Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5"

Transkrypt

1 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty podatku dochodowego od osób prawnych Osoby prawne Spó ki kapita owe w organizacji Europejska spó ka akcyjna Ko cio y i ko cielne osoby prawne Jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej III. Podatkowa grupa kapita owa Warunki utworzenia podatkowej grupy kapita owej Obowi zki spó ki reprezentuj cej podatkow grup kapita ow Warunki utrzymania statusu podatkowej grupy kapita owej Skutki utraty statusu podatnika przez podatkow grup kapita ow Art. 2. Wy czenia przedmiotowe I. Zwolnienia przedmiotowe II. Przychody z dzia alno ci rolniczej Definicja gospodarstwa rolnego Dzia y specjalne produkcji rolnej Rozmiary prowadzonej dzia alno ci III. Przychody z gospodarki le nej IV. Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 updop V. Dop aty bezpo rednie do gruntów rolnych, refundacje wywozowe VI. Przychody (dochody) osi gane przez armatorów eksploatuj cych morskie statki handlowe w egludze mi dzynarodowej VII. Przychody z czynno ci niemog cych by przedmiotem umów prawnie skutecznych Art. 3. Nieograniczony i ograniczony obowi zek podatkowy I. Uwagi ogólne II. Siedziba i zarz d VII

2 III. Unikanie podwójnego opodatkowania Przepisy wewn trzne zapobiegaj ce podwójnemu opodatkowaniu Umowy mi dzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania Charakter prawny umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania IV. Umowy modelowe Zak ad osoby prawnej Oddzia osoby prawnej Ustalenie dochodu zak adu i oddzia u osoby prawnej V. Stosunek umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do prawa wspólnotowego orzecznictwo ETS VI. Implementacja dyrektyw dotycz cych podatku dochodowego od osób prawnych VII. Wykaz pa stw-stron umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wi cych Rzeczpospolit Polsk Art. 4. Poj cie terytorium I. Uwagi ogólne II. Terytorium pa stwa Obszar l dowy Obszary morskie Statki morskie Wy czna strefa ekonomiczna Obszar powietrzny Statki powietrzne III. Specjalne strefy ekonomiczne Art. 4a. Definicje Art. 4b. Samochód osobowy dodatkowe badanie techniczne I. Uwagi ogólne II. Inwestycje III. Aktywa IV. Przedsi biorstwo V. Zorganizowana cz przedsi biorstwa VI. Program restrukturyzacji i restrukturyzacja finansowa VII. Definicja samochodu osobowego VIII. Ma y podatnik IX. Zagraniczny zak ad X. Certyfikat rezydencji XI. Ubezpieczyciel XII. Spó ka nieb d ca osob prawn Art. 5. Przychody ze wspólnego ród a I. Uwagi ogólne II. Przychody z udzia ów w spó kach cywilnych III. Przychody z udzia ów w spó kach osobowych VIII

3 IV. Opodatkowanie wspólników spó ek cywilnych i spó ek osobowych prawa handlowego V. Przychody ze wspólnej w asno ci, wspólnego posiadania i u ytkowania VI. Przychody ze wspólnego przedsi wzi cia Art. 6. Zwolnienia podmiotowe I. Zwolnienia podmiotowe uwagi ogólne II. Skarb Pa stwa III. Narodowy Bank Polski IV. Jednostki bud etowe V. Pa stwowe fundusze celowe VI. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska, wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska VII. Przedsi biorstwa mi dzynarodowe VIII. Jednostki samorz du terytorialnego IX. Agencje rz dowe X. Fundusze inwestycyjne XI. Fundusze emerytalne XII. Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych XIII. Podmiotowo-przedmiotowe zwolnienie gospodarstw pomocniczych do dnia 31 grudnia 2010 r. 124 Art. 7. Dochód i strata I. Uwagi ogólne II. Przedmiot opodatkowania III. Dochód podatkowy IV. Wy czenia z podstawy opodatkowania V. Odliczanie strat VI. Sukcesja podatkowa a odliczanie strat VII. Rozliczanie strat w przypadku komercjalizacji i prywatyzacji VIII. Wysoko odliczanej straty Art. 7a. Dochód (strata) w podatkowych grupach kapita owych I. Ustalanie dochodu (straty) podatkowej grupy kapita owej II. Rozliczanie strat przez mi dzynarodowe podatkowe grupy kapita owe w orzecznictwie ETS III. Skutki podatkowe utraty statusu podatnika Art. 8. Rok podatkowy I. Rok podatkowy II. Rok podatkowy dla podatników podejmuj cych po raz pierwszy dzia alno III. Zmiana roku podatkowego w trakcie prowadzenia dzia alno ci IV. Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego V. Rok podatkowy a zamkni cie ksi g rachunkowych VI. Zmiana roku podatkowego a zmiana roku obrotowego VII. Rok podatkowy dla spó ek tworz cych podatkow grup kapita ow IX

4 Art. 9. Prowadzenie ewidencji rachunkowej I. Poj cie ewidencji rachunkowej II. Ewidencjonowanie przychodów osi ganych przez armatorów eksploatuj cych morskie statki handlowe w egludze mi dzynarodowej III. Znaczenie ewidencji rachunkowej przy ustalaniu podstawy opodatkowania IV. Ustalenie dochodu (straty) w drodze oszacowania V. Oszacowanie dochodu osób zagranicznych VI. Definicja dzia alno ci hurtowej i detalicznej Art. 9a. Dokumentacja transakcji z podmiotami powi zanymi I. Uwagi ogólne II. Tre szczególnej dokumentacji podatkowej III. Powstanie obowi zku sporz dzenia szczególnej dokumentacji podatkowej IV. Lista krajów i terytoriów stosuj cych szkodliw konkurencj podatkow Art. 9b. Ró nice kursowe I. Wprowadzenie II. Ustalanie przez podatników ró nic kursowych wed ug zasad obowi zuj cych w rachunkowo ci Art. 10. Dochód z udzia u w zyskach I. Uwagi ogólne II. Dochód z udzia u w zyskach Dywidendy Umorzenie udzia ów lub akcji Likwidacja osoby prawnej Podwy szenie kapita u zak adowego i funduszu udzia owego czenie lub podzia spó ek Sposoby czenia si spó ek Mo liwo ci podzia u spó ek Dochód (przychód) przy po czeniu, podziale, przekszta ceniu spó ek lub nabyciu udzia- ów Zakres stosowania III. Przychody z dzia alno ci rolniczej i innych róde IV. Wy czenia Art. 11. Powi zania pomi dzy podatnikami. Oszacowanie dochodów I. Ratio legis przepisów o powi zaniach osobowych i kapita owych II. Powi zania pomi dzy podmiotem krajowym a podmiotem zagranicznym III. Powi zania pomi dzy podmiotami krajowymi IV. Oszacowanie dochodów podmiotów powi zanych Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Metoda ceny odprzeda y Metoda rozs dnej mar y ( koszt plus ) Metody zysku transakcyjnego X

5 5. Szczególne zasady dotycz ce ustalania warto ci rynkowej dóbr niematerialnych i us ug Celowe potr cenie V. Decyzje w sprawach ustalania cen transakcyjnych w Ordynacji podatkowej VI. Transfer zysków w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania VII. Konwencja 90/436/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminacji podwójnego opodatkowania w zwi zku z korekt zysków przedsi biorstw powi zanych ROZDZIA 2. Przychody Art. 12. Poj cie przychodu I. Wprowadzenie definicja przychodu II. Przychody Otrzymane pieni dze (pkt 1 ust. 1) Warto ci pieni ne (pkt 1 ust. 1) Ró nice kursowe (pkt 1 ust. 1) Przychody z tytu u nieodp atnie lub cz ciowo odp atnie otrzymanych rzeczy, praw lub wiadcze (pkt 2 ust. 1) Warto otrzymanych nieodp atnie lub cz ciowo odp atnie rzeczy, praw lub wiadcze (ust. 5, ust. 5a, ust. 6, ust. 6a) III. Przychody z tytu u umorzenia lub przedawnienia zobowi za (pkt 3 ust. 1) IV. Przychody z tytu u zwróconych wierzytelno ci (pkt 4 ust. 1) V. Przychody zindywidualizowanych grup podatników Uczestnicy funduszy inwestycyjnych (pkt 4a ust. 1) Zarz dcy przedsi biorstw pa stwowych (pkt 4b ust. 1) Ubezpieczyciele (pkt 5 ust. 1) rodki z zak adowego funduszu szkoleniowego (pkt 5b ust. 1) rodki funduszu innowacyjno ci (pkt 5c ust. 1) Banki (pkt 6 ust. 1) VI. Przychody z tytu u leasingu (pkt 4c ust. 1) VII. Przychody z odpisów aktualizuj cych (pkt 4e ust. 1) VIII. Obni enie lub zwrot podatku VAT (pkt 4f i pkt 4g ust. 1) IX. Przychody z udzia ów (akcji) Z udzia ów (akcji) obj tych w zamian za wk ad niepieni ny (pkt 7 ust. 1) Wynagrodzenie otrzymane w wyniku umorzenia udzia ów (akcji) (pkt 8 ust. 1) Przychody przy podziale spó ki (pkt 9 ust. 1) Przychody w zwi zku ze zwrotem lub otrzymaniem po yczki waloryzowanej kursem waluty obcej (pkt 10 ust. 1) X. Przychody z dzia alno ci gospodarczej, przychody nale ne XI. Data powstania przychodu XII. Wy czenia z przychodów XIII. Przelew wierzytelno ci (ust. 4b) XIV. Odp atne zbycie po yczonych papierów warto ciowych (krótka sprzeda ) (ust. 4c) Art. 13. Uchylony Art. 14. Przychód z odp atnego zbycia sk adników maj tkowych XI

6 XII I. Uwagi ogólne II. Przedmiot opodatkowania III. Warto przedmiotu sprzeda y, warto rynkowa, zasady ustalania ROZDZIA 3. Koszty uzyskania przychodów Art. 15. Koszty uzyskania przychodów poj cie i zasady I. Istota problemu uwagi wprowadzaj ce II. Aspekt terminologiczny uwarunkowania j zykowe terminu cel III. Normatywny zwrot w celu osi gni cia przychodów, lub zachowania, albo zabezpieczenia ród a przychodów i jego znaczenie Za o enie racjonalno ci j zykowej prawodawcy Znaczenie zasady clara non sunt interpretanda Sens regulacji prawnej koszty poniesione w celu osi gni cia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ród a przychodów IV. Cel a nast pstwo przes anki prawne sporu V. Wydatki nieuznawane za koszty katalog negatywny VI. Próba podsumowania celowo jako kryterium kosztu podatkowego VII. Zwi zek przyczynowy aspekt terminologiczny VIII. Przyczyna a nast pstwo uwarunkowania i sposoby rozumienia IX. Zwi zek przyczynowy sporne aspekty X. Próba podsumowania bezpo redni a adekwatny zwi zek przyczynowy XI. Czyn podatnika uwarunkowania sposobu rozumienia XII. Czyn podatnika a wiedza o zwi zkach przyczynowych XIII. Stopie dba o ci w dzia aniu podatnika XIV. Próba podsumowania regu a instrumentalnego nakazu XV. Koszty osi gni cia, zachowania i zabezpieczenia przychodów wybrane tezy orzecznicze Najwy szego Trybuna u Administracyjnego Wprowadzenie Wady tekstu prawnego Zasady ogólne sformu owane przez orzecznictwo N.T.A Wybrane tezy orzecznicze N.T.A XVI. Koszty poniesione w celu osi gni cia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ród a przychodów wybrane tezy orzecznicze WSA i NSA Znaczenie orzecznictwa s dowoadministracyjnego Wybrane tezy orzecznicze WSA i NSA XVII. Koszt podatkowy aspekt dowodowy Standardy dotycz ce post powania dowodowego Ci ar dowodu, post powanie dowodowe wybrane tezy orzecznicze s du administracyjnego XVIII. Przeliczanie kosztów poniesionych w walutach obcych XIX. Koszty uzyskania przychodów w powszechnych towarzystwach emerytalnych Zasady ogólne Wydatki poniesione na pokrycie kosztów dzia alno ci otwartego funduszu emerytalnego 509

7 3. Kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego Wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym Wp aty dokonywane na Fundusz Gwarancyjny Op aty pobierane przez Komisj Nadzoru Finansowego XX. Pracowniczy program emerytalny i pracownicze towarzystwa emerytalne Zasady ogólne XXI. Koszt uzyskania przychodów u ubezpieczycieli Zró nicowanie kosztów uzyskania przychodów Ubezpieczyciel zakres poj ciowy Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Fundusz prewencyjny Wp aty w zwi zku z nadzorem nad dzia alno ci zak adów ubezpiecze XXII. Koszt podatkowy w bankach Zró nicowanie kosztów uzyskania przychodów Rezerwa na ryzyko ogólne Sekurytyzacja wierzytelno ci bankowych Sekurytyzacja wierzytelno ci bankowych na podstawie umowy przelewu Umowa o subpartycypacj XXIII. Obj cie udzia ów (akcji) w spó ce oraz wk adów w spó dzielni w zamian za wk ad niepieni - ny Orzecznictwo s dowoadministracyjne wybrane tezy XXIV. Koszt uzyskania przychodów u przedsi biorców telekomunikacyjnych XXV. Koszt uzyskania przychodu dla partnera prywatnego lub spó ki XXVI. Potr canie kosztów w czasie Dwa rodzaje kosztów Koszty uzyskania przychodów bezpo rednio zwi zane z przychodem Koszty po rednie Moment poniesienia kosztu zasady ogólne Moment poniesienia kosztu odr bno ci XXVII. Odpisy z tytu u zu ycia rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych orzecznictwo s dowoadministracyjne Art. 15a. Ró nice kursowe I. Ró nice kursowe Zasady ogólne Moment poniesienia kosztu II. Uprawnienie organów podatkowych Art. 16. Wydatki niestanowi ce kosztów uzyskania przychodów I. Uwagi wprowadzaj ce II. Wydatki na rodki trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne (pkt 1 ust. 1) Nabycie gruntów lub prawa wieczystego u ytkowania gruntów [pkt 1 lit. a)] Nabycie lub wytworzenie we w asnym zakresie innych ni wymienione w lit. a) pkt 1 ust. 1 art. 16 updop rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych [pkt 1 lit. b)] Ulepszenie rodków trwa ych [pkt 1 lit. c)] XIII

8 XIV III. Odpisy z tytu u zu ycia samochodu osobowego (pkt 4 ust. 1) IV. Straty w rodkach trwa ych oraz warto ciach niematerialnych i prawnych (pkt 5 ust. 1) V. Straty powsta e w wyniku likwidacji nie w pe ni umorzonych rodków trwa ych (pkt 6 ust. 1) VI. Wydatki na obj cie lub nabycie udzia ów albo wk adów w spó dzielni, udzia ów albo akcji w spó ce oraz innych papierów warto ciowych, a tak e wydatków na nabycie tytu ów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapita owych (pkt 8 ust. 1) VII. Wydatki zwi zane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych (pkt 8b ust. 1) VIII. Wydatki ponoszone przez udzia owca (akcjonariusza) spó ek czonych lub dzielonych na nabycie lub obj cie udzia ów (akcji) w tych spó kach (pkt 8c ust. 1) IX. Wydatki na nabycie lub obj cie udzia ów (akcji) przekazywanych innej spó ce w sposób, o którym mowa w art. 12 ust. 4d (pkt 8d ust. 1) IXa. Wydatki poniesione przy wymianie udzia ów przez spó k nabywaj c (pkt 8e ust. 1) IXb. Wydatki na nabycie lub wytworzenie sk adnika maj tku, otrzymane przez wspólnika w zwi zku z likwidacj spó ki nieb d cej osob prawn lub wyst pieniem z takiej spó ki (pkt 8f ust. 1) 591 X. Odpisy i wp aty na fundusze tworzone przez podatnika (pkt 9 ust. 1) Uwagi ogólne Odpisy i wp aty podstawowe [pkt 9 lit. a)] Odpisy i zwi kszenia okre lone w przepisach o zak adowym funduszu wiadcze socjalnych [pkt 9 lit. b)] XI. Wydatki na sp at po yczek i innych zobowi za oraz na umorzenie kapita ów (pkt 10 ust. 1) Wydatki na sp at po yczek i kredytów [pkt 10 lit. a)] Wydatki na sp at innych zobowi za [pkt 10 lit. b)] Wydatki na umorzenie kapita ów pozostaj cych w zwi zku z utworzeniem (nabyciem), powi kszeniem lub ulepszeniem ród a przychodów [pkt 10 lit. c)] Wydatki z tytu u przekazywania przez bank rodków pochodz cych ze sp at kredytów (po yczek), obj tych sekurytyzacj wierzytelno ci [pkt 10 lit. e)] XII. Odsetki (pkt 11-13a ust. 1) Uwagi ogólne Odsetki naliczone, lecz nie zap acone albo umorzone (pkt 11 ust. 1) Odsetki od po yczek i kredytów, zwi kszaj ce koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji (pkt 12 ust. 1) Odsetki od w asnego kapita u w o onego przez podatnika w ród o przychodów (pkt 13 ust. 1) Odsetki od dop at wnoszonych do spó ki oraz dywidend i innych dochodów z udzia u w zyskach osób prawnych (pkt 13a ust. 1) XIII. Darowizny i ofiary (pkt 14 ust. 1) XIV. Podatek dochodowy oraz wp aty z zysku (pkt 15 ust. 1) XV. Jednorazowe odszkodowania z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz dodatkowa sk adka ubezpieczeniowa w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy (pkt 16 ust. 1) XVI. Koszty egzekucyjne zwi zane z niewykonaniem zobowi za (pkt 17 ust. 1) XVII. Grzywny i kary pieni ne (pkt 18 ust. 1) XVIII. Kary, op aty i odszkodowania z tytu u nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony rodowiska oraz uchybie w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (pkt 19 ust. 1)

9 XIX. Dodatkowe op aty produktowe i dodatkowa op ata za brak sieci zbierania pojazdów (pkt 19a-19c ust. 1) Dodatkowa op ata produktowa, o której mowa w ustawie o obowi zkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej i op acie depozytowej (pkt 19a) Dodatkowa op ata za brak sieci zbierania pojazdów (pkt 19b) Dodatkowa op ata produktowa, o której mowa w ustawie o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (pkt 19c) Dodatkowa op ata produktowa, o której mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach (pkt 19d) XX. Wierzytelno ci odpisane jako przedawnione (pkt 20 ust. 1) XXI. Odsetki za zw ok z tytu u nieterminowych wp at nale no ci bud etowych i innych nale no ci, do których stosuje si przepisy Ordynacji podatkowej (pkt 21 ust. 1) XXII. Kary umowne i odszkodowania z tytu u wad towarów oraz zw oki w ich usuwaniu (pkt 22 ust. 1) Uwagi ogólne Wady dostarczonych towarów, wykonanych robót i us ug Zw oka w dostarczeniu towaru wolnego od wad Zw oka w usuni ciu wad towarów, robót i us ug XXIII. Wydatki na wykup obligacji (pkt 23 ust. 1) XXIV. Wierzytelno ci odpisane jako nie ci galne (pkt 25 ust. 1) Uwagi ogólne Wierzytelno ci zarachowane jako przychody nale ne [pkt 25 lit. a)] Wymagalne a nie ci galne kredyty (po yczki) [pkt 25 lit. b)] Straty z tytu u gwarancji albo por cze [pkt 25 lit. c)] Dokumentowanie nie ci galno ci wierzytelno ci (art. 16 ust. 2) XXV. Rezerwy na pokrycie wierzytelno ci, których nie ci galno zosta a uprawdopodobniona (pkt 26 ust. 1) Uwagi ogólne Rezerwy celowe tworzone przez banki [pkt 26 lit. a)-e)] XXVI. Odpisy aktualizuj ce (pkt 26a ust. 1) XXVII. Rezerwy tworzone na podstawie innych ustaw (pkt 27 ust. 1) XXVIII. Koszty reprezentacji (pkt 28 ust. 1) XXIX. Odpisy na fundusz rekultywacji (pkt 29 ust. 1) XXX. Wydatki z tytu u u ywania prywatnych samochodów na potrzeby podatnika (pkt 30 ust. 1) Uwagi ogólne Wydatki z tytu u odbycia podró y s u bowej jazdy zamiejscowej [lit. a) pkt 30] Wydatki z tytu u odbywania jazd lokalnych [lit. b) pkt 30] XXXI. Kwoty dodatkowe pobierane na podstawie ustawy o cenach (pkt 32 ust. 1) XXXII. Kwoty dodatkowe op at rocznych ustalane na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomo ciami (pkt 33 ust. 1) XXXIII. Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych (pkt 36 ust. 1) XXXIV. Sk adki na rzecz organizacji, do których przynale no podatnika nie jest obowi zkowa (pkt 37 ust. 1) XV

10 XVI XXXV. Wydatki na rzecz udzia owców (akcjonariuszy) i cz onków organów osób prawnych (pkt 38 i 38a ust. 1) Uwagi ogólne Wydatki na rzecz udzia owców (akcjonariuszy) lub cz onków spó dzielni Wydatki na rzecz osób wchodz cych w sk ad rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowi cych Wydatki na rzecz organów wykonawczych XXXVI. Straty z tytu u odp atnego zbycia wierzytelno ci (pkt 39 ust. 1) XXXVII. Sk adki na ubezpieczenie spo eczne, Fundusz Pracy i inne fundusze celowe (pkt 40 ust. 1) Uwagi ogólne Sk adki na ubezpieczenie spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Inne fundusze celowe utworzone na podstawie odr bnych ustaw XXXVIII. Umorzone kredyty (po yczki) bankowe (pkt 43 ust. 1) XXXIX. Umorzone wierzytelno ci (pkt 44 ust. 1) XL. Wydatki pracodawcy na dzia alno socjaln (pkt 45 ust. 1) XLI. Podatek od towarów i us ug a koszty uzyskania przychodów (pkt 46 ust. 1) Uwagi ogólne Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe rozliczenie podatku naliczonego Rozliczenie podatku naliczonego przy braku prawa do odliczenia od podatku nale nego Podatek nale ny jako koszt uzyskania przychodów Podatek nale ny od zakupów na cele reprezentacji i reklamy oraz od nieodp atnego przekazania towarów Roczna korekta VAT a koszty uzyskania przychodów XLII. Nadmierne ubytki i zawinione niedobory (pkt 47 ust. 1) XLIII. Odpisy z tytu u zu ycia rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych (pkt 48 ust. 1) XLIV. Sk adki na ubezpieczenie samochodu osobowego (pkt 49 ust. 1) XLV. Straty powsta e w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych (pkt 50 ust. 1) XLVI. Wydatki zwi zane z u ywaniem samochodu nieuj tego w ewidencji rodków trwa ych (pkt 51 ust. 1) XLVII. Wydatki poniesione na zakup zu ywaj cych si stopniowo rzeczowych sk adników maj tku podatnika (pkt 52 ust. 1) XLVIII. Dop aty wnoszone do spó ki oraz ich zwrot (pkt 53 ust. 1) XLIX. Op aty sankcyjne (pkt 54 ust. 1) L. Dodatkowa op ata wymierzona przez Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych (pkt 54a ust. 1) 726 LI. Straty (koszty) powsta e w wyniku utraty dokonanych przedp at (pkt 56 ust. 1) LII. Niewyp acone nale no ci osób fizycznych (pkt 57 i 57a ust. 1) LIII. Dochody zwolnione od podatku (pkt 58 ust. 1) LIV. Sk adki op acane przez pracodawc z tytu u zawartych lub odnowionych umów na rzecz pracowników (pkt 59 ust. 1)

11 LV. Niedostateczna kapitalizacja (pkt 60 i 61 ust. 1) Aspekt poj ciowy Niedosteczna kapitalizacja uwarunkowania i przes anki stosowania przepisów LVI. Odpisy amortyzacyjne (pkt 63 ust. 1) LVII. Odpisy amortyzacyjne od know-how (pkt 64 ust. 1) LVIII. Czynno ci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy (pkt 66 ust. 1) 738 Art. 16a. Poj cie rodków trwa ych I. Amortyzacja uwagi ogólne II. rodki trwa e podlegaj ce amortyzacji Klasyfikacja rodków Trwa ych Przewidywany okres u ywania rodka trwa ego W asno rodków trwa ych Zastrze enie prawa w asno ci a amortyzacja Wspó w asno rodków trwa ych Kompletno i zdatno do u ytku w dniu przyj cia do u ywania Wykorzystywanie rodków trwa ych na potrzeby zwi zane z prowadzon przez podatnika dzia alno ci gospodarcz III. Sk adniki maj tku zaliczane do rodków trwa ych podlegaj cych amortyzacji niezale nie od przewidywanego okresu ich u ywania Inwestycje w obcych rodkach trwa ych Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie Sk adniki maj tku wykorzystywane przez korzystaj cego na podstawie umowy leasingu IV. rodki trwa e niepodlegaj ce amortyzacji Art. 16b. Warto ci niematerialne i prawne I. Warto ci niematerialne i prawne w ustawie o rachunkowo ci II. Warto ci niematerialne i prawne podlegaj ce amortyzacji o przewidywanym okresie u ywania d u szym od jednego roku Prawa spó dzielcze Autorskie prawa maj tkowe Pokrewne prawa maj tkowe Licencje Koncesje Nabycie autorskiego programu komputerowego lub udzielenie licencji na program komputerowy Program komputerowy wytworzony we w asnym zakresie Prawa okre lone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w asno ci przemys owej Know-how III. Warto ci niematerialne i prawne podlegaj ce amortyzacji niezale nie od przewidywanego okresu u ywania Warto firmy Koszty prac rozwojowych XVII

12 3. Sk adniki maj tku wykorzystywane przez korzystaj cego na podstawie umowy leasingu IV. Warto ci niematerialne i prawne niepodlegaj ce amortyzacji V. Koszty organizacji przy za o eniu lub pó niejszym rozszerzeniu spó ki akcyjnej Art. 16c. rodki trwa e i warto ci niematerialne i prawne niepodlegaj ce amortyzacji I. Uwagi ogólne II. Grunty III. Prawo u ytkowania wieczystego gruntu IV. Budynki, lokale, budowle i urz dzenia zaliczane do spó dzielczych zasobów mieszkaniowych V. Dzie a sztuki i eksponaty muzealne VI. Warto firmy VII. rodki trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne nieu ywane na skutek zawieszenia albo zaprzestania dzia alno ci Art. 16d. Sk adniki maj tku o warto ci do z I. Kwalifikacja sk adników maj tku o warto ci do z II. Ewidencjonowanie rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Art. 16e. Zasady post powania ze sk adnikiem maj tku niezaliczonym do rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych po przekroczeniu jednego roku u ywania Art. 16f. Ogólne zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych I. Podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych II. Amortyzacja sk adników maj tku o warto ci wy szej ni z III. Amortyzacja sk adników maj tku o warto ci równej lub ni szej ni z IV. Amortyzacja sk adników maj tku przew aszczonych w celu zabezpieczenia Art. 16g. Warto pocz tkowa I. Uwagi ogólne II. Cena nabycia Kwota nale na zbywcy Rabat, opust, bonifikata Koszty powi kszaj ce kwot nale n sprzedawcy Odsetki a warto pocz tkowa Op aty notarialne, skarbowe, s dowe i inne Ró nice kursowe III. Warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych nabytych cz ciowo odp atnie IV. Podatek od towarów i us ug a warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych V. Warto pocz tkowa importowanego rodka trwa ego VI. Koszty wytworzenia XVIII

13 VII. Warto pocz tkowa inwestycji w obcych rodkach trwa ych VIII. Nabycie w formie spadku, darowizny lub w inny nieodp atny sposób IX. Warto pocz tkowa aportu X. Warto pocz tkowa aportu wniesionego do spó ki nieb d cej osob prawn XI. Warto pocz tkowa firmy XII. czna warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych w razie nabycia przedsi biorstwa (zorganizowanej cz ci) w drodze kupna XIII. czna warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych w razie nabycia przedsi biorstwa (zorganizowanej cz ci) w drodze spadku lub darowizny XIV. Warto rynkowa jako warto pocz tkowa sk adników maj tku XV. Warto pocz tkowa po przekszta ceniu, po czeniu oraz podziale podmiotów XVI. Warto pocz tkowa rodków trwa ych otrzymanych w zwi zku z likwidacj osoby prawnej XVII. Warto pocz tkowa praw maj tkowych XVIII. Wzrost warto ci pocz tkowej rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych Ulepszenie rodków trwa ych Od czenie cz ci sk adowej lub peryferyjnej a zmiana warto ci pocz tkowej rodka trwa- ego Aktualizacja wyceny rodków trwa ych XIX. Korekta b dnie ustalonej warto ci pocz tkowej Art. 16h. Zasady amortyzacji I. Uwagi ogólne II. Podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych III. Terminy naliczania odpisów amortyzacyjnych IV. rodki trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne u ywane sezonowo V. Rozpocz cie naliczania odpisów amortyzacyjnych VI. Rozpocz cie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych rodków trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych VII. Kontynuacja zasad amortyzacji po przekszta ceniu, po czeniu oraz podziale podmiotów VIII. Kontynuacja zasad amortyzacji w przypadku aportu oraz likwidacji osoby prawnej IX. Kontynuacja zasad amortyzacji w przypadku aportu wnoszonego do spó ki nieb d cej osob prawn oraz otrzymania rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych w zwi zku z likwidacj spó ki nieb d cej osob prawn lub wyst pienia wspólnika z takiej spó ki X. Zako czenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych XI. Metody amortyzowania rodków trwa ych Art. 16i. Amortyzacja przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych z Wykazu stawek amortyzacyjnych I. Uwagi ogólne II. Stosowanie podwy szonych stawek amortyzacyjnych z Wykazu III. Stosowanie obni onych stawek amortyzacyjnych z Wykazu XIX

14 Art. 16j. Amortyzacja na podstawie stawek ustalonych indywidualnie I. Przes anki stosowania stawek indywidualnych II. Okresy amortyzacji ustalone stawk indywidualn Art. 16k. Amortyzacja metod degresywn I. Zasady stosowania amortyzacji metod degresywn II. rodki trwa e, do których stosuje si metod degresywn amortyzacji III. Metoda degresywna na terenie gmin zagro onych IV. Amortyzacja metod degresywn a ulepszenie rodka trwa ego V. Amortyzacja fabrycznie nowych rodków trwa ych VI. Jednorazowa amortyzacja do euro VII. Jednorazowa amortyzacja w latach 2009 i Art. 16l. Amortyzacja taboru transportu morskiego w budowie Art. 16. Amortyzacja rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych otrzymanych do odp atnego korzystania I. Uwagi ogólne II. Amortyzacja sk adników maj tku oddanych do korzystania na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji III. Amortyzacja sk adników maj tku oddanych do korzystania na podstawie umowy leasingu IV. Warto pocz tkowa sk adnika maj tku po zmianie, wyga ni ciu lub rozwi zaniu umowy leasingu Art. 16m. Amortyzacja warto ci niematerialnych i prawnych ROZDZIA 4. Zwolnienia przedmiotowe Art. 17. Dochody zwolnione od podatku XX I. Uwagi ogólne II. Przes anki zwolnie warunkowych III. Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na cele okre lone w ustawie, jako przes anki zwolnienia (ust. 1b i ust. 1c) IV. Inne ograniczenia zwolnie warunkowych (ust. 1a, ust. 1c, ust. 1d i ust. 7-9) V. Wyk adnia przepisów o zwolnieniach podatkowych VI. Zwolnienia bezwarunkowe Dochody ze sprzeda y nieruchomo ci wchodz cej w sk ad gospodarstwa rolnego (pkt 1 ust. 1) Dochody osi gane za granic (pkt 3 ust. 1) Dotacje z bud etu pa stwa na przedsi wzi cia w ramach SAPARD (pkt 14a ust. 1) Dochody rolniczych spó dzielni produkcyjnych i innych spó dzielni zajmuj cych si produkcj roln z dzia alno ci pozarolniczej i z dzia ów specjalnych produkcji rolnej, przeznaczone na wynagrodzenia za prac cz onków i ich domowników, zwi zane z produkcj roln (pkt 15 ust. 1)

15 5. Dochody z loterii fantowych i gry bingo fantowe (pkt 16 ust. 1) Dochody zagranicznych osób prawnych z dzia alno ci finansowanej ze rodków mi dzypa stwowych instytucji finansowych lub rz dów pa stw obcych (pkt 17 ust. 1) Dochody o rodków kulturalnych pa stw obcych, dzia aj cych w Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 18 ust. 1) Dochody otrzymane przez banki na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsi biorstw i banków dla zwi kszenia funduszy w asnych i rezerw (pkt 19 ust. 1) Dochody narodowych funduszy inwestycyjnych, pochodz ce z dywidend oraz innych przychodów z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych, maj cych siedzib na terytorium RP jak równie z tytu u sprzeda y udzia ów lub akcji tego rodzaju spó ek (pkt 20 ust. 1) Dotacje, subwencje, dop aty i inne nieodp atne wiadczenia, z zastrze eniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków zwi zanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we w asnym zakresie rodków trwa ych oraz warto- ci niematerialnych i prawnych, obj tych odpisami amortyzacyjnymi (pkt 21 ust. 1) Dochody z dzia alno ci Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Polskiego Biura Ubezpiecze Komunikacyjnych (pkt 22 ust. 1) Dochody z pomocy zagranicznej i odsetki od tych dochodów lokowanych na bankowych rachunkach terminowych (pkt 23 i 24 ust. 1) Dochody Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustwie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (pkt 30 ust. 1) Dochody z dzia alno ci gospodarczej, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (pkt 34 ust. 1 i ust. 4-6) Dop aty bezpo rednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (pkt 36 ust. 1) Dotacje celowe otrzymane przez Krajowy Fundusz Kapita owy (pkt 41 ust. 1) Dotacje z bud etu pa stwa lub bud etów jednostek samorz du terytorialnego (pkt 47 ust. 1) Kwoty otrzymane od agencji rz dowych, uzyskanych przez nie na ten cel z bud etu pa stwa, z wyj tkiem dop at do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie okre lonym w odr bnych ustawach (pkt 48 ust. 1) Dochody z odsetek lub dyskonta od obligacji (pkt 50 ust. 1) VII. Zwolnienia warunkowe Dochody podatników, których celami statutowymi jest dzia alno w dziedzinach preferowanych spo ecznie lub gospodarczo w cz ci przeznaczonej na te cele (pkt 4 ust. 1 i ust. 1c) Dochody ko cielnych osób prawnych i spó ek, których jedynymi udzia owcami (akcjonariuszami) s takie osoby (pkt 4a i 4b ust. 1) Dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Stra y Po arnej (pkt 4d ust. 1) Dochody z dzia alno ci pozarolniczej, uzyskiwane przez podatników, prowadz cych tak e dzia alno rolnicz w cz ci na ni przeznaczonej (pkt 4e ust. 1 i ust. 1d) Dochody zwi zków jednostek samorz du terytorialnego (pkt 4g ust. 1) Dochody banku prowadz cego kas mieszkaniow (pkt 4k ust. 1) Dochody Narodowego Funduszu Zdrowia (pkt 4p ust. 1) Dochody Funduszu Sk adkowego Ubezpieczenia Rolników (pkt 4u ust. 1) Dochody spó ek, których jedynymi udzia owcami (akcjonariuszami) s organizacje dzia aj ce na podstawie Prawa o stowarzyszeniach (pkt 5 ust. 1) XXI

16 10. Dochody klubów sportowych w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym (pkt 5a ust. 1) Dochody organizacji po ytku publicznego (pkt 6c ust. 1) Dochody podmiotów zarz dzaj cych portami i przystaniami morskimi (pkt 26 ust. 1) Dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w zwi zku z prowadzeniem funduszy utworzonych na podstawie odr bnych ustaw (pkt 37 ust. 1) Dochody zwi zków zawodowych, spo eczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych (pkt 39 ust. 1) Dochody organizacji z tytu u sk adek cz onkowskich (pkt 40 ust. 1) Wk ad w asny podmiotu publicznego otrzymany przez podmiot prywatny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (pkt 42 ust. 1 oraz ust. 7) Dochody spó dzielni socjalnej (pkt 43 ust. 1) Dochody spó dzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa spo ecznego oraz samorz dowych jednostek organizacyjnych prowadz cych dzia alno w zakresie gospodarki mieszkaniowej (pkt 44 ust. 1) Dochody z tytu u prowadzenia szkó (pkt 45 ust. 1 i ust. 8) Dochody spó ek wodnych i ich zwi zków (pkt 46 ust. 1) Dochody producentów rolnych (pkt 49 ust. 1) Dochody Banku Gospodarstwa Krajowego (pkt 51 ust. 1) P atno ci na realizacj projektów w ramach programów finansowanych z udzia em rodków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego z wy czeniem p atno ci otrzymanych przez wykonawców (pkt 52 ust. 1) rodki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udzia em rodków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (pkt 53 ust. 1) Przychody uzyskane z odszkodowa (pkt 54 ust. 1) ROZDZIA 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Leasing definicje ustawowe I. Uwagi ogólne II. Umowa leasingu w podatku dochodowym od osób prawnych III. Strony podatkowej umowy leasingu IV. Przedmiot umowy leasingu V. Podstawowy okres umowy VI. Rzeczywista i hipotetyczna warto netto VII. Sp ata warto ci pocz tkowej przedmiotu umowy Art. 17b. Zasady opodatkowania stron umowy leasingu tzw. operacyjnego I. Uwagi ogólne II. Zasady opodatkowania gdy finansuj cy korzysta ze zwolnie w podatku dochodowym III. Zasady amortyzacji u finansuj cego Art. 17c. Sprzeda korzystaj cemu przedmiotu umowy leasingu (tzw. operacyjnego), po zako czeniu jej podstawowego okresu XXII

17 Art. 17d. Sprzeda osobie trzeciej przedmiotu umowy leasingu (tzw. operacyjnego), po zako czeniu jej okresu podstawowego Art. 17e. Kontynuacja umowy oddanie korzystaj cemu przedmiotu leasingu do dalszego u ywania Art. 17f. Zasady opodatkowania stron umowy leasingu tzw. finansowego I. Uwagi ogólne II. Warto pocz tkowa przedmiotu umowy III. Zasady opodatkowania stron umowy leasingu tzw. finansowego w jej podstawowym okresie IV. Zasady amortyzowania u korzystaj cego V. Wyga ni cie, rozwi zanie, zmiana umowy Art. 17g. Sprzeda korzystaj cemu przedmiotu umowy leasingu (tzw. finansowego), po zako czeniu jej podstawowego okresu. Kontynuacja umowy I. Uwagi ogólne II. Skutki podatkowe sprzeda y u finansuj cego III. Skutki podatkowe sprzeda y u korzystaj cego IV. Oddanie korzystaj cemu przedmiotu leasingu do dalszego u ywania Art. 17h. Sprzeda osobie trzeciej przedmiotu umowy leasingu (tzw. finansowego), po zako czeniu jej podstawowego okresu Art. 17i. Zasady opodatkowania leasingu gruntów I. Kryteria umowy leasingu gruntów II. Zasady opodatkowania w podstawowym okresie umowy III. Sprzeda gruntu korzystaj cemu po zako czeniu podstawowego okresu umowy IV. Sprzeda gruntów osobie trzeciej po zako czeniu umowy V. Kontynuacja umowy oddanie korzystaj cemu gruntu do dalszego u ywania Art. 17j. Cena wykupu przedmiotu leasingu; suma op at i kaucja Art. 17k. Cesja wierzytelno ci leasingowej Art. 17l. Umowy niespe niaj ce kryteriów umów leasingowych ROZDZIA 5. Podstawa opodatkowania i wysoko podatku Art. 18. Podstawa opodatkowania I. Poj cie podstawy opodatkowania II. Odliczenia od dochodu Uwagi wprowadzaj ce Darowizny Istota umowy darowizny Darowizny w wietle art. 18 ust. 1 updop XXIII

18 Uwagi ogólne Darowizny na cele u yteczno ci publicznej (pkt 1 ust. 1) Darowizny na cele kultu religijnego (pkt 7 ust. 1) Warunki odliczenia i obowi zki stron umowy darowizny Uwagi ogólne Obowi zki darczy cy Obowi zki obdarowanego Darowizny podlegaj ce odliczeniu na podstawie innych ustaw Uwagi ogólne Limit odliczenia Podmiot obdarowany Cel darowizny Dokumentowanie przeznaczenia darowizny przez obdarowanego Umorzone kredyty (po yczki) Art. 18a. Skre lony Art. 18b. Wydatki na nabycie nowych technologii I. Uwagi ogólne II. Dzia alno na terenie specjalnej strefy ekonomicznej III. Zasady dokonywania odlicze zwi zanych z nabyciem nowych technologii IV. Utrata prawa do odlicze Art. 18c. Utraci moc Art. 19. Stawka podatkowa I. Uwagi ogólne II. Stawka podstawowa III. Stawka sankcyjna Art. 19a. Odliczenia od podatku I. Uwagi ogólne II. Warunki uzyskania ulgi III. Zasady dokonywania odlicze Art. 20. Zaliczenie podatku zagranicznego I. Uwagi ogólne II. Metody unikania podwójnego opodatkowania III. Zaliczenie (odliczenie) zwyk e IV. Dochody (przychody) z tytu u udzia u w zyskach zagranicznych osób prawnych V. Zagraniczny zak ad Art. 21. Opodatkowanie przychodów podatników podlegaj cych ograniczonemu obowi zkowi podatkowemu I. Uwagi ogólne XXIV

19 II. Przychody opodatkowane podatkiem zrycza towanym Odsetki Nale no ci licencyjne Uwagi wprowadzaj ce U ytkowanie Urz dzenia przemys owe, handlowe i naukowe Prawa autorskie i prawa pokrewne Prawa do projektów wynalazczych, znaków towarowych, wzorów zdobniczych Know-how Us ugi widowiskowe, rozrywkowe i sportowe Us ugi doradcze, ksi gowe i inne III. Zwolnienia od podatku dochodowego Art. 22. Podatek od dochodów z dywidend I. Uwagi ogólne II. Zwolnienia od podatku Art. 22a. Uwzgl dnianie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Art. 22b. Uzyskanie informacji podatkowych Art. 23. Uchylony Art. 24. Skre lony ROZDZIA 6. Pobór podatku Art. 25. Deklaracje i zaliczki na podatek I. Uwagi ogólne II. Ogólne zasady rozliczania zaliczek Zaliczki miesi czne Zaliczki kwartalne Przychody z dzia alno ci rolniczej III. Uproszczone zasady wnoszenia zaliczek IV. Zwolnienia w zakresie obowi zku regulowania zaliczek Uwagi wprowadzaj ce Zwolnienia przewidziane w ust. 3 i 3a updop Zwolnienia przewidziane w ust. 5 pkt 2 updop Zaprzestanie dzia alno ci Zawieszenie dzia alno ci gospodarczej Zwolnienia ma ych przedsi biorców (kredyt podatkowy) Art. 25a. Wp ata podatku od dochodu spó ki przejmuj cej Art. 26. Zasady poboru podatku zrycza towanego I. Uwagi ogólne II. Obowi zki p atnika XXV

20 1. Uwagi wprowadzaj ce Obowi zki p atnika wynikaj ce z ustawy Ordynacja podatkowa Obowi zki p atnika okre lone w art. 26 updop III. Certyfikat rezydencji podatkowej Art. 26a. Deklaracja roczna Art. 27. Zeznanie podatkowe I. Uwagi ogólne II. Zwolnienia od obowi zku sk adania zeznania III. Sprawozdania Art. 28. Obowi zek sk adania informacji Art. 28a. Delegacja ustawowa ROZDZIA 7. Zmiany w przepisach obowi zuj cych Art Pomini to w komentarzu ROZDZIA 8. Przepisy przej ciowe i ko cowe Art. 37. Zwolnienia okresowe Art. 38. Skre lony Art. 38a. Ulgi przyznane bankom Art. 38b. Odpisy aktualizuj ce jako koszty uzyskania przychodów w bankach Art. 38c. Rezerwa na ryzyko kredytowe Art. 39. Derogacja Art. 40. Uchylenie ulg i zwolnie podatkowych Art. 41. Og aszanie jednolitych tekstów ustaw Art. 42. Wej cie w ycie ustawy Za czniki (akty prawne) USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 54 ze zm.) USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 217, poz. 1589) (wyci g) USTAWA z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 69, poz. 587) (wyci g) XXVI

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE...23 1. Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej...23

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo