TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie"

Transkrypt

1 kolporta wy³¹cznie z" KATALOG dla kierowców" KRAKÓW ISSN wyd.a nr 3 (3) LISTOPAD 2013 #3 TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie wiesz kto ponosi winê i jakie dokumenty zebraæ na miejscu zdarzenia? Twój ubezpieczyciel odmawia wyp³aty odszkodowania? Eco driving Rozwi¹zaniem jest pakiet Trynid Komunikacja. Otrzymasz nielimitowan¹ i profesjonaln¹ pomoc prawn¹ w sprawach zwi¹zanych z posiadaniem i wykorzystaniem pojazdu mechanicznego, przekazywan¹ w formie telefonicznej lub mailowej. zeskanuj kod i dowiedz siê wiêcej komunikacja tel. informacyjne: , Regulamin oraz Ogólne Warunki Œwiadczenia Us³ug dostêpne s¹ nastronie

2 Kierowca mo e zredukowaæ o ok 10% zu ycie paliwa dziêki kilku elementom przedstawionym poni ej. Jednym z elementów dzia³añ pro ekologicznych jest w³aœciwe kierowanie posiadanym samochodem, tak zwana eko jazda. Ten numer dodatu w ca³oœci jej poœwiêciliœmy. Zapraszamy do zapoznania siê z informacjami pochodz¹cymi od producentów samochodów jak równie instruktorów na codzieñ doszkalaj¹cych kierowców w zakresie opanowania prawid³owych nawyków i bezpiecznego poruszania siê posiadanym samochodem. Dodatek zosta³ przygotowany na podstawie informacji producentów i zredagowany przez zespó³ KATALOGu dla kierowców oraz osób wspó³pracuj¹cych. Aby ograniczyæ zu ycie paliwa nale y sprawnie przyspieszaæ i jak najszybciej osi¹gn¹æ najwy szy bieg. Nastêpnie nale y po³o yæ nacisk na utrzymanie mo liwie niskich obrotów silnika przy zadanej prêdkoœci. W szczególnoœci nale y zwróciæ uwagê na: Wskazówka 1. Wczeœnie zmieniaj biegi. - Uruchamiamy silnik i od razu ruszamy (nie rozgrzewamy silnika na biegu ja³owym). - Pierwszy bieg s³u y tylko do ruszania, jak najszybciej staramy siê zmieniæ prze³o enie na drugi bieg. - Przy przyspieszaniu peda³ gazu powinien byæ w po³o eniu 3/4 jego skoku. - Staramy siê zmieniaæ kolejne biegi ju przy 2000 obr/min. Wskazówka 2. Planuj trasê. - Na pierwszych dwóch kilometrach silnik zu ywa najwiêcej paliwa unikaj krótkich tras gdy silnik nie jest w stanie siê rozgrzaæ. Wskazówka 3. Utrzymuj sta³¹ prêdkoœæ. - Przez niepotrzebne przyspieszanie i hamowanie zu ywasz wiêcej paliwa. - Tempomat pomaga w utrzymaniu sta³ej prêdkoœci. Wskazówka 4. Przewiduj co dzieje siê na drodze. - Utrzymuj sta³¹ prêdkoœæ. - Dopasuj siê do ruchu i utrzymuj odstêp od poprzedzaj¹cych pojazdów. Wskazówka 5. Hamuj ³agodnie. - Jak najczêœciej staraj siê hamowaæ silnikiem, np. przy doje d aniu do œwiate³, skrzy owania zredukuj bieg, zdejmij nogê z peda³u gazu i pozwól aby samochód wytraci³ prêdkoœæ dziêki oporom silnika. Wskazówka 6. Ciœnienie w oponach. - Im ni sze ciœnienie w oponach tym wiêkszy opór toczenia, a co z tym siê wi¹ e wiêksze spalanie. - Raz na dwa tygodnie kontroluj ciœnienie w oponach. Wskazówka 7. Wy³¹czaj silnik. - Obecne silniki, na biegu ja³owym, zu ywaj¹ oko³o 0,5 litra paliwa na godzinê. - Je eli stoisz w korku, na czerwonym œwietle, a przewidywany czas pracy silnika na biegu ja³owym oscyluje w granicach 20 sekund wy³¹cz silnik. Wskazówka 8. Unikaj zbêdnego obci¹ enia. - Ka de dodatkowe 100 kg to o oko³o 0,3l/100 km zwiêkszone spalanie. Wskazówka 9. Regularnie serwisuj samochód. - Regularne serwisowanie zapewnia bezproblemow¹ eksploatacjê samochodu. - M.in. dziêki prawid³owo funkcjonuj¹cej sondzie lambda oraz czystemu filtrowi powietrza nie tylko zapewniasz prawid³ow¹ pracê silnika ale równie oszczêdzasz paliwo. Serdecznie zapraszamy do autoryzowanych salonów oraz serwisów marki Honda w celu zapoznania siê z aktualn¹ ofert¹. Arher ul. Kapelanka 40, Kraków, tel , Atut Car ul. Tarnowska 168, Nowy S¹cz, tel , Car Partner - ul. Bora Komorowskiego 6 (Ks. Pijarów 10 i 12), Kraków, tel , Kolaczek ul. Krakowska 21, Wieliczka, tel , Krê el & Krê el Al. Jana Paw³a II 160, Kraków, tel , Dodatek wspó³finansowany ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A, tel./fax (12) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Reklama: tel. (12) , , 02 Zamawianie internetowego wydania gazety: Wyprodukowano w Polsce, Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "KATALOG", Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A. Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy. wyd. A : KRAKÓW numer zamkniêto: zdjêcia bazowe na pierwszej stronie: sxc.hu Honda Accord foto: Honda Press 03

3

4 { Nabywcy nowych aut doznaj¹ rozczarowañ, gdy porównuj¹ ich rzeczywiste du o wy sze œrednie spalanie z deklarowanym przez producentów. Czuj¹ siê oszukani. Nie dostrzegaj¹, e choæ w uk³adach napêdowych aut nast¹pi³a rewolucja techniczna, ich nawyki kierowania pochodz¹ z przed 40 lat, kiedy w Europie i Azji upowszechni³y siê wysokoobrotowe silniki ma³olitra owe. W Polsce lat 70. i 80. tê nowoczesnoœæ symbolizowa³ Fiat 131 Mirafiori. Trzeba ostro przygazowaæ, eby jeÿdziæ dynamicznie do dziœ radz¹ ojcowie synom, dziadkowie wnukom, i przestrzegaj¹, e pi¹ty bieg to nadbieg, którego nale y u ywaæ na autostradzie. Z tak archaicznymi nawykami dzisiejsi 18-latkowie przychodz¹ na egzamin na prawo jazdy W po³owie lat 90. XX wieku fiñscy naukowcy z MOTIVA (Urz¹d ds. Oszczêdzania Energii) dostrzegli, e silniki benzynowe wyposa one w katalizatory i komputerowo sterowany wtrysk paliwa s¹ bardziej elastyczne i ekonomiczne od gaÿnikowych pod warunkiem, e kierowcy zastosuj¹ odmienn¹ technikê jazdy. Nale y nie przekraczaæ prêdkoœci obrotowej silnika powy ej 2500 obr./min. i jeÿdziæ na najwy szym mo liwym biegu. W ten sposób mo na zaoszczêdziæ do 30 procent paliwa. Finowie nazwali ten styl jazdy Eco Driving. Okreœlili te zasady taktyki jazdy eko obserwuj drogê jak najdalej, reaguj jak najwczeœniej, jedÿ p³ynnie, unikaj niepotrzebnych hamowañ i przyspieszeñ. Do takich samych wniosków doszli Szwajcarzy, którzy swoje zasady nazwali EcoDrive. Spostrzegli istotn¹ rzecz: silnik pracuje najbardziej ekonomicznie, kiedy jest prawie maksymalnie obci¹ ony. To oznacza, e w fazie przyspieszania warto mocno wciskaæ peda³ gazu, do 3 g³êbokoœci, ale po osi¹gniêciu 2500 obr./min. czym prêdzej wrzuciæ wy szy bieg i znów mocno przyspieszaæ. Dziêki temu ekojazda mo e byæ dynamiczna. Paliwo w kosztach eksploatacji nowego samochodu to oko³o po³owy wszystkich wydatków. Dlatego jest nie bez znaczenia, czy auto na przejechanie 100 kilometrów potrzebuje 9 czy tylko 7 litrów. Ta ró nica blisko 30 procent w zu yciu paliwa zale y od umiejêtnoœci i woli kierowcy. { Ekojazda to: TECHNIKA i TAKTYKA Jak u ywaæ biegów, gazu, hamulców Dziêkujemy instruktorom Jak reagowaæ w ruchu drogowym 06 Na pocz¹tku XXI wieku walory ekojazdy sta³y siê tak oczywiste, e Komisja Europejska zaleci³a popularyzacjê tego stylu kierowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Instruktorzy ecodrivingu zderzyli siê jednak w oporem starych kierowców. Si³a nawyków jest ogromna. O ile ³atwo wdro yæ nowe rozwi¹zania w silnikach, to nie sposób zadekretowaæ zmianê przyzwyczajeñ w g³owach dziesi¹tków milionów kierowców. Niezbêdna jest skuteczna edukacja. W Polsce, gdzie o ecodrivingu zaczê³o byæ g³oœno po 2005 roku, najwiêksze doœwiadczenie na tym polu ma Szko³a Auto Skoda i wspieraj¹ca j¹ Skoda Auto Polska. To Szko³a Auto Skoda jako pierwsza zaczê³a nauczaæ praktycznej ekojazdy kierowców aut osobowych. Zaskoczenie i entuzjazm dla nowego stylu jazdy to typowe reakcje kursantów Szko³y Auto Skoda. W toku 4-godzinnej nauki uzyskuj¹ œrednio 18-procentowe oszczêdnoœci w zu yciu paliwa. Co najwa niejsze przekonuj¹ siê, e ekojazda to po prostu jazda inteligentna, bazuj¹ca na w³aœciwych wnioskach z uwa nej obserwacji drogi. Gdy te eko zachowania staj¹ siê nowymi nawykami, pozwalaj¹ wykorzystywaæ w pe³ni zdolnoœci nowoczesnych silników. Realne staj¹ siê obietnice producentów, e ich auta naprawdê zu ywaj¹ ma³o paliwa. foto: Skoda Press 07

5 Czym jest eko jazda? To nie tylko jazda maj¹ca na celu zmniejszenie iloœci spalonego paliwa, ale tak e jazda ekonomiczna pod k¹tem eksploatacji samochodu (koszty, naprawa itp). Na jej wp³yw maj¹: przygotowanie do jazdy, sama technika jazdy oraz eksploatacja samochodu. Na samym pocz¹tku zajmiemy siê tym, jak kierowca mo e wp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñstwa. Fundamentalnym elementem maj¹cym wp³yw na nasze bezpieczeñstwo jest zapewnienie sobie optymalnej pozycji za kierownic¹. Pamiêtajmy, by ustawiæ fotel kierowcy reguluj¹c odleg³oœæ oraz k¹t oparcia. Nie mo emy równie zapomnieæ o wysokoœci zag³ówka, gdy to on zapewni nam ochronê górnej czêœci krêgos³upa w sytuacji np. najechania na ty³ naszego pojazdu. Pamiêtajmy tak e o odpowiednim wyregulowaniu lusterek, w taki sposób, by mieæ jak najwiêksze pole widzenia z ty³u naszego pojazdu; szczególnie wa ne s¹ lustra zewnêtrzne, poniewa dziêki nim, a w zasadzie dziêki temu co w nich widzimy, mo na bezpiecznie wykonywaæ jeden z bardziej niebezpiecznych manewrów jakim jest zmiana pasa ruchu. Wielu kierowców bagatelizuje równie znaczenie w³aœciwego uregulowania pasów bezpieczeñstwa. Nale y pamiêtaæ, by pas nie by³ poskrêcany i przebiega³ tak po naszym ciele, by nie styka³ siê z nasz¹ szyj¹. Umiejêtnoœci w³aœciwego, czyli bezpiecznego stylu jazdy nabywamy poprzez praktykê oraz obserwacjê, lecz niewielu kierowców jest œwiadomych swoich z³ych nawyków, które w wielu sytuacjach drogowych mog¹ byæ brzemienne w skutkach. >>>> 08 09

6 Zacznijmy od w³aœciwego krêcenia kierownic¹, a wiêc umiejêtnoœci pokonywania zakrêtów oraz wykonywania podstawowych manewrów na drodze. Pokonywanie zakrêtów, zw³aszcza ostrych i zw³aszcza zim¹, bywa niebezpieczne i wcale nie jest trudno wypaœæ z w³asnego pasa ruchu. Oto kilka wskazówek jak bezpiecznie to zrobiæ: Zbli aj¹c siê do zakrêtu zmniejsz prêdkoœæ, zrób to odpowiednio wczeœnie oraz ³agodnie. Jeœli jest to konieczne, zredukuj bieg jeszcze przed zakrêtem, gdy skrêcanie z wciœniêtym sprzêg³em mo e skoñczyæ siê utrat¹ kontroli nad samochodem. Zakrêt pokonuj po mo liwie ³agodnym ³uku; odpowiednio wczeœnie zaplanuj tor jazdy. Tu po wyjœciu z zakrêtu ³agodnie przyspiesz. Nie powinno siê przyspieszaæ na skrêconych ko³ach, poniewa ³atwo wtedy wpaœæ w poœlizg. W bezpiecznym pokonywaniu zakrêtów olbrzymie znaczenie ma praca r¹k na kierownicy. W sytuacji, gdy nie widaæ koñca zakrêtu stosujemy skrêt szosowy, czyli tak uk³adajmy rêce przed skrêtem, by w zakrêcie by³y u³o one tak, jak do jazdy na wprost. Kiedy zakrêty s¹ ³agodne, stosujemy skrêt gokartowy, czyli taki w którym skrêcaj¹c nie odrywamy r¹k od kierownicy. Niew³aœciwe i niebezpieczne jest krêcenie kierownic¹ jedn¹ rêk¹, poniewa nawet przy ma³ych prêdkoœciach samochód ze wspomaganiem mo e zgasn¹æ i pojawi siê k³opot z opanowaniem pojazdu. Kolejna przyk³adowa niebezpieczna sytuacja mo e mieæ miejsce przy skrêcaniu, gdy wpadniemy na dziurê nie trzymaj¹c kierownicy obur¹cz. Wielu z nas - kierowców uznaje za miarê bezpieczeñstwa drogê hamowania pojazdu. Zapominamy jednak, e ca³kowita droga na jakiej samochód zatrzymuje siê w czasie, od momentu, gdy kierowca zauwa y przeszkodê do chwili jego zatrzymania, jest sum¹ drogi przebytej w czasie reakcji i realnego hamowania. To drugie zale y od takich czynników jak stan techniczny pojazdu, prêdkoœci oraz przyczepnoœci kó³ do nawierzchni. Natomiast, reakcja zale y od kierowcy. Im bardziej jesteœmy wypoczêci i skoncentrowani na drodze, przewiduj¹c zagro enia, tym szybciej zareagujemy. Negatywnie na czas reakcji wp³ywa za ywanie niektórych leków, z³y stan zdrowia, bóle g³owy, nie wspominaj¹c ju o fatalnych konsekwencjach rozmowy przez telefon komórkowy lub pisanie smsa podczas jazdy. Podsumowuj¹c, najwa niejsza jest œwiadomoœæ swoich umiejêtnoœci oraz to, i uczymy siê ca³e ycie. Jeœli jest to mo liwe, szlifujmy i pog³êbiajmy swoj¹ wiedzê na temat bezpiecznej jazdy, zastanówmy siê jakimi kierowcami jesteœmy i co mo emy zrobiæ lub co æwiczyæ, by byæ bardziej bezpiecznym na drodze. Mimo coraz bardziej zaawansowanej techniki, to cz³owiek jest jeszcze najwa niejszym ogniwem w pojeÿdzie i to od niego zale y najwiêcej. Przygotowanie do jazdy pod k¹tem eko nale y rozpocz¹æ po pierwsze od odpowiedniego doboru opon, ³adunku i baga u oraz doboru wyposa enia dodatkowego np. baga- nika rowerowego oraz po drugie od zaplanowania drogi. Odpowiedni dobór opon i ich stan ma bardzo du y wp³yw na zu ycie paliwa. Zaczynaj¹c od rozmiaru im szersza opona, tym wiêksze opory, co za tym idzie wiêksze spalanie. Nie nale y przesadnie dobieraæ zbyt szerokich opon, najlepiej nale y stosowaæ rozmiar opon rekomendowanych przez producenta. Bardzo istotny element maj¹cy wp³yw na zu ycie paliwa ma odpowiednie ciœnienie opon. Im mniejsze, tym wiêkszy opór i wiêksze zu ycie paliwa. Przyjmuje siê, e zmniejszenie ciœnienia paliwa o 0,3 bar to wzrost 3% zu ycia paliwa. W ofertach wielu producentów pojawiaj¹ siê specjalne opony o twardszej mieszance, które zmniejszaj¹ zu ycie paliwa. Istotny wp³yw na zu ycie paliwa ma odpowiednie zaplanowanie baga u i jego rozk³ad. Zapobiega to niepotrzebnym przemieszczaniu siê baga u i destabilizacji masy samochodu, a wiêc dodatkowego obci¹ enia. Po skoñczonej podró y wa ne jest, by uporz¹dkowaæ baga nik i pozbyæ siê niepotrzebnego nadbaga u. Nale y równie zdemontowaæ baga niki rowerowe oraz baga niki dachowe, które generuj¹ bardzo du y opór powietrza. Wielu kierowców zapomina o tym i przez setki kilometrów jeÿdzi z dodatkowymi 25-35kg (tyle przeciêtnie mieœci siê w nieuporz¹dkowanym baga niku). Podobna sytuacja ma miejsce z wyposa eniem typu spojlery lotki itp. oraz dodatkowym oœwietleniem. Wszystkie te elementy niepotrzebnie u ywane zwiêkszaj¹ zu ycie paliwa. Podstawowa technika eko jazdy to przede wszystkim unikanie niepotrzebnych przyspieszeñ i hamowania. Planowanie dzia³añ z wyprzedzeniem poprzez obserwowanie sytuacji na drodze, znacznie zmniejsza zu ycie paliwa w nowoczesnych samochodach, w których podstawowym kryterium jego dawkowania jest obci¹ enie silnika (nie jak czêsto mylone obroty silnika). W celu jak najmniejszego obci¹ ania silnika nale y prowadziæ samochód, utrzymuj¹c go w zakresie maksymalnych obrotów (w silnikach typu diesel 2-3 tys, benzynowy 2,5-3,5 tys). Kolejny element techniki jazdy zmniejszaj¹cy zu ycie paliwa to hamowanie silnikiem (wtedy silnik nie spala paliwa). Ponadto, mo na zwiêkszyæ efektywnoœæ hamowania silnikiem redukuj¹c sekwencyjnie biegi. Kolejna zasada techniki jazdy eko mówi, e lepszy rezultat otrzymamy przyspieszaj¹c dynamicznie do prêdkoœci zadanej, by nastêpnie j¹ jak najd³u ej utrzymywaæ. do naszych potrzeb. Osobom je d ¹cym tylko po mieœcie nie zaleca siê eksploatowania du ego diesla. Ponadto, tankujmy paliwo rekomendowane przez producenta, gdy nie ma sensu do samochodu z silnikiem benzynowym przystosowanym do paliwa bezo³owiowego 95 laæ 98 octanów. Podsumowuj¹c, jazda EKO to : Przygotowanie do jazdy: - stan opon: rodzaj gumy, rozmiar, ciœnienie - baga : u³o enie przewo onego baga u, u³o enie dodatkowego wyposa enia Technika jazdy: - przewidywanie sytuacji na drodze - hamowanie silnikiem - redukcja sekwencyjna biegów - dobór optymalnej prêdkoœci (uzale niaæ od oporu powietrza) - zmiana prêdkoœci - dobór prze³o eñ skrzyni biegów (utrzymujemy obroty silnika gdzie wystêpuje maksymalny moment obrotowy) - u ycie klimatyzacji Chc¹c jeÿdziæ ekonomicznie pamiêtajmy, e jazda z otwartymi szybami przy du ej prêdkoœci znacznie zwiêksza opór powietrza (kabina samochodu dzia³a jak spadochron). Podczas jazdy na autostradzie wa ne jest, aby dobraæ optymaln¹ prêdkoœæ. Niekiedy sugeruje siê jazdê o 20 mniejsz¹ np. 130 km/h ni 150 km/h, poniewa czas naszej podró y nie skróci siê znacznie, natomiast zu ycie paliwa mo e wzrosn¹æ nawet o litr. Wynika to z faktu, e opór powietrza wzrasta nieproporcjonalnie tylko do kwadratu. Eksploatacja samochodu: - dobór silnika - oszczêdnoœci uk³adu hamulcowego - obci¹ anie silnika - wybór paliwa ON, 98, 95 - zapychanie filtrów DPF i zaworów EGR - regularne serwisowanie Kolejny wa ny element to u ycie klimatyzacji. Na krótkich odcinkach nie zaleca siê w³¹czaæ klimatyzacji, poniewa nie zdo³a ona sch³odziæ kabiny w upalne dni, a przyczyni siê do znacznego obci¹ enia silnika (obci¹ enie 2KW). Dziêkujemy instruktorom 10 Na koniec pamiêtajmy o stanie technicznym. Silnik niesprawny i mocno zu yty zdecydowanie zwiêksza zu ycie paliwa, np. niesprawna sonda lambda mo e sprawiæ, e zu ycie paliwa wzroœnie nawet o 20%. Sama eksploatacja samochodu ma wp³yw na ekologiczn¹ i ekonomiczn¹ jazdê. Dobierajmy wielkoœæ i rodzaj silnika 11

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving Ekojazda Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving jest nurtem edukacyjnym i świadomość zainicjowanym w celu dostarczenia użytkownikom dróg porad i zasad, które pokazują, że regularne przeglądy pojazdu połączone ze

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA z zakresu doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym w ramach projektu pt. Droga do bezpiecznej służby realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.8.2015 Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

10 punktów zielonej jazdy

10 punktów zielonej jazdy Kampania Spraw, aby samochody stały się przyjazne środowisku, ma celu ograniczenie szkodliwego wpływu samochodów na środowisko naturalne oraz zachęcenie kierowców do ekologicznego podejścia do jazdy samochodem.

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

2) posiada: 3) Niniejsze rozporzàdzenie by o poprzedzone rozporzàdzeniem ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 listopada 2004 r.

2) posiada: 3) Niniejsze rozporzàdzenie by o poprzedzone rozporzàdzeniem ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 listopada 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 249 17459 Poz. 2498 i 2499 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie, nale y przez to rozumieç ustaw z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Wojewódzkim inspektorem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Samochody osobowe i vany

Samochody osobowe i vany Poradnik na potrzeby zielonych zamówień publicznych Samochody osobowe i vany Aktualizacja: Maj 2016 Courtesy of: autogastechnik.eu Dlaczego warto stosować kryteria Topten? Topten.info.pl Pro (www.topten.info.pl)

Bardziej szczegółowo

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL TRANSPORT 18 4.1. Transport Transport, w szczególności towarów niebezpiecznych, do których należą środki ochrony roślin, jest zagadnieniem o charakterze przygotowawczym nie związanym ściśle z produkcją

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA. z dnia 13 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 33/2015 A GMINY POKRZYWNICA w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie strażackim marki Renault Midliner S160 będącego w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Projekt ECOWILL IEE/09/822 Ecodriving Powszechne wdrożenie zasad w szkoleniu kandydatów na kierowców oraz kierowców licencjonowanych

Projekt ECOWILL IEE/09/822 Ecodriving Powszechne wdrożenie zasad w szkoleniu kandydatów na kierowców oraz kierowców licencjonowanych Projekt ECOWILL IEE/09/822 Ecodriving Powszechne wdrożenie zasad w szkoleniu kandydatów na kierowców oraz kierowców licencjonowanych Ryszard Zwierchanowski, Warszawa, marzec 2011 EKOJAZDA Nowoczesny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: wojewódzki 4 marca 2013 r. 120 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 18-500 KOLNO ul. Witosa 4 NIP 291-01-12-895 REGON 451086334 Konto BS Kolno 84 8754 0004 0000 7100 2000 0010 Tel. (0-86) 278-31-79

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym,

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym, RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183665 (21) Numer zgłoszenia: 322262 (22) Data zgłoszenia: 24.09.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B66B 1/32 (

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Doradca Techniczny: Roman Dziaduch Rev 5058-CO900C Oszczędności energetyczne dla pomp i wentylatorów z użyciem przemienników PowerFlex Rev 5058-CO900C

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo