Leasing ambulansu sanitarnego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leasing ambulansu sanitarnego."

Transkrypt

1 ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Leasing ambulansu sanitarnego. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) zwanej dalej ustawą SZAMOTUŁY, LUTY 2013 ROKU

2 SPIS TREŚCI: I. Nazwa i adres zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia IV. Termin wykonania zamówienia V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami VIII. Wymagania dotyczące wadium IX. Termin związania ofertą X. Opis sposobu przygotowania oferty XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia XVII. Informacje uzupełniające XVIII. ZAŁĄCZNIKI 2

3 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza Szamotuły tel.: fax.: Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) zwanej dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej euro. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego (na zasadach leasingu operacyjnego z opcją wykupu) spełniającego wymogi polskiej normy PN-EN 1789+A1:2011 oraz ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie AC, OC, NNW, Asistance pojazdu. 2. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) pojazdy pogotowia 2) pojazdy ratownicze 3) pojazdy do transportu chorych 4) usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 5) usługi udzielania kredytu 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem części został określony w Załączniku do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 4. Wyposażenie medyczne opisane w Załączniku do SIWZ musi być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, ze zm.). 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uwaga: W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków towarowych zamawiający informuje, że wskazania takie mają wyłącznie charakter przykładowy wskazujący wyłącznie parametry użytkowe i techniczne, które są istotne dla Zamawiającego. W związku z powyższym w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę, w której zaproponowano przedmiot zamówienia o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca w takim przypadku obowiązany jest przedstawić w ofercie wykaz rozwiązań równoważnych pozycję, której rozwiązanie równoważne dotyczy oraz szczegółowy opis rozwiązania równoważnego. Celem Zamawiającego jest jedynie pozyskanie w jak najniższych kosztach łącznych ambulansu najwyższej jakości i funkcjonalności. Termin dostawy ambulansu gotowego do użycia nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3

4 1. Okres, na jaki zostanie zawarta umowa leasingu wynosi 48 miesięcy od dnia wydania ambulansu sanitarnego. 2. Wydanie ambulansu sanitarnego powinno nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wymaga się złożenia ośw. zał. do SIWZ. 2) Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonywał należycie min. 2 dostawy co najmniej 1 ambulansu sanitarnego każda w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości każdej min zł brutto oraz przedstawi dokument potwierdzający należyte wykonanie tych dostaw, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wymaga się złożenia ośw. zał. do SIWZ. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wymaga się złożenia ośw. zał. do SIWZ. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. W przypadku braku w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w rozdziale V SIWZ dokumentów wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu podlega wykluczeniu. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące braku podstaw do wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według przesłanek określonych w art. 24 ustawy PZP; 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, według art. 23 ustawy PZP. Ocena spełniania postawionych warunków Wykonawcy na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów. Spełnia- złożone, prawidłowe, wszystkie wymagane dokumenty Nie spełnia braki dokumentów lub informacji w nich wymaganych. Oferta podlega odrzuceniu lub traktowana jest jako odrzucona. Uwaga: Nie spełnienie choćby jednego z warunków, o których mowa wyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania przetargowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4

5 VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). A. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem do siwz. 2. Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia i przedstawi w tym celu, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia min. 2 dostaw ambulansu o wartości co najmniej ,00 zł. każda,w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. B. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem do siwz. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. C. Inne oświadczenia i dokumenty w tym oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem do niniejszej specyfikacji wraz z wypełnionymi formularzami asortymentowo-ilościowo-cenowymi, stanowiącymi Załącznik do siwz 5

6 2. Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (certyfikat CE, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia r.) 3. Na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego opisanych w Załączniku do SIWZ, Wykonawca dołączy do oferty np.: ulotki, lub foldery, opis techniczny w zakresie ambulansu oraz sprzętu medycznego. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia o wyspecyfikowanych w ofercie parametrach jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem do siwz. 5. Deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN EN 1789 i normie PN EN 1865 w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania, (lub norm równoważnych)- dołączyć wraz z dostawą ambulansu. 6. Świadectwo homologacji lub kopia wyciągu świadectwa homologacji oferowanego pojazdu (samochód bazowy) wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U nr 238 poz. 2010, ze zm.) dla oferowanego typu ambulansu wraz z zabudową wydane na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących (wystarczającym będzie załączenie dokumentu wystawionego przez właściwy urząd dwie strony bez dodatkowych załączników tj. np. karta wzoru podpisów) - dołączyć wraz z dostawą ambulansu. 7. W przypadku wyboru oferty, wraz z dostawą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (w wersji papierowej dla sprzętu medycznego) 8. Deklaracja zgodności na ambulans sanitarny wystawioną zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1789, PN-EN 1865 (lub równoważne). 9. Deklaracja zgodności na sprzęt medyczny wystawiona zgodnie z Polskimi Normami PN EN Zamawiający dopuszcza, aby paszporty techniczne dostarczył Wykonawca w chwili przekazania ambulansu a do oferty dołączył stosowne oświadczenie. 12. Wymagania dotyczące dostępności autoryzowanych serwisów producenta: Dostępność co najmniej 3 autoryzowanych serwisów danego producenta oferowanej marki pojazdów znajdujących się na terenie Gminy Szamotuły lub usytuowanych w promieniu 50 km od granic Gminy Szamotuły Wykonawca do umowy załączy wykaz autoryzowanych stacji obsługi oferowanego pojazdu znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem, za wyjątkiem środków ochrony prawnej, które wnoszone będą w formie pisemnej. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego: 3. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza 13 6

7 Szamotuły tel.: fax.: , z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na leasing ambulansu sanitarnego 4. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania: 1) sprawy merytoryczne: dopuszcza się wyłącznie zapytania w formie, o której mowa w ust 1. 2) sprawy formalne: Maria Stróżyk Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych tel , fax , VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Warunki wniesienia wadium: 1. Wadium może być wniesione, zgodnie z wyborem Wykonawcy, w następującej formie: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Termin wniesienia wadium - przed upływem terminu składania ofert. 3. Wymagana kwota wadium w postępowaniu: PLN (sześć tysięcy) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: BS Duszniki O/ Szamotuły nr w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 5. Wniesienie wadium należy potwierdzić kopią dowodu wpłaty dołączoną do oferty lub innym odpowiednim dokumentem. 6. Warunki zwrotu i utraty wadium określa art. 46 ustawy PZP. 7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za odrzuconą jako następstwo wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 8. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem ważności złożonej oferty. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 7

8 3) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn niezależnych od niego. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej, czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. 4. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzu, którego wzór określono w Załączniku do SIWZ. W przypadku sporządzania oferty bez użycia wzoru formularza, należy zawrzeć w ofercie informacje określone we wzorze formularza oferty oraz wskazać, której części zamówienia dotyczy oferta. 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo wystawione przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie powinno być przedstawione w załączeniu do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty powinny/a odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby/a uprawnione/a do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli czynności te wykonują osoby/a nieujawnione/a w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tych osób/tej osoby, udzielone przez osoby/osobę ujawnione/ną w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do dokonywania tych czynności w imieniu Wykonawcy. W każdym wypadku ustanawiania pełnomocnika, należy do oferty załączyć dokument potwierdzający umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej notarialnie. 7. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 8. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 9. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 11. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie winny widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego i następujące oznaczenia: Przetarg nieograniczony na Leasing ambulansu sanitarnego oraz Nie otwierać przed dniem r. godz. 10: Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: Leasing ambulansu sanitarnego oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem zmiana lub wycofanie. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca winien dołączyć dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie oferty został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 8

9 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie opisanej Tajemnica Przedsiębiorstwa dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty należy umieścić we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu informację, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 10: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szamotuły lub przesłać na adres Zamawiającego wskazany w rozdziale I niniejszej SIWZ. 3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania niezwłocznie. 4. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, co składanie ofert, tj. dnia roku, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej. 5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach właściwych dla przedmiotowego postępowania. 7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6, Zamawiający doręczy Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda w formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, całkowitą cenę brutto za wykonanie zamówienia. 2. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). 3. Cena stanowić będzie sumę kwot dla ambulansu sanitarnego obejmującą: 1) sumę opłaty wstępnej (nie więcej niż 10% wartości brutto dla leasingu operacyjnego) 2) rat leasingowych dla ambulansu za okres 48 miesięcy, uwzględniających: a) sumę opłat z tytułu ubezpieczenia ambulansu z wyposażeniem w okresie leasingu w zakresie AC, OC, NNW, Assistance, b) sumę pozostałych opłat związanych w szczególności z przygotowaniem ambulansu, z wydaniem karty pojazdu, dowodów rejestracyjnych, transport, wydanie ambulansu Zamawiającemu, itd. 3) sumę kwot stanowiących wartość wykupu ambulansu (nie mniej niż 20% wartości brutto), 4. Cenę należy obliczyć korzystając z zestawień i tabel określonych we wzorze formularza oferty podając stawki lub wartości określone w tym wzorze. 5. Wszystkie ceny (a także stawki lub kwoty) należy podać w złotych i groszach polskich do dwóch miejsc po przecinku. 6. Wszystkie ceny (a także stawki lub kwoty) powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 7. Wszystkie ceny (a także stawki lub kwoty) określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 8. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 9. Błędy w naliczeniu ceny spowodują odrzucenie oferty, z wyjątkiem oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniach ceny, gdzie Zamawiający postąpi zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 11. Cenę należy podać w polskich złotych. 9

10 XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty: 2. Kryteria oceny ofert: 1) Cena ambulansu: 50% 2) Koszty leasingu (operacyjnego ): 40% 3) Termin realizacji: 10% W kryterium Cena ambulansu najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponował najniższą cenę brutto ambulansu wraz z wyposażeniem, a każda następna oferta odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem: (cena oferty najniżej skalkulowanej ambulansu / cena ambulansu oferty ocenianej) x 50 pkt = liczba punktów oferty W kryterium Koszty leasingu najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponował najniższą wartość leasingu, a każda następna oferta odpowiednio więcej, zgodnie ze wzorem: (najniższy koszt leasingu / koszt leasingu oferty ocenianej) x 40 pkt = liczba punktów oferty Pod pojęciem koszty leasingu należy rozumieć wszystkie koszty, poza ceną ambulansu, w tym opłaty, koszty wykupu, dokumentów, ubezpieczenia, inne, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją zamówienia. W kryterium Czas dostarczenia przedmiotu zamówienia najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponował najkrótszy czas dostarczenia gotowego do użycia przedmiotu zamówienia określony w dniach kalendarzowych, a każda następna oferta odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem: (czas oferty najkrótszej / czas oferty ocenianej) x 10 pkt = liczba punktów oferty Termin dostawy ambulansu gotowego do użycia nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą łączną liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy. 2. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z istotnymi postanowieniami ujętymi we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ. Wzór umowy określa istotne postanowienia przyszłej umowy. Przyszła umowa może również być podpisana według wzoru Wykonawcy, jeśli zawierać będzie istotne postanowienia zawarte w SIWZ. 2. Wartość przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana w 48 miesięcznych równych ratach, 10

11 pierwsza rata płatna w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru ambulansu sanitarnego. 3. Umowa zakupu ratalnego zawarta na okres 48 miesięcy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczenia umowy w formie zastawu rejestrowego. 5. Gwarancja: a) na ambulans (mechaniczna) min 24 miesiące, bez limitu kilometrów b) na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy c) na perforację nadwozia min. 60 miesięcy d) na zabudowę medyczną min. 24 miesiące e) na wyposażenie medyczne i aparaturę min. 24 miesiące obejmującą bezpłatne przeglądy gwarancyjne w ilości wymaganej warunkami gwarancji 6. Dostawa ambulansu gotowego do użycia nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wydanie ambulansu nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach w siedzibie Zamawiającego. 7. Dostawa zostanie potwierdzona sporządzeniem protokołu odbioru. 8.Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty może dotyczyć i nastąpić w przypadku: obniżenia miesięcznych rat, innych obiektywnych sytuacji opisanych w umowie. 9. Rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich. 10. Zamawiający przewiduje złożenia weksla in blanco w celu zabezpieczenia przyszłych umów. 11. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 12. Zamawiający dopuszcza zmiany do umowy w następujących przypadkach: - gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i terminie przewidzianym w ofercie, - zmiany osób reprezentujących strony i odpowiedzialnych za realizację postanowień umowy, - zmianę rachunku bankowego i innych danych stron, - zmianę stawki podatku VAT - zmiana ceny poszczególnych artykułów następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego powodującego zmianę stawki podatku VAT, - zmiany korzystne dla Zamawiającego, 13. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zgodnej woli obu stron oraz wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczane w granicach ujętych w niniejszej umowie. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej przysługują na podst. art. 179 i n. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 1. informacja do Zamawiającego (art.181 ust.1 ustawy Pzp) o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której był zobowiązany 2. odwołanie (art.180 ust. 2 ustawy) wobec czynności - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odrzucenia oferty odwołującego 3. skarga do Sądu Okręgowego na orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą (art.198a ustawy) Środki ochrony prawnej przysługują: - Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, - przed upływem terminu do składania ofert również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych. XVII. DODATKOWE INFORMACJE 11

12 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania oferty wariantowej. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. W innych sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. ZATWIERDZAM Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Lista załączników: Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2: wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3: wzór formularza oferty Załącznik nr 4: wzór umowy 12

13 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia i części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Leasing ambulansu sanitarnego spełniającego wymogi polskiej normy PN-EN 1789+A1:2011 oraz ich ubezpieczenie na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW, Asistance pojazdu. 2. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) pojazdy pogotowia 2) pojazdy ratownicze 3) pojazdy do transportu chorych 4) Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem części został określony w Załączniku do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 4. Wyposażenie medyczne opisane w części II musi być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, ze zm.). 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. Szczegółowy opis 1. Wymagane warunki techniczne: Tabela nr 1 Parametry techniczne ambulansu i wyposażenia Wymagane warunki dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny (wypełnia Wykonawca) Zgodność parametrów ambulansu z wymaganymi warunkami (kol. 1) tak / nie I. NADWOZIE 1. Pojazd bazowy z roku

14 2. Typu furgon zamknięty w kolorze białym o wymiarach wnętrza przedziału medycznego, charakteryzujący się wymiarami : wysokość - min. 185 cm, długość - min. 300 cm, szerokość - min. 172 cm, zapewniające możliwość przewożenia min. 6 osób (wraz z kierowcą), w tym 1 osoby na noszach. 5. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 260 O, wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. 6. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, z elektrycznym fabrycznym systemem wspomagania ich domykania (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), ze stopniem stałym wewnętrznym i ze stopniem automatycznie wysuwanym / wsuwanym przy otwarciu / zamykaniu drzwi możliwość ręcznego sterowania stopniem i z otwieranym oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. - Drzwi boczne lewe (bez szyby) przesuwane do tyłu, z elektrycznym fabrycznym systemem wspomagania ich domykania (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), jako zewnętrzny schowek (oddzielony od przedziału medycznego) z miejscem mocowania dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, kasków, oświetlenia ostrzegawczego, materaca próżniowego ( podać wymiary schowka). - W przedziale kierowcy powinna być zainstalowana w desce rozdzielczej wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi. - Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny, - Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany pilotem. - Fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach z podłokietnikiem + regulacja lędźwiowa, regulowany zagłówek i bezwładnościowy trzypunktowy pas bezpieczeństwa. - Fotel pasażera z podłokietnikiem, regulowany zagłówek i bezwładnościowy trzypunktowy pas bezpieczeństwa. - Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na 14

15 podłodze Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: cieczą chłodzącą silnik (przedział kierowcy), a) postojowe grzejnik elektryczny z sieci 230 V o mocy min W, b) niezależne ogrzewanie o mocy min 5kW z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, c) wentylacja mechaniczna, nawiewno wywiewna, zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę c) dwuparownikowa klimatyzacja z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego. - Sygnalizacja świetlna i oznakowanie: Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami typu LED koloru niebieskiego oraz dwoma światłami do oświetlania przedpola przed ambulansem, klosz belki z przezroczystego poliwęglanu dla zwiększenia efektywności świetlnej (podać markę i model). W komorze silnika zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu z modułami typu LED koloru niebieskiego oraz dwoma światłami do oświetlania przedpola za ambulansem i dwoma światłami kierunkowskazów, klosz belki z przezroczystego poliwęglanu dla zwiększenia efektywności świetlnej (podać markę i model). Min. 2 lampy pulsacyjne typu LED, koloru niebieskiego, zamontowane w przedniej części pojazdu (pasa przedniego), oraz 2 lampy pulsacyjne typu LED, koloru niebieskiego niebieskiego na zderzaku przednim skierowane na boki - klosze z przezroczystego poliwęglanu dla zwiększenia efektywności świetlnej (podać markę) i model. 11. Urządzenie nagłaśniające (głośnik o mocy min. 100 W), sygnał dźwiękowy modulowany obsługiwany z pilota i panelu sterującego w przedziale kierowcy, z możliwością zmiany modulacji klaksonem, oraz z możliwością podawania komunikatów głosowych. 12. Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu 15

16 drzwi tylnych, 14. Dodatkowe lampy obrysowe, zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia (światło kolor biało - czerwony) 15. pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, 16. pas barwy czerwonej nad pasem niebieskim wykonany z folii odblaskowej, 17. napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, 18. standardowe oznaczenie typu karetki (Litera S lub P opisane w kole do uzgodnienia po podpisaniu umowy) i znak PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 19. oznakowanie na drzwiach bocznych, przednich (logo i nazwa Zamawiającego z foli odblaskowej) Uwaga: wykonane z folii odblaskowej umieszczone na bokach i drzwiach tylnych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Oznakowanie ambulansu winno spełniać wymogi zawarte w załączniku nr 2 do rozporz. MZ z Dn. 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemem PRM II. SILNIK Wysokoprężny, zasilany olejem napędowym, turbodoładowany, z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o mocy minimum 145 KM, zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim, spełniający normę spalin EURO 5, bez konieczności stosowania cieczy AdBlue. Pojemność silnika minimum 1999 cm 3. - grzałka silnika 230V, umożliwiająca wstępne podgrzanie silnika na postoju (sterowana z panelu sterowania w przedziale kierowcy) III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU Skrzynia biegów manualna, synchronizowana (6 biegów do przodu oraz bieg wsteczny) z napędem na koła przednie lub tylne. Układ zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej (ASR) IV. ZAWIESZENIE Zawieszenie powinno charakteryzować się podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość, wyposażone w stabilizatory przedniej i tylnej osi. V. UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA 1. Hamulce tarczowe obu osi pojazdu, ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz elektronicznym systemem 16

17 stabilizacji toru jazdy (ESP). 1. Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulowaną kolumną kierownicy w min. 2 płaszczyznach 2. Obręcze kół szerokie, opony radialne, letnie + rezerwa (koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem pacjenta w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu oraz z kompletem narzędzi umożliwiającym wymianę), dodatkowo 4 koła z oponami zimowymi (felgi stalowe + opony) zimowe. VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1. Alternator zapewniający odpowiednią moc, w stosunku do potrzeb ambulansu, min W, ładowania zespołu akumulatorów o pojemności wystarczającej do zasilania wszystkich odbiorników nawet przy krótkotrwałym wyłączeniu silnika. 2. Zespół dwóch akumulatorów o odpowiednio dużej pojemności do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah. 3. Min. 2 gniazda standardowego zasilania 12V w przedziale kierowcy (na desce rozdzielczej) 4. Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, 2. zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, 3. wyłącznik przeciwporażeniowy, 4. układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V. 5. przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 5 m (gniazdo i wtyk o małych gabarytach). 5. Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie (sposób rozmieszenia winien umożliwiać ładowanie sprzętu medycznego), powinna posiadać minimum 7 punktów oświetlenia rozproszonego, powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami, oświetlenie blatu roboczego minimum 1 punkt, bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym należy oznakować czytelnie - opis. 5. Oświetlenie specjalne: przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji (miejsce mocowania w przedziale kierowcy, ładowanie ze standardowego zasilania 12V) szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym 17

18 przewodzie (zasilanie ze standardowego gniazda 12 V) dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. VII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY Wyposażenie powinno być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób poruszających się w pojeździe. Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi, umożliwiającymi przejście pomiędzy personelem medycznym, a kierowcą. 1. Dwa fotele obrotowe na ścianie prawej, wyposażone w oparcia regulowane pod plecami, z podłokietnikami, z regulowanymi zagłówkami i bezwładnościowymi trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, oraz ze składanymi do pionu siedziskami. 2. Fotel obrotowy przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy (u wezgłowia noszy), umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy wyposażony w oparcie regulowane pod plecami, podłokietniki, regulowany zagłówek i bezwładnościowy trzypunktowy pas bezpieczeństwa, oraz ze składanym do pionu siedziskiem. - Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu, odporna na środki dezynfekujące. - Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego - na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane (wykonawca w cenie oferty uwzględni koszt zamocowania sprzętu medycznego wraz z uchwytami będącymi własnością zamawiającego, tj. respiratora, defibrylatora wraz z ładowarką akumulatorów, pompy infuzyjnej i ssaka elektrycznego) - Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi. - Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany, sufit, drzwi). - Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości. - Okno dachowe otwierany szyberdach służący jednocześnie jako wyjście awaryjne, minimalne wymiary 80x50cm 3. Centralna instalacja tlenowa: centralna instalacja tlenowa z min 3 punktami poboru typu AGA gniazda o 18

19 budowie monoblokowej panelowej, 2 punkty na ścianie lewej i jeden w suficie. 2 butle tlenowe 10l każda z szybkozłączką + reduktorem, o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi Przepływomierz bez nawilżacza wpinany w punkt poboru typu AGA o maksymalnym przepływie min.15 l/min. 2 butle tlenowe wraz z miejscami ich mocowania (każda 2 l tlenu) z reduktorami + szybkozłącza + przepływomierz o maksymalnym przepływie min.15 l/min. i z zaworem regulacyjnym, o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. - Półki, szafki odporne na środki dezynfekujące, wykonane z materiału łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy, w tym: - na ścianie lewej i prawej zestaw bocznych szafek (w tym jedna zamykana na klucz) i półek zaprojektowany w taki sposób, aby zachowany był możliwie swobodny dostęp do pacjenta zarówno od lewej jak i od prawej strony przedziału medycznego (półki podsufitowe z przeźroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty, z możliwością otwierania łokciem (na ścianie lewej co najmniej 4 szt, na ścianie prawej co najmniej 2 sztuki). w jednej z szafek podgrzewacz płynów infuzyjnych typu termobox umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min st. C, zarówno na postoju jak i w czasie ruchu ambulansu, pojemność min. 3 litry. na ścianie działowej zestaw szafek z szufladami z miejscem mocowania 2 szt. walizek lub torb medycznych, zabudowanym schowkiem na odpadki oraz blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z uchwytem na dwa pudełka rękawic jednorazowych, oraz dozownik łokciowy do płynów dezynfekcyjnych zamocowany nad blatem roboczym. Szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki, wyposażona w plastikowe pojemniki ułatwiające przechowywanie leków zamykana na klucz. 19

20 Szafka w narożniku ściany prawej z roletą (za rzędem foteli) umożliwiająca przechowywanie zestawu szyn Kramera. Na ścianie lewej podłużna szafka uchylna, (umożliwiająca przechowywanie koców, pościeli jednorazowej, pakietów ochrony osobistej, noszy płachtowych, szyny wyciągowej, itp.) Uwaga: szczegółowy układ i rozmieszczenie szafek w przedziale medycznym Wykonawca ustali z Zamawiającym po podpisaniu umowy. - Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych min. 2 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. - Szyna typu MODURA o długości min 50 cm na ścianie lewej. - Sufitowy uchwyt dla personelu o dług. min. 1m umieszczony w osi podłużnej przedziału medycznego. - Urządzenie do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury. - Centralna instalacja próżniowa z jednym, punktem poboru w konfiguracji: - słój wielorazowego użytku o poj. min. 1 l na wydzielinę z uchwytem ściennym i kompletem przewodów, regulator siły ssania. - Kosz na śmieci min. 2 szt. - Miejsce mocowania na ścianie działowej radiotelefonu przenośnego (ręcznego) VIII. LAWETA NOSZY GŁÓWNYCH Laweta pod nosze główne z funkcją amortyzacji, z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz przedziału medycznego z jednoczesnym pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy do ambulansu, z możliwością przechyłu lawety wraz z noszami do pozycji Trendelenburga w trakcie jazdy pojazdu, sterowana elektrycznie, posiadające oznaczenie zgodności CE lub deklaracja zgodności IX. ŚRODKI LĄCZNOŚCI 1. Miejsca do trwałego zamontowania radiotelefonu i możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. 2. Antena powinna posiadać: zakres częstotliwości MHz; 1. impedancję wejścia 50 Ohm; 2. współczynnik fali stojącej 1,6; 3. polaryzację pionową; 4. charakterystykę promieniowania dookólną; 5. odporność na działanie wiatru 55 m/s. anteny 1/4 λ. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo