Września, dn r. NI Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 Września, dn r. NI Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych do treści SIWZ w postępowaniu jw. wraz z wyjaśnieniami: Pytanie 1: Prosimy o informację, czy w ostatnich 20 latach na terenie wystąpiły powodzie lub podtopienia oraz czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy w tym czasie szkodom powodziowym lub podtopieniowym. Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż według posiadanego stanu wiedzy, w ostatnich 20 latach na terenie nie wystąpiły powodzie lub podtopienia oraz lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie uległy w tym czasie szkodom powodziowym lub podtopieniowym. Pytanie 2: Prosimy o podanie rocznego budżetu Powiatu. Odpowiedź na pytanie 2: Budżet na rok 2014: dochody ,00 zł, wydatki ,00 zł. Pytanie 3: Prosimy o podanie, ile imprez planowanych jest w ciągu roku.

2 Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, że w ciągu roku planowanych jest około 75 imprez. Pytanie 4: Prosimy o podanie, czy pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty zajmujące się taką działalnością profesjonalnie. Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, że nie prowadzi żadnych pokazów ogni sztucznych. Pytanie 5: Prosimy o podanie, czy do zadań Zamawiającego należy dowóz dzieci do szkoły. Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, że do jego zadań nie należy dowóz dzieci do szkoły Pytanie 6: Prosimy o podanie szkodowości za okres Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż informacja o szkodowości została zawarta w Załączniku nr 9 do SIWZ za okres w nim wskazanym. Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie, że w ostatnich 3 latach nie było szkód z NNW oraz kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych. Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, że w ostatnich 3 latach w trakcie zagranicznych podróży służbowych wystąpiły szkody: - złamanie nogi - leczenie alergii. Pytanie 8:

3 Czy zakres i przedmiot ubezpieczeń określony w SIWZ jest taki sam, jak w poprzednich 3 latach. Jeśli nie, to prosimy o podanie, które ryzyka nie były objęte ochroną ubezpieczeniową. Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia zawarty w SIWZ (w ramach niniejszego postępowania) różni się w poszczególnych kwestiach od poprzednich programów ubezpieczenia Zamawiającego. Główne różnice polegają na: zastąpieniu systemu ryzyk nazwanych systemem wszystkich ryzyk w odniesieniu do ubezpieczenia mienia, zniesieniu podlimitów sumy gwarancyjnej w OC w odniesieniu do części rozszerzeń odpowiedzialności, podstawowe franszyzy i udziały własne pozostały na podobnym poziomie, dodano ryzyko NNW/KL w trakcie podróży zagranicznych, OC armatora i Casco jednostki pływającej oraz OC nadwyżkowe. Pytanie 9: Prosimy o wykaz przedmiotów ubezpieczonych w grupie VII KŚT. Jeśli nie prosimy o wymienienie co jest ubezpieczone w tej grupie. Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuje, iż według posiadanego stanu wiedzy, w ramach grupy VII KŚT znajdują się m.in. dwie łodzie żaglowe OMEGA oraz OSTRÓDA, samochód Ford Transit PWRFK10, ciągnik URSUS i Peugeot Expert. Pytanie 10: Prosimy o podanie liczby miejsc hotelowych w związku z prowadzoną działalnością hotelarską. Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuje, iż posiada 2 pokoje. Każdy pokój wyposażony w 2 rozkładane kanapy. Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów. Jeśli składowisko odpadów jest lub będzie prowadzone/nadzorowane, to prosimy o podanie rodzaju odpadów według poniższego wykazu * odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje inne niż wymienione w

4 20 ODPADY KOMUNALNE (odpady gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01) papier i tektura szkło odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji ubrania wyroby włókiennicze * rozpuszczalniki * kwasy * alkalia * Fotochemikalia * Pestycydy * świetlówki i inne odpady zawierające rtęć * zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory Oleje i tłuszcze jadalne * Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w * farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne farby, tusze, kleje i żywice inne niż te wymienione w * detergenty zawierające substancje niebezpieczne detergenty inne niż te wymienione w * leki cytotoksyczne i cytostatyczne leki inne niż te wymienione w * baterie i akumulatory objęte w , lub i niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie baterie i akumulatory inne niż te wymienione w * zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w , i * drewno zawierające substancje niebezpieczne drewno inne niż wymienione w tworzywo sztuczne metal odpady powstałe z czyszczenia kominów

5 inne niewymienione frakcje odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cmentarne) odpady ulegające biodegradacji gleba i kamienie pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji pozostałe odpady komunalne mieszane odpady komunalne odpady z targowisk pozostałości po czyszczeniu ulic Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi/nie nadzoruje i nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów. Pytanie 12: Prosimy o przyjęcie następującej treści Klauzuli szkód w środowisku Klauzula - szkody środowisku 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku) dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki: 1) przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe i przypadkowe, nie zamierzone ani nie przewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa, 2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna, 3) szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej,

6 4) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności IN- TER Polska, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności INTER Polska z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia, 5) zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji. 2. Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie. 3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez Ubezpieczającego. Odpowiedź na pytanie 12: Pytanie 13: Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący. Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w SIWZ zapisów: Zamawiający jest obowiązany do: - niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin, - prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, - stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający określa stan zarządzanych dróg jako dobry. Remonty są przeprowadzane corocznie i obecnie jeszcze trwają. Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do zakresu SIWZ powyższych zapisów Pytanie 14: Prosimy o podanie, czy jest prowadzony przez Zamawiającego parking.

7 W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc postojowych oraz informacji czy spełnia poniższe warunki: 1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, 2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren parkingu, 3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z pomieszczenia dozoru, 4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru), 5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking. Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający informuje, iż posiada wydzielone miejsca postojowe zgodnie z poniższym wykazem: 1. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (PCEZ) we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego nie prowadzi parkingu. Na terenie PCEZ znajduje się 10 miejsc postojowych wykorzystywane przez pracowników oraz uczestników szkoleń organizowanych przez PCEZ. 2. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni nie prowadzi parkingu. Za budynkiem PUP znajduje się teren utwardzony o wielkości m 2, na którym może zaparkować ok. 100 samochodów osobowych. Cały teren wokół budynku w porze nocnej jest oświetlony. 3. Zespół Szkół Technicznych o Ogólnokształcących we Września przy ul. Kaliskiej 2 nie prowadzi parkingu. Na terenie szkoły znajduje się 30 miejsc postojowych. Teren szkoły jest ogrodzony, posiada bramę wyjazdową i wjazdową. 4. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Szkolnej nie prowadzi parkingu. Na podwórzu przy budynku DPS znajduje się 7 miejsc parkingowych dla samochodu służbowego i samochodów pracowników. 5. Liceum Ogólnokształcące we Wrześni przy ul. Witkowskiej 1 nie prowadzi parkingu. Na terenie szkoły znajdują się dwie powierzchnie postojowe: na 18 i 12 miejsc (łącznie 30 miejsc postojowych). Powierzchnia na 12 miejsc postojowych jest oświetlona w porze nocnej. 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 nie prowadzi parkingu. Przy budynku PCPR łącznie wydzielonych jest 70 miejsc postojowych, teren jest oświetlony. 7. Starostwo Powiatowe we Wrześni przy ul. Chopina 10 nie prowadzi parkingu. Na terenie znajduje się 40 miejsc postojowych, teren jest oświetlony w porze nocnej, posiada szlaban wjazdowy i

8 wyjazdowy 8. Na nieruchomości przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni znajdują się 23 miejsca postojowe, teren jest oświetlony w porze nocnej, posiada szlaban wjazdowo-wyjazdowy. Pytanie 15: W odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Część 01 par. 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w przedmiocie ubezpieczenia wskazano namioty i pojazdy (w tym łodzie). Wnioskuję o szczegóły opis tych przedmiotów ubezpieczenia z określeniem ich wartości, charakterystyki konstrukcyjnej i miejsca ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, że według posiadanego stanu wiedzy przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. 7 namiotów o łącznej wartości , PLN (należące do Starostwa), samochód Ford Transit PWRFK10 (wartość księgowa ,00PLN), jak również dwie łodzie żaglowe OMEGA oraz OSTRÓDA, ciągnik URSUS i Peugeot Expert należące do Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino Pytanie 16: W odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Część 01 par. 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w zakresie ubezpieczenia wskazano katastrofę budowlaną. Wnioskuję o ograniczenie ochrony w tym zakresie do budynków w wieku do 50 lat oraz zastosowanie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wys. 10 % odszkodowania min zł. Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie ochrony w zakresie katastrofy budowlanej do budynków w wieku do 50 lat. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wys. 10 % odszkodowania min zł. Pytanie 17: W odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Część 01 par. 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w dziale franszyz i udziałów własnych wnioskuję o dodanie franszyzy redukcyjnej w wys zł dla szkód w ramach kradzieży zwykłej. Odpowiedź na pytanie 3: Pytanie 17: W odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Część 01 par. 3 Ubezpieczenie OC, proszę o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych oraz

9 podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej w tym składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Wrzesińskiego (pkt. 5 ppkt. 21), zastosowanie będą miały wyłączenia określone w OWU Wykonawcy, a dotyczące czystych strat finansowych, w szczególności wyłączenie za szkody wynikające z niedotrzymania terminów. Odpowiedź na pytanie 17: W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie będą miały Ogóle Warunki Ubezpieczenia stanowiące załącznik do oferty. W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów pierwszeństwo będą miały kolejno zapisy SIWZ, a następnie zapisy oferty. Pytanie 18: W odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Część 01 par. 3 Ubezpieczenie OC, proszę o szczegółowy opis oczekiwanego zakresu pokrycia w ramach kosztów ochrony prawnej (pkt 5 ppkt. 22). Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuje, iż w ramach kosztów ochrony prawnej oczekuje głównie pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. Pytanie 19: W odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Część 01 par. 4 Ubezpieczenie NNW, proszę o potwierdzenie, że w zakresie NNW objęte ochroną będą osoby w wieku do 65 r.ż. oraz że następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy; zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej, chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy. Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, w zakresie NNW objęte ochroną będą osoby w wieku do 65 i powyżej 65 r.ż. oraz że następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy: zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej; chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy. Pytanie 20: W odniesieniu do Załącznika nr 8 do SIWZ (wykaz klauzul dodatkowych) w ramach klauzuli EIB 04A (dewastacji) wnioskuję o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys zł dla szkód w wyniku graffiti (itp.).

10 Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanej zmiany. Pytanie 21: Ponadto proszę o informację; a) czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych; jeśli tak to proszę o wskazanie tych miejsc ubezpieczenia; b) czy na terenach wskazanych da ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów, oczyszczalnia ścieków. Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów/oczyszczalnią ścieków; c) czy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź. Jeśli tak to proszę o wskazanie, których miejsc ubezpieczenia dotyczyła; d) czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki; e) czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności; f) czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki; g) czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian). Jeśli tak, to które to budynki; h) czy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych; i) czy w odniesieniu do części 01 zamówienia przewiduje się wystawienie jednej zbiorczej umowy ubezpieczenia na dane ryzyko dla wszystkich jednostek organizacyjnych, z przekazaniem im certyfikatów ubezpieczeniowych rozdzielających wysokość sum ubezpieczenia i składek częściowych. Odpowiedź na pytanie 21: a) Zamawiający informuje, że według posiadanego stanu wiedzy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ nie znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych. b) Zamawiający informuje, że według posiadanego stanu wiedzy na terenach wskazanych dla ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów, oczyszczalnia ścieków. c) Zamawiający informuje, że według posiadanego stanu wiedzy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia powódź nie wystąpiła. d) Zamawiający informuje, że informacje dot. budynków i ich zabytkowego charakteru znajdują się w Załączniku nr 13 do SIWZ (Zestawienie wartości majątku) e) Zamawiający nie posiada informacji, czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich.

11 f) Zamawiający informuje, że informacje na temat budynków znajdują się z Załączniku nr 10 do SIWZ (Zestawienie informacji o konstrukcji i zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych). g) Zamawiający informuje, że informacje na temat budynków znajdują się z Załączniku nr 10 do SIWZ (Zestawienie informacji o konstrukcji i zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych). h) Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie ma obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych, z wyjątkiem świadczenia przez personel domów pomocy społecznej drobnych usług medycznych na rzecz pensjonariuszy/podopiecznych. i) Zamawiający informuje, że w odniesieniu do części 01 zamówienia przewiduje się wystawienie jednej zbiorczej umowy ubezpieczenia na dane ryzyko dla wszystkich jednostek organizacyjnych, z przekazaniem im certyfikatów ubezpieczeniowych rozdzielających wysokość sum ubezpieczenia i składek częściowych. Pytanie 22: Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich nieregulowanych w SWZ zapisach zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy. Odpowiedź na pytanie 22: W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie będą miały Ogóle Warunki Ubezpieczenia stanowiące załącznik do oferty. W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów pierwszeństwo będą miały kolejno zapisy SIWZ, a następnie zapisy oferty. Pytania dotyczące 3 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia: Pytanie nr 1 Uwaga do całości paragrafu wnioskujemy, aby słowo limit, zastąpić słowem podlimit, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych (zakładamy, że wszystkie określone w specyfikacji limity mają być rozumiane jako podlimity w ramach sumy gwarancyjnej) Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie i jednocześnie potwierdza, iż wszystkie określone w 3 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej limity mają być rozumiane jako podlimity w ramach sumy gwarancyjnej. Pytanie nr 2 Ust. 1, pkt 4) wnioskujemy o wykreślenie słów oraz ich następstwa w odniesieniu do czystych strat finansowych

12 Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie nr 3 ust. 4, pkt. 2) wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres nie obejmuje szkód wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora turystyki; Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora turystyki. Pytanie nr 4 ust. 5, pkt. 2) wnioskujemy o zawężenie zakresu wnioskowanej ochrony o szkody spowodowane przeniesieniem chorób Creutzfeldta Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV; Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie nr 5 ust. 5, pkt. 3): ad. 1 wnioskujemy dla mienia znajdującego się pod kontrolą, dozorem lub pieczy o zaakceptowanie/dodanie wyłączeń: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego; 2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach; 4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciela jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. ad. 2 wnioskujemy dla mienia oddanego do szatni na przechowanie o zaakceptowanie

13 rozszerzenia/klauzuli Ubezpieczyciela: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód powstałych w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni. 2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC kontrakt), o których mowa w ust Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że szatnia znajduje się w pomieszczeniu zamykanym lub stale dozorowanym. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych w następstwie utraty sprzętu elektroncznego, komputerowego, aparatów fotograficznych i kamer i telefonów komórkowych; 2) których wartość nie przekracza 50 złotych (franszyza integralna) 5. W razie zaginięcia lub kradzieży rzeczy oddanych na przechowanie, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego, powiadomić o zdarzeniu policję. Pytanie nr 6 Ust. 5, pkt 4): Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące następstwem choroby zawodowej Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 7 ust. 5, pkt. 5): wnioskujemy o dopisanie, że zakres obejmuje szkody powstałe w mieniu znajdującym się w częściach wspólnych, należącym do osób trzecich. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ust.5, pkt.5) poprzez dopisanie że zakres obejmuje szkody powstałe w mieniu znajdującym się w częściach wspólnych, należącym do osób trzecich, tym samym dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 8 ust. 5, pkt. 6):

14 w związku ze zgłoszonym zakresem do ubezpieczenia proszę o informacje czy dotychczas zastała w OC z niniejszych przyczyn zgłoszona szkodowość. Zamawiający informuje, iż z otrzymanego od dotychczasowego Ubezpieczyciela wykazu szkodowości za ostatnie 3 lata wynika, iż z powyższych przyczyn (tożsame z ust. 5 pkt. 6 Ubezpieczenia OC) została zgłoszona 1 szkoda z lutego 2014 r. (zalanie pomieszczenia szkoły będącej jednostką organizacyjną Gminy; wypłata: 1754,59 PLN). Pytanie nr 9 ust. 5, pkt. 7) wnioskujemy dla szkód wyrządzone uczestnikom powstałych w wyniku imprez nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia o zaakceptowanie/dodanie wyłączenia: 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy, 2) powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych. Jednocześnie prosimy o informację ile Ubezpieczony planuje/organizuje w ciągu roku imprez z pokazami pirotechnicznymi i przez kogo pokazy są realizowane. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie planuje/nie organizuje w ciągu roku 2015, 2016 imprez z pokazami pirotechnicznymi. Pytanie nr 10 ust. 5, pkt. 9) wnioskujemy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie roszczenia pomiędzy podmiotami wskazanymi w umowie ubezpieczenia. Zamawiający nie potwierdza powyższego. Prosimy o wyłączenie w ramach tego rozszerzenia ryzyka czystych strat finansowych. Zamawiający wyłącza w ramach rozszerzenia ust. 5, pkt. 9) par. 3 Część 01 Załącznika nr 7 do SIWZ ryzyko czystych strat finansowych. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 11 ust. 5, pkt. 10) ad. 1 prosimy o informacje czy niniejszy zakres podlegał dotychczasowemu ubezpieczeniu;

15 Zamawiający informuje, iż dotychczasowe programy ubezpieczenia zawierały rozszerzenie odpowiedzialności o szkody rzeczowe i szkody osobowe wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników. ad. 2 związku z zakresem zgłoszonym do ubezpieczenia wnioskujemy o udzielenie dalszych informacji odnośnie: - stanu technicznego poboczy i nawierzchni ulic, dróg, placów, chodników, itp. zgłoszonych do ubezpieczenia; - stanu/roku zrealizowanych już remontów - zaplanowanych remontach na okres roku polisowego - stan techniczny poboczy i nawierzchni jezdni oraz chodników - większość dobry. - w 2014r Zamawiający wykonał remonty cząstkowe masą na ciepło oraz emulsją i grysami wszystkich nawierzchni jezdni asfaltowych. - w roku 2015r Zamawiający wykona remonty cząstkowe masą na ciepło oraz emulsją i grysami wszystkich nawierzchni jezdni asfaltowych. - szkodowości, czy zaistniały dotychczas szkody w OC z tytułu złego stanu technicznego, śliskiej nawierzchni poboczy - ulic, dróg, placów, chodników, itp. oraz z tytułu pozostałych miejsc opisanych w przytoczonym podpunkcie, Zamawiający potwierdza, iż w ramach szkodowości z tytułu OC stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ znajdują się m.in. szkody z przytoczonego powyżej zakresu. - czy na terenie gminy dokonywany jest przegląd zadrzewnia pod katem wyłonienia drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz pod katem wyznaczenia drzew wymagających zabiegów pielęgnacyjnych? Zamawiający informuje, iż na terenie POWIATU jest dokonywany przegląd zadrzewnia pod kątem wyłonienia drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz pod katem wyznaczenia drzew wymagających zabiegów pielęgnacyjnych. Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tego ryzyka następujących postanowień: 1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

16 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi, 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. Pytanie nr 12 ust. 5, pkt.11) w związku z mieniem zgłoszonym do ubezpieczenia wnioskujemy o zaakceptowanie/dodanie wyłączenia: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie; 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych; 3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach; 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pytanie nr 13

17 ust. 5, pkt.12): ad. 1 proszę o informacje w jakie mienie będzie przedmiotem zakresu ochrony i w związku z jakimi usługami? Zamawiający informuje, iż jego intencją przy włączeniu przedmiotowego zapisu do SIWZ była głównie możliwość objęcia ochroną mienia w związku z funkcjonowaniem warsztatów szkolnych. ad. 2 w związku z mieniem zgłoszonym do ubezpieczenia wnioskujemy o zaakceptowanie/dodanie wyłączeń: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie; 2) wynikłych z normalnego zużycia mienia; 3) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 4) powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, chyba że mienie przechowywane jest w związku z obróbką, naprawą, czyszczeniem lub innymi usługami o podobnym charakterze; 5) powstałych w pojazdach podczas jazd próbnych dokonywanych w odległości powyżej 10 km od miejsca wykonywania usługi oraz w przypadku gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie nr 14 ust. 5, pkt 15) proszę o informacje: - w jakim stanie technicznym są wymienione obiekty; - stanu/roku zrealizowanych już remontów; - zaplanowanych remontach na okres najbliższego roku polisowego, - czy w parkach dokonywany jest przegląd zadrzewnia pod katem wyłonienia drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz pod katem wyznaczenia drzew wymagających zabiegów pielęgnacyjnych? - stan techniczny obiektów: - dobry - zrealizowane remonty - budowa boisk wielofunkcyjnych: - ZSTiO 2009 rok - ZSP 2013 rok - LO 2014 rok - prace remontowe basenów w Orzechowie - plany remontowe na rok 2015:

18 boisko ZSTiO: renowacja murawy,- naprawa klatki do rzutu młotem i rzutu dyskiem,- uszczelnienie rowu z wodą - baseny w Orzechowie: naprawa i odnowienie niecek basenów - czy dokonywany jest przegląd zadrzewienia (dot. parków) - tak Pytanie nr 15 ust. 5, pkt 16) proszę o informacje, jakich czynności dotyczy określenie drobnych usług medycznych Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie przy okazji przekazania informacji do pytania innego Wykonawcy. Pytanie nr 16 ust. 5, pkt. 17) ad. 1 proszę o potwierdzanie że zawnioskowany zakres nie obejmuje szkód wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora turystyki; Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora turystyki. ad. 2 proszę o podanie ilości uczniów/wychowanków z podziałem na poszczególne placówki; Zamawiający informuje, iż wymagana powyżej informacja została zawarta w Załączniku nr 11 do SIWZ. Pytanie nr 17 ust. 5, pkt.18) w związku ze zgłoszonym do ubezpieczenia zakresem wnioskujemy o potwierdzenie, że ubezpieczający wnioskuje o objęcie ochroną szkód powstałych w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do środowiska. Prosimy o potwierdzenie, że postanowienia owu wykonawcy, również w zakresie tego ryzyka, będą miały zastosowanie. Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 18 ust. 5, pkt.20) w związku ze zgłoszonym do ubezpieczenia zakresem wnioskujemy o zaakceptowanie/dodanie wyłączeń

19 Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w: 1) rzeczach oddanych na przechowanie; 2) pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach w nich pozostawionych. Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie nr 19 ust. 5, pkt.21) w związku ze zgłoszonym do ubezpieczenia zakresem wnioskujemy o zmianę treści SIWZ poprzez dodanie następujących postanowień: 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej. 2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają: 1) ubezpieczony organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego; 2) szkoda - czysta strata finansowa; 3) wykonywanie władzy publicznej zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień; 4) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu; 5) wypadek ubezpieczeniowy powstanie czystej straty finansowej. 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, 3) powstałych w wyniku niewypłacalności, 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie Pytanie nr 20 ust. 5, pkt.22):

20 ad 1. w związku ze zgłoszonym do ubezpieczenia zakresem wnioskujemy o interpretacje określenia kosztów ochrony prawnej czy rozumieć je należy jako koszty tylko obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami wynikającymi z powstałej szkody, czy jako koszty obrony, koszty postępowań sądowych, koszty wynagrodzenia ekspertów poniesione w związku z wnioesionymi roszczeniami. Prosimy o przyjęcie zapisów owu Wykonawcy, dotyczących możliwości pokrywania powyższych kosztów. Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie przy okazji przekazania informacji do pytania innego Wykonawcy. Pytanie nr 21 Ust. 7, suma gwarancyjna: w związku z sumą gwarancyjną proszę o doprecyzowanie czy suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dotyczy się łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy? Analogicznie w niniejszym SWIZ prosimy o informacje czy: podlimity odpowiedzialności wskazane dla poszczególnych rozszerzeń czy dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń/wypadków do wyczerpania w okresie ubezpieczenia i są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych jednostek Zamawiający potwierdza, iż suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia (okres rozliczeniowy) dotyczy łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych POWIATU. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż podlimity odpowiedzialności wskazane dla poszczególnych rozszerzeń dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń/wypadków do wyczerpania w każdym 12- miesięcznym okresie ubezpieczenia i są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych jednostek. Pytanie nr 22 Ust. 9 pkt 4 Klauzula EIB 44 (klauzula prolongaty) prosimy o wykreślenie punktu 4 klauzuli Klauzula EIB 77 (klauzula rzeczoznawców) prosimy o potwierdzenie, że koszty mają być pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej Zamawiający potwierdza, iż koszty o których mowa w Klauzuli rzeczoznawców mają być pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej (do limitu PLN w każdym 12-miesięcznym okresie

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (wszyscy). Adamów, dnia 24.03.2015 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wykonawcy (wszyscy). Adamów, dnia 24.03.2015 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Adamów, dnia 24.03.2015 r. Wykonawcy (wszyscy). Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi Zapytania i odpowiedzi Pytanie nr 1: Ubezpieczenie OC działalności. Prosimy o dodanie w rozdziale III, pkt. A, p. pkt. g SIWZ wyklucza się odpowiedzialności Ubezpieczyciela związaną ze sportami extremalnymi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Piotrków Trybunalski, dnia 14.02.2011 r. Dotyczy zamówienia ZP-371/1/2011 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publicznego na Ubezpieczenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Nowa Wieś Lęborska, dnia 19.02.2015 r. WYKONAWCY Dot. zadania: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 5 F178 01 Wrocław, 18.10.2010 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Lwóweckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

z działalnością, o która pyta Wykonawca. Zamawiający nie planuje rozpoczęcia takiej działalności.

z działalnością, o która pyta Wykonawca. Zamawiający nie planuje rozpoczęcia takiej działalności. Ostrów Mazowiecka, dnia 12 lipca 2013 r. OR. 272.5.2013 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczeniu majątku i innych interesów Powiatu Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Nr 292/24/10/2012/NO/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Nr 292/24/10/2012/NO/Kraków Strona 1 z 6 Wrocław, 22.11.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15.01.2014 r.

Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.53.18.2014.I Staszów, dnia 13.10.2014 r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Grójec, dn. 21.07.2014 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T MIASTA PABIANIC

P R E Z Y D E N T MIASTA PABIANIC ZP.271.8.2015 Pabianice, 03.12.2015 Uczestnicy postępowania przetargowego Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów przekazanych umową

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach ZP.271.18.2014 Uczestnicy postępowania przetargowego Pabianice, 26.11.2014 Dot postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów przekazanych umową

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12 Zakopane, dnia 26.09.2012 r. znak postępowania: ZP/28/12 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo