PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna Zielona Góra ZP RISS Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Zielona Góra i jednostek podległych Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz tekst jednolity z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu 29 listopada 2013 r. wraz z wyjaśnieniami: 1. Prosimy o podanie rodzaju środków obrotowych łatwopalnych i wybuchowych podlegających ubezpieczeniu. Zamawiający informuje, iż środki obrotowe łatwopalne i wybuchowe podlegające ubezpieczeniu znajdują się w posiadaniu MZK w Zielonej Górze i są to głównie: paliwo przechowywane i wykorzystywane na własne potrzeby przez MZK w Zielonej Górze oraz rozpuszczalniki, lakiery. 2. Czy wszystkie dzieła sztuki, eksponaty i księgozbiory są skatalogowane i wycenione, i czy nie ma wśród nich tzw białych kruków? Jeżeli są prośba o podanie sumy ubezpieczenia na każdą z tych pozycji wraz z wyceną. Zamawiający informuje, iż działa sztuki z kolekcji Biura Wystaw Artystycznych są skatalogowane i wycenione i nie ma wśród nich tzw. białych kruków. 3. Wnioskujemy o wykaz mienia z podziałem na miejsce ubezpieczenia. W przypadku braku wykazu, prosimy o podanie 10 pozycji mienia o najwyższej sumie ubezpieczenia dot. każdego rodzaju mienia podanego zgodnie z 1 ust. 1 pkt. 2) ppkt. b)-q) Załącznika 10A do SIWZ. Zamawiający informuje, iż zawarł niezbędne do sporządzenia oferty informacje w załączniku nr 12 do SIWZ (Zestawienie wartości majątku w poszczególnych jednostkach/spółkach celowych). 4. Czy doprecyzowanie definicji katastrofy budowlanej następującej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy ( 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) Załącznika 10A do SIWZ): 1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/wszystkich ryzyk) o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych 2. Nie jest katastrofą budowlaną: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, c) awaria instalacji. tel. (+48) , faks: (+48)

2 3. Limit odpowiedzialności ustalony w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy budowlanej. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 50 lat dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 90 lat dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej, b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, d) nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu, e) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną, i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji, j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie prawa górniczego, k) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy, l) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych. 5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa A z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.): 1)zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 2)zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, 3)niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: a)właściwy organ, b)właściwego miejscowo prokuratora i Policję, c)inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą prawdopodobieństwa powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów, Ubezpieczyciel może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W wypadku takim Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po szkodzie, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie. 7. Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody lub jej rozmiarów, że Ubezpieczyciel nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby wiedziało o tej okoliczności. 8. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą w drodze pisemnego, jednomiesięcznego wypowiedzenia w przypadku zaistnienia w okresie ubezpieczenia szkody, w związku z którą Ubezpieczyciel wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania. 9. Składka z tytułu niniejszej Klauzuli: określona powyżej. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ poprzez doprecyzowanie definicji katastrofy budowlanej w powyższej treści. 2

3 5. Prosimy o doprecyzowanie ryzyka objętego ochrona ubezpieczeniową w odniesieniu do 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. d) Załącznika 10A do SIWZ poprzez zmianę zapisu na: zalania w następstwie nieszczelności dachów i rynien, szczelin. Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie ryzyka objętego ochrona ubezpieczeniową w odniesieniu do 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. d) Załącznika 10A do SIWZ poprzez zmianę zapisu na: zalania w następstwie nieszczelności dachów i rynien, szczelin i w związku z tym dokonuje modyfikacji treści SIWZ. 6. Prosimy o wyłączenie z zakresu kosztów ewakuacji ( 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. f) Załącznika 10A do SIWZ). 7. Czy w odniesieniu do szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego ( 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. h) Załącznika 10A do SIWZ) wprowadzenie poniższego doprecyzowania spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. Odpowiedzialność Wykonawcy ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Sposób realizacji ochrony przepięciowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (DzU Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami) w paragrafie 183. ust. 1 punkt Prosimy w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem ( 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. j) Załącznika 10A do SIWZ) zmianę zapisu z: Niniejsze postanowienie nie dotyczy prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. na: Niniejsze postanowienie nie dotyczy prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych i prace te nie naruszają konstrukcji nośnej budynku, dachu oraz otworów zewnętrznych. 9. Prosimy o zmianę definicji wartości odtworzeniowej na: W przypadku ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej odszkodowanie nie zostanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego mienia jedynie pod warunkiem, że stopień jego zużycia technicznego w dniu zajścia szkody nie przekracza 50% i koszty związane z zakupem, odbudową lub naprawą mienia zostaną faktycznie poniesione. Jeżeli stopień zużycia technicznego mienia przekracza 50% lub jeżeli Ubezpieczający zrezygnuje z odtworzenia utraconego lub uszkodzonego mienia, odszkodowanie wypłaca się na zasadach określonych dla ubezpieczenia według wartości rzeczywistej. 10. Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe w odniesieniu do mienia niskocennego, środków obrotowych, mienia osób trzecich oraz nakładów inwestycyjnych i adaptacyjnych. 3

4 11. Prosimy o podanie łącznych sum ubezpieczenia (wg sum stałych) w odniesieniu do mienia, do którego zostały ustalone limity w systemie na pierwsze ryzyko - nie dotyczy gotówki i mienia pracowniczego ( 1 ust. 5 pkt. 1)-4), 6), 7), 9), 10) Załącznika 10A do SIWZ). Zamawiający poniżej prezentuje sumy ubezpieczenia wg sum stałych w odniesieniu do mienia, dla którego zostały ustalone limity w systemie na pierwsze ryzyko. Suma ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia ,01 zł niskocenne składniki majątku ,62 zł środki obrotowe ,00 zł mienie osób trzecich ,00 zł nakłady inwestycyjne ,84 zł książki ,00 zł eksponaty 12. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej w ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na 500,00 PLN w każdej szkodzie ( 1 ust. 7 Załącznika 10A do SIWZ). 13. Czy doprecyzowanie uproszczonej likwidacji szkód następującej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy ( 1 ust. 8 pkt. 1) ppkt. j) i k) Załącznika 10A do SIWZ): Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, iż w przypadku wystąpienia szkody majątkowej z niniejszej polisy, której szacunkowa wartość nie przekracza 5.000,00 PLN likwidacja szkód będzie odbywała się w sposób następujący: 1. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora. 3. Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.: a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem, b) Dokładny opis zdarzenia, c) Zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie, d) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu e) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem), f) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem), g) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu, h) W przypadku zalania - protokół spisany z najemcą / wynajmującym. W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo: i) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, j) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem, k) Kopii dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu, jeśli obiekt jest chroniony przez agencję, l) Kopii umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu jeśli obiekt posiada system alarmowy. 4. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu decyzję odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami. 4

5 5. Klauzula niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu. 6. Mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% zostanie zachowane do dyspozycji Generali, podobnie wymienione podzespoły itp. 14. Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlegają napowietrzne linie przesyłowe. Jeśli tak to prośba o potwierdzenie, że są to linie znajdujące się w granicy lub promieniu do 300m od lokalizacji Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż ubezpieczeniu nie podlegają napowietrzne linie przesyłowe. 15. Czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce jakiekolwiek szkody spowodowane przez powódź, osunięcie się ziemi albo szkody spowodowane przez deszcz nawalny? Jeśli tak to prośba o podanie ilości i wartości (osobno dla każdego zdarzenia). Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca jakiekolwiek szkody spowodowane przez powódź. 16. Czy ubezpieczeniu podlegają obiekty nieczynne, w trakcie budowy, obiekty nieużytkowane ponad 3 miesiące oraz użytkowane niezgodnie z pozwoleniem na użytkowanie (art. 55 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami)? Jeśli tak, prośba o wskazanie lokalizacji lub podanie sumy ubezpieczenia, przypadającej na lokalizację. Zamawiający informuje, iż niezbędne informacje na temat użytkowanych/nieużytkowanych budynków, lokali znajdują się w zał. nr 13 do SIWZ. 17. Wnioskujemy o potwierdzenie, że w odniesieniu do każdego budynku zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne są z obowiązującym prawem. Według aktualnej wiedzy Zamawiającego zabezpieczenia ppoż. stosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy. 18. Czy wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy następującej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy: Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec I okresu ubezpieczenia (12 miesięcy), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: - wysoka szkodować z przedmiotowej umowy, przez którą należy rozumieć stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw na niewypłacone odszkodowania do składki zainkasowanej w poprzednim okresie rozliczeniowym przekraczający poziom 70% - wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany jest Ubezpieczający/Ubezpieczony, - pogorszenie warunków reasekuracyjnych, - zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. Składka za kolejny okres ubezpieczenia w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna. 5

6 19. Prosimy o precyzyjną informację dotyczącą szkodowości za ostatnie 3 lata z tytułu oc dróg (liczba i wartość wypłaconych/będących w rezerwie szkód z podziałem na lata) Zamawiający informuje, iż dysponuje zagregowaną kwotą wypłaconych odszkodowań z tytułu ryzyka OC oraz liczbą zdarzeń w danym roku bez wyodrębnienia szkodowości z tytułu oc dróg Niezbędne do przygotowania oferty informacje na temat szkodowości znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ (Zestawienie szkodowości). 20. Prosimy o wprowadzenie limitu odnośnie szkód wyrządzonych pracownikom lub w ich mieniu Proponujemy limit ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 21. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia oc dotyczącego szkód w mieniu pracowników szkód polegających na kradzieży pojazdu lub wyposażenia/częsci pojazdu oraz mienia w nim pozostawionego. 22. Prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie usuwa zalegający na dachach śnieg, lód? Czy ma w tym zakresie podpisane umowy z podwykonawcami? Czy firmy te posiadają ubezpieczenie OC? Usuwanie z dachu śniegu i lodu odbywa się w miarę bieżących potrzeb. W przypadku konieczności wykonania takiej pracy, zawierane są umowy z firmami zewnętrznymi - zwykle posiadającymi ubezpieczenie OC. Zamawiający nie może potwierdzić z całą pewnością, że każda z firm wykonujących tę pracę - ma ubezpieczenie oc. 23. Odnośnie szkód w mieniu, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony władał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy nienazwanej prosimy o wskazanie co to za mienie w przypadku budynków/budowli prosimy o dane NT roku budowy, konstrukcji ścian, stropów, rodzaju pokrycia dachu Zamawiający informuje, że nie dysponuje szczegółowymi informacjami w powyższym zakresie. 24. Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni podczas organizowanych imprez wykonywane będą przez profesjonalne podmioty zewnętrzne zajmujące się tego typu działalnością i Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do tych podmiotów Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni organizowane przez Miasto zlecane są profesjonalnej firmie zewnętrznej. 25. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas prac podziemnych oraz ziemnych prosimy o potwierdzenie co to są za prace/z czym związane/przez kogo wykonywane Zamawiający informuje, iż rozszerzenie dotyczyć może zdarzeń przyszłych i jest odpowiedzią na stosowane przez ubezpieczycieli przedmiotowe wyłączenie tego ryzyka w treści ogólnych warunków ubezpieczenia. 26. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dotyczącej ubezpieczenia obowiązkowego oc organizatora imprez masowych Zamawiający informuje, iż wyraził zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wynikłych wskutek organizacji imprez masowych podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu i dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie 27. Prosimy o harmonogram imprez masowych z rozbiciem na podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu oraz nie podlegających obowiązkowemu oc 6

7 Zamawiający informuje, iż wyraził zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wynikłych wskutek organizacji imprez masowych podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu i dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: W trybie imprezy masowej Zamawiajacy organizuje tylko koncerty Winobraniowe ( w roku 2014 będzie to okres od 6 do 13 września codziennie), z tym, że nie są one biletowane i nie podlegają ubezpieczeniu z mocy Ustawy; natomiast organizujący te koncerty Zielonogórski Ośrodek Kultury ubezpiecza je. Zamawiający informuje, że poza informacją dotyczącą koncertów Winobraniowych (organizowane corocznie przez Zamawiającego Dni Zielonej Góry) nie jest w stanie podać informacji na temat imprez masowych, które będą realizowane w latach Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia oc działalności (załącznik nr 10a część I) wyłączona jest odpowiedzialność w związku z organizacją takich imprez jak motorowe, motorowodne, lotnicze. Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. 29. Odnośnie szkód wynikłych z wykonania nadzoru architektonicznego i budowlanego prosimy o informacje, jakiego typu są to nadzory i na jakie prace, kto je sprawuje, czy osoby sprawujące mają stosowne uprawnienia Zamawiający prowadzi nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, których wykonanie zleca wykonawcom zewnętrznym. Zlecane są m.in. inwestycje drogowe, przyłącza wodne, kanalizacyjne i gazowe oraz wykonanie remontów: branży drogowej, budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej. Przykładowe nadzory prowadzone nad remontami branży budowlanej to remonty, dachów, elewacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych budynków będących w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Nadzór inwestorski prowadzą pracownicy Zamawiającego, mający odpowiednie uprawnienia budowlane, działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 rt Nr 1243, poz tekst jednolity). Nadzory zlecane są także inspektorom zewnętrznym, którzy mają uprawnienia jw. 30. Odnośnie szkód wynikłych z wykonania nadzoru architektonicznego i budowlanego prosimy o wprowadzenie odrębnej sumy ubezpieczenia. Proponujemy ,00 pln 31. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony wynikający z oc działalności (załącznik nr 10a część I) nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony wynikający z oc działalności (załącznik nr 10a część I) nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami. 32. Odnośnie szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu oc prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju są to pojazdy i podanie liczby tych pojazdów? Zamawiający informuje, iż wśród pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu oc znajdują się m.in. wózki widłowe, wózki magazynowe, chwytaki widłowe. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie dysponuje liczbą tych pojazdów. 33. Prosimy o wymienienie mienia określonego jako mienie przechowywane, kontrolowane lub chronione przez ubezpieczającego polegającego na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie w 5 ust 5 pkt 3) załącznika nr 10A cześć I Zamawiający informuje, iż wśród mienia przechowywanego, kontrolowanego lub chronionego przez ubezpieczającego polegającego na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie w 5 ust 5 7

8 pkt 3) załącznika nr 10A cześć I, mogą znajdować się m.in. samochody w warsztatach szkolnych, odzież pozostawiona w szatniach jednostek organizacyjnych itp. 34. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej pielęgniarki, pielęgniarza, ratownika, lekarza) Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje pokrycia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej pielęgniarki, pielęgniarza, ratownika, lekarza. 35. Prosimy o ograniczenie Czystych Strat Finansowych o których mowa w części I załącznika nr 36. Prosimy o zgodę na wprowadzenie/zastosowanie następującej treści klauzuli odnośnie szkód o których mowa w 5 ust 5 pkt 21) załącznika nr 10A cześć I OC za czyste straty finansowe (nie będące następstwem szkód osobowych ani rzeczowych) wyrządzone w związku z prowadzeniem dzialalnosci objetej ubezpieczeniem na skutek: 1) działania lub zaniechania Ubezp. przy wykonywaniu władzy publicznej; 2) wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji adm. 3) szkody wyrządzone przez nie wydanie orzeczenia lub decyzji oraz nie wydanie aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezp. obowiazku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa; Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) wyrządzonych umyślnie przez osoby na stanowiskach kierowniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. 2) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 3) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 4) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 5) których wartość nie przekracza 200 PLN (fr integralna). 6) udział własny 10% nie więcej niż 5.000,00 PLN 7) potencjalnych, związanych z wydaniem niezgodnych z prawem aktów normatywnych, ostatecznych decyzji administracyjnych lub z nie wydaniem aktu prawnego lub ostatecznej decyzji adm. w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa; 37. Prosimy o wprowadzenie udziału własnego na władzę publiczną w wysokości 10% nie więcej niż 5.000,- PLN 38. Prosimy o potwierdzenie, ze jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to maja one zastosowanie, chyba ze Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została już przez Zamawiającego udzielona i brzmi następująco: Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wykonawcy. 39. Odnośnie szkód wynikłych w związku z wykonywaniem zarządu nieruchomościami (o których mowa w 5 ust 5 pkt 24 załącznika nr 10A część I prosimy o podanie liczby licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz wnioskowanej sumy ubezpieczenia Zamawiający informuje, iż niniejsze rozszerzenie dotyczy podległej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, a nie osób fizycznych, które mają obowiązek posiadania licencji zawodowej nadawanej w trybie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Rozszerzenie nie przewiduje limitu odpowiedzialności w granicach sumy gwarancyjnej OC. 8

9 40. Odnośnie szkód wynikłych w związku z wykonywaniem zarządu nieruchomościami (o których mowa w 5 ust 5 pkt 24 załącznika nr 10A cześć I prosimy o podanie ilości zarządzanych lokali mieszkalnych oraz liczby i rodzaju zarządzanego innego mienia niż lokale mieszkalne Zamawiający informuje, iż wykaz lokali komunalnych oraz innego mienia zarządzanych przez ZGKiM stanowi Załącznik nr 16 do SIWZ. 41. Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 3 lata. odnośnie ubezpieczenia NNW Zamawiający informuje, iż w ostatnich 3 latach nie wypłacono żadnego odszkodowania z ryzyka NNW. 42. Prosimy o potwierdzenie - w ubezpieczeniu NNW grupowym składka wykazana dla niniejszego postępowania ma obejmować ochroną grupę 36 osób prze okres 6 miesięcy. Zamawiający informuje, iż ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka NNW mają zostać objęte dwie grupy liczące po 36 osób po 6 miesięcy każda, w każdym okresie rozliczeniowym. Składka winna więc być wykazana dla 36 osób przez okres 12 miesięcy. 43. Odnośnie NNW prosimy o informację jak często zmieniają się uczestnicy w danej grupie. Czy jest rotacja uczestników? Zamawiający informuje, iż w ramach grupy nie występuje rotacja uczestników szkoleń. Uczestnicy zmieniają się co 6 miesięcy. 44. Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 3 lata. odnośnie ubezpieczenia CARGO Zamawiający informuje, iż w ostatnich 3 latach nie wypłacono żadnego odszkodowania z ryzyka CARGO. 45. Odnośnie ubezpieczenia CARGO prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na: zakres pełny tj. ryzyka: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego na środek transportu, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, wypadek środka transportu, rabunek, kradzież z włamaniem, kradzież środka transportu wraz z ładunkiem, dodatkowo szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu bezpośrednio wskutek innych zdarzeń mających charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego, jeżeli spowodowały one potłuczenie, połamanie, rozbicie, wyciek, zamoczenie, podarcie, zabrudzenie, połamanie, rozsypanie, pogięcie, zgniecenie lub porysowanie ubezpieczonego mienia. 46. Prosimy o informacje czy przewoźnik któremu jest zlecany przewóz eksponatów, dzieł sztuki, obrazów specjalizuje się w takich przewozach Zamawiający informuje, iż przewoźnik, z którym BWA współpracuje najczęściej nie jest wyspecjalizowany. Zdarzają się transporty eksponatów, dzieł sztuki, obrazów z Niemiec, które przeprowadza firma specjalistyczna. 47. Odnośnie ubezpieczenia cargo prosimy o informacje z którego roku jest najstarsze dzieło sztuki Zamawiający informuje, iż większość transportowanych dzieł została wykonana po 1945 roku, w ostatnim czasie nie było do tego wyjątków. 48. W związku z brakiem treści klauzul EIB 56 oraz EIB 71 prosimy o ich wykreślenie Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie treści klauzuli 56 (Domniemania zgody ubezpieczyciela) i dokonuje modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 9

10 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie treści klauzuli 71 (Ustalenia okoliczności szkody). Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ polegającej na dodaniu treści klauzuli 71 (Ustalenia okoliczności szkody). 49. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków komunalnych (załącznik nr 16) o rok budowy i konstrukcje ścian, stropów, rodzaj pokrycia dachu poszczególnego budynku Zamawiający informuje, iż zawarł niezbędne do sporządzenia oferty informacje w załączniku nr 16 do SIWZ. 50. Odnośnie ubezpieczenia EEI prosimy o wydłużenie terminu wynikającego z zapisów o których mowa w 3 ust 4 pkt 2 załącznika nr 10A cześć I. Proponujemy 4dni Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wynikającego z zapisów o których mowa w 3 ust 4 pkt 2 załącznika nr 10A cześć I z dwóch do 3 dni i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 51. Czy w odniesieniu do klauzuli przepięciowej ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ) wprowadzenie poniższego doprecyzowania spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania Odpowiedzialność Wykonawcy ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Sposób realizacji ochrony przepięciowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (DzU Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami) w paragrafie 183. ust. 1 punkt Prosimy o wykreślenie klauzuli szkód mechanicznych ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli szkód mechanicznych ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). 53. Prosimy o obniżenie limitu klauzuli szkód mechanicznych do ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu klauzuli szkód mechanicznych do ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ) i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 54. Prosimy w odniesieniu do klauzuli transportu wewnątrzzakładowego o ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej do szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych na skutek zrealizowania się jednego z podanych w niniejszej klauzuli ryzyk: ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub jego części, katastrofa środka transportu, szkody podczas załadunku i rozładunku ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). 55. Prosimy o wykreślenie klauzuli szkód wodociągowych ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). 56. Prosimy o zmianę terminu zgłaszania w klauzuli automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości na 31 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia ( 1 ust. 9, 3 ust 4 Załącznika 10A do SIWZ). 10

11 57. Prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia mienia poza budynkami ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). 58. Prosimy o wykreślenie klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). 59. Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli przepięciowej. Proponujemy pln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 60. Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB73b ( 1 ust. 9, 3 ust 4 Załącznika 10A do SIWZ). 61. Prosimy o podanie ilości ubezpieczanych pojazdów w latach 2010,2011,2012,2013 z podziałem na ryzyka OC i AC Zamawiający poniżej podaje informacje na temat przybliżonej ilości ubezpieczonych pojazdów w ramach ryzyka OC i AC: W przetargu na okres 12 m-cy z roku 2010: OC (135 pojazdów), AC (35 pojazdów) W przetargu na okres 36 m-cy z roku 2011: OC (140 pojazdów), AC (36 pojazdów). Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. z up. PREZYDENTA MIASTA mgr Dariusz Lesicki Zastępca Prezydenta 11

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-327-2343/2013 Poznań 26.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP 27197312013 RISS 2412532 Zielona Góra, 5 grudnia 2013 r Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu WZDW.15.271-70/12. Wszyscy Wykonawcy

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu WZDW.15.271-70/12. Wszyscy Wykonawcy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu WZDW.15.271-70/12 Poznań, 29.10.2012r Wszyscy Wykonawcy dotyczy: ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Brzeźnio, dnia 15 października 2012r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeźnio wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r.

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r. CENTRALNY OŚRODEK SPORT OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH w Szczyrku 43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8 KRS 0000374033; REGON: 142733356-00050; NIP: 701-027-39-50 Dyrektor Grzegorz Kotowicz tel: +48 33 817 86

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCY nr 1 wraz z odpowiedziami

PYTANIA WYKONAWCY nr 1 wraz z odpowiedziami WZP-1001-06/2013 Wrocław, 12.07.2013 r. Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika/wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: przetargu ograniczonego na usługę p/n Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świebodzice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OGÓLNE -WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ :

PYTANIA OGÓLNE -WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ : Kraków, 08 lipca 2014r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-17/14 Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego ubezpieczenia". ODPOWIEDŹ NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nr sprawy 01/2015/PN/WZTIA/WUD ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH WNIOSEK UBEZPIECZENIA MASZYN OD RYZYK WSZYSTKICH Ubezpieczający ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-318-2326 /2013 Poznań 25.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach ZP.271.18.2014 Uczestnicy postępowania przetargowego Pabianice, 26.11.2014 Dot postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów przekazanych umową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo