Warunki Imprez Turystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Imprez Turystycznych"

Transkrypt

1 6. wydanie obowiàzuje od Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7

2 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO, Zwracamy si do Paƒstwa z uprzejmà proêbà o dok adne i uwa ne zapoznanie si ze szczegó owymi Warunkami Imprez Turystycznych TUI Poland Sp. z o.o., z siedzibà w Warszawie (02-672), przy ul. Wo oskiej 7. Pragniemy zaznaczyç, i zawarcie umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane przez nas jako Paƒstwa pe na akceptacja zaprezentowanych Warunków Imprez Turystycznych, które przekazane zosta y Paƒstwu w biurze podró y przed podpisaniem umowy. JednoczeÊnie potwierdzamy, i Warunki Imprez Turystycznych majà zastosowanie w przypadku wszystkich programów znajdujàcych si w katalogach Scan Holiday, których organizatorem jest TUI Poland Sp. z o.o. (nazwane dalej Organizatorem). 1. UMOWA O ÂWIADCZENIE US UG TURYSTYCZNYCH, POTWIERDZENIE PODRÓ Y 1.1 Dokonana przez Klienta rezerwacja mo liwoêci udzia u w imprezie turystycznej traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez Organizatora imprezy turystycznej (zwanej dalej umowà o Êwiadczenie us ug turystycznych ). Rezerwacja mo e nastàpiç w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznie. 1.2 Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje od swojego biura podró y potwierdzenie imprezy turystycznej, zawierajàce wszelkie istotne dane o zarezerwowanej imprezie (potwierdzenie imprezy turystycznej) oraz zawiera na piêmie umow o Êwiadczenie us ug turystycznych. 1.3 Osoba dokonujàca rezerwacji czyni to tak e w imieniu wszystkich zg oszonych w rezerwacji uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialnoêç dotrzymania warunków umowy przez tych e uczestników. 2. DOKONANIE ZAP ATY ZA IMPREZ 2.1 Przy zawarciu umowy Klient dokonuje wp aty zaliczki na poczet imprezy turystycznej. Zaliczka wynosi nie mniej ni 20 % (dwadzieêcia) ceny imprezy, lub nie mniej ni 40 % (czterdzieêci) przy ofertach typu Last Minute i TOP. Pozosta à do zap aty kwot nale y wp aciç w nieprzekraczalnym terminie 35 dni przed rozpocz ciem imprezy. W przypadku gdy impreza turystyczna dotyczy korzystania z domu, apartamentu lub mieszkania wakacyjnego (w ramach dojazdu w asnego), reszta ceny powinna byç wp acona w nieprzekraczalnym terminie 50 dni przed rozpocz ciem imprezy. Zaliczk i reszt ceny nale y zap aciç bezpoêrednio w biurze podró y. 2.2 Zap ata za zawarte, za poêrednictwem Organizatora, ubezpieczenie od nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, kosztów leczenia, a tak e kosztów rezygnacji, dokonywana jest wraz z wp atà zaliczki. Koszty innych us ug Êwiadczonych przez Organizatora takich jak np. poêrednictwo w uzyskaniu wizy itp., jak równie telefoniczne rezerwacje i zapytania, nie sà, (o ile w katalogu nie ma innej jednoznacznej informacji) zawarte w cenie imprezy turystycznej. Je eli zatem takie koszty powstanà, powinny one zostaç wp acone bezpoêrednio w biurze podró y wraz z zap atà ceny imprezy turystycznej. 2.3 Po dokonaniu pe nej zap aty za imprez turystycznà, biuro podro y informuje Klienta o mo liwoêci odbioru dokumentów na oko o 4 dni przed wyjazdem. Przy rezerwacjach dokonanych w terminie 7 dni przed planowanym rozpocz ciem imprezy biuro podró y przekazuje Klientom informacje o czasie i miejscu odbioru dokumentów podró y. 2.4 Je eli cena imprezy turystycznej nie zostanie w pe ni zap acona w ustalonym w punkcie 2.1 terminie, umowa mo e byç rozwiàzana z dniem gdy do rozpocz cia imprezy pozostaje 31 dni lub 46 dni w przypadku gdy impreza turystyczna dotyczy korzystania z domu, apartamentu lub mieszkania wakacyjnego (w ramach dojazdu w asnego). W takim przypadku Organizator obcià a Klienta kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, w wysokoêci i na zasadach okreêlonych w punkcie 6.4 i 6.5 Warunków Imprez Turystycznych. 2.5 Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeƒ o zwrot pieni dzy wp aconych przez Klientów do Organizatora, Organizator zawar, zgodnie z art. 10 Ustawy o us ugach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Umow Ubezpieczenia Gwarancja Dla Naszych Klientów z Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG (DRS) z siedzibà w Monachium. Potwierdzeniem zawarcia tej umowy jest Certyfikat gwarancyjny, który zamieszczony jest na 7 stronie Warunków Imprez Turystycznych. 3. ÂWIADCZENIA, CENY 3.1 Rodzaj i zakres Êwiadczeƒ w ramach imprezy turystycznej okreêlany jest w oparciu o treêç katalogów Scan Holiday oraz do àczonych do nich cenników. Dane zawarte w katalogu sà dla Organizatora zasadniczo wià àce. Przed zawarciem umowy Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w ka dym czasie danych zawartych w katalogu, o czym Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem rezerwacji. 3.2 Wszelkie informacje wykraczajàce i/lub niezgodne z treêcià katalogów, potwierdzeƒ podró y oraz umów o Êwiadczenie us ug turystycznych nie sà wià àce dla Organizatora. Katalogi, foldery, broszury i inne materia y informacyjne lub reklamowe nie pochodzàce od Organizatora nie stanowià jakiejkolwiek cz Êci umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych. 3.3 Ceny imprez turystycznych oraz Êwiadczeƒ dodatkowych, zamieszczone w katalogach Scan Holiday, w Warunkach Imprez Turystycznych, oraz innych dokumentach przekazywanych Klientom wyra one sà w EURO. Ceny odnoszà si do cen imprez turystycznych oraz innych Êwiadczeƒ i op at, stanowià tylko i wy àcznie dopuszczalnà przepisami prawa klauzul waloryzacyjnà stosowanà przy ustalaniu cen w z otych polskich. Ostateczna cena op at dodatkowych oraz wartoêç ustalana jest w z otych polskich przy zastosowaniu kursu sprzeda y EURO do PLN, stosowanego przez Bank WestLB Polska S.A. z siedzibà w Warszawie, wskazanego Klientom w dniu zawierania umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych, o ile data podpisania umowy jest taka sama jak data dokonania rezerwacji w systemie rezerwacyjnym. W przypadku gdy rezerwacja zosta a dokonana w systemie rezerwacyjnym wczeêniej, o ostatecznej cenie 2

3 OGÓLNE WARUNKI w z otych polskich decyduje data dokonania tej rezerwacji. Obcià enie rachunku karty kredytowej kwotà zaliczki nast puje w ciàgu jednego tygodnia od daty zawarcia umowy, zaê obcià enie resztà ceny, w terminie oko o trzech tygodni przed rozpocz ciem imprezy turystycznej. W przypadku dokonywania p atnoêci za poêrednictwem karty kredytowej i przeprowadzania tej transakcji poprzez system rezerwacyjny Organizatora, ostateczna cena oraz wartoêç op at dodatkowych ustalana jest w z otych polskich przy uwzgl dnieniu kursu EURO do PLN stosowanego przez bank emitujàcy kart, w dniu obcià enia rachunku bankowego Klienta. W przypadku braku autoryzacji karty kredytowej, Klient zobowiàzany jest do zap aty gotówkà wymaganej kwoty wed ug kursu (wskazanego przez biuro podró y) obowiàzujàcego w dniu dokonywania zap aty. 3.4 Organizator stara si w miar mo liwoêci uwzgl dniaç pozaumowne szczególne yczenia Klientów nie uj te w katalogu, jak np. pokoje obok siebie, pi tro lub konkretny numer pokoju etc. Zastrzega si jednak, i brak realizacji takiego szczególnego yczenia Klienta nie mo e byç podstawà wysuwania jakichkolwiek roszczeƒ wobec Organizatora. Organizator jednoczeênie oêwiadcza, i biura podró y poêredniczàce w zawarciu umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej nie majà prawa do sk adania jakichkolwiek wià àcych zapewnieƒ i obietnic lub dokonywania uzgodnieƒ odbiegajàcych od treêci podanej w katalogu Scan Holiday, bez pisemnego potwierdzenia takiej okolicznoêci przez Organizatora. 3.5 Organizator w ramach organizowanych imprez turystycznych nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepe noletnim oraz osobom w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolnoêci do czynnoêci prawnych. Osoby te mogà uczestniczyç w imprezie turystycznej wy àcznie pod opiekà osób doros ych. 3.6 Mi dzynarodowa doba hotelowa rozpoczyna si przewa nie o godzinie czasu lokalnego w dniu przyjazdu zaê koƒczy si w dniu wyjazdu o godzinie czasu lokalnego. Doba hotelowa zawsze koƒczy si Êniadaniem. W niektórych przypadkach mo liwoêç skorzystania z tego posi ku mo e byç ograniczona w zwiàzku z rzeczywistà godzinà powrotu. Do godziny, w której koƒczy si doba hotelowa Klient powinien wraz ze swoimi baga ami opuêciç pokój hotelowy. Zasad t stosuje si tak e w przypadku gdy podró powrotna rozpoczyna si póêniej ni o godzinie czasu lokalnego. W takim przypadku Klient powinien pozostawiç swe baga e w przeznaczonym do tego specjalnie miejscu. 4. ZMIANY ÂWIADCZE I CEN 4.1 Organizator zastrzega sobie mo liwoêç zmiany, oferowanej i poêwiadczonej w dokumentach podró y, ceny imprezy turystycznej. W przypadku koniecznoêci podwy szenia ceny, Organizator ka dorazowo zobowiàzany b dzie udokumentowaç wp yw na podwy szenie ceny, jednej z nast pujàcych okolicznoêci: wzrostu kosztów transportu, wzrostu op at urz dowych, podatków lub op at nale nych za takie us ugi, jak lotniskowe, za adunkowe lub prze adunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. Cena za us ug turystycznà wynika ka dorazowo z cennika do àczonego do katalogu Scan Holiday. O zmianie ceny Organizator niezw ocznie poinformuje Klientów. W okresie 20 (dwadzieêcia) dni przed datà wyjazdu cena ustalona w umowie z Klientem nie mo e byç podwy szana. 4.2 Przy podwy kach cen przekraczajàcych 10% ustalonej z Klientem ceny, Klient ma prawo do odstàpienia od umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytu u. W przypadku zmiany przez organizatora istotnych warunków umowy z Klientem, z przyczyn od niego niezale nych, przed rozpocz ciem imprezy turystycznej, w tym w szczególnoêci zmiany miejsca pobytu lub trasy wycieczki, czasu trwania imprezy turystycznej, programu imprezy turystycznej, sposobu zap aty, ceny imprezy turystycznej, Klient mo e za- àdaç, aby Organizator zaoferowa mu us ug turystycznà, o co najmniej równej wartoêci, bez koniecznoêci ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów z tego tytu u. Uprawnienie do odstàpienia od umowy oraz uprawnienie do za àdania przedstawienia nowej oferty, powinno zostaç zrealizowane niezw ocznie po przekazaniu zawiadomienia o podwy ce ceny, wzgl dnie zmianie Êwiadczeƒ, nie póêniej jednak, ni w terminie pi ciu dni od takiego zawiadomienia. 4.3 Dokonujàc istotnych zmian postanowieƒ umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jeszcze przed jej rozpocz ciem Organizator zobowiàzany jest bezzw ocznie, to jest nie póêniej ni w terminie pi ciu dni od wprowadzenia takich zmian, informowaç Klienta o treêci tych zmian. Po otrzymaniu takiej informacji Klient w ciàgu kolejnych pi ciu dni obowiàzany jest pod rygorem niewa noêci, na piêmie, poinformowaç Organizatora czy zgadza si na proponowanà zmian umowy czy te na skutek dokonanych zmian odst puje od zawartej umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych za zwrotem wniesionych przez niego op at. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, traktowane jest przez Organizatora jako akceptacja przez Klienta zmian dokonanych w treêci umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych. Skorzystanie przez Klienta z uprawnienia do odstàpienia od umowy nie zaakceptowania w skutek przez Niego dokonanych zmian w umowie o zorganizowanie us ug turystycznych uprawnia, wedle wyboru, do z o enia oferty uczestnictwa w innej imprezie turystycznej z katalogu Scan Holiday lub do àdania zwrotu wniesionych z tytu u zawarcia umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych op at. 4.4 W przypadku koniecznoêci zmiany portu wylotowego lub powrotnego zwiàzanej z anulacjà danego rejsu jak w pkt C do 15 dni przed rozpocz ciem imprezy, Scan Holiday mo e zaproponowaç zamiast odstàpienia od umowy, alternatywne po àczenie lotnicze z innego portu lotniczego. 5. ZNI KI DLA DZIECI 5.1 Rodzaje i wysokoêci zni ek dla dzieci okreêlone sà w katalogu Scan Holiday. W przypadku, gdy uczestnikiem imprezy turystycznej jest dziecko, osoba dokonujàca rezerwacji oraz zawierajàca umow powinna powiadomiç o tym fakcie, podajàc jednoczeênie wiek dziecka i przedstawiç na to odpowiedni dokument. Organizator ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodnoêci wieku z podanym, Organizator upowa niony b dzie do naliczenia i pobrania prawid owej ceny podró y wraz z op atà manipulacyjnà w wysokoêci 30,00 E. Za upowa niajàcy do uzyskania zni ki wiek dziecka przyjmuje si wiek w dniu rozpocz cia imprezy turystycznej. 5.2 Za dzieci w wieku poni ej 2 lat podró ujàce samolotem, w przypadku imprezy turystycznej obejmujàcej przelot i zakwaterowanie, nie sà pobierane adne op aty. Jedynie w przypadku wykupienia samego przelotu, pobierana jest op ata w wysokoêci 10% ceny przelotu. W obu przypadkach dziecko podró uje bez prawa do w asnego miejsca siedzàcego. 6. REZYGNACJA ZE STRONY UCZESTNIKA, ZMIANA REZERWACJI, OSOBY ZAST PCZE 6.1 Przed rozpocz ciem imprezy turystycznej Klienci majà mo liwoêç zrezygnowania z imprezy turystycznej. OÊwiadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej, Klient jest zobowiàzany z o yç w formie pisemnej, w miejscu, w którym zosta a zawarta umowa. Datà z o enia rezygnacji jest dzieƒ jej wp ywu do biura podró y, w którym zosta a zawarta umowa. 6.2 Je eli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub je eli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezale nych od organizatora, zastrzega on sobie prawo àdania zap aty kwot stanowiàcych równowartoêç rzeczywistych kosztów, w wysokoêci nie wi kszej ni ustalona na zasadach okreêlonych w punktach 6.4 i 6.5 Warunków Imprez Turystycznych, poniesionych w zwiàzku z dokonanymi ju przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej. Przy obliczaniu nale nych do zap aty kwot uwzgl dnia si koszty jakie zosta y zaoszcz dzone a tak e mo liwoêç innego wykorzystania Êwiadczeƒ. Organizator do decyzji Klienta pozostawia decyzj o zbieraniu i gromadzeniu dowodów na to, czy ze wzgl du na rezygnacj z uczestnictwa w imprezie turystycznej wzgl dnie jej nie rozpocz cie powsta y koszty ni sze ni te, które zosta y okreêlone przez Organizatora jako jako rzeczywiste koszty rezygnacji, w wysokoêci nie wy szej ni okreêlonej w punktach 6.4 i 6.5, wzgl dnie Klient mo e zwróciç si do organizatora o przedstawienie indywidualnych wyliczeƒ poniesionych przez niego kosztów. 6.3 Klient ponosi koszty rezygnacji równie, gdy nie stawi si punktualnie na lotnisku lub miejscu rozpocz cia imprezy turystycznej, w czasie podanym w dokumentach imprezy turystycznej lub je eli rozpocz cie przez niego imprezy turystycznej jest niemo liwe ze wzgl du na brak dokumentów, np. paszportu lub niezb dnej wizy. O ile Klient nie poinformowa Organizatora o swej rezygnacji z uczestnictwa w imprezie 3

4 OGÓLNE WARUNKI turystycznej przed jej rozpocz ciem zobowiàzany jest przekazaç do Organizatora informacj o tym, i w imprezie takiej nie uczestniczy, najpóêniej do koƒca dnia, w którym impreza turystyczna si rozpocz a. 6.4 Koszty rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej wynoszà standardowo za osob : do 31 dni przed rozpocz ciem imprezy 20% ustalonej ceny od 30. do 23. dnia 25% ustalonej ceny od 22. do 16. dnia 35% ustalonej ceny od 15. do 9. dnia 50% ustalonej ceny od 8. do 3. dnia 65% ustalonej ceny od 2. do dnia rozpocz cia podró y lub jej nierozpocz cia 80% ustalonej ceny 6.5 Koszty rezygnacji stanowiàce wyjàtki od regu y standardowej wynoszà: A. Oferty typu last minute i oferty TOP: do 31 dni przed rozpocz ciem imprezy 40% ustalonej ceny od 30. do 23. dnia 55% ustalonej ceny od 22. do 16. dnia 65% ustalonej ceny od 15. do 9. dnia 75% ustalonej ceny od 8. do 3. dnia 85% ustalonej ceny od 2. do dnia rozpocz cia podró y lub jej nierozpocz cia 95% ustalonej ceny B. Mieszkania, apartamenty i domy wakacyjne (w ramach dojazdu w asnego), a tak e przy podró ach autobusem lub kolejà: do 46 dni przed rozpocz ciem imprezy 20% ustalonej ceny od 45 dnia 50% ustalonej ceny od 35 dnia 80% ustalonej ceny od 2 dnia do dnia rozpocz cia podró y lub jej nierozpocz cia 90% ustalonej ceny C. Podró e statkiem, imprezy z katalogu imprez turystycznych po miastach (Staedtepakete), imprezy specjalne, imprezy aktywnego wypoczynku, Azja/Australia, Afryka, Karaiby/Ameryka aciƒska, a tak e Dalekie kraje : do 31 dni przed rozpocz ciem imprezy 20% ustalonej ceny od 30. do 23. dnia 35% ustalonej ceny od 22. do 16. dnia 50% ustalonej ceny od 15. do 3. dnia 75% ustalonej ceny od 2. do dnia rozpocz cia podró y lub jej nierozpocz cia 95% ustalonej ceny D. Przy wypo yczaniu samochodu: do 3 dnia przed rozpocz ciem wynajmu 30 E od 2 dnia przed rozpocz ciem wynajmu 50 E przy braku odbioru samochodu cena wynajmu 90% ustalonej cen E. W przypadku gdy przedmiotem umowy jest tylko przelot samolotem liniowym, nale y uiêciç op at manipulacyjnà w wysokoêci od osoby: Do 31 dni przed rozpocz ciem podró y 30 E Od 30 dni przed rozpocz ciem podró y 96 E Op aty te stanowià równowartoêç kosztów poniesionych przez organizatora z tytu u dokonanych zmian. F. Je eli wydane zosta y Klientowi karty wst pu na wybrane imprezy (teatr, musical itp.) o ile Klient nie przedstawi dowodów na to, i koszty poniesione przez Organizatora z tytu u rezygnacji sà ni sze, nale y uiêciç op at manipulacyjnà w wysokoêci 95% ceny, chyba e w katalogach Scan Holiday podana jest inna informacja. Regulacje D i E obowiàzujà tylko przy rezygnacji z rezerwacji samego samochodu lub samego przelotu liniowego, nie dotyczà natomiast rezygnacji z imprez kombinowanych do których obowiàzujà osobne regulacje w punktach 6.4, 6.5 w podpunktach A, B, C i F. 6.6 Na yczenie Klienta i w miar dost pnoêci miejsc, istnieje mo liwoêç zmiany umowy (rezerwacji), jeêli zmiana ta zostanie zg oszona w terminie do 31 dni przed datà rozpocz cia imprezy turystycznej lub w terminie 46 dni w przypadku, gdy impreza turystyczna dotyczy korzystania z domu, apartamentu lub mieszkania wakacyjnego (w ramach dojazdu w asnego). W takich przypadkach Organizator pobiera na poczet powsta ych kosztów op at w wysokoêci 30,00 E za osob ; w przypadku przelotów liniowych op at w wysokoêci 96,00 E za osob. Op aty te stanowià równowartoêç kosztów poniesionych przez organizatora z tytu u dokonanych zmian. 6.7 Pod poj ciem zmiany umowy rozumie si zmian organizatora turystyki, miejsca pobytu lub trasy wycieczki, czasu trwania imprezy turystycznej, programu imprezy turystycznej, ceny imprezy turystycznej, sposobu zap aty oraz innych postanowieƒ umowy, wymienionych w art. 14 ust 2 ustawy o us ugach turystycznych. Zmiany po up ywie terminów wymienionych w punkcie 6.6, mogà zostaç przeprowadzone, jedynie po rozwiàzaniu dotychczasowej umowy, na zasadach okreêlonych w punktach 6.4 i 6.5 i jednoczesnym zawarciu nowej umowy. O ile z zawartej umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych wynika, i w danej imprezie ma braç udzia kilku uczestników, rezygnacja chocia by jednego jej uczestnika z udzia u w tej imprezie upowa nia Organizatora do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udzia w tej imprezie, dla pozosta ych Klientów. 6.8 Do chwili rozpocz cia imprezy turystycznej Klient ma prawo przenieêç na osob trzecià prawa i obowiàzki wynikajàce z umowy. Osoba zast pujàca powinna spe niaç wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient zobowiàzany jest do poinformowania Organizatora o zmianie uczestnika na piêmie pod rygorem niewa noêci, przed rozpocz ciem imprezy turystycznej. Op ata przy zmianie uczestnika wynosi 30,00 E za osob a w przypadku przelotów liniowych 96,00 E za osob. Za pokrycie kosztów imprezy turystycznej i kosztów dodatkowych, powsta ych poprzez zmian osoby zast pujàcej, odpowiadajà solidarnie: Klient i osoba zast pujàca. Op aty te stanowià równowartoêç kosztów poniesionych przez organizatora z tytu u dokonanych zmian. 6.9 Wszelkie op aty manipulacyjne, zwiàzane z rezygnacjà i zmianà umowy jak równie op aty za indywidualny przebieg imprezy turystycznej sà natychmiast wymagalne. 7. PODRÓ SAMOLOTEM 7.1 Z dniem organizator podró y zobowiàzany jest zgodnie z rozporzàdzeniem /EG/ 2111/2005 z dnia do poinformowania pasa erów korzystajàcych z transportu lotniczego o to samoêci przewoênika lotniczego wykonujàcego przewóz. Je eli w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany przewoênik lotniczy to organizator zobowiàzuje si tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoênika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoênik, organizator niezw ocznie powiadomi o tym Klienta. W wypadku zmiany przewoênika po zawarciu umowy Klient zostanie równie niezw ocznie o tym poinformowany przez organizatora. Organizator zastrzega sobie mo liwoêç zmiany linii lotniczych i numerow lotów. Wykaz przewoêników lotniczych podlegajàcych zakazowi wykonywania przewozów w ramach wspólnoty znajduj si na stronie lub na stronach Urz du Lotnictwa Cywilnego 7.2 Podró e lotnicze Organizatora odbywajà si przewa nie jako przeloty non-stop, jednak istnieje mo liwoêç, podyktowana mi dzy innymi wzgl dami programowymi i technicznymi, làdowaƒ poêrednich w trakcie trwania podró y. Podawane godziny przelotów zarówno w momencie rezerwacji jak i na dokumentach podró y sà godzinami przewidywanymi i mogà ulec istotnej zmianie (ze wzgl du na przejêciowe przecià- enia mi dzynarodowych korytarzy powietrznych, strajki lub inne przyczyny operacyjne niezale ne od Organizatora). W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe mo e odbywaç si w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych. Sytuacje opisane powy ej nie sà traktowane jako nienale yte wykonanie umowy i nie stanowià istotnych zmian Êwiadczeƒ. 7.3 W przypadku niektórych lotów istnieje mo liwoêç rezerwacji okreêlonych miejsc w samolocie za dodatkowà op atà w wysokoêci 16,00 E (w jednà stron 8,00 E za osob ). Informacja o takiej mo liwoêci zawarta jest w katalogu Scan Holiday. W razie niezrealizowania rezerwacji miejsc w samolocie, op ata za rezerwacj miejsc zostanie Klientom zwrócona w ca oêci. 7.4 Informacje na temat dopuszczalnej wagi baga u ka dego Klienta zawarte sà w dokumentach podró y. Dzieci do lat 2 nie majà prawa do posiadania osobnego baga u. 7.5 Najpóêniej na trzy dni przed wylotem Klient obowiàzany jest potwierdziç godzin wylotu na lotnisku. Je eli Klient takiego potwierdzenia nie dokona, zaê Organizator z powodów od siebie niezale nych, nie b dzie móg przekazaç Klientowi informacji o zmianie godziny wylotu pod wskazanym w umowie adresem i/lub numerem telefonu, Organizator nie b dzie ponosiç wobec Klienta odpowiedzialnoêci z tego tytu u. 7.6 Klienci uczestniczàcy w imprezie turystycznej obejmujàcej przelot samolotem powinni stawiç si na lotnisku na co najmniej dwie godziny przed planowanym odlotem. 7.7 Transport baga u o charakterze specjalnym (wyposa enie sportowe, wózki inwalidzkie itp.) dozwolony jest, po uprzednim zg oszeniu w danych liniach lotniczych, za dodatkowà odp atnoêcià. Informacje o cenach za tego rodzaju transport mo na uzyskaç w danych liniach lotniczych, 4

5 OGÓLNE WARUNKI które sà wy àcznie odpowiedzialne za organizacj i przeprowadzenie transportu, jak te pobieranie op at. Transport baga u o charakterze specjalnym z lotniska docelowego do hotelu lub miejsca, do którego zgodnie z umowà udaje si Klient, odbywa si na koszt i ryzyko Klienta. 7.8 Ryzyko utraty pieni dzy, przedmiotów wartoêciowych, urzàdzeƒ technicznych i lekarstw, znajdujàcych si w oddanym do transportu baga u, ponosi Klient. Ewentualne szkody powsta e podczas transportu lotniczego usuwane b dà zgodnie z przepisami prawa lotniczego. Zaleca si przewóz przedmiotów wartoêciowych (pieni dzy, lekarstw, urzàdzeƒ elektronicznych itp.) tylko w baga u podr cznym. 8. OPIEKA NA MIEJSCU, KIEROWNICTWO IMPREZY TURYSTYCZNEJ W czasie realizowanych imprez turystycznych przeprowadzonych przez Organizatora, opiek nad Klientami przejmujà pracownicy Service World of TUI, miejscowy rezydent, placówka przedstawicielska Organizatora lub pe nomocnik w aêciciela kwatery. 9. PRZED U ENIE POBYTU W przypadku zamierzonego przez Klientów przed u enia pobytu, Klienci proszeni sà o to, by w por skontaktowaç si przedstawicielem organizatora imprezy turystycznej. Przed u enie pobytu jest mo liwe jedynie wtedy, gdy sà jeszcze wolne miejsca zakwaterowania, wzgl dnie miejsca w samolocie lub innym Êrodku transportu. Koszty przed u enia pobytu nale y uiêciç gotówkà na miejscu. W ww. przypadku prosimy o sprawdzenie wa noêci Paƒstwa ubezpieczenia oraz ewentualnej wizy. 10. INDYWIDUALNA IMPREZA TURYSTYCZNA Klient mo e zleciç Organizatorowi zorganizowanie indywidualnej imprezy turystycznej. JeÊli zorganizowanie takiej imprezy jest mo liwe, Organizator ka dorazowo pobiera op at manipulacyjnà w wysokoêci 16,00 E za osob. Je- eli czas trwania indywidualnej imprezy turystycznej odbiega od zazwyczaj stosowanego turnusu tygodniowego, pobierana jest dodatkowa op ata w wysokoêci 16,00 E za osob. 11. SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI DLA KLIENTÓW KORZYSTAJÑCYCH Z MIESZKA, APARTAMENTÓW I DOMÓW WAKACYJNYCH (W RAMACH DOJAZDU W ASNEGO) Mieszkania, apartamenty i domy wakacyjne mogà byç zajmowane jedynie przez potwierdzonà w umowie liczb osób doros ych i dzieci. Ka dy Klient zobowiàzany jest do zachowania czystoêci i porzàdku w miejscu zakwaterowania oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego u ytkowania. Klient zobowiàzany jest do pokrycia wszelkich szkód powsta ych w trakcie pobytu z jego winy, wzgl dnie z winy jego towarzyszy podró y i goêci Zwierz ta domowe mogà przebywaç w mieszkaniach, apartamentach i domach tylko w przypadku, gdy katalog Scan Holiday wyraênie dopuszcza takà mo liwoêç W przypadkach wskazanych w katalogu, mo e, przy przekazaniu kluczy, zaistnieç obowiàzek uiszczenia przez Klienta odpowiedniej kaucji, tytu- em zabezpieczenia zap aty za ewentualne wyrzàdzone szkody. Zwrot lub rozliczenie kaucji nast puje zawsze z chwilà opuszczania miejsca zakwaterowania i przekazania wykorzystywanych pomieszczeƒ w stanie zgodnym z zawartà umowà Klienci sà zobowiàzani przestrzegaç ustalonych terminów przyjazdu i wyjazdu z miejsca pobytu oraz w przypadku zmiany tych terminów obowiàzani sà informowaç o takim fakcie przedstawiciela organizatora czyniàc to ze stosownym wyprzedzeniem to jest takim, które umo liwia Organizatorowi nale yte wywiàzanie si z zaciàgni tych wobec Klienta zobowiàzaƒ W przypadku gdy umowa o zorganizowanie imprezy turystycznej dotyczy pobytu w mieszkaniach, apartamentach lub domach wakacyjnych koszty dodatkowe, co do których nie istnieje obowiàzek ich pokrycia, nie sà z regu y zawarte w cenie imprezy turystycznej. Je eli w katalogu Scan Holiday nie jest zawarta informacja o mo liwoêci ich zap aty wraz z cenà imprezy lub w inny wskazany sposób, sà one p atne na miejscu. 12. UBEZPIECZENIA PODCZAS TRWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ 12.1 Wszyscy Klienci, którzy wykupili wycieczk z katalogu Scan Holiday obj ci sà podstawowym ubezpieczeniem od nast pstw nieszcz Êliwych wypadków oraz kosztów leczenia. W przypadku uczestniczenia w imprezach turystycznych Scan Holiday, koszt tych ubezpieczeƒ zawarty jest zawsze w cenie imprezy turystycznej Sumy ubezpieczeƒ wynoszà odpowiednio równowartoêç; koszty leczenia do E nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków: w przypadku Êmierci PLN, w przypadku zaê trwa ego uszczerbku na zdrowiu do PLN koszty transportu i repatriacji (zawarte w sumie ubezpieczenia kosztów leczenia) koszty akcji ratowniczej do 5000 E Assistance Gwarancja pokrycia kosztów leczenia do wysokoêci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia Powy szy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy, wynikajàcy z treêci Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podczas Podró y, stanowiàcych za àcznik do umowy ubezpieczenia zawartej w dniu roku z Europäische Reiseversicherung AG. Szczegó owe warunki ubezpieczeƒ sà zawarte w warunkach Europäische Reiseversicherung AG, znajdujàcych si na koƒcu Warunków Imprez Turystycznych Informacje o ubezpieczeniu w przypadku wypo yczenia samochodu znajdujà si w katalogach Scan Holiday Organizator rekomenduje wszystkim swoim Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia, o szerszym zakresie, w ramach wariantu optymalnego. Dodatkowo istnieje mo liwoêç wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Informacji dotyczàcych tego rodzaju ubezpieczeƒ udziela Klientom biuro podró y. Szczegó owy opis zakresu ubezpieczenia podstawowego, optymalnego oraz od kosztów rezygnacji z podró y, zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podczas Podró y Europäische Reiseversicherung AG, 12.6 W ramach ubezpieczenia zawartego poprzez Organizatora nie wydaje si odr bnych polis, numer rezerwacji jest jednoczeênie numerem polisy. 13. ROZWIÑZANIE UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY TURYSTYCZNEJ 13.1 Organizator ma prawo do rozwiàzania umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej w terminie do 15 dni przed rozpocz ciem imprezy turystycznej, poprzez z o enie Klientowi stosownego oêwiadczenia na piêmie, je eli: a) wymagana lub okreêlona w katalogu Scan Holiday lub w potwierdzeniu imprezy turystycznej àczna liczba uczestników imprezy turystycznej nie zosta a osiàgni ta; W przypadku imprez turystycznych oznaczonych kodami: HRG 99030, HRG 99031, AGA 99030, HRG 99130, HRG Organizator mo e rozwiàzaç umow o zorganizowanie imprezy turystycznej tylko z uwagi na brak okreêlonej w katalogu lub potwierdzeniu podró y minimalnej liczy uczestników, na 7 dni przed terminem rozpocz cia imprezy. b) nastàpi o zdarzenie noszàce cechy si y wy szej. W przypadku rozwiàzania umowy z tych przyczyn Organizator zobowiàzuje si dokonaç zwrotu wszelkich wp aconych kwot, bez potràcania jakichkolwiek op at manipulacyjnych. c) wymagana liczba zg oszeƒ nie przekroczy 80% planowanych na dany wyjazd miejsc. 5

6 OGÓLNE WARUNKI 13.2 Organizator mo e rozwiàzaç umow o zorganizowanie imprezy turystycznej poprzez z o enie Klientowi stosownego oêwiadczenia na pi- Êmie, je eli przeprowadzenie imprezy turystycznej zostaje uniemo liwione przez Klienta. Pod poj ciem uniemo liwienia przez Klienta przeprowadzenia imprezy turystycznej rozumiane jest post powanie klienta sprzeczne z porzàdkiem prawnym Rzeczypospolitej polskiej oraz kraju miejsca pobytu, dobrymi obyczajami oraz zasadami wspó ycia spo ecznego. Organizator zachowuje wówczas prawo do àdania ceny za imprez turystycznà W przypadku rozwiàzania umowy z powodów le àcych po stronie Organizatora Klient mo e z o yç oêwiadczenie, i oczekuje aby Organizator zaoferowa mu us ug turystycznà o co najmniej równej wartoêci. O ile Organizator dysponuje takimi ofertami, obowiàzany jest takie àdanie spe niç, z zastrze eniem, i nie b dzie si to wiàzaç z koniecznoêcià ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów z tego tytu u. Klient winien z o yç propozycj, wykonania przez Organizatora powy szego uprawnienia niezw ocznie po otrzymaniu oêwiadczenia o rozwiàzaniu umowy. O ile Klient nie skorzysta ze swojego prawa do wzi cia udzia u w innej imprezie turystycznej, otrzyma niezw ocznie zwrot kwoty zap aconej za uczestnictwo w imprezie turystycznej, która nie dosz a do skutku z powodów le àcych po stronie Organizatora. 14. NADZWYCZAJNE OKOLICZNOÂCI, SI A WY SZA 14.1 Je eli przeprowadzenie imprezy turystycznej zostanie szczególnie utrudnione lub zagro one ze wzgl du na zdarzenie noszàce cechy si y wy szej, (np. wojna, og oszenie kl ski ywio owej itp.) zarówno Klient jak i Organizator majà prawo do rozwiàzania umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej W przypadku, gdy zdarzenie w postaci si y wy szej nastàpi o przed rozpocz ciem imprezy turystycznej, wówczas Organizator zobowiàzany jest niezw ocznie zwróciç Klientom w ca oêci zap aconà przez nich kwot, stanowiàcà zap at za uczestnictwo w imprezie turystycznej Je eli rozwiàzanie umowy z powodu si y wy szej, nastàpi po rozpocz ciu imprezy turystycznej, Organizator obowiàzany jest podjàç wszelkie niezb dne kroki zmierzajàce do zapewnienia powrotu uczestnikom imprezy turystycznej, o ile w umowie Organizator zobowiàzany by do zapewnienia transportu powrotnego. Powsta e z tego tytu u koszty zorganizowania i zapewnienia transportu wywo anego wypadkiem si y wy szej ponoszone sà przez Klienta i Organizatora w cz Êciach równych. 15. ODPOWIEDZIALNOÂå 15.1 Organizator zobowiàzuje si zrealizowaç umow o Êwiadczenie us ug turystycznych z zachowaniem nale ytej starannoêci, przy jednoczesnym uwzgl dnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie dzia alnoêci gospodarczej Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy o Êwiadczenie us ug turystycznych, chyba e niewykonanie lub nienale yte wykonanie jest spowodowane wy àcznie dzia aniem lub zaniechaniem Klienta, dzia aniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczàcych w wykonywaniu us ug przewidzianych w umowie, je eli tych dzia aƒ lub zaniechaƒ nie mo na by o przewidzieç ani uniknàç, albo zdarzeniami noszàcymi cechy si y wy szej. Wy àczenie odpowiedzialnoêci za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy, nie zwalnia Organizatora od obowiàzku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi Organizator nie przejmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoêci za treêci prospektów hotelowych oraz informacji miejscowych przygotowanych przez osoby trzecie chyba e zosta y one w àczone do umowy Organizator nie odpowiada za szkody powsta e w wyniku nienale ytego wykonania lub niewykonania Êwiadczeƒ realizowanych przez osoby trzecie, przy zamówieniu których jedynie poêredniczy o i które w opisie imprezy turystycznej, zawartym w katalogu zosta y jako takie oznaczone Organizator nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody powsta e w wyniku udzia u Klienta w imprezach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych podczas imprezy turystycznej, których organizatorem nie jest Organizator Organizator nie ponosi odpowiedzialnoêci za terminowe wystawienie i dor czenie niezb dnych wiz przez odpowiednie placówki dyplomatyczne, je eli za atwienie ich zosta o zlecone Organizatorowi Organizator odpowiada ewentualnie wraz z przewoênikiem, wed ug mi dzynarodowych porozumieƒ z Warszawy, Hagi i Guadalajary, dodatkowego porozumienia dotyczàcego lotów do USA i Kanady jak i porozumienia Montrealskiego z Konwencja Warszawska i dodatkowe porozumienia dotyczàce lotów do USA i Kanady ograniczajà z regu y odpowiedzialnoêç przewoênika w przypadku Êmierci lub uszkodzenia cia a, jak równie w przypadku utraty lub uszkodzenia baga u. Szkody w baga u Klientów powsta e przy przewozach lotniczych powinny byç zg oszone bezpo- Êrednio po stwierdzeniu szkody przy wykorzystaniu formularza zg oszeniowego (P. I. R.) danych linii lotniczych. Utrat, uszkodzenie lub b dne przes anie baga u nale y ponadto zg osiç miejscowemu przedstawicielstwu Organizatora Przy transporcie statkami i promami obowiàzujà postanowienia danego armatora, je eli transport nie jest cz Êcià sk adowà pakietu Êwiadczeƒ Organizatora Organizator zgodnie z brzmieniem obowiàzujàcych w tym zakresie przepisów prawa ogranicza swà odpowiedzialnoêç za niewykonanie lub nienale yte wykonanie us ug w czasie imprezy turystycznej do dwukrotnej ceny imprezy turystycznej wzgl dem ka dego Klienta. Ograniczenie powy sze nie dotyczy szkód na osobie. 16. OBOWIÑZEK WSPÓ DZIA ANIA 16.1 Je eli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, zobowiàzany jest niezw ocznie zawiadomiç o tym Organizatora oraz wykonawc us ugi. O ile zawiadomienie przedstawiciela Organizatora o okolicznoêciach utrudniajàcych lub uniemo liwiajàcych wykonanie umowy, jest niemo liwe, powinno ono zostaç niezw ocznie zg oszone do kooperanta Organizatora (przedsi biorstwa zajmujàce si przewozem, hotele, kierownictwo statku), na podany adres kontaktowy Klienci wynajmujàcy mieszkania, apartamenty i domy wakacyjne w przypadku koniecznoêci zg oszenia reklamacji, winni kierowaç je bezpoêrednio, do podanej w dokumentach podró y, osoby kontaktowej. W przypadku bezskutecznej interwencji nale y kontaktowaç si z najbli szà placówkà Service der World of TUI lub miejscowà agencjà reprezentujàcà Organizatora JeÊli uczestnik imprezy, wy àcznie z w asnej winy, zaniecha powiadomienia o okolicznoêciach utrudniajàcych lub uniemo liwiajàcych wykonanie umowy, traci on prawa do wyst powania z roszczeniem z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy przez Organizatora Oczekiwaniem Organizatora jest to, i Klienci b dà wspó dzia aç z organizatorem turystyki tak aby impreza turystyczna mia a przebieg zgodny z zawartà umowà. W zwiàzku z tym wspó dzia anie winno wyra aç si poprzez: posiadanie wa nego paszportu przez ca y czas trwania imprezy turystycznej oraz okres 6 miesi cy po jej zakoƒczeniu, przy uwzgl dnieniu tego, i w szczególnych wypadkach okres ten musi byç nie krótszy ni 12 miesi cy, posiadanie wa nej wizy, spe nianie innych podobnych wymogów upowa niajàcych do pobytu w danym paƒstwie na terytorium którego odbywaç b dzie si impreza turystyczna, posiadanie wydanych przez Organizatora dokumentów podró y Klient odpowiada za spe nienie innych wymogów w szczególnoêci zdrowotnych umo liwiajàcych mu udzia w imprezie turystycznej bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych jej uczestników REKLAMACJE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZE 17.1 Wszelkie roszczenia z tytu u niezgodnego z umowà przeprowadzenia imprezy turystycznej nale y zg osiç na piêmie, w przeciàgu jednego miesiàca od chwili umownie przewidzianego zakoƒczenia imprezy turystycznej, organizatorowi imprezy turystycznej, za poêrednictwem biura podró y, w którym zawarta zosta a umowa o zorganizowanie imprezy 6

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Warunki Imprez Turystycznych 50. wydanie obowiązuje od 05.01.2007 Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo, Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo