OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem lub STU Ergo Hestia SA, zawiera z osobami fizycznymi, przedsiębiorcami oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE. 2 1.Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na rzecz osoby trzeciej. 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosuje się odpowiednio do osoby, na której rzecz zawarto umowę. 3. Za osobę trzecią, o której mowa w ust. 2, uważa się również nie wskazanego w umowie ubezpieczenia kierującego uprawnionego przez Ubezpieczającego do prowadzenia pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegających od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie określonym w ust. 1 powinny być sporządzone na piśmie i w pełnym brzmieniu dołączone do umowy, pod rygorem ich nieważności. DEFINICJE 4 Pojęcia używane w dalszej części Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: 1) awaria w ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE - jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie pojazdu uniemożliwiające jazdę, z wyłączeniem konieczności uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów oraz braku środków niezbędnych do obsługi pojazdu, 2) Centrum Alarmowe - jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela, której Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 3) kradzież pojazdu - działanie wyczerpujące znamiona czynu określonego w art. 278 k.k. (kradzież), 279 k.k. (kradzież z włamaniem) i 280 k.k. (rozbój), 4) miejsce zamknięte lub strzeżone: a) wydzielony ogrodzeniem teren, pozostający pod całodobowym dozorem Ubezpieczającego lub osób zajmujących się zarobkowo ochroną mienia, b) garaż zamknięty na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub dwie kłódki wielozastawkowe, c) zamknięty garaż wyposażony w homologowany system zamykania elektrycznego. 5) naprawa pojazdu w ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE - usunięcie przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego, 6) okres eksploatacji pojazdu - okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia; jeżeli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, to okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu; tak ustalony okres eksploatacji obowiązuje przez cały dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia, 7) pojazd w ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE - wymieniony w umowie ubezpieczenia samochód osobowy, osobowo-ciężarowy lub ciężarowy o ładowności do 2,5 tony oraz przyczepa campingowa, zaopatrzony w polskie tablice rejestracyjne oraz posiadający poświadczone w dowodzie rejestracyjnym aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, 8) pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny - pojazd: a) nie dostarczony do miejsca odprawy celnej i/lub nie zgłoszony do tej odprawy, b) wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w pkt a), lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością, bądź gdy naruszono ograniczenia w obrocie. 9) pojazd osobowy - pojazd zarejestrowany jako pojazd osobowy, jak również pojazd terenowy, ciężarowo-osobowy, van oraz inny pojazd zarejestrowany jako pojazd ciężarowy, a posiadający nadwozie pojazdu osobowego, terenowego lub osobowego kombi, 10) przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, 11) pożar - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile, 12) punkt obsługi - zakład naprawczy posiadający autoryzację producenta na dokonywanie napraw pojazdu danej marki lub inny zakład uzgodniony przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem, 1 Hestia Kontakt opłata za połączenie równa jednostce taryfikacyjnej TP SA

2 13) szkoda w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) - utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, 14) szkoda całkowita - kradzież pojazdu, całkowite zniszczenie pojazdu lub takie uszkodzenie pojazdu, którego orientacyjny koszt naprawy z uwzględnieniem podatku VAT przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, 15) udział własny - kwota, o którą Ubezpieczyciel zmniejsza wypłacane łączne odszkodowanie dotyczące określonego zdarzenia, 16) wartość rynkowa pojazdu - wartość ustalona przez Ubezpieczyciela na podstawie notowań rynkowych cen pojazdów danej marki i typu z uwzględnieniem roku produkcji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego pojazdu, 17) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się, 18) wypadek - zdarzenie powodujące wystąpienie szkody w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, 19) wyposażenie dodatkowe pojazdu - sprzęt audiofoniczny i audiowizualny oraz sprzęt łączności telefonicznej i radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami, a także taksometry, bagażniki zewnętrzne, haki holownicze, spojlery i nakładki, napisy i naklejki reklamowe, jeśli nie stanowią one typowego dla danego modelu pojazdu wyposażenia zamontowanego przez producenta, a także foteliki służące do przewozu dzieci pod warunkiem, że foteliki przymocowane są pasami samochodowymi do foteli pojazdu lub zamontowane za pomocą isofix ów, 20) wyposażenie podstawowe pojazdu - sprzęt i urządzenia niezbędne do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem lub zabezpieczenia przed kradzieżą, albo służące bezpieczeństwu jazdy oraz sprzęt audiofoniczny, jeżeli stanowi on wyposażenie fabryczne dla danego modelu pojazdu, jak również instalacja gazowa lub hybrydowa. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 1. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie: 1) pojazdy samochodowe wraz z ich wyposażeniem podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów prawa o ruchu drogowym, 2) inne pojazdy lądowe napędzane silnikiem z własnego źródła energii oraz bez własnego napędu bądź własnego źródła energii, 3) trolejbusy. 2. Z ubezpieczenia wyłączone są: 1) pojazdy mechaniczne wykonane (złożone) poza wytwórnią fabryczną (tzw. SAM-y, składaki), 2) pojazdy będące własnością osób fizycznych o okresie eksploatacji ponad 10 lat (liczonym zgodnie z 4 pkt 12), chyba że następuje bezszkodowa kontynuacja umowy ubezpieczenia wcześniej zawartej w STU Ergo Hestia SA. 6 Pojazdy określone w umowie ubezpieczenia objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: 1) zderzenia się pojazdów, 2) zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 3) uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, 4) pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania, 5) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu Pojazdy określone w umowie ubezpieczenia mogą być także objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek kradzieży pojazdu lub jego części (rozszerzenie o ryzyko kradzieży), pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz zainstalowania w pojeździe wymaganych przez Ubezpieczyciela urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą i opłacenia dodatkowej składki. 2. Samochody osobowe, ciężarowe o ładowności do 2,5 tony, ciężarowo-osobowe, ciężarowo-uniwersalne, terenowe i mikrobusy mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym w ust. 1, o ile posiadają one co najmniej: 1) jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą - dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne) - przy samochodach o wartości do PLN (brutto), 2) dwa urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą - dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne, itp.) - przy samochodach o wartości powyżej PLN (brutto). 3. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,5 tony, ciągniki siodłowe i autobusy o wartości przekraczającej PLN (brutto) mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1, o ile posiadają co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne). 4. Zamontowane w pojeździe urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą muszą posiadać informacje o uzyskanym certyfikacie lub ustalonej klasie skuteczności zabezpieczenia podane w dokumentach potwierdzających wykonanie montażu lub sprawność urządzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Wymogu, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się w przypadku przedłużania lub wznawiania wcześniej zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco), o ile w dniu zawarcia wcześniejszej umowy zamontowane w pojeździe urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą spełniały wymagania stawiane przez Ubezpieczyciela, a od dnia ich montażu w pojeździe nie upłynęły 2 lata Niezależnie od warunków określonych w 7 ust. 2-3 Ubezpieczyciel może uzależnić udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk, o których mowa w 7 ust. 1, również od: 1) zamontowania dodatkowego urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą (np. systemu alarmowania i lokalizacji pojazdów), 2) wprowadzenia do umowy udziału własnego w odniesieniu do szkód, o których mowa w 7 ust. 1, w wysokości uzależnionej od liczby kradzieży pojazdów dokonanych na szkodę Ubezpieczającego w okresie 3 kolejnych lat (w rozbiciu na 2

3 poszczególne lata) poprzedzających datę zawarcia z Ubezpieczycielem bieżącej umowy ubezpieczenia, ustalonej według następujących zasad, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2: a) w przypadku 1 kradzieży pojazdu - udział własny w wysokości 10% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, b) w przypadku 2 kradzieży pojazdów - udział własny w wysokości 20% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, c) w przypadku 3 i więcej kradzieży pojazdów - udział własny ustalany indywidualnie, w zależności od oceny ryzyka. 2. W odniesieniu do samochodów osobowych o wartości przekraczającej PLN (brutto) Ubezpieczyciel, niezależnie od postanowień 7 ust. 2 i 8 ust. 1 pkt 2), może (po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka) uzależnić rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży od: 1) wprowadzenia do umowy ubezpieczenia obowiązkowego udziału własnego, w odniesieniu do szkód polegających na kradzieży pojazdu z miejsca innego niż miejsce zamknięte strzeżone, 2) zamontowania dodatkowego zabezpieczenia przed kradzieżą pojazdu - sposób zabezpieczenia i rodzaj urządzenia zabezpieczającego pojazd przed kradzieżą określa Ubezpieczyciel Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w granicach geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu, z tym że na terytorium państw byłego ZSRR (z wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii) z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych wymienionych w 6 pkt 3) - 5) oraz w 7 ust Na wniosek Ubezpieczającego ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku Ubezpieczający opłaca składkę w zmniejszonej wysokości. 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia z ochroną ubezpieczeniową ograniczoną do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej poza terytorium RP może nastąpić za opłatą dodatkowej składki tylko w takim zakresie, jaki przyjęto w podstawowej umowie ubezpieczenia pojazdu. 4. Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów z rejestracją zagraniczną ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) w materiałach pędnych lub smarnych, 2) których wartość nie przekracza 300 PLN lub 1% sumy ubezpieczenia, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa, 3) których wartość nie przekracza PLN lub 2% sumy ubezpieczenia, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa (dotyczy szkód w pojazdach będących przedmiotem umów leasingowych), 4) powstałe podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikające z naturalnego zużycia) lub spowodowane wstrząsami na nierównościach dróg, albo będące następstwem korozji lub wad fabrycznych, 5) powstałe w czasie ruchu w pojazdach nie zarejestrowanych, albo nie zgłoszonych do ewidencji lub nie posiadających ważnego badania technicznego potwierdzonego odpowiednim wpisem w dokumencie pojazdu, 6) powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub jego części, jeżeli: a) w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie były uruchomione wszystkie znajdujące się w pojeździe urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą określone w 7, chyba że został on utracony na skutek rozboju, b) w chwili dokonania kradzieży pojazd nie posiadał zainstalowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą określonych w 7, c) klucze (fabryczne urządzenia służące do otwarcia pojazdu) lub dokumenty pojazdu nie były należycie zabezpieczone poza pojazdem, chyba że został on utracony wskutek rozboju, d) poszkodowany nie przedłożył Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu, na których podstawie pojazd był dopuszczony do ruchu w dniu szkody oraz kompletu kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do otwarcia pojazdu w liczbie podanej we wniosku ubezpieczeniowym, wraz z kompletem urządzeń uruchamiających systemy alarmowe (piloty, immobilizery, itp.), chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju. 7) powstałe w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, w szczególności: prawa jazdy, badań lekarskich, wymaganego świadectwa kwalifikacji, 8) powstałe w okolicznościach innych niż opisane przez Ubezpieczającego podczas zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi, 9) powstałe w pojeździe oddanym do sprzedaży komisowej, 10) powstałe w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny, 11) powstałe podczas użycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych, w szczególności takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy, 12) powstałe podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, konkursów, albo użycia pojazdu jako rekwizytu, 13) powstałe podczas użycia pojazdu do nauki jazdy, 14) powstałe podczas zarobkowego wynajmowania pojazdu, 15) w dodatkowym wyposażeniu pojazdu. 2. Na wniosek Ubezpieczającego ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o szkody wymienione w ust. 1 pkt 11) - 15). 3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 11), może nastąpić tylko po opłaceniu dodatkowej składki i tylko na taki okres, jaki przyjęto w podstawowej umowie ubezpieczenia. 4. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 12) - 15), może nastąpić tylko po zawarciu umowy w zakresie rozszerzonym o ryzyko kradzieży, opłaceniu dodatkowej składki i tylko na taki okres, jaki przyjęto w podstawowej umowie ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w pojazdach pochodzących z kradzieży lub innego przestępstwa, których własności Ubezpieczający nie nabył do dnia szkody, chyba że właściciel wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania na rzecz Ubezpieczającego. 2. Jeżeli właściciel nie wyraził zgody na wypłatę odszkodowania na rzecz Ubezpieczającego, zapłacona składka podlega zwrotowi, z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 20%. OGRANICZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA Na wniosek Ubezpieczającego umowa może zostać zawarta z ograniczeniem zakresu ubezpieczenia. 3 Hestia Kontakt opłata za połączenie równa jednostce taryfikacyjnej TP SA

4 2. Ograniczenie zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, może polegać na: 1) wprowadzeniu do umowy ubezpieczenia udziału własnego w odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży pojazdu z miejsca innego, niż miejsce zamknięte lub strzeżone - w wysokości 15% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, 2) wprowadzeniu do umowy ubezpieczenia udziału własnego w odniesieniu do szkód powstałych wskutek zdarzeń, o których mowa w 6, w wysokości 15% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, 3) przyjęciu w umowie ubezpieczenia systemu rozliczania kosztów naprawy pojazdu według wariantu kosztorysowego, o którym mowa w W przypadku zastosowania ograniczenia zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczający opłaca składkę w odpowiednio zmniejszonej wysokości. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 2. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela z ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE jest zawarcie przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco). 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE uzależniony jest od zakresu terytorialnego przyjętego w umowie ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco). 14 Zakresem ubezpieczenia objęte są wypadki polegające na: 1) wystąpieniu w pojeździe szkody objętej zakresem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco), o którym mowa w 6, uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego, 2) wystąpieniu w pojeździe awarii uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego, 3) unieruchomieniu pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak również braku paliwa w zbiorniku pojazdu. 15 Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE obejmuje następujące świadczenia: 1) w razie wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w 14, w czasie podróży Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego pokrywa koszty naprawy pojazdu w miejscu wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową przez specjalistę uprawnionego do tego przez Ubezpieczyciela (z wyłączeniem kosztów paliwa i części zamiennych użytych do naprawy), 2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1), gdy dokonanie naprawy pojazdu nie jest możliwe w miejscu wystąpienia zdarzenia, Ubezpieczyciel organizuje holowanie pojazdu do najbliższego punktu obsługi lub miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego (w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową) Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następujące świadczenia: 1) w przypadku konieczności dokonania naprawy w punkcie obsługi, o którym mowa w 15 pkt 2), położonym w odległości nie mniejszej, niż 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczającego pojazdu odholowanego przez Ubezpieczyciela na skutek wystąpienia (w odległości nie mniejszej, niż 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego) zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel: a) organizuje zakwaterowanie i pokrywa koszty zakwaterowania Ubezpieczającego oraz pasażerów pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) w najbliższym hotelu średniej kategorii (dwu lub trzygwiazdkowej) na okres naprawy pojazdu, jednak nie dłuższym niż 3 doby hotelowe, b) organizuje przejazd i pokrywa (w formie dokonania zakupu i dostarczenia Ubezpieczającemu biletu kolejowego pierwszej klasy lub biletu autobusowego) koszty przejazdu Ubezpieczającego oraz pasażerów pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 2) w przypadku konieczności dokonania naprawy w punkcie obsługi, o którym mowa w 15 pkt 2), położonym w odległości nie mniejszej, niż 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczającego pojazdu odholowanego przez Ubezpieczyciela na skutek wystąpienia (w odległości nie mniejszej, niż 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego) zdarzenia, o którym mowa w 14 pkt 1), Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczającemu (w celu kontynuowania podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania (siedziby firmy)), na okres nie dłuższy niż 3 doby, samochód zastępczy klasy porównywalnej (w miarę lokalnych możliwości) z pojazdem Ubezpieczającego; w odniesieniu do samochodów osobowych Ubezpieczyciel zapewnia pojazd o pojemności silnika nie większej niż 2000 cm 3 ; zakresem ubezpieczenia nie są objęte koszty paliwa do samochodu zastępczego, ubezpieczenia, jak również jakiekolwiek inne opłaty. 2. W przypadku, gdy odległość od miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego przekracza 1000 kilometrów, przejazd, o którym mowa w pkt 1) ppkt b), może za zgodą Ubezpieczyciela odbyć się przy wykorzystaniu transportu lotniczego. 3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, udzielane są w przypadku, gdy naprawa pojazdu powoduje konieczność jego pozostawienia w punkcie obsługi na okres dłuższy niż 1 doba. 4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą zostać udzielone łącznie w odniesieniu do tego samego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 4

5 17 1. Ubezpieczyciel nie zwraca samodzielnie poniesionych kosztów przez Ubezpieczającego, bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Alarmowego, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w Zastrzeżenie wskazane w ust. 1 nie dotyczy kosztów holowania, o którym mowa w 15 pkt 2). 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie naprawy pojazdu w miejscu wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową niezbędne do kontynuowania podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego, w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiązującymi w miejscu wystąpienia zdarzenia. 4. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty: 1) wynikające z powtarzających się awarii będących następstwem nieusunięcia przez Ubezpieczającego ich przyczyny po udzieleniu świadczenia przez Ubezpieczyciela, 2) powstałe w pojeździe oddanym do sprzedaży komisowej, 3) powstałe w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, w szczególności: prawa jazdy, badań lekarskich, wymaganego świadectwa kwalifikacji, 4) powstałe w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny, 5) powstałe podczas użycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych, w szczególności takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy, 6) powstałe podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, konkursów, albo użycia pojazdu jako rekwizytu, 7) powstałe podczas użycia pojazdu do nauki jazdy, 8) powstałe podczas zarobkowego wynajmowania pojazdu, 9) które mogą być pokryte z ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco). 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpośrednio lub pośrednio związane z udzieleniem świadczeń, o których mowa w 15 i 16. KLAUZULE WSPÓLNE WYŁĄCZENIA GENERALNE Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego albo osób, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność. 2. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek: 1) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, trzęsienia ziemi, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę, 2) działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego. 3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody: 1) będące następstwem użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewożony ładunek, 2) powstałe podczas używania pojazdu przez Ubezpieczającego lub uprawnionego kierowcę jako narzędzia przestępstwa, 3) powstałe w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także powstałe w pojazdach uczestniczących w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg, 4) powstałe w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, a także gdy kierujący pojazdem bez uzasadnionej przyczyny oddalił się z miejsca wypadku. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, sporządzonego w formie pisemnej według wzoru wymaganego przez Ubezpieczyciela. 2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) nazwę i adres Ubezpieczającego, 2) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 3) zakres terytorialny ubezpieczenia, 4) sumę ubezpieczenia i sposób jej ustalenia, 5) sposób ustalania rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania, 6) okres ubezpieczenia, 7) liczbę i wielkość szkód w okresie ostatnich 5 lat, z rozbiciem na poszczególne lata. 3. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową. 4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2, albo został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, Ubezpieczający powinien na wezwanie Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupełnić lub sporządzić nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela. 5. Jeżeli na podstawie wniosku, złożonego dokumentu lub oświadczenia, Ubezpieczający uzyskał nienależną obniżkę składki, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo żądania dopłaty składki wraz z odsetkami, a w przypadku gdy szkoda już powstała - prawo do obniżenia odszkodowania o kwotę zaniżonej składki lub prawo całkowitego jego odmówienia. SUMA UBEZPIECZENIA W ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający w wysokości równej wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, określonej w miesięczniku Info - Ekspert Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe, z zastrzeżeniem postanowień Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego samochodu określonej marki zakupionego u autoryzowanego dealera, zajmującego się zawodowo sprzedażą samochodów tej marki, można zadeklarować także w wysokości równej kwocie określonej w fakturze sprzedaży tego pojazdu powiększonej o podatek VAT, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia faktury. Tak ustalona suma ubezpieczenia jest uznawana przez Ubezpieczyciela za wartość rynkową pojazdu do dnia wystąpienia szkody, jednakże przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia tego pojazdu. 3. W przypadku braku możliwości określenia rzeczywistej wartości rynkowej pojazdu w oparciu o miesięcznik, o którym 5 Hestia Kontakt opłata za połączenie równa jednostce taryfikacyjnej TP SA

6 mowa w ust. 1, Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczycielem może skorzystać z innego, wiarygodnego źródła specjalistycznego. 4. Określona w umowie suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu z uwzględnieniem podatku VAT, z zastrzeżeniem postanowień ust Jeżeli właściciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia określana jest w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o podatek VAT Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem postanowień Suma ubezpieczenia ulega każdorazowemu zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia), aż do jej całkowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia się rozwiązuje. 3. Za zgodą Ubezpieczyciela, Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia do wartości rynkowej pojazdu (wyposażenia dodatkowego) wypełniając nowy wniosek ubezpieczeniowy oraz przedstawiając pojazd do oględzin i opłacając dodatkową składkę. 4. Za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może być zawarta bez stosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia W ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE ustala się sumę ubezpieczenia, stanowiącą łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, wynosi: PLN. 3. Po spełnieniu świadczenia z zakresu HESTIA CAR ASSISTANCE łączny limit odpowiedzialności zmniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość kosztów, jakie poniósł Ubezpieczyciel, aż do jego całkowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia rozwiązuje się W przypadku, gdy Ubezpieczający samodzielnie poniósł koszty uzgodnione z Ubezpieczycielem zgodnie z 17 ust. 1, 2 udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE, o których mowa w 15 i 16, Ubezpieczyciel dokonuje ich zwrotu do równowartości kwoty, za którą sam zorganizowałby te świadczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku transportu lotniczego, Ubezpieczyciel ponosi koszty transportu do kwoty stanowiącej równowartość biletu lotniczego w klasie ekonomicznej W ubezpieczeniu wyposażenia dodatkowego sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający w wysokości równej wartości rynkowej tego wyposażenia w granicach określonych przez Ubezpieczyciela w taryfie. 2. Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego można zadeklarować także w wysokości równej kwocie określonej w fakturze sprzedaży tego wyposażenia powiększonej o podatek VAT, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia faktury. 3. Określona w umowie suma ubezpieczenia odpowiada wartości wyposażenia dodatkowego z uwzględnieniempodatku VAT, z zastrzeżeniem postanowień ust Jeżeli właściciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia określana jest w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o podatek VAT. 5. Ubezpieczyciel ustala w taryfie najwyższą dopuszczalną sumę ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego. 6. Ubezpieczający może w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia podwyższyć sumę ubezpieczenia w granicach określonych w ust. 5. SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ Składka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka. 2. Składka ubezpieczeniowa może być płatna jednorazowo lub na wniosek Ubezpieczającego rozłożona na raty. Terminy płatności rat i ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia. 3. Składka ubezpieczeniowa uwzględnia ustalony aktuarialnie spadek wartości rynkowej pojazdu w czasie trwania okresu ubezpieczenia Wysokość stawki za ubezpieczenie pojazdu w zakresie ryzyk, o których mowa w 6, zwanym dalej zakresem autocasco, ustala się w procencie sumy ubezpieczenia w zależności od wartości i rodzaju pojazdu oraz strefy regionalnej właściwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego. 2. Składkę podstawową dla zakresu autocasco oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia przez stawkę za ubezpieczenie, określoną w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Wysokość stawki za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży ustala się w procencie sumy ubezpieczenia w zależności od wartości i rodzaju pojazdu oraz strefy regionalnej właściwej dla Ubezpieczonego ze względu dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, z uwzględnieniem zasad określonych poniżej: 1) składkę podstawową za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia przez stawkę określoną w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, 2) dla pojazdów wymienionych w załączniku nr 2 do taryfy, składkę podstawową za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia pojazdu przez sumę stawki podstawowej oraz odpowiedniej stawki oznaczonej jako Kradzież II w załączniku nr 1 do taryfy. 4. Składkę należną za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży, stanowi suma składek należnych za zakres autocasco oraz ryzyko kradzieży. Składki należne za zakres autocasco oraz ryzyko kradzieży oblicza się metodą iloczynową stosując do składek podstawowych przysługujące Ubezpieczonemu zniżki i zwyżki. 5. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się: 1) zniżki składki w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco za: a) wprowadzenie do umowy ubezpieczenia udziału własnego 6

7 w odniesieniu do szkód powstałych wskutek zdarzeń, o których mowa w 6, w wysokości 15% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, b) przyjęcie w umowie ubezpieczenia systemu rozliczania kosztów naprawy pojazdu według wariantu kosztorysowego, o którym mowa w 45, c) rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) ubezpieczenie przez osobę fizyczną (współmałżonka) drugiego samochodu osobowego w STU Ergo Hestia SA, e)ubezpieczenie większej liczby pojazdów, f) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. 2) zwyżki składki w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco za: a) wiek pojazdu powyżej 5 lat ubezpieczonego w wariancie serwisowym, b) posiadanie prawa jazdy przez okres krótszy niż 3 lata lub brak prawa jazdy, c) wiek posiadacza (Ubezpieczonego) pojazdu do 25 lat, d) wykupienie konsumpcji sumy ubezpieczenia, e) szkodowy przebieg ubezpieczenia, f) uczestnictwo w rajdach, wyścigach, treningach i konkursach, g) wykorzystywanie pojazdu do nauki jazdy, h) wykorzystywanie pojazdu do transportu materiałów i ładunków niebezpiecznych. 3) zniżki składki w odniesieniu do rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży za: a) wprowadzenie do umowy ubezpieczenia udziału własnego w odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży pojazdu z miejsca innego, niż miejsce zamknięte lub strzeżone w wysokości 15% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, b) zamontowanie w pojeździe satelitarnego systemu alarmowania i lokalizacji pojazdów. 4) zniżki składki w odniesieniu zarówno do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, jak i rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży za: a) kontynuację ubezpieczenia autocasco w STU Ergo Hestia SA, b) zawarte w STU Ergo Hestia SA ubezpieczenie OC ubezpieczanego pojazdu. 5) zwyżki składki w odniesieniu zarówno do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, jak i rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży za: a) rozłożenie płatności składki na raty, b) wykorzystywanie pojazdu do jazd próbnych lub w charakterze rekwizytu, c) zarobkowy wynajem pojazdów. 6. Zniżki określonej w ust. 5 pkt 1) ppkt b) nie stosuje się do ubezpieczeń pojazdów o wieku eksploatacji powyżej 8 lat oraz pojazdów złożonych poza macierzystą wytwórnią - tzw. składaków. 7. Zniżek i zwyżek określonych w ust. 5 pkt 1) ppkt d), pkt 2) ppkt b) i c) nie stosuje się do ubezpieczeń pojazdów zarejestrowanych na przedsiębiorców lub służących do wykonywania działalności gospodarczej. 8. Zniżek i zwyżek, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się przy zawieraniu ubezpieczeń krótkoterminowych oraz przy ubezpieczeniu pojazdów zarejestrowanych za granicą. 9. W przypadku pojazdów: 1) uczestniczących w rajdach, wyścigach, treningach i konkursach, 2) wykorzystywanych do jazd próbnych lub w charakterze rekwizytu, 3) wykorzystywanych do nauki jazdy, 4) wynajmowanych zarobkowo, 5) wykorzystywanych do transportu materiałów i ładunków niebezpiecznych, przy ustalaniu należnej składki za ubezpieczenie nie uwzględnia się zniżek i zwyżek określonych w ust. 5 pkt 1 ppkt a) - f), pkt 2) ppkt a) - g), pkt 3) ppkt a) - b), pkt 4 ppkt a) - b) oraz pkt 5) ppkt b) - c). 10. W przypadku pojazdów będących przedmiotem współwłasności przy ustalaniu należnej składki za ubezpieczenie uwzględnia się tylko zniżki lub zwyżki jednego ze współwłaścicieli (współposiadaczy). 11. Zwyżki składki, o których mowa w ust. 5 pkt 2) ppkt b) i c), stosuje się także wtedy, gdy jeden ze współwłaścicieli (współposiadaczy) spełnia kryterium wieku lub okresu posiadania prawa jazdy. 12. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, okres przebiegu ubezpieczenia ustala się na podstawie uprawnień tylko jednego ze współwłaścicieli. Przebieg ubezpieczenia tego pojazdu ma wpływ na uprawnienia wszystkich współwłaścicieli. 13. Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienia do obniżki składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia, jeżeli okres przerwy w ciągłości ubezpieczenia nie przekracza 24 miesięcy. 14. Ubezpieczyciel honoruje uprawnienia z tytułu (bezszkodowego/szkodowego) przebiegu ubezpieczenia nabyte u innych Ubezpieczycieli (w tym zagranicznych), pod warunkiem ich udokumentowania stosownym zaświadczeniem od poprzednich Ubezpieczycieli Wysokość składki za wyposażenie dodatkowe ustala się w procencie sumy ubezpieczenia w zależności od jego wartości. 2. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się zwyżkę składki za rozłożenie składki na raty. 28 Jeżeli w okresie objętym umową ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości ubezpieczonego mienia, Ubezpieczający może zgłosić ten fakt Ubezpieczycielowi i za jego zgodą dokonać podwyższenia sumy ubezpieczenia (doubezpieczenia), opłacając dodatkową składkę. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie. 2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę i godzinę uzgodnioną przez strony umowy. 3. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę zawarto na inny okres Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki 7 Hestia Kontakt opłata za połączenie równa jednostce taryfikacyjnej TP SA

8 w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela będzie traktowane jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z upływem dnia wyznaczonego w umowie jako termin płatności składki lub pierwszej raty składki (o godzinie 0:00 dnia następującego po tym terminie), bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzającego stanowi zawiadomienie Ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy. 3. W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3, Ubezpieczyciel może cofnąć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia zawiadamiając o tym niezwłocznie Ubezpieczającego na piśmie. 5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty składki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 6. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub pierwszej raty składki przed początkiem okresu ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednią kwotą. 8. Za zapłatę składki lub kolejnej raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej, niż wynikającej z umowy ubezpieczenia. 9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w ubezpieczonym pojeździe o godzinie 0:00 dnia następnego po dniu, w którym wystąpiła szkoda, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-6 i Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 30 ust. 2, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego może wyrazić zgodę na wznowienie ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem przedstawienia pojazdu do oględzin i opłacenia składki lub zaległych rat składki. PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO Ubezpieczający obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub skierowane do niego w innej formie pisemnej oraz podać Ubezpieczycielowi wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i ustalenia składki. Jeżeli Ubezpieczyciel zawarł umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 2. Ubezpieczający zobowiązany jest informować Ubezpieczyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby firmy W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, o które Ubezpieczyciel zapytywał we wniosku ubezpieczeniowym, albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 2. Jeżeli Ubezpieczający działał przez pełnomocnika, to obowiązek określony w ust. 1 ciąży również na pełnomocniku i obejmuje także okoliczności znane pełnomocnikowi. 34 Jeżeli Ubezpieczający lub jego pełnomocnik podał do wiadomości Ubezpieczyciela niezgodne z prawdą informacje i okoliczności, o których mowa w 32, lub nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w 33, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, chyba że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową Ubezpieczający obowiązany jest do usunięcia szczególnych zagrożeń, których usunięcia - zasadnie z uwagi na okoliczności - mógł domagać się Ubezpieczyciel i domagał się; za szczególne zagrożenie uważa się zwłaszcza przyczynę zaistniałej szkody. 2. Jeżeli Ubezpieczający nie wykonał powyższego obowiązku w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody powstałe po wyznaczonym terminie wskutek nieusunięcia wskazanego zagrożenia, chyba że niewykonanie obowiązku nie miało wpływu na powstanie lub rozmiar szkody W razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą. 2. Ponadto do obowiązków Ubezpieczającego należy: 1) ustalić, jeżeli jest to możliwe, dane innych uczestników wypadku oraz świadków, ustalić również czy sprawca wypadku jest ubezpieczony i w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym oraz jaki ma numer polisy stwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także sporządzić pisemny protokół na okoliczność przyczyny powstania szkody, 2) niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji lub inne odpowiednie podmioty o kradzieży pojazdu, kradzieży kluczy (fabrycznych urządzeń) do pojazdu, kradzieży dokumentów pojazdu lub każdej innej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa, jak również o każdym wypadku powodującym poważną szkodę w ubezpieczonym mieniu, 3) niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody, uzyskania o niej wiadomości lub przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie, 4) umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności mających na celu ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, jak również udzielić w tym zakresie wszelkich wyjaśnień oraz przedstawić niezbędne dowody, 5) wypełnić wszelkie wymagane przez Ubezpieczyciela dokumenty, w szczególności druk zgłoszenia szkody, w którym należy opisać rzeczywisty przebieg zdarzenia i okoliczności powstania szkody, 6) stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielając mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw. 8

9 37 Niezależnie od obowiązków określonych w 36 ust. 2, w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco), do obowiązków Ubezpieczającego ponadto należy: 1) nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian oraz nie rozpoczynać naprawy pojazdu bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela Ubezpieczyciela i jego zgody - Ubezpieczyciel nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w ciągu 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie, 2) w przypadku kradzieży pojazdu - przedłożyć Ubezpieczycielowi oryginalne dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu i umożliwiające jego identyfikację (np. brief, dokument odprawy celnej, umowa sprzedaży, faktura zakupu, karta pojazdu) oraz komplet oryginalnych kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do otwarcia pojazdu w liczbie podanej we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem urządzeń uruchamiających systemy alarmowe (piloty, immobilizery, itp.), chyba że pojazd został utracony na skutek rozboju Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa nie wykonał obowiązku określonego w 36 ust. 1, odszkodowanie nie należy się. 2. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego obowiązków wymienionych w 36 ust. 2 i 37, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części W ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE, w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający obowiązany jest, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym i podać: 1) imię i nazwisko, 2) miejsce wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 3) numer i okres ważności polisy, 4) numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczającym lub wskazaną przez niego osobą, 5) krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy, 6) wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu udzielenia świadczenia Ubezpieczającemu. 2. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego (lub osobę przez niego wskazaną) wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej obowiązków wymienionych w ust. 1 Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odmowy spełnienia świadczenia W ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) w przypadku powstania szkody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się zasady niniejszych, ogólnych warunków ubezpieczenia, a ponadto Ubezpieczający obowiązany jest nie dokonywać żadnych zmian w uszkodzonym pojeździe i nie oddawać go do naprawy bez zgody Ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela (komisarza awaryjnego), poza naprawami niezbędnymi do kontynuowania bezpiecznej jazdy, których koszt nie przekracza równowartości 1000 USD. Zwrot kosztów takiej naprawy następuje w kraju na podstawie oryginalnych, imiennych rachunków, w przeliczeniu na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa NBP obowiązującego w dacie ustalenia odszkodowania. 2. Jeżeli przeprowadzona za granicą bez zgody Ubezpieczyciela naprawa pojazdu nie dotyczy zakresu niezbędnego do kontynuowania bezpiecznej jazdy, a jej koszty są wyższe od kosztów podobnej naprawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to roszczenie o odszkodowanie za tę naprawę może być nie uznane przez Ubezpieczyciela. W przypadku uznania roszczenia odszkodowanie ustalane jest i wypłacane po powrocie do kraju, według cen obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA 41 W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o otrzymaniu tegoż zawiadomienia oraz informuje, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. SPOSÓB USTALANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA I WYSOKOŚCI SZKODY 42 Ubezpieczyciel odpowiada za szkody pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym ze zdarzeniami losowymi określonymi w umowie ubezpieczenia W przypadku szkody całkowitej w pojeździe Ubezpieczyciel ustala rozmiar szkody w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody, z zastrzeżeniem postanowień i W przypadku szkody częściowej pojazdu Ubezpieczyciel ustala rozmiar szkody w kwocie odpowiadającej kosztom naprawy, wynikającej z zastosowania cen usług i części zamiennych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ustalenia odszkodowania, z zastrzeżeniem postanowień i Rozmiar szkody częściowej, o której mowa w ust. 2, obejmuje koszty naprawy zgodne z zakresem uszkodzeń opisanych w protokole oględzin pojazdu (ocenie technicznej) sporządzonym przez Ubezpieczyciela (lub na jego zlecenie) Dokonywanie naprawy pojazdu, sposób naprawy i wysokość jej kosztów wymagają każdorazowego, uprzedniego uzgodnienia z Ubezpieczycielem. 2. W zależności od systemu przyjętego w umowie ubezpieczenia ustalenie rozmiaru szkody częściowej może nastąpić w wariancie kosztorysowym lub serwisowym, z zastrzeżeniem postanowień 46 ust W razie przyjęcia w umowie ubezpieczenia wariantu kosztorysowego ustalenie rozmiaru szkody następuje na podstawie wyceny dokonanej przez Ubezpieczyciela w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex bez uwzględnienia podatku VAT, tzn. według: 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu, 2) stawki roboczogodziny ustalonej przez Ubezpieczyciela, w oparciu o średnie ceny usług na terenie działania danej jednostki organizacyjnej Ubezpieczyciela, 9 Hestia Kontakt opłata za połączenie równa jednostce taryfikacyjnej TP SA

10 3) wykazu cen części zamiennych i materiałów zawartych w opisanym powyżej systemie. 2. Wysokość cen części zamiennych (zespołów) zakwalifikowanych do wymiany ulega zmniejszeniu o wskazane w poniższej tabeli zużycie eksploatacyjne, zależne od okresu eksploatacji pojazdu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3: Okres eksploatacji pojazdu do 3 lat (włącznie) powyżej 3 do 5 lat (włącznie) powyżej 5 do 7 lat (włącznie) powyżej 7 do 9 lat (włącznie) powyżej 9 lat Zużycie eksploatacyjne wyrażone w procentach wartości części zakwalifikowanych do wymiany - 10% 15% 20% 40% 3. Jeżeli w okresie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany części, których wartość została udokumentowana oryginałami rachunków, wysokość zużycia eksploatacyjnego ustalana jest indywidualnie przy uwzględnieniu okresu ich użytkowania W przypadku przyjęcia w umowie ubezpieczenia wariantu serwisowego, ustalenie rozmiaru szkody następuje według uprzednio uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy pojazdu przez zakład dokonujący tej naprawy, w oparciu o normy czasowe oraz ceny części i materiałów producenta pojazdu (w szczególności ujęte w systemie Audatex), z zastrzeżeniem postanowień ust Na wniosek Ubezpieczającego, pomimo przyjęcia w umowie ubezpieczenia wariantu serwisowego, Ubezpieczyciel może dokonać ustalenia rozmiaru szkody w oparciu o wariant kosztorysowy, z zastrzeżeniem postanowień ust Jeżeli całkowite koszty naprawy pojazdu przekraczają wartość ustaloną według wariantu kosztorysowego, ich uwzględnienie przy ustaleniu rozmiaru szkody (w tym również wysokości podatku VAT) wymaga przedłożenia przez Ubezpieczającego kompletu oryginałów faktur dotyczących robocizny, części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych). 4. W razie udokumentowania fakturami naprawy pojazdu dokonanej bez uprzedniego uzgodnienia z Ubezpieczycielem, koszty naprawy podlegają weryfikacji do średniego poziomu cen usług naprawczych stosowanych na danym terenie, natomiast ceny części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych) maksymalnie do wartości zawartych w systemie Audatex, pomniejszonych o wysokość zużycia eksploatacyjnego, o którym mowa w 45 ust Przy wymianie całego nadwozia lub kabiny pojazdu, do ustalenia wysokości szkody przyjmuje się cenę nowego w/w zespołu lub elementu pojazdu, pomniejszoną o kwotę amortyzacji obliczaną wg stawki 10% za każdy rok, wynikającą ze stopnia zużycia pojazdu - maksymalnie 80%. 2. Każdy miesiąc stanowi 1/12 stawki rocznej, miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny. 3. Za nadwozie uważa się także kabinę kierowcy, wraz z częścią ładunkową (pasażerską) pojazdu, jak również skorupę przyczepy turystycznej. 4. Przy wymianie ogumienia i akumulatora do ustalenia wysokości szkody przyjmuje się cenę nowego elementu, pomniejszoną o stopień jego zużycia określony w protokole oględzin. 48 Rozmiar szkody w wyposażeniu dodatkowym pojazdu ustala się według cen detalicznych przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, pomniejszonych o stopień zużycia do dnia szkody, albo według wysokości kosztów naprawy; wysokość tych kosztów powinna być udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który szkodę usunął własnymi siłami. 49 Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przed ustaleniem rozmiaru szkody zgodności dokonanej naprawy z zakresem i kwalifikacją w protokole oględzin Rozmiar szkody całkowitej zmniejsza się o wartość pozostałości tj. nieuszkodzonych bądź uszkodzonych w niewielkim stopniu i przedstawiających wartość użytkową i majątkową części lub zespołów pojazdu, a także całego pojazdu w stanie uszkodzonym, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży. 2. W przypadku wyrażenia przez Ubezpieczyciela zgody na przeniesienie prawa własności pozostałości na jego rzecz, wysokości odszkodowania nie zmniejsza się. 3. Wartość pozostałości ustala się na podstawie aktualnych cen (notowań rynkowych), przy uwzględnieniu ich stopnia zużycia Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3 oraz W przypadku wprowadzenia do umowy udziału własnego wypłacane odszkodowanie pomniejszane jest o jego wartość określoną w umowie ubezpieczenia. 3. W przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o podatek VAT, odszkodowanie ustala się bez uwzględnienia podatku VAT, z zastrzeżeniem postanowień Niezależnie od odszkodowania ustalonego według zasad określonych w Ubezpieczającemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów: 1) parkowania po szkodzie do czasu dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela, 2) transport (holowanie) pojazdu z miejsca wypadku do miejsca zamieszkania (siedziby firmy) lub naprawy, jednak do kwoty nie większej, niż PLN w odniesieniu do pojazdów innych niż wymienionych w 4 pkt 7 (nie objętych ubezpieczeniem kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE ), 3) działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększaniu się szkody. 2. Łączna wysokość kosztów wymienionych w ust. 1 nie może być wyższa niż 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie. 10

11 WYPŁATA ODSZKODOWANIA (ŚWIADCZENIA) Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania (świadczenia), w tym w szczególności oryginały rachunków dotyczących kosztów objętych zakresem ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający ma obowiązek udostępnić inne dokumenty, które Ubezpieczyciel uzna za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania (świadczenia). 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczającego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz zasięgnięcia opinii specjalistów Odszkodowanie (świadczenie) wypłacane jest właścicielowi pojazdu lub osobie przez niego upoważnionej. 2. Za szkodę powstałą w pojeździe należącym do spadku odszkodowanie wypłaca się spadkobiercom. 3. Wypłata odszkodowania za utracony pojazd uzależniona jest od przeniesienia prawa własności pojazdu na rzecz Ubezpieczyciela. 4. W razie odzyskania pojazdu lub jego części Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego może przenieść prawo własności pojazdu na jego rzecz, pod warunkiem zwrotu części lub całości wypłaconego odszkodowania Jeżeli zadeklarowana przez Ubezpieczającego we wniosku ubezpieczeniowym i określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa od wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody, to odszkodowanie ustalone według zasad określonych w wypłacane jest w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do wartości rynkowej pojazdu. 2. Postanowień zawartych w ust. 1 nie stosuje się w przypadku szkód całkowitych spowodowanych kradzieżą pojazdu, szkód całkowitych, przy których nie występują pozostałości po szkodzie oraz w razie ustalenia sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 20 ust. 1 i Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego związanego z zaistnieniem szkody, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności, albo wysokości odszkodowania w terminie wskazanym w ust. 1 było niemożliwe, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 3. Jeżeli w terminach określonych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, jednakże bezsporną część odszkodowania wypłaca w terminach wskazanych w ust. 1 lub Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określonej w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 5. Wraz z wypłatą odszkodowania raty składki stają się wymagalne i Ubezpieczyciel potrąca kwotę należnych rat z kwoty odszkodowania. 57 O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez Ubezpieczyciela nie może być wyższa od poniesionej szkody. 58 Jeżeli ten sam pojazd jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w kilku zakładach ubezpieczeń na sumy ubezpieczenia, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, każdy z zakładów ubezpieczeń odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 59 Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, albo co do wysokości odszkodowania (świadczenia), może w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie - za pośrednictwem przedstawicielstwa - wniosek o ponownerozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela. REGRES UBEZPIECZENIOWY Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przysługujące Ubezpieczającemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie. 3. Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela określonych w ust W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczającego bez zgody Ubezpieczyciela praw przysługujących mu do osób trzecich z tytułu szkód, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, a jeżeli odszkodowanie już wypłacono może żądać jego zwrotu. TRYB, WARUNKI, SPOSÓB ORAZ PRZESŁANKI I TERMINY WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO LUB UBEZPIECZYCIELA Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; odstąpienie od umowy nie zwalnia 11 Hestia Kontakt opłata za połączenie równa jednostce taryfikacyjnej TP SA

12 Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% zwracanej składki. 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, zwrot składki następuje na wniosek Ubezpieczającego i po otrzymaniu oryginału polisy. W razie zbycia pojazdu wniosek o zwrot składki wymaga dodatkowo udokumentowania przeniesienia prawa własności pojazdu. 2. Jeżeli ujawniona okoliczność pociąga za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, że Ubezpieczyciel nie zawarłby umowy, gdyby o tej okoliczności wiedział, może on w ciągu miesiąca od ujawnienia rzeczonej okoliczności odstąpić od umowy. W razie odstąpienia od umowy należy się Ubezpieczycielowi tylko składka za czas trwania umowy. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło już po wypadku lub w ciągu ostatniego miesiąca przed wypadkiem, a przyczyną wypadku była wyłącznie ujawniona okoliczność, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania Każda ze stron może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania (świadczenia), albo daty doręczenia odmowy wypłaty odszkodowania (świadczenia) wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania (świadczenia); postanowienia 61 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio W razie przejścia prawa własności ubezpieczonego pojazdu na inną osobę lub jego wyrejestrowania umowa ubezpieczenia rozwiązuje się; postanowienia 61 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 2. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, jeżeli w okresie poprzedzającym wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu z danego ubezpieczenia wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania (świadczenia). 3. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od następnego dnia po rozwiązaniu umowy. 4. W przypadku ubezpieczenia nowo nabytego pojazdu, w odniesieniu do dotychczas ubezpieczonego pojazdu zbywanego nie stosuje się postanowień 61 ust W przypadku szkody całkowitej umowa ubezpieczenia w części dotyczącej tego pojazdu rozwiązuje się z dniem wypłaty odszkodowania, z tym że pobrana składka nie podlega zwrotowi W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, Ubezpieczyciel może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W takim wypadku Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania od umowy odstąpić. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po wypadku, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 2. Jeżeli Ubezpieczający zmienił adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres Ubezpieczającego wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby Ubezpieczający nie zmienił adresu Skargi i zażalenia Ubezpieczonego będącego osobą fizyczną, rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, po przesłaniu ich drogą pisemną na adres siedziby Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest niezwłocznie Ubezpieczonemu na adres wskazany w skardze lub zażaleniu. 67 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej, albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia 2. Strony umowy ubezpieczenia mogą podać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory. 69 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Piotr Maria Śliwicki Witold Janusz 12

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/11 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH HESTIA CAR ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH HESTIA CAR ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE SPIS TREŚCI: UMOWA UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

KM/OW020/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW020/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) należących do klientów indywidualnych oraz do małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodze ń AUTOCASCO wraz z warunkam i rozszerzenia o ryzyko kradzie ży (KR) i opc je dodatkowe ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych KOD: C-AC-02/11 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 3 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych KOD: C-AC-01/12 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 3 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia auto-casco przyjęte na mocy uchwały Zarządu SIGNAL IDUNA TU S.A. nr 44/Z/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r., mające zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/13 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 3 UDZIAŁ WŁASNY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Umowa ubezpieczenia. Defi nicje II. WARIANTY UBEZPIECZENIA. Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Umowa ubezpieczenia. Defi nicje II. WARIANTY UBEZPIECZENIA. Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/14 Spis treści Umowa ubezpieczenia 2 DEFINICJE 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 Wyłączenia ODPOWIEDZIALNOŚCI 3 Udział Własny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Warszawa, dnia 31.10.2014 r. DZ/ED/363/2014 Wykonawcy Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty samochodowej spółek GK PGE Numer postępowania: GKP/PGE/0071/2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII KOD: I-KNK-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej 8. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii 9

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej 8. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii 9 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Umowa ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 13) Umowa ubezpieczenia - umowa, w której Towarzystwo zobowiązuje się do spełnienia świadczenia (odszkodowania), jeżeli zajdzie szkoda określona

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

str. 1/6 MTU/MP/OW013/0711

str. 1/6 MTU/MP/OW013/0711 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, fax: 058 555 63 02 Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców KOD: CBE-HCA-02/11 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUW assistance (OWU ASS) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo