SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka POZNAŃ ul. Norwida 14, telefon: faks REGON: , NIP: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej ,00 euro WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: ZNAK SPRAWY: ZP-7/2013 Poznań, listopad 2013 r. 1

2 Rozdział I Informacje ogólne Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka POZNAŃ ul. Norwida 14 telefon: faks , zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej PZP na realizację przedmiotu zamówienia Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu z napędem 4x2, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz z zintegrowanym wyposażeniem wg. PN-EN M /16-1 (CPV : Wozy strażackie) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników. 2. Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe samochodu, wymagane przez Zamawiającego, zostały określone w załączniku nr Oferowany pojazd winien spełniać następujące wymagania: a. odpowiadać parametrom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ). Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych. b. być fabrycznie nowe i opatrzone rokiem produkcji c. wykonawca musi dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert w postępowaniu na oferowany samochód kopię aktualnego na dzień otwarcia ofert świadectwa dopuszczenia do użytkowania oferowanego samochodu, wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U nr 143 poz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniającego wyżej podane rozporządzenie (Dz. U. 2010, nr 85 poz. 553). 4. Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2

3 5. Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Rozdział III Termin wykonania zamówienia. Zamawiający określa ostateczny termin wykonania zamówienia na dzień 20 grudnia 2013 r. Zamawiający dopuszcza wcześniejszy termin realizacji zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy Zamawiający oświadczy wykonawcy o gotowości wcześniejszego odbioru przedmiotu zamówienia.. Rozdział IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie tego warunku, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie tego warunku d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, w zakresie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: - co najmniej ,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale V SIWZ, na zasadzie spełnia nie spełnia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2 lit. b) ustawy PZP, to jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiają- 3

4 cego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie więcej niż jednego wykonawcę, warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy spełniają łącznie, natomiast warunki nie podlegania wykluczeniu musi spełnić każdy z wykonawców odrębnie. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę (konsorcjum), wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik wykonawców musi posiadać pełnomocnictwo wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Rozdział V Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: a) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP zgodnie z załącznikiem nr 1 A do SIWZ, b) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy rozdział IV ust. 1d SIWZ, czyli warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga załączenia do oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadkach, gdy dokument wskazany w pkt. 1 lit. b), zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 4

5 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów od wykonawców : a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 B do SIWZ.. b) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, e) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;. f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5

6 h) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 3. Wykonawcy zagraniczni: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 lit. c) niniejszej specyfikacji, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d) i e) niniejszej specyfikacji, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit. g) niniejszej specyfikacji, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 2 lit. f i h) niniejszej specyfikacji, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy PZP, e) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 3 lit. a - d zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, 6

7 f) Dokumenty, należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem prze Wykonawcę, wraz z tłumaczeniem na język polski. g) Dokument, o którym mowa w pkt.4 lit. a), c) i d) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, h) Dokument, o którym mowa w ust. 4 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy PZP dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej: - z pkt. 2 lit a - h dla każdego podmiotu z osobna, - pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie (dotyczy dokumentów z pkt.1 lit. a) i b). Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie, zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Rozdział V. 1 Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2. Wypełniony opis przedmiotu zamówienia w tabeli zatytułowanej Minimalne wymagania dla załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) aktualnego na dzień wyznaczony na składanie ofert świadectwa dopuszczenia na oferowany pojazd, wydanego na podstawie rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007, Nr 143, poz ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw 7

8 Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego wyżej podane rozporządzenie (Dz. U. 2010, Nr 85, poz. 553). 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy w razie takiej konieczności tzn., gdy ofertę podpisuje inna osoba niż figuruje w rejestrze lub innym dokumencie lub przy ofertach wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokument winien być dostarczony w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Rozdział VI Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w pełnym zakresie jest Andrzej Jankowski Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Poznaniu tel w godzinach od 9 00 do Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie pisemnej lub faksem. W przypadku przekazywania dokumentów faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, jej otrzymanie zostało potwierdzone przez odbiorcę i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (oryginał). Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej do porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej. Rozdział VII Wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.800,00 PLN (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych) - wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, 8

9 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 3. Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy wykonawca: - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Z a- mawiającego: konto Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka; Nr BZ WBK S.A W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiając e- go przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: dotyczy przetargu numer sprawy ZP- 7 na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 7. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w pkt. 2, jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej W o- jewództwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka z oznaczeniem, iż dotyczy przetargu - numer sprawy ZP-7 na dostawę średniego samochodu ratowniczogaśniczego złożony w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Norwida 14, POZNAŃ, przed upływem terminu wyznaczonego na dzień składania ofert. 9

10 8. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt 7, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, powinna być dołączona do oferty. 9. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, o których mowa wyżej w pkt. 2. Rozdział VIII Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty 1. Ofertę stanowić będzie formularz ofertowy wraz załącznikami tj. dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w Rozdziale V i V.1 SIWZ. 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Dokumenty składane w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą Za zgodność z oryginałem i poświadczone podpisem osoby uprawnionej. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej wiarygodności, a Z a- mawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 4. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę ( osoby ) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w formie oryginału. 5. W ofercie składanej wspólnie powinien podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 8. Stwierdzenie podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji istotnych dla prowadzenia postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 9. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyników postępowania. 10. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim. 10

11 11. Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników. 12. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane innym podmiotom muszą być oznaczone klauzulą: Nie udostępniać informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. 13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie lub zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem Wycofanie lub Zmiana. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 14. Zapisane strony oferty wraz załącznikami winy być kolejno ponumerowane, a także zaparafowane przez podpisującego ofertę. 15. Numeracja stron winna być zgodna ze spisem, o którym mowa w pkt Całość oferty winna być spięta w sposób uniemożliwiający przypadkowe wypadnięcie kartki czy zmianę kolejności stron. 17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opatrzonej adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób: Nazwa i adres Wykonawcy Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka ul. Norwida POZNAŃ Dostawa 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X2 Oferta - Nie otwierać przed r. godz. 10:15 Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego sekretariat I piętro, w terminie do dnia 26 listopada 2013 r., do godziny 10: Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania i zarejestrowania oferty w sekretariacie Zamawiającego. 11

12 3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 4. Otwarcie jest jawne i nastąpi w dniu r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna Rozdział XI Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena ofertowa winna być obliczona przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT, naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i stanowić będzie wartość umowy. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w złotych polskich. Rozdział XII Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Najniższa cena 100% Opis sposobu oceny ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania zamówienia określonej w Rozdziale II pkt. 1 SIWZ za kryterium cena: 100. Wzór obliczenia punktów dla zamówienia określonego w Rozdziale II pkt. 1 SIWZ: A C = x 100 pkt B gdzie: A oznacza najniższą oferowaną cenę brutto zamówienia określonego w Rozdziale II pkt. 1 SIWZ. B oznacza cenę brutto badanej oferty za zamówienie określone w Rozdziale II pkt. 1 SIWZ Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów ustal o- nych według powyższego wzoru. 12

13 1. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyska największą ilość punktów. Rozdział XIII Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację, b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, których ofert zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.. Rozdział XIV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie przez wykonawcę którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i z którym Zamawiający zawarł umowę. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 13

14 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na opr o- centowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Rozdział XV Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 1. Z wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, Wykonawcą zostanie podpisana umowa, zgodna z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wysokość kar umownych została określona w postanowieniach umownych. Rozdział XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Zasady stosowania środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu VI ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiając e- go, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. 14

15 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu na wniesienie odwołania. 7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP. Rozdział XVII Załączniki 1. Załącznik Nr 1A wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 2. Załącznik Nr 1B wzór oświadczenia z art. 24 ustawy PZP. 3. Załącznik Nr 1C Oświadczenie w kwestii grupy kapitałowej 4. Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy. 5. Załączniki Nr 3 - Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4 x Załącznik Nr 4: Wzór umowy. Zatwierdził: 15

16 Załącznik nr 1A do SIWZ... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa średniego samochodu ratowniczogaśniczego : a) dostawa 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz z zintegrowanym wyposażeniem wg. PN-EN M /16-1 (CPV : Wozy strażackie) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników.(*) Ja (imię i nazwisko)... Zamieszkały (adres)... reprezentując firmę (nazwa firmy)... jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... miejscowość, data (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 16

17 Załącznik nr 1B do SIWZ... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) OŚWIADCZENIE OSÓB PRAWNYCH lub OSÓB FIZYCZNYCH * (w tym będących przedsiębiorcami) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa średniego samochodu ratowniczogaśniczego : a) dostawa 1 szt. średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu z napędem 4x2, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz z zintegrowanym wyposażeniem wg. PN-EN M /16-1 (CPV : Wozy strażackie) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników.(*) Ja (imię i nazwisko)... reprezentując firmę (nazwa firmy)... adres firmy. jako: wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym nr... z dnia..... * wpisany w rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej (dot. osób fizycznych w tym będących przedsiębiorcami) nr.. z dnia..* upoważniony na piśmie pełnomocnictwem z dnia.. * w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.).... (miejscowość, data) * - niepotrzebne skreślić... (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 17

18 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ WYKONAWCA: Nazwa Wykonawcy... Siedziba Wykonawcy... Nr tel. / faksu... ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka POZNAŃ ul. Norwida 14, telefon: faks W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr.... z dnia roku. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych, z funkcją ograniczania stref skażeń wraz z zintegrowanym wyposażeniem wg. PN-EN M /16-1 (CPV : Wozy strażackie) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy dla Użytkowników. 2. Oferta obejmuje dostawę jednego samochodu (należy podać markę i typ proponowanego podwozia, oznaczenie pożarnicze) szczegółowe parametry techniczne, z uwzględnieniem minimalnych wymagań techniczno-użytkowych zostały zamieszczone zgodnie z wymaganiami SIWZ w załączniku Nr 3 do SIWZ. 3.Cena netto jednego samochodu wynosi:...pln słownie złotych:... Cena brutto jednego samochodu wynosi:...pln słownie złotych:... Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi:...pln słownie złotych:... Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:...pln słownie złotych:... 18

19 4. Oświadczamy, że cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Warunki płatności... dni ( należy podać w dniach termin płatności faktury, nie krótszy niż 30 dni ). 6. Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia do dnia... ( należy podać oferowany termin dostawy, nie później niż 20 grudnia 2013 r.). 7. Oświadczamy że w przypadku podpisania umowy udzielimy... (podać liczbę nie mniej niż 24 ) miesięcy gwarancji na samochody i (podać liczbę nie mniej niż 12 ) miesięcy gwarancji na wyposażenie. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 9. Zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego. 10. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Informujemy o wniesieniu wadium w wysokości 7.800,00 PLN w następującej formie.. ( należy podać formę wniesienia wadium ), na dowód czego załączamy (należy podać rodzaj dokumentu ). 12. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od terminu składania ofert. 13. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczeniu z art.24 ust. 1 i 2ustawy Prawo zamówień publicznych. 14. Zapewniamy serwis gwarancyjny podwozia i zabudowy pożarniczej realizowany na terenie województwa wielkopolskiego. 15. Oświadczamy, że zapewnimy serwis pogwarancyjny przez okres (podać nie mniej niż 15 lat) od daty dostawy pojazdów. 16. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć część.... (jeżeli występuje to podać jaką) zamówienia podwykonawcom. Miejscowość, data Podpis i pieczątka Wykonawcy *) niepotrzebne skreślić 19

20 Załącznik Nr 3 Sprawa Nr ZP 7/2013 Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 2, GBA 2,5/16 Wypełnia Wykonawca L. p. Wyszczególnienie opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne 1 Podwozie z kabiną Podwozie z kabiną: 1.1. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 198 poz ze zmianami), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz z późniejszymi zmianami) - norm PN-EN i PN-EN , Pojazd musi posiadać w dniu składania ofert ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz z późniejszymi zmianami). Należy załączyć do oferty kserokopię aktualnego świadectwa dopuszczenia na oferowany pojazd. Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do 20

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo