OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów zawartych pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działającą w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce wchodzącą w skład grupy AXA Assistance, zwaną dalej Ubezpieczycielem a Ubezpieczającymi. 2 TABELA ŚWIADCZEŃ świadczeń przysługujących, w zależności od wariantu, w związku z zaistnieniem Zdarzeń, limity kwotowe i ilościowe dla poszczególnych świadczeń oraz zakres określone zostały w poniższych tabelach: a) Tabela limitów i świadczeń Assistance Truck wariant Podstawowy: Suma 1500 EUR w ramach jednego Zdarzenia Usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia Holowanie Pojazdu Parkowanie Pojazdu na parkingu strzeżonym Zakwaterowanie w hotelu Transport do Siedziby ubezpieczonego Max 3 dni do wysokości 200 EUR łącznie Nie więcej niż 10 dni maksymalnie do wysokości 100 EUR dziennie Dozór ładunku Maks. 24 h Pomoc w przeładunku towaru Organizacja zastępczego środka transportu b) Tabela limitów i świadczeń Assistance Truck wariant Super: Suma 3000 EUR w ramach jednego Zdarzenia Usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia Holowanie Pojazdu Zakwaterowanie w hotelu Transport do Siedziby ubezpieczonego Dozór ładunku Pomoc w przeładunku towaru Organizacja zastępczego środka transportu Parkowanie Pojazdu na parkingu strzeżonym Transport zwłok Telefoniczna pomoc tłumacza Tłumaczenie formularzy Pokrycie kosztów dowozu brakujących dokumentów Inne zdarzenie, Inne zdarzenie Inne zdarzenie, Inne zdarzenie Nieszczęśliwy wypadek, Nieszczęśliwy wypadek Wniosek Ubezpieczonego z wyłączeniem Polski z wyłączeniem Polski z wyłączeniem Polski Nie więcej niż 10 dni hotel maksymalnie do wysokości 100 EUR dziennie Maks. 24 h Max 3 dni do wysokości 200 EUR łącznie Koszt przesyłki / max 2/rok Assistance prawny (Infolinia prawna ) Naruszenie uzasadnionych interesów prawnych Ubezpieczonego Maksymalnie 5 zapytań w roku oznacza iż świadczenie realizowane jest do wysokości kosztów ponoszonych przez Centrum Pomocy Infolinia drogowa Nawigator w Podróży Assistance prawny (Infolinia prawna ) Wniosek Ubezpieczonego Wniosek Ubezpieczonego Naruszenie uzasadnionych interesów prawnych Ubezpieczonego Maksymalnie 10 zapytań w roku Asysta prawna Naruszenie uzasadnionych interesów prawnych Ubezpieczonego 4700 EUR oznacza iż świadczenie realizowane jest do wysokości kosztów ponoszonych przez Centrum Pomocy Marka AXA Assistance należy do Grupy AXA Assistance, którą w Polsce reprezentują: Inter Partner Assistance Polska S.A. - spółka z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , której kapitał zakładowy wynosi zł i jest wpłacony w całości. Inter Partner Assistance S.A. - spółka z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP

2 DEFINICJE 3 Przez użyte w niniejszych OWU pojęcia należy rozumieć: 1) Awaria wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie Pojazdu spowodowane przyczyną wewnętrzną o charakterze zdarzenia losowego, powodujące Unieruchomienie pojazdu, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w danym kraju miejsca awarii, a w tym także: rozładowanie akumulatora, złamanie kluczyka służącego do uruchomienia Pojazdu, przebicie opony. Pojęcie Awaria nie obejmuje zdarzeń opisanych w definicji Wypadku, Innego zdarzenia, 2) Centrum Pomocy jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela, zajmująca się realizacją świadczeń określonych w niniejszych OWU, do której Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić, 3) Akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu Pojazdu przez osoby trzecie (osoby nie będące stronami Umowy Ubezpieczenia lub uprawnionymi z tytułu Umowy Ubezpieczenia) powodujące Unieruchomienie Pojazdu, 4) Inne zdarzenie - Inne niż lub Awaria zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i gwałtowne, niezależne od woli kierującego Pojazdem, w wyniku którego doszło do Unieruchomienia Pojazdu, ale które nie spowodowało konieczności dokonania naprawy blacharskiej - w tym: a) brak paliwa, b) pomyłkowe zatankowanie niewłaściwego paliwa, 5) działanie sprawcy o znamionach określonych w Kodeksie Karnym, które doprowadziło do zaboru ubezpieczonego Pojazdu lub jego integralnej części. Warunkiem realizacji świadczeń jest udokumentowanie kradzieży dostarczeniem przez Ubezpieczonego do Centrum Pomocy w oryginale lub kopii protokołu potwierdzającego przyjęcie przez policję zgłoszenia danej kradzieży Pojazdu, 6) Opinia prawna udzielenie pisemnej informacji dotyczącej zastosowania obowiązujących norm prawa polskiego w przedstawionym przez Ubezpieczonego stanie faktycznym; opinia prawna obejmuje także weryfikację przedstawionych przez Ubezpieczonego dokumentów w zakresie ich poprawności oraz wskazania zagrożeń dla Ubezpieczonego, 7) Pilot - osoba skierowana przez Centrum Pomocy na miejsce zdarzenia, 8) Pojazd pojazd ciężarowy, pojazd dostawczy, ciągnik siodłowy, naczepa, przyczepa, autokar (autobus turystyczny konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu powyżej 9 osób razem z kierowcą), które zostały objęte niniejszym ubezpieczeniem na wniosek Ubezpieczającego, o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 ton jednak nie większej niż 44 ton, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne, 9) Siedziba Ubezpieczonego miejsce wskazane w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu, jako adres przedsiębiorstwa lub miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, 10) Stacja obsługi mający swoją siedzibę w granicach geograficznych wskazanych w 5 ust. 2 punkt obsługi i naprawy Pojazdów danej marki lub inny punk naprawy Pojazdów zdolny do wykonania naprawy Pojazdu, 11) Spór sytuacja konfliktu interesu prawnego Ubezpieczonego oraz interesu osoby trzeciej, w której Ubezpieczony jest zmuszony przystąpić do wyegzekwowania lub ochrony swojego prawa z własnej inicjatywy lub gdy osoba trzecia występuje przeciw Ubezpieczonemu; niniejsze OWU określa kategorie Sporów objętych ochroną ubezpieczeniową, będących m. 12) Nieszczęśliwy wypadek - Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w związku z: a) ruchem Pojazdu, b) przebywaniem w Pojeździe podczas zatrzymania lub postoju na trasie jazdy, c) wsiadaniem do i wysiadaniem z Pojazdu, d) naprawą Pojazdu na trasie podróży, e) załadunkiem i rozładunkiem Pojazdu, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wymagającego udzielenia pomocy medycznej i zmuszającego go do przerwania podróży, bądź zmarł, 13) Ubezpieczony kierowca i zmiennik kierowcy (jeżeli występuje) ubezpieczonego Pojazdu, 14) Konsultacja prawna udzielenie informacji o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, dotychczasowym orzecznictwie oraz stanowisku doktryny w zakresie zgłoszonego przez Ubezpieczonego problemu prawnego; konsultacja prawna nie obejmuje analizy dokumentów. 15) Szkoda całkowita - Uszkodzenie Pojazdu na skutek Wypadku w stopniu powodującym, iż koszt naprawy Pojazdu określony przez uprawnionego rzeczoznawcę przekracza 70% wartości Pojazdu w dniu zaistnienia zdarzenia będącego przyczyną tego uszkodzenia, albo wskutek której według uprawnionego rzeczoznawcy Pojazd ten nie nadaje się do naprawy. 16) Usługodawca podmiot posiadający odpowiednie kompetencje i uprawnienia umożliwiające świadczenie na rzecz Ubezpieczonego specjalistycznych usług doradczych w związku z wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego, np. adwokat, radca prawny, biegły, rzeczoznawca, tłumacz. 17) Unieruchomienie Pojazdu stan Pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub dalsze jego użytkowanie, który powstał na skutek Zdarzenia, 18) Usprawnienie Pojazdu usunięcie na trasie podróży przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie podróży, 19) - nagłe, nieprzewidywalne i gwałtowne, niezależne od woli Uprawnionego, polegające na: a) kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego lub zwierząt, b) kolizji z przedmiotami lub przeszkodą (w tym nierównościami jezdni) bez udziału innych uczestników ruchu drogowego, c) wywróceniu się Pojazdu, wpadnięciu Pojazdu do rowu, spadku Pojazdu ze skarpy, d) zatonięciu Pojazdu z wyłączeniem Powodzi, e) pożarze lub wybuchu wynikających z działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz Pojazdu, f) działaniu huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, osuwania, zapadania się ziemi lub innych sił przyrody, g) włamaniu lub próbie włamania się do Pojazdu przez osoby trzecie, h) dokonaniu kradzieży części Pojazdu lub Aktu wandalizmu, powodujące Unieruchomienie Pojazdu (w tym Szkodę całkowitą), Pojęcie nie obejmuje zdarzeń opisanych w definicji Innego zdarzenia, Awarii, 20) - związane z podróżą Pojazdem, uprawniające do skorzystania z pomocy Centrum Pomocy w odniesieniu do danego świadczenia - zgodnie z tabelą zakresu ochrony lub zgodnie z opisem świadczenia, 21) Europejska część Rosji następujące jednostki podziału administracyjnego terytorium Federacji Rosyjskiej: Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni (bez Niemieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komii), Okręg Wołżański, Obwód Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republika Kałmucji, Obwód Astrachański, Kraj Stawropolski), 22) Europejska część Turcji Tracja (obszar Turcji od strony Europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin Bosfor i Dardanele). 23) Zakład ubezpieczeń podmiot działający na rynku polskim, posiadający właściwe uprawnienia do zawierania i wykonywania umowy w świetle obowiązujących przepisów prawa. ZAWARCIE UMOWY, OKRES UBEZPIECZENIA I SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 4 1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku o zawarcie umowy. 2. Zawarcie umowy Ubezpieczyciel potwierdza polisą. 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania polisy Ubezpieczający powinien powiadomić Ubezpieczyciela pisemnie o wszelkich niezgodnościach danych zawartych w polisie ze stanem faktycznym, w szczególności z danymi podanymi przez niego we wniosku o zawarcie umowy oraz podać prawidłowe dane. Po otrzymaniu prawidłowych danych Ubezpieczyciel dokona stosownych zmian o czym zawiadomi Ubezpieczającego przesyłając na podany przez niego adres informację o dokonanych zmianach. 4. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela zgodnie z prawdą informacje, o które został zapytany przed zawarciem umowy. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 5. W razie ujawnienia zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w czasie trwania umowy Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać je Ubezpieczycielowi niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem postanowień ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu nie zostały podane do wiadomości Ubezpieczyciela. Jeżeli do naruszenia postanowień ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 7. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować Ubezpieczonego o jego prawach i obowiązkach wynikających z zawartej na jego rzecz umowy. 8. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiązki określone w ustępach poprzedzających spoczywają zarówno na Ubezpieczającym jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. Strona 2 z 7

3 9. Składka ubezpieczeniowa należna z tytułu ochrony ubezpieczeniowej ustalana jest przez Ubezpieczyciela z uwzględnieniem zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 10. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Pojazdu rozpoczyna się od dnia zgłoszenia Pojazdu do Umowy Ubezpieczenia z zastrzeżeniem, iż warunkiem rozpoczęcia odpowiedzialności jest wcześniejsze (przed rozpoczęciem okresu ) zapłacenie składki ubezpieczeniowej, za cały okres trwania. 11. Umowa Ubezpieczenia w odniesieniu do danego Pojazdu jest zawierana na 12 miesięczny okres. 12. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 13. W razie wygaśnięcia Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres. 14. Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki ubezpieczeniowej należnej za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 15. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się: 1) z upływem ostatniego dnia okresu ; 2) z dniem zbycia Pojazdu przez Ubezpieczonego; 3) z dniem wyrejestrowania Pojazdu na skutek kradzieży; 4) z dniem wystąpienia Szkody całkowitej. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 5 1. Przedmiotem jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń na rzecz Ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Pomocy w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych OWU w związku z korzystaniem z Pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. W przypadku świadczeń Assistance prawnego, o których mowa w 7 ust. 3 pkt 1, oraz w przypadku świadczeń Asysty prawnej, o których mowa w 7 ust. 3 pkt 2, ubezpieczenie zapewnia ochronę uzasadnionych interesów prawnych Ubezpieczonego w przypadkach, zakresie i na warunkach ustalonych w niniejszych OWU. 3. Interes prawny uważa się za uzasadniony, jeżeli: 1) istnieje szansa korzystnego dla Ubezpieczonego załatwienia sprawy roszczenie Ubezpieczonego nie jest oczywiście bezzasadne, 2) ochrona interesów prawnych Ubezpieczonego nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, 3) koszty ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego nie pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego celu. 4. Przez w zależności od zakresu wskazanego w 7 ust. 3 pkt 1 oraz w 7 ust. 3 pkt 2 rozumie się: 1) W przypadku Sporu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie naruszenie prawa lub obowiązków prawnych wobec Ubezpieczonego lub przez Ubezpieczonego w wyniku czego powstała szkoda rozumiana jako szkoda majątkowa lub niemajątkowa,, 2) W przypadku ochrony w prawie karnym oraz w prawie wykroczeń - rzeczywiste lub zarzucane Ubezpieczonemu naruszenie przepisów prawa karnego, 3) W przypadku ochrony w zakresie postępowania związanego z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego rzeczywiste lub zarzucane Ubezpieczonemu naruszenie przepisów prawa lub obowiązków prawnych przez Ubezpieczonego, 4) W przypadku Sporu z tytułu zobowiązań umownych rzeczywiste lub zarzucane naruszenie przez Ubezpieczonego, jak i wobec Ubezpieczonego przepisów prawa lub obowiązków prawnych wynikających ze zobowiązań umownych, zaciągniętych w czasie i na terytorium objętym ochroną ubezpieczeniową, 5) W przypadku Sporu z tytułu wystąpienie szkody lub innego zdarzenia objętego umową zawartą z Zakładem ubezpieczeń, 6) W przypadku wystąpienia kilku szkód lub kliku naruszeń za moment wystąpienia Zdarzenia przyjmujemy dzień zajścia pierwszej szkody, bądź pierwszego rzeczywistego lub zarzucanego Ubezpieczonemu naruszenia, 7) Przedmiotem jest podjęcie działań celem ochrony uzasadnionych interesów prawnych Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów określonych w 5 ust. 6., w ramach świadczeń ubezpieczeniowych określonych w niniejszym OWU, realizowanych na rzecz Ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Pomocy, w tym: a) Assistance prawny (Infolinia prawna) wskazany w 7 ust. 3 pkt 1, b) Asysty prawnej wskazany w 7 ust. 3 pkt W ramach Assistance prawnego, w sytuacjach wymagających interwencji Usługodawcy, Ubezpieczony udziela pełnomocnictwa Usługodawcy, umożliwiającego podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego. 6. Na zasadach i w wysokości określonej w niniejszym OWU, w związku z ochroną prawnych interesów Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zapewnia pokrycie następujących kosztów, opłat i wydatków: 1) Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu analizy lub opiniowania sytuacji prawnej w jakiej znalazł się Ubezpieczony. 2) Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu reprezentacji/zastępstwa procesowego Ubezpieczonego w postepowaniu cywilnym, postępowaniu administracyjnym, postępowaniu karnym, postepowaniu w sprawach o wykroczenia. 3) Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu tłumaczenia dokumentacji,, opinii biegłego lub rzeczoznawcy, niezbędnej dla realizacji celów ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego. 4) Koszty postępowania przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi we wszystkich instancjach, oraz przed sądami polubownymi. 5) Koszty procesu zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa. 6) Koszty dojazdu i powrotu Ubezpieczonego na rozprawy do sądów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego stawiennictwo jest obowiązkowe. 7. Ubezpieczeniem objęte są Zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz poza nim, na terenie następujących państw: Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Rosji (tylko część europejska), San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (tylko część europejska), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. ZAKRES UBEZPIECZENIA 6 1. Ochrona ubezpieczeniowa w zależności od wyboru Ubezpieczonego jest dostępna w jednym z następujących wariantów : 1) wariant Podstawowy, 2) wariant Super. 2. W wariancie Podstawowym i wariancie Super, ochroną ubezpieczeniową objęte są Zdarzenia powstałe na terytorium określonym w 5 ust. 2. W wariancie Podstawowym świadczenia są udzielane po zaistnieniu Wypadku lub y Pojazdu. W wariancie Super świadczenia udzielane są po zaistnieniu, Awarii, y, Innego zdarzenia lub Wypadku. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zależności od wariantu polega na pokryciu kosztów świadczeń określonych w 7 do wysokości sum wskazanych w 9, z uwzględnieniem limitów świadczeń i zakresu terytorialnego dla danego świadczenia wskazanych w tabelach limitów i świadczeń w Organizacja i pokrycie kosztów świadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Centrum Pomocy. 5. W każdym wariancie, o którym mowa w ust. 1 Ubezpieczający może wybrać opcję : 1) opcja per pojazd - oznacza, iż ochroną objęty jest jedynie ubezpieczony Pojazd i tylko w odniesieniu do niego realizowane są świadczenia; 2) opcja per zestaw - oznacza, iż ochroną objęty jest cały zestaw drogowy, w skład którego wchodzi ubezpieczony Pojazd (samochód ciężarowy albo ciągnik siodłowy, naczepa albo przyczepa) i drugi element zestawu (odpowiednio - przyczepa albo naczepa, ciągnik siodłowy albo samochód ciężarowy), w takiej sytuacji świadczenia realizowane są zarówno w odniesieniu do ubezpieczonego Pojazdu jak i do całego zestawu drogowego, np.: - Pojazdu i nieubezpieczonej przyczepy albo naczepy ciągniętej przez ubezpieczony Pojazd, albo: - Pojazdu i ciągnącego go nieubezpieczonego ciągnika siodłowego albo samochodu ciężarowego W ramach wariantu Podstawowego oraz wariantu Super, w zależności od zaistniałego Zdarzenia, przysługują następujące świadczenia: 1) Usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia w przypadku Unieruchomienia Pojazdu Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty usprawnienia Pojazdu w miejscu jego unieruchomienia, jeżeli istnieje możliwość usprawnienia Pojazdu w ciągu 1 godziny; Centrum Pomocy nie pokrywa kosztów części i materiałów użytych w celu usprawnienia Pojazdu, 2) Holowanie Pojazdu Strona 3 z 7

4 a) jeżeli w wyniku Unieruchomienia Pojazdu nie jest możliwe usprawnienie Pojazdu w miejscu Unieruchomienia Pojazdu, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty holowania Pojazdu do najbliższej stacji obsługi lub b) podnoszenie Pojazdu w razie przewrócenia Pojazdu lub osunięcia się z drogi powodującego jego trwałe unieruchomienie Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty podniesienia lub wyciągnięcia Pojazdu na drogę, 3) Parkowanie Pojazdu na parkingu strzeżonym jeżeli z racji wystąpienia Zdarzenia zachodzi potrzeba przechowania Pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Operator organizuje i pokrywa koszty parkowania Pojazdu przez okres nie dłuższy niż 3 doby do równowartości 200 euro za cały okres parkowania, 4) Dozór ładunku jeżeli w wyniku Unieruchomienia Pojazdu - nie jest możliwe usprawnienie Pojazdu w miejscu Unieruchomienia Pojazdu oraz nie jest możliwe holowanie Pojazdu w ciągu 6 godzin od momentu powiadomienia o zdarzeniu Centrum Pomocy, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty dozoru ładunku przez okres nie dłuższy niż 24 godziny w trybie ciągłym, 5) Pomoc w przeładunku towaru jeżeli w wyniku Unieruchomienia Pojazdu nie jest możliwe przewożenie towaru uszkodzoną naczepą lub przyczepą Centrum Pomocy pomaga w organizacji przeładunku towaru na inny środek transportu dostarczony przez Ubezpieczonego; koszt przeładunku zorganizowanego przy pomocy Centrum Pomocy pokrywa Ubezpieczony, 6) Organizacja innego środka transportu - jeżeli w wyniku zaistnienia Zdarzenia pojazd nie może być usprawniony w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Pomocy, Centrum przekazuje Ubezpieczonemu informacje o możliwościach zorganizowania innego środka transportu, 7) Zakwaterowanie w hotelu jeżeli Pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia Zdarzenia do Centrum Pomocy, a odległość z miejsca zdarzenia do Siedziby Ubezpieczonego przekracza 50 km Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania ze śniadaniem Ubezpieczonego w hotelu, na okres nie przekraczający faktycznego czasu naprawy Pojazdu, nie dłużej jednak niż 10 dób i maksymalnie do wysokości 150 EUR dziennie. Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty również transportu do hotelu. zakwaterowania w hotelu nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu, jak np. wydatki na telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel, 8) Transport do Siedziby ubezpieczonego jeżeli Pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia Zdarzenia do Centrum Pomocy, a zdarzenie miało miejsce ponad 50 km od Siedziby Ubezpieczonego Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego do miejsca docelowego podróży lub do Siedziby Ubezpieczonego (do bliższego z tych dwóch miejsc), pociągiem I klasy lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość z miejsca Unieruchomienia Pojazdu do miejsca docelowego przekracza 1000 km, 9) Transport zwłok - jeżeli w następstwie Zdarzenia Kierowca lub Pasażer zmarł poza terytorium Polski, Centrum Pomocy załatwi formalności i pokryje koszty związane z przewiezieniem zwłok lub prochów Kierowcy lub Pasażerów do miejsca znajdującego się na terenie Polski wskazanego przez rodzinę zmarłego - świadczenie nie obejmuje pokrycia kosztów pogrzebu lub pochówku lub ceremonii z tym związanych, 2. W wariancie Super, na życzenie Ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu Centrum Pomocy organizuje następujące świadczenia: 1) Nawigator w podróży Centrum Pomocy udziela telefonicznych informacji o rekomendowanych trasach drogowych pomiędzy określonymi punktami na terenie Europy wraz ze szczegółowym opisem przebiegu trasy, 2) Infolinia drogowa Centrum Pomocy udziela telefonicznych informacji na temat: a) sytuacji na drogowych przejściach granicznych pomiędzy Polską, a krajami sąsiednimi, b) lokalizacji stacji obsługi na terenie Polski, c) lokalizacji szpitali, aptek, hoteli, moteli, stacji paliw na terenie Europy, d) najszybszych i najkrótszych połączeń drogowych na terenie Europy, e) przekazywania pilnej wiadomości związanej z zaistniałym zdarzeniem osobie wskazanej przez kierowcę Pojazdu, 3) Tłumaczenie formularzy W przypadku wystąpienia Zdarzenia, Centrum Pomocy przetłumaczy oficjalne formularze, których obowiązek wypełnienia wynika bezpośrednio z zaistnienia Zdarzenia. Tłumaczenie formularzy realizowane jest w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Centrum Pomocy kopii formularzy i odbywa się w języku angielskim, 4) Telefoniczna pomoc tłumacza Centrum Pomocy organizuje udział tłumacza podczas dochodzeń policyjnych, w postępowaniach sądowych wszczętych w związku z udziałem Pojazdu w wypadku (koszty tłumacza pokrywa Ubezpieczony), 5) Pokrycie kosztów dowozu brakujących dokumentów - na wniosek Ubezpieczonego Centrum Pomocy zorganizuje dostarczenie Ubezpieczonemu brakujących dokumentów niezbędnych do kontynuacji podróży - dokumenty Pojazdu, dowody tożsamości kierowcy (w tym jego prawo jazdy) lub pasażerów, dokumenty potwierdzające zawarcie obowiązkowego, wizy - po przekazaniu ich przedstawicielowi Centrum Pomocy, przez osobę wskazaną przez Ubezpieczonego przebywającą w Polsce, 3. W przypadku naruszenia uzasadnionych interesów prawnych Ubezpieczonego Centrum Pomocy organizuje następujące świadczenia: 1) W wariancie Podstawowym oraz Super: Assistance prawny (Infolinia prawna) - a) Jeżeli dojdzie do wystąpienia Zdarzeń określonych w 5 ust. 4, Ubezpieczony może się zwrócić z pytaniem dotyczącym ogólnych zagadnień prawnych, w przypadku których Ubezpieczyciel zapewnia: i. udzielanie bieżących Konsultacji prawnych. ii. iii. iv. przesłanie na życzenie Ubezpieczonego, w Formie elektronicznej, tekstów obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych. przekazanie Ubezpieczonemu w Formie elektronicznej wzorów umów. informację w Formie elektronicznej o ustawowych kosztach prowadzenia sporów prawnych. v. podanie informacji odnośnie kancelarii prawnych specjalizujących się w zakresie spraw wskazanych przez Ubezpieczonego. vi. przygotowanie w formie pisemnej wzorów pism procesowych, poprzez wskazanie elementów niezbędnych w danym rodzaju pisma. W wariancie Podstawowym Ubezpieczonemu przysługuje limit 5 zapytań w roku. W wariancie Super Ubezpieczonemu przysługuje limit 10 zapytań w roku. 2) W wariancie Super, Centrum Pomocy organizuje w zakresie określonym w ust. b), następujące świadczenia: Asysta prawna - a) Ubezpieczyciel zapewnia: i. przygotowanie Opinii prawnych, ii. iii. iv. doradztwo prawne i przedstawienie scenariusza następnie podejmowanych działań, tłumaczenie dokumentów, sporządzenie opinii biegłego lub rzeczoznawcy, podejmowanie działań z zakresu postepowania reklamacyjnego, v. podejmowanie działań na etapie przedsądowym, w tym działania w ramach postępowania pojednawczego i mediacyjnego, vi. podejmowanie działań w ramach postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji. b) Pomoc jest udzielana: i. w odniesieniu do Zdarzeń określonych w 5 ust. 4 pkt 1) - naruszenie prawa lub obowiązków prawnych przez Ubezpieczonego w wyniku czego powstała szkoda rozumiana jako szkoda majątkowa lub niemajątkowa, wyłącznie w zakresie kiedy do szkody doszło bezpośrednio wskutek posiadania lub kierowania przez Ubezpieczonego Pojazdem. ii. w odniesieniu do Zdarzeń określonych w 5 ust. 4 pkt 2) wyłącznie w zakresie naruszeń związanych z postawieniem Ubezpieczonemu zarzutów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. iii. w odniesieniu do Zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w 5 ust. 4 pkt 3) wyłącznie w zakresie naruszeń związanych z postepowaniami dotyczącymi zatrzymania prawa jazdy Ubezpieczonego lub dowodu rejestracyjnego Pojazdu. iv. w odniesieniu do Zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w 5 ust. 4 pkt 4) wyłącznie w zakresie naruszeń związanych z dochodzeniem roszczeń przez Ubezpieczonego jak i wobec Ubezpieczonego z umów, których przedmiotem jest Pojazd. v. w odniesieniu do Zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w 5 ust. 4 pkt 5) wyłącznie jeśli taka szkoda lub zdarzenie powstanie w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez Zakład ubezpieczeń umowy, której przedmiotem jest ubezpieczony Pojazd. Spory z Ubezpieczycielem nie są objęte ochrona ubezpieczeniową. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 8 1. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego lub osobę działającą w jego imieniu bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Pomocy, nawet jeżeli są one objęte zakresem, a ich wysokość mieści się w granicach sumy. Strona 4 z 7

5 2. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w rocznicę polisy, przypadającą na 15 rok po dacie pierwszej rejestracji Pojazdu. 3. Ubezpieczyciel nie organizuje i nie pokrywa kosztów świadczeń wynikających z niniejszego, jeżeli udzielenie świadczeń zostało uniemożliwione przez działanie siły wyższej, w szczególności takiej jak: trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu, awaria lub braku dostępności urządzeń telekomunikacyjnych. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z zajściem Zdarzenia, gdy działał on bez uprzedniego porozumienia z Centrum Pomocy lub zgłosił do Pomocy później niż 48 godzin od jego zaistnienia, w zakresie w jakim takie opóźnienie miało wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia. 5. Ubezpieczeniem nie są objęte pojazdy specjalne czyli pojazdy samochodowe lub przyczepy, które wykonują specjalne funkcje powodujące konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia, a także następujące pojazdy: koparka, koparko-ładowarka, spycharka, pojazd wolnobieżny, pojazd drogowo-szynowy, dźwig rejestrowany, trolejbus, autobus miejski, międzymiastowy i szkolny, samochód specjalny i przyczepa specjalna (decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym), traktorek bagażowy, pojazd ze zmiennym podłożem, przyczepa kempingowa, przyczepa rolnicza, ciągnik roliniczy, rembak, pojazd-agregat, schody lotniskowe, betoniarka samoładująca, pompa betonowa. 6. Ubezpieczeniem nie są objęte Pojazdy wynajmowane lub udostępniane odpłatnie krótkoterminowo - to jest na okres krótszy niż 6 miesięcy. 7. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów naprawy ubezpieczonych Pojazdów w warsztatach, a także kosztów konserwacji i eksploatacji ubezpieczonego Pojazdu oraz kosztów paliwa i części zamiennych - w przypadku świadczenia Usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia koszty części zamiennych, płynów eksploatacyjnych oraz materiałów użytych do naprawy pokrywa Ubezpieczony. 8. Ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów holowania, jeżeli powodem Unieruchomienia Pojazdu był montaż elementów, które nie są zalecane przez producenta Pojazdu. 9. Świadczenia określone w niniejszych OWU nie przysługują, jeżeli Unieruchomienie Pojazdu bądź kradzież Pojazdu były następstwem: 1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, powstań, strajków i innych sytuacji ograniczających swobodę ruchu osób i towarów, 2) obowiązku udostępnienia Pojazdu na rzecz wojska, 3) aktów terroryzmu lub akcji odwetowych, 4) działania energii jądrowej w skali masowej, 5) przeładowaniem pojazdu ciężarowego, 6) ugrzęźnięciem lub osunięciem się Pojazdu lub ciągniętej przezeń przyczepy/naczepy z powodu zatrzymania go/jej na luźnym, niestabilnym lub grząskim podłożu, 7) kradzieżą lub zagubieniem kluczyków samochodowych, 8) umyślnego działania Ubezpieczonego, 9) rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego. 10. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za następujące zdarzenia: 1) powstałe w następstwie użytkowania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności powstałe podczas udziału Pojazdu w rajdach, konkursach, wyścigach, testach lub przygotowań do nich, jak również podczas użycia ubezpieczonego Pojazdu jako rekwizytu, do jazd próbnych, nauki jazdy lub doskonalenia techniki jazdy. 2) wynikające z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji Pojazdu określonymi przez producenta) konserwacji lub przeglądu przeprowadzanego w stacji obsługi i związanego z tym zdarzeniem Unieruchomieniem Pojazdu. 3) powstałe wskutek przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie i obciążenia Pojazdu przyczepą o masie większej niż dopuszczalna przez producenta Pojazdu. 4) powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji, niezgodnej z zaleceniami producenta Pojazdu. 5) normalnym zużyciem eksploatacyjnym części lub elementów Pojazdu, które zgodnie z instrukcją obsługi Pojazdu albo zgodnie z zaleceniami producenta Pojazdu lub producenta części Pojazdu powinny być systematycznie wymieniane w czasie jego eksploatacji. 6) będące wynikiem Awarii, wynikających z nie przeprowadzonej naprawy Pojazdu po interwencji Centrum Pomocy. 7) powstałe w trakcie działania przestępczego dokonywanego z wykorzystaniem Pojazdu objętego ubezpieczeniem wyłączenie odpowiedzialności dotyczy świadczeń w stosunku do sprawców przestępstwa. 8) powstałe w Pojazdach przeznaczonych i/lub używanych do przewozu: produktów lub surowców toksycznych, niebezpiecznych lub radioaktywnych - do czasu zakończenia akcji usuwania zagrożenia wynikającego z właściwości przewożonego ładunku - przy czym odpowiedzialność Centrum Pomocy jest całkowicie wyłączona jeżeli obecność takich ładunków doprowadziła do szkody lub ją powiększyła. 9) w przypadku zaniechania bezzwłocznego zgłoszenia do Centrum Pomocy Zdarzenia, lub nie zastosowania się do zaleceń Centrum Pomocy. 10) spowodowane przez osoby, które prowadziły Pojazd w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla szkód zaistniałych na terenie Polski oraz w rozumieniu przepisów prawa państwa, na terytorium którego zaszło zdarzenie dla szkód zaistniałych poza terytorium Polski) lub środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych (w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dla szkód zaistniałych na terenie Polski oraz w rozumieniu przepisów prawa państwa, na terytorium którego zaszło zdarzenie dla szkód zaistniałych poza terytorium Polski), a stan ten miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. 11) powstałe podczas kierowania Pojazdem przez osoby, które nie posiadały wymaganych uprawnień do kierowania Pojazdem. 12) powstałe w związku z kierowaniem ubezpieczonym Pojazdem przez osoby nieposiadające uprawnień wymaganych do kierowania pojazdem. 11. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów świadczeń wynikających z niniejszego, jeżeli są one realizowane przez organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, usuwanie skażeń, policję, straż pożarną lub organy celne. 12. Ubezpieczeniem nie są objęte Pojazdy, które na dzień wystąpienia Zdarzenia nie posiadały ważnego badania technicznego. 13. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w ładunku i towarach Pojazdów objętych pomocą i/lub ładunku przyczep i naczep, a także za bagaż i przedmioty osobiste Ubezpieczonych pozostawione w pojeździe na czas wykonywania świadczeń. 14. W przypadku organizacji podróży Ubezpieczonych zgodnie z przysługującymi świadczeniami Ubezpieczyciel nie organizuje i nie pokrywa kosztów transportu zwierząt i nadbagażu rozumianego jako bagaż, którego przewóz z uwagi na wielkość (masa, rozmiary) wymaga dodatkowej opłaty na rzecz przewoźnika. 15. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu, na osobie, za szkody w postaci utraconych korzyści, opóźnienia w transporcie ładunków oraz za inne szkody związane z działalnością zawodową lub gospodarczą powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem świadczeń w ramach niniejszego. 16. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów transportu ładunku lub towarów przewożonych Pojazdem ubezpieczonym, opłat celnych, opłat drogowych (autostrady, promy), parkingów, oraz kosztów wyżywienia Ubezpieczonych. 17. holowania Pojazdu nie obejmuje organizacji i pokrycia kosztów załadunku /rozładunku lub zbierania towarów rozsypanych/rozlanych w związku z zajściem Zdarzenia ani ich transportu względnie magazynowania, porządkowania terenu i/lub nawierzchni drogi oraz innych usług lub kosztów związanych z powstałym zdarzeniem i udzieleniem pomocy a nie opisanych w niniejszych OWU. 18. Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa oczekiwania na części zamienne lub inne roszczenia Ubezpieczonego z tym związane. 19. Zobowiązania Ubezpieczyciela nie obejmują kosztów napraw mechanicznych wykonywanych przez stacje obsługi. 20. Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie ładunku, bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w Pojeździe na czas holowania. 21. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje odszkodowań lub świadczeń wchodzących w zakres autocasco, jeżeli Ubezpieczony wcześniej uzyskał z tego tytułu jakiekolwiek świadczenie. 22. Czas trwania wszelkich dodatkowych czynności serwisowych (jak np. okresowy przegląd Pojazdu, drobne naprawy lub regulacje) oraz administracyjnych (np. proces likwidacji szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym lub brak środków pieniężnych na pokrycie kosztów naprawy), poza niezbędnymi naprawami będącymi następstwem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową uprawniających do korzystania ze świadczeń przewidzianych w niniejszych OWU nie stanowi czasu naprawy uszkodzonego Pojazdu w rozumieniu niniejszych OWU. 23. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje także: 1) strat materialnych z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy należących do Ubezpieczonego, związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, 2) odszkodowań w zakresie, w jakim Ubezpieczonemu w związku z tym samym zdarzeniem przysługuje odszkodowanie z tytułu innej umowy lub które zostały pokryte przez inne instytucje. 24. W przypadku świadczeń Assistance prawnego, o których mowa w 7 ust. 3 pkt 1 Centrum Pomocy przekazując Ubezpieczonemu wzór umowy, o którą wnioskował Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności za wskazanie przez Ubezpieczonego nieprawidłowego rodzaju wzoru umowy dla zamierzonej czynności prawnej, a także za sposób i konsekwencje wykorzystania przez Ubezpieczonego przesłanego na jego wniosek wzoru. 25. W przypadku świadczeń Asysty prawnej, o których mowa w 7 ust. 3 pkt 2 wartość przedmiotu sporu nie może być mniejsza niż 100 EUR. 26. Ubezpieczenie nie obejmuje Sporów: Strona 5 z 7

6 1) między Ubezpieczającym i Ubezpieczonym, 2) między Ubezpieczycielem i Ubezpieczonym, 3) między Osobami bliskimi, 4) z tytułu roszczeń osób nieobjętych ubezpieczeniem, a które zostały przeniesione na Ubezpieczonego w drodze cesji wierzytelności, 27. Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje przypadków, gdy : 1) było znane w chwili zawarcia, 2) nastąpiło w wyniku samobójstwa, próby samobójczej lub na skutek umyślnego samookaleczenia ciała Ubezpieczonego; 3) nastąpiło w trakcie podróży rozpoczętej przez Ubezpieczonego lub osobę zgłaszającą roszczenie o świadczenie po opublikowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Światową Organizację Zdrowia lub podobną instytucję informacji, iż obywatelom nie zaleca się podróżowania do danego państwa lub regionu; 28. Ubezpieczyciel nie udziela świadczeń w celu zapłaty kar, sankcji pieniężnych lub innych sankcji nałożonych na Ubezpieczonego na podstawie decyzji organów państwowych i organów administracji publicznej lub samorządowej. SUMY UBEZPIECZENIA 9 1. Sumy zostają ustalone w EURO, w kwotach nieprzekraczających następujących równowartości łącznie dla świadczeń określonych w 7 ust. 1 i 2 oraz 7 ust. 3 pkt 1 w ramach jednego Zdarzenia : 1) 1500 EUR wariant Podstawowy, 2) 3000 EUR wariant Super 2. Sumy zostają ustalone w złotych polskich, w kwotach nieprzekraczających następujących równowartości łącznie dla świadczeń określonych w 7 ust. 3 pkt 2 w ramach jednego Zdarzenia : 1) 4700 EUR wariant Super 3. Sumy, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 4. Kwoty wskazane w ust. 1 i ust. 2 powyżej są przeliczane na walutę kraju, w którym realizowane jest świadczenie, według średniego kursu walut określonego przez NBP na dzień zajścia Zdarzenia. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51. Dane te będą przetwarzane w celu wykonywania umowy oraz w celu analitycznym. 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. 3. Osobie, której dane zostały podane we wniosku o zawarcie umowy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA ZDARZENIA ASSISTANCE OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I CENTRUM POMOCY W celu skorzystania ze świadczeń przewidzianych w niniejszych OWU, Ubezpieczony lub każda inna osoba działająca w jego imieniu zobowiązana jest niezwłocznie po wystąpieniu Zdarzenia powiadomić Centrum Pomocy, dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu: i podać pracownikowi Centrum Pomocy numer polisy, dane dotyczące Ubezpieczonego (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy), dane Pojazdu (marka, model, nr VIN, nr rejestracyjny, data pierwszej rejestracji), miejsca oraz okoliczności wystąpienia zdarzenia niezbędne do udzielenia świadczeń w ramach niniejszego. 2. Na wniosek Ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu Centrum Pomocy oddzwoni do osoby zgłaszającej wystąpienie Zdarzenia. 3. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązków określonych w ust. 1 i 2 powyżej i jeżeli naruszenie ww. obowiązków przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku, Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy lub odpowiedniego zmniejszenia wysokości świadczenia. 4. Do realizacji świadczeń określonych w 7 ust. 1 i 2 oraz 7 ust. 3 pkt 1, Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) udzielić Pilotowi przybyłemu na miejsce zdarzenia stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do wykonania danych świadczeń. 2) nie zlecać czynności objętych pomocą innym jednostkom organizacyjnym chyba, że Pilot nie udzieli pomocy w czasie 5 godzin od chwili zawiadomienia Centrum Pomocy (w razie braku innych uzgodnień pomiędzy Ubezpieczonym, a Centrum Pomocy) 3) wykorzystać dostępne środki w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zapobiec w miarę możliwości zwiększaniu się szkody. 5. Przy realizacji świadczeń określonych w 7 ust. 3 pkt 1 oraz w 7 ust. 3 pkt 2 Ubezpieczyciel dokonuje oceny sytuacji prawnej każdego zgłoszonego Zdarzenia na podstawie złożonego zgłoszenia i udostępnionych dokumentów. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy spełnienia świadczenia, jeżeli w wyniku powyższej oceny sytuacji prawnej uzna, iż: 1) nie istnieje szansa korzystnego dla Ubezpieczonego załatwienia sprawy roszczenie Ubezpieczonego jest oczywiście bezzasadne, 2) obrona interesów prawnych Ubezpieczonego jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, 3) koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego przez Ubezpieczonego celu, 6. Decyzję w zakresie nie podjęcia się realizacji świadczenia, będącą następstwem analizy sytuacji prawnej w rozumieniu ust. 5., Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczonemu w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki. 7. Po dokonaniu oceny sytuacji prawnej i stwierdzeniu braku zaistnienia przesłanek wymienionych w ust. 5 pkt 1) - 3), Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpieczonemu najkorzystniejszą z punktu widzenia powyższej oceny drogę ochrony jego prawnych interesów, w tym zaproponuje Usługodawcę mogącego podjąć się realizacji dalszych świadczeń z zastrzeżeniem, iż w ramach świadczenia: Assistance prawny Ubezpieczonemu przysługuje niezależne prawo swobodnego wyboru Usługodawcy w zakresie obrony i reprezentowania jego interesów prawnych. 8. Przed dokonaniem samodzielnego wyboru Usługodawcy, Ubezpieczony zobowiązany jest uzyskać pisemne zobowiązanie Ubezpieczyciela do realizacji świadczenia. Wydanie wyżej wskazanego zobowiązania poprzedzone jest weryfikacją przez Ubezpieczyciela przesłanek ust. 5. pkt 1) - 3) niniejszego paragrafu. Udzielenie przez Ubezpieczonego pełnomocnictwa Usługodawcy bez pisemnego potwierdzenia Ubezpieczyciela może skutkować brakiem obowiązku do spełnienia świadczenia po stronie Ubezpieczyciela. 9. Usługodawca świadczy Assistance prawny na zlecenie Ubezpieczającego i w stosunku do niego ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie zlecenia. Ubezpieczyciel nie odpowiada za wszelkie czynności, działania lub zaniechania Usługodawcy. 10. Ubezpieczony lub Ubezpieczający zobowiązany jest użyć wszelkich środków, jakimi dysponuje, aby ograniczyć zwiększenie się skutków Zdarzenia. ZASADY USTALANIA I WYPŁATA ODSZKODOWANIA Jeśli Pilot nie przybędzie na miejsce Zdarzenia w czasie 5 godzin od momentu zawiadomienia Centrum Pomocy (w razie braku innych uzgodnień pomiędzy Ubezpieczonym, a Centrum Pomocy) lub gdy nie jest możliwe skontaktowanie się z Centrum Pomocy, Ubezpieczony jest uprawniony do zorganizowania świadczeń wynikających z OWU we własnym zakresie i jest zobowiązany do ich udokumentowania kopiami rachunków lub faktur. 2. Jeżeli ustalenia stron nie będą inne, rachunki oraz faktury z tytułu świadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wystawione na Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony powinien złożyć do Centrum Pomocy pisemny wniosek o refundację kosztów świadczeń, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od ustania przeszkody w zawiadomieniu Centrum Pomocy lub od ustania Zdarzenia, na adres: Inter Partner Assistance Polska S.A., ul. Chłodna 51, Warszawa. 4. Ubezpieczyciel w terminie 30 dni od przedłożenia przez Ubezpieczonego kopii rachunków zwróci koszty świadczeń, jakie poniósł Ubezpieczony, uwzględniając sumy przewidziane w OWU, do wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione, gdyby dane świadczenie było realizowane przez Centrum Pomocy. 5. W przypadku, gdy nie można wyjaśnić okoliczności wymaganych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości refundacji kosztów w terminie określonym w ust. 4 powyżej, refundacji kosztów dokonuje się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednak bezsporna część refundacji zostaje wypłaca w terminie określonym w ust. 4 powyżej. 6. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu analizy i/lub opiniowania sytuacji prawnej w jakiej znalazł się Ubezpieczony, bądź reprezentacji/zastępstwa procesowego Ubezpieczonego ustala się na podstawie odpowiednich przepisów regulujących wysokość wynagrodzenia za czynności adwokata lub radcy prawnego w wysokości stawki minimalnej, a w razie braku takich przepisów stosuje się odpowiednie przepisy regulujące zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. 7. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu tłumaczenia dokumentacji niezbędnej dla realizacji celów ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego, opinii biegłego lub rzeczoznawcy określa się na podstawie wysokości średnich cen rynkowych za danego typu usługę. 8. Koszty postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi ustala się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i opłaca się w wysokości rzeczywistej na zasadach określonych w niniejszym OWU do wysokości sumy, określonej w 9 ust. 2 pkt Koszty procesu zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa określa się na podstawie prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniach z udziałem Ubezpieczonego i opłaca się w wysokości rze- Strona 6 z 7

7 czywistej na zasadach określonych w niniejszym OWU do wysokości sumy, określonej w 9 ust. 2 pkt Koszty dojazdu i powrotu Ubezpieczonego na rozprawy do sądów zagranicznych, jeżeli jego stawiennictwo jest obowiązkowe jest pokrywane do wysokości ceny biletu kolejowego na przejazd II klasą. W przypadku, gdy dojazd nie jest możliwy wyżej wymienionym środkiem transportu, Ubezpieczyciel ponosi koszty maksymalnie do wysokości ceny biletu porównywalnego środka transportu autobus, prom. Jeżeli czas podróży do miejsca rozprawy przewidzianymi powyżej środkami transportu przekroczyłaby 12 godzin w jedną stronę, wówczas pokrywane są rzeczywiste koszty dojazdu i powrotu Ubezpieczonego samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej W przypadku, gdy Ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, dotyczącymi odmowy zaspokojenia roszczeń lub wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie zgłosić na piśmie listem poleconym żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy przez Ubezpieczyciela. Pismo, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinno zostać wysłane na adres Centrum Pomocy wskazany w 12 ust Jeśli w czasie procesu rozpatrywania zgłoszeń niezbędne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych ze zgłoszeniem, wnoszący zgłoszenie zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dane i informacje, o których dostarczenie wnosi Ubezpieczyciel w celu rozpatrzenia zgłoszenia. 3. Ubezpieczyciel powiadomi wnoszącego zgłoszenie drogą mailową, na adres podany w u, lub drogą pocztową, na adres wskazany przez wnoszącego zgłoszenie, o rozpatrzeniu zgłoszenia w terminie 14 dni roboczych od daty jego otrzymania lub od daty otrzymania niezbędnych danych, informacji lub dokumentów, o które zwracał się do wnoszącego zgłoszenie. Jednakże, w przypadku, gdy do rozpatrzenia zgłoszenia potrzebne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od osób trzecich, termin ten może ulec wydłużeniu do czasu otrzymania koniecznych informacji. ROSZCZENIA REGRESOWE Z dniem, w którym Ubezpieczyciel dokona refundacji poniesionych kosztów, roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconej kwoty. 2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji. 3. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego do osób najbliższych oraz za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. 4. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć o kwotę na jaką Ubezpieczony zrzekł się roszczenia. Jeżeli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie odszkodowania, Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. POSTANOWIENIA OGÓLNE Powództwo o roszczenia wynikające z umowy wytacza się albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy. 2. Dla umów, do których mają zastosowanie niniejsze OWU właściwym jest prawo polskie. 3. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszych OWU zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa. 4. Niniejsze Warunki zostały przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce nr 4/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. i obowiązują do umów zawartych od tej daty. Jan Čupa Dyrektor Generalny Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce Strona 7 z 7

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej SWU ) oraz na podstawie Umowy Generalnej Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI Broszura informacyjna dla Klientów ŠKODA Serwis Spis treści Gwarancja Mobilności ŠKODA...3 W jakich przypadkach możesz skorzystać z Gwarancji Mobilności?...3 W jakich

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK RODZAJ INFORMACJI 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń POSTANOWIENIA Ogólnych warunków ubezpieczenia Assistance Truck 2, 3 ust. 24, 5

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Warunki Ubezpieczenia Honda Moto Assistance WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia, zwanej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance Warunki Natychmiastowej Pomocy Hyundai Assistance dla Chcesz skorzystać z pomocy assistance? Wystarczy jeden telefon do Centrum Pomocy Hyundai Assistance na numer +48 22 205 51 25. Centrum udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Subaru Assistance Pogwarancyjny (zwanych dalej WU ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ

OWU. Auto & Przestrzeñ UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze,

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, Umowa najmu zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy: Moto-Moto, Al. Włókniarzy 217, Łódź, dalej zwana Wynajmującym a.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, PESEL, zwaną/ym w dalszej części Najemcą, zwanymi

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH. KOGO I CO UBEZPIECZAMY? Odpowiedzialność Cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych. Do wysokości sum gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1. Przepisy ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Grupowej Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance Holding gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM GENERALI T.U. S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym, zwane

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUW assistance (OWU ASS) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY ASSISTANCE DLA SAMOCHODU (SWU) z dnia 22.07.2013 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Wynajmujący oraz Najemca występujący w niniejszej umowie razem nazwani są również Stronami. 1 Cel umowy Użyte w niniejszej umowie wyrażenie Wynajmujący, Najemca,

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU: Ubezpieczenia ochrony prawnej

KARTA PRODUKTU: Ubezpieczenia ochrony prawnej KARTA PRODUKTU: Ubezpieczenia ochrony prawnej Karta Produktu została przygotowana przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na podstawie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance,

Bardziej szczegółowo