IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu"

Transkrypt

1 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, Busko Zdrój Tel. ( 041) do 08, fax ( 041) , DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ w drodze przetargu nieograniczonego - licytacji ustnej edycja II - Samochodu cięŝarowego FS Lublin IZOTERM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w drodze aukcji (ustnej licytacji) prowadzonej przez przewodniczącego Komisji Konkursowej; 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie art ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 3. Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Konkursowej, powołanej stosownym zarządzeniem Dyrektora Naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju; 4. Postępowanie opatrzone jest znakiem: ZOZ/ZP-P/04/11. II. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA I PRZEPROWADZENIA PRZETARGU: 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ogłasza termin przeprowadzenia aukcji na dzień 8 marzec 2011 r. (wtorek), o godzinie Aukcja odbędzie się w budynku Dyrekcji Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, pokój numer 22, piętro I, przy ul. Boh. Warszawy 67, Busko Zdrój (Dział Zamówień Publicznych). 3. Aukcja licytacja ustna obejmuje: a) opublikowanie ogłoszenia o aukcji (licytacji ustnej) na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, pod adresem b) wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju budynek administracji, II piętro, III. PRZEDMIOT AUKCJI LICYTACJI USTNEJ: 1. Przedmiotem aukcji jest sprzedaŝ samochodu cięŝarowego FS Lublin IZOTERM 3372; 2. Cena wywoławcza wynosi: zł brutto (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych); 3. Dane techniczne pojazdu: a) Rok produkcji: 1997; b) Data pierwszej rejestracji: ; c) Pojemność silnika: 2417 (bez turbiny); d) Rodzaj paliwa: DIESEL; e) Dopuszczalna masa całkowita: 2900; f) Dopuszczalna ładowność: 900; g) Liczba osi: 2; h) Liczba miejsc: 3; i) IZOTERMA bez agregatu; j) Wspomaganie kierownicy; k) Ubezpieczenie OC opłacone do r.; l) Aktualne badania techniczne do r. 1

2 4. Istnieje moŝliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaŝy w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, Busko-Zdrój od godz. 8:00 do godz. 13:00, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym z pracownikiem Działu Technicznego, pokój 21/ tel wew. 344; 5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju jako Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w samochodzie. IV. UCZESTNICY AUKCJI: 1. W licytacji mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się w dniu licytacji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym. 2. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika licytacji moŝe składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłoŝeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. 3. Pełnomocnictwo winno być złoŝone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4. Przystępując do licytacji uczestnik zobowiązany jest ponadto okazać Komisji: a) dowód toŝsamości w przypadku osób fizycznych, b) dowód toŝsamości oraz stosowny dokument rejestracyjny (aktualny wypis z rejestru sądowego) w przypadku reprezentowania przedsiębiorcy nie będącego osoba fizyczną, 5. Dokument rejestracyjny, o którym mowa w rozdziale IV pkt 4 ppkt b moŝe być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi brak któregokolwiek z wyŝej wymienionych dokumentów uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w ustnej licytacji. Uczestnik nie dopuszczony do licytacji traktowany jest tak jakby do niej nie przystąpił. V. WADIUM: 1. Podstawowym warunkiem przystąpienia do licytacji ustnej jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. odpowiednio: 215,00 zł (słownie: dwieście piętnaście złotych); 2. Wadium w odpowiedniej wysokości naleŝy wnosić w pieniądzu przez dokonanie wpłaty w kasie ZOZ Busko Zdrój budynek Dyrekcji ZOZ Busko Zdrój II piętro pok. nr 27 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2011 r. (poniedziałek) do godzinie lub na konto bankowe KREDYT BANK PBI S.A / O. Kielce, nr rachunku Dokument potwierdzający wpłatę wadium winien zawierać informację o danych osoby wpłacającej wadium. 4. W przypadku wpłat na konto, wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pienięŝne znalazły się na rachunku bankowym organizatora licytacji do dnia 7 marca 2011 r. (poniedzialek włącznie) pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, Ŝe warunek wniesienia wadium nie został spełniony. Oryginał dowodu wpłaty wadium naleŝy okazać przed wywołaniem licytacji. 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał licytację zalicza się na poczet ceny nabycia. 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: a) uczestnik licytacji, który wygrał uchyla się od zawarcia umowy, b) jeŝeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie, c) Ŝaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wyŝszej co najmniej o kwotę postąpienia tj. 200,00 zł od ceny wywoławczej. 7. Wadium złoŝone przez uczestników, którzy nie wygrali licytacji, a tym samym nie nabyli przedmiotu licytacji lub nie przystąpili do licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie po jej zakończeniu. 2

3 VI. PRZEBIEG LICYTACJI: 1. Przed rozpoczęciem aukcji licytacji, uczestnicy złoŝą OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym samochodu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2. Przed rozpoczęciem licytacji członkowie komisji konkursowej zbiorą informacje o danych osobowych uczestników przetargu. Spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niŝ 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Komisja sprawdzi równieŝ prawidłowość wniesionego wadium oraz złoŝonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 3. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złoŝyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji. 4. Po otwarciu licytacji prowadzący licytację podaje do publicznej wiadomości przedmiot licytacji, cenę wywoławczą, minimalną wartość postąpień, sposób zapłaty ceny nabycia, informacje o ewentualnych zmianach w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji, które zaszły po ogłoszeniu licytacji, a takŝe nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów dopuszczonych do udziału w licytacji. 5. Wysokość postąpienia wynosi minimum 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). 6. Cena za przedmiot licytacji zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyŝszą cenę. 7. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie stawki wyŝsze o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego licytację. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyŝszą cenę za przedmiot licytacji. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, Ŝe kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyŝszą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyŝszą cenę. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaŝy przedmiotu aukcji licytacji. 8. Licytację uwaŝa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeŝeli Ŝaden z uczestników licytacji nie zaoferował postąpienia powyŝej ceny wywoławczej oraz w sytuacji, gdy Ŝaden z uczestników licytacji do niej nie przystąpił po mimo wpłaty wadium. 9. Licytacja jest uniewaŝniona w sytuacji gdy nie zostało wpłacone wadium. 10. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu licytacji. 11. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie licytacji, pod warunkiem, Ŝe zaproponuje on cenę wyŝszą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej. 12. Po zamknięciu aukcji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna samochodu, załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 13. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty zakończenia licytacji na konto nr: KREDYT BANK PBI S.A / O. Kielce, nr rachunku lub bezpośrednio do w Kasie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju. Na poczet ceny jest zaliczone wpłacone wadium. 14. Przez zakończenie licytacji rozumie się stan w którym po pierwsze jej uczestnik zaoferował najwyŝszą cenę nabycia przedmiotu licytacji, za cenę powyŝej ceny wywoławczej, minimum o jedno postąpienie, po drugie spełnił on wymagania niniejszego ogłoszenia o sprzedaŝy samochodu, po trzecie wynik aukcji został umieszczony na stronie Zespołu Opieki Zdrowotnej 15. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci złoŝone wadium oraz prawo do kupna wynikające z przybicia. 3

4 16. W sytuacji gdy nabywca uczestnik licytacji uchyla się od zawarcia umowy sprzedający organizator licytacji zachowuje prawo do dochodzenia swojego prawa na drodze sądowej, przed sądem właściwym dla jego siedziby. 17. Szczegółowych informacji dotyczących warunków licytacji oraz umowy kupna sprzedaŝy moŝna uzyskać w pokoju nr 22 Zespołu Opieki Zdrowotnej, ul. Boh. Warszawy 67, Busko Zdrój / tel wew. 344 i 244. VII. PROTOKÓŁ: 1. Po zakończeniu aukcji komisja konkursowa sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia postepowania. Protokół z przebiegu aukcji powinien zawierać: a) datę i miejsce licytacji; b) nazwiska i imiona członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej licytację; c) wysokość ceny wywoławczej; d) wysokość najwyŝszej wylicytowanej kwoty za przedmiot licytacji; e) imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, f) wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny, g) wzmiankę o odczytaniu protokołu, h) podpisy członków Komisji Konkursowej i Nabywcy lub uzasadnienie braku podpisu Nabywcy. 2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju zastrzega sobie moŝliwość zamknięcia licytacji oraz moŝliwość odwołania lub zmiany warunków licytacji bez podania przyczyn. 3. Ogłoszenie o wynikach licytacji zostanie umieszczone na stronie internetowej sprzedającego pod adresem VIII. WARUNKI ODBIORU SAMOCHODU: 1. Wydanie przedmiotu sprzedaŝy nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 2. Zakupione mienie naleŝy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty. 3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju jako Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z transportem. 4. Spory wynikające z zapisów powyŝszych postanowień będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju. IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu W imieniu Sprzedającego Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju Lek. med. Ryszard Skrzypek 4

5 Załącznik nr 1 formularz oświadczenia ZOZ/ZP-P/04/11. OŚWIADCZENIE Aukcja (licytacja ustna) dotycząca sprzedaŝy samochodu cięŝarowego FS Lublin IZOTERM 3372, rok produkcji Nabywca (imię i nazwisko lub nazwa firmy). Adres nabywcy lub adres siedziby firmy (ulica, kod, miejscowość) NIP... Regon (jeśli dotyczy) lub nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych... Dane kontaktowe (telefon, faks, ). Imię nazwisko osoby uprawnionej do podpisania umowy oraz jej funkcja w przypadku gdy Nabywcą jest osoba prawna. Przystępując do udziału w aukcji licytacji ustnej, której przedmiotem jest sprzedaŝ samochodu cięŝarowego FS Lublin IZOTERM 3372, rok produkcji 1997, TBU T172, oświadczam Ŝe: 1. Zapoznałem się z ogłoszeniem aukcji licytacji ustanej na sprzedaŝ samochodu cięŝarowego FS Lublin IZOTERM 3372, rok produkcji 1997, TBU T172 oraz wszystkimi jego załącznikami, a w szczególności ze wzorem umowy i nie wnoszę Ŝadnych zastrzeŝeń. 2. Zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu będącego przedmiotem aukcji i nie wnoszę Ŝadnych zastrzeŝeń. 3. W przypadku wygrania aukcji zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia o sprzedaŝy samochodu cięŝarowego FS Lublin IZOTERM 3372 w terminie do 7 dni od dnia przybicia i zakończenia aukcji. Imię, nazwisko i podpis uczestnika licytacji lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 5

6 Załącznik nr 2 projekt umowy kupna sprzedaŝy samochodu UMOWA SPRZEDAśY ZOZ/ZP-P/04/11/ / Umowa zawarta w dniu... w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS NIP , REGON: , zwanym dalej w umowie Sprzedającym, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Naczelnego lek med. Ryszarda Skrzypka a... zam. w... ul.... legitymującym się... zwanym dalej w umowie Kupującym o następującej treści: Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej znak: ZOZ/ZP P/04/ Sprzedawca oświadcza, Ŝe jest właścicielem samochodu cięŝarowego marki FS Lublin IZOTERM 3372, o numerach rejestracyjnych TBU T172, numer VIN SUL337211V , numer silnika <-0305/96, rok produkcji 1997, będącym przedmiotem niniejszej umowy. 2. Przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iŝ nie toczy się Ŝadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd oraz nie stanowi on równieŝ przedmiotu zabezpieczenia. 3. Sprzedawca oświadcza, Ŝe samochód jest ubezpieczony w PZU SA, Oddział w Krakowie, Pion Klienta Korporacyjnego, Zespół w Busku Zdroju Zakładzie Ubezpieczeń w zakresie OC, nr polisy DK 36E Na kupującym ciąŝy obowiązek zgłoszenia zakupu przedmiotowego pojazdu do ubezpieczyciela Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w 1 samochód za cenę... zł (słownie:...) z dniem..., która zostanie pomniejszona o wpłacone wadium w wysokości 215,00 zł (słownie: dwieście piętnaście złotych). 2. Sprzedawca wyraŝa zgodę na przerejestrowanie przedmiotu umowy. 3. NaleŜność za przedmiot umowy naleŝy wpłacić na konto Sprzedającego nr: KREDYT BANK PBI S.A / O. Kielce, nr rachunku lub w bezpośrednio w Kasie Sprzedającego najpóźniej w dniu zwarcia niniejszej umowy. 4. Wszelkie podatki i inne opłaty związane z niniejszą umowa ponosi Kupujący 6

7 3 Kupujący dokonał oględzin oraz przeglądu stanu technicznego, a takŝe oznaczenia numerowego samochodu wymienionego w 1 niniejszej umowy i oświadcza, Ŝe nie wnosi Ŝadnych zastrzeŝeń do przedmiotu umowy i dokonuje zakupu w tym stanie, w jakim się on obecnie znajduje Sprzedawca potwierdza odbiór kwoty... zł (słownie:...) otrzymanej od Kupującego, podpisując niniejszą umowę. 2. NaleŜna kwota została wpłacona na konto bankowe Sprzedającego/została wpłacona bezpośrednio w Kasie Sprzedającego*. 3. Na potwierdzenie powyŝszego kupujący przedstawia dokument wpłaty, które będzie stanowić załącznik do niniejszej umowy. 5 Wydanie przedmiotu sprzedaŝy nastąpi dnia... 6 Kupujący zobowiązuje się przerejestrować samochód na swoje nazwisko w ciągu... od dnia dzisiejszego, na swój koszt. 7 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 8 Koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciąŝają Kupującego. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. 10 Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po... dla kaŝdej ze stron. Sprzedawca Kupujący * niepotrzebne skreślić 7

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania nieograniczonego przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE.

REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH ZAKŁADU USŁUG śeglugowych SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. Niniejszy Regulamin stanowi rozwinięcie zasad sprzedaŝy z wolnej ręki holownika TRYTON

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo