IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190"

Transkrypt

1 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1

2 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI BUDOWA POMPY CIEPŁA WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA INSTALACJA POMPY CIEPŁA WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI INSTALACJA INFORMACJE OGÓLNE PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE PODŁĄCZENIE KANAŁÓW POWIETRZNYCH PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE PRZYGOTOWANIE POMPY CIEPŁA DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA C.W.U OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA C.W.U OBSŁUGA POMPY CIEPŁA OPIS PANELU STEROWANIA PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO UŻYTKOWANIA BLOKADA PANELU STEROWANIA ODBLOKOWANIE PANELU STEROWANIA USTAWIANIE ZEGARA WYBÓR TRYBU PRACY URZĄDZENIA USTAWIANIE PRZEDZIAŁÓW CZASOWYCH (FUNKCJA TIMER) ANULOWANIE USTAWIEŃ PRZEDZIAŁÓW CZASOWYCH USTAWIANIE TEMPERATURY WYBÓR ŹRÓDŁA CIEPŁA KASOWANIE KOMUNIKATÓW O BŁĘDACH URUCHOMIENIE I FUNKCJE DODATKOWE PIERWSZE URUCHOMIENIE FUNKCJA DEZYNFEKCJI FUNKCJA WAKACJE ZABEZPIECZENIA URUCHOMIENIE PO DŁUŻSZYM PRZESTOJU CZAS PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY MENU INFORMACYJNE KONSERWACJA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE WYMIANA ANODY MAGNEZOWEJ ZAKŁÓCENIA W PRACY POMPY CIEPŁA USTERKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DANE TECHNICZNE Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane dane techniczne dotyczą fabrycznie nowego urządzenia testowanego w warunkach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie pod wpływem warunków użytkowania i eksploatacji. 2

3 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Aby zapobiec obrażeniom zarówno u użytkowników jak i osób postronnych oraz szkodom majątkowym należy przestrzegać poniższych zaleceń. Niewłaściwa obsługa wynikająca ze zignorowania instrukcji może prowadzić do strat lub szkód. Środki ostrożności zawarte poniżej podzielone zostały na dwie kategorie. Wymagane jest zapoznania się z ważnymi informacjami i wskazówkami oraz ich ścisłe przestrzeganie.! UWAGA Nieprzestrzeganie ostrzeżenia oznaczonego w ten sposób może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci!! OSTROŻNIE Nieprzestrzeganie ostrzeżenia oznaczonego w ten sposób może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.! UWAGA Urządzenie musi być dobrze uziemione. W pobliżu źródła zasilania należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy. Nie usuwać nalepek i etykiet ostrzegawczych i informacyjnych z urządzenia. Podłączenie pompy ciepła powinno zostać wykonane przez wykwalifikowanego instalatora. Niewłaściwa instalacja może prowadzić do wystąpienia wycieków, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Obsługę i naprawy wykonywać może jedynie wykwalifikowany pracownik serwisu technicznego. Niewłaściwie przeprowadzona naprawa lub czynności konserwacyjne mogą prowadzić do wycieków, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Aby uniknąć porażenia prądem, pożaru lub odniesienia jakichkolwiek obrażeń, w przypadku wyczucia zapachu spalenizny należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem. Nigdy nie należy podłączać przewodów i bezpieczników o nieodpowiednich wartościach znamionowych. Użycie nieodpowiedniego przewodu lub bezpiecznika może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub pożaru. Nie należy wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Obracający się z dużą prędkością wentylator może spowodować obrażenia. Ze względu na niebezpieczeństwo pożaru nie należy rozpylać łatwopalnych substancji (np. lakieru do włosów lub farby) w pobliżu urządzenia. Instalacja elektryczna powinna być podłączona zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Nie wolno dopuszczać do urządzenia dzieci bez opieki. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę powinien przeprowadzić pracownik serwisu technicznego lub inny wykwalifikowany fachowiec. Zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi instalacja powinna obejmować wyłącznik wielobiegunowy o odstępie izolacyjnym min. 3 mm dla każdego bieguna oraz wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowej wartości prądu różnicowego 30mA. Wyeksploatowanego urządzenia nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami. Urządzenie podlega utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Przepisy zabraniają wyrzucania urządzeń elektrycznych do śmietnika. Aby uzyskać informacje o właściwym sposobie utylizacji prosimy skontaktować się z odpowiednią jednostką samorządu lokalnego. 3

4 Wyrzucanie urządzeń elektrycznych na wysypiskach może prowadzić do przedostania się niebezpiecznych substancji do wód gruntowych, a następnie do ekosystemu, w konsekwencji niszcząc Państwa zdrowie.! OSTROŻNIE Zacisk ochronny musi być uziemiony, a prąd znamionowy elementów instalacji elektrycznej nie może być niższy od 10A. Należy sprawdzić czy gniazdo zasilania i wtyczka są suche i dobrze połączone. Metoda kontrolna: włączyć zasilanie i uruchomić urządzenie na pół godziny. Następnie wyłączyć je i sprawdzić czy wtyczka przewodu zasilającego nie jest gorąca. Jeżeli nagrzała się do temperatury powyżej 50 o C należy ją wymienić, gdyż w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Nie wolno wykorzystywać pompy ciepła w innym celu niż zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym i różnicowoprądowym lub wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Aby uniknąć oparzenia należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z ciepłej wody, gdy zadana temperatura przekracza 50 o C. Aby nie doprowadzić do porażenia prądem nie należy włączać ani dotykać włączonego urządzenia mokrą ręką. Gniazdo zasilające musi być hermetycznie zamknięte i powinno znajdować się na wysokości powyżej 1,8m od podłoża, na wypadek zachlapania wodą. Po stronie wejścia zimnej wody należy zainstalować zawór zwrotny. Wyciek kilku kropel z otworu zaworu bezpieczeństwa podczas pracy urządzenia jest zjawiskiem normalnym. Jeżeli jednak wyciek jest większy, należy skontaktować się z serwisem. Po dłuższym okresie użytkowania należy sprawdzić stan podłoża pod pompą ciepła, gdyż jego zły stan techniczny może spowodować przewrócenie się urządzenia. Przewód spustowy należy ułożyć tak, aby zapewnić efektywne opróżnianie. Zastosowanie niewłaściwego przewodu lub złe połączenie może doprowadzić do zalania pomieszczenia i zamoczenia wyposażenia. Nie należy dotykać wewnętrznych części zespołu sterowania. Nie zdejmować osłony. Dotykanie niektórych części może być niebezpieczne i może spowodować zakłócenia w pracy urządzenia. Urządzenie musi być ciągle zasilane energią elektryczną. System automatycznie włącza i wyłącza podgrzewanie wody użytkowej. Odłączanie zasilania konieczne jest jedynie podczas prac obsługowych i napraw. 4

5 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA 1 Wlot powietrza 2 Filtr 3 Parownik 4 Sprężarka 5 Osłona skrzynki przyłączeniowej 6 Obudowa tylna 7 Skrzynka przyłączeniowa 8 Zawór bezpieczeństwa 9 Wyjście c.w.u. 10 Wejście zimnej wody 11 Zawór spustowy 12 Anoda magnezowa 13 Grzałka elektryczna 14 Wyrzut powietrza 15 Obudowa górna 16 Skrzynka sterownicza 17 Zespół wentylatora 18 Obudowa przednia 19 Wyświetlacz 20 Przedni panel maskujący 21 Osłona grzałki elektrycznej 22 Osłona anody magnezowej i WAŻNE Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą nieco różnić się od wyglądu zakupionego urządzenia (w zależności od modelu). 5

6 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA Nazwa elementu Ilość Wygląd Przeznaczenie Instrukcja instalacji i obsługi 1 Instalacja i użytkowanie urządzenia Zawór zwrotny 1 Zapewnia przepływ wody użytkowej w jednym kierunku Rurka odpływu kondensatu 1 Odprowadzenie kondensatu 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA 4.1. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI W miejscu planowanej instalacji należy przewidzieć swobodny dostęp do urządzenia w celu jego podłączenia, obsługi i konserwacji. Wlot i wylot powietrza nie powinny być zakryte ani narażone na silne podmuchy powietrza. Podłoże powinno być płaskie, równe, przystosowane do utrzymania ciężaru urządzenia i nie przyczyniające się do nadmiernego hałasu lub drgań. Dźwięk pracującego urządzenia nie może przeszkadzać mieszkańcom. W pobliżu urządzenia nie mogą występować wycieki łatwopalnych gazów. Urządzenie należy zamontować w pobliżu instalacji wodnej, elektrycznej i kanalizacji. Montaż urządzenia w pomieszczeniu może obniżyć w nim temperaturę powietrza i zwiększyć natężenie hałasu. By tego uniknąć należy podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze. Jeżeli urządzenie ma być zamontowane na metalowej podstawie, należy zapewnić dobrą izolację elektryczną i zgodność z obowiązującymi normami i przepisami.! OSTROŻNIE Instalowanie urządzenia w którymkolwiek z niżej wymienionych miejsc może prowadzić do zakłóceń w pracy: - miejsca, w których przechowywane są oleje mineralne, np. chłodziwo - wybrzeże morskie o dużym stężeniu soli w powietrzu, - okolice gorących źródeł, w których występują gazy korozyjne, np. siarkowe, - zakłady, w których występują znaczne skoki napięcia zasilania, - wnętrza pojazdów lub kabiny, - miejsca, w których używany jest olej (np. kuchnia), - miejsca, w których występują silne promieniowania elektromagnetyczne, - miejsca, w których występują łatwopalne gazy lub materiały, - miejsca, w których mogą parować gazy kwaśne i zasadowe, - inne miejsca o szczególnych cechach otoczenia. 6

7 Przed przystąpieniem do instalacji należy: - wybrać właściwy sposób transportu/wniesienia urządzenia, - zapewnić odpowiednią izolację, jeżeli urządzenie ma stać na metalowych elementach konstrukcji budynku. Instalacja w takim miejscu powinna być zgodna z odpowiednimi normami technicznymi dla urządzeń elektrycznych. Przestrzeń instalacyjna Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy wybrać odpowiednie miejsce do jego instalacji. Bezwzględnie należy zachować minimalne odległości od ścian i innych urządzeń przedstawione na rysunkach poniżej. UWAGA: Minimalna odległość od sufitu nie musi być zachowana jedynie w przypadku zastosowania kanałów powietrznych do zasysania i wyrzucania powietrza INSTALACJA INFORMACJE OGÓLNE! UWAGA Niewłaściwa lub niekompletna instalacja może spowodować wycieki, porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Urządzenie nie może być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła. Jeżeli nie ma innej możliwości ustawienia urządzenia, należy zastosować odpowiednią osłonę. Urządzenie musi być dobrze zamocowane i unieruchomione. W przeciwnym razie podczas pracy występować będą wibracje i hałas. Urządzenie należy zainstalować w miejscu osłoniętym od wiatru. 7

8 Transport urządzenia - podczas transportu, wnoszenia i ustawiania należy stosować osłony, aby uniknąć zarysowania lub wgniecenia obudowy urządzenia - nie wolno wkładać palców ani żadnych przedmiotów między łopatki wentylatora, - podczas transportu nie można przechylać urządzenia o więcej niż 45 o takie przechylenie może spowodować uszkodzenie pompy. Podczas ustawiania urządzenie należy utrzymywać w pozycji pionowej. - urządzenie jest bardzo ciężkie, dlatego powinno być wnoszone i ustawiane przez co najmniej 2 osoby. Instalacja - cyrkulacja powietrza dla każdego urządzenia, powinna być większa niż 350 m 3 /h, - należy upewnić się czy jest wystarczająca ilość miejsca do instalacji. Wymiary urządzenia zostały przedstawione na poniższych rysunkach. 8

9 PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE 1 Górny odpływ kondensatu 2 Dolny odpływ kondensatu 3 Zawór bezpieczeństwa 4 Wyjście c.w.u. 5 Wejście zimnej wody 6 Zawór spustowy 7 Zawór odcinający Schemat podłączeń instalacji hydraulicznej 8 Rurka odpływu kondensatu 9 Zbiornik spustowy 10 Punkty poboru wody 11 Zawór odcinający 12 Zawór zwrotny 13 Naczynie przeponowe (zalecane) 14 Filtr wody użytkowej 15 Termostatyczny zawór mieszający! OSTROŻNIE Instalując urządzenie należy samodzielnie zamontować zawór na króćcu spustowym. Podłączenie rur - instalacja rur zasilania i poboru wody użytkowej: rury powinny mieć gwint RC ¾ (zew.) i być trwałe i odporne na wysoką temperaturę. - podłączenie rury spustowej do zaworu bezpieczeństwa: zawór posiada gwint RC ¾ (wew.). Po podłączeniu należy upewnić się, że wylot króćca spustowego jest odkryty. Jeżeli zastosowano elastyczny przewód spustowy, powinien być skierowany w dół i mieć drożny wylot by umożliwić swobodne ujście wody. 9

10 i WAŻNE - na wejściu zimnej wody należy zainstalować zawór bezpieczeństwa, - rury instalacji wodnej i armaturę należy podłączyć jak na rysunku powyżej. Jeżeli urządzenie ma być ustawione w miejscu, w którym temperatura spada poniżej zera wszystkie elementy instalacji hydraulicznej muszą posiadać odpowiednią termoizolację. - dwa razy w roku należy sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa aby upewnić się, że nie nastąpiło jego zatkanie. - uwaga spuszczana woda jest gorąca może i spowodować oparzenia, - rura spustowa powinna być ustawiona tak, aby nie dopuścić do jej zamarznięcia zimą, - nie naciskać na uchwyt zaworu upustowego, - nie wolno demontować zaworu upustowego, Nie zatykać odpływu rury spustowej. Może to doprowadzić do wybuchu, obrażeń i uszkodzeń! - instalacja zaworu zwrotnego: zawór posiada gwint RC ¾. Zawór ma na celu zapobieganie cofaniu się wody w obiegu, - instalacja filtra skośnego: filtr posiada gwint RC ¾. Filtr służy do filtrowania wody wodociągowej. - zaleca się montaż naczynia przeponowego. Naczynie służy do skompensowania wzrostu ciśnienia wody użytkowej powstałego podczas wzrostu temperatury wody użytkowej Po podłączeniu wszystkich elementów instalacji wodnej należy otworzyć dopływ zimnej wody i punkt poboru ciepłej wody, aby zalać zbiornik. Gdy z wyjścia c.w.u. zacznie wypływać woda, zbiornik jest pełen. Wówczas należy zamknąć wszystkie zawory i sprawdzić szczelność układu. W razie wystąpienia nieszczelności, poprawić połączenie. Jeżeli ciśnienie wody na wejściu jest niższe niż 0,15 MPa, należy zastosować dodatkową pompę w celu podniesienia ciśnienia wody na wejściu. Aby zagwarantować długą i bezpieczną eksploatację zbiornika przy dopływie wody o ciśnieniu powyżej 0,65 MPa, na wejściu zimnej wody należy zainstalować zawór redukcyjny. Ewentualny wyciek spod obudowy może być spowodowany zatkaniem się odpływu kondensatu. Zaleca się wykonanie tacki odpływowej o średnicy 50 mm większej od średnicy urządzenia. 10

11 PODŁĄCZENIE KANAŁÓW POWIETRZNYCH Wlot i wylot powietrza z osobnymi kanałami powietrznymi (A+B 5m) W tym układzie powietrze jest zasysane z zewnątrz budynku lub innego pomieszczenia, oraz odprowadzane na zewnątrz budynku. 11

12 Wlot powietrza bez kanału powietrznego, wylot powietrza z kanałem powietrznym ( A 5m) W tym układzie powietrze jest zasysane bezpośrednio z pomieszczenia, w którym urządzenie jest zainstalowane, a odprowadzane na zewnątrz budynku lub do innego pomieszczenia. Wlot powietrza z kanałem powietrznym, wylot powietrza bez kanału powietrznego (A 5m) W tym układzie powietrze zasysane jest z zewnątrz budynku, a odprowadzane bezpośrednio do pomieszczenia, w którym urządzenie jest zainstalowane. UWAGA: w tym układzie w pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie, musi być stabilne źródło ciepła oraz swobodny dopływ świeżego powietrza. W innym przypadku powietrze w pomieszczeniu szybko ulegnie wychłodzeniu, a sprawność pracy pompy ciepła ulegnie obniżeniu. UWAGA: w tym układzie w pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie, musimy zapewnić swobodny odpływ schodzonego powietrza z pomieszczenia. 12

13 Wlot i wylot powietrza z osobnymi kanałami powietrznymi, z trójnikiem z przepustnicą, anemostatami, czerpnią i wyrzutnią. W tym układzie powietrze może być zasysane zarówno spoza budynku jak i z innego pomieszczenia. W podobny sposób zimne powietrze wylotowe może być odprowadzane na zewnątrz budynku lub do innego pomieszczenia. Wyboru kierunku przepływu powietrza dokonuje się poprzez przekręcenie uchwytu przepustnicy trójnika. 13

14 Specyfikacja kanałów powietrznych: Rodzaj kanału Wymiary (mm) Spadek ciśnienia na prostym odcinku kanału (Pa/m) Całkowita długość w linii prostej (m) Spadek ciśnienia na kolanie (Pa) Ilość kolan Okrągły φ Prostokątny 160x i WAŻNE Po podłączeniu kanału powietrznego wydajność układu z pompą ciepła będzie częściowo obniżona. podłączenie urządzenia do kanału powietrznego wymaga zastosowania średnicy min. 160 mm. Całkowita długość kanału nie może przekraczać 5 m lub maksymalne ciśnienie statyczne nie może przekraczać 25 Pa. Nie należy też stosować więcej niż 3 kolan na całej długości kanału. Należy stosować izolację na całej długości kanału powietrznego: zarówno dla części wlotowej jak i wylotowej by zapobiec kondensacji pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach przewodów. Urządzenie powinno być zainstalowane wewnątrz budynku, w zadaszonym pomieszczeniu. Instalacja na dworze lub w miejscu narażonym na wpływ opadów (deszcz, śnieg itd.) jest niedozwolona. Uwaga: Przedostanie się wody do środka urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub zagrożenie zdrowia i życia. Jeżeli urządzenie połączone jest z kanałem powietrznym wychodzącym na zewnątrz pomieszczenia, należy zabezpieczyć końcówkę kanału przed możliwością przedostania się wody do wewnętrznej jego części. 14

15 Instalacja filtra na wlocie powietrza jeżeli urządzenie podłączone jest do kanału powietrznego, należy zainstalować filtr na wejściu do kanału. Aby zapewnić odpowiednie odprowadzanie kondensatu z parownika urządzenie powinno być ustawione na wypoziomowanym podłożu. Odpływ powinien znajdować się w możliwie najniższym miejscu. Nie zaleca się odchylania urządzenia o kąt większy niż 2 o. 15

16 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE! OSTROŻNIE Napięcie zasilania urządzenia musi być zgodne ze znamionowym. Instalacja zasilania powinna obejmować przewód uziemiający i powinna być skutecznie uziemiona. Podłączenia powinien wykonać wykwalifikowany elektryk, zgodnie ze schematem elektrycznym. W instalacji należy przewidzieć zabezpieczenie różnicowoprądowe zgodnie z obowiązującymi w danym kraju normami i przepisami. Przewód zasilający i sygnałowy powinny być dobrze rozprowadzone w sposób zapobiegający wzajemnemu zakłócaniu oraz przypadkowemu zetknięciu z hydraulicznymi elementami instalacji. Po wykonaniu instalacji, przed włączeniem zasilania należy sprawdzić połączenia pod kątem poprawności ich wykonania. Charakterystyka zasilania Model IMMERWATER 190 Zasilanie V ~50Hz Min. przekrój przewodu zasilającego 2,5 mm 2 Min. przekrój przewodu uziemiającego 2,5 mm 2 Zabezpieczenie / Bezpiecznik Wyłącznik różnicowoprądowy 25/20 A 30 ma 0,1s Należy zastosować przewody zasilające o parametrach zgodnych z powyższą tabelą oraz miejscowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. 16

17 Schemat elektryczny 17

18 T3: Czujnik temperatury czynnika roboczego na parowniku T4: Czujnik temperatury zasysanego powietrza T5L: Dolny czujnik temperatury w zbiorniku T5U: Górny czujnik temperatury w zbiorniku (wyjście c.w.u.) Tp: Czujnik temperatury na wyjściu ze sprężarki Th: Czujnik temperatury czynnika na wejściu do sprężarki PRO-H: Wyłącznik wysokiego ciśnienia Uziemienie Ustawienia mikro przełączników SW1 i SW2 SW1 Wybór modelu (nie zmieniać ustawień fabrycznych) ON OFF SW1_1 Bez grzałki elektrycznej Grzałka elektryczna SW1_2 Bez dezynfekcji Dezynfekcja SW2 Wybór modelu (nie zmieniać ustawień fabrycznych) IW-300v2 IW-190 SW2_1 ON OFF SW2_2 OFF ON 18

19 5. PRZYGOTOWANIE POMPY CIEPŁA DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA C.W.U. Jeżeli urządzenie nie było wcześniej używane, lub zbiornik został opróżniony z wody, należy napełnić go przed włączeniem zasilania! Sposób postępowania: otworzyć zawór dopływowy zimnej wody do urządzenia. otworzyć punkt poboru ciepłej wody w mieszkaniu (kran z ciepłą wodą). gdy w puncie poboru ciepłej wody zacznie wypływać ciecz należy zamknąć ten punkt poboru. Zbiornik jest zapełniony. Wejście zimnej wody Wyjście c.w.u. Wyjście c.w.u.! OSTROŻNIE Włączenie urządzenia bez wody w zbiorniku może prowadzić do uszkodzenia grzałki elektrycznej. Gwarancja nie obejmuje powstałych w takim wypadku uszkodzeń. Po napełnieniu zbiornika i włączeniu zasilania włącza się wyświetlacz panelu sterowania, na którym użytkownik może wybrać różne tryby pracy urządzenia.! OSTROŻNIE Zbyt gorąca woda (> 50 o C) może spowodować oparzenia, dlatego istotne jest zastosowanie mieszającego termostatycznego zaworu na wyjściu c.w.u. z urządzenia. 19

20 5.2. OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA C.W.U. Jeżeli zbiornik wymaga opróżnienia w celu oczyszczenia lub przetransportowania urządzenia w inne miejsce, należy postępować według opisanych poniżej kroków i zgodnie z poniższym rysunkiem: zamknąć zawór dopływowy zimnej wody. otworzyć punkt poboru ciepłej wody w mieszkaniu (kran z ciepłą wodą) odkręcić nakrętkę z króćca spustowego znajdującego się w dolnej części urządzenia po całkowitym opróżnieniu zbiornika należy założyć ponownie nakrętkę na krócieć spustowy i dokręcić 6. OBSŁUGA POMPY CIEPŁA 6.1. OPIS PANELU STEROWANIA 20

21 Wyświetlacz Nr. Ikona Opis 1 Ikona sterownika, sygnalizuje podłączenie sterownika przewodowego. 2 Ikona trybu wakacje, sygnalizuje prace w trybie wakacje. Podczas dokonywania ustawień w trybie wakacje miga co 2 sek. 3 Ikona sprężarki, sygnalizuje pracę sprężarki. 4 Ikona grzałki elektrycznej, sygnalizuje pracę grzałki elektrycznej.. 1. Świeci - grzałka włączona automatycznie przez urządzenie 2. Miga co 1 sek. grzałka uruchomiona ręcznie 5 Ikona funkcji dezynfekcji, sygnalizuje pracę w trybie dezynfekcji. 1. Świeci funkcja dezynfekcji włączona automatycznie przez urządzenie 2. Miga co 1 sek. funkcja dezynfekcji uruchomiona ręcznie 6 Ikona wysokiej temperatury. Zapala się gdy zadana temperatura ciepłej wody przekracza 50 C, ostrzegając że korzystanie z niej bez zmieszania z zimną wodą może doprowadzić do poparzenia. 7 Ikona alarmu, sygnalizuje usterki lub zadziałania zabezpieczenia. Ikona miga co 5 sek. i pompa wydaje sygnał dźwiękowy 3 razy co 1 min. Aby skasować sygnalizacje alarmu należy przytrzymać przez ok. 1 sek. przycisk. 8 Ikona blokady, sygnalizuje zablokowanie panelu sterowania. 9 Ikona skali temperatury. skala Celsjusza skala Fahrenheita 10 Świeci się gdy ponownie naciśniemy przycisk funkcji już aktywowanej. 11 Trójpozycyjny pole wyświetlania informacji. 1. W trybie normalnej pracy pokazuje temperaturę wody 2. W trybie wakacje pokazuje liczbę dni. 3. Pokazuje wartość żądanej temperatury wody gdy w lewy górnym rogu świeci się napis SET Ikona ustawień, świeci podczas ustawiania temperatury zadanej lub ilości dni funkcji wakacje Ikona dni, świeci podczas ustawiania ilości dni funkcji wakacje oraz gdy urządzenie pracuje w trybie wakacje. 13 Ikona przedziałów czasowych, sygnalizuje ustawienie przedziałów włączenia i wyłączenia urządzenia. 14 Zegar wyświetla aktualna godzinę. 21

22 Przyciski Nr. Przycisk Opis 1 Przycisk E-HEATER - służy do włączenia i wyłączenia grzałki elektrycznej. Wybór zatwierdzamy przyciskiem ENTER. 2 i 6 Przyciski ze strzałkami służą do zmiany czasu lub nastaw temperatury. 3 Przycisk CLOCK/TIMER służy do ustawiania zegara i przedziałów czasowych. 4 Przycisk CANCEL służy do anulowania ustawień, zamykania ustawień, anulowania alarmu. 5 Przycisk ON/OFF służy do włączania i wyłączania urządzenia 7 Przycisk ENTER służy do zatwierdzenia ustawień oraz do blokowania/odblokowania urządzenia (przytrzymać przez 3 sek.) 8 Przycisk DISINFECT służy do ręcznego włączenia funkcji dezynfekcji. Wybór zatwierdzamy przyciskiem ENTER. 9 Przycisk VACATION służy do włączania trybu Wakacje 6.2. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO UŻYTKOWANIA Jeżeli urządzenie jest wyłączone należy wcisnąć przycisk. Następnie za pomocą strzałek ustawiamy żądaną temperaturę wody z zakresu 38 o C 70 o C i zatwierdzamy ustawienia przyciskiem. Urządzenie automatycznie wybierze źródło ciepła i będzie podgrzewało wodę do temperatury zadanej. UWAGA!!! PRZEZ 3 TYGONIE OD PIERWSZEGO URUCHOMIENIA POMPY CIEPŁA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYGRZEWU ANTYBAKTERYJNEGO (DEZYNFEKCJA) BĘDZIE REALIZOWANA CZĘŚCIEJ NIŻ PODANE W INSTRUKCJI OBSŁUGI 7 DNI. JEST TO PROCES ADAPTACYJNY URZĄDZENIA. 22

23 BLOKADA PANELU STEROWANIA Aby zapobiec przypadkowej lub niepożądanej manipulacji przy ustawieniach panel sterowania wyposażony został w specjalną blokadę. Jeżeli przez 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie zostanie automatycznie zablokowane, a na wyświetlaczu pojawi się symbol kłódki. Przy włączonej blokadzie przyciski panelu sterującego nie są aktywne, z wyjątkiem przycisku, który umożliwia odblokowanie panelu. Ręczne zablokowanie urządzenia jest możliwe po naciśnięci przez 3 sek. przycisku ODBLOKOWANIE PANELU STEROWANIA W trybie blokady (symbol kłódki na wyświetlaczu) należy wcisnąć i przytrzymać przycisk do momentu odblokowania panelu. Jeżeli wyświetlacz jest w trybie uśpienia (tzn. jest wygaszony), należy wcisnąć dowolny przycisk USTAWIANIE ZEGARA Zegar pracuje w systemie 24-godzinnym. Po podłączeniu urządzenia do zasilania, zegar wskazuje godzinę 00:00. Ustawienie zegara zgodnie z lokalnym czasem pozwoli na lepsze wykorzystywanie funkcji realizowanych przez urządzenie. Uwaga: po każdorazowym odłączeniu zasilania wskazania zegara się zerują i konieczne jest ponowne jego ustawienie. Wciśnij przycisk CLOCK/TIMER i przytrzymaj przez 5 sek. Na wyświetlaczu pojawi się ikona i zacznie wolno migać pole godzin zegara. Ustaw aktualną godzinę używając przycisków ze strzałkami. Wciśnij ponownie przycisk CLOCK/TIMER. Pole godzin na wyświetlaczu przestanie migać, wskazując wprowadzone ustawienie, a zacznie migać pole minut. Za pomocą przycisków ze strzałkami ustaw minuty. Wciśnij przycisk ENTER lub odczekaj ok. 10s. aby zakończyć proces ustawiania czasu. Zegar przestanie migać i wprowadzone ustawienie zostanie zapamiętane WYBÓR TRYBU PRACY URZĄDZENIA Urządzenie oferuje trzy tryby pracy: Tryb normalnej pracy, Tryb pracy Wakacje. Tryb pracy grzałki elektrycznej. W trybie normalnej pracy woda jest podgrzewana przez samą pompę ciepła, pompę ciepła wspomaganą przez grzałkę elektryczną lub przez samą grzałkę elektryczną. Wybór źródła ciepła zależy od temperatury powietrza zewnętrznego i jest wybierany automatycznie. 23

24 W trybie pracy Wakacje urządzenie utrzymuje temperaturę wody w zasobniku na poziomie 15 o C. W trybie pracy grzałki elektrycznej woda jest podgrzewana do temperatury zadanej jedynie przez grzałkę elektryczna bez udziału sprężarki. W tym trybie podgrzewane będzie jedynie 75 litrów. Model Immerwater 190 Temperatura zewnętrzna T4 < -7-7 T4 < -2-2 T4 < 2 2 T4 < T4 Max. temperatura (pompa ciepła) Max. temperatura (grzałka elektryczna) UWAGA: T4 temperatura powietrza zasysanego USTAWIANIE PRZEDZIAŁÓW CZASOWYCH (FUNKCJA TIMER) Naciśnij przycisk CLOCK/TIMER. Wybierz jeden z 6 punktów przełączenia. Wybrany punkt miga powoli. Naciśnij przycisk CLOCK/TIMER. Na wyświetlaczu pojawi się ikona i pole godzin zacznie migać. Ustaw żądaną godzinę. Naciśnij przycisk CLOCK/TIMER. Pole minut zacznie migać. ON OFF Ustaw żądaną wartość minut. Potwierdź ustawienia przyciskiem CLOCK/TIMER. Ikona ON lub OFF zacznie migać powoli. Wybierz żądaną operację ON lub OFF. Potwierdź ustawienia przyciskiem CLOCK/TIMER. Jeśli wybrano opcję ON należy za pomocą strzałek 24 ustawić żądaną temperaturę wody i zatwierdzić ustawienia przyciskiem. Jeśli wybrano opcje OFF należy jedynie zatwierdzić ustawienia przyciskiem. UWAGA: W celu ustawienia kolejnych przedziałów należy powtórzyć powyższy proces.

25 i WAŻNE Czasy włączenia i wyłączenia muszą się różnić. Jeżeli zostaną przypadkowo ustawione na tę samą godzinę, czas wyłączenia będzie automatycznie przesunięty o 10 minut. Funkcji wyłączenia (TIME OFF) nie można używać bez ustawienia godziny włączenia ANULOWANIE USTAWIEŃ PRZEDZIAŁÓW CZASOWYCH Naciśnij przycisk CLOCK/TIMER Za pomocą przycisków ze strzałkami wybierz przedział czasowy, który chcesz anulować. Ikona zaznaczonego przedziału miga powoli. Naciśnij przycisk CANCEL w celu anulowania przedziału. Po zakończeniu anulowania przytrzymaj przycisk CANCEL przez 3 sek. aby wyjść z tego menu USTAWIANIE TEMPERATURY Wskazywana na wyświetlaczu temperatura jest temperaturą wody w zbiorniku c.w.u., zmierzoną w górnej jego części. Fabrycznie zadana temperatura jest ustawiona jest na 55 o C. Dostępny zakresy ustawień: o C. Używając przycisków ze strzałkami wybierz temperaturę (zwiększanie strzałka w górę, zmniejszanie strzałka w dół). Jeżeli ustawiona została temperatura wyższa niż 50 o C, na wyświetlaczu pojawi się symbol ostrzegawczy HIGH TEMP: Temperatura może być wyświetlana w stopniach Celsjusza [ o C ] oraz w stopniach Fahrenheita [ o F ]. Aby zmienić jednostkę, należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk E-HEATER WYBÓR ŹRÓDŁA CIEPŁA Domyślnie ustawionym źródłem ciepła jest pompa ciepła. W sytuacji, gdy temperatura otoczenia nie jest odpowiednia do pracy pompy ciepła (nie mieści się w zakresie od -7 do +43 o C), na wyświetlaczu pojawi się symbol LA. Urządzenie automatycznie zatrzyma pompę ciepła a następnie uruchomi grzałkę elektryczną. Urządzenie powróci automatycznie do poprzedniego trybu pracy, gdy temperatura otoczenia umożliwi włączenie pompy ciepła, a komunikat zniknie z wyświetlacza. Niezgodność temperatury otoczenia z zakresem temperatur pracy pompy ciepła jest sygnalizowana symbolem: 25

26 KASOWANIE KOMUNIKATÓW O BŁĘDACH Jeżeli wystąpi jakiś błąd będzie on sygnalizowany brzęczykiem, wydającym 3 dźwięki co drugą minutę, oraz miganiem symbolu ALARM na wyświetlaczu co 5 sek. Aby wyłączyć brzęczyk należy wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk CANCEL. Kod alarmu wyświetlany jest na pozycji temperatury, gdy wystąpi zakłócenie w pracy urządzenia i pozostaje na wyświetlaczu przez minutę od wciśnięcia przycisku. Ponownie wciśnięcie przycisku CANCEL powoduje wyświetlenie ustawionej temperatury.! UWAGA Obudowę grzałki elektrycznej może zdejmować jedynie personel posiadający odpowiednie kwalifikacje Objaśnienia kodów błędów zawiera znajdująca się poniżej tabelka. Kod E0 E1 E2 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EE EF Ed P1 P2 P3 P4 LA Opis błędu lub usterki Błąd czujnika T5U (górnego czujnika temperatury) Błąd czujnika T5L (dolnego czujnika temperatury) Błąd komunikacji Błąd czujnika T3 temperatury parownika Błąd czujnikat4 temperatury otoczenia Błąd czujnika Tp temperatury czynnika roboczego na wyjściu ze sprężarki Błąd układu pompy ciepła Zadziałanie zabezpieczenia przed upływem prądu elektrycznego Błąd czujnika Th temperatury czynnika roboczego na wejściu do sprężarki Błąd grzałki elektrycznej Błąd zegara Błąd układu Zadziałanie zabezpieczenia przed zbyt wysokim ciśnieniem Zadziałanie zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą wody użytkowej Brak prądu w układzie sprężarki Zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego sprężarki Temperatura otoczenia wykracza poza zakres roboczy pompy ciepła. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych błędów należy powiadomić punkt sprzedaży lub serwis. 26

27 7. URUCHOMIENIE I FUNKCJE DODATKOWE 7.1. PIERWSZE URUCHOMIENIE Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić: czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane, czy zostało właściwe podłączenie do instalacji hydraulicznej i elektrycznej, czy wykonano prawidłowo odprowadzenie kondensatu, stan izolacji cieplnej, wykonanie uziemienia, parametry zasilania elektrycznego, brak przeszkód na wlocie i wylocie powietrza, długości kanałów powietrznych czy instalacja wodna nie jest zapowietrzona, czy wszystkie zawory zostały ustawione prawidłowo, działanie zabezpieczenia upływowego, ciśnienie wody na wejściu ( 0,15 MPa) Urządzenie wykorzystuje następujące źródła ciepła: pompę ciepła (sprężarka) oraz grzałkę elektryczną. Źródło ciepła automatycznie jest wybierane przez urządzenie do podgrzewania wody do temperatury zadanej. i WAŻNE W trybie elektrycznym jedynie połowa zbiornika jest wygrzewana do zadanej temperatury. 27

28 7.2. FUNKCJA DEZYNFEKCJI Włączanie funkcji dezynfekcji Naciśnij przycisk DISINFECT, na wyświetlaczu zacznie migać ikona. Przyciskiem ENTER potwierdź ustawienia. Pompa będzie grzała wodę do temp. 65 o C. Ustawienia zegara funkcji dezynfekcji Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISINFECT przez 3sek. Na wyświetlaczu pojawi się ikona oraz i pole godzin zacznie migać. Przyciskiem ze strzałkami ustaw żądaną godzinę. Naciśnij przycisk CLOCK/TIMER zostanie zatwierdzone ustawienie godziny i zacznie migać pole minut. Przyciskiem ze strzałkami ustaw minuty. Naciśnij przycisk ENTER ustawienia zostaną zatwierdzone. UWAGA: Urządzenie automatycznie załączy funkcję dezynfekcji o godzinie ustawionej przez użytkownika raz na 7 dni. Jeżeli czas dezynfekcji nie zostanie ustawiony, urządzenie automatycznie włączy funkcje dezynfekcji o godzinie 23:00 raz na 7 dni FUNKCJA WAKACJE Naciśnij przycisk VACATION. Naciśnij przycisk CLOCK/TIMER w celu zmiany ustawień trybu wakacje. Na wyświetlaczu zacznie migać i liczba dni urlopowych ustawiona ostatnim razem. Przyciskiem ze strzałkami ustaw liczbę dni urlopowych. Zakres ustawień od 1 do 99 dni. Fabrycznie ustawiono 14 dni. Naciśnij przycisk ENTER ustawienia zostaną zatwierdzone i urządzenie automatycznie przejdzie w tryb wakacje. UWAGA: W trybie wakacje urządzenie nie dopuści do spadku temperatury wody poniżej 15 o C a na wyświetlaczu będzie wyświetlana liczba dni pozostałych do końca trybu wakacje ZABEZPIECZENIA W przypadku zadziałania zabezpieczenia system wstrzyma pracę i rozpocznie procedurę autodiagnostyczną, a po wyeliminowaniu problemu powróci do normalnej pracy. Zadziałanie mechanizmu zabezpieczającego sygnalizowane jest brzęczykiem, wydającym dźwięk co drugą minutę, migającym symbolem ALARM na wyświetlaczu oraz wskazaniem kodu błędu na przemian z temperaturą wody. Aby skasować alarm należy wcisnąć przycisk CANCEL i przytrzymać go przez 3 sekundy. Po przywróceniu systemu do normalnego stanu kod błędu przestanie być wyświetlany. Zabezpieczenia włączają się w następujących sytuacjach: W przypadku pojawienia się przeszkody na wlocie lub wylocie przewodów powietrznych, W przypadku nagromadzenia się zbyt dużej ilości pyłu lub kurzu na parowniku, W przypadku zastosowania nieodpowiedniego źródła zasilania (o napięciu spoza zakresu: V). 28

29 7.5. URUCHOMIENIE PO DŁUŻSZYM PRZESTOJU Gdy urządzenie zostało włączone po dłuższym okresie postoju woda wypływająca z przyłącza może być brudna. Po przeprowadzeniu procedury opisanej w rozdziale 2 należy otworzyć zawór c.w.u. i odczekać aż zacznie płynąć czysta woda. o C 7.6. CZAS PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY 7.7. MENU INFORMACYJNE W menu informacyjnym możemy odczytać: 1. Wskazania czujników temperatury T5U, T5L, T3, T4, Tp, Th, 2. Numery ostatnich kodów błędu, 3. Wersje oprogramowania. Aby wejść w menu informacyjne należy jednocześnie nacisnąć przyciski. Za pomocą przycisków ze strzałkami możemy przechodzić miedzy poszczególnymi parametrami. Aby wyjść z menu informacyjnego należy nacisnąć przycisk 30s, wtedy zostanie ono zamknięte samoczynnie. lub poczekać 8. KONSERWACJA 8.1. CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE Należy regularnie sprawdzać podłączenia elektryczne i uziemienie. W niskich temperaturach otoczenia (poniżej 0 o C) w przypadku wyłączenia urządzenia na dłuższy czas z eksploatacji należy spuścić wodę ze zbiornika, aby zapobiec jej zamarznięciu i uszkodzeniu grzałki i/lub zbiornika. Zaleca się regularne czyszczenie zbiornika i grzałki elektrycznej, aby zapewnić ich należytą sprawność. 29

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT Dziękujemy za zakup klimatyzatora z naszej oferty. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji jeszcze przed włączeniem klimatyzatora i zachowanie jej na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA CIEPŁA PCWU-3,8H-A3

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA CIEPŁA PCWU-3,8H-A3 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA CIEPŁA PCWU-3,8H-A3 01.2011 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3 3. Lokalizacja instalacji.. 8 4. Obsługa sterownika 11 5. Zabezpieczenia. 16 6.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI 1. GENERALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. ZASADA DZIAŁANIA... 4 3. DANE TECHNICZNE... 5 4. INSTALACJA... 6 4.1 umiejscowienie Green e-pack...

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo