Warunki Imprez Turystycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Imprez Turystycznych"

Transkrypt

1 6. wydanie obowiàzuje od Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7

2 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO, Zwracamy si do Paƒstwa z uprzejmà proêbà o dok adne i uwa ne zapoznanie si ze szczegó owymi Warunkami Imprez Turystycznych TUI Poland Sp. z o.o., z siedzibà w Warszawie (02-672), przy ul. Wo oskiej 7. Pragniemy zaznaczyç, i zawarcie umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane przez nas jako Paƒstwa pe na akceptacja zaprezentowanych Warunków Imprez Turystycznych, które przekazane zosta y Paƒstwu w biurze podró y przed podpisaniem umowy. JednoczeÊnie potwierdzamy, i Warunki Imprez Turystycznych majà zastosowanie w przypadku wszystkich programów znajdujàcych si w katalogach Scan Holiday, których organizatorem jest TUI Poland Sp. z o.o. (nazwane dalej Organizatorem). 1. UMOWA O ÂWIADCZENIE US UG TURYSTYCZNYCH, POTWIERDZENIE PODRÓ Y 1.1 Dokonana przez Klienta rezerwacja mo liwoêci udzia u w imprezie turystycznej traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez Organizatora imprezy turystycznej (zwanej dalej umowà o Êwiadczenie us ug turystycznych ). Rezerwacja mo e nastàpiç w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznie. 1.2 Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje od swojego biura podró y potwierdzenie imprezy turystycznej, zawierajàce wszelkie istotne dane o zarezerwowanej imprezie (potwierdzenie imprezy turystycznej) oraz zawiera na piêmie umow o Êwiadczenie us ug turystycznych. 1.3 Osoba dokonujàca rezerwacji czyni to tak e w imieniu wszystkich zg oszonych w rezerwacji uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialnoêç dotrzymania warunków umowy przez tych e uczestników. 2. DOKONANIE ZAP ATY ZA IMPREZ 2.1 Przy zawarciu umowy Klient dokonuje wp aty zaliczki na poczet imprezy turystycznej. Zaliczka wynosi nie mniej ni 20 % (dwadzieêcia) ceny imprezy, lub nie mniej ni 40 % (czterdzieêci) przy ofertach typu Last Minute i TOP. Pozosta à do zap aty kwot nale y wp aciç w nieprzekraczalnym terminie 35 dni przed rozpocz ciem imprezy. W przypadku gdy impreza turystyczna dotyczy korzystania z domu, apartamentu lub mieszkania wakacyjnego (w ramach dojazdu w asnego), reszta ceny powinna byç wp acona w nieprzekraczalnym terminie 50 dni przed rozpocz ciem imprezy. Zaliczk i reszt ceny nale y zap aciç bezpoêrednio w biurze podró y. 2.2 Zap ata za zawarte, za poêrednictwem Organizatora, ubezpieczenie od nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, kosztów leczenia, a tak e kosztów rezygnacji, dokonywana jest wraz z wp atà zaliczki. Koszty innych us ug Êwiadczonych przez Organizatora takich jak np. poêrednictwo w uzyskaniu wizy itp., jak równie telefoniczne rezerwacje i zapytania, nie sà, (o ile w katalogu nie ma innej jednoznacznej informacji) zawarte w cenie imprezy turystycznej. Je eli zatem takie koszty powstanà, powinny one zostaç wp acone bezpoêrednio w biurze podró y wraz z zap atà ceny imprezy turystycznej. 2.3 Po dokonaniu pe nej zap aty za imprez turystycznà, biuro podro y informuje Klienta o mo liwoêci odbioru dokumentów na oko o 4 dni przed wyjazdem. Przy rezerwacjach dokonanych w terminie 7 dni przed planowanym rozpocz ciem imprezy biuro podró y przekazuje Klientom informacje o czasie i miejscu odbioru dokumentów podró y. 2.4 Je eli cena imprezy turystycznej nie zostanie w pe ni zap acona w ustalonym w punkcie 2.1 terminie, umowa mo e byç rozwiàzana z dniem gdy do rozpocz cia imprezy pozostaje 31 dni lub 46 dni w przypadku gdy impreza turystyczna dotyczy korzystania z domu, apartamentu lub mieszkania wakacyjnego (w ramach dojazdu w asnego). W takim przypadku Organizator obcià a Klienta kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, w wysokoêci i na zasadach okreêlonych w punkcie 6.4 i 6.5 Warunków Imprez Turystycznych. 2.5 Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeƒ o zwrot pieni dzy wp aconych przez Klientów do Organizatora, Organizator zawar, zgodnie z art. 10 Ustawy o us ugach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Umow Ubezpieczenia Gwarancja Dla Naszych Klientów z Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG (DRS) z siedzibà w Monachium. Potwierdzeniem zawarcia tej umowy jest Certyfikat gwarancyjny, który zamieszczony jest na 7 stronie Warunków Imprez Turystycznych. 3. ÂWIADCZENIA, CENY 3.1 Rodzaj i zakres Êwiadczeƒ w ramach imprezy turystycznej okreêlany jest w oparciu o treêç katalogów Scan Holiday oraz do àczonych do nich cenników. Dane zawarte w katalogu sà dla Organizatora zasadniczo wià àce. Przed zawarciem umowy Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w ka dym czasie danych zawartych w katalogu, o czym Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem rezerwacji. 3.2 Wszelkie informacje wykraczajàce i/lub niezgodne z treêcià katalogów, potwierdzeƒ podró y oraz umów o Êwiadczenie us ug turystycznych nie sà wià àce dla Organizatora. Katalogi, foldery, broszury i inne materia y informacyjne lub reklamowe nie pochodzàce od Organizatora nie stanowià jakiejkolwiek cz Êci umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych. 3.3 Ceny imprez turystycznych oraz Êwiadczeƒ dodatkowych, zamieszczone w katalogach Scan Holiday, w Warunkach Imprez Turystycznych, oraz innych dokumentach przekazywanych Klientom wyra one sà w EURO. Ceny odnoszà si do cen imprez turystycznych oraz innych Êwiadczeƒ i op at, stanowià tylko i wy àcznie dopuszczalnà przepisami prawa klauzul waloryzacyjnà stosowanà przy ustalaniu cen w z otych polskich. Ostateczna cena op at dodatkowych oraz wartoêç ustalana jest w z otych polskich przy zastosowaniu kursu sprzeda y EURO do PLN, stosowanego przez Bank WestLB Polska S.A. z siedzibà w Warszawie, wskazanego Klientom w dniu zawierania umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych, o ile data podpisania umowy jest taka sama jak data dokonania rezerwacji w systemie rezerwacyjnym. W przypadku gdy rezerwacja zosta a dokonana w systemie rezerwacyjnym wczeêniej, o ostatecznej cenie 2

3 OGÓLNE WARUNKI w z otych polskich decyduje data dokonania tej rezerwacji. Obcià enie rachunku karty kredytowej kwotà zaliczki nast puje w ciàgu jednego tygodnia od daty zawarcia umowy, zaê obcià enie resztà ceny, w terminie oko o trzech tygodni przed rozpocz ciem imprezy turystycznej. W przypadku dokonywania p atnoêci za poêrednictwem karty kredytowej i przeprowadzania tej transakcji poprzez system rezerwacyjny Organizatora, ostateczna cena oraz wartoêç op at dodatkowych ustalana jest w z otych polskich przy uwzgl dnieniu kursu EURO do PLN stosowanego przez bank emitujàcy kart, w dniu obcià enia rachunku bankowego Klienta. W przypadku braku autoryzacji karty kredytowej, Klient zobowiàzany jest do zap aty gotówkà wymaganej kwoty wed ug kursu (wskazanego przez biuro podró y) obowiàzujàcego w dniu dokonywania zap aty. 3.4 Organizator stara si w miar mo liwoêci uwzgl dniaç pozaumowne szczególne yczenia Klientów nie uj te w katalogu, jak np. pokoje obok siebie, pi tro lub konkretny numer pokoju etc. Zastrzega si jednak, i brak realizacji takiego szczególnego yczenia Klienta nie mo e byç podstawà wysuwania jakichkolwiek roszczeƒ wobec Organizatora. Organizator jednoczeênie oêwiadcza, i biura podró y poêredniczàce w zawarciu umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej nie majà prawa do sk adania jakichkolwiek wià àcych zapewnieƒ i obietnic lub dokonywania uzgodnieƒ odbiegajàcych od treêci podanej w katalogu Scan Holiday, bez pisemnego potwierdzenia takiej okolicznoêci przez Organizatora. 3.5 Organizator w ramach organizowanych imprez turystycznych nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepe noletnim oraz osobom w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolnoêci do czynnoêci prawnych. Osoby te mogà uczestniczyç w imprezie turystycznej wy àcznie pod opiekà osób doros ych. 3.6 Mi dzynarodowa doba hotelowa rozpoczyna si przewa nie o godzinie czasu lokalnego w dniu przyjazdu zaê koƒczy si w dniu wyjazdu o godzinie czasu lokalnego. Doba hotelowa zawsze koƒczy si Êniadaniem. W niektórych przypadkach mo liwoêç skorzystania z tego posi ku mo e byç ograniczona w zwiàzku z rzeczywistà godzinà powrotu. Do godziny, w której koƒczy si doba hotelowa Klient powinien wraz ze swoimi baga ami opuêciç pokój hotelowy. Zasad t stosuje si tak e w przypadku gdy podró powrotna rozpoczyna si póêniej ni o godzinie czasu lokalnego. W takim przypadku Klient powinien pozostawiç swe baga e w przeznaczonym do tego specjalnie miejscu. 4. ZMIANY ÂWIADCZE I CEN 4.1 Organizator zastrzega sobie mo liwoêç zmiany, oferowanej i poêwiadczonej w dokumentach podró y, ceny imprezy turystycznej. W przypadku koniecznoêci podwy szenia ceny, Organizator ka dorazowo zobowiàzany b dzie udokumentowaç wp yw na podwy szenie ceny, jednej z nast pujàcych okolicznoêci: wzrostu kosztów transportu, wzrostu op at urz dowych, podatków lub op at nale nych za takie us ugi, jak lotniskowe, za adunkowe lub prze adunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. Cena za us ug turystycznà wynika ka dorazowo z cennika do àczonego do katalogu Scan Holiday. O zmianie ceny Organizator niezw ocznie poinformuje Klientów. W okresie 20 (dwadzieêcia) dni przed datà wyjazdu cena ustalona w umowie z Klientem nie mo e byç podwy szana. 4.2 Przy podwy kach cen przekraczajàcych 10% ustalonej z Klientem ceny, Klient ma prawo do odstàpienia od umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytu u. W przypadku zmiany przez organizatora istotnych warunków umowy z Klientem, z przyczyn od niego niezale nych, przed rozpocz ciem imprezy turystycznej, w tym w szczególnoêci zmiany miejsca pobytu lub trasy wycieczki, czasu trwania imprezy turystycznej, programu imprezy turystycznej, sposobu zap aty, ceny imprezy turystycznej, Klient mo e za- àdaç, aby Organizator zaoferowa mu us ug turystycznà, o co najmniej równej wartoêci, bez koniecznoêci ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów z tego tytu u. Uprawnienie do odstàpienia od umowy oraz uprawnienie do za àdania przedstawienia nowej oferty, powinno zostaç zrealizowane niezw ocznie po przekazaniu zawiadomienia o podwy ce ceny, wzgl dnie zmianie Êwiadczeƒ, nie póêniej jednak, ni w terminie pi ciu dni od takiego zawiadomienia. 4.3 Dokonujàc istotnych zmian postanowieƒ umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jeszcze przed jej rozpocz ciem Organizator zobowiàzany jest bezzw ocznie, to jest nie póêniej ni w terminie pi ciu dni od wprowadzenia takich zmian, informowaç Klienta o treêci tych zmian. Po otrzymaniu takiej informacji Klient w ciàgu kolejnych pi ciu dni obowiàzany jest pod rygorem niewa noêci, na piêmie, poinformowaç Organizatora czy zgadza si na proponowanà zmian umowy czy te na skutek dokonanych zmian odst puje od zawartej umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych za zwrotem wniesionych przez niego op at. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, traktowane jest przez Organizatora jako akceptacja przez Klienta zmian dokonanych w treêci umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych. Skorzystanie przez Klienta z uprawnienia do odstàpienia od umowy nie zaakceptowania w skutek przez Niego dokonanych zmian w umowie o zorganizowanie us ug turystycznych uprawnia, wedle wyboru, do z o enia oferty uczestnictwa w innej imprezie turystycznej z katalogu Scan Holiday lub do àdania zwrotu wniesionych z tytu u zawarcia umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych op at. 4.4 W przypadku koniecznoêci zmiany portu wylotowego lub powrotnego zwiàzanej z anulacjà danego rejsu jak w pkt C do 15 dni przed rozpocz ciem imprezy, Scan Holiday mo e zaproponowaç zamiast odstàpienia od umowy, alternatywne po àczenie lotnicze z innego portu lotniczego. 5. ZNI KI DLA DZIECI 5.1 Rodzaje i wysokoêci zni ek dla dzieci okreêlone sà w katalogu Scan Holiday. W przypadku, gdy uczestnikiem imprezy turystycznej jest dziecko, osoba dokonujàca rezerwacji oraz zawierajàca umow powinna powiadomiç o tym fakcie, podajàc jednoczeênie wiek dziecka i przedstawiç na to odpowiedni dokument. Organizator ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodnoêci wieku z podanym, Organizator upowa niony b dzie do naliczenia i pobrania prawid owej ceny podró y wraz z op atà manipulacyjnà w wysokoêci 30,00 E. Za upowa niajàcy do uzyskania zni ki wiek dziecka przyjmuje si wiek w dniu rozpocz cia imprezy turystycznej. 5.2 Za dzieci w wieku poni ej 2 lat podró ujàce samolotem, w przypadku imprezy turystycznej obejmujàcej przelot i zakwaterowanie, nie sà pobierane adne op aty. Jedynie w przypadku wykupienia samego przelotu, pobierana jest op ata w wysokoêci 10% ceny przelotu. W obu przypadkach dziecko podró uje bez prawa do w asnego miejsca siedzàcego. 6. REZYGNACJA ZE STRONY UCZESTNIKA, ZMIANA REZERWACJI, OSOBY ZAST PCZE 6.1 Przed rozpocz ciem imprezy turystycznej Klienci majà mo liwoêç zrezygnowania z imprezy turystycznej. OÊwiadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej, Klient jest zobowiàzany z o yç w formie pisemnej, w miejscu, w którym zosta a zawarta umowa. Datà z o enia rezygnacji jest dzieƒ jej wp ywu do biura podró y, w którym zosta a zawarta umowa. 6.2 Je eli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub je eli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezale nych od organizatora, zastrzega on sobie prawo àdania zap aty kwot stanowiàcych równowartoêç rzeczywistych kosztów, w wysokoêci nie wi kszej ni ustalona na zasadach okreêlonych w punktach 6.4 i 6.5 Warunków Imprez Turystycznych, poniesionych w zwiàzku z dokonanymi ju przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej. Przy obliczaniu nale nych do zap aty kwot uwzgl dnia si koszty jakie zosta y zaoszcz dzone a tak e mo liwoêç innego wykorzystania Êwiadczeƒ. Organizator do decyzji Klienta pozostawia decyzj o zbieraniu i gromadzeniu dowodów na to, czy ze wzgl du na rezygnacj z uczestnictwa w imprezie turystycznej wzgl dnie jej nie rozpocz cie powsta y koszty ni sze ni te, które zosta y okreêlone przez Organizatora jako jako rzeczywiste koszty rezygnacji, w wysokoêci nie wy szej ni okreêlonej w punktach 6.4 i 6.5, wzgl dnie Klient mo e zwróciç si do organizatora o przedstawienie indywidualnych wyliczeƒ poniesionych przez niego kosztów. 6.3 Klient ponosi koszty rezygnacji równie, gdy nie stawi si punktualnie na lotnisku lub miejscu rozpocz cia imprezy turystycznej, w czasie podanym w dokumentach imprezy turystycznej lub je eli rozpocz cie przez niego imprezy turystycznej jest niemo liwe ze wzgl du na brak dokumentów, np. paszportu lub niezb dnej wizy. O ile Klient nie poinformowa Organizatora o swej rezygnacji z uczestnictwa w imprezie 3

4 OGÓLNE WARUNKI turystycznej przed jej rozpocz ciem zobowiàzany jest przekazaç do Organizatora informacj o tym, i w imprezie takiej nie uczestniczy, najpóêniej do koƒca dnia, w którym impreza turystyczna si rozpocz a. 6.4 Koszty rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej wynoszà standardowo za osob : do 31 dni przed rozpocz ciem imprezy 20% ustalonej ceny od 30. do 23. dnia 25% ustalonej ceny od 22. do 16. dnia 35% ustalonej ceny od 15. do 9. dnia 50% ustalonej ceny od 8. do 3. dnia 65% ustalonej ceny od 2. do dnia rozpocz cia podró y lub jej nierozpocz cia 80% ustalonej ceny 6.5 Koszty rezygnacji stanowiàce wyjàtki od regu y standardowej wynoszà: A. Oferty typu last minute i oferty TOP: do 31 dni przed rozpocz ciem imprezy 40% ustalonej ceny od 30. do 23. dnia 55% ustalonej ceny od 22. do 16. dnia 65% ustalonej ceny od 15. do 9. dnia 75% ustalonej ceny od 8. do 3. dnia 85% ustalonej ceny od 2. do dnia rozpocz cia podró y lub jej nierozpocz cia 95% ustalonej ceny B. Mieszkania, apartamenty i domy wakacyjne (w ramach dojazdu w asnego), a tak e przy podró ach autobusem lub kolejà: do 46 dni przed rozpocz ciem imprezy 20% ustalonej ceny od 45 dnia 50% ustalonej ceny od 35 dnia 80% ustalonej ceny od 2 dnia do dnia rozpocz cia podró y lub jej nierozpocz cia 90% ustalonej ceny C. Podró e statkiem, imprezy z katalogu imprez turystycznych po miastach (Staedtepakete), imprezy specjalne, imprezy aktywnego wypoczynku, Azja/Australia, Afryka, Karaiby/Ameryka aciƒska, a tak e Dalekie kraje : do 31 dni przed rozpocz ciem imprezy 20% ustalonej ceny od 30. do 23. dnia 35% ustalonej ceny od 22. do 16. dnia 50% ustalonej ceny od 15. do 3. dnia 75% ustalonej ceny od 2. do dnia rozpocz cia podró y lub jej nierozpocz cia 95% ustalonej ceny D. Przy wypo yczaniu samochodu: do 3 dnia przed rozpocz ciem wynajmu 30 E od 2 dnia przed rozpocz ciem wynajmu 50 E przy braku odbioru samochodu cena wynajmu 90% ustalonej cen E. W przypadku gdy przedmiotem umowy jest tylko przelot samolotem liniowym, nale y uiêciç op at manipulacyjnà w wysokoêci od osoby: Do 31 dni przed rozpocz ciem podró y 30 E Od 30 dni przed rozpocz ciem podró y 96 E Op aty te stanowià równowartoêç kosztów poniesionych przez organizatora z tytu u dokonanych zmian. F. Je eli wydane zosta y Klientowi karty wst pu na wybrane imprezy (teatr, musical itp.) o ile Klient nie przedstawi dowodów na to, i koszty poniesione przez Organizatora z tytu u rezygnacji sà ni sze, nale y uiêciç op at manipulacyjnà w wysokoêci 95% ceny, chyba e w katalogach Scan Holiday podana jest inna informacja. Regulacje D i E obowiàzujà tylko przy rezygnacji z rezerwacji samego samochodu lub samego przelotu liniowego, nie dotyczà natomiast rezygnacji z imprez kombinowanych do których obowiàzujà osobne regulacje w punktach 6.4, 6.5 w podpunktach A, B, C i F. 6.6 Na yczenie Klienta i w miar dost pnoêci miejsc, istnieje mo liwoêç zmiany umowy (rezerwacji), jeêli zmiana ta zostanie zg oszona w terminie do 31 dni przed datà rozpocz cia imprezy turystycznej lub w terminie 46 dni w przypadku, gdy impreza turystyczna dotyczy korzystania z domu, apartamentu lub mieszkania wakacyjnego (w ramach dojazdu w asnego). W takich przypadkach Organizator pobiera na poczet powsta ych kosztów op at w wysokoêci 30,00 E za osob ; w przypadku przelotów liniowych op at w wysokoêci 96,00 E za osob. Op aty te stanowià równowartoêç kosztów poniesionych przez organizatora z tytu u dokonanych zmian. 6.7 Pod poj ciem zmiany umowy rozumie si zmian organizatora turystyki, miejsca pobytu lub trasy wycieczki, czasu trwania imprezy turystycznej, programu imprezy turystycznej, ceny imprezy turystycznej, sposobu zap aty oraz innych postanowieƒ umowy, wymienionych w art. 14 ust 2 ustawy o us ugach turystycznych. Zmiany po up ywie terminów wymienionych w punkcie 6.6, mogà zostaç przeprowadzone, jedynie po rozwiàzaniu dotychczasowej umowy, na zasadach okreêlonych w punktach 6.4 i 6.5 i jednoczesnym zawarciu nowej umowy. O ile z zawartej umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych wynika, i w danej imprezie ma braç udzia kilku uczestników, rezygnacja chocia by jednego jej uczestnika z udzia u w tej imprezie upowa nia Organizatora do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udzia w tej imprezie, dla pozosta ych Klientów. 6.8 Do chwili rozpocz cia imprezy turystycznej Klient ma prawo przenieêç na osob trzecià prawa i obowiàzki wynikajàce z umowy. Osoba zast pujàca powinna spe niaç wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient zobowiàzany jest do poinformowania Organizatora o zmianie uczestnika na piêmie pod rygorem niewa noêci, przed rozpocz ciem imprezy turystycznej. Op ata przy zmianie uczestnika wynosi 30,00 E za osob a w przypadku przelotów liniowych 96,00 E za osob. Za pokrycie kosztów imprezy turystycznej i kosztów dodatkowych, powsta ych poprzez zmian osoby zast pujàcej, odpowiadajà solidarnie: Klient i osoba zast pujàca. Op aty te stanowià równowartoêç kosztów poniesionych przez organizatora z tytu u dokonanych zmian. 6.9 Wszelkie op aty manipulacyjne, zwiàzane z rezygnacjà i zmianà umowy jak równie op aty za indywidualny przebieg imprezy turystycznej sà natychmiast wymagalne. 7. PODRÓ SAMOLOTEM 7.1 Z dniem organizator podró y zobowiàzany jest zgodnie z rozporzàdzeniem /EG/ 2111/2005 z dnia do poinformowania pasa erów korzystajàcych z transportu lotniczego o to samoêci przewoênika lotniczego wykonujàcego przewóz. Je eli w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany przewoênik lotniczy to organizator zobowiàzuje si tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoênika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoênik, organizator niezw ocznie powiadomi o tym Klienta. W wypadku zmiany przewoênika po zawarciu umowy Klient zostanie równie niezw ocznie o tym poinformowany przez organizatora. Organizator zastrzega sobie mo liwoêç zmiany linii lotniczych i numerow lotów. Wykaz przewoêników lotniczych podlegajàcych zakazowi wykonywania przewozów w ramach wspólnoty znajduj si na stronie lub na stronach Urz du Lotnictwa Cywilnego 7.2 Podró e lotnicze Organizatora odbywajà si przewa nie jako przeloty non-stop, jednak istnieje mo liwoêç, podyktowana mi dzy innymi wzgl dami programowymi i technicznymi, làdowaƒ poêrednich w trakcie trwania podró y. Podawane godziny przelotów zarówno w momencie rezerwacji jak i na dokumentach podró y sà godzinami przewidywanymi i mogà ulec istotnej zmianie (ze wzgl du na przejêciowe przecià- enia mi dzynarodowych korytarzy powietrznych, strajki lub inne przyczyny operacyjne niezale ne od Organizatora). W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe mo e odbywaç si w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych. Sytuacje opisane powy ej nie sà traktowane jako nienale yte wykonanie umowy i nie stanowià istotnych zmian Êwiadczeƒ. 7.3 W przypadku niektórych lotów istnieje mo liwoêç rezerwacji okreêlonych miejsc w samolocie za dodatkowà op atà w wysokoêci 16,00 E (w jednà stron 8,00 E za osob ). Informacja o takiej mo liwoêci zawarta jest w katalogu Scan Holiday. W razie niezrealizowania rezerwacji miejsc w samolocie, op ata za rezerwacj miejsc zostanie Klientom zwrócona w ca oêci. 7.4 Informacje na temat dopuszczalnej wagi baga u ka dego Klienta zawarte sà w dokumentach podró y. Dzieci do lat 2 nie majà prawa do posiadania osobnego baga u. 7.5 Najpóêniej na trzy dni przed wylotem Klient obowiàzany jest potwierdziç godzin wylotu na lotnisku. Je eli Klient takiego potwierdzenia nie dokona, zaê Organizator z powodów od siebie niezale nych, nie b dzie móg przekazaç Klientowi informacji o zmianie godziny wylotu pod wskazanym w umowie adresem i/lub numerem telefonu, Organizator nie b dzie ponosiç wobec Klienta odpowiedzialnoêci z tego tytu u. 7.6 Klienci uczestniczàcy w imprezie turystycznej obejmujàcej przelot samolotem powinni stawiç si na lotnisku na co najmniej dwie godziny przed planowanym odlotem. 7.7 Transport baga u o charakterze specjalnym (wyposa enie sportowe, wózki inwalidzkie itp.) dozwolony jest, po uprzednim zg oszeniu w danych liniach lotniczych, za dodatkowà odp atnoêcià. Informacje o cenach za tego rodzaju transport mo na uzyskaç w danych liniach lotniczych, 4

5 OGÓLNE WARUNKI które sà wy àcznie odpowiedzialne za organizacj i przeprowadzenie transportu, jak te pobieranie op at. Transport baga u o charakterze specjalnym z lotniska docelowego do hotelu lub miejsca, do którego zgodnie z umowà udaje si Klient, odbywa si na koszt i ryzyko Klienta. 7.8 Ryzyko utraty pieni dzy, przedmiotów wartoêciowych, urzàdzeƒ technicznych i lekarstw, znajdujàcych si w oddanym do transportu baga u, ponosi Klient. Ewentualne szkody powsta e podczas transportu lotniczego usuwane b dà zgodnie z przepisami prawa lotniczego. Zaleca si przewóz przedmiotów wartoêciowych (pieni dzy, lekarstw, urzàdzeƒ elektronicznych itp.) tylko w baga u podr cznym. 8. OPIEKA NA MIEJSCU, KIEROWNICTWO IMPREZY TURYSTYCZNEJ W czasie realizowanych imprez turystycznych przeprowadzonych przez Organizatora, opiek nad Klientami przejmujà pracownicy Service World of TUI, miejscowy rezydent, placówka przedstawicielska Organizatora lub pe nomocnik w aêciciela kwatery. 9. PRZED U ENIE POBYTU W przypadku zamierzonego przez Klientów przed u enia pobytu, Klienci proszeni sà o to, by w por skontaktowaç si przedstawicielem organizatora imprezy turystycznej. Przed u enie pobytu jest mo liwe jedynie wtedy, gdy sà jeszcze wolne miejsca zakwaterowania, wzgl dnie miejsca w samolocie lub innym Êrodku transportu. Koszty przed u enia pobytu nale y uiêciç gotówkà na miejscu. W ww. przypadku prosimy o sprawdzenie wa noêci Paƒstwa ubezpieczenia oraz ewentualnej wizy. 10. INDYWIDUALNA IMPREZA TURYSTYCZNA Klient mo e zleciç Organizatorowi zorganizowanie indywidualnej imprezy turystycznej. JeÊli zorganizowanie takiej imprezy jest mo liwe, Organizator ka dorazowo pobiera op at manipulacyjnà w wysokoêci 16,00 E za osob. Je- eli czas trwania indywidualnej imprezy turystycznej odbiega od zazwyczaj stosowanego turnusu tygodniowego, pobierana jest dodatkowa op ata w wysokoêci 16,00 E za osob. 11. SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI DLA KLIENTÓW KORZYSTAJÑCYCH Z MIESZKA, APARTAMENTÓW I DOMÓW WAKACYJNYCH (W RAMACH DOJAZDU W ASNEGO) Mieszkania, apartamenty i domy wakacyjne mogà byç zajmowane jedynie przez potwierdzonà w umowie liczb osób doros ych i dzieci. Ka dy Klient zobowiàzany jest do zachowania czystoêci i porzàdku w miejscu zakwaterowania oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego u ytkowania. Klient zobowiàzany jest do pokrycia wszelkich szkód powsta ych w trakcie pobytu z jego winy, wzgl dnie z winy jego towarzyszy podró y i goêci Zwierz ta domowe mogà przebywaç w mieszkaniach, apartamentach i domach tylko w przypadku, gdy katalog Scan Holiday wyraênie dopuszcza takà mo liwoêç W przypadkach wskazanych w katalogu, mo e, przy przekazaniu kluczy, zaistnieç obowiàzek uiszczenia przez Klienta odpowiedniej kaucji, tytu- em zabezpieczenia zap aty za ewentualne wyrzàdzone szkody. Zwrot lub rozliczenie kaucji nast puje zawsze z chwilà opuszczania miejsca zakwaterowania i przekazania wykorzystywanych pomieszczeƒ w stanie zgodnym z zawartà umowà Klienci sà zobowiàzani przestrzegaç ustalonych terminów przyjazdu i wyjazdu z miejsca pobytu oraz w przypadku zmiany tych terminów obowiàzani sà informowaç o takim fakcie przedstawiciela organizatora czyniàc to ze stosownym wyprzedzeniem to jest takim, które umo liwia Organizatorowi nale yte wywiàzanie si z zaciàgni tych wobec Klienta zobowiàzaƒ W przypadku gdy umowa o zorganizowanie imprezy turystycznej dotyczy pobytu w mieszkaniach, apartamentach lub domach wakacyjnych koszty dodatkowe, co do których nie istnieje obowiàzek ich pokrycia, nie sà z regu y zawarte w cenie imprezy turystycznej. Je eli w katalogu Scan Holiday nie jest zawarta informacja o mo liwoêci ich zap aty wraz z cenà imprezy lub w inny wskazany sposób, sà one p atne na miejscu. 12. UBEZPIECZENIA PODCZAS TRWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ 12.1 Wszyscy Klienci, którzy wykupili wycieczk z katalogu Scan Holiday obj ci sà podstawowym ubezpieczeniem od nast pstw nieszcz Êliwych wypadków oraz kosztów leczenia. W przypadku uczestniczenia w imprezach turystycznych Scan Holiday, koszt tych ubezpieczeƒ zawarty jest zawsze w cenie imprezy turystycznej Sumy ubezpieczeƒ wynoszà odpowiednio równowartoêç; koszty leczenia do E nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków: w przypadku Êmierci PLN, w przypadku zaê trwa ego uszczerbku na zdrowiu do PLN koszty transportu i repatriacji (zawarte w sumie ubezpieczenia kosztów leczenia) koszty akcji ratowniczej do 5000 E Assistance Gwarancja pokrycia kosztów leczenia do wysokoêci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia Powy szy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy, wynikajàcy z treêci Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podczas Podró y, stanowiàcych za àcznik do umowy ubezpieczenia zawartej w dniu roku z Europäische Reiseversicherung AG. Szczegó owe warunki ubezpieczeƒ sà zawarte w warunkach Europäische Reiseversicherung AG, znajdujàcych si na koƒcu Warunków Imprez Turystycznych Informacje o ubezpieczeniu w przypadku wypo yczenia samochodu znajdujà si w katalogach Scan Holiday Organizator rekomenduje wszystkim swoim Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia, o szerszym zakresie, w ramach wariantu optymalnego. Dodatkowo istnieje mo liwoêç wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Informacji dotyczàcych tego rodzaju ubezpieczeƒ udziela Klientom biuro podró y. Szczegó owy opis zakresu ubezpieczenia podstawowego, optymalnego oraz od kosztów rezygnacji z podró y, zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podczas Podró y Europäische Reiseversicherung AG, 12.6 W ramach ubezpieczenia zawartego poprzez Organizatora nie wydaje si odr bnych polis, numer rezerwacji jest jednoczeênie numerem polisy. 13. ROZWIÑZANIE UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY TURYSTYCZNEJ 13.1 Organizator ma prawo do rozwiàzania umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej w terminie do 15 dni przed rozpocz ciem imprezy turystycznej, poprzez z o enie Klientowi stosownego oêwiadczenia na piêmie, je eli: a) wymagana lub okreêlona w katalogu Scan Holiday lub w potwierdzeniu imprezy turystycznej àczna liczba uczestników imprezy turystycznej nie zosta a osiàgni ta; W przypadku imprez turystycznych oznaczonych kodami: HRG 99030, HRG 99031, AGA 99030, HRG 99130, HRG Organizator mo e rozwiàzaç umow o zorganizowanie imprezy turystycznej tylko z uwagi na brak okreêlonej w katalogu lub potwierdzeniu podró y minimalnej liczy uczestników, na 7 dni przed terminem rozpocz cia imprezy. b) nastàpi o zdarzenie noszàce cechy si y wy szej. W przypadku rozwiàzania umowy z tych przyczyn Organizator zobowiàzuje si dokonaç zwrotu wszelkich wp aconych kwot, bez potràcania jakichkolwiek op at manipulacyjnych. c) wymagana liczba zg oszeƒ nie przekroczy 80% planowanych na dany wyjazd miejsc. 5

6 OGÓLNE WARUNKI 13.2 Organizator mo e rozwiàzaç umow o zorganizowanie imprezy turystycznej poprzez z o enie Klientowi stosownego oêwiadczenia na pi- Êmie, je eli przeprowadzenie imprezy turystycznej zostaje uniemo liwione przez Klienta. Pod poj ciem uniemo liwienia przez Klienta przeprowadzenia imprezy turystycznej rozumiane jest post powanie klienta sprzeczne z porzàdkiem prawnym Rzeczypospolitej polskiej oraz kraju miejsca pobytu, dobrymi obyczajami oraz zasadami wspó ycia spo ecznego. Organizator zachowuje wówczas prawo do àdania ceny za imprez turystycznà W przypadku rozwiàzania umowy z powodów le àcych po stronie Organizatora Klient mo e z o yç oêwiadczenie, i oczekuje aby Organizator zaoferowa mu us ug turystycznà o co najmniej równej wartoêci. O ile Organizator dysponuje takimi ofertami, obowiàzany jest takie àdanie spe niç, z zastrze eniem, i nie b dzie si to wiàzaç z koniecznoêcià ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów z tego tytu u. Klient winien z o yç propozycj, wykonania przez Organizatora powy szego uprawnienia niezw ocznie po otrzymaniu oêwiadczenia o rozwiàzaniu umowy. O ile Klient nie skorzysta ze swojego prawa do wzi cia udzia u w innej imprezie turystycznej, otrzyma niezw ocznie zwrot kwoty zap aconej za uczestnictwo w imprezie turystycznej, która nie dosz a do skutku z powodów le àcych po stronie Organizatora. 14. NADZWYCZAJNE OKOLICZNOÂCI, SI A WY SZA 14.1 Je eli przeprowadzenie imprezy turystycznej zostanie szczególnie utrudnione lub zagro one ze wzgl du na zdarzenie noszàce cechy si y wy szej, (np. wojna, og oszenie kl ski ywio owej itp.) zarówno Klient jak i Organizator majà prawo do rozwiàzania umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej W przypadku, gdy zdarzenie w postaci si y wy szej nastàpi o przed rozpocz ciem imprezy turystycznej, wówczas Organizator zobowiàzany jest niezw ocznie zwróciç Klientom w ca oêci zap aconà przez nich kwot, stanowiàcà zap at za uczestnictwo w imprezie turystycznej Je eli rozwiàzanie umowy z powodu si y wy szej, nastàpi po rozpocz ciu imprezy turystycznej, Organizator obowiàzany jest podjàç wszelkie niezb dne kroki zmierzajàce do zapewnienia powrotu uczestnikom imprezy turystycznej, o ile w umowie Organizator zobowiàzany by do zapewnienia transportu powrotnego. Powsta e z tego tytu u koszty zorganizowania i zapewnienia transportu wywo anego wypadkiem si y wy szej ponoszone sà przez Klienta i Organizatora w cz Êciach równych. 15. ODPOWIEDZIALNOÂå 15.1 Organizator zobowiàzuje si zrealizowaç umow o Êwiadczenie us ug turystycznych z zachowaniem nale ytej starannoêci, przy jednoczesnym uwzgl dnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie dzia alnoêci gospodarczej Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych, chyba e niewykonanie lub nienale yte wykonanie jest spowodowane wy àcznie dzia aniem lub zaniechaniem Klienta, dzia aniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczàcych w wykonywaniu us ug przewidzianych w umowie, je eli tych dzia aƒ lub zaniechaƒ nie mo na by o przewidzieç ani uniknàç, albo zdarzeniami noszàcymi cechy si y wy szej. Wy àczenie odpowiedzialnoêci za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy, nie zwalnia Organizatora od obowiàzku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi Organizator nie przejmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoêci za treêci prospektów hotelowych oraz informacji miejscowych przygotowanych przez osoby trzecie chyba e zosta y one w àczone do umowy Organizator nie odpowiada za szkody powsta e w wyniku nienale ytego wykonania lub niewykonania Êwiadczeƒ realizowanych przez osoby trzecie, przy zamówieniu których jedynie poêredniczy o i które w opisie imprezy turystycznej, zawartym w katalogu zosta y jako takie oznaczone Organizator nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody powsta e w wyniku udzia u Klienta w imprezach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych podczas imprezy turystycznej, których organizatorem nie jest Organizator Organizator nie ponosi odpowiedzialnoêci za terminowe wystawienie i dor czenie niezb dnych wiz przez odpowiednie placówki dyplomatyczne, je eli za atwienie ich zosta o zlecone Organizatorowi Organizator odpowiada ewentualnie wraz z przewoênikiem, wed ug mi dzynarodowych porozumieƒ z Warszawy, Hagi i Guadalajary, dodatkowego porozumienia dotyczàcego lotów do USA i Kanady jak i porozumienia Montrealskiego z Konwencja Warszawska i dodatkowe porozumienia dotyczàce lotów do USA i Kanady ograniczajà z regu y odpowiedzialnoêç przewoênika w przypadku Êmierci lub uszkodzenia cia a, jak równie w przypadku utraty lub uszkodzenia baga u. Szkody w baga u Klientów powsta e przy przewozach lotniczych powinny byç zg oszone bezpo- Êrednio po stwierdzeniu szkody przy wykorzystaniu formularza zg oszeniowego (P. I. R.) danych linii lotniczych. Utrat, uszkodzenie lub b dne przes anie baga u nale y ponadto zg osiç miejscowemu przedstawicielstwu Organizatora Przy transporcie statkami i promami obowiàzujà postanowienia danego armatora, je eli transport nie jest cz Êcià sk adowà pakietu Êwiadczeƒ Organizatora Organizator zgodnie z brzmieniem obowiàzujàcych w tym zakresie przepisów prawa ogranicza swà odpowiedzialnoêç za niewykonanie lub nienale yte wykonanie us ug w czasie imprezy turystycznej do dwukrotnej ceny imprezy turystycznej wzgl dem ka dego Klienta. Ograniczenie powy sze nie dotyczy szkód na osobie. 16. OBOWIÑZEK WSPÓ DZIA ANIA 16.1 Je eli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, zobowiàzany jest niezw ocznie zawiadomiç o tym Organizatora oraz wykonawc us ugi. O ile zawiadomienie przedstawiciela Organizatora o okolicznoêciach utrudniajàcych lub uniemo liwiajàcych wykonanie umowy, jest niemo liwe, powinno ono zostaç niezw ocznie zg oszone do kooperanta Organizatora (przedsi biorstwa zajmujàce si przewozem, hotele, kierownictwo statku), na podany adres kontaktowy Klienci wynajmujàcy mieszkania, apartamenty i domy wakacyjne w przypadku koniecznoêci zg oszenia reklamacji, winni kierowaç je bezpoêrednio, do podanej w dokumentach podró y, osoby kontaktowej. W przypadku bezskutecznej interwencji nale y kontaktowaç si z najbli szà placówkà Service der World of TUI lub miejscowà agencjà reprezentujàcà Organizatora JeÊli uczestnik imprezy, wy àcznie z w asnej winy, zaniecha powiadomienia o okolicznoêciach utrudniajàcych lub uniemo liwiajàcych wykonanie umowy, traci on prawa do wyst powania z roszczeniem z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy przez Organizatora Oczekiwaniem Organizatora jest to, i Klienci b dà wspó dzia aç z organizatorem turystyki tak aby impreza turystyczna mia a przebieg zgodny z zawartà umowà. W zwiàzku z tym wspó dzia anie winno wyra aç si poprzez: posiadanie wa nego paszportu przez ca y czas trwania imprezy turystycznej oraz okres 6 miesi cy po jej zakoƒczeniu, przy uwzgl dnieniu tego, i w szczególnych wypadkach okres ten musi byç nie krótszy ni 12 miesi cy, posiadanie wa nej wizy, spe nianie innych podobnych wymogów upowa niajàcych do pobytu w danym paƒstwie na terytorium którego odbywaç b dzie si impreza turystyczna, posiadanie wydanych przez Organizatora dokumentów podró y Klient odpowiada za spe nienie innych wymogów w szczególnoêci zdrowotnych umo liwiajàcych mu udzia w imprezie turystycznej bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych jej uczestników REKLAMACJE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZE 17.1 Wszelkie roszczenia z tytu u niezgodnego z umowà przeprowadzenia imprezy turystycznej nale y zg osiç na piêmie, w przeciàgu jednego miesiàca od chwili umownie przewidzianego zakoƒczenia imprezy turystycznej, organizatorowi imprezy turystycznej, za poêrednictwem biura podró y, w którym zawarta zosta a umowa o zorganizowanie imprezy 6

7 OGÓLNE WARUNKI turystycznej. Po up ywie tego okresu Klient mo e tylko wtedy zg osiç roszczenia, je eli bez w asnej winy nie móg dotrzymaç tego terminu. Reklamacje Klientów rozpatrywane b dà przez Organizatora w terminach przewidzianych przez obowiàzujàce w tym zakresie przepisy prawa Przys ugujàce na podstawie tej umowy roszczenia ulegajà przedawnieniu na zasadach ogólnych okreêlonych przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od chwili skutecznego zg oszenia roszczenia do dnia, w którym Organizator pisemnie odrzuci zg oszone przez Klientów roszczenia. 18. POSTANOWIENIA PASZPORTOWE, WIZOWE, CELNE, DEWIZOWE I OCHRONY ZDROWIA 18.1 Organizator odpowiada za poinformowanie, przed rozpocz ciem imprezy turystycznej, o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, obowiàzujàcych w kraju docelowym oraz ich ewentualnych zmianach. W opisie imprezy turystycznej, w katalogu i cenniku, a tak e w dokumentach podró y, znajdujà si istotne informacje, dotyczàce niezb dnych formalnoêci, zwiàzanych z imprezà turystycznà. Bardziej szczegó owe informacje i porady udzielane sà w biurze podró y Klient przejmuje odpowiedzialnoêç za dotrzymanie wszelkich wa nych przepisów, niezb dnych w celu przeprowadzenia imprezy turystycznej. Wszelkimi szkodliwymi nast pstwami, szczególnie àdaniem uiszczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, które wynik y z niedotrzymania tych przepisów, z wyjàtkiem takich, które zosta y zawinione przez fa szywe bàdê brakujàce informacje ze strony Organizatora, obcià any jest Klient. Z uwagi na d ugi czas oczekiwania na wydanie dokumentów upowa niajàcych do przekroczenia granicy (paszport, dowód osobisty) prosimy o uwzgl dnienie tego faktu przy planowaniu podró y za granic Informujemy i w ramach Unii Europejskiej mo na podró owaç na podstawie dowodu osobistego. Podró ujàce dzieci muszà posiadaç w asny dokument to samoêci (czyli paszport) lub mogà byç wpisane do paszportów rodziców. Przekroczenie granicy przez dzieci wpisane tylko i wy àcznie do dowodu osobistego rodziców nie jest mo liwe. faksem na podany przez Agenta numer. Potwierdzenie przesy a si w terminie 24 godzin od dnia przes ania dowodu rezerwacji przez Agenta. b) potwierdziç na piêmie przyj cie Ogólnych warunków umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych. Potwierdzenia dokonuje si przez z o enie podpisu pod przes anym dokumentem (specjalna karta). Podpisany dokument nale y przes aç faksem àcznie z potwierdzeniem dokonania przelewu. Orygina dokumentu z podpisem nale y odes aç na podany przez Agenta adres najpóêniej w terminie 7 dni od dnia jego przekazania. W wypadku us ug last minute podpisany dokument nale y przekazaç przedstawicielom Organizatora na lotnisku najpóêniej na 2 godziny przed planowanym wylotem Umowa zostaje zawarta z chwilà zap aty za wycieczk, zgodnie z tre- Êcià pkt. 5 a) niniejszego paragrafu. Wp ata za wycieczk dokonywana jest na podstawie potwierdzenia podró y. Dokonanie wp aty oznacza przyj cie ogólnych warunków umowy zaproponowanych przez Organizatora W wypadku braku potwierdzenia przyj cia ogólnych warunków umowy przez Klienta w sposób okreêlony w pkt. 5 b), niniejszego paragrafu Organizator mo e wypowiedzieç umow bez zachowania terminu wypowiedzenia Umowa zostaje wykonana w terminie okreêlonym w potwierdzeniu podró y. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony wskazany w potwierdzeniu podró y jako dzieƒ powrotu Klienta z wycieczki Powy sze postanowienia nie naruszajà postanowieƒ ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoêci za szkod wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny. 20. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niewa noêç pojedynczych postanowieƒ umowy nie narusza wa noêci ca- ej umowy. Dotyczy to równie niniejszych warunków. Ewentualne spory powsta e w zwiàzku z wykonaniem umowy, strony b dà rozstrzygaç polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez w aêciwy miejscowo i rzeczowo sàd powszechny. 19. NEGOCJACJE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM ÂRODKÓW POROZUMIEWANIA SI NA ODLEG OÂå 19.1 Postanowienia niniejszej cz Êci ogólnych warunków umowy stosuje si w wypadku gdy zawarcie umowy poprzedzone jest negocjacjami z wykorzystaniem Êrodków porozumiewania si na odleg oêç takich jak telefon, telefax, poczta elektroniczna, internet. Sk adajàc ofert zakupu wycieczki z wykorzystaniem Êrodków opisanych powy ej, Klient wyra à zgod na prowadzenie negocjacji w ten sposób W sposób opisany powy ej strony mogà prowadziç jedynie negocjacje W wypadku z o enia przez Klienta oferty zawarcia umowy przez telefon, Organizator przesy a do Klienta dokument Ogólnych Warunków Umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych z wyliczeniem ceny zakupu takiej us ugi Z chwilà z o enia przez Klienta oferty zawarcia umowy z wykorzystaniem Êrodków porozumiewania si na odleg oêç Organizator dokonuje wst pnej rezerwacji zg oszenia. Rezerwacja wst pna wià e Organizatora przez 24 godziny. Rezerwacja dokonana jest pod warunkiem spe nienia przez Klienta wymagaƒ opisanych w treêci niniejszego paragrafu, w szczególnoêci pod warunkiem uiszczenia wp aty. W wypadku niespe nienia przez Klienta warunków opisanych w niniejszym rozdziale nie dochodzi do zawarcia umowy i rezerwacja zostaje anulowana. Rezerwacji wst pnej Organizator dokonuje na w asny koszt i ryzyko. W wypadku nie zawarcia umowy w terminie 24 godzin strony zrzekajà si wzgl dem siebie wszelkich roszczeƒ Klient prowadzàcy negocjacje z wykorzystaniem Êrodków porozumiewania si na odleg oêç, zobowiàzany jest: a) op aciç wycieczk, zgodnie z cenà podanà na potwierdzeniu podró y. Wp aty dokonuje si przelewem na konto podane przez Agenta w dowodzie rezerwacji. Potwierdzenie dokonania przelewu nale y przes aç TUI Poland Sp. z o.o. Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr. 726 Oddano do druku , wydanie 6 7

8 GWARANCJA DLA NASZYCH KLIENTÓW W trosce o naszych Klientów jak i w celu wype nienia obowiàzków wynikajàcych z Ustawy o Us ugach Turystycznych, TUI podpisa o z Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG (DRS) z siedzibà w Monachium umow dotyczàcà gwarancji bezpiecznych wycieczek. W Êwietle podpisanej umowy o gwarancj ubezpieczeniowà wszystkie wp aty, których dokonali Paƒstwo z tytu u umowy obs ugi ruchu turystycznego dla TUI, sà tylko w przypadku niewyp acalnoêci TUI gwarantowane przez DRS Wprawdzie nie przewidujemy takiej sytuacji, ale DRS gwarantuje równie Paƒstwa powrót do kraju w przypadku niewykonania przez TUI zobowiàzaƒ umownych. Dokument ten jest jedynie streszczeniem pe nego zakresu ochrony. Pe ny dokument b dàcy w aêciwà gwarancjà jest do wglàdu w biurach TUI 1 Ochronà gwarancyjnà nie sà obj te nale noêci Klientów, niezap acone przez TUI z powodu niewykonania lub nienale ytego wykonania przez Klientów umów o Êwiadczenie us ug turystycznych. WA NE INFORMACJE I WSKAZÓWKI Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby wymienione w dokumencie potwierdzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia. Zakres Êwiadczeƒ okreêlony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podczas Podró y Europäische Reiseversicherung AG. Umowy ubezpieczenia zawierane sà na podstawie wy- ej wymienionych OWU. Pakiety dla rodzin Pakiet dla rodziny (kody RFV i RFW) mo e zostaç wykupiony przez nie wi cej ni dwie wspólnie podró ujàce osoby doros e i wspó podró ujàce dzieci (maksymalnie czworo dzieci) w tym równie kontynuujàce nauk (do 24 roku ycia). Post powanie w razie wypadku Prosimy dzwoniç na ca odobowy numer Centrum Pomocy je eli: a) zaistnieje koniecznoêç pobytu w szpitalu, b) zaistnieje koniecznoêç przetransportowania chorego do domu, c) w czasie trwania podró y potrzebne oka à si inne Êwiadczenia, w ramach zawartego ubezpieczenia CENTRUM POMOCY TELEFON CA ODOBOWY Zg oszenia szkód prosimy kierowaç pod adresem: Europäische Reiseversicherung AG, Odzia w Polsce Ul. Chmielna 101/ Gdaƒsk Tel Fax

9 Informacje o ubezpieczeniach podró y Europäische Reiseversicherung AG Poni ej przedstawiamy Paƒstwu informacje o mo liwych opcjach ubezpieczenia. Szczegó owy zakres ubezpieczenia znajdà Paƒstwo w Warunkach Ubezpieczenia Podczas Podró y. + obj te ubezpieczeniem nie obj te ubezpieczeniem 1 rodzina oznacza nie wi cej ni dwie osoby pe noletnie wraz z wspó podró ujàcymi dzieçmi (maksymalnie czworo dzieci) w tym równie kontynuujàce nauk dzieci do 24 roku ycia, 2 sk adki za ubezpieczenie oraz ceny podró y/najmu liczone sà w z otych stanowiàcych równowartoêç podanych kwot w EURO, na podstawie tabeli kursów sprzeda y w dniu, w którym liczona jest sk adka za ubezpieczenie, 3 W przypadku imprez z katalogu Scan Holiday, sk adka za ubezpieczenie podstawowe zosta a wliczona w cen wycieczki, 4 Je eli dojazd do miejsca w którym odbywa si impreza turystyczna organizowany jest we w asnym zakresie przez ubezpieczajàcego (dojazd w asny), przys ugujàca mu ochrona ubezpieczeniowa (w przypadku wykupienia ubezpieczenia) rozpoczyna si 48h przed datà rozpocz cia imprezy, a koƒczy 48h po dniu jej zakoƒczenia. Dojazd w asny obejmuje drog bezpoêrednio z miejsca zamieszkania ubezpieczajàcego do miejsca, w którym odbywa si impreza turystyczna z katalogu Scan Holiday. 9

10 WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA PODCZAS PODRÓ Y Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europäische Reiseversicherung AG, z siedzibà w Monachium zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoêci prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi umowy ubezpieczenia kosztów leczenia, kosztów transportu i repatriacji, nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, kosztów ratownictwa, baga u podró nego, kosztów rezygnacji z podró y oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç na rzecz osoby trzeciej, zwanej dalej Ubezpieczonym. 2. W razie zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej postanowienia niniejszych warunków ubezpieczenia stosuje si odpowiednio do Ubezpieczonego Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ niniejszych warunków ubezpieczenia. 2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie okreêlonym w ust. 1 powinny byç sporzàdzone na piêmie i w pe nym brzmieniu do àczone do umowy, pod rygorem ich niewa noêci. 4 W rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia za: 1) baga uwa a si przedmioty osobistego u ytku zwyczajowo zabierane w podró, takie jak: odzie, obuwie, Êrodki higieny osobistej, torebki, ksià ki, zegarki, okulary, namioty itp., stanowiàce w asnoêç Ubezpieczajàcego lub znajdujàce si w jego posiadaniu, jak równie pojedyncze przedmioty przewo one w formie upominku, 2) bezrobotnego uwa a si osob pozostajàcà bez pracy i zarejestrowanà zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, 3) Centrum Alarmowe uwa a si podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela, któremu Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zg osiç zaistnienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 4) chorob przewlek à za chorob przewlek à uwa a si stan chorobowy charakteryzujàcy si powolnym rozwojem i d ugookresowym przebiegiem, leczony w sposób sta y lub okresowy, w trakcie którego mogà nast powaç okresy ustàpienia dolegliwoêci lub ich zaostrzenia, zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 5) deszcz nawalny uwa a si opad deszczu o wspó czynniku nat enia co najmniej 4 wed ug skali stosowanej przez IMiGW, 6) ekspedycj uwa a si zorganizowanà wypraw majàcà na celu zrealizowanie wytyczonych zadaƒ o charakterze sportowym bàdê naukowym, 7) franszyz integralnà uwa a si wysokoêç szkody do której Ubezpieczyciel nie odpowiada za powsta e zdarzenie losowe; za szkod przewy szajàcà tà wartoêç Ubezpieczyciel odpowiada do pe nej wysokoêci., 8) grad uwa a si opad atmosferyczny sk adajàcy si z bry ek lodu, 9) huragan uwa a si dzia anie wiatru o pr dkoêci nie mniejszej ni 17,5 m/sek, wyrzàdzajàcego masowe szkody, jako potwierdzenie tego zjawiska przyjmuje si stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sàsiedztwie Êwiadczàcy o dzia aniu huraganu; pojedyncze szkody uwa a si za powsta e na skutek huraganu tylko wówczas, gdy w najbli szym sàsiedztwie stwierdzono Êlady huraganu lub te rodzaj i rozmiary szkody Êwiadczà o jego dzia aniu, 10) koszty rezygnacji z podró y uwa a si koszty okreêlone w umowie uczestnictwa w podró y, które ulegajà przepadkowi na rzecz biura podró y w zwiàzku z rezygnacjà z udzia u w podró y, 11) kradzie z w amaniem uwa a si dokonanie albo usi owanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeƒ po uprzednim usuni ciu si à zabezpieczenia lub otwarciu wejêcia przy u yciu narz dzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bàdê klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed wskutek w amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju, 12) kraj sta ego pobytu uwa a si kraj, w którym Ubezpieczajàcy uzyska zezwolenie na osiedlenie si, albo kraj, którego obywatelstwo Ubezpieczajàcy posiada oraz w którym obj ty jest aktualnie ubezpieczeniem spo ecznym, 13) kraj zamieszkania uwa a si terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 14) lawin uwa a si gwa towne zsuwanie lub staczanie mas Êniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich, 15) leczenie ambulatoryjne uwa a si leczenie nie zwiàzane z pobytem w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwajàce nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, 16) lokal uwa a si wydzielonà trwa ymi Êcianami w obr bie budynku izb lub zespó izb przeznaczonych na pobyt ludzi, 17) lokaut uwa a si zamkni cie zak adu przez w aêciciela, po àczone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyj cia gorszych warunków pracy lub ze wzgl du na strajk, 18) nag e zachorowanie uwa a si stan chorobowy powsta y w sposób nag y, wymagajàcy natychmiastowej pomocy medycznej, w tym zawa y serca i udary mózgu, o ile przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy, osoba bliska ubezpieczajàcemu lub wspó uczestnik podró y nie cierpia na chorob uk adu sercowo-naczyniowego (w tym nadciênienie t tnicze lub chorob wieƒcowà) lub cukrzyc, 19) nast pstwa choroby przewlek ej uwa a si nasilenie objawów choroby przewlek ej o ostrym przebiegu, objawiajàce si w sposób nag y, w zwiàzku z którym nastàpi a koniecznoêç poddania si natychmiastowemu leczeniu, 20) nieszcz Êliwy wypadek uwa a si nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, w wyniku którego Ubezpieczajàcy niezale nie od swojej woli dozna uszkodzenia cia a, rozstroju zdrowia lub zmar,, 21) opóênienie dostarczenia baga u uwa a si spóênienie przewoênika w dostarczeniu baga u do miejsca jego przeznaczenia, wynoszàce wi cej ni 6 godzin, 22) osoby bliskie uwa a si ma onka, osoby pozostajàce w konkubinacie, rodzeƒstwo, wst pnych, zst pnych, teêciów, zi ciów i synowe, ojczyma, macoch, pasierba, przysposobionych i przysposabiajàcych, 23) osob towarzyszàcà uwa a si osob odbywajàcà podró wraz z Ubezpieczajàcym i wskazanà przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu, 24) osob uprawnionà uwa a si wskazanà przez Ubezpieczajàcego osob fizycznà, uprawnionà do odbioru nale nej sumy ubezpieczenia na wypadek jego Êmierci, 25) osob trzecià uwa a si osob pozostajàcà poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 26) osob wezwanà do towarzyszenia uwa a si osob bliskà lub innà wskazanà przez Ubezpieczajàcego osob, która w przypadku braku osoby towarzyszàcej przyjedzie w celu towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu, 27) papiery wartoêciowe uwa a si uwa a si czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytyw dokumentowà i inne dokumenty zast pujàce w obrocie gotówk, 28) podró uwa a si wyjazd Ubezpieczajàcego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, w tym równie drog, którà Ubezpieczajàcy odby w tym celu od miejsca zamieszkania do granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju sta ego pobytu oraz drog powrotnà od granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju sta ego pobytu do miejsca zamieszkania, 29) powódê uwa a si zalanie terenów w nast pstwie podniesienia si wody w korytach wód p ynàcych lub stojàcych, 30) po ar uwa a si dzia anie ognia, który przedosta si poza palenisko lub powsta bez paleniska i móg rozprzestrzeniaç si o w asnej sile, 31) prac zarobkowà uwa a si wykonywanie przez Ubezpieczajàcego czynnoêci, za które otrzymuje on wynagrodzenie, 32) przedmioty wartoêciowe uwa a si przenoêny sprz t audiowizualny, komputerowy i fotograficzny, telefony przenoêne, lornetki oraz noêniki dêwi ku, obrazu lub danych, 33) przedsi biorc uwa a si osob fizycznà, osob prawnà lub innà jednostk organizacyjnà nieb dàcà osobà prawnà, prowadzàcà we w asnym imieniu dzia alnoêç gospodarczà lub zawodowà, 34) rodzin uwa a si nie wi cej ni dwie osoby pe noletnie, wspólnie ubezpieczajàce si wraz z podró ujàcymi z nimi dzieçmi, 35) rozbój uwa a si zabór mienia przy u yciu lub groêbie natychmiastowego u ycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczajàcego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomnoêci lub bezbronnoêci, 36) równowartoêç w z otych polskich okreêlonej waluty uwa a si równowartoêç tej waluty wed ug Êredniego kursu NBP, obowiàzujàcego w dniu ustalenia wysokoêci odszkodowania lub Êwiadczenia, 37) ryzyka elementarne uwa a si po ar, wybuch, huragan, powódê, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, grad oraz deszcz nawalny, 38) sporty ekstremalne uwa a si dyscypliny sportowe, których uprawnianie wymaga ponadprzeci tnych umiej tnoêci, odwagi i dzia ania w warunkach du ego ryzyka, cz sto zagro enie ycia, w szczególnoêci skoki bungee, B. A. S. E. jumping, speleologia, sporty lotnicze (z wyjàtkiem sportu balonowego, spadochronowego i paralotniarstwa), kolarstwo górskie, motocross, jazda na skuterach wodnych, wyêcigi ódek motorowych itp., 39) sporty wysokiego ryzyka uwa a si rafting i inne sporty uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie z wykorzystaniem aparatów oddechowe, wspinaczk, sport spadochronowy, paralotniarstwo, sztuki walki i wszelkiego 10

11 WARUNKI UBEZPIECZENIA rodzaju sporty obronne, myêlistwo, jazd konnà, bobsleje, skoki narciarskie, jazd na nartach wodnych oraz sporty, w których wykorzystywane sa pojazdy przeznaczone do poruszania si po Êniegu lub lodzie, 40) sprz t sportowy o charakterze profesjonalnym uwa a si sprz t wykorzystywany w celu wyczynowego uprawiania sportu, 41) strajk uwa a si zbiorowe, dobrowolne wstrzymywanie pracy przez pracowników na jakiê czas w jednym lub kilku zak adach, instytucjach, b dàce wyrazem protestu, np. politycznego, ekonomicznego oraz àdaniem zmian, 42) szkod na osobie uwa a si Êmierç, uszkodzenie cia a lub rozstrój zdrowia, 43) szkod w mieniu uwa a si zniszczenie, uszkodzenie, utrat lub ubytek rzeczy ruchomej albo nieruchomoêci, 44) terroryzm uwa a si nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualnie lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoêci i dezorganizacji ycia publicznego przy u yciu przemocy oraz skierowane przeciw spo eczeƒstwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiàgni cia celów politycznych lub spo ecznych, 45) uderzenie pioruna uwa a si dzia anie elektrycznoêci atmosferycznej na ubezpieczone mienie, 46) udzia w asny uwa a si kwot, o którà Ubezpieczyciel zmniejsza wyp acane àcznie odszkodowanie dotyczàce okreêlonego zdarzenia losowego, 47) upadek statku powietrznego uwa a si katastrof, bàdê przymusowe làdowanie za ogowego statku powietrznego oraz upadek jego cz Êci lub adunku, 48) wartoêci pieni ne uwa a si krajowe i zagraniczne znaki pieni ne oraz wyroby ze z ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere, a tak e platyny i pozosta ych metali z grupy platynowców oraz monety z ote i srebrne, 49) wspó uczestników podró y uwa a si osoby, które wspólnie z Ubezpieczajàcym zarezerwowa y podró (lecz nie wi cej ni szeêç osób) i ubezpieczy y si u tego samego Ubezpieczyciela oraz osoby sprawujàce opiek nad nie podró ujàcymi wspólnie z Ubezpieczajàcym jego ma oletnimi lub wymagajàcymi opieki osobami bliskimi, 50) wybuch uwa a si gwa townà zmian równowagi uk adu z jednoczesnym wyzwoleniem si gazów, py ów lub pary, wywo anym ich w aêciwoêcià rozprzestrzeniania si ; w odniesieniu do naczyƒ ciênieniowych i innych tego rodzaju zbiorników; warunkiem uznania zdarzenia za taki wybuch jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg y rozdarciu w takich rozmiarach, i wskutek ujêcia gazów, py ów, pary lub cieczy nastàpi o nag e wyrównanie ciênieƒ; za wybuch uwa a si równie implozj polegajàcà na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró niowego ciênieniem zewn trznym, 51) wyczynowe uprawianie sportu uwa a si : a) uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, polegajàce na regularnym uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych, jak równie uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych, b) uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujàcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi 52) zalanie uwa a si nast pstwa dzia ania wody, powsta e wskutek: a) wydostania si wody, pary lub p ynów wskutek uszkodzenia sieci wodociàgowej, kanalizacyjnej lub ogrzewczej, b) cofni cia si wody lub Êcieków z urzàdzeƒ publicznej sieci kanalizacyjnej, c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urzàdzeniach sieci okreêlonych w ppkt a, 53) zdarzenie losowe uwa a si niezale ne od woli Ubezpieczajàcego zdarzenie przysz e i niepewne, którego nastàpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majàtkowych albo zwi kszenie potrzeb majàtkowych po stronie Ubezpieczajàcego lub innej osoby obj tej ochronà ubezpieczeniowà. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 1. Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie podstawowym sà: 1) koszty leczenia, 2) koszty transportu i repatriacji, 3) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, 4) koszty ratownictwa, 5) gwarancja pokrycia kosztów leczenia o których mowa w 27 pkt 1) ppkt c). 2. Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie optymalnym sà: 1) koszty leczenia, 2) koszty transportu i repatriacji, 3) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, 4) koszty ratownictwa, 5) baga, 6) koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance, 7) koszty rezygnacji z podró y. 3. Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie rezygnacji sà koszty rezygnacji z podró y. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia 6 Przedmiotem ubezpieczenia sà niezb dne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczajàcego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, w zwiàzku z jego nag ym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem obj tym ochronà ubezpieczeniowà, powsta ym w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu. 7 Zakresem ubezpieczenia obj te sà koszty poniesione na: 1) badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, 2) dojazd lekarza z najbli szej placówki s u by zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczajàcego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia, 3) pobyt w placówce s u by zdrowia, 4) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy by o ono niezb dne wskutek nieszcz Êliwego wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà ograniczone do kwoty EURO, 5) zakup lekarstw i Êrodków opatrunkowych, 6) napraw lub zakup protez oraz Êrodków ochronnych i pomocniczych, o ile ich uszkodzenie lub koniecznoêç zakupu wynik y z nieszcz Êliwego wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà, powodujàcego trwa y uszczerbek na zdrowiu Koszty leczenia przekraczajàce zakres niezb dny do przywrócenia Ubezpieczajàcemu stanu zdrowia umo liwiajàcego powrót lub przewóz do kraju zamieszkania lub kraju sta ego pobytu nie sà obj te ochronà ubezpieczeniowà. 2. Ponadto zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów leczenia zwiàzanych z: 1) porodem, który nastàpi w okresie 2 miesi cy poprzedzajàcych przewidziany termin porodu, 2) zabiegiem usuwania cià y, o ile nie zosta on wykonany w celu ratowania ycia lub zdrowia, 3) chorobà przewlek à, z powodu której Ubezpieczajàcy by leczony w okresie ostatnich 12 miesi cy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 4) zaburzeniami psychicznymi, 5) operacjà plastycznà lub zabiegiem kosmetycznym, 6) leczeniem prowadzonym przez lekarza b dàcego cz onkiem rodziny Ubezpieczajàcego, chyba e zosta o to zaakceptowane przez lekarza Centrum Alarmowego. 7) leczeniem i rehabilitacjà po powrocie do kraju zamieszkania lub kraju sta ego pobytu. 3. Z zakresu ubezpieczenia wy àczone sà równie : 1) koszty leczenia Ubezpieczajàcego, w przypadku gdy odmówi on powrotu do kraju sta ego pobytu wbrew decyzji podj tej przez lekarza Centrum Alarmowego, 2) koszty leczenia Ubezpieczajàcego, w przypadku gdy Ubezpieczajàcy zaniedba obowiàzujàcy w danym kraju re im sanitarny. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU I REPATRIACJI Przedmiot i zakres ubezpieczenia 9 Przedmiotem ubezpieczenia sà niezb dne i udokumentowane koszty transportu i repatriacji poniesione przez Ubezpieczajàcego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela z tytu u ubezpieczenia kosztów leczenia Zakresem ubezpieczenia obj te sà koszty poniesione na: 1) transport Ubezpieczajàcego z miejsca wypadku do najbli szej placówki s u by zdrowia, 2) transport Ubezpieczajàcego do innej placówki s u by zdrowia za granicà, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie, 11

12 WARUNKI UBEZPIECZENIA 3) transport Ubezpieczajàcego do kraju, do placówki s u by zdrowia lub miejsca zamieszkania, o ile wymaga tego jego stan zdrowia oraz gdy transport ten odby si zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie, 4) transport Ubezpieczajàcego po zakoƒczeniu leczenia do miejsca, od którego podró mo e byç kontynuowana, 5) transport do kraju zamieszkania lub kraju sta ego pobytu po zakoƒczeniu leczenia, w przypadku, gdy podró zosta a przerwana i nie mo e byç kontynuowana zgodnie z planem. 2. W przypadku, gdy Ubezpieczajàcy zmar w trakcie podró y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, a Êmierç nastàpi a w wyniku nieszcz Êliwego wypadku lub nag ego zachorowania obj tego ochronà ubezpieczeniowà, Ubezpieczyciel ponosi równie koszty zwiàzane z kremacjà lub pogrzebem Ubezpieczajàcego za granicà, albo transportem zw ok Ubezpieczajàcego do kraju sta ego pobytu. 11 W przypadku kosztów transportu i repatriacji franszyza integralna wynosi równowartoêç w z otych 25 EURO. UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW Przedmiot i zakres ubezpieczenia 12 Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczajàcego w czasie podró y. 13 Ubezpieczyciel wyp aca nast pujàce rodzaje Êwiadczeƒ: 1) z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu: a) w przypadku uszczerbku w wysokoêci 100% pe nà sum ubezpieczenia okreêlonà w umowie, b) w przypadku uszczerbku cz Êciowego procent sumy ubezpieczenia odpowiadajàcy procentowi uszczerbku na zdrowiu, 2) w przypadku Êmierci w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, je eli nastàpi a ona w okresie 2 lat od jego daty 100% sumy ubezpieczenia. 14 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 1) szkód powsta ych w wyniku zaburzeƒ psychicznych, 2) Êmierci i uszczerbków na zdrowiu powsta ych w nast pstwie niew aêciwego leczenia albo niew aêciwie wykonanych zabiegów, chyba e leczenie lub zabiegi by y nast pstwem wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 3) infekcji, z tym e ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je eli Ubezpieczajàcy zosta zaka ony mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran odniesionych w wypadku. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW RATOWNICTWA Przedmiot i zakres ubezpieczenia 15 Przedmiotem ubezpieczenia sà niezb dne i udokumentowane koszty poniesione na akcj ratowniczà lub poszukiwawczà, prowadzonà przez wyspecjalizowane s u by ratownicze w celu ratowania ycia lub zdrowia Ubezpieczajàcego, który uleg, w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, nag emu zachorowaniu lub nieszcz Êliwemu wypadkowi obj temu ochronà ubezpieczeniowà. 16 Zwrot kosztów ratownictwa nast puje pod warunkiem, e nie sà one obj te ubezpieczeniem kosztów leczenia lub kosztów transportu i repatriacji. UBEZPIECZENIE BAGA U Przedmiot i zakres ubezpieczenia 17 Przedmiotem ubezpieczenia jest baga Ubezpieczajàcego w czasie podró y. 18 Z zastrze eniem postanowieƒ 21 ochronà ubezpieczeniowà obj ty jest baga znajdujàcy si pod bezpoêrednià opiekà Ubezpieczajàcego oraz baga, który zosta : 1) powierzony zawodowemu przewoênikowi do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego, 2) oddany za pokwitowaniem do przechowalni baga u, 3) pozostawiony w zamkni tym na zamek indywidualnym pomieszczeniu baga owym na dworcu lub w hotelu, 4) pozostawiony w zamkni tym na zamek lokalu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczajàcego, 5) pozostawiony w zamkni tym na zamek baga niku pojazdu samochodowego, albo w zamkni tej na zamek kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki p ywajàcej, pod warunkiem, i nie by on widoczny z zewnàtrz Baga obj ty jest ochronà ubezpieczeniowà od szkód powsta ych wskutek: 1) wystàpienia ryzyka elementarnego, 2) kradzie y z w amaniem, 3) rozboju, 4) wypadku lub katastrofy Êrodka komunikacji, 5) nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczajàcego, w wyniku którego utraci on w sposób nag y mo liwoêç opiekowania si baga em, 6) zagini cia lub uszkodzenia w przypadku, gdy baga znajdowa si pod opiekà zawodowego przewoênika któremu zosta powierzony do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego. 2. Ponadto baga obj ty jest ochronà ubezpieczeniowà od szkód powsta ych wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami okreêlonymi w ust Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà: 1) srebro, z oto, platyna w z omie i sztabach, 2) wartoêci pieni ne oraz przedmioty wartoêciowe, z zastrze eniem 21, 3) papiery wartoêciowe, ksià eczki i bony oszcz dnoêciowe, karty p atnicze wszelkiego rodzaju oraz bilety na przejazdy Êrodkami komunikacji, 4) dokumenty i r kopisy, 5) dzie a sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie, 6) programy komputerowe i dane na noênikach wszelkiego rodzaju, 7) sprz t sportowy o charakterze profesjonalnym oraz sprz t p ywajàcy, 8) broƒ oraz trofea myêliwskie, 9) akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiàce wyposa enie przyczep kempingowych i odzi, 10) przedmioty w iloêciach wskazujàcych na ich przeznaczenie handlowe, 11) przedmioty s u àce dzia alnoêci handlowej, us ugowej lub produkcyjnej, 12) mienie przesiedleƒcze. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada równie za szkody: 1) polegajàce na uszkodzeniu, zniszczeniu bàdê utracie rzeczy w zwiàzku z ich u ywaniem, 2) polegajàce wy àcznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów oraz innych pojemników baga u, 3) powsta e wskutek kradzie y z w amaniem, dokonanej z baga nika dachowego pojazdu samochodowego w przypadku, gdy chocia jedna ze Êcian baga nika zosta a wykonana z nietrwa ego materia u (np. typu brezent) lub gdy baga nik nie by zabezpieczony w odpowiedni zamek zabezpieczajàcy, 4) powsta e w aparatach i urzàdzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub dzia ania pràdu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba e dzia anie pràdu elektrycznego spowodowa o po ar, 5) b dàce nast pstwem zwyk ego zu ycia rzeczy ubezpieczonej, samozapalenia, samo zepsucia lub wycieku, a w przypadku rzeczy t ukàcych si lub w opakowaniu szklanym pot uczenia lub utraty wartoêci rzeczy uszkodzonej, 6) b dàce nast pstwem dzia ania energii jàdrowej lub ska enia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 7) powsta e wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania si do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji. 21 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç za szkody w wartoêciach pieni nych oraz przedmiotach wartoêciowych wchodzàcych w sk ad baga u znajdujàcego si pod bezpoêrednià opiekà Ubezpieczajàcego, do wysokoêci 1/3 sumy ubezpieczenia. 22 Ubezpieczyciel pokrywa koszty poniesione przez Ubezpieczajàcego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, w zwiàzku z opóênieniem dostarczenia baga u, na zakup niezb dnych w podró y przedmiotów osobistego u ytku, które majà zastàpiç przedmioty znajdujàce si w baga u powierzonym zawodowemu przewoênikowi do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego. Zwrot poniesionych kosztów nast puje wy àcznie na podstawie orygina ów rachunków pod rygorem odmowy uznania roszczenia. 12

13 WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓ Y Przedmiot i zakres ubezpieczenia 23 Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty rezygnacji z podró y, poniesione przez Ubezpieczajàcego wskutek nast pujàcych zdarzeƒ: 1) Êmierci Ubezpieczajàcego, wspó uczestnika podró y lub osób im bliskich, o ile Êmierç nastàpi a w okresie 60 dni poprzedzajàcych dat rozpocz cia podró y. 2) nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczajàcego, osoby bliskiej Ubezpieczajàcemu lub nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku wspó uczestnika podró y, uniemo liwiajàcych ich uczestnictwo w podró y, 3) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia stanowiàcego w asnoêç Ubezpieczajàcego, wspó uczestnika podró y lub osób im bliskich, w wyniku kradzie y z w amaniem lub rozboju, kradzie y pojazdu albo po aru, które powoduje koniecznoêç dokonania czynnoêci administracyjnych i prawnych, wymagajàcych obecnoêci w kraju sta ego pobytu Ubezpieczajàcego lub wspó uczestnika podró y, o ile zdarzenie to nastàpi o w okresie 30 dni poprzedzajàcych dat rozpocz cia podró y. 4) wyznaczeniem daty rozpocz cia pracy Ubezpieczajàcego lub wspó uczestnika podró y przez pracodawc na dzieƒ rozpocz cia lub trwania podró y, o ile osoba ta w dniu zawarcia umowy o Êwiadczeniu us ug turystycznych lub zakupienia biletu lotniczego by a zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa zarejestrowana jako bezrobotna. 5) zwolnienia Ubezpieczajàcego lub wspó uczestnika podró y z pracy z przyczyn le àcych po stronie pracodawcy, pod warunkiem, e w dniu zawarcia umowy o Êwiadczeniu us ug turystycznych lub zakupienia biletu lotniczego Ubezpieczajàcy lub wspó uczestnik podró y by zatrudniony na podstawie umowy o prac na czas nieokreêlony. 24 Umowa ubezpieczenia nie mo e byç zawarta póêniej ni w dniu rezerwacji podró y, z zastrze eniem 34 ust Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà koszty rezygnacji z podró y, je eli rezygnacja nastàpi a wskutek choroby przewlek ej, z powodu której Ubezpieczajàcy, osoba bliska Ubezpieczajàcemu lub wspó uczestnik podró y by leczony w okresie ostatnich 12 miesi cy przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoêci za koszty rezygnacji z podró y, gdy przyczyna rezygnacji powsta a przed datà zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podró y. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada równie za dodatkowe koszty poniesione przez Ubezpieczajàcego w zwiàzku z rezygnacjà z podró y, nie wliczone w cen wycieczki. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Przedmiot i zakres ubezpieczenia 26 Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty zwiàzane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za poêrednictwem Centrum Alarmowe, natychmiastowej pomocy assistance w zakresie okreêlonym w niniejszych warunkach ubezpieczenia. 27 Zakresem ubezpieczenia obj te sà nast pujàce Êwiadczenia Ubezpieczyciela: 1) w razie nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku doznanych przez Ubezpieczajàcego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu Ubezpieczyciel: a) na yczenie Ubezpieczajàcego powiadamia o zaistnia ym zdarzeniu jego najbli szych krewnych, b) nawiàzuje za poêrednictwem lekarza pracujàcego na jego zlecenie kontakt z lekarzami sprawujàcymi opiek medycznà, jak równie z lekarzem domowym Ubezpieczajàcego i zapewnia przep yw informacji pomi dzy tymi lekarzami, c) gwarantuje placówce medycznej pokrycie kosztów leczenia Ubezpieczajàcego, do wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w 35 ust. 3, d) udziela, na yczenie Ubezpieczajàcego, informacji dotyczàcych mo liwoêci otrzymania pomocy i opieki lekarskiej, e) w wariancie Optymalnym, w razie koniecznoêci hospitalizacji Ubezpieczajàcego na okres co najmniej 5 dni lub jego transportu do kraju, w zwiàzku z nag ym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem doznanymi w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, organizuje zakwaterowanie oraz podró osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczajàcemu, je eli jej obecnoêç jest konieczna i zosta a zalecona na piêmie przez lekarza prowadzàcego leczenie Ubezpieczajàcego za granicà, 2) w razie Êmierci Ubezpieczajàcego, Ubezpieczyciel organizuje na yczenie najbli szych krewnych pogrzeb za granicà lub transport zw ok do miejsca pogrzebu w kraju sta ego pobytu Ubezpieczajàcego, 3) dostarcza, na yczenie Ubezpieczajàcego i po konsultacji z lekarzem prowadzàcym jego leczenie w kraju sta ego pobytu niezb dne leki lub leki zast pcze majàce zastàpiç leki, które zagin y w czasie podró y; Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do zwrotu kosztów zakupu tych leków w terminie 10 dni od daty zakoƒczenia podró y, 4) w przypadku kradzie y, uszkodzenia lub zniszczenia posiadanych przez Ubezpieczajàcego Êrodków p atniczych, zapewnia mu pomoc przy skontaktowaniu si z bankiem prowadzàcym jego rachunek oraz przekazaniu kwoty udost pnionej mu przez ten bank, 5) udziela Ubezpieczajàcemu niezb dnej pomocy finansowej w celu umo liwienia mu pokrycia, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, p atnoêci zwiàzanych z podró à Ubezpieczajàcego, w przypadku gdy nawiàzanie kontaktu z bankiem Ubezpieczajàcego b dzie niemo liwe w przeciàgu 24 godzin od chwili zg oszenia przez Ubezpieczajàcego faktu wystàpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4. 6) w przypadku kradzie y albo zagini cia, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, kart kredytowych lub Euroczeków nale àcych do Ubezpieczajàcego, zapewnia mu pomoc przy zablokowaniu konta osobistego, polegajàcà na przekazaniu odpowiedniej informacji do banku prowadzàcego rachunek bankowy Ubezpieczajàcego; Ubezpieczyciel nie odpowiada za prawid owoêç przeprowadzenia procesu blokowania konta, ani powsta e w zwiàzku z tym szkody, 7) zapewnia Ubezpieczajàcemu pomoc w wyrobieniu dokumentów niezb dnych w czasie podró y, polegajàcà na udzieleniu mu niezb dnych informacji o dzia aniach, które nale y podjàç, w przypadku gdy zosta y mu one skradzione, zagin y lub uleg y zniszczeniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, 8) udziela Ubezpieczajàcemu zwrotnej pomocy finansowej na niezb dne us ugi prawne, w przypadku gdy w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu wejdzie on w konflikt z prawem miejscowym, polegajàcà na: a) udzieleniu pomocy finansowej w celu umo liwienia z o enia kaucji dla zwolnienia Ubezpieczajàcego, wyznaczonej przez odpowiednie w adze kraju miejsca pobytu; pomoc ta jest wy àczona z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania Ubezpieczajàcego z powodu handlu narkotykami lub innymi Êrodkami odurzajàcymi, udzia u Ubezpieczajàcego w dzia aniach o charakterze politycznym oraz gdy kaucja wymagana jest dla zabezpieczenia nale noêci celnych lub administracyjnych, b) pokryciu kosztów zast pstwa procesowego oraz t umacza, je eli nie zosta on wyznaczony z urz du, w post powaniu karnym lub karno administracyjnym przed organami wymiaru sprawiedliwoêci albo innymi odpowiednimi organami kraju miejsca pobytu; Êwiadczenie to jest wy àczone z zakresu ubezpieczenia w przypadku, gdy zdarzenie losowe obj te ochronà ubezpieczeniowà pozostaje w zwiàzku z pracà wykonywanà przez Ubezpieczajàcego lub prowadzonà przez niego dzia alnoêcià gospodarczà, albo zwiàzane jest z posiadaniem lub prowadzeniem przez Ubezpieczajàcego pojazdu samochodowego W przypadku spóênienia si Ubezpieczajàcego na Êrodek transportu, którym mia dotrzeç do miejsca docelowego podró y poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, Ubezpieczyciel pokrywa poniesione przez Ubezpieczajàcego dodatkowe koszty transportu do miejsca docelowego podró y, pod warunkiem e spóênienie Ubezpieczajàcego spowodowane zosta o: 1) wystàpieniem szkody w mieniu Ubezpieczajàcego, powsta ej wskutek dzia ania ryzyka elementarnego albo kradzie y z w amaniem lub rozboju, o ile zdarzenie to mia o miejsce w kraju zamieszkania i pod warunkiem, e spowodowa o koniecznoêç dokonania przez Ubezpieczajàcego czynnoêci administracyjnych lub prawnych, 13

14 WARUNKI UBEZPIECZENIA 2) opóênieniem Êrodków komunikacji publicznej, w tym lotów rejsowych. 2. W przypadku opóênienia rozpocz cia podró y, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel, na yczenie Ubezpieczajàcego, powiadomi o tym fakcie wskazane przez niego osoby trzecie Ubezpieczyciel pokrywa równie koszty wczeêniejszego powrotu Ubezpieczajàcego do kraju zamieszkania (koszty przerwania podró y), je eli nie móg on nastàpiç przy wykorzystaniu wczeêniej zaplanowanego Êrodka transportu, w przypadku, gdy zmuszony jest on przerwaç swà podró ze wzgl du na Êmierç albo nag e zachorowanie lub nieszcz Êliwy wypadek osoby bliskiej Ubezpieczajàcemu lub wspó uczestnikowi podró y, powodujàce koniecznoêç jej hospitalizacji i je eli zdarzenie to mia o miejsce na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczajàcego. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà koszty przerwania podró y, je eli przyczynà wczeêniejszego powrotu do kraju zamieszkania jest choroba przewlek a z powodu której osoba bliska Ubezpieczajàcemu lub wspó uczestnikowi podró y by a leczona w okresie 24 miesi cy przed datà rozpocz cia podró y przez Ubezpieczajàcego. 2. Ubezpieczyciel porywa koszty okreêlone w ust. 1, wy àcznie w przypadku, gdy wczeêniejszy powrót Ubezpieczajàcego do kraju przed jego rozpocz ciem zosta zaakceptowany przez Centrum Alarmowe. 30 Koszty pomocy, o których mowa w 27 pkt 1) ppkt c) i e) i pkt 2, Ubezpieczyciel pokrywa pod warunkiem istnienia jego odpowiedzialnoêci z tytu u ubezpieczenia kosztów leczenia lub kosztów transportu i repatriacji Pomoc finansowa, o której mowa w 27 pkt 5) i 8) ppkt a), udzielana jest w granicach sum gwarancyjnych okreêlonych w 35 ust Pomoc finansowa udzielana jest pod warunkiem z o enia przez Ubezpieczajàcego pisemnego oêwiadczenia, w którym zobowià e si do zwrotu przekazanej mu kwoty. 3. Termin zwrotu kwoty udzielonej pomocy finansowej wynosi 30 dni od daty jej przekazania Ubezpieczajàcemu Przy zwrocie kosztów okreêlonych w 29 ust. 1 uwzgl dnia si koszty transportu, zakwaterowania i wy ywienia o takim standardzie, jak przerwana podró. 2. Je eli wczeêniejszy powrót Ubezpieczajàcego do kraju z przyczyn okreêlonych w 29 ust. 1 nastàpi w pierwszej po owie podró y, Ubezpieczyciel zwraca równie ca kowity jej koszt poniesiony przez Ubezpieczajàcego. 3. W pozosta ych przypadkach wczeêniejszego powrotu Ubezpieczajàcego do kraju z przyczyn okreêlonych w 29 ust. 1 Ubezpieczyciel zwraca wy àcznie koszty, które Ubezpieczajàcy poniós na niewykorzystany okres podró y. KLAUZULE WSPÓLNE Wy àczenie odpowiedzialnoêci ubezpieczyciela Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody powsta e wskutek winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego albo osób, z którymi Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoêç. 2. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà szkody powsta e wskutek: 1) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów spo ecznych, strajków i lokautów, oraz aktów terroryzmu i sabota u, 2) organizowania jakichkolwiek nadzwyczajnych przedsi wzi ç majàcych na celu ratowanie ycia innej osoby, w miejscach odosobnionych (np. górach, obszarach zalesionych, obszarach nie zaludnionych), 3) zniszczenia, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez organy celne lub inne w adze, 4) jazd próbnych, rajdów oraz wyêcigów samochodowych, 5) podró owania statkami powietrznymi, z wy àczeniem przelotów w charakterze pasa era, o ile lot wykonywany by zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa, 6) zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi Êrodkami odurzajàcymi, 7) usi owania lub pope nienia przez Ubezpieczajàcego samobójstwa albo przest pstwa, 8) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczajàcego w stanie po spo yciu alkoholu, prowadzenia pojazdu bez wymaganego uprawnienia, 9) wykonywania pracy fizycznej, 10) wyczynowego uprawiania sportu, 11) uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 12) uprawiani sportów ekstremalnych, 13) zaburzeƒ psychicznych. Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza si polisà lub certyfikatem ubezpieczeniowym. 2. Polisa lub certyfikat zawierajà co najmniej nast pujàce dane: 1) imi i nazwisko Ubezpieczajàcego, 2) okres ubezpieczenia, 3) wariant ubezpieczenia. 3. W terminie 14 dni od dokonania rezerwacji Ubezpieczajàcy ma prawo do zmiany wariantu podstawowego na wariant optymalny lub rezygnacji po op aceniu dodatkowej sk adki. Niniejszy przepis nie ma zastosowania w przypadku, gdy rezerwacja zosta a za o ona w okresie 30 dni przed datà rozpocz cia podró y. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela za wszystkie szkody obj te ochronà ubezpieczeniowà, które zaistnia y w czasie trwania odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela. 2. Suma ubezpieczenia w ramach ka dego z ubezpieczeƒ ulega pomniejszeniu o ka dà wyp aconà kwot odszkodowania lub Êwiadczenia. 3. Sumy ubezpieczenia stanowiàce równowartoêç okreêlonej waluty w z otych polskich w poszczególnych rodzajach ubezpieczeƒ przedstawiajà si nast pujàco (patrz: tabela na nast pnej stronie). 36 W przypadku zdarzeƒ wymagajàcych transportu Ubezpieczajàcego, Ubezpieczyciel ponosi koszty transportu do kwoty stanowiàcej równowartoêç biletu lotniczego w klasie ekonomicznej, chyba e do transportu chorego, ze wzgl dów medycznych, wymagany jest inny Êrodek transportu i zosta o to uzgodnione z Centrum Alarmowym, z zastrze eniem postanowieƒ 32 ust Zwrot kosztów transportu zw ok Ubezpieczajàcego do kraju zamieszkania ograniczony jest do kwoty stanowiàcej równowartoêç kosztów, które poniós by Ubezpieczyciel w przypadku, gdyby sam zorganizowa transport. 2. Zwrot kosztów kremacji lub pogrzebu Ubezpieczajàcego za granicà ograniczony jest do kwoty stanowiàcej równowartoêç organizowanego przez Ubezpieczyciela transportu zw ok Ubezpieczajàcego do kraju zamieszkania. 38 W przypadku gdy Ubezpieczajàcy samodzielnie poniós koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance, o których mowa w 28 ust. 1 i 29 ust. 1, Ubezpieczyciel, z zastrze eniem postanowieƒ 32 i 35 ust. 3, dokonuje ich zwrotu do równowartoêci kwoty, za którà sam zorganizowa by te Êwiadczenia. Sposób ustalania i op acania sk adki ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel ustala sk adk ubezpieczeniowà po dokonaniu oceny ryzyka. 2. Sk adk ubezpieczeniowà ustala si na podstawie taryfy obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy. 3. WysokoÊç sk adki jest zale na od wariantu ubezpieczenia, terytorialnego zakresu ochrony oraz okresu trwania podró y. Okres ubezpieczenia i czas trwania sk adki ubezpieczeniowej Okres ubezpieczenia oznacza si w umowie ubezpieczenia. 2. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si od dnia i godziny 14

15 WARUNKI UBEZPIECZENIA wskazanej w umowie jako poczàtek okresu ubezpieczenia pod warunkiem, e sk adka zostanie zap acona w dniu zawarcia umowy, chyba e zosta ustalony inny termin zap aty. 3. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podró y rozpoczyna si w dniu zarezerwowania podró y i koƒczy si w chwili jej rozpocz cia, z zastrze eniem postanowieƒ 34 ust Je eli zap ata sk adki lub jej pierwszej raty zosta a odroczona w stosunku do poczàtku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç przed zap aceniem sk adki lub jej pierwszej raty, niezap acenie sk adki lub pierwszej raty sk adki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela b dzie traktowane jako odstàpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z up ywem dnia wyznaczonego w umowie jako termin p atnoêci sk adki lub pierwszej raty sk adki ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA A: Koszty leczenia B. Koszty transportu i repatriacji C: Nast pstwa NW Êmierç Trwa y uszczerbek D: Koszty ratownictwa E: Baga Koszt opóênienia dostarczenia baga u F. Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy Gwarancja pokrycia kosztów leczenia Koszt podró y osoby bliskiej Po yczka Pomoc prawna Koszt kaucji G: Koszty rezygnacji z podró y EURO zawarte w sumie ubezpieczenia kosztów leczenia PLN PLN 5000 EURO zawarte w sumie ubezpieczenia kosztów leczenia WARIANTY UBEZPIECZENIA Podstawowy Rezygnacji Optymalny 5000 EURO do kwoty roszczenia zawarte w sumie ubezpieczenia kosztów leczenia PLN PLN 5000 EURO 1500 EURO (dla osoby) 3000 EURO (dla rodziny) 500 EURO EURO 2500 EURO 1500 EURO 2500 EURO EURO 5000 EURO (o godzinie 0:00 dnia nast pujàcego po tym terminie), bez koniecznoêci sk adania odr bnego oêwiadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzajàcego stanowi zawiadomienie Ubezpieczajàcego o odstàpieniu od umowy. 5. W odniesieniu do skutków prawnych niezap acenia kolejnej raty sk adki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie majà postanowienia ust W przypadkach wskazanych w ust. 4 i 5, Ubezpieczyciel mo e cofnàç oêwiadczenie o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia zawiadamiajàc o tym niezw ocznie Ubezpieczajàcego na piêmie. 7. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa àdania zap aty sk adki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udziela ochrony ubezpieczeniowej. 8. W razie wyznaczenia terminu zap aty sk adki lub pierwszej raty sk adki przed poczàtkiem okresu ubezpieczenia, do skutków opóênienia w zap acie majà odpowiednie zastosowanie postanowienia ust Je eli zap ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap aty uwa a si dzieƒ uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednià kwotà. 10. Za zap at sk adki lub kolejnej raty sk adki nie uwa a si zap aty kwoty ni szej ni wynikajàcej z umowy ubezpieczenia. 11. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si z up ywem okresu ubezpieczenia, chyba e stosunek ubezpieczeniowy wygas przed tym terminem. 12. Przed u enie czasu trwania odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela mo e nastàpiç jedynie przed up ywem okresu ubezpieczenia okreêlonego w umowie ubezpieczenia. 13. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, przebywajàcej poza granicami kraju, odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela rozpoczyna si od dnia i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu ubezpieczenia, nie wczeêniej jednak ni po up ywie 7 dni liczàc od daty zawarcia umowy, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2 i Ubezpieczyciel automatycznie przed u a okres ubezpieczenia do 3 miesi cy, w przypadku gdy powrót Ubezpieczajàcego do kraju zamieszkania musi ulec opóênieniu z powodu nag ego zachorowania albo nieszcz Êliwego wypadku, obj tego ochronà ubezpieczeniowà (kontynuacja leczenia). Obowiàzki ubezpieczajàcego 42 Ubezpieczajàcy obowiàzany jest udzieliç Ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania skierowane do niego w formie pisemnej oraz podaç Ubezpieczycielowi wszystkie znane mu okolicznoêci istotne dla oceny ryzyka i ustalenia sk adki. Je eli Ubezpieczyciel zawar umow ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczajàcego na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy obowiàzany jest niezw ocznie zg aszaç Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, o które Ubezpieczyciel zapytywa na piêmie przed zawarciem umowy. 2. Je eli Ubezpieczajàcy dzia a przez pe nomocnika, to obowiàzek okreêlony w ust. 1 cià y równie na pe nomocniku i obejmuje tak e okolicznoêci znane pe nomocnikowi. 3. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest informowaç Ubezpieczyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby. 44 Je eli Ubezpieczajàcy lub jego pe nomocnik poda do wiadomoêci Ubezpieczyciela niezgodne z prawdà informacje i okolicznoêci, o których mowa w 42, lub nie dope ni obowiàzku, o którym mowa w 43 ust. 1, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoêci, chyba e okolicznoêci te nie majà wp ywu na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku obj tego umowà W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zwi kszyç sk adk, poczynajàc od chwili, gdy zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W wypadku takim Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczajàcego do zap aty podwy szonej sk adki, a Ubezpieczajàcy mo e w ciàgu 14 dni od otrzymania wezwania od umowy odstàpiç. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o po wypadku, Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie. 2. Je eli ujawniona okolicznoêç pociàga za sobà takie zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, e Ubezpieczyciel nie zawar by umowy, gdyby o tej okolicznoêci wiedzia, mo e on w ciàgu miesiàca od ujawnienia rzeczonej okolicznoêci od umowy odstàpiç. W razie odstàpienia od umowy nale y si Ubezpieczycielowi tylko sk adka za czas trwania umowy. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o ju po wypadku lub w ciàgu ostatniego miesiàca przed wypadkiem, a przyczynà wypadku by a wy àcznie ujawniona okolicznoêç, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania W razie zajêcia wypadku Ubezpieczajàcy obowiàzany jest u yç wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego mienia przed szkodà. 2. Ponadto do obowiàzków Ubezpieczajàcego nale y: 1) niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomoêci, zawiadomiç o szkodzie Centrum Pomocy lub 15

16 WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczyciela w przypadku wystàpienia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podró y, 2) zwolniç lekarzy, u których leczy si przed zaistnieniem wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà, z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraziç zgod na udost pnienie dokumentacji z leczenia, 3) stosowaç si do zaleceƒ Centrum Pomocy oraz Ubezpieczyciela, udzielajàc mu informacji i niezb dnych pe nomocnictw, 4) powiadomiç Ubezpieczyciela czy Ubezpieczajàcy jest posiadaczem innej polisy pokrywajàcej te same ryzyka, wykupionej u innego Ubezpieczyciela, wskazujàc równoczeênie nazw Ubezpieczyciela oraz sum ubezpieczenia, 5) umo liwiç Ubezpieczycielowi dokonanie czynnoêci niezb dnych do ustalenia okolicznoêci powstania szkody, zasadnoêci i wysokoêci roszczenia oraz udzieliç w tym celu pomocy i wyjaênieƒ, 6) z o yç, wraz ze zg oszeniem szkody, odpowiednio wype niony formularz roszczenia wyp aty Êwiadczenia lub odszkodowania, àcznie z orygina ami dokumentów z tytu u poniesionych kosztów. 3. Je eli Ubezpieczajàcy umyêlnie lub z powodu ra àcego niedbalstwa nie wykona obowiàzków okreêlonych w ust. 1, odszkodowanie nie nale y si Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi polis lub certyfikat oraz dokumenty uzasadniajàce rozpatrzenie wniosku o wyp at odszkodowania lub Êwiadczenia, w szczególnoêci: 1) diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzajàce przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej, w przypadku szkody na osobie, 2) orygina y rachunków za op aconà pomoc medycznà lub dotyczàce innych kosztów obj tych zakresem ubezpieczenia, w przypadku szkody na osobie, 3) wyliczenie rozmiaru szkody, sporzàdzonego na w asny koszt, w przypadku szkody z ubezpieczenia baga u, 4) orygina y dowodów zakupu przedmiotów wartoêciowych, w przypadku szkody w tych przedmiotach, 5) wystawione przez przewoênika dokumenty, potwierdzajàce wystàpienie i okres trwania opóênienia dostarczenia baga u, w przypadku szkody z ubezpieczenia kosztów opóênienia baga u. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczajàcy powinien dostarczyç w ciàgu 14 dni od daty powzi cia wiadomoêci o powstaniu szkody lub ustania okolicznoêci powodujàcych niemo noêç spe nienia tego obowiàzku. 3. W razie Êmierci Ubezpieczajàcego uprawniony obowiàzany jest dostarczyç do ubezpieczyciela dokumenty niezb dne do ustalenia zasadnoêci roszczenia, przez które rozumie si w szczególnoêci wyciàg z aktu zgonu oraz dokumenty stwierdzajàce pokrewieƒstwo lub powinowactwo uprawnionego z Ubezpieczajàcym Niezale nie od obowiàzków okreêlonych w 46 i 47, w ubezpieczeniach kosztów leczenia i nast pstw nieszcz Êliwych wypadków Ubezpieczajàcy w razie wypadku obowiàzany jest: 1) zwolniç lekarzy, u których leczy si przed zaistnieniem wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà, z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraziç zgod na udost pnienie dokumentacji z leczenia, 2) zwolniç publiczne i niepubliczne zak ady opieki zdrowotnej oraz Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych z obowiàzku zachowania tajemnicy oraz wyraziç zgod na udost pnienie dokumentacji medycznej, 2. W ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków Ubezpieczajàcy dodatkowo obowiàzany jest: 1) poddaç si leczeniu i stosowaç si do zaleceƒ majàcych na celu z agodzenie skutków wypadku, 2) poddaç si badaniu przez lekarzy wskazanych przez ubezpieczyciela lub ewentualnej obserwacji klinicznej. 49 Niezale nie od obowiàzków okreêlonych w 46 i 47, w przypadku zaistnienia szkody w baga u, do obowiàzków Ubezpieczajàcego nale y: 1) niezw ocznie powiadomiç miejscowà jednostk policji o ka dej szkodzie, która mog a powstaç w wyniku przest pstwa i uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów, 2) niezw ocznie powiadomiç przewoênika o ka dej szkodzie powsta ej w baga u powierzonym do przewozu lub w czasie jazdy Êrodkami komunikacji publicznej, w przypadku gdy baga znajdowa si pod bezpoêrednià opiekà ubezpieczajàcego oraz uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu, 3) niezw ocznie powiadomiç administracj o ka dym wypadku szkody w miejscu zakwaterowania Ubezpieczajàcego oraz uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu, 4) zabezpieczyç dowody zaistnienia szkody oraz rzeczy zniszczone lub uszkodzone w celu umo liwienia dokonania ich ogl dzin przez Ubezpieczyciela. 50 Niezale nie od obowiàzków okreêlonych w 46 i 47, w przypadku wystàpienia opóênienia dostarczenia baga u Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zg osiç ten fakt przewoênikowi oraz uzyskaç od niego dokumenty potwierdzajàce opóênienie oraz moment dostarczenia przez przewoênika baga u do miejsca przeznaczenia lub miejsca pobytu Ubezpieczajàcego. 51 Niezale nie od obowiàzków okreêlonych w 46 i 47, Ubezpieczajàcy obowiàzany jest skonsultowaç si z Ubezpieczycielem zanim zacznie ubiegaç si o przydzielenie zwrotnej pomocy finansowej na niezb dne us ugi prawne, o której mowa w 27 pkt 8), jak równie na àdanie Ubezpieczyciela obowiàzany jest stosowaç si do jego wskazówek oraz umo liwiç Ubezpieczycielowi wybór obroƒcy reprezentujàcego interesy Ubezpieczajàcego W przypadku rezygnacji z podró y oraz przerwania podró y Ubezpieczajàcy obowiàzany jest powiadomiç o tym fakcie biuro podró y w terminie 2 dni od momentu powstania zdarzenia b dàcego przyczynà rezygnacji z podró y lub przerwania podró y oraz uzyskaç od niego potwierdzenie tego faktu na piêmie lub w inny sposób, przewidziany w umowie zawartej przez Ubezpieczajàcego z biurem podró y, ze wskazaniem dok adnej daty rezygnacji z podró y. 2. W przypadku rezygnacji z podró y na skutek Êmierci Ubezpieczajàcego, wspó uczestnicy podró y obowiàzani sà powiadomiç o tym fakcie biuro podró y w terminie 7 dni od momentu powstania tego zdarzenia oraz uzyskaç od niego potwierdzenie tego faktu na piêmie lub w inny sposób, przewidziany w umowie zawartej przez Ubezpieczajàcego z biurem podró y, ze wskazaniem dok adnej daty rezygnacji z podró y. 53 W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczajàcego wskutek ra àcego niedbalstwa lub winy umyêlnej obowiàzków wymienionych w 46 ust. 2 i 47 52, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania lub Êwiadczenia w ca oêci lub w cz Êci, je eli niedope nienie obowiàzków mia o wp yw na ustalenie przyczyny lub wysokoêci szkody. Ustalenie wysokoêci odszkodowania lub Êwiadczenia Rodzaje i wysokoêç Êwiadczeƒ przys ugujàcych Ubezpieczajàcemu ustala si po stwierdzeniu zwiàzku przyczynowego pomi dzy wypadkiem a Êmiercià lub trwa ym uszczerbkiem na zdrowiu. 2. Oceny stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu dokonujà lekarze wskazani przez Ubezpieczyciela. 3. Ustalenie zwiàzku przyczynowego oraz stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu nast puje na podstawie dostarczonych dowodów oraz wyników badaƒ lekarskich. 4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przed o onych dokumentów oraz zasi gni cia opinii specjalistów. 5. Stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony niezw ocznie po zakoƒczeniu leczenia, a w razie d u szego leczenia najpóêniej w 24 miesiàcu od dnia wypadku. Póêniejsza zmiana stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu nie daje podstawy do zmiany wysokoêci Êwiadczenia. 6. W razie utraty, uszkodzenia organu, narzàdu lub uk adu, których funkcje by y ju przed wypadkiem upoêledzone wskutek choroby lub trwa ego uszczerbku na zdrowiu powsta ego z innego zdarzenia, stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêla si jako ró nic mi dzy stopniem trwa ego uszczerbku na zdrowiu po wypadku, a stopniem trwa ego uszczerbku na zdrowiu istniejàcym przed wypadkiem W przypadku zwrotu kosztów leczenia ambulatoryjnego, franszyza integralna wynosi 25 Euro. 2. Zwrot kosztów kremacji lub pogrzebu Ubezpieczajàcego za granicà ograniczony jest do kwoty stanowiàcej równowartoêç organizowanego przez Ubezpieczyciela transportu zw ok Ubezpieczajàcego do kraju sta ego pobytu. 3. Zwrot kosztów transportu zw ok Ubezpieczajàcego do kraju sta ego pobytu ograniczony jest do kwoty stanowiàcej równowartoêç kosztów, które poniós by Ubezpieczyciel w przypadku, gdyby sam zorganizowa transport. 4. Zwrot kosztów leczenia, transportu i repatriacji nast puje wy àcznie na podstawie orygina ów rachunków pod rygorem odmowy uznania roszczenia. 16

17 WARUNKI UBEZPIECZENIA 56 Przy ustalaniu wysokoêci Êwiadczeƒ z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu nie uwzgl dnia si rodzaju pracy lub innych czynnoêci wykonywanych przez Ubezpieczajàcego. 57 Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu udokumentowane koszty dodatkowych badaƒ lekarskich zleconych przez Ubezpieczyciela dla uzasadnienia roszczeƒ. 58 Je eli Ubezpieczajàcy otrzyma Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu, a nast pnie zmar na skutek tego samego wypadku, Êwiadczenie z tytu u Êmierci wyp aca si tylko wówczas, gdy jest ono wy sze od ju wyp aconego, przy czym potràca si kwot uprzednio wyp aconà. 59 Je eli Ubezpieczajàcy zmar po ustaleniu trwa ego uszczerbku na zdrowiu z przyczyn zwiàzanych z wypadkiem, ale nie pobra nale nego Êwiadczenia, wówczas osobie uprawnionej wyp aca si tylko Êwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczajàcego Rozmiar szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podró y ustala si na podstawie udokumentowanych kosztów rezygnacji z podró y wynikajàcych z umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych lub udokumentowanych kosztów rezygnacji z zakupionego biletu lotniczego. 2. Rozmiar szkody z ubezpieczenia kosztów przerwania podró y ustala si w kwocie odpowiadajàcej wartoêci niewykorzystanych Êwiadczeƒ wynikajàcych z umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych, okreêlonej jako procent ceny podró y stanowiàcej stosunek liczby dni nast pujàcych po dniu przerwania uczestnictwa do dnia zakoƒczenia podró y, do liczby dni trwania ca ej podró y. 3. Przy ustalaniu rozmiaru szkody w ubezpieczeniu kosztów przerwania podró y uwzgl dnia si tak e udokumentowany koszt transportu do kraju sta ego pobytu, z zastrze eniem ust Koszty transportu wskazane w ust. 3 zwracane sà do wysokoêci kosztów transportu jakie poniós by Ubezpieczajàcy przy wykorzystaniu Êrodka transportu, takiego jaki by przewidziany w umowie o Êwiadczenie us ug turystycznych, wy àcznie w przypadku, gdy koszt transportu w obie strony uwzgl dniony by w umowie o Êwiadczenie us ug turystycznych. 5. Przypadku kosztów rezygnacji i kosztów przerwania podró y udzia w asny Ubezpieczajàcego wynosi 20% wysokoêci odszkodowania, nie mniej jednak ni równowartoêç w z otych 25 EURO W ubezpieczeniu baga u, rozmiar szkody w poszczególnych grupach mienia ustala si na podstawie cen detalicznych przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, z dnia ustalenia odszkodowania, pomniejszonych o stopieƒ zu ycia do dnia szkody albo wed ug wysokoêci kosztów naprawy; wysokoêç tych kosztów powinna byç udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà Ubezpieczajàcego, który szkod usunà w asnymi si ami. 2. Rozmiar szkody zmniejsza si o wartoêç pozosta oêci, które mogà byç przeznaczone do dalszego u ytku, przeróbki lub sprzeda y. 3. Odszkodowanie ustala si w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust Je eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi cej Ubezpieczycieli na sumy, które àcznie przewy szajà jego wartoêç ubezpieczeniowà, ka dy z Ubezpieczycieli odpowiada do wysokoêci szkody w takim stosunku, w jakim przyj ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 5. Zwrot kosztów naprawy nie mo e przekroczyç rzeczywistej wartoêci przedmiotu. 6. Z odszkodowania nale nego Ubezpieczajàcemu z tytu u ubezpieczenia baga u i kosztów opóênienia baga u Ubezpieczyciel potràca udzia w asny w wysokoêci 100 PLN. 7. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si : 1) wartoêci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiàtkowej, 2) kosztów poniesionych na odka enie pozosta oêci po szkodzie. 8. W granicach sum ubezpieczenia okreêlonych w umowie dla poszczególnych grup mienia odszkodowanie obejmuje: 1) utrat, zniszczenie, ubytek lub uszkodzenie mienia w nast pstwie zdarzeƒ obj tych ochronà ubezpieczeniowà, w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody, 2) koszty wynik e z zastosowania wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego mienia przed szkodà, je eli Êrodki te by y w aêciwe, chocia by okaza y si bezskuteczne, 3) koszty usuni cia pozosta oêci po szkodzie w granicach do 5% rozmiaru szkody. 9. W przedmiotach wartoêciowych zwrot odszkodowania nast puje wy àcznie w oparciu o orygina y dowodów zakupu zaginionych przedmiotów. Uprawnieni do Êwiadczeƒ i wyp aty Êwiadczeƒ Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu wyp acane jest Ubezpieczajàcemu, a gdy Ubezpieczajàcym jest osoba ma oletnia osobie sprawujàcej opiek. 2. Je eli Ubezpieczajàcy zmar przed pobraniem Êwiadczenia z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu, a zgon nie by nast pstwem wypadku, nale ne Êwiadczenie wyp aca si osobie uprawnionej Êwiadczenie z tytu u Êmierci wyp aca si uprawnionemu wskazanemu przez Ubezpieczajàcego. 2. Ubezpieczajàcy mo e w ka dym czasie zmieniç osob uprawnionà. 3. Êwiadczenie nie przys uguje uprawnionemu, który umyêlnie spowodowa Êmierç Ubezpieczajàcego. 64 Je eli w chwili Êmierci Ubezpieczajàcego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia, Êwiadczenie przys uguje cz onkom rodziny zmar ego w nast pujàcej kolejnoêci: 1) ma onek, 2) dzieci, 3) rodzice, 4) inni ustawowi spadkobiercy zmar ego. Wyp ata odszkodowania lub Êwiadczenia Ubezpieczyciel wyp aca odszkodowanie lub Êwiadczenie na podstawie uznania roszczenia w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego zwiàzanego z zaistnieniem szkody, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania lub Êwiadczenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Je eli wyjaênienie wszystkich okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela albo wysokoêci odszkodowania lub Êwiadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 okaza o si niemo liwe, Êwiadczenie powinno zostaç wyp acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. 3. Je eli w terminach okreêlonych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci odszkodowania lub Êwiadczenia, zawiadamia pisemnie osob zg aszajàcà roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca oêci lub w cz Êci, jednak e bezspornà cz Êç odszkodowania lub Êwiadczenia wyp aca w terminach wskazanych w ust. 1 lub Je eli odszkodowanie lub Êwiadczenie nie przys uguje lub przys uguje w innej wysokoêci, ni okreêlonej w zg oszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osob wyst pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty Êwiadczenia wraz z pouczeniem o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 5. Wraz z wyp ata odszkodowania lub Êwiadczenia raty sk adki stajà si wymagalne i Ubezpieczyciel potràca kwot nale nych rat z kwoty odszkodowania lub Êwiadczenia. 66 Wszelkie koszty obj te zakresem ubezpieczenia zwracane sà osobie, która je ponios a, lub bezpoêrednio wystawcom rachunków. 67 W ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, je eli Ubezpieczajàcy otrzyma Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu, a nast pnie zmar na skutek tego samego wypadku, Êwiadczenie z tytu u Êmierci wyp aca si tylko wówczas, gdy jest ono wy sze od ju wyp aconego, przy czym potràca si kwot uprzednio wyp aconà. 17

18 WARUNKI UBEZPIECZENIA 68 W ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, je eli Ubezpieczajàcy zmar po ustaleniu trwa ego uszczerbku na zdrowiu z przyczyn zwiàzanych z wypadkiem, ale nie pobra nale nego Êwiadczenia, wówczas osobie uprawnionej wyp aca si tylko Êwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczajàcego Odszkodowanie lub Êwiadczenie wyp aca si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w walucie polskiej, za wyjàtkiem kosztów zwracanych bezpoêrednio za granic wystawcom rachunków oraz Êwiadczeƒ pieni nych obj tych ubezpieczeniem kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance. 2. Je eli wysokoêç roszczenia zosta a okreêlona na podstawie rachunków wystawionych w walucie zagranicznej, a odszkodowanie ma zostaç wyp acone w walucie polskiej, przelicza si je na walut polskà wed ug Êredniego kursu NBP obowiàzujàcego w dniu ustalania odszkodowania. 70 W ubezpieczeniu baga u, je eli po wyp acie odszkodowania Ubezpieczajàcy odzyska utracone przedmioty, obowiàzany jest zwróciç odszkodowanie wyp acone za te przedmioty, albo zrzec si praw do tych przedmiotów na rzecz Ubezpieczyciela. 71 Je eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokoêci odszkodowania lub Êwiadczenia, mo e w ciàgu 30 dni od otrzymania stanowiska Ubezpieczyciela zg osiç na piêmie za poêrednictwem przedstawicielstwa Ubezpieczyciela wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ubezpieczyciela. Regres ubezpieczeniowy Z dniem wyp aty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przys ugujàce Ubezpieczajàcemu roszczenie do osoby trzeciej w rozumieniu 4 pkt 25), odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci wyp aconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeêli sprawcà szkody jest osoba, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoêç, chyba e osoba ta wyrzàdzi a szkod umyêlnie. 3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç czynnoêci niezb dnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela okreêlonych w ust W razie zrzeczenia si przez Ubezpieczajàcego bez zgody Ubezpieczyciela praw przys ugujàcych mu do osób trzecich w rozumieniu 4 pkt 25), z tytu u szkód, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, a w przypadku gdy odszkodowanie zosta o ju wyp acone podlega ono zwrotowi w ca oêci lub cz Êci. 2. Je eli Ubezpieczajàcy zmieni siedzib lub miejsce zamieszkania i nie zawiadomi o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane do ostatniej znanej siedziby lub miejsca zamieszkania Ubezpieczajàcego wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone, gdyby Ubezpieczajàcy nie zmieni siedziby lub miejsca zamieszkania Skargi i za alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia b dàcych osobami fizycznymi rozpatrywane sà niezw ocznie przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub upowa nionego pracownika, po przes aniu ich drogà pisemnà na adres siedziby Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu skargi lub za alenia, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesy ane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treêci skargi lub za alenia. 77 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy z o dzia alnoêci ubezpieczeniowej i Kodeksu cywilnego Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia mogà byç rozpatrywane przez sàdy wed ug w aêciwoêci ogólnej albo przez sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod rozstrzygni cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory. 79 Niniejsze warunki ubezpieczenia wchodzà w ycie z dniem 9 wrzeênia 2004 roku. Prezes Zarzàdu Wolfgang Diels Cz onek Zarzàdu Franz Josef Biesel WygaÊni cie stosunku ubezpieczeniowego Je eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d u szy ni 6 miesi cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap acenia sk adki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zwrot sk adki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia nastàpi po potràceniu kosztów manipulacyjnych w wysokoêci 20% zwracanej sk adki Ka da ze stron mo e w ciàgu miesiàca od daty wyp aty Êwiadczenia albo daty dor czenia odmowy wyp aty Êwiadczenia wypowiedzieç umow ubezpieczenia z zachowaniem miesi cznego okresu wypowiedzenia. 2. Ubezpieczajàcy mo e wypowiedzieç umow ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków w ka dej chwili z zachowaniem miesi cznego okresu wypowiedzenia. Postanowienia koƒcowe Wszystkie zawiadomienia i oêwiadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny byç sk adane na piêmie za pokwitowaniem lub przes ane listem poleconym. 18

19 INFORMACJA DLA KLIENTÓW INFORMACJA DLA KLIENTÓW PODRÓ UJÑCYCH SAMOLOTEM Przewozy w ruchu lotniczym mi dzynarodowym podlegajà w kwestiach odpowiedzialnoêci za Êmierç lub uszkodzenie cia a pasa erów, opóênienie pasa erów i/lub baga u oraz zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie baga u podró nego, postanowieniom Porozumienia Montrealskigo lub Konwencji Warszawskiej. Która z konwencji/porozumienia i na jakich warunkach jest stosowana, zale y od tego, którà konwencj dany kraj podpisa i ratyfikowa. Paƒstwa, które podpisa y i ratyfikowa y Porozumienie Montrealskie, znajdà Paƒstwo w Internecie, pod adresem: Key Activities Legal ICAO Treaty Collection Alphabetical List Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air vom TreÊç Konwencji Montrealskiej znajdà Paƒstwo pod adresem: Je eli postanowienia Porozumienia Montrealskigo (jeszcze) nie znajdujà zastosowania, za obowiàzujàce uwa a si postanowienia Konwencji Warszawskiej, której treêç mo na znaleêç pod adresem: Informacje dla pasa erów w ruchu lotniczym mi dzynarodowym, dotyczàce zasad i ogólnego ograniczenia odpowiedzialnoêci przewoênika lotniczego zgodnie z Porozumieniem Montrealskim. Przewozy w ruchu lotniczym mi dzynarodowym mogà podlegaç postanowieniom Porozumienia Montrealskigo, je eli zgodnie z ustaleniem stron miejsce wylotu i làdowania znajduje si na terytorium obu paƒstw, b dàcych stronami Porozumienia. Postanowienia Porozumienia Montrealskiego stosuje si równie wtedy, gdy miejsce wylotu i làdowania le y na terytorium tylko jednego z paƒstw, b dàcych stronami Porozumienia, ale mi dzylàdowanie przewidziano na terytorium innego paƒstwa, nawet jeêli paƒstwo to nie jest stronà Porozumeinia. Porozumeinie Montrealskie okreêla zasady odpowiedzialnoêci przewoênika lotniczego w przypadku Êmierci lub uszkodzenia cia a, zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia baga u oraz wystàpienia opóênieƒ i mo e t odpowiedzialnoêç ograniczaç. Warunki umowy dotyczàce przewozów w ruchu lotniczym 1. W rozumieniu niniejszej umowy biletem jest bilet podró ny i kwit baga owy, którego cz Êç stanowià poni sze warunki i informacje; Przewoênik lotniczy oznacza ka dego przewoênika lotniczego przewo àcego lub podejmujàcego si przewozu pasa era lub jego baga u, lub te Êwiadczàcego inne us ugi zwiàzane z przewozem; Porozumienie Montrealskie oznacza Porozumienie w sprawie ujednolicenia okreêlonych przepisów dotyczàcych mi dzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanà w Montrealu, dnia 28 maja Przewóz na podstawie biletu podlega zasadom odpowiedzialnoêci okreêlonym przez Porozumienie Montrealskie, chyba e nie jest przewozem mi dzynarodowym w rozumieniu tego Porozumienia. 3. W pozosta ych przypadkach przewozy oraz inne us ugi Êwiadczone przez przewoênika podlegajà (I) warunkom okreêlonym na bilecie, (II) obowiàzujàcym taryfom, (III) warunkom przewozu oraz innym przepisom przewoênika, które stanowià cz Êç niniejszej umowy (i na yczenie sà dost pne do wglàdu w biurach przewoênika oraz organizatora podró y); w odniesieniu do przewozów z/do miejscowoêci na terytorium USA lub Kanady majà zastosowanie obowiàzujàce tam taryfy. 4. Nazwa przewoênika lotniczego, wymieniona na bilecie, mo e byç nazwà skróconà; pe na lub skrócona nazwa przewoênika lotniczego musi byç umieszczona na taryfach, warunkach przewozu, innych przepisach lub rozk adach lotów. Adresem przewoênika lotniczego jest port wylotu, wskazany na bilecie obok pierwszego skrótu nazwy przewoênika. Uzgodnionymi miejscami mi dzylàdowania sà porty uwidocznione na bilecie lub w rozk adach lotów przewoênika lotniczego jako planowe miejsca mi dzylàdowaƒ na danej trasie podró y. Przewozy wymienione na bilecie i realizowane kolejno przez kilku przewoêników lotniczych uwa ane sà za jeden przewóz. 5. Przewoênik lotniczy, wystawiajàcy bilet na przewóz, dzia a wy àcznie jako jego agent. 6. Wy àczenie lub ograniczenie odpowiedzialnoêci przewoênika lotniczego ma zastosowanie równie w przypadku agentów, pracowników i pe nomocników przewoênika, a tak e w przypadku ka dej innej osoby, której samolot zosta wykorzystany przez przewoênika do przewozu, àcznie z agentami, pracownikami oraz pe nomocnikami tej osoby. 7. Baga rejestrowany zostanie wydany w aêcicielowi biletu. W przypadku uszkodzenia baga u w ruchu lotniczym mi dzynarodowym, nale y z o yç pisemnà reklamacj u przewoênika lotniczego natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia, jednak nie póêniej ni siódmego dnia od daty wydania baga u. W przypadku opóênienia reklamacj nale y zg osiç w ciàgu 21 dni od daty dor czenia baga u. W przypadku uszkodzenia baga u w trakcie przewozów innego rodzaju obowiàzujà odpowiednie postanowienia w taryfach i warunkach przewozu. 8. Ka dy biletu uprawnia do przewozu w dniu i na trasie, na którà dokonano rezerwacji miejsca oraz ew. potwierdzenia rezerwacji zgodnie z wymogami organizatora podró y. Roszczenie przewozowe uwa a si nieby e, je eli pasa er nie zg osi si na zarezerwowany lot. 9. Pasa er winien sam dope niç formalnoêci urz dowych zwiàzanych z podró à, przedstawiç wymagane dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne oraz przybyç na lotnisko w czasie podanym przez przewoênika lotniczego lub, gdy czas ten nie zosta okreêlony, odpowiednio wczeênie zg osiç si do odprawy przed wylotem. 10. aden agent, pracownik ani pe nomocnik przewoênika lotniczego nie jest uprawniony do wprowadzania zmian, uzupe nieƒ ani anulowania adnego z postanowieƒ niniejszej umowy. Informacje dotyczàce zakresu odpowiedzialnoêci w przypadku odszkodowaƒ za Êmierç lub uszkodzenie cia a Nie istniejà górne limity kwot dla odpowiedzialnoêci za Êmierç lub uszkodzenie cia a pasa erów. W stosunku do roszczeƒ odszkodowawczych do wysokoêci SDR (Specjalne Prawa Ciàgnienia) zgodnie z definicjà Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego (zaokràglona kwota w walucie krajowej) przedsi biorstwo lotnicze nie mo e wnosiç sprzeciwu. Roszczenia powy ej tej kwoty przedsi biorstwo lotnicze mo e odrzuciç, wykazujàc, e jego dzia ania nie nosi y znamion zaniedbania ani te jakiejkolwiek innej winy. Wyp ata zaliczek W przypadku Êmierci lub zranienia pasa era, przewoênik lotniczy ma obowiàzek w ciàgu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do odszkodowania wyp aciç zaliczk na pokrycie pilnych potrzeb poszkodowanego. W przypadku Êmierci zaliczka wynosi nie mniej ni SDR. Dodatkowe pokrycie szkód mo na uzyskaç, zawierajàc indywidualne ubezpieczenie. Tego rodzaju ochrony ubezpieczeniowej nie narusza w aden sposób ograniczenie odpowiedzialnoêci przewoênika lotniczego w ramach Porozumienia Montrealskigo lub innych wymienionych porozumieƒ specjalnych. Prosimy zwróciç si do przedstawiciela linii lotniczych, towarzystwa ubezpieczeniowego lub organizatora podró y, którzy udzielà dalszych informacji. Informacje dotyczàce ograniczenia odpowiedzialnoêci za opóênienie pasa erów lub baga u W przypadku szkód wynikajàcych z opóênienia przewoênik odpowiada przy przewozie osób tylko do wysokoêci kwoty SDR za ka dego podró nego, chyba e przedsi biorstwo lotnicze podj o wszelkie dost pne Êrodki w celu zapobie enia szkodom lub te podj cie takich Êrodków by o niemo liwe. Przewoênik lotniczy odpowiada za szkody wynikajàce z opóênienia przy przewozie baga u, chyba e przedsi biorstwo lotnicze podj o wszelkie dost pne Êrodki w celu zapobie enia szkodom lub te podj cie takich Êrodków by o niemo liwe. OdpowiedzialnoÊç za szkody wynikajàce z opóênienia przy przewozie baga u jest ograniczona do kwoty 1000 SDR. Od dnia b dzie tak e mo liwoêç skorzystania z praw wynikajàcych z Dyrektywy WE 261/04 z dnia w sprawie wspólnej regulacji Êwiadczeƒ wyrównawczych i pomocowych dla pasa erów w przypadku niewykonania przewozu, odwo ania lub du ego opóênienia lotów. Informacje dotyczàce ograniczenia odpowiedzialnoêci za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie baga u Przewoênik lotniczy odpowiada za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie baga u do kwoty 1000 SDR. W przypadku baga u rejestrowanego istnieje 19

20 INFORMACJA DLA KLIENTÓW odpowiedzialnoêç niezale na od winy, o ile baga nie zosta uszkodzony wczeêniej. W przypadku baga u nierejestrowanego przedsi biorstwo lotnicze odpowiada wy àcznie za szkody, które nastàpi y z jego winy. Wy szy limit odpowiedzialnoêci za baga Wy szy limit odpowiedzialnoêci ma zastosowanie wówczas, gdy pasa er najpóêniej przy odprawie z o y stosownà deklaracj i wniós dodatkowà op at. OdpowiedzialnoÊç przewoênika lotniczego umownego oraz wykonujacego umow JeÊli przewoênik lotniczy wykonujàcy umow nie jest równoczeênie przewoênikiem umownym, pasa er mo e skierowaç roszczenie odszkodowawcze do ka dego z dwóch przewoêników. Je eli na bilecie podana jest nazwa lub kod przewoênika lotniczego, jest on uwa any za przewoênika zawierajàcego umow. Niektóre przedsi biorstwa lotnicze nie ponoszà odpowiedzialnoêci za przedmioty wartoêciowe, atwo t ukàce lub atwo psujàce. Dalszych informacji udzielajà biura przedsi biorstw lotniczych lub organizatorzy podró y. Sàdowne dochodzenie roszczeƒ Sàdowne skargi o odszkodowanie nale y wnosiç w terminie dwóch lat od dnia wylàdowania samolotu lub od dnia, w którym samolot powinien wylàdowaç. Informacje dotyczàce zasad i ogólnego ograniczenia odpowiedzialnoêci przewoênika lotniczego zgodnie z Konwencjà Warszawskà W przypadku podró y z miejscem przeznaczenia lub mi dzylàdowaniem w innym kraju ni ten, w którym rozpocz to podró, przewóz mo e podlegaç postanowieniom Konwencji Warszawskiej, która z regu y ogranicza odpowiedzialnoêç przewoênika lotniczego za Êmierç lub uszkodzenie cia a oraz za zagubienie lub uszkodzenie baga u. Patrz tak e: Informacje dla pasa erów w ruchu lotniczym mi dzynarodowym, dotyczàce zasad i ogólnego ograniczenia odpowiedzialnoêci przewoênika lotniczego. Warunki umowy dotyczàce przewozów w ruchu powietrznym 1. W rozumieniu niniejszej umowy biletem jest bilet podró ny i kwit baga owy, którego cz Êç stanowià poni sze warunki i informacje; Przewoênik lotniczy oznacza ka dego przewoênika lotniczego przewo àcego lub podejmujàcego si przewozu pasa era lub jego baga u, lub te Êwiadczàcego inne us ugi zwiàzane z przewozem; Konwencja Warszawska oznacza Konwencj w sprawie ujednolicenia okreêlonych przepisów dotyczàcych mi dzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanà w Warszawie, dnia 12 paêdziernika 1929, lub powy szà Konwencj w wersji podpisanej w Hadze, dnia 28 wrzeênia 1955, w zale noêci od tego, która z konwencji mo e mieç zastosowanie. 2. Przewóz na podstawie biletu podlega zasadom odpowiedzialnoêci okreêlonym przez Konwencj Warszawskà, chyba e nie jest przewozem mi dzynarodowym w rozumieniu tej Konwencji. 3. W pozosta ych przypadkach przewozy oraz inne us ugi Êwiadczone przez przewoênika podlegajà (I) warunkom okreêlonym na bilecie, (II) obowiàzujàcym taryfom, (III) warunkom przewozu oraz innym przepisom przewoênika, które stanowià cz Êç niniejszej umowy (i na yczenie sà dost pne do wglàdu w biurach przewoênika oraz organizatora podró y); w odniesieniu do przewozów z/do miejscowoêci na terytorium USA lub Kanady majà zastosowanie obowiàzujàce tam taryfy. 4. Nazwa przewoênika lotniczego, wymieniona na bilecie, mo e byç nazwà skróconà; pe na lub skrócona nazwa przewoênika lotniczego musi byç umieszczona na taryfach, warunkach przewozu, innych przepisach lub rozk adach lotów. Adresem przewoênika lotniczego jest port wylotu, wskazany na bilecie obok pierwszego skrótu nazwy przewoênika. Uzgodnionymi miejscami mi dzylàdowania sà porty uwidocznione na bilecie lub w rozk adach lotów przewoênika lotniczego jako planowe miejsca mi dzylàdowaƒ na danej trasie podró y. Przewozy wymienione na bilecie i realizowane kolejno przez kilku przewoêników lotniczych uwa ane sà za jeden przewóz. 5. Przewoênik lotniczy, wystawiajàcy bilet na przewóz, dzia a wy àcznie jako jego agent. 6. Wy àczenie lub ograniczenie odpowiedzialnoêci przewoênika lotniczego ma zastosowanie równie w przypadku agentów, pracowników i pe nomocników przewoênika, a tak e w przypadku ka dej innej osoby, której samolot zosta wykorzystany przez przewoênika do przewozu, àcznie z agentami, pracownikami oraz pe nomocnikami tej osoby. 7. Baga rejestrowany zostanie wydany w aêcicielowi biletu. W przypadku uszkodzenia baga u w ruchu lotniczym mi dzynarodowym, nale y z o yç pisemnà reklamacj u przewoênika lotniczego natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia, jednak nie póêniej ni siódmego dnia od daty wydania baga u. W przypadku opóênienia reklamacj nale y zg osiç w ciàgu 21 dni od daty dor czenia baga u. W przypadku uszkodzenia baga u w trakcie przewozów innego rodzaju obowiàzujà odpowiednie postanowienia w taryfach i warunkach przewozu. 8. Ka dy bilet uprawnia do przewozu w dniu i na trasie, na którà dokonano rezerwacji miejsca oraz ew. potwierdzenia rezerwacji zgodnie z wymogami organizatora podró y. Roszczenie przewozowe uwa a si nieby e, je eli pasa er nie zg osi si na zarezerwowany lot. 9. Przewoênik lotniczy podejmuje si do o yç wszelkich staraƒ, aby punktualnie przewieêç pasa era i jego baga. 10. Pasa er winien sam dope niç formalnoêci urz dowych zwiàzanych z podró à, przedstawiç wymagane dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne oraz przybyç na lotnisko w czasie podanym przez przewoênika lotniczego lub, gdy czas ten nie zosta okreêlony, odpowiednio wczeênie zg osiç si do odprawy przed wylotem. 11. aden agent, pracownik ani pe nomocnik przewoênika lotniczego nie jest uprawniony do wprowadzania zmian, uzupe nieƒ ani anulowania adnego z postanowieƒ niniejszej umowy. Informacje dla pasa erów w ruchu lotniczym mi dzynarodowym, dotyczàce ograniczenia odpowiedzialnoêci Niniejszym informuje si pasa erów, którzy koƒczà podró lotniczà w innym kraju ni ten, w którym podró zosta a rozpocz ta, e postanowienia Konwencji Warszawskiej mogà mieç zastosowanie do ca ej trasy podró y, w àcznie z dowolnym odcinkiem trasy na terytorium kraju rozpocz cia podró y lub kraju zakoƒczenia podró y. W przypadku pasa erów, podró ujàcych do/z USA lub z mi dzylàdowaniem na terytorium USA, Konwencja oraz pozosta e porozumienia specjalne, stanowiàce cz Êç obowiàzujàcych postanowieƒ taryfowych, przewidujà, e odpowiedzialnoêç przedsi biorstwa lotniczego, które wystawi o taki bilet, oraz innych przedsi biorstw lotniczych, które podlegajà porozumieniom specjalnym, za Êmierç lub uszkodzenie cia a pasa erów jest w wi kszoêci przypadków ograniczona do wysokoêci udowodnionej szkody, nie przekraczajàcej jednak limitu USD na jednego pasa era, oraz e powy sza odpowiedzialnoêç do wysokoêci powy szego limitu obowiàzuje tak e w przypadku braku stwierdzenia niedbalstwa ze strony przewoênika lotniczego. W przypadku pasa erów, podró ujàcych samolotami przedsi biorstwa lotniczego nie podlegajàcego takim porozumieniom specjalnym, pasa erów nie podró ujàcych do/z USA lub pasa erów, których trasa podró y nie przewiduje planowego mi dzylàdowania na terenie USA, odpowiedzialnoêç przewoênika lotniczego jest w wi kszoêci przypadków ograniczona do kwoty ok lub USD. Nazwy przedsi biorstw lotniczych, które nie podlegajà porozumieniom specjalnym, dost pne sà na yczenie we wszystkich biurach sprzeda y biletów tych przedsi biorstw lub u organizatora podró y. Dodatkowe pokrycie szkód mo na uzyskaç, zawierajàc indywidualne ubezpieczenie. Tego rodzaju ochrony ubezpieczeniowej nie narusza w aden sposób ograniczenie odpowiedzialnoêci przewoênika lotniczego w ramach Konwencji Warszawskiej lub innych wymienionych porozumieƒ specjalnych. Prosimy zwróciç si do przedstawiciela linii lotniczych, towarzystwa ubezpieczeniowego lub organizatora podró y, którzy udzielà dalszych informacji. Uwaga: Powy szy limit wynoszàcy USD obejmuje koszty sàdowe. W przypadku gdy powództwo zosta o wniesione w kraju, w którym przepisy stanowià o osobnym zasàdzeniu kosztów sàdowych, limit wynosi USD i nie obejmuje kosztów sàdowych. Informacja dotyczàca dyrektyw WE 2027/97 i 889/02 w sprawie odpowiedzialnoêci przedsi biorstw lotniczych za nieszcz Êliwe wypadki OdpowiedzialnoÊç przedsi biorstwa lotniczego lub wspólnotowego przedsi biorstwa lotniczego w rozumieniu dyrektyw odpowiada wymiarowi okreêlonemu przez Porozumienie Montrealskie. Za przedsi biorstwa lotnicze uwa a si przedsi biorstwa transportu lotniczego posiadajàce wa nà koncesj na prowadzenie dzia alnoêci. Za wspólnotowe przedsi biorstwa lotnicze uwa a si przedsi biorstwa transportu lotniczego dzia ajàce w zgodzie z dyrektywà (EWG). Nr 2407/92 udzielonej wa nej koncesji na prowadzenie dzia alnoêci.

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. 1168 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych ubezpieczenia od odpowiedzialnoêci cywilnej u ytkowników statków powietrznych, przewoêników i innych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych;

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych; 2 DZIENNIK URZĘDOWY KG PSP str. 253 37 Decyzja nr 127 Komendanta G ównego Paƒstwowej Stra y Po arnej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad pobierania i gromadzenia Êrodków publicznych w Komendzie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr.../.../.../2011

UMOWA NAJMU nr.../.../.../2011 UMOWA NAJMU nr..../.../.../2011 Umowa zawarta dnia...2011r. w Gorlicach pomiędzy: NIP: zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. Anmar ul. Biecka 23 A, 38-300 Gorlice NIP- 738-1 zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta Żł obek Prywatny "Tęczowa Kraina" ul. Smoluchowskiego 5 60-179 Poznań UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta zawarta w Poznaniu w dniu..., pomiędzy: imi ę i nazwisko (matki i ojca)... adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Proszę wypełnić formularz czytelnie, dużymi, drukowanymi literami. Formularz Zgłoszeniowy: Strona 1 z 2 9. ZWROT PRACY KONKURSOWEJ: (proszę zaznaczyć puste pole znakiem X oraz złożyć podpis jeżeli praca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą., posiadającą wpis w.., prowadzonym przez., pod numerem. NIP:., REGON:. reprezentowaną przez:

UMOWA. z siedzibą., posiadającą wpis w.., prowadzonym przez., pod numerem. NIP:., REGON:. reprezentowaną przez: Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarta w dniu..2016 r. między: UMOWA Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, z siedzibą przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, wpisanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS PRAWA JAZDY KAT. B I B+E) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego wydawanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych

Regulamin wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego wydawanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 134/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 maja 2009 r. Regulamin wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego wydawanej przez Krajową Izbę Doradców

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Poniższe pojęcia rozumiane będą następująco:

I. Definicje. Poniższe pojęcia rozumiane będą następująco: Regulamin świadczenia usług reklamowych przez o2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w ramach portalu o2.pl i komunikatora tlen.pl I. Definicje Poniższe pojęcia rozumiane będą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo