Września, dn r. NI Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 Września, dn r. NI Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych do treści SIWZ w postępowaniu jw. wraz z wyjaśnieniami: Pytanie 1: Prosimy o informację, czy w ostatnich 20 latach na terenie wystąpiły powodzie lub podtopienia oraz czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy w tym czasie szkodom powodziowym lub podtopieniowym. Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż według posiadanego stanu wiedzy, w ostatnich 20 latach na terenie nie wystąpiły powodzie lub podtopienia oraz lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie uległy w tym czasie szkodom powodziowym lub podtopieniowym. Pytanie 2: Prosimy o podanie rocznego budżetu Powiatu. Odpowiedź na pytanie 2: Budżet na rok 2014: dochody ,00 zł, wydatki ,00 zł. Pytanie 3: Prosimy o podanie, ile imprez planowanych jest w ciągu roku.

2 Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, że w ciągu roku planowanych jest około 75 imprez. Pytanie 4: Prosimy o podanie, czy pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty zajmujące się taką działalnością profesjonalnie. Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, że nie prowadzi żadnych pokazów ogni sztucznych. Pytanie 5: Prosimy o podanie, czy do zadań Zamawiającego należy dowóz dzieci do szkoły. Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, że do jego zadań nie należy dowóz dzieci do szkoły Pytanie 6: Prosimy o podanie szkodowości za okres Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż informacja o szkodowości została zawarta w Załączniku nr 9 do SIWZ za okres w nim wskazanym. Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie, że w ostatnich 3 latach nie było szkód z NNW oraz kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych. Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, że w ostatnich 3 latach w trakcie zagranicznych podróży służbowych wystąpiły szkody: - złamanie nogi - leczenie alergii. Pytanie 8:

3 Czy zakres i przedmiot ubezpieczeń określony w SIWZ jest taki sam, jak w poprzednich 3 latach. Jeśli nie, to prosimy o podanie, które ryzyka nie były objęte ochroną ubezpieczeniową. Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia zawarty w SIWZ (w ramach niniejszego postępowania) różni się w poszczególnych kwestiach od poprzednich programów ubezpieczenia Zamawiającego. Główne różnice polegają na: zastąpieniu systemu ryzyk nazwanych systemem wszystkich ryzyk w odniesieniu do ubezpieczenia mienia, zniesieniu podlimitów sumy gwarancyjnej w OC w odniesieniu do części rozszerzeń odpowiedzialności, podstawowe franszyzy i udziały własne pozostały na podobnym poziomie, dodano ryzyko NNW/KL w trakcie podróży zagranicznych, OC armatora i Casco jednostki pływającej oraz OC nadwyżkowe. Pytanie 9: Prosimy o wykaz przedmiotów ubezpieczonych w grupie VII KŚT. Jeśli nie prosimy o wymienienie co jest ubezpieczone w tej grupie. Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuje, iż według posiadanego stanu wiedzy, w ramach grupy VII KŚT znajdują się m.in. dwie łodzie żaglowe OMEGA oraz OSTRÓDA, samochód Ford Transit PWRFK10, ciągnik URSUS i Peugeot Expert. Pytanie 10: Prosimy o podanie liczby miejsc hotelowych w związku z prowadzoną działalnością hotelarską. Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuje, iż posiada 2 pokoje. Każdy pokój wyposażony w 2 rozkładane kanapy. Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów. Jeśli składowisko odpadów jest lub będzie prowadzone/nadzorowane, to prosimy o podanie rodzaju odpadów według poniższego wykazu * odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje inne niż wymienione w

4 20 ODPADY KOMUNALNE (odpady gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01) papier i tektura szkło odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji ubrania wyroby włókiennicze * rozpuszczalniki * kwasy * alkalia * Fotochemikalia * Pestycydy * świetlówki i inne odpady zawierające rtęć * zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory Oleje i tłuszcze jadalne * Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w * farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne farby, tusze, kleje i żywice inne niż te wymienione w * detergenty zawierające substancje niebezpieczne detergenty inne niż te wymienione w * leki cytotoksyczne i cytostatyczne leki inne niż te wymienione w * baterie i akumulatory objęte w , lub i niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie baterie i akumulatory inne niż te wymienione w * zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w , i * drewno zawierające substancje niebezpieczne drewno inne niż wymienione w tworzywo sztuczne metal odpady powstałe z czyszczenia kominów

5 inne niewymienione frakcje odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cmentarne) odpady ulegające biodegradacji gleba i kamienie pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji pozostałe odpady komunalne mieszane odpady komunalne odpady z targowisk pozostałości po czyszczeniu ulic Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi/nie nadzoruje i nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów. Pytanie 12: Prosimy o przyjęcie następującej treści Klauzuli szkód w środowisku Klauzula - szkody środowisku 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku) dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki: 1) przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe i przypadkowe, nie zamierzone ani nie przewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa, 2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna, 3) szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej,

6 4) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności IN- TER Polska, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności INTER Polska z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia, 5) zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji. 2. Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie. 3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez Ubezpieczającego. Odpowiedź na pytanie 12: Pytanie 13: Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący. Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w SIWZ zapisów: Zamawiający jest obowiązany do: - niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin, - prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, - stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający określa stan zarządzanych dróg jako dobry. Remonty są przeprowadzane corocznie i obecnie jeszcze trwają. Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do zakresu SIWZ powyższych zapisów Pytanie 14: Prosimy o podanie, czy jest prowadzony przez Zamawiającego parking.

7 W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc postojowych oraz informacji czy spełnia poniższe warunki: 1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, 2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren parkingu, 3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z pomieszczenia dozoru, 4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru), 5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking. Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający informuje, iż posiada wydzielone miejsca postojowe zgodnie z poniższym wykazem: 1. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (PCEZ) we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego nie prowadzi parkingu. Na terenie PCEZ znajduje się 10 miejsc postojowych wykorzystywane przez pracowników oraz uczestników szkoleń organizowanych przez PCEZ. 2. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni nie prowadzi parkingu. Za budynkiem PUP znajduje się teren utwardzony o wielkości m 2, na którym może zaparkować ok. 100 samochodów osobowych. Cały teren wokół budynku w porze nocnej jest oświetlony. 3. Zespół Szkół Technicznych o Ogólnokształcących we Września przy ul. Kaliskiej 2 nie prowadzi parkingu. Na terenie szkoły znajduje się 30 miejsc postojowych. Teren szkoły jest ogrodzony, posiada bramę wyjazdową i wjazdową. 4. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Szkolnej nie prowadzi parkingu. Na podwórzu przy budynku DPS znajduje się 7 miejsc parkingowych dla samochodu służbowego i samochodów pracowników. 5. Liceum Ogólnokształcące we Wrześni przy ul. Witkowskiej 1 nie prowadzi parkingu. Na terenie szkoły znajdują się dwie powierzchnie postojowe: na 18 i 12 miejsc (łącznie 30 miejsc postojowych). Powierzchnia na 12 miejsc postojowych jest oświetlona w porze nocnej. 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 nie prowadzi parkingu. Przy budynku PCPR łącznie wydzielonych jest 70 miejsc postojowych, teren jest oświetlony. 7. Starostwo Powiatowe we Wrześni przy ul. Chopina 10 nie prowadzi parkingu. Na terenie znajduje się 40 miejsc postojowych, teren jest oświetlony w porze nocnej, posiada szlaban wjazdowy i

8 wyjazdowy 8. Na nieruchomości przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni znajdują się 23 miejsca postojowe, teren jest oświetlony w porze nocnej, posiada szlaban wjazdowo-wyjazdowy. Pytanie 15: W odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Część 01 par. 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w przedmiocie ubezpieczenia wskazano namioty i pojazdy (w tym łodzie). Wnioskuję o szczegóły opis tych przedmiotów ubezpieczenia z określeniem ich wartości, charakterystyki konstrukcyjnej i miejsca ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, że według posiadanego stanu wiedzy przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. 7 namiotów o łącznej wartości , PLN (należące do Starostwa), samochód Ford Transit PWRFK10 (wartość księgowa ,00PLN), jak również dwie łodzie żaglowe OMEGA oraz OSTRÓDA, ciągnik URSUS i Peugeot Expert należące do Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino Pytanie 16: W odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Część 01 par. 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w zakresie ubezpieczenia wskazano katastrofę budowlaną. Wnioskuję o ograniczenie ochrony w tym zakresie do budynków w wieku do 50 lat oraz zastosowanie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wys. 10 % odszkodowania min zł. Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie ochrony w zakresie katastrofy budowlanej do budynków w wieku do 50 lat. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wys. 10 % odszkodowania min zł. Pytanie 17: W odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Część 01 par. 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w dziale franszyz i udziałów własnych wnioskuję o dodanie franszyzy redukcyjnej w wys zł dla szkód w ramach kradzieży zwykłej. Odpowiedź na pytanie 3: Pytanie 17: W odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Część 01 par. 3 Ubezpieczenie OC, proszę o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych oraz

9 podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej w tym składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Wrzesińskiego (pkt. 5 ppkt. 21), zastosowanie będą miały wyłączenia określone w OWU Wykonawcy, a dotyczące czystych strat finansowych, w szczególności wyłączenie za szkody wynikające z niedotrzymania terminów. Odpowiedź na pytanie 17: W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie będą miały Ogóle Warunki Ubezpieczenia stanowiące załącznik do oferty. W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów pierwszeństwo będą miały kolejno zapisy SIWZ, a następnie zapisy oferty. Pytanie 18: W odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Część 01 par. 3 Ubezpieczenie OC, proszę o szczegółowy opis oczekiwanego zakresu pokrycia w ramach kosztów ochrony prawnej (pkt 5 ppkt. 22). Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuje, iż w ramach kosztów ochrony prawnej oczekuje głównie pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. Pytanie 19: W odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Część 01 par. 4 Ubezpieczenie NNW, proszę o potwierdzenie, że w zakresie NNW objęte ochroną będą osoby w wieku do 65 r.ż. oraz że następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy; zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej, chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy. Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, w zakresie NNW objęte ochroną będą osoby w wieku do 65 i powyżej 65 r.ż. oraz że następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy: zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej; chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy. Pytanie 20: W odniesieniu do Załącznika nr 8 do SIWZ (wykaz klauzul dodatkowych) w ramach klauzuli EIB 04A (dewastacji) wnioskuję o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys zł dla szkód w wyniku graffiti (itp.).

10 Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanej zmiany. Pytanie 21: Ponadto proszę o informację; a) czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych; jeśli tak to proszę o wskazanie tych miejsc ubezpieczenia; b) czy na terenach wskazanych da ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów, oczyszczalnia ścieków. Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów/oczyszczalnią ścieków; c) czy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź. Jeśli tak to proszę o wskazanie, których miejsc ubezpieczenia dotyczyła; d) czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki; e) czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności; f) czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki; g) czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian). Jeśli tak, to które to budynki; h) czy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych; i) czy w odniesieniu do części 01 zamówienia przewiduje się wystawienie jednej zbiorczej umowy ubezpieczenia na dane ryzyko dla wszystkich jednostek organizacyjnych, z przekazaniem im certyfikatów ubezpieczeniowych rozdzielających wysokość sum ubezpieczenia i składek częściowych. Odpowiedź na pytanie 21: a) Zamawiający informuje, że według posiadanego stanu wiedzy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ nie znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych. b) Zamawiający informuje, że według posiadanego stanu wiedzy na terenach wskazanych dla ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów, oczyszczalnia ścieków. c) Zamawiający informuje, że według posiadanego stanu wiedzy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia powódź nie wystąpiła. d) Zamawiający informuje, że informacje dot. budynków i ich zabytkowego charakteru znajdują się w Załączniku nr 13 do SIWZ (Zestawienie wartości majątku) e) Zamawiający nie posiada informacji, czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich.

11 f) Zamawiający informuje, że informacje na temat budynków znajdują się z Załączniku nr 10 do SIWZ (Zestawienie informacji o konstrukcji i zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych). g) Zamawiający informuje, że informacje na temat budynków znajdują się z Załączniku nr 10 do SIWZ (Zestawienie informacji o konstrukcji i zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych). h) Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie ma obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych, z wyjątkiem świadczenia przez personel domów pomocy społecznej drobnych usług medycznych na rzecz pensjonariuszy/podopiecznych. i) Zamawiający informuje, że w odniesieniu do części 01 zamówienia przewiduje się wystawienie jednej zbiorczej umowy ubezpieczenia na dane ryzyko dla wszystkich jednostek organizacyjnych, z przekazaniem im certyfikatów ubezpieczeniowych rozdzielających wysokość sum ubezpieczenia i składek częściowych. Pytanie 22: Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich nieregulowanych w SWZ zapisach zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy. Odpowiedź na pytanie 22: W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie będą miały Ogóle Warunki Ubezpieczenia stanowiące załącznik do oferty. W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów pierwszeństwo będą miały kolejno zapisy SIWZ, a następnie zapisy oferty. Pytania dotyczące 3 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia: Pytanie nr 1 Uwaga do całości paragrafu wnioskujemy, aby słowo limit, zastąpić słowem podlimit, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych (zakładamy, że wszystkie określone w specyfikacji limity mają być rozumiane jako podlimity w ramach sumy gwarancyjnej) Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie i jednocześnie potwierdza, iż wszystkie określone w 3 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej limity mają być rozumiane jako podlimity w ramach sumy gwarancyjnej. Pytanie nr 2 Ust. 1, pkt 4) wnioskujemy o wykreślenie słów oraz ich następstwa w odniesieniu do czystych strat finansowych

12 Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie nr 3 ust. 4, pkt. 2) wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres nie obejmuje szkód wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora turystyki; Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora turystyki. Pytanie nr 4 ust. 5, pkt. 2) wnioskujemy o zawężenie zakresu wnioskowanej ochrony o szkody spowodowane przeniesieniem chorób Creutzfeldta Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV; Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie nr 5 ust. 5, pkt. 3): ad. 1 wnioskujemy dla mienia znajdującego się pod kontrolą, dozorem lub pieczy o zaakceptowanie/dodanie wyłączeń: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego; 2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach; 4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciela jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. ad. 2 wnioskujemy dla mienia oddanego do szatni na przechowanie o zaakceptowanie

13 rozszerzenia/klauzuli Ubezpieczyciela: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód powstałych w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni. 2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC kontrakt), o których mowa w ust Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że szatnia znajduje się w pomieszczeniu zamykanym lub stale dozorowanym. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych w następstwie utraty sprzętu elektroncznego, komputerowego, aparatów fotograficznych i kamer i telefonów komórkowych; 2) których wartość nie przekracza 50 złotych (franszyza integralna) 5. W razie zaginięcia lub kradzieży rzeczy oddanych na przechowanie, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego, powiadomić o zdarzeniu policję. Pytanie nr 6 Ust. 5, pkt 4): Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące następstwem choroby zawodowej Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 7 ust. 5, pkt. 5): wnioskujemy o dopisanie, że zakres obejmuje szkody powstałe w mieniu znajdującym się w częściach wspólnych, należącym do osób trzecich. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ust.5, pkt.5) poprzez dopisanie że zakres obejmuje szkody powstałe w mieniu znajdującym się w częściach wspólnych, należącym do osób trzecich, tym samym dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 8 ust. 5, pkt. 6):

14 w związku ze zgłoszonym zakresem do ubezpieczenia proszę o informacje czy dotychczas zastała w OC z niniejszych przyczyn zgłoszona szkodowość. Zamawiający informuje, iż z otrzymanego od dotychczasowego Ubezpieczyciela wykazu szkodowości za ostatnie 3 lata wynika, iż z powyższych przyczyn (tożsame z ust. 5 pkt. 6 Ubezpieczenia OC) została zgłoszona 1 szkoda z lutego 2014 r. (zalanie pomieszczenia szkoły będącej jednostką organizacyjną Gminy; wypłata: 1754,59 PLN). Pytanie nr 9 ust. 5, pkt. 7) wnioskujemy dla szkód wyrządzone uczestnikom powstałych w wyniku imprez nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia o zaakceptowanie/dodanie wyłączenia: 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy, 2) powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych. Jednocześnie prosimy o informację ile Ubezpieczony planuje/organizuje w ciągu roku imprez z pokazami pirotechnicznymi i przez kogo pokazy są realizowane. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie planuje/nie organizuje w ciągu roku 2015, 2016 imprez z pokazami pirotechnicznymi. Pytanie nr 10 ust. 5, pkt. 9) wnioskujemy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie roszczenia pomiędzy podmiotami wskazanymi w umowie ubezpieczenia. Zamawiający nie potwierdza powyższego. Prosimy o wyłączenie w ramach tego rozszerzenia ryzyka czystych strat finansowych. Zamawiający wyłącza w ramach rozszerzenia ust. 5, pkt. 9) par. 3 Część 01 Załącznika nr 7 do SIWZ ryzyko czystych strat finansowych. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ. Pytanie nr 11 ust. 5, pkt. 10) ad. 1 prosimy o informacje czy niniejszy zakres podlegał dotychczasowemu ubezpieczeniu;

15 Zamawiający informuje, iż dotychczasowe programy ubezpieczenia zawierały rozszerzenie odpowiedzialności o szkody rzeczowe i szkody osobowe wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników. ad. 2 związku z zakresem zgłoszonym do ubezpieczenia wnioskujemy o udzielenie dalszych informacji odnośnie: - stanu technicznego poboczy i nawierzchni ulic, dróg, placów, chodników, itp. zgłoszonych do ubezpieczenia; - stanu/roku zrealizowanych już remontów - zaplanowanych remontach na okres roku polisowego - stan techniczny poboczy i nawierzchni jezdni oraz chodników - większość dobry. - w 2014r Zamawiający wykonał remonty cząstkowe masą na ciepło oraz emulsją i grysami wszystkich nawierzchni jezdni asfaltowych. - w roku 2015r Zamawiający wykona remonty cząstkowe masą na ciepło oraz emulsją i grysami wszystkich nawierzchni jezdni asfaltowych. - szkodowości, czy zaistniały dotychczas szkody w OC z tytułu złego stanu technicznego, śliskiej nawierzchni poboczy - ulic, dróg, placów, chodników, itp. oraz z tytułu pozostałych miejsc opisanych w przytoczonym podpunkcie, Zamawiający potwierdza, iż w ramach szkodowości z tytułu OC stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ znajdują się m.in. szkody z przytoczonego powyżej zakresu. - czy na terenie gminy dokonywany jest przegląd zadrzewnia pod katem wyłonienia drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz pod katem wyznaczenia drzew wymagających zabiegów pielęgnacyjnych? Zamawiający informuje, iż na terenie POWIATU jest dokonywany przegląd zadrzewnia pod kątem wyłonienia drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz pod katem wyznaczenia drzew wymagających zabiegów pielęgnacyjnych. Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tego ryzyka następujących postanowień: 1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

16 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi, 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. Pytanie nr 12 ust. 5, pkt.11) w związku z mieniem zgłoszonym do ubezpieczenia wnioskujemy o zaakceptowanie/dodanie wyłączenia: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie; 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych; 3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach; 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pytanie nr 13

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo