PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna Zielona Góra ZP RISS Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Zielona Góra i jednostek podległych Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz tekst jednolity z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu 29 listopada 2013 r. wraz z wyjaśnieniami: 1. Prosimy o podanie rodzaju środków obrotowych łatwopalnych i wybuchowych podlegających ubezpieczeniu. Zamawiający informuje, iż środki obrotowe łatwopalne i wybuchowe podlegające ubezpieczeniu znajdują się w posiadaniu MZK w Zielonej Górze i są to głównie: paliwo przechowywane i wykorzystywane na własne potrzeby przez MZK w Zielonej Górze oraz rozpuszczalniki, lakiery. 2. Czy wszystkie dzieła sztuki, eksponaty i księgozbiory są skatalogowane i wycenione, i czy nie ma wśród nich tzw białych kruków? Jeżeli są prośba o podanie sumy ubezpieczenia na każdą z tych pozycji wraz z wyceną. Zamawiający informuje, iż działa sztuki z kolekcji Biura Wystaw Artystycznych są skatalogowane i wycenione i nie ma wśród nich tzw. białych kruków. 3. Wnioskujemy o wykaz mienia z podziałem na miejsce ubezpieczenia. W przypadku braku wykazu, prosimy o podanie 10 pozycji mienia o najwyższej sumie ubezpieczenia dot. każdego rodzaju mienia podanego zgodnie z 1 ust. 1 pkt. 2) ppkt. b)-q) Załącznika 10A do SIWZ. Zamawiający informuje, iż zawarł niezbędne do sporządzenia oferty informacje w załączniku nr 12 do SIWZ (Zestawienie wartości majątku w poszczególnych jednostkach/spółkach celowych). 4. Czy doprecyzowanie definicji katastrofy budowlanej następującej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy ( 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) Załącznika 10A do SIWZ): 1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/wszystkich ryzyk) o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych 2. Nie jest katastrofą budowlaną: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, c) awaria instalacji. tel. (+48) , faks: (+48)

2 3. Limit odpowiedzialności ustalony w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy budowlanej. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 50 lat dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 90 lat dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej, b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, d) nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu, e) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną, i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji, j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie prawa górniczego, k) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy, l) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych. 5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa A z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.): 1)zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 2)zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, 3)niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: a)właściwy organ, b)właściwego miejscowo prokuratora i Policję, c)inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą prawdopodobieństwa powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów, Ubezpieczyciel może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W wypadku takim Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po szkodzie, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie. 7. Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody lub jej rozmiarów, że Ubezpieczyciel nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby wiedziało o tej okoliczności. 8. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą w drodze pisemnego, jednomiesięcznego wypowiedzenia w przypadku zaistnienia w okresie ubezpieczenia szkody, w związku z którą Ubezpieczyciel wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania. 9. Składka z tytułu niniejszej Klauzuli: określona powyżej. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ poprzez doprecyzowanie definicji katastrofy budowlanej w powyższej treści. 2

3 5. Prosimy o doprecyzowanie ryzyka objętego ochrona ubezpieczeniową w odniesieniu do 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. d) Załącznika 10A do SIWZ poprzez zmianę zapisu na: zalania w następstwie nieszczelności dachów i rynien, szczelin. Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie ryzyka objętego ochrona ubezpieczeniową w odniesieniu do 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. d) Załącznika 10A do SIWZ poprzez zmianę zapisu na: zalania w następstwie nieszczelności dachów i rynien, szczelin i w związku z tym dokonuje modyfikacji treści SIWZ. 6. Prosimy o wyłączenie z zakresu kosztów ewakuacji ( 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. f) Załącznika 10A do SIWZ). 7. Czy w odniesieniu do szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego ( 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. h) Załącznika 10A do SIWZ) wprowadzenie poniższego doprecyzowania spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. Odpowiedzialność Wykonawcy ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Sposób realizacji ochrony przepięciowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (DzU Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami) w paragrafie 183. ust. 1 punkt Prosimy w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem ( 1 ust. 2 pkt. 1) ppkt. j) Załącznika 10A do SIWZ) zmianę zapisu z: Niniejsze postanowienie nie dotyczy prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. na: Niniejsze postanowienie nie dotyczy prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych i prace te nie naruszają konstrukcji nośnej budynku, dachu oraz otworów zewnętrznych. 9. Prosimy o zmianę definicji wartości odtworzeniowej na: W przypadku ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej odszkodowanie nie zostanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego mienia jedynie pod warunkiem, że stopień jego zużycia technicznego w dniu zajścia szkody nie przekracza 50% i koszty związane z zakupem, odbudową lub naprawą mienia zostaną faktycznie poniesione. Jeżeli stopień zużycia technicznego mienia przekracza 50% lub jeżeli Ubezpieczający zrezygnuje z odtworzenia utraconego lub uszkodzonego mienia, odszkodowanie wypłaca się na zasadach określonych dla ubezpieczenia według wartości rzeczywistej. 10. Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe w odniesieniu do mienia niskocennego, środków obrotowych, mienia osób trzecich oraz nakładów inwestycyjnych i adaptacyjnych. 3

4 11. Prosimy o podanie łącznych sum ubezpieczenia (wg sum stałych) w odniesieniu do mienia, do którego zostały ustalone limity w systemie na pierwsze ryzyko - nie dotyczy gotówki i mienia pracowniczego ( 1 ust. 5 pkt. 1)-4), 6), 7), 9), 10) Załącznika 10A do SIWZ). Zamawiający poniżej prezentuje sumy ubezpieczenia wg sum stałych w odniesieniu do mienia, dla którego zostały ustalone limity w systemie na pierwsze ryzyko. Suma ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia ,01 zł niskocenne składniki majątku ,62 zł środki obrotowe ,00 zł mienie osób trzecich ,00 zł nakłady inwestycyjne ,84 zł książki ,00 zł eksponaty 12. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej w ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na 500,00 PLN w każdej szkodzie ( 1 ust. 7 Załącznika 10A do SIWZ). 13. Czy doprecyzowanie uproszczonej likwidacji szkód następującej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy ( 1 ust. 8 pkt. 1) ppkt. j) i k) Załącznika 10A do SIWZ): Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, iż w przypadku wystąpienia szkody majątkowej z niniejszej polisy, której szacunkowa wartość nie przekracza 5.000,00 PLN likwidacja szkód będzie odbywała się w sposób następujący: 1. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora. 3. Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.: a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem, b) Dokładny opis zdarzenia, c) Zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie, d) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu e) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem), f) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem), g) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu, h) W przypadku zalania - protokół spisany z najemcą / wynajmującym. W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo: i) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, j) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem, k) Kopii dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu, jeśli obiekt jest chroniony przez agencję, l) Kopii umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu jeśli obiekt posiada system alarmowy. 4. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu decyzję odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami. 4

5 5. Klauzula niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu. 6. Mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% zostanie zachowane do dyspozycji Generali, podobnie wymienione podzespoły itp. 14. Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlegają napowietrzne linie przesyłowe. Jeśli tak to prośba o potwierdzenie, że są to linie znajdujące się w granicy lub promieniu do 300m od lokalizacji Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż ubezpieczeniu nie podlegają napowietrzne linie przesyłowe. 15. Czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce jakiekolwiek szkody spowodowane przez powódź, osunięcie się ziemi albo szkody spowodowane przez deszcz nawalny? Jeśli tak to prośba o podanie ilości i wartości (osobno dla każdego zdarzenia). Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca jakiekolwiek szkody spowodowane przez powódź. 16. Czy ubezpieczeniu podlegają obiekty nieczynne, w trakcie budowy, obiekty nieużytkowane ponad 3 miesiące oraz użytkowane niezgodnie z pozwoleniem na użytkowanie (art. 55 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami)? Jeśli tak, prośba o wskazanie lokalizacji lub podanie sumy ubezpieczenia, przypadającej na lokalizację. Zamawiający informuje, iż niezbędne informacje na temat użytkowanych/nieużytkowanych budynków, lokali znajdują się w zał. nr 13 do SIWZ. 17. Wnioskujemy o potwierdzenie, że w odniesieniu do każdego budynku zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne są z obowiązującym prawem. Według aktualnej wiedzy Zamawiającego zabezpieczenia ppoż. stosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy. 18. Czy wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy następującej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy: Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec I okresu ubezpieczenia (12 miesięcy), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: - wysoka szkodować z przedmiotowej umowy, przez którą należy rozumieć stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw na niewypłacone odszkodowania do składki zainkasowanej w poprzednim okresie rozliczeniowym przekraczający poziom 70% - wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany jest Ubezpieczający/Ubezpieczony, - pogorszenie warunków reasekuracyjnych, - zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. Składka za kolejny okres ubezpieczenia w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna. 5

6 19. Prosimy o precyzyjną informację dotyczącą szkodowości za ostatnie 3 lata z tytułu oc dróg (liczba i wartość wypłaconych/będących w rezerwie szkód z podziałem na lata) Zamawiający informuje, iż dysponuje zagregowaną kwotą wypłaconych odszkodowań z tytułu ryzyka OC oraz liczbą zdarzeń w danym roku bez wyodrębnienia szkodowości z tytułu oc dróg Niezbędne do przygotowania oferty informacje na temat szkodowości znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ (Zestawienie szkodowości). 20. Prosimy o wprowadzenie limitu odnośnie szkód wyrządzonych pracownikom lub w ich mieniu Proponujemy limit ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 21. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia oc dotyczącego szkód w mieniu pracowników szkód polegających na kradzieży pojazdu lub wyposażenia/częsci pojazdu oraz mienia w nim pozostawionego. 22. Prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie usuwa zalegający na dachach śnieg, lód? Czy ma w tym zakresie podpisane umowy z podwykonawcami? Czy firmy te posiadają ubezpieczenie OC? Usuwanie z dachu śniegu i lodu odbywa się w miarę bieżących potrzeb. W przypadku konieczności wykonania takiej pracy, zawierane są umowy z firmami zewnętrznymi - zwykle posiadającymi ubezpieczenie OC. Zamawiający nie może potwierdzić z całą pewnością, że każda z firm wykonujących tę pracę - ma ubezpieczenie oc. 23. Odnośnie szkód w mieniu, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony władał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy nienazwanej prosimy o wskazanie co to za mienie w przypadku budynków/budowli prosimy o dane NT roku budowy, konstrukcji ścian, stropów, rodzaju pokrycia dachu Zamawiający informuje, że nie dysponuje szczegółowymi informacjami w powyższym zakresie. 24. Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni podczas organizowanych imprez wykonywane będą przez profesjonalne podmioty zewnętrzne zajmujące się tego typu działalnością i Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do tych podmiotów Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni organizowane przez Miasto zlecane są profesjonalnej firmie zewnętrznej. 25. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas prac podziemnych oraz ziemnych prosimy o potwierdzenie co to są za prace/z czym związane/przez kogo wykonywane Zamawiający informuje, iż rozszerzenie dotyczyć może zdarzeń przyszłych i jest odpowiedzią na stosowane przez ubezpieczycieli przedmiotowe wyłączenie tego ryzyka w treści ogólnych warunków ubezpieczenia. 26. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dotyczącej ubezpieczenia obowiązkowego oc organizatora imprez masowych Zamawiający informuje, iż wyraził zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wynikłych wskutek organizacji imprez masowych podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu i dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie 27. Prosimy o harmonogram imprez masowych z rozbiciem na podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu oraz nie podlegających obowiązkowemu oc 6

7 Zamawiający informuje, iż wyraził zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wynikłych wskutek organizacji imprez masowych podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu i dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: W trybie imprezy masowej Zamawiajacy organizuje tylko koncerty Winobraniowe ( w roku 2014 będzie to okres od 6 do 13 września codziennie), z tym, że nie są one biletowane i nie podlegają ubezpieczeniu z mocy Ustawy; natomiast organizujący te koncerty Zielonogórski Ośrodek Kultury ubezpiecza je. Zamawiający informuje, że poza informacją dotyczącą koncertów Winobraniowych (organizowane corocznie przez Zamawiającego Dni Zielonej Góry) nie jest w stanie podać informacji na temat imprez masowych, które będą realizowane w latach Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia oc działalności (załącznik nr 10a część I) wyłączona jest odpowiedzialność w związku z organizacją takich imprez jak motorowe, motorowodne, lotnicze. Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. 29. Odnośnie szkód wynikłych z wykonania nadzoru architektonicznego i budowlanego prosimy o informacje, jakiego typu są to nadzory i na jakie prace, kto je sprawuje, czy osoby sprawujące mają stosowne uprawnienia Zamawiający prowadzi nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, których wykonanie zleca wykonawcom zewnętrznym. Zlecane są m.in. inwestycje drogowe, przyłącza wodne, kanalizacyjne i gazowe oraz wykonanie remontów: branży drogowej, budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej. Przykładowe nadzory prowadzone nad remontami branży budowlanej to remonty, dachów, elewacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych budynków będących w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Nadzór inwestorski prowadzą pracownicy Zamawiającego, mający odpowiednie uprawnienia budowlane, działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 rt Nr 1243, poz tekst jednolity). Nadzory zlecane są także inspektorom zewnętrznym, którzy mają uprawnienia jw. 30. Odnośnie szkód wynikłych z wykonania nadzoru architektonicznego i budowlanego prosimy o wprowadzenie odrębnej sumy ubezpieczenia. Proponujemy ,00 pln 31. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony wynikający z oc działalności (załącznik nr 10a część I) nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony wynikający z oc działalności (załącznik nr 10a część I) nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami. 32. Odnośnie szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu oc prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju są to pojazdy i podanie liczby tych pojazdów? Zamawiający informuje, iż wśród pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu oc znajdują się m.in. wózki widłowe, wózki magazynowe, chwytaki widłowe. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie dysponuje liczbą tych pojazdów. 33. Prosimy o wymienienie mienia określonego jako mienie przechowywane, kontrolowane lub chronione przez ubezpieczającego polegającego na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie w 5 ust 5 pkt 3) załącznika nr 10A cześć I Zamawiający informuje, iż wśród mienia przechowywanego, kontrolowanego lub chronionego przez ubezpieczającego polegającego na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie w 5 ust 5 7

8 pkt 3) załącznika nr 10A cześć I, mogą znajdować się m.in. samochody w warsztatach szkolnych, odzież pozostawiona w szatniach jednostek organizacyjnych itp. 34. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej pielęgniarki, pielęgniarza, ratownika, lekarza) Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje pokrycia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej pielęgniarki, pielęgniarza, ratownika, lekarza. 35. Prosimy o ograniczenie Czystych Strat Finansowych o których mowa w części I załącznika nr 36. Prosimy o zgodę na wprowadzenie/zastosowanie następującej treści klauzuli odnośnie szkód o których mowa w 5 ust 5 pkt 21) załącznika nr 10A cześć I OC za czyste straty finansowe (nie będące następstwem szkód osobowych ani rzeczowych) wyrządzone w związku z prowadzeniem dzialalnosci objetej ubezpieczeniem na skutek: 1) działania lub zaniechania Ubezp. przy wykonywaniu władzy publicznej; 2) wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji adm. 3) szkody wyrządzone przez nie wydanie orzeczenia lub decyzji oraz nie wydanie aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezp. obowiazku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa; Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) wyrządzonych umyślnie przez osoby na stanowiskach kierowniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. 2) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 3) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 4) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 5) których wartość nie przekracza 200 PLN (fr integralna). 6) udział własny 10% nie więcej niż 5.000,00 PLN 7) potencjalnych, związanych z wydaniem niezgodnych z prawem aktów normatywnych, ostatecznych decyzji administracyjnych lub z nie wydaniem aktu prawnego lub ostatecznej decyzji adm. w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa; 37. Prosimy o wprowadzenie udziału własnego na władzę publiczną w wysokości 10% nie więcej niż 5.000,- PLN 38. Prosimy o potwierdzenie, ze jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to maja one zastosowanie, chyba ze Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została już przez Zamawiającego udzielona i brzmi następująco: Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wykonawcy. 39. Odnośnie szkód wynikłych w związku z wykonywaniem zarządu nieruchomościami (o których mowa w 5 ust 5 pkt 24 załącznika nr 10A część I prosimy o podanie liczby licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz wnioskowanej sumy ubezpieczenia Zamawiający informuje, iż niniejsze rozszerzenie dotyczy podległej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, a nie osób fizycznych, które mają obowiązek posiadania licencji zawodowej nadawanej w trybie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Rozszerzenie nie przewiduje limitu odpowiedzialności w granicach sumy gwarancyjnej OC. 8

9 40. Odnośnie szkód wynikłych w związku z wykonywaniem zarządu nieruchomościami (o których mowa w 5 ust 5 pkt 24 załącznika nr 10A cześć I prosimy o podanie ilości zarządzanych lokali mieszkalnych oraz liczby i rodzaju zarządzanego innego mienia niż lokale mieszkalne Zamawiający informuje, iż wykaz lokali komunalnych oraz innego mienia zarządzanych przez ZGKiM stanowi Załącznik nr 16 do SIWZ. 41. Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 3 lata. odnośnie ubezpieczenia NNW Zamawiający informuje, iż w ostatnich 3 latach nie wypłacono żadnego odszkodowania z ryzyka NNW. 42. Prosimy o potwierdzenie - w ubezpieczeniu NNW grupowym składka wykazana dla niniejszego postępowania ma obejmować ochroną grupę 36 osób prze okres 6 miesięcy. Zamawiający informuje, iż ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka NNW mają zostać objęte dwie grupy liczące po 36 osób po 6 miesięcy każda, w każdym okresie rozliczeniowym. Składka winna więc być wykazana dla 36 osób przez okres 12 miesięcy. 43. Odnośnie NNW prosimy o informację jak często zmieniają się uczestnicy w danej grupie. Czy jest rotacja uczestników? Zamawiający informuje, iż w ramach grupy nie występuje rotacja uczestników szkoleń. Uczestnicy zmieniają się co 6 miesięcy. 44. Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 3 lata. odnośnie ubezpieczenia CARGO Zamawiający informuje, iż w ostatnich 3 latach nie wypłacono żadnego odszkodowania z ryzyka CARGO. 45. Odnośnie ubezpieczenia CARGO prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na: zakres pełny tj. ryzyka: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego na środek transportu, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, wypadek środka transportu, rabunek, kradzież z włamaniem, kradzież środka transportu wraz z ładunkiem, dodatkowo szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu bezpośrednio wskutek innych zdarzeń mających charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego, jeżeli spowodowały one potłuczenie, połamanie, rozbicie, wyciek, zamoczenie, podarcie, zabrudzenie, połamanie, rozsypanie, pogięcie, zgniecenie lub porysowanie ubezpieczonego mienia. 46. Prosimy o informacje czy przewoźnik któremu jest zlecany przewóz eksponatów, dzieł sztuki, obrazów specjalizuje się w takich przewozach Zamawiający informuje, iż przewoźnik, z którym BWA współpracuje najczęściej nie jest wyspecjalizowany. Zdarzają się transporty eksponatów, dzieł sztuki, obrazów z Niemiec, które przeprowadza firma specjalistyczna. 47. Odnośnie ubezpieczenia cargo prosimy o informacje z którego roku jest najstarsze dzieło sztuki Zamawiający informuje, iż większość transportowanych dzieł została wykonana po 1945 roku, w ostatnim czasie nie było do tego wyjątków. 48. W związku z brakiem treści klauzul EIB 56 oraz EIB 71 prosimy o ich wykreślenie Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie treści klauzuli 56 (Domniemania zgody ubezpieczyciela) i dokonuje modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 9

10 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie treści klauzuli 71 (Ustalenia okoliczności szkody). Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ polegającej na dodaniu treści klauzuli 71 (Ustalenia okoliczności szkody). 49. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków komunalnych (załącznik nr 16) o rok budowy i konstrukcje ścian, stropów, rodzaj pokrycia dachu poszczególnego budynku Zamawiający informuje, iż zawarł niezbędne do sporządzenia oferty informacje w załączniku nr 16 do SIWZ. 50. Odnośnie ubezpieczenia EEI prosimy o wydłużenie terminu wynikającego z zapisów o których mowa w 3 ust 4 pkt 2 załącznika nr 10A cześć I. Proponujemy 4dni Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wynikającego z zapisów o których mowa w 3 ust 4 pkt 2 załącznika nr 10A cześć I z dwóch do 3 dni i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 51. Czy w odniesieniu do klauzuli przepięciowej ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ) wprowadzenie poniższego doprecyzowania spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania Odpowiedzialność Wykonawcy ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Sposób realizacji ochrony przepięciowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (DzU Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami) w paragrafie 183. ust. 1 punkt Prosimy o wykreślenie klauzuli szkód mechanicznych ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli szkód mechanicznych ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). 53. Prosimy o obniżenie limitu klauzuli szkód mechanicznych do ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu klauzuli szkód mechanicznych do ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ) i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 54. Prosimy w odniesieniu do klauzuli transportu wewnątrzzakładowego o ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej do szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych na skutek zrealizowania się jednego z podanych w niniejszej klauzuli ryzyk: ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub jego części, katastrofa środka transportu, szkody podczas załadunku i rozładunku ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). 55. Prosimy o wykreślenie klauzuli szkód wodociągowych ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). 56. Prosimy o zmianę terminu zgłaszania w klauzuli automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości na 31 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia ( 1 ust. 9, 3 ust 4 Załącznika 10A do SIWZ). 10

11 57. Prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia mienia poza budynkami ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). 58. Prosimy o wykreślenie klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia ( 1 ust. 9 Załącznika 10A do SIWZ). 59. Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli przepięciowej. Proponujemy pln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 60. Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB73b ( 1 ust. 9, 3 ust 4 Załącznika 10A do SIWZ). 61. Prosimy o podanie ilości ubezpieczanych pojazdów w latach 2010,2011,2012,2013 z podziałem na ryzyka OC i AC Zamawiający poniżej podaje informacje na temat przybliżonej ilości ubezpieczonych pojazdów w ramach ryzyka OC i AC: W przetargu na okres 12 m-cy z roku 2010: OC (135 pojazdów), AC (35 pojazdów) W przetargu na okres 36 m-cy z roku 2011: OC (140 pojazdów), AC (36 pojazdów). Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. z up. PREZYDENTA MIASTA mgr Dariusz Lesicki Zastępca Prezydenta 11

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od wszystkich ryzyk polegających na utracie, zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zwane dalej owu, mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo