autor: Stanisław Dolata CZĘŚĆ I. PODSTAWY WIEDZY Z TEORII PODATKU Rozdział 1. Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności:

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 623015 Temat: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Niemczech 25 Luty Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 623015 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo