TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie"

Transkrypt

1 kolporta wy³¹cznie z" KATALOG dla kierowców" KRAKÓW ISSN wyd.a nr 3 (3) LISTOPAD 2013 #3 TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie wiesz kto ponosi winê i jakie dokumenty zebraæ na miejscu zdarzenia? Twój ubezpieczyciel odmawia wyp³aty odszkodowania? Eco driving Rozwi¹zaniem jest pakiet Trynid Komunikacja. Otrzymasz nielimitowan¹ i profesjonaln¹ pomoc prawn¹ w sprawach zwi¹zanych z posiadaniem i wykorzystaniem pojazdu mechanicznego, przekazywan¹ w formie telefonicznej lub mailowej. zeskanuj kod i dowiedz siê wiêcej komunikacja tel. informacyjne: , Regulamin oraz Ogólne Warunki Œwiadczenia Us³ug dostêpne s¹ nastronie

2 Kierowca mo e zredukowaæ o ok 10% zu ycie paliwa dziêki kilku elementom przedstawionym poni ej. Jednym z elementów dzia³añ pro ekologicznych jest w³aœciwe kierowanie posiadanym samochodem, tak zwana eko jazda. Ten numer dodatu w ca³oœci jej poœwiêciliœmy. Zapraszamy do zapoznania siê z informacjami pochodz¹cymi od producentów samochodów jak równie instruktorów na codzieñ doszkalaj¹cych kierowców w zakresie opanowania prawid³owych nawyków i bezpiecznego poruszania siê posiadanym samochodem. Dodatek zosta³ przygotowany na podstawie informacji producentów i zredagowany przez zespó³ KATALOGu dla kierowców oraz osób wspó³pracuj¹cych. Aby ograniczyæ zu ycie paliwa nale y sprawnie przyspieszaæ i jak najszybciej osi¹gn¹æ najwy szy bieg. Nastêpnie nale y po³o yæ nacisk na utrzymanie mo liwie niskich obrotów silnika przy zadanej prêdkoœci. W szczególnoœci nale y zwróciæ uwagê na: Wskazówka 1. Wczeœnie zmieniaj biegi. - Uruchamiamy silnik i od razu ruszamy (nie rozgrzewamy silnika na biegu ja³owym). - Pierwszy bieg s³u y tylko do ruszania, jak najszybciej staramy siê zmieniæ prze³o enie na drugi bieg. - Przy przyspieszaniu peda³ gazu powinien byæ w po³o eniu 3/4 jego skoku. - Staramy siê zmieniaæ kolejne biegi ju przy 2000 obr/min. Wskazówka 2. Planuj trasê. - Na pierwszych dwóch kilometrach silnik zu ywa najwiêcej paliwa unikaj krótkich tras gdy silnik nie jest w stanie siê rozgrzaæ. Wskazówka 3. Utrzymuj sta³¹ prêdkoœæ. - Przez niepotrzebne przyspieszanie i hamowanie zu ywasz wiêcej paliwa. - Tempomat pomaga w utrzymaniu sta³ej prêdkoœci. Wskazówka 4. Przewiduj co dzieje siê na drodze. - Utrzymuj sta³¹ prêdkoœæ. - Dopasuj siê do ruchu i utrzymuj odstêp od poprzedzaj¹cych pojazdów. Wskazówka 5. Hamuj ³agodnie. - Jak najczêœciej staraj siê hamowaæ silnikiem, np. przy doje d aniu do œwiate³, skrzy owania zredukuj bieg, zdejmij nogê z peda³u gazu i pozwól aby samochód wytraci³ prêdkoœæ dziêki oporom silnika. Wskazówka 6. Ciœnienie w oponach. - Im ni sze ciœnienie w oponach tym wiêkszy opór toczenia, a co z tym siê wi¹ e wiêksze spalanie. - Raz na dwa tygodnie kontroluj ciœnienie w oponach. Wskazówka 7. Wy³¹czaj silnik. - Obecne silniki, na biegu ja³owym, zu ywaj¹ oko³o 0,5 litra paliwa na godzinê. - Je eli stoisz w korku, na czerwonym œwietle, a przewidywany czas pracy silnika na biegu ja³owym oscyluje w granicach 20 sekund wy³¹cz silnik. Wskazówka 8. Unikaj zbêdnego obci¹ enia. - Ka de dodatkowe 100 kg to o oko³o 0,3l/100 km zwiêkszone spalanie. Wskazówka 9. Regularnie serwisuj samochód. - Regularne serwisowanie zapewnia bezproblemow¹ eksploatacjê samochodu. - M.in. dziêki prawid³owo funkcjonuj¹cej sondzie lambda oraz czystemu filtrowi powietrza nie tylko zapewniasz prawid³ow¹ pracê silnika ale równie oszczêdzasz paliwo. Serdecznie zapraszamy do autoryzowanych salonów oraz serwisów marki Honda w celu zapoznania siê z aktualn¹ ofert¹. Arher ul. Kapelanka 40, Kraków, tel , Atut Car ul. Tarnowska 168, Nowy S¹cz, tel , Car Partner - ul. Bora Komorowskiego 6 (Ks. Pijarów 10 i 12), Kraków, tel , Kolaczek ul. Krakowska 21, Wieliczka, tel , Krê el & Krê el Al. Jana Paw³a II 160, Kraków, tel , Dodatek wspó³finansowany ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A, tel./fax (12) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Reklama: tel. (12) , , 02 Zamawianie internetowego wydania gazety: Wyprodukowano w Polsce, Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "KATALOG", Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A. Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy. wyd. A : KRAKÓW numer zamkniêto: zdjêcia bazowe na pierwszej stronie: sxc.hu Honda Accord foto: Honda Press 03

3

4 { Nabywcy nowych aut doznaj¹ rozczarowañ, gdy porównuj¹ ich rzeczywiste du o wy sze œrednie spalanie z deklarowanym przez producentów. Czuj¹ siê oszukani. Nie dostrzegaj¹, e choæ w uk³adach napêdowych aut nast¹pi³a rewolucja techniczna, ich nawyki kierowania pochodz¹ z przed 40 lat, kiedy w Europie i Azji upowszechni³y siê wysokoobrotowe silniki ma³olitra owe. W Polsce lat 70. i 80. tê nowoczesnoœæ symbolizowa³ Fiat 131 Mirafiori. Trzeba ostro przygazowaæ, eby jeÿdziæ dynamicznie do dziœ radz¹ ojcowie synom, dziadkowie wnukom, i przestrzegaj¹, e pi¹ty bieg to nadbieg, którego nale y u ywaæ na autostradzie. Z tak archaicznymi nawykami dzisiejsi 18-latkowie przychodz¹ na egzamin na prawo jazdy W po³owie lat 90. XX wieku fiñscy naukowcy z MOTIVA (Urz¹d ds. Oszczêdzania Energii) dostrzegli, e silniki benzynowe wyposa one w katalizatory i komputerowo sterowany wtrysk paliwa s¹ bardziej elastyczne i ekonomiczne od gaÿnikowych pod warunkiem, e kierowcy zastosuj¹ odmienn¹ technikê jazdy. Nale y nie przekraczaæ prêdkoœci obrotowej silnika powy ej 2500 obr./min. i jeÿdziæ na najwy szym mo liwym biegu. W ten sposób mo na zaoszczêdziæ do 30 procent paliwa. Finowie nazwali ten styl jazdy Eco Driving. Okreœlili te zasady taktyki jazdy eko obserwuj drogê jak najdalej, reaguj jak najwczeœniej, jedÿ p³ynnie, unikaj niepotrzebnych hamowañ i przyspieszeñ. Do takich samych wniosków doszli Szwajcarzy, którzy swoje zasady nazwali EcoDrive. Spostrzegli istotn¹ rzecz: silnik pracuje najbardziej ekonomicznie, kiedy jest prawie maksymalnie obci¹ ony. To oznacza, e w fazie przyspieszania warto mocno wciskaæ peda³ gazu, do 3 g³êbokoœci, ale po osi¹gniêciu 2500 obr./min. czym prêdzej wrzuciæ wy szy bieg i znów mocno przyspieszaæ. Dziêki temu ekojazda mo e byæ dynamiczna. Paliwo w kosztach eksploatacji nowego samochodu to oko³o po³owy wszystkich wydatków. Dlatego jest nie bez znaczenia, czy auto na przejechanie 100 kilometrów potrzebuje 9 czy tylko 7 litrów. Ta ró nica blisko 30 procent w zu yciu paliwa zale y od umiejêtnoœci i woli kierowcy. { Ekojazda to: TECHNIKA i TAKTYKA Jak u ywaæ biegów, gazu, hamulców Dziêkujemy instruktorom Jak reagowaæ w ruchu drogowym 06 Na pocz¹tku XXI wieku walory ekojazdy sta³y siê tak oczywiste, e Komisja Europejska zaleci³a popularyzacjê tego stylu kierowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Instruktorzy ecodrivingu zderzyli siê jednak w oporem starych kierowców. Si³a nawyków jest ogromna. O ile ³atwo wdro yæ nowe rozwi¹zania w silnikach, to nie sposób zadekretowaæ zmianê przyzwyczajeñ w g³owach dziesi¹tków milionów kierowców. Niezbêdna jest skuteczna edukacja. W Polsce, gdzie o ecodrivingu zaczê³o byæ g³oœno po 2005 roku, najwiêksze doœwiadczenie na tym polu ma Szko³a Auto Skoda i wspieraj¹ca j¹ Skoda Auto Polska. To Szko³a Auto Skoda jako pierwsza zaczê³a nauczaæ praktycznej ekojazdy kierowców aut osobowych. Zaskoczenie i entuzjazm dla nowego stylu jazdy to typowe reakcje kursantów Szko³y Auto Skoda. W toku 4-godzinnej nauki uzyskuj¹ œrednio 18-procentowe oszczêdnoœci w zu yciu paliwa. Co najwa niejsze przekonuj¹ siê, e ekojazda to po prostu jazda inteligentna, bazuj¹ca na w³aœciwych wnioskach z uwa nej obserwacji drogi. Gdy te eko zachowania staj¹ siê nowymi nawykami, pozwalaj¹ wykorzystywaæ w pe³ni zdolnoœci nowoczesnych silników. Realne staj¹ siê obietnice producentów, e ich auta naprawdê zu ywaj¹ ma³o paliwa. foto: Skoda Press 07

5 Czym jest eko jazda? To nie tylko jazda maj¹ca na celu zmniejszenie iloœci spalonego paliwa, ale tak e jazda ekonomiczna pod k¹tem eksploatacji samochodu (koszty, naprawa itp). Na jej wp³yw maj¹: przygotowanie do jazdy, sama technika jazdy oraz eksploatacja samochodu. Na samym pocz¹tku zajmiemy siê tym, jak kierowca mo e wp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñstwa. Fundamentalnym elementem maj¹cym wp³yw na nasze bezpieczeñstwo jest zapewnienie sobie optymalnej pozycji za kierownic¹. Pamiêtajmy, by ustawiæ fotel kierowcy reguluj¹c odleg³oœæ oraz k¹t oparcia. Nie mo emy równie zapomnieæ o wysokoœci zag³ówka, gdy to on zapewni nam ochronê górnej czêœci krêgos³upa w sytuacji np. najechania na ty³ naszego pojazdu. Pamiêtajmy tak e o odpowiednim wyregulowaniu lusterek, w taki sposób, by mieæ jak najwiêksze pole widzenia z ty³u naszego pojazdu; szczególnie wa ne s¹ lustra zewnêtrzne, poniewa dziêki nim, a w zasadzie dziêki temu co w nich widzimy, mo na bezpiecznie wykonywaæ jeden z bardziej niebezpiecznych manewrów jakim jest zmiana pasa ruchu. Wielu kierowców bagatelizuje równie znaczenie w³aœciwego uregulowania pasów bezpieczeñstwa. Nale y pamiêtaæ, by pas nie by³ poskrêcany i przebiega³ tak po naszym ciele, by nie styka³ siê z nasz¹ szyj¹. Umiejêtnoœci w³aœciwego, czyli bezpiecznego stylu jazdy nabywamy poprzez praktykê oraz obserwacjê, lecz niewielu kierowców jest œwiadomych swoich z³ych nawyków, które w wielu sytuacjach drogowych mog¹ byæ brzemienne w skutkach. >>>> 08 09

6 Zacznijmy od w³aœciwego krêcenia kierownic¹, a wiêc umiejêtnoœci pokonywania zakrêtów oraz wykonywania podstawowych manewrów na drodze. Pokonywanie zakrêtów, zw³aszcza ostrych i zw³aszcza zim¹, bywa niebezpieczne i wcale nie jest trudno wypaœæ z w³asnego pasa ruchu. Oto kilka wskazówek jak bezpiecznie to zrobiæ: Zbli aj¹c siê do zakrêtu zmniejsz prêdkoœæ, zrób to odpowiednio wczeœnie oraz ³agodnie. Jeœli jest to konieczne, zredukuj bieg jeszcze przed zakrêtem, gdy skrêcanie z wciœniêtym sprzêg³em mo e skoñczyæ siê utrat¹ kontroli nad samochodem. Zakrêt pokonuj po mo liwie ³agodnym ³uku; odpowiednio wczeœnie zaplanuj tor jazdy. Tu po wyjœciu z zakrêtu ³agodnie przyspiesz. Nie powinno siê przyspieszaæ na skrêconych ko³ach, poniewa ³atwo wtedy wpaœæ w poœlizg. W bezpiecznym pokonywaniu zakrêtów olbrzymie znaczenie ma praca r¹k na kierownicy. W sytuacji, gdy nie widaæ koñca zakrêtu stosujemy skrêt szosowy, czyli tak uk³adajmy rêce przed skrêtem, by w zakrêcie by³y u³o one tak, jak do jazdy na wprost. Kiedy zakrêty s¹ ³agodne, stosujemy skrêt gokartowy, czyli taki w którym skrêcaj¹c nie odrywamy r¹k od kierownicy. Niew³aœciwe i niebezpieczne jest krêcenie kierownic¹ jedn¹ rêk¹, poniewa nawet przy ma³ych prêdkoœciach samochód ze wspomaganiem mo e zgasn¹æ i pojawi siê k³opot z opanowaniem pojazdu. Kolejna przyk³adowa niebezpieczna sytuacja mo e mieæ miejsce przy skrêcaniu, gdy wpadniemy na dziurê nie trzymaj¹c kierownicy obur¹cz. Wielu z nas - kierowców uznaje za miarê bezpieczeñstwa drogê hamowania pojazdu. Zapominamy jednak, e ca³kowita droga na jakiej samochód zatrzymuje siê w czasie, od momentu, gdy kierowca zauwa y przeszkodê do chwili jego zatrzymania, jest sum¹ drogi przebytej w czasie reakcji i realnego hamowania. To drugie zale y od takich czynników jak stan techniczny pojazdu, prêdkoœci oraz przyczepnoœci kó³ do nawierzchni. Natomiast, reakcja zale y od kierowcy. Im bardziej jesteœmy wypoczêci i skoncentrowani na drodze, przewiduj¹c zagro enia, tym szybciej zareagujemy. Negatywnie na czas reakcji wp³ywa za ywanie niektórych leków, z³y stan zdrowia, bóle g³owy, nie wspominaj¹c ju o fatalnych konsekwencjach rozmowy przez telefon komórkowy lub pisanie smsa podczas jazdy. Podsumowuj¹c, najwa niejsza jest œwiadomoœæ swoich umiejêtnoœci oraz to, i uczymy siê ca³e ycie. Jeœli jest to mo liwe, szlifujmy i pog³êbiajmy swoj¹ wiedzê na temat bezpiecznej jazdy, zastanówmy siê jakimi kierowcami jesteœmy i co mo emy zrobiæ lub co æwiczyæ, by byæ bardziej bezpiecznym na drodze. Mimo coraz bardziej zaawansowanej techniki, to cz³owiek jest jeszcze najwa niejszym ogniwem w pojeÿdzie i to od niego zale y najwiêcej. Przygotowanie do jazdy pod k¹tem eko nale y rozpocz¹æ po pierwsze od odpowiedniego doboru opon, ³adunku i baga u oraz doboru wyposa enia dodatkowego np. baga- nika rowerowego oraz po drugie od zaplanowania drogi. Odpowiedni dobór opon i ich stan ma bardzo du y wp³yw na zu ycie paliwa. Zaczynaj¹c od rozmiaru im szersza opona, tym wiêksze opory, co za tym idzie wiêksze spalanie. Nie nale y przesadnie dobieraæ zbyt szerokich opon, najlepiej nale y stosowaæ rozmiar opon rekomendowanych przez producenta. Bardzo istotny element maj¹cy wp³yw na zu ycie paliwa ma odpowiednie ciœnienie opon. Im mniejsze, tym wiêkszy opór i wiêksze zu ycie paliwa. Przyjmuje siê, e zmniejszenie ciœnienia paliwa o 0,3 bar to wzrost 3% zu ycia paliwa. W ofertach wielu producentów pojawiaj¹ siê specjalne opony o twardszej mieszance, które zmniejszaj¹ zu ycie paliwa. Istotny wp³yw na zu ycie paliwa ma odpowiednie zaplanowanie baga u i jego rozk³ad. Zapobiega to niepotrzebnym przemieszczaniu siê baga u i destabilizacji masy samochodu, a wiêc dodatkowego obci¹ enia. Po skoñczonej podró y wa ne jest, by uporz¹dkowaæ baga nik i pozbyæ siê niepotrzebnego nadbaga u. Nale y równie zdemontowaæ baga niki rowerowe oraz baga niki dachowe, które generuj¹ bardzo du y opór powietrza. Wielu kierowców zapomina o tym i przez setki kilometrów jeÿdzi z dodatkowymi 25-35kg (tyle przeciêtnie mieœci siê w nieuporz¹dkowanym baga niku). Podobna sytuacja ma miejsce z wyposa eniem typu spojlery lotki itp. oraz dodatkowym oœwietleniem. Wszystkie te elementy niepotrzebnie u ywane zwiêkszaj¹ zu ycie paliwa. Podstawowa technika eko jazdy to przede wszystkim unikanie niepotrzebnych przyspieszeñ i hamowania. Planowanie dzia³añ z wyprzedzeniem poprzez obserwowanie sytuacji na drodze, znacznie zmniejsza zu ycie paliwa w nowoczesnych samochodach, w których podstawowym kryterium jego dawkowania jest obci¹ enie silnika (nie jak czêsto mylone obroty silnika). W celu jak najmniejszego obci¹ ania silnika nale y prowadziæ samochód, utrzymuj¹c go w zakresie maksymalnych obrotów (w silnikach typu diesel 2-3 tys, benzynowy 2,5-3,5 tys). Kolejny element techniki jazdy zmniejszaj¹cy zu ycie paliwa to hamowanie silnikiem (wtedy silnik nie spala paliwa). Ponadto, mo na zwiêkszyæ efektywnoœæ hamowania silnikiem redukuj¹c sekwencyjnie biegi. Kolejna zasada techniki jazdy eko mówi, e lepszy rezultat otrzymamy przyspieszaj¹c dynamicznie do prêdkoœci zadanej, by nastêpnie j¹ jak najd³u ej utrzymywaæ. do naszych potrzeb. Osobom je d ¹cym tylko po mieœcie nie zaleca siê eksploatowania du ego diesla. Ponadto, tankujmy paliwo rekomendowane przez producenta, gdy nie ma sensu do samochodu z silnikiem benzynowym przystosowanym do paliwa bezo³owiowego 95 laæ 98 octanów. Podsumowuj¹c, jazda EKO to : Przygotowanie do jazdy: - stan opon: rodzaj gumy, rozmiar, ciœnienie - baga : u³o enie przewo onego baga u, u³o enie dodatkowego wyposa enia Technika jazdy: - przewidywanie sytuacji na drodze - hamowanie silnikiem - redukcja sekwencyjna biegów - dobór optymalnej prêdkoœci (uzale niaæ od oporu powietrza) - zmiana prêdkoœci - dobór prze³o eñ skrzyni biegów (utrzymujemy obroty silnika gdzie wystêpuje maksymalny moment obrotowy) - u ycie klimatyzacji Chc¹c jeÿdziæ ekonomicznie pamiêtajmy, e jazda z otwartymi szybami przy du ej prêdkoœci znacznie zwiêksza opór powietrza (kabina samochodu dzia³a jak spadochron). Podczas jazdy na autostradzie wa ne jest, aby dobraæ optymaln¹ prêdkoœæ. Niekiedy sugeruje siê jazdê o 20 mniejsz¹ np. 130 km/h ni 150 km/h, poniewa czas naszej podró y nie skróci siê znacznie, natomiast zu ycie paliwa mo e wzrosn¹æ nawet o litr. Wynika to z faktu, e opór powietrza wzrasta nieproporcjonalnie tylko do kwadratu. Eksploatacja samochodu: - dobór silnika - oszczêdnoœci uk³adu hamulcowego - obci¹ anie silnika - wybór paliwa ON, 98, 95 - zapychanie filtrów DPF i zaworów EGR - regularne serwisowanie Kolejny wa ny element to u ycie klimatyzacji. Na krótkich odcinkach nie zaleca siê w³¹czaæ klimatyzacji, poniewa nie zdo³a ona sch³odziæ kabiny w upalne dni, a przyczyni siê do znacznego obci¹ enia silnika (obci¹ enie 2KW). Dziêkujemy instruktorom 10 Na koniec pamiêtajmy o stanie technicznym. Silnik niesprawny i mocno zu yty zdecydowanie zwiêksza zu ycie paliwa, np. niesprawna sonda lambda mo e sprawiæ, e zu ycie paliwa wzroœnie nawet o 20%. Sama eksploatacja samochodu ma wp³yw na ekologiczn¹ i ekonomiczn¹ jazdê. Dobierajmy wielkoœæ i rodzaj silnika 11

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU

Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU Zlecenie i koncepcja: Ministerstwo Infrastruktury Przygotowanie, sk³ad i koordynacja: redakcja Magazynu Konsumenta Solidna Firma Kolegium wydawnicze: Grupa PZU,

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 ISSN 1642-2023 Foto Maciej Dutkiewicz NR 03 (192) przekaznik@gazeta.pl ROK WYD. XXI Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) MARZEC 2014 Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 Za dzia³anie

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo