Leasing ambulansu sanitarnego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leasing ambulansu sanitarnego."

Transkrypt

1 ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Leasing ambulansu sanitarnego. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) zwanej dalej ustawą SZAMOTUŁY, LUTY 2013 ROKU

2 SPIS TREŚCI: I. Nazwa i adres zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia IV. Termin wykonania zamówienia V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami VIII. Wymagania dotyczące wadium IX. Termin związania ofertą X. Opis sposobu przygotowania oferty XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia XVII. Informacje uzupełniające XVIII. ZAŁĄCZNIKI 2

3 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza Szamotuły tel.: fax.: Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) zwanej dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej euro. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego (na zasadach leasingu operacyjnego z opcją wykupu) spełniającego wymogi polskiej normy PN-EN 1789+A1:2011 oraz ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie AC, OC, NNW, Asistance pojazdu. 2. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) pojazdy pogotowia 2) pojazdy ratownicze 3) pojazdy do transportu chorych 4) usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 5) usługi udzielania kredytu 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem części został określony w Załączniku do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 4. Wyposażenie medyczne opisane w Załączniku do SIWZ musi być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, ze zm.). 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uwaga: W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków towarowych zamawiający informuje, że wskazania takie mają wyłącznie charakter przykładowy wskazujący wyłącznie parametry użytkowe i techniczne, które są istotne dla Zamawiającego. W związku z powyższym w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę, w której zaproponowano przedmiot zamówienia o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca w takim przypadku obowiązany jest przedstawić w ofercie wykaz rozwiązań równoważnych pozycję, której rozwiązanie równoważne dotyczy oraz szczegółowy opis rozwiązania równoważnego. Celem Zamawiającego jest jedynie pozyskanie w jak najniższych kosztach łącznych ambulansu najwyższej jakości i funkcjonalności. Termin dostawy ambulansu gotowego do użycia nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3

4 1. Okres, na jaki zostanie zawarta umowa leasingu wynosi 48 miesięcy od dnia wydania ambulansu sanitarnego. 2. Wydanie ambulansu sanitarnego powinno nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wymaga się złożenia ośw. zał. do SIWZ. 2) Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonywał należycie min. 2 dostawy co najmniej 1 ambulansu sanitarnego każda w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości każdej min zł brutto oraz przedstawi dokument potwierdzający należyte wykonanie tych dostaw, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wymaga się złożenia ośw. zał. do SIWZ. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wymaga się złożenia ośw. zał. do SIWZ. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. W przypadku braku w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w rozdziale V SIWZ dokumentów wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu podlega wykluczeniu. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące braku podstaw do wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według przesłanek określonych w art. 24 ustawy PZP; 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, według art. 23 ustawy PZP. Ocena spełniania postawionych warunków Wykonawcy na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów. Spełnia- złożone, prawidłowe, wszystkie wymagane dokumenty Nie spełnia braki dokumentów lub informacji w nich wymaganych. Oferta podlega odrzuceniu lub traktowana jest jako odrzucona. Uwaga: Nie spełnienie choćby jednego z warunków, o których mowa wyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania przetargowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4

5 VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). A. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem do siwz. 2. Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia i przedstawi w tym celu, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia min. 2 dostaw ambulansu o wartości co najmniej ,00 zł. każda,w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. B. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem do siwz. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. C. Inne oświadczenia i dokumenty w tym oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem do niniejszej specyfikacji wraz z wypełnionymi formularzami asortymentowo-ilościowo-cenowymi, stanowiącymi Załącznik do siwz 5

6 2. Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (certyfikat CE, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia r.) 3. Na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego opisanych w Załączniku do SIWZ, Wykonawca dołączy do oferty np.: ulotki, lub foldery, opis techniczny w zakresie ambulansu oraz sprzętu medycznego. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia o wyspecyfikowanych w ofercie parametrach jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem do siwz. 5. Deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN EN 1789 i normie PN EN 1865 w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania, (lub norm równoważnych)- dołączyć wraz z dostawą ambulansu. 6. Świadectwo homologacji lub kopia wyciągu świadectwa homologacji oferowanego pojazdu (samochód bazowy) wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U nr 238 poz. 2010, ze zm.) dla oferowanego typu ambulansu wraz z zabudową wydane na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących (wystarczającym będzie załączenie dokumentu wystawionego przez właściwy urząd dwie strony bez dodatkowych załączników tj. np. karta wzoru podpisów) - dołączyć wraz z dostawą ambulansu. 7. W przypadku wyboru oferty, wraz z dostawą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (w wersji papierowej dla sprzętu medycznego) 8. Deklaracja zgodności na ambulans sanitarny wystawioną zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1789, PN-EN 1865 (lub równoważne). 9. Deklaracja zgodności na sprzęt medyczny wystawiona zgodnie z Polskimi Normami PN EN Zamawiający dopuszcza, aby paszporty techniczne dostarczył Wykonawca w chwili przekazania ambulansu a do oferty dołączył stosowne oświadczenie. 12. Wymagania dotyczące dostępności autoryzowanych serwisów producenta: Dostępność co najmniej 3 autoryzowanych serwisów danego producenta oferowanej marki pojazdów znajdujących się na terenie Gminy Szamotuły lub usytuowanych w promieniu 50 km od granic Gminy Szamotuły Wykonawca do umowy załączy wykaz autoryzowanych stacji obsługi oferowanego pojazdu znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem, za wyjątkiem środków ochrony prawnej, które wnoszone będą w formie pisemnej. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego: 3. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza 13 6

7 Szamotuły tel.: fax.: , z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na leasing ambulansu sanitarnego 4. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania: 1) sprawy merytoryczne: dopuszcza się wyłącznie zapytania w formie, o której mowa w ust 1. 2) sprawy formalne: Maria Stróżyk Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych tel , fax , VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Warunki wniesienia wadium: 1. Wadium może być wniesione, zgodnie z wyborem Wykonawcy, w następującej formie: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Termin wniesienia wadium - przed upływem terminu składania ofert. 3. Wymagana kwota wadium w postępowaniu: PLN (sześć tysięcy) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: BS Duszniki O/ Szamotuły nr w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 5. Wniesienie wadium należy potwierdzić kopią dowodu wpłaty dołączoną do oferty lub innym odpowiednim dokumentem. 6. Warunki zwrotu i utraty wadium określa art. 46 ustawy PZP. 7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za odrzuconą jako następstwo wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 8. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem ważności złożonej oferty. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 7

8 3) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn niezależnych od niego. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej, czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. 4. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzu, którego wzór określono w Załączniku do SIWZ. W przypadku sporządzania oferty bez użycia wzoru formularza, należy zawrzeć w ofercie informacje określone we wzorze formularza oferty oraz wskazać, której części zamówienia dotyczy oferta. 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo wystawione przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie powinno być przedstawione w załączeniu do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty powinny/a odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby/a uprawnione/a do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli czynności te wykonują osoby/a nieujawnione/a w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tych osób/tej osoby, udzielone przez osoby/osobę ujawnione/ną w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do dokonywania tych czynności w imieniu Wykonawcy. W każdym wypadku ustanawiania pełnomocnika, należy do oferty załączyć dokument potwierdzający umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej notarialnie. 7. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 8. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 9. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 11. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie winny widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego i następujące oznaczenia: Przetarg nieograniczony na Leasing ambulansu sanitarnego oraz Nie otwierać przed dniem r. godz. 10: Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: Leasing ambulansu sanitarnego oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem zmiana lub wycofanie. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca winien dołączyć dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie oferty został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 8

9 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie opisanej Tajemnica Przedsiębiorstwa dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty należy umieścić we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu informację, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 10: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szamotuły lub przesłać na adres Zamawiającego wskazany w rozdziale I niniejszej SIWZ. 3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania niezwłocznie. 4. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, co składanie ofert, tj. dnia roku, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej. 5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach właściwych dla przedmiotowego postępowania. 7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6, Zamawiający doręczy Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda w formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, całkowitą cenę brutto za wykonanie zamówienia. 2. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). 3. Cena stanowić będzie sumę kwot dla ambulansu sanitarnego obejmującą: 1) sumę opłaty wstępnej (nie więcej niż 10% wartości brutto dla leasingu operacyjnego) 2) rat leasingowych dla ambulansu za okres 48 miesięcy, uwzględniających: a) sumę opłat z tytułu ubezpieczenia ambulansu z wyposażeniem w okresie leasingu w zakresie AC, OC, NNW, Assistance, b) sumę pozostałych opłat związanych w szczególności z przygotowaniem ambulansu, z wydaniem karty pojazdu, dowodów rejestracyjnych, transport, wydanie ambulansu Zamawiającemu, itd. 3) sumę kwot stanowiących wartość wykupu ambulansu (nie mniej niż 20% wartości brutto), 4. Cenę należy obliczyć korzystając z zestawień i tabel określonych we wzorze formularza oferty podając stawki lub wartości określone w tym wzorze. 5. Wszystkie ceny (a także stawki lub kwoty) należy podać w złotych i groszach polskich do dwóch miejsc po przecinku. 6. Wszystkie ceny (a także stawki lub kwoty) powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 7. Wszystkie ceny (a także stawki lub kwoty) określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 8. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 9. Błędy w naliczeniu ceny spowodują odrzucenie oferty, z wyjątkiem oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniach ceny, gdzie Zamawiający postąpi zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 11. Cenę należy podać w polskich złotych. 9

10 XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty: 2. Kryteria oceny ofert: 1) Cena ambulansu: 50% 2) Koszty leasingu (operacyjnego ): 40% 3) Termin realizacji: 10% W kryterium Cena ambulansu najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponował najniższą cenę brutto ambulansu wraz z wyposażeniem, a każda następna oferta odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem: (cena oferty najniżej skalkulowanej ambulansu / cena ambulansu oferty ocenianej) x 50 pkt = liczba punktów oferty W kryterium Koszty leasingu najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponował najniższą wartość leasingu, a każda następna oferta odpowiednio więcej, zgodnie ze wzorem: (najniższy koszt leasingu / koszt leasingu oferty ocenianej) x 40 pkt = liczba punktów oferty Pod pojęciem koszty leasingu należy rozumieć wszystkie koszty, poza ceną ambulansu, w tym opłaty, koszty wykupu, dokumentów, ubezpieczenia, inne, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją zamówienia. W kryterium Czas dostarczenia przedmiotu zamówienia najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponował najkrótszy czas dostarczenia gotowego do użycia przedmiotu zamówienia określony w dniach kalendarzowych, a każda następna oferta odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem: (czas oferty najkrótszej / czas oferty ocenianej) x 10 pkt = liczba punktów oferty Termin dostawy ambulansu gotowego do użycia nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą łączną liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy. 2. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z istotnymi postanowieniami ujętymi we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ. Wzór umowy określa istotne postanowienia przyszłej umowy. Przyszła umowa może również być podpisana według wzoru Wykonawcy, jeśli zawierać będzie istotne postanowienia zawarte w SIWZ. 2. Wartość przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana w 48 miesięcznych równych ratach, 10

11 pierwsza rata płatna w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru ambulansu sanitarnego. 3. Umowa zakupu ratalnego zawarta na okres 48 miesięcy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczenia umowy w formie zastawu rejestrowego. 5. Gwarancja: a) na ambulans (mechaniczna) min 24 miesiące, bez limitu kilometrów b) na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy c) na perforację nadwozia min. 60 miesięcy d) na zabudowę medyczną min. 24 miesiące e) na wyposażenie medyczne i aparaturę min. 24 miesiące obejmującą bezpłatne przeglądy gwarancyjne w ilości wymaganej warunkami gwarancji 6. Dostawa ambulansu gotowego do użycia nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wydanie ambulansu nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach w siedzibie Zamawiającego. 7. Dostawa zostanie potwierdzona sporządzeniem protokołu odbioru. 8.Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty może dotyczyć i nastąpić w przypadku: obniżenia miesięcznych rat, innych obiektywnych sytuacji opisanych w umowie. 9. Rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich. 10. Zamawiający przewiduje złożenia weksla in blanco w celu zabezpieczenia przyszłych umów. 11. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 12. Zamawiający dopuszcza zmiany do umowy w następujących przypadkach: - gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i terminie przewidzianym w ofercie, - zmiany osób reprezentujących strony i odpowiedzialnych za realizację postanowień umowy, - zmianę rachunku bankowego i innych danych stron, - zmianę stawki podatku VAT - zmiana ceny poszczególnych artykułów następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego powodującego zmianę stawki podatku VAT, - zmiany korzystne dla Zamawiającego, 13. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zgodnej woli obu stron oraz wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczane w granicach ujętych w niniejszej umowie. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej przysługują na podst. art. 179 i n. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 1. informacja do Zamawiającego (art.181 ust.1 ustawy Pzp) o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której był zobowiązany 2. odwołanie (art.180 ust. 2 ustawy) wobec czynności - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odrzucenia oferty odwołującego 3. skarga do Sądu Okręgowego na orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą (art.198a ustawy) Środki ochrony prawnej przysługują: - Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, - przed upływem terminu do składania ofert również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych. XVII. DODATKOWE INFORMACJE 11

12 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania oferty wariantowej. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. W innych sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. ZATWIERDZAM Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Lista załączników: Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2: wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3: wzór formularza oferty Załącznik nr 4: wzór umowy 12

13 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia i części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Leasing ambulansu sanitarnego spełniającego wymogi polskiej normy PN-EN 1789+A1:2011 oraz ich ubezpieczenie na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW, Asistance pojazdu. 2. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) pojazdy pogotowia 2) pojazdy ratownicze 3) pojazdy do transportu chorych 4) Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem części został określony w Załączniku do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 4. Wyposażenie medyczne opisane w części II musi być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, ze zm.). 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. Szczegółowy opis 1. Wymagane warunki techniczne: Tabela nr 1 Parametry techniczne ambulansu i wyposażenia Wymagane warunki dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny (wypełnia Wykonawca) Zgodność parametrów ambulansu z wymaganymi warunkami (kol. 1) tak / nie I. NADWOZIE 1. Pojazd bazowy z roku

14 2. Typu furgon zamknięty w kolorze białym o wymiarach wnętrza przedziału medycznego, charakteryzujący się wymiarami : wysokość - min. 185 cm, długość - min. 300 cm, szerokość - min. 172 cm, zapewniające możliwość przewożenia min. 6 osób (wraz z kierowcą), w tym 1 osoby na noszach. 5. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 260 O, wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. 6. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, z elektrycznym fabrycznym systemem wspomagania ich domykania (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), ze stopniem stałym wewnętrznym i ze stopniem automatycznie wysuwanym / wsuwanym przy otwarciu / zamykaniu drzwi możliwość ręcznego sterowania stopniem i z otwieranym oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. - Drzwi boczne lewe (bez szyby) przesuwane do tyłu, z elektrycznym fabrycznym systemem wspomagania ich domykania (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), jako zewnętrzny schowek (oddzielony od przedziału medycznego) z miejscem mocowania dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, kasków, oświetlenia ostrzegawczego, materaca próżniowego ( podać wymiary schowka). - W przedziale kierowcy powinna być zainstalowana w desce rozdzielczej wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi. - Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny, - Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany pilotem. - Fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach z podłokietnikiem + regulacja lędźwiowa, regulowany zagłówek i bezwładnościowy trzypunktowy pas bezpieczeństwa. - Fotel pasażera z podłokietnikiem, regulowany zagłówek i bezwładnościowy trzypunktowy pas bezpieczeństwa. - Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na 14

15 podłodze Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: cieczą chłodzącą silnik (przedział kierowcy), a) postojowe grzejnik elektryczny z sieci 230 V o mocy min W, b) niezależne ogrzewanie o mocy min 5kW z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, c) wentylacja mechaniczna, nawiewno wywiewna, zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę c) dwuparownikowa klimatyzacja z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego. - Sygnalizacja świetlna i oznakowanie: Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami typu LED koloru niebieskiego oraz dwoma światłami do oświetlania przedpola przed ambulansem, klosz belki z przezroczystego poliwęglanu dla zwiększenia efektywności świetlnej (podać markę i model). W komorze silnika zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu z modułami typu LED koloru niebieskiego oraz dwoma światłami do oświetlania przedpola za ambulansem i dwoma światłami kierunkowskazów, klosz belki z przezroczystego poliwęglanu dla zwiększenia efektywności świetlnej (podać markę i model). Min. 2 lampy pulsacyjne typu LED, koloru niebieskiego, zamontowane w przedniej części pojazdu (pasa przedniego), oraz 2 lampy pulsacyjne typu LED, koloru niebieskiego niebieskiego na zderzaku przednim skierowane na boki - klosze z przezroczystego poliwęglanu dla zwiększenia efektywności świetlnej (podać markę) i model. 11. Urządzenie nagłaśniające (głośnik o mocy min. 100 W), sygnał dźwiękowy modulowany obsługiwany z pilota i panelu sterującego w przedziale kierowcy, z możliwością zmiany modulacji klaksonem, oraz z możliwością podawania komunikatów głosowych. 12. Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu 15

16 drzwi tylnych, 14. Dodatkowe lampy obrysowe, zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia (światło kolor biało - czerwony) 15. pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, 16. pas barwy czerwonej nad pasem niebieskim wykonany z folii odblaskowej, 17. napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, 18. standardowe oznaczenie typu karetki (Litera S lub P opisane w kole do uzgodnienia po podpisaniu umowy) i znak PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 19. oznakowanie na drzwiach bocznych, przednich (logo i nazwa Zamawiającego z foli odblaskowej) Uwaga: wykonane z folii odblaskowej umieszczone na bokach i drzwiach tylnych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Oznakowanie ambulansu winno spełniać wymogi zawarte w załączniku nr 2 do rozporz. MZ z Dn. 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemem PRM II. SILNIK Wysokoprężny, zasilany olejem napędowym, turbodoładowany, z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o mocy minimum 145 KM, zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim, spełniający normę spalin EURO 5, bez konieczności stosowania cieczy AdBlue. Pojemność silnika minimum 1999 cm 3. - grzałka silnika 230V, umożliwiająca wstępne podgrzanie silnika na postoju (sterowana z panelu sterowania w przedziale kierowcy) III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU Skrzynia biegów manualna, synchronizowana (6 biegów do przodu oraz bieg wsteczny) z napędem na koła przednie lub tylne. Układ zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej (ASR) IV. ZAWIESZENIE Zawieszenie powinno charakteryzować się podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość, wyposażone w stabilizatory przedniej i tylnej osi. V. UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA 1. Hamulce tarczowe obu osi pojazdu, ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz elektronicznym systemem 16

17 stabilizacji toru jazdy (ESP). 1. Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulowaną kolumną kierownicy w min. 2 płaszczyznach 2. Obręcze kół szerokie, opony radialne, letnie + rezerwa (koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem pacjenta w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu oraz z kompletem narzędzi umożliwiającym wymianę), dodatkowo 4 koła z oponami zimowymi (felgi stalowe + opony) zimowe. VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1. Alternator zapewniający odpowiednią moc, w stosunku do potrzeb ambulansu, min W, ładowania zespołu akumulatorów o pojemności wystarczającej do zasilania wszystkich odbiorników nawet przy krótkotrwałym wyłączeniu silnika. 2. Zespół dwóch akumulatorów o odpowiednio dużej pojemności do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah. 3. Min. 2 gniazda standardowego zasilania 12V w przedziale kierowcy (na desce rozdzielczej) 4. Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, 2. zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, 3. wyłącznik przeciwporażeniowy, 4. układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V. 5. przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 5 m (gniazdo i wtyk o małych gabarytach). 5. Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie (sposób rozmieszenia winien umożliwiać ładowanie sprzętu medycznego), powinna posiadać minimum 7 punktów oświetlenia rozproszonego, powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami, oświetlenie blatu roboczego minimum 1 punkt, bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym należy oznakować czytelnie - opis. 5. Oświetlenie specjalne: przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji (miejsce mocowania w przedziale kierowcy, ładowanie ze standardowego zasilania 12V) szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym 17

18 przewodzie (zasilanie ze standardowego gniazda 12 V) dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. VII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY Wyposażenie powinno być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób poruszających się w pojeździe. Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi, umożliwiającymi przejście pomiędzy personelem medycznym, a kierowcą. 1. Dwa fotele obrotowe na ścianie prawej, wyposażone w oparcia regulowane pod plecami, z podłokietnikami, z regulowanymi zagłówkami i bezwładnościowymi trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, oraz ze składanymi do pionu siedziskami. 2. Fotel obrotowy przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy (u wezgłowia noszy), umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy wyposażony w oparcie regulowane pod plecami, podłokietniki, regulowany zagłówek i bezwładnościowy trzypunktowy pas bezpieczeństwa, oraz ze składanym do pionu siedziskiem. - Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu, odporna na środki dezynfekujące. - Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego - na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane (wykonawca w cenie oferty uwzględni koszt zamocowania sprzętu medycznego wraz z uchwytami będącymi własnością zamawiającego, tj. respiratora, defibrylatora wraz z ładowarką akumulatorów, pompy infuzyjnej i ssaka elektrycznego) - Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi. - Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany, sufit, drzwi). - Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości. - Okno dachowe otwierany szyberdach służący jednocześnie jako wyjście awaryjne, minimalne wymiary 80x50cm 3. Centralna instalacja tlenowa: centralna instalacja tlenowa z min 3 punktami poboru typu AGA gniazda o 18

19 budowie monoblokowej panelowej, 2 punkty na ścianie lewej i jeden w suficie. 2 butle tlenowe 10l każda z szybkozłączką + reduktorem, o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi Przepływomierz bez nawilżacza wpinany w punkt poboru typu AGA o maksymalnym przepływie min.15 l/min. 2 butle tlenowe wraz z miejscami ich mocowania (każda 2 l tlenu) z reduktorami + szybkozłącza + przepływomierz o maksymalnym przepływie min.15 l/min. i z zaworem regulacyjnym, o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. - Półki, szafki odporne na środki dezynfekujące, wykonane z materiału łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy, w tym: - na ścianie lewej i prawej zestaw bocznych szafek (w tym jedna zamykana na klucz) i półek zaprojektowany w taki sposób, aby zachowany był możliwie swobodny dostęp do pacjenta zarówno od lewej jak i od prawej strony przedziału medycznego (półki podsufitowe z przeźroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty, z możliwością otwierania łokciem (na ścianie lewej co najmniej 4 szt, na ścianie prawej co najmniej 2 sztuki). w jednej z szafek podgrzewacz płynów infuzyjnych typu termobox umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min st. C, zarówno na postoju jak i w czasie ruchu ambulansu, pojemność min. 3 litry. na ścianie działowej zestaw szafek z szufladami z miejscem mocowania 2 szt. walizek lub torb medycznych, zabudowanym schowkiem na odpadki oraz blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z uchwytem na dwa pudełka rękawic jednorazowych, oraz dozownik łokciowy do płynów dezynfekcyjnych zamocowany nad blatem roboczym. Szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki, wyposażona w plastikowe pojemniki ułatwiające przechowywanie leków zamykana na klucz. 19

20 Szafka w narożniku ściany prawej z roletą (za rzędem foteli) umożliwiająca przechowywanie zestawu szyn Kramera. Na ścianie lewej podłużna szafka uchylna, (umożliwiająca przechowywanie koców, pościeli jednorazowej, pakietów ochrony osobistej, noszy płachtowych, szyny wyciągowej, itp.) Uwaga: szczegółowy układ i rozmieszczenie szafek w przedziale medycznym Wykonawca ustali z Zamawiającym po podpisaniu umowy. - Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych min. 2 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. - Szyna typu MODURA o długości min 50 cm na ścianie lewej. - Sufitowy uchwyt dla personelu o dług. min. 1m umieszczony w osi podłużnej przedziału medycznego. - Urządzenie do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury. - Centralna instalacja próżniowa z jednym, punktem poboru w konfiguracji: - słój wielorazowego użytku o poj. min. 1 l na wydzielinę z uchwytem ściennym i kompletem przewodów, regulator siły ssania. - Kosz na śmieci min. 2 szt. - Miejsce mocowania na ścianie działowej radiotelefonu przenośnego (ręcznego) VIII. LAWETA NOSZY GŁÓWNYCH Laweta pod nosze główne z funkcją amortyzacji, z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz przedziału medycznego z jednoczesnym pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy do ambulansu, z możliwością przechyłu lawety wraz z noszami do pozycji Trendelenburga w trakcie jazdy pojazdu, sterowana elektrycznie, posiadające oznaczenie zgodności CE lub deklaracja zgodności IX. ŚRODKI LĄCZNOŚCI 1. Miejsca do trwałego zamontowania radiotelefonu i możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. 2. Antena powinna posiadać: zakres częstotliwości MHz; 1. impedancję wejścia 50 Ohm; 2. współczynnik fali stojącej 1,6; 3. polaryzację pionową; 4. charakterystykę promieniowania dookólną; 5. odporność na działanie wiatru 55 m/s. anteny 1/4 λ. 20

OFERTA AMBULANS TYPU B

OFERTA AMBULANS TYPU B OFERTA AMBULANS TYPU B Volkswagen Transporter L2H2 2,0 TDI (rok produkcji 2014), 140 KM Zabudowa rok 2015 używany (tylko pokazy), na liczniku 3,5 tys. km Zabudowa przedziału medycznego: 1. Ogrzewanie i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia karetka transportowa typ A1 wg. PN EN 1789:2002/A1:2004. Należy podać markę i model oferowanej karetki...

Specyfikacja przedmiotu zamówienia karetka transportowa typ A1 wg. PN EN 1789:2002/A1:2004. Należy podać markę i model oferowanej karetki... Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia karetka transportowa typ A1 wg. PN EN 1789:2002/A1:2004 Należy podać markę i model oferowanej karetki... I. NADWOZIE 1. Typu furgon zamknięty charakteryzujący

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

OFERTA DEMO OFERTA AMBULANS TYPU C

OFERTA DEMO OFERTA AMBULANS TYPU C OFERTA DEMO OFERTA AMBULANS TYPU C Volkswagen Crafter (samochód bazowy) Dane techniczne: rok produkcji 2014, 164KM, pojemność 1963 cm 3, EURO VI, DMC 3,88t Pojazd bazowy: Wybrane elementy wyposażenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Kołobrzeg: Dostawa samochodu osobowego (minibus) fabrycznie nowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Końskie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji combi do przewozu 5-ciu osób, rok produkcji 2012 Numer ogłoszenia: 56704-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Jastrzębia: Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-12-02 16:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU TYPU C W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU. Rok produkcji. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne Zamawiającego) Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy L.P 1. Pojazd powinien spełniad wymagania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl Jarocin: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu Numer ogłoszenia: 327598-2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. Nadwozie. Załącznik nr 2 do siwz - Wykaz parametrów techniczno użytkowych ambulansu Oznaczenie postępowania: DA-ZP /15

I. Nadwozie. Załącznik nr 2 do siwz - Wykaz parametrów techniczno użytkowych ambulansu Oznaczenie postępowania: DA-ZP /15 Załącznik nr 2 do siwz - Wykaz parametrów techniczno użytkowych ambulansu Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-102/15,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014 Kawęczyn: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Numer

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, Mońki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, Mońki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pojazdów:

Specyfikacja pojazdów: Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna: Samochody ciężarowe - 4 szt.: Specyfikacja pojazdów: Lp Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania Oferowane parametry* 1 2 3 1 Rodzaj pojazdu Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego dostawczo-osobowego Marka.(proszę podać nazwę marki samochodów), Nazwa modelu (proszę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU.

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Numer ogłoszenia: BZP 244682-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012r. Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r.

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r. Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia 05.02.2015 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl DOSTAWA FABRYCZNIE

Bardziej szczegółowo

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU Załącznik nr 2 do siwz - Wykaz parametrów techniczno użytkowych ambulansu Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-57/15,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi. Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie nowy, nie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/0530

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/0530 Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/0530 Zbąszyń: Dostawa mebli wraz z montażem dla Państwowej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Nr. rejestu wydatków 3/2015 Słupsk, dnia 02.02.2015

Nr. rejestu wydatków 3/2015 Słupsk, dnia 02.02.2015 Nr. rejestu wydatków 3/2015 Słupsk, dnia 02.02.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 1, 90-249 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 1, 90-249 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego o DMC do 11.990 kg dla Teatru Wielkiego w Łodzi w ramach zadania pn. Zakup używanego samochodu ciężarowego o DMC do 11990kg, o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;. NO-223/XVI/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgo-jarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgo-jarocin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgo-jarocin.pl Jarocin: Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzech fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy przystosowany do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ Zał. Nr 4 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ cena brutto zł (słownie złotych) Oferujemy dostawę fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Dostawa czterech, fabrycznie nowych samochodów bez wad i uszkodzeń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa czterech, fabrycznie nowych samochodów bez wad i uszkodzeń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa czterech, fabrycznie nowych samochodów bez wad i uszkodzeń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014]

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014] Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej w Tychach

Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej w Tychach Dane Wykonawcy / Lidera Konsorcjum: Nazwa..... Adres telefon.... fax... e-mail. Członek/ Członkowie Konsorcjum Nazwa..... Adres telefon.... fax... e-mail OFERTA Na realizację zadania pn.: Dostawa dwóch

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ocr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ocr.pl 1 z 5 2014-02-04 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ocr.pl Korfantów: Dostawa ambulansu typu A2 na podstawie umowy leasingu

Bardziej szczegółowo

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa aparatury

Bardziej szczegółowo

Gorlice: ambulans sanitarny typu C Numer ogłoszenia: 264910-2015; data zamieszczenia: 07.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gorlice: ambulans sanitarny typu C Numer ogłoszenia: 264910-2015; data zamieszczenia: 07.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-10-07 12:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.gorlice.pl Gorlice: ambulans sanitarny typu C Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):..

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY...... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. tel.: fax.: e-mail Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup samochodów dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie i Szkoły Podstawowej Nr 2 Specjalnej w Gostyninie.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 52864-2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 52864-2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lutowiska/zamowienia_publiczne Lutowiska:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy 39-200 Dębica ul. Parkowa 28 Tel. 14 683 4030 pinbdebica@interia.pl Dębica, dnia 06.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert w ramach zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich - Organizator przetargu działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:...

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY: Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... Ja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi)

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi) Załącznik Nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO 1. Rok produkcji: 2015 2. Typ nadwozia: sedan/limuzyna 3. Liczba drzwi: 4 4. Silnik: diesel 5. Pojemność silnika:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-59/15 Warszawa, 19 listopada 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk Znak sprawy: SP/ZP/17/2011 Wyrzysk, dnia 5 października 2011r. Do zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: Dostawa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZP 341 17/2008 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzaz-kreatywni.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzaz-kreatywni.pl Brody: Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim Numer ogłoszenia: 307526-2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo