OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem lub STU Ergo Hestia SA, zawiera z osobami fizycznymi, przedsiębiorcami oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE. 2 1.Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na rzecz osoby trzeciej. 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosuje się odpowiednio do osoby, na której rzecz zawarto umowę. 3. Za osobę trzecią, o której mowa w ust. 2, uważa się również nie wskazanego w umowie ubezpieczenia kierującego uprawnionego przez Ubezpieczającego do prowadzenia pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegających od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie określonym w ust. 1 powinny być sporządzone na piśmie i w pełnym brzmieniu dołączone do umowy, pod rygorem ich nieważności. DEFINICJE 4 Pojęcia używane w dalszej części Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: 1) awaria w ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE - jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie pojazdu uniemożliwiające jazdę, z wyłączeniem konieczności uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów oraz braku środków niezbędnych do obsługi pojazdu, 2) Centrum Alarmowe - jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela, której Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 3) kradzież pojazdu - działanie wyczerpujące znamiona czynu określonego w art. 278 k.k. (kradzież), 279 k.k. (kradzież z włamaniem) i 280 k.k. (rozbój), 4) miejsce zamknięte lub strzeżone: a) wydzielony ogrodzeniem teren, pozostający pod całodobowym dozorem Ubezpieczającego lub osób zajmujących się zarobkowo ochroną mienia, b) garaż zamknięty na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub dwie kłódki wielozastawkowe, c) zamknięty garaż wyposażony w homologowany system zamykania elektrycznego. 5) naprawa pojazdu w ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE - usunięcie przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego, 6) okres eksploatacji pojazdu - okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia; jeżeli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, to okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu; tak ustalony okres eksploatacji obowiązuje przez cały dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia, 7) pojazd w ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE - wymieniony w umowie ubezpieczenia samochód osobowy, osobowo-ciężarowy lub ciężarowy o ładowności do 2,5 tony oraz przyczepa campingowa, zaopatrzony w polskie tablice rejestracyjne oraz posiadający poświadczone w dowodzie rejestracyjnym aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, 8) pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny - pojazd: a) nie dostarczony do miejsca odprawy celnej i/lub nie zgłoszony do tej odprawy, b) wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w pkt a), lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością, bądź gdy naruszono ograniczenia w obrocie. 9) pojazd osobowy - pojazd zarejestrowany jako pojazd osobowy, jak również pojazd terenowy, ciężarowo-osobowy, van oraz inny pojazd zarejestrowany jako pojazd ciężarowy, a posiadający nadwozie pojazdu osobowego, terenowego lub osobowego kombi, 10) przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, 11) pożar - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile, 12) punkt obsługi - zakład naprawczy posiadający autoryzację producenta na dokonywanie napraw pojazdu danej marki lub inny zakład uzgodniony przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem, 1 Hestia Kontakt opłata za połączenie równa jednostce taryfikacyjnej TP SA

2 13) szkoda w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) - utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, 14) szkoda całkowita - kradzież pojazdu, całkowite zniszczenie pojazdu lub takie uszkodzenie pojazdu, którego orientacyjny koszt naprawy z uwzględnieniem podatku VAT przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, 15) udział własny - kwota, o którą Ubezpieczyciel zmniejsza wypłacane łączne odszkodowanie dotyczące określonego zdarzenia, 16) wartość rynkowa pojazdu - wartość ustalona przez Ubezpieczyciela na podstawie notowań rynkowych cen pojazdów danej marki i typu z uwzględnieniem roku produkcji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego pojazdu, 17) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się, 18) wypadek - zdarzenie powodujące wystąpienie szkody w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, 19) wyposażenie dodatkowe pojazdu - sprzęt audiofoniczny i audiowizualny oraz sprzęt łączności telefonicznej i radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami, a także taksometry, bagażniki zewnętrzne, haki holownicze, spojlery i nakładki, napisy i naklejki reklamowe, jeśli nie stanowią one typowego dla danego modelu pojazdu wyposażenia zamontowanego przez producenta, a także foteliki służące do przewozu dzieci pod warunkiem, że foteliki przymocowane są pasami samochodowymi do foteli pojazdu lub zamontowane za pomocą isofix ów, 20) wyposażenie podstawowe pojazdu - sprzęt i urządzenia niezbędne do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem lub zabezpieczenia przed kradzieżą, albo służące bezpieczeństwu jazdy oraz sprzęt audiofoniczny, jeżeli stanowi on wyposażenie fabryczne dla danego modelu pojazdu, jak również instalacja gazowa lub hybrydowa. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 1. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie: 1) pojazdy samochodowe wraz z ich wyposażeniem podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów prawa o ruchu drogowym, 2) inne pojazdy lądowe napędzane silnikiem z własnego źródła energii oraz bez własnego napędu bądź własnego źródła energii, 3) trolejbusy. 2. Z ubezpieczenia wyłączone są: 1) pojazdy mechaniczne wykonane (złożone) poza wytwórnią fabryczną (tzw. SAM-y, składaki), 2) pojazdy będące własnością osób fizycznych o okresie eksploatacji ponad 10 lat (liczonym zgodnie z 4 pkt 12), chyba że następuje bezszkodowa kontynuacja umowy ubezpieczenia wcześniej zawartej w STU Ergo Hestia SA. 6 Pojazdy określone w umowie ubezpieczenia objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: 1) zderzenia się pojazdów, 2) zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 3) uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, 4) pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania, 5) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu Pojazdy określone w umowie ubezpieczenia mogą być także objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek kradzieży pojazdu lub jego części (rozszerzenie o ryzyko kradzieży), pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz zainstalowania w pojeździe wymaganych przez Ubezpieczyciela urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą i opłacenia dodatkowej składki. 2. Samochody osobowe, ciężarowe o ładowności do 2,5 tony, ciężarowo-osobowe, ciężarowo-uniwersalne, terenowe i mikrobusy mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym w ust. 1, o ile posiadają one co najmniej: 1) jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą - dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne) - przy samochodach o wartości do PLN (brutto), 2) dwa urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą - dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne, itp.) - przy samochodach o wartości powyżej PLN (brutto). 3. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,5 tony, ciągniki siodłowe i autobusy o wartości przekraczającej PLN (brutto) mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1, o ile posiadają co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne). 4. Zamontowane w pojeździe urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą muszą posiadać informacje o uzyskanym certyfikacie lub ustalonej klasie skuteczności zabezpieczenia podane w dokumentach potwierdzających wykonanie montażu lub sprawność urządzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Wymogu, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się w przypadku przedłużania lub wznawiania wcześniej zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco), o ile w dniu zawarcia wcześniejszej umowy zamontowane w pojeździe urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą spełniały wymagania stawiane przez Ubezpieczyciela, a od dnia ich montażu w pojeździe nie upłynęły 2 lata Niezależnie od warunków określonych w 7 ust. 2-3 Ubezpieczyciel może uzależnić udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk, o których mowa w 7 ust. 1, również od: 1) zamontowania dodatkowego urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą (np. systemu alarmowania i lokalizacji pojazdów), 2) wprowadzenia do umowy udziału własnego w odniesieniu do szkód, o których mowa w 7 ust. 1, w wysokości uzależnionej od liczby kradzieży pojazdów dokonanych na szkodę Ubezpieczającego w okresie 3 kolejnych lat (w rozbiciu na 2

3 poszczególne lata) poprzedzających datę zawarcia z Ubezpieczycielem bieżącej umowy ubezpieczenia, ustalonej według następujących zasad, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2: a) w przypadku 1 kradzieży pojazdu - udział własny w wysokości 10% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, b) w przypadku 2 kradzieży pojazdów - udział własny w wysokości 20% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, c) w przypadku 3 i więcej kradzieży pojazdów - udział własny ustalany indywidualnie, w zależności od oceny ryzyka. 2. W odniesieniu do samochodów osobowych o wartości przekraczającej PLN (brutto) Ubezpieczyciel, niezależnie od postanowień 7 ust. 2 i 8 ust. 1 pkt 2), może (po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka) uzależnić rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży od: 1) wprowadzenia do umowy ubezpieczenia obowiązkowego udziału własnego, w odniesieniu do szkód polegających na kradzieży pojazdu z miejsca innego niż miejsce zamknięte strzeżone, 2) zamontowania dodatkowego zabezpieczenia przed kradzieżą pojazdu - sposób zabezpieczenia i rodzaj urządzenia zabezpieczającego pojazd przed kradzieżą określa Ubezpieczyciel Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w granicach geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu, z tym że na terytorium państw byłego ZSRR (z wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii) z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych wymienionych w 6 pkt 3) - 5) oraz w 7 ust Na wniosek Ubezpieczającego ochrona ubezpieczeniowa może być ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku Ubezpieczający opłaca składkę w zmniejszonej wysokości. 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia z ochroną ubezpieczeniową ograniczoną do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej poza terytorium RP może nastąpić za opłatą dodatkowej składki tylko w takim zakresie, jaki przyjęto w podstawowej umowie ubezpieczenia pojazdu. 4. Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów z rejestracją zagraniczną ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) w materiałach pędnych lub smarnych, 2) których wartość nie przekracza 300 PLN lub 1% sumy ubezpieczenia, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa, 3) których wartość nie przekracza PLN lub 2% sumy ubezpieczenia, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa (dotyczy szkód w pojazdach będących przedmiotem umów leasingowych), 4) powstałe podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikające z naturalnego zużycia) lub spowodowane wstrząsami na nierównościach dróg, albo będące następstwem korozji lub wad fabrycznych, 5) powstałe w czasie ruchu w pojazdach nie zarejestrowanych, albo nie zgłoszonych do ewidencji lub nie posiadających ważnego badania technicznego potwierdzonego odpowiednim wpisem w dokumencie pojazdu, 6) powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub jego części, jeżeli: a) w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie były uruchomione wszystkie znajdujące się w pojeździe urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą określone w 7, chyba że został on utracony na skutek rozboju, b) w chwili dokonania kradzieży pojazd nie posiadał zainstalowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą określonych w 7, c) klucze (fabryczne urządzenia służące do otwarcia pojazdu) lub dokumenty pojazdu nie były należycie zabezpieczone poza pojazdem, chyba że został on utracony wskutek rozboju, d) poszkodowany nie przedłożył Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu, na których podstawie pojazd był dopuszczony do ruchu w dniu szkody oraz kompletu kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do otwarcia pojazdu w liczbie podanej we wniosku ubezpieczeniowym, wraz z kompletem urządzeń uruchamiających systemy alarmowe (piloty, immobilizery, itp.), chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju. 7) powstałe w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, w szczególności: prawa jazdy, badań lekarskich, wymaganego świadectwa kwalifikacji, 8) powstałe w okolicznościach innych niż opisane przez Ubezpieczającego podczas zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi, 9) powstałe w pojeździe oddanym do sprzedaży komisowej, 10) powstałe w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny, 11) powstałe podczas użycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych, w szczególności takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy, 12) powstałe podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, konkursów, albo użycia pojazdu jako rekwizytu, 13) powstałe podczas użycia pojazdu do nauki jazdy, 14) powstałe podczas zarobkowego wynajmowania pojazdu, 15) w dodatkowym wyposażeniu pojazdu. 2. Na wniosek Ubezpieczającego ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o szkody wymienione w ust. 1 pkt 11) - 15). 3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 11), może nastąpić tylko po opłaceniu dodatkowej składki i tylko na taki okres, jaki przyjęto w podstawowej umowie ubezpieczenia. 4. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 12) - 15), może nastąpić tylko po zawarciu umowy w zakresie rozszerzonym o ryzyko kradzieży, opłaceniu dodatkowej składki i tylko na taki okres, jaki przyjęto w podstawowej umowie ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w pojazdach pochodzących z kradzieży lub innego przestępstwa, których własności Ubezpieczający nie nabył do dnia szkody, chyba że właściciel wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania na rzecz Ubezpieczającego. 2. Jeżeli właściciel nie wyraził zgody na wypłatę odszkodowania na rzecz Ubezpieczającego, zapłacona składka podlega zwrotowi, z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 20%. OGRANICZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA Na wniosek Ubezpieczającego umowa może zostać zawarta z ograniczeniem zakresu ubezpieczenia. 3 Hestia Kontakt opłata za połączenie równa jednostce taryfikacyjnej TP SA

4 2. Ograniczenie zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, może polegać na: 1) wprowadzeniu do umowy ubezpieczenia udziału własnego w odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży pojazdu z miejsca innego, niż miejsce zamknięte lub strzeżone - w wysokości 15% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, 2) wprowadzeniu do umowy ubezpieczenia udziału własnego w odniesieniu do szkód powstałych wskutek zdarzeń, o których mowa w 6, w wysokości 15% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, 3) przyjęciu w umowie ubezpieczenia systemu rozliczania kosztów naprawy pojazdu według wariantu kosztorysowego, o którym mowa w W przypadku zastosowania ograniczenia zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczający opłaca składkę w odpowiednio zmniejszonej wysokości. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 2. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela z ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE jest zawarcie przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco). 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE uzależniony jest od zakresu terytorialnego przyjętego w umowie ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco). 14 Zakresem ubezpieczenia objęte są wypadki polegające na: 1) wystąpieniu w pojeździe szkody objętej zakresem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco), o którym mowa w 6, uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego, 2) wystąpieniu w pojeździe awarii uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego, 3) unieruchomieniu pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak również braku paliwa w zbiorniku pojazdu. 15 Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE obejmuje następujące świadczenia: 1) w razie wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w 14, w czasie podróży Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego pokrywa koszty naprawy pojazdu w miejscu wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową przez specjalistę uprawnionego do tego przez Ubezpieczyciela (z wyłączeniem kosztów paliwa i części zamiennych użytych do naprawy), 2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1), gdy dokonanie naprawy pojazdu nie jest możliwe w miejscu wystąpienia zdarzenia, Ubezpieczyciel organizuje holowanie pojazdu do najbliższego punktu obsługi lub miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego (w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową) Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następujące świadczenia: 1) w przypadku konieczności dokonania naprawy w punkcie obsługi, o którym mowa w 15 pkt 2), położonym w odległości nie mniejszej, niż 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczającego pojazdu odholowanego przez Ubezpieczyciela na skutek wystąpienia (w odległości nie mniejszej, niż 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego) zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel: a) organizuje zakwaterowanie i pokrywa koszty zakwaterowania Ubezpieczającego oraz pasażerów pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) w najbliższym hotelu średniej kategorii (dwu lub trzygwiazdkowej) na okres naprawy pojazdu, jednak nie dłuższym niż 3 doby hotelowe, b) organizuje przejazd i pokrywa (w formie dokonania zakupu i dostarczenia Ubezpieczającemu biletu kolejowego pierwszej klasy lub biletu autobusowego) koszty przejazdu Ubezpieczającego oraz pasażerów pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 2) w przypadku konieczności dokonania naprawy w punkcie obsługi, o którym mowa w 15 pkt 2), położonym w odległości nie mniejszej, niż 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczającego pojazdu odholowanego przez Ubezpieczyciela na skutek wystąpienia (w odległości nie mniejszej, niż 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego) zdarzenia, o którym mowa w 14 pkt 1), Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczającemu (w celu kontynuowania podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania (siedziby firmy)), na okres nie dłuższy niż 3 doby, samochód zastępczy klasy porównywalnej (w miarę lokalnych możliwości) z pojazdem Ubezpieczającego; w odniesieniu do samochodów osobowych Ubezpieczyciel zapewnia pojazd o pojemności silnika nie większej niż 2000 cm 3 ; zakresem ubezpieczenia nie są objęte koszty paliwa do samochodu zastępczego, ubezpieczenia, jak również jakiekolwiek inne opłaty. 2. W przypadku, gdy odległość od miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego przekracza 1000 kilometrów, przejazd, o którym mowa w pkt 1) ppkt b), może za zgodą Ubezpieczyciela odbyć się przy wykorzystaniu transportu lotniczego. 3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, udzielane są w przypadku, gdy naprawa pojazdu powoduje konieczność jego pozostawienia w punkcie obsługi na okres dłuższy niż 1 doba. 4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą zostać udzielone łącznie w odniesieniu do tego samego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 4

5 17 1. Ubezpieczyciel nie zwraca samodzielnie poniesionych kosztów przez Ubezpieczającego, bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Alarmowego, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w Zastrzeżenie wskazane w ust. 1 nie dotyczy kosztów holowania, o którym mowa w 15 pkt 2). 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie naprawy pojazdu w miejscu wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową niezbędne do kontynuowania podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczającego, w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiązującymi w miejscu wystąpienia zdarzenia. 4. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty: 1) wynikające z powtarzających się awarii będących następstwem nieusunięcia przez Ubezpieczającego ich przyczyny po udzieleniu świadczenia przez Ubezpieczyciela, 2) powstałe w pojeździe oddanym do sprzedaży komisowej, 3) powstałe w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, w szczególności: prawa jazdy, badań lekarskich, wymaganego świadectwa kwalifikacji, 4) powstałe w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny, 5) powstałe podczas użycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych, w szczególności takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy, 6) powstałe podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, konkursów, albo użycia pojazdu jako rekwizytu, 7) powstałe podczas użycia pojazdu do nauki jazdy, 8) powstałe podczas zarobkowego wynajmowania pojazdu, 9) które mogą być pokryte z ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco). 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpośrednio lub pośrednio związane z udzieleniem świadczeń, o których mowa w 15 i 16. KLAUZULE WSPÓLNE WYŁĄCZENIA GENERALNE Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego albo osób, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność. 2. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek: 1) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, trzęsienia ziemi, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę, 2) działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego. 3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody: 1) będące następstwem użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewożony ładunek, 2) powstałe podczas używania pojazdu przez Ubezpieczającego lub uprawnionego kierowcę jako narzędzia przestępstwa, 3) powstałe w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także powstałe w pojazdach uczestniczących w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg, 4) powstałe w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, a także gdy kierujący pojazdem bez uzasadnionej przyczyny oddalił się z miejsca wypadku. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, sporządzonego w formie pisemnej według wzoru wymaganego przez Ubezpieczyciela. 2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) nazwę i adres Ubezpieczającego, 2) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 3) zakres terytorialny ubezpieczenia, 4) sumę ubezpieczenia i sposób jej ustalenia, 5) sposób ustalania rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania, 6) okres ubezpieczenia, 7) liczbę i wielkość szkód w okresie ostatnich 5 lat, z rozbiciem na poszczególne lata. 3. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową. 4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2, albo został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, Ubezpieczający powinien na wezwanie Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupełnić lub sporządzić nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela. 5. Jeżeli na podstawie wniosku, złożonego dokumentu lub oświadczenia, Ubezpieczający uzyskał nienależną obniżkę składki, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo żądania dopłaty składki wraz z odsetkami, a w przypadku gdy szkoda już powstała - prawo do obniżenia odszkodowania o kwotę zaniżonej składki lub prawo całkowitego jego odmówienia. SUMA UBEZPIECZENIA W ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający w wysokości równej wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, określonej w miesięczniku Info - Ekspert Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe, z zastrzeżeniem postanowień Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego samochodu określonej marki zakupionego u autoryzowanego dealera, zajmującego się zawodowo sprzedażą samochodów tej marki, można zadeklarować także w wysokości równej kwocie określonej w fakturze sprzedaży tego pojazdu powiększonej o podatek VAT, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia faktury. Tak ustalona suma ubezpieczenia jest uznawana przez Ubezpieczyciela za wartość rynkową pojazdu do dnia wystąpienia szkody, jednakże przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia tego pojazdu. 3. W przypadku braku możliwości określenia rzeczywistej wartości rynkowej pojazdu w oparciu o miesięcznik, o którym 5 Hestia Kontakt opłata za połączenie równa jednostce taryfikacyjnej TP SA

6 mowa w ust. 1, Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczycielem może skorzystać z innego, wiarygodnego źródła specjalistycznego. 4. Określona w umowie suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu z uwzględnieniem podatku VAT, z zastrzeżeniem postanowień ust Jeżeli właściciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia określana jest w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o podatek VAT Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem postanowień Suma ubezpieczenia ulega każdorazowemu zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia), aż do jej całkowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia się rozwiązuje. 3. Za zgodą Ubezpieczyciela, Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia do wartości rynkowej pojazdu (wyposażenia dodatkowego) wypełniając nowy wniosek ubezpieczeniowy oraz przedstawiając pojazd do oględzin i opłacając dodatkową składkę. 4. Za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może być zawarta bez stosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia W ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE ustala się sumę ubezpieczenia, stanowiącą łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, wynosi: PLN. 3. Po spełnieniu świadczenia z zakresu HESTIA CAR ASSISTANCE łączny limit odpowiedzialności zmniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość kosztów, jakie poniósł Ubezpieczyciel, aż do jego całkowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia rozwiązuje się W przypadku, gdy Ubezpieczający samodzielnie poniósł koszty uzgodnione z Ubezpieczycielem zgodnie z 17 ust. 1, 2 udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE, o których mowa w 15 i 16, Ubezpieczyciel dokonuje ich zwrotu do równowartości kwoty, za którą sam zorganizowałby te świadczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku transportu lotniczego, Ubezpieczyciel ponosi koszty transportu do kwoty stanowiącej równowartość biletu lotniczego w klasie ekonomicznej W ubezpieczeniu wyposażenia dodatkowego sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający w wysokości równej wartości rynkowej tego wyposażenia w granicach określonych przez Ubezpieczyciela w taryfie. 2. Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego można zadeklarować także w wysokości równej kwocie określonej w fakturze sprzedaży tego wyposażenia powiększonej o podatek VAT, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia faktury. 3. Określona w umowie suma ubezpieczenia odpowiada wartości wyposażenia dodatkowego z uwzględnieniempodatku VAT, z zastrzeżeniem postanowień ust Jeżeli właściciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia określana jest w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o podatek VAT. 5. Ubezpieczyciel ustala w taryfie najwyższą dopuszczalną sumę ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego. 6. Ubezpieczający może w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia podwyższyć sumę ubezpieczenia w granicach określonych w ust. 5. SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ Składka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka. 2. Składka ubezpieczeniowa może być płatna jednorazowo lub na wniosek Ubezpieczającego rozłożona na raty. Terminy płatności rat i ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia. 3. Składka ubezpieczeniowa uwzględnia ustalony aktuarialnie spadek wartości rynkowej pojazdu w czasie trwania okresu ubezpieczenia Wysokość stawki za ubezpieczenie pojazdu w zakresie ryzyk, o których mowa w 6, zwanym dalej zakresem autocasco, ustala się w procencie sumy ubezpieczenia w zależności od wartości i rodzaju pojazdu oraz strefy regionalnej właściwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego. 2. Składkę podstawową dla zakresu autocasco oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia przez stawkę za ubezpieczenie, określoną w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Wysokość stawki za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży ustala się w procencie sumy ubezpieczenia w zależności od wartości i rodzaju pojazdu oraz strefy regionalnej właściwej dla Ubezpieczonego ze względu dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, z uwzględnieniem zasad określonych poniżej: 1) składkę podstawową za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia przez stawkę określoną w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, 2) dla pojazdów wymienionych w załączniku nr 2 do taryfy, składkę podstawową za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia pojazdu przez sumę stawki podstawowej oraz odpowiedniej stawki oznaczonej jako Kradzież II w załączniku nr 1 do taryfy. 4. Składkę należną za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży, stanowi suma składek należnych za zakres autocasco oraz ryzyko kradzieży. Składki należne za zakres autocasco oraz ryzyko kradzieży oblicza się metodą iloczynową stosując do składek podstawowych przysługujące Ubezpieczonemu zniżki i zwyżki. 5. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się: 1) zniżki składki w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco za: a) wprowadzenie do umowy ubezpieczenia udziału własnego 6

7 w odniesieniu do szkód powstałych wskutek zdarzeń, o których mowa w 6, w wysokości 15% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, b) przyjęcie w umowie ubezpieczenia systemu rozliczania kosztów naprawy pojazdu według wariantu kosztorysowego, o którym mowa w 45, c) rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) ubezpieczenie przez osobę fizyczną (współmałżonka) drugiego samochodu osobowego w STU Ergo Hestia SA, e)ubezpieczenie większej liczby pojazdów, f) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. 2) zwyżki składki w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco za: a) wiek pojazdu powyżej 5 lat ubezpieczonego w wariancie serwisowym, b) posiadanie prawa jazdy przez okres krótszy niż 3 lata lub brak prawa jazdy, c) wiek posiadacza (Ubezpieczonego) pojazdu do 25 lat, d) wykupienie konsumpcji sumy ubezpieczenia, e) szkodowy przebieg ubezpieczenia, f) uczestnictwo w rajdach, wyścigach, treningach i konkursach, g) wykorzystywanie pojazdu do nauki jazdy, h) wykorzystywanie pojazdu do transportu materiałów i ładunków niebezpiecznych. 3) zniżki składki w odniesieniu do rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży za: a) wprowadzenie do umowy ubezpieczenia udziału własnego w odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży pojazdu z miejsca innego, niż miejsce zamknięte lub strzeżone w wysokości 15% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, b) zamontowanie w pojeździe satelitarnego systemu alarmowania i lokalizacji pojazdów. 4) zniżki składki w odniesieniu zarówno do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, jak i rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży za: a) kontynuację ubezpieczenia autocasco w STU Ergo Hestia SA, b) zawarte w STU Ergo Hestia SA ubezpieczenie OC ubezpieczanego pojazdu. 5) zwyżki składki w odniesieniu zarówno do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, jak i rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży za: a) rozłożenie płatności składki na raty, b) wykorzystywanie pojazdu do jazd próbnych lub w charakterze rekwizytu, c) zarobkowy wynajem pojazdów. 6. Zniżki określonej w ust. 5 pkt 1) ppkt b) nie stosuje się do ubezpieczeń pojazdów o wieku eksploatacji powyżej 8 lat oraz pojazdów złożonych poza macierzystą wytwórnią - tzw. składaków. 7. Zniżek i zwyżek określonych w ust. 5 pkt 1) ppkt d), pkt 2) ppkt b) i c) nie stosuje się do ubezpieczeń pojazdów zarejestrowanych na przedsiębiorców lub służących do wykonywania działalności gospodarczej. 8. Zniżek i zwyżek, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się przy zawieraniu ubezpieczeń krótkoterminowych oraz przy ubezpieczeniu pojazdów zarejestrowanych za granicą. 9. W przypadku pojazdów: 1) uczestniczących w rajdach, wyścigach, treningach i konkursach, 2) wykorzystywanych do jazd próbnych lub w charakterze rekwizytu, 3) wykorzystywanych do nauki jazdy, 4) wynajmowanych zarobkowo, 5) wykorzystywanych do transportu materiałów i ładunków niebezpiecznych, przy ustalaniu należnej składki za ubezpieczenie nie uwzględnia się zniżek i zwyżek określonych w ust. 5 pkt 1 ppkt a) - f), pkt 2) ppkt a) - g), pkt 3) ppkt a) - b), pkt 4 ppkt a) - b) oraz pkt 5) ppkt b) - c). 10. W przypadku pojazdów będących przedmiotem współwłasności przy ustalaniu należnej składki za ubezpieczenie uwzględnia się tylko zniżki lub zwyżki jednego ze współwłaścicieli (współposiadaczy). 11. Zwyżki składki, o których mowa w ust. 5 pkt 2) ppkt b) i c), stosuje się także wtedy, gdy jeden ze współwłaścicieli (współposiadaczy) spełnia kryterium wieku lub okresu posiadania prawa jazdy. 12. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, okres przebiegu ubezpieczenia ustala się na podstawie uprawnień tylko jednego ze współwłaścicieli. Przebieg ubezpieczenia tego pojazdu ma wpływ na uprawnienia wszystkich współwłaścicieli. 13. Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienia do obniżki składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia, jeżeli okres przerwy w ciągłości ubezpieczenia nie przekracza 24 miesięcy. 14. Ubezpieczyciel honoruje uprawnienia z tytułu (bezszkodowego/szkodowego) przebiegu ubezpieczenia nabyte u innych Ubezpieczycieli (w tym zagranicznych), pod warunkiem ich udokumentowania stosownym zaświadczeniem od poprzednich Ubezpieczycieli Wysokość składki za wyposażenie dodatkowe ustala się w procencie sumy ubezpieczenia w zależności od jego wartości. 2. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się zwyżkę składki za rozłożenie składki na raty. 28 Jeżeli w okresie objętym umową ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości ubezpieczonego mienia, Ubezpieczający może zgłosić ten fakt Ubezpieczycielowi i za jego zgodą dokonać podwyższenia sumy ubezpieczenia (doubezpieczenia), opłacając dodatkową składkę. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie. 2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę i godzinę uzgodnioną przez strony umowy. 3. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę zawarto na inny okres Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki 7 Hestia Kontakt opłata za połączenie równa jednostce taryfikacyjnej TP SA

8 w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela będzie traktowane jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z upływem dnia wyznaczonego w umowie jako termin płatności składki lub pierwszej raty składki (o godzinie 0:00 dnia następującego po tym terminie), bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzającego stanowi zawiadomienie Ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy. 3. W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3, Ubezpieczyciel może cofnąć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia zawiadamiając o tym niezwłocznie Ubezpieczającego na piśmie. 5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty składki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 6. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub pierwszej raty składki przed początkiem okresu ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednią kwotą. 8. Za zapłatę składki lub kolejnej raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej, niż wynikającej z umowy ubezpieczenia. 9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w ubezpieczonym pojeździe o godzinie 0:00 dnia następnego po dniu, w którym wystąpiła szkoda, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-6 i Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 30 ust. 2, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego może wyrazić zgodę na wznowienie ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem przedstawienia pojazdu do oględzin i opłacenia składki lub zaległych rat składki. PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO Ubezpieczający obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub skierowane do niego w innej formie pisemnej oraz podać Ubezpieczycielowi wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i ustalenia składki. Jeżeli Ubezpieczyciel zawarł umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 2. Ubezpieczający zobowiązany jest informować Ubezpieczyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby firmy W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, o które Ubezpieczyciel zapytywał we wniosku ubezpieczeniowym, albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 2. Jeżeli Ubezpieczający działał przez pełnomocnika, to obowiązek określony w ust. 1 ciąży również na pełnomocniku i obejmuje także okoliczności znane pełnomocnikowi. 34 Jeżeli Ubezpieczający lub jego pełnomocnik podał do wiadomości Ubezpieczyciela niezgodne z prawdą informacje i okoliczności, o których mowa w 32, lub nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w 33, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, chyba że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową Ubezpieczający obowiązany jest do usunięcia szczególnych zagrożeń, których usunięcia - zasadnie z uwagi na okoliczności - mógł domagać się Ubezpieczyciel i domagał się; za szczególne zagrożenie uważa się zwłaszcza przyczynę zaistniałej szkody. 2. Jeżeli Ubezpieczający nie wykonał powyższego obowiązku w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody powstałe po wyznaczonym terminie wskutek nieusunięcia wskazanego zagrożenia, chyba że niewykonanie obowiązku nie miało wpływu na powstanie lub rozmiar szkody W razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą. 2. Ponadto do obowiązków Ubezpieczającego należy: 1) ustalić, jeżeli jest to możliwe, dane innych uczestników wypadku oraz świadków, ustalić również czy sprawca wypadku jest ubezpieczony i w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym oraz jaki ma numer polisy stwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także sporządzić pisemny protokół na okoliczność przyczyny powstania szkody, 2) niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji lub inne odpowiednie podmioty o kradzieży pojazdu, kradzieży kluczy (fabrycznych urządzeń) do pojazdu, kradzieży dokumentów pojazdu lub każdej innej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa, jak również o każdym wypadku powodującym poważną szkodę w ubezpieczonym mieniu, 3) niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody, uzyskania o niej wiadomości lub przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie, 4) umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności mających na celu ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, jak również udzielić w tym zakresie wszelkich wyjaśnień oraz przedstawić niezbędne dowody, 5) wypełnić wszelkie wymagane przez Ubezpieczyciela dokumenty, w szczególności druk zgłoszenia szkody, w którym należy opisać rzeczywisty przebieg zdarzenia i okoliczności powstania szkody, 6) stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielając mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw. 8

9 37 Niezależnie od obowiązków określonych w 36 ust. 2, w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco), do obowiązków Ubezpieczającego ponadto należy: 1) nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian oraz nie rozpoczynać naprawy pojazdu bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela Ubezpieczyciela i jego zgody - Ubezpieczyciel nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w ciągu 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie, 2) w przypadku kradzieży pojazdu - przedłożyć Ubezpieczycielowi oryginalne dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu i umożliwiające jego identyfikację (np. brief, dokument odprawy celnej, umowa sprzedaży, faktura zakupu, karta pojazdu) oraz komplet oryginalnych kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do otwarcia pojazdu w liczbie podanej we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem urządzeń uruchamiających systemy alarmowe (piloty, immobilizery, itp.), chyba że pojazd został utracony na skutek rozboju Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa nie wykonał obowiązku określonego w 36 ust. 1, odszkodowanie nie należy się. 2. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego obowiązków wymienionych w 36 ust. 2 i 37, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części W ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE, w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający obowiązany jest, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym i podać: 1) imię i nazwisko, 2) miejsce wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 3) numer i okres ważności polisy, 4) numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczającym lub wskazaną przez niego osobą, 5) krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy, 6) wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu udzielenia świadczenia Ubezpieczającemu. 2. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego (lub osobę przez niego wskazaną) wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej obowiązków wymienionych w ust. 1 Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odmowy spełnienia świadczenia W ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) w przypadku powstania szkody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się zasady niniejszych, ogólnych warunków ubezpieczenia, a ponadto Ubezpieczający obowiązany jest nie dokonywać żadnych zmian w uszkodzonym pojeździe i nie oddawać go do naprawy bez zgody Ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela (komisarza awaryjnego), poza naprawami niezbędnymi do kontynuowania bezpiecznej jazdy, których koszt nie przekracza równowartości 1000 USD. Zwrot kosztów takiej naprawy następuje w kraju na podstawie oryginalnych, imiennych rachunków, w przeliczeniu na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa NBP obowiązującego w dacie ustalenia odszkodowania. 2. Jeżeli przeprowadzona za granicą bez zgody Ubezpieczyciela naprawa pojazdu nie dotyczy zakresu niezbędnego do kontynuowania bezpiecznej jazdy, a jej koszty są wyższe od kosztów podobnej naprawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to roszczenie o odszkodowanie za tę naprawę może być nie uznane przez Ubezpieczyciela. W przypadku uznania roszczenia odszkodowanie ustalane jest i wypłacane po powrocie do kraju, według cen obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA 41 W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o otrzymaniu tegoż zawiadomienia oraz informuje, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. SPOSÓB USTALANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA I WYSOKOŚCI SZKODY 42 Ubezpieczyciel odpowiada za szkody pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym ze zdarzeniami losowymi określonymi w umowie ubezpieczenia W przypadku szkody całkowitej w pojeździe Ubezpieczyciel ustala rozmiar szkody w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody, z zastrzeżeniem postanowień i W przypadku szkody częściowej pojazdu Ubezpieczyciel ustala rozmiar szkody w kwocie odpowiadającej kosztom naprawy, wynikającej z zastosowania cen usług i części zamiennych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ustalenia odszkodowania, z zastrzeżeniem postanowień i Rozmiar szkody częściowej, o której mowa w ust. 2, obejmuje koszty naprawy zgodne z zakresem uszkodzeń opisanych w protokole oględzin pojazdu (ocenie technicznej) sporządzonym przez Ubezpieczyciela (lub na jego zlecenie) Dokonywanie naprawy pojazdu, sposób naprawy i wysokość jej kosztów wymagają każdorazowego, uprzedniego uzgodnienia z Ubezpieczycielem. 2. W zależności od systemu przyjętego w umowie ubezpieczenia ustalenie rozmiaru szkody częściowej może nastąpić w wariancie kosztorysowym lub serwisowym, z zastrzeżeniem postanowień 46 ust W razie przyjęcia w umowie ubezpieczenia wariantu kosztorysowego ustalenie rozmiaru szkody następuje na podstawie wyceny dokonanej przez Ubezpieczyciela w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex bez uwzględnienia podatku VAT, tzn. według: 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu, 2) stawki roboczogodziny ustalonej przez Ubezpieczyciela, w oparciu o średnie ceny usług na terenie działania danej jednostki organizacyjnej Ubezpieczyciela, 9 Hestia Kontakt opłata za połączenie równa jednostce taryfikacyjnej TP SA

10 3) wykazu cen części zamiennych i materiałów zawartych w opisanym powyżej systemie. 2. Wysokość cen części zamiennych (zespołów) zakwalifikowanych do wymiany ulega zmniejszeniu o wskazane w poniższej tabeli zużycie eksploatacyjne, zależne od okresu eksploatacji pojazdu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3: Okres eksploatacji pojazdu do 3 lat (włącznie) powyżej 3 do 5 lat (włącznie) powyżej 5 do 7 lat (włącznie) powyżej 7 do 9 lat (włącznie) powyżej 9 lat Zużycie eksploatacyjne wyrażone w procentach wartości części zakwalifikowanych do wymiany - 10% 15% 20% 40% 3. Jeżeli w okresie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany części, których wartość została udokumentowana oryginałami rachunków, wysokość zużycia eksploatacyjnego ustalana jest indywidualnie przy uwzględnieniu okresu ich użytkowania W przypadku przyjęcia w umowie ubezpieczenia wariantu serwisowego, ustalenie rozmiaru szkody następuje według uprzednio uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy pojazdu przez zakład dokonujący tej naprawy, w oparciu o normy czasowe oraz ceny części i materiałów producenta pojazdu (w szczególności ujęte w systemie Audatex), z zastrzeżeniem postanowień ust Na wniosek Ubezpieczającego, pomimo przyjęcia w umowie ubezpieczenia wariantu serwisowego, Ubezpieczyciel może dokonać ustalenia rozmiaru szkody w oparciu o wariant kosztorysowy, z zastrzeżeniem postanowień ust Jeżeli całkowite koszty naprawy pojazdu przekraczają wartość ustaloną według wariantu kosztorysowego, ich uwzględnienie przy ustaleniu rozmiaru szkody (w tym również wysokości podatku VAT) wymaga przedłożenia przez Ubezpieczającego kompletu oryginałów faktur dotyczących robocizny, części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych). 4. W razie udokumentowania fakturami naprawy pojazdu dokonanej bez uprzedniego uzgodnienia z Ubezpieczycielem, koszty naprawy podlegają weryfikacji do średniego poziomu cen usług naprawczych stosowanych na danym terenie, natomiast ceny części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych) maksymalnie do wartości zawartych w systemie Audatex, pomniejszonych o wysokość zużycia eksploatacyjnego, o którym mowa w 45 ust Przy wymianie całego nadwozia lub kabiny pojazdu, do ustalenia wysokości szkody przyjmuje się cenę nowego w/w zespołu lub elementu pojazdu, pomniejszoną o kwotę amortyzacji obliczaną wg stawki 10% za każdy rok, wynikającą ze stopnia zużycia pojazdu - maksymalnie 80%. 2. Każdy miesiąc stanowi 1/12 stawki rocznej, miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny. 3. Za nadwozie uważa się także kabinę kierowcy, wraz z częścią ładunkową (pasażerską) pojazdu, jak również skorupę przyczepy turystycznej. 4. Przy wymianie ogumienia i akumulatora do ustalenia wysokości szkody przyjmuje się cenę nowego elementu, pomniejszoną o stopień jego zużycia określony w protokole oględzin. 48 Rozmiar szkody w wyposażeniu dodatkowym pojazdu ustala się według cen detalicznych przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, pomniejszonych o stopień zużycia do dnia szkody, albo według wysokości kosztów naprawy; wysokość tych kosztów powinna być udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który szkodę usunął własnymi siłami. 49 Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przed ustaleniem rozmiaru szkody zgodności dokonanej naprawy z zakresem i kwalifikacją w protokole oględzin Rozmiar szkody całkowitej zmniejsza się o wartość pozostałości tj. nieuszkodzonych bądź uszkodzonych w niewielkim stopniu i przedstawiających wartość użytkową i majątkową części lub zespołów pojazdu, a także całego pojazdu w stanie uszkodzonym, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży. 2. W przypadku wyrażenia przez Ubezpieczyciela zgody na przeniesienie prawa własności pozostałości na jego rzecz, wysokości odszkodowania nie zmniejsza się. 3. Wartość pozostałości ustala się na podstawie aktualnych cen (notowań rynkowych), przy uwzględnieniu ich stopnia zużycia Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3 oraz W przypadku wprowadzenia do umowy udziału własnego wypłacane odszkodowanie pomniejszane jest o jego wartość określoną w umowie ubezpieczenia. 3. W przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o podatek VAT, odszkodowanie ustala się bez uwzględnienia podatku VAT, z zastrzeżeniem postanowień Niezależnie od odszkodowania ustalonego według zasad określonych w Ubezpieczającemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów: 1) parkowania po szkodzie do czasu dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela, 2) transport (holowanie) pojazdu z miejsca wypadku do miejsca zamieszkania (siedziby firmy) lub naprawy, jednak do kwoty nie większej, niż PLN w odniesieniu do pojazdów innych niż wymienionych w 4 pkt 7 (nie objętych ubezpieczeniem kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE ), 3) działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększaniu się szkody. 2. Łączna wysokość kosztów wymienionych w ust. 1 nie może być wyższa niż 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie. 10

11 WYPŁATA ODSZKODOWANIA (ŚWIADCZENIA) Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania (świadczenia), w tym w szczególności oryginały rachunków dotyczących kosztów objętych zakresem ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający ma obowiązek udostępnić inne dokumenty, które Ubezpieczyciel uzna za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania (świadczenia). 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczającego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz zasięgnięcia opinii specjalistów Odszkodowanie (świadczenie) wypłacane jest właścicielowi pojazdu lub osobie przez niego upoważnionej. 2. Za szkodę powstałą w pojeździe należącym do spadku odszkodowanie wypłaca się spadkobiercom. 3. Wypłata odszkodowania za utracony pojazd uzależniona jest od przeniesienia prawa własności pojazdu na rzecz Ubezpieczyciela. 4. W razie odzyskania pojazdu lub jego części Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego może przenieść prawo własności pojazdu na jego rzecz, pod warunkiem zwrotu części lub całości wypłaconego odszkodowania Jeżeli zadeklarowana przez Ubezpieczającego we wniosku ubezpieczeniowym i określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa od wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody, to odszkodowanie ustalone według zasad określonych w wypłacane jest w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do wartości rynkowej pojazdu. 2. Postanowień zawartych w ust. 1 nie stosuje się w przypadku szkód całkowitych spowodowanych kradzieżą pojazdu, szkód całkowitych, przy których nie występują pozostałości po szkodzie oraz w razie ustalenia sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 20 ust. 1 i Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego związanego z zaistnieniem szkody, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności, albo wysokości odszkodowania w terminie wskazanym w ust. 1 było niemożliwe, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 3. Jeżeli w terminach określonych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, jednakże bezsporną część odszkodowania wypłaca w terminach wskazanych w ust. 1 lub Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określonej w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 5. Wraz z wypłatą odszkodowania raty składki stają się wymagalne i Ubezpieczyciel potrąca kwotę należnych rat z kwoty odszkodowania. 57 O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez Ubezpieczyciela nie może być wyższa od poniesionej szkody. 58 Jeżeli ten sam pojazd jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w kilku zakładach ubezpieczeń na sumy ubezpieczenia, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, każdy z zakładów ubezpieczeń odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 59 Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, albo co do wysokości odszkodowania (świadczenia), może w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie - za pośrednictwem przedstawicielstwa - wniosek o ponownerozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela. REGRES UBEZPIECZENIOWY Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przysługujące Ubezpieczającemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie. 3. Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela określonych w ust W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczającego bez zgody Ubezpieczyciela praw przysługujących mu do osób trzecich z tytułu szkód, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, a jeżeli odszkodowanie już wypłacono może żądać jego zwrotu. TRYB, WARUNKI, SPOSÓB ORAZ PRZESŁANKI I TERMINY WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO LUB UBEZPIECZYCIELA Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; odstąpienie od umowy nie zwalnia 11 Hestia Kontakt opłata za połączenie równa jednostce taryfikacyjnej TP SA

12 Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% zwracanej składki. 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, zwrot składki następuje na wniosek Ubezpieczającego i po otrzymaniu oryginału polisy. W razie zbycia pojazdu wniosek o zwrot składki wymaga dodatkowo udokumentowania przeniesienia prawa własności pojazdu. 2. Jeżeli ujawniona okoliczność pociąga za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, że Ubezpieczyciel nie zawarłby umowy, gdyby o tej okoliczności wiedział, może on w ciągu miesiąca od ujawnienia rzeczonej okoliczności odstąpić od umowy. W razie odstąpienia od umowy należy się Ubezpieczycielowi tylko składka za czas trwania umowy. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło już po wypadku lub w ciągu ostatniego miesiąca przed wypadkiem, a przyczyną wypadku była wyłącznie ujawniona okoliczność, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania Każda ze stron może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania (świadczenia), albo daty doręczenia odmowy wypłaty odszkodowania (świadczenia) wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania (świadczenia); postanowienia 61 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio W razie przejścia prawa własności ubezpieczonego pojazdu na inną osobę lub jego wyrejestrowania umowa ubezpieczenia rozwiązuje się; postanowienia 61 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 2. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, jeżeli w okresie poprzedzającym wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu z danego ubezpieczenia wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania (świadczenia). 3. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od następnego dnia po rozwiązaniu umowy. 4. W przypadku ubezpieczenia nowo nabytego pojazdu, w odniesieniu do dotychczas ubezpieczonego pojazdu zbywanego nie stosuje się postanowień 61 ust W przypadku szkody całkowitej umowa ubezpieczenia w części dotyczącej tego pojazdu rozwiązuje się z dniem wypłaty odszkodowania, z tym że pobrana składka nie podlega zwrotowi W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, Ubezpieczyciel może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W takim wypadku Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania od umowy odstąpić. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po wypadku, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 2. Jeżeli Ubezpieczający zmienił adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres Ubezpieczającego wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby Ubezpieczający nie zmienił adresu Skargi i zażalenia Ubezpieczonego będącego osobą fizyczną, rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, po przesłaniu ich drogą pisemną na adres siedziby Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest niezwłocznie Ubezpieczonemu na adres wskazany w skardze lub zażaleniu. 67 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i kodeksu cywilnego Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej, albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia 2. Strony umowy ubezpieczenia mogą podać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory. 69 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Piotr Maria Śliwicki Witold Janusz 12

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) oraz Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klienta Korporacyjnego SPIS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2012 ROKU zatwierdzone uchwałą nr 03/07/2012 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 24 kwietnia 2012 roku 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu

dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu Pakiet dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twoje prawa i obowiązki przy sprzedaży lub kupnie samochodu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu Szanowny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców KOD: CBE-HCA-02/11 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia Auto 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela 5 Likwidacja szkody i wypłata

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC kod: I-AP-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/120/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo