Postanowienia ogólne (Assistance)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne (Assistance)"

Transkrypt

1 Postanowienia ogólne (Assistance) 01/ Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Assistance, (dalej OWU ) mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia assistance, zawartej pomiędzy ROLAND Schutzbrief-Versicherung Aktiengesellschaft z siedzibą w Köln, Niemcy a Tomcar Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzychowicach, na podstawie której Ubezpieczyciel będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, które przystąpiły do Programu Tomcar Assistance. 2 Definicje Ilekroć w niniejszych OWU mowa o: 1. Awarii rozumie się przez to każdy przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych Ubezpieczonego pojazdu, pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego w Ubezpieczonym pojeździe, powodujący jego unieruchomienie. Awarią jest także unieruchomienie Ubezpieczonego pojazdu na skutek: a. b. nieprzewidzianego zużycia paliwa, przebicia opony, c. zatrzaśnięcia wewnątrz Ubezpieczonego pojazdu kluczyków do pojazdu, na który została zawarta Umowa lub innego urządzenia potrzebnego do jego uruchomienia, d. zagubienia lub zniszczenia klucza/kluczy lub innego urządzenia/urządzeń służących do otwarcia Ubezpieczonego pojazdu lub uruchomienia silnika, e. zamarznięcia paliwa, f. zamarznięcia zamków; 2. Centrum Pomocy Tomcar Assistance rozumie się przez to podmiot przyjmujący zgłoszenia szkód assistance oraz organizujący i świadczący usługi assistance objęte niniejszymi OWU; 3. Kierowcy rozumie się przez to osobę kierującą Ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, która jest właścicielem Ubezpieczonego pojazdu lub osobą upoważnioną przez właściciela Ubezpieczonego pojazdu do kierowania nim i która posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania Ubezpieczonym pojazdem w ramach obowiązujących w Polsce przepisów prawa; 4. KK ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w treści obowiązującej na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia; 5. Kradzieży rozumie się przez to działanie osoby trzeciej, nie będącej Ubezpieczonym, Kierowcą lub Pasażerem, noszące znamiona zdefiniowane: a. w art. 278 KK (kradzież) lub noszące znamiona zdefiniowane w art. 279 KK (kradzież z włamaniem), które doprowadziło do zaboru Ubezpieczonego pojazdu, zabezpieczonego przed kradzieżą poprzez zamknięcie zamków fabrycznych lub b. w art. 280 KK (rozbój), które doprowadziło do zaboru Ubez- pieczonego pojazdu; 6. Macierzystym ASO - rozumie się autoryzowaną stację obsługi, prowadzoną przez podmiot, u którego Ubezpieczony dokonał zakupu Ubezpieczonego pojazdu lub autoryzowaną stację obsługi, w której Ubezpieczony dokonuje jego obsługi; 7. Miejscu zamieszkania rozumie się przez to adres miejsca zamieszkania właściciela Ubezpieczonego pojazdu na terytorium Polski wpisany do dokumentu potwierdzającego przystąpienie Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia; 8. Osobie uprawnionej rozumie się przez to osobę fizyczna posiadającą tytuł prawny do użytkowania samochodu na podstawie prawa własności lub umowy leasingu oraz osobę pozostającą z wyżej wspomnianą osobą we wspólnym gospodarstwie domowym; 9. Pasażerze rozumie się przez to każdą osobę, inną niż Kierowca, podróżującą Ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w liczbie nie większej niż dopuszczona odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym Ubezpieczonego pojazdu. Za Pasażera nie uważa się osób przewożonych odpłatnie lub okazjonalnie (autostopowiczów); 10. Pasażerze, członku najbliższej rodziny Kierowcy rozumie się Pasażera będącego współmałżonkiem lub partnera życiowego, jak również małoletnie dzieci Kierowcy o ile są oni członkami gospodarstwa domowego Kierowcy; 11. Pojazd kempingowy pojazdy samochodowe mające co najmniej dwie osie, zaprojektowane i wykonane do przewozu oraz czasowego zamieszkania w nich osób, wyposażone co najmniej w stolik i miejsca siedzące przy nim, miejsca do spania, które mogą powstawać z miejsc siedzących, urządzenia kuchenne, szafki; 12. Pojeździe unieruchomionym rozumie się przez to pojazd, który jest dopuszczony do ruchu i posiada ważne badania techniczne oraz przypisane do niego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jednak z powodu stanu technicznego, w jakim znalazł się w wyniku Wypadku bądź Awarii, nie może być aktualnie użytkowany na drogach publicznych; 13. Ubezpieczającym rozumie się przez to Tomcar Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzychowicach, adres: Jędrzychowice 98, Zgorzelec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP , kapitał zakładowy ,00 złotych; 14. Ubezpieczonym rozumie się przez to Osobę Uprawnioną pozostającą w stosunkach handlowych z Ubezpieczającym oraz osoby fizyczne przebywające w Ubezpieczonym pojeździe jako Kierowca lub jako Pasażer, jeżeli tylko nie narusza to postanowień niniejszych OWU lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 15. Ubezpieczonym pojeździe rozumie się przez to pojazd podlegający rejestracji w Polsce stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, wskazany przez Ubezpieczonego we wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia i objęty Umową Ubezpieczenia, posiadający ważny przegląd techniczny oraz przypisane do niego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 16. Ubezpieczycielu rozumie się przez to ROLAND Schutzbrief- Versicherung Aktiengesellschaft z siedzibą w Köln, Niemcy, adres: Deutz-Kalker Straße 46, Köln, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego (Handelsregister) B prowadzonym przez Amtsgericht Köln pod numerem HRB 9048, kapitał zakładowy ,00 EUR, prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); 17. Umowie Auto-Casco rozumie się ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży; 18. Umowie Ubezpieczenia grupowa umowa ubezpieczenia o nazwie Program Tomcar Assistance zawarta na podstawie OWU pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym; 19. Wypadku - rozumie się przez to nagłe, niezależne od Kierowcy zderzenie Ubezpieczonego pojazdu z przedmiotem, osobą fizyczną lub zwierzęciem znajdującym się poza Ubezpieczonym pojazdem, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie Ubezpieczonego pojazdu lub jego części trwale zamontowanych. 1

2 3 Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy assistance za pośrednictwem Centrum Pomocy Tomcar Assistance i pokrycie jej kosztów przez Ubezpieczyciela, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych OWU. 2. Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU samochody osobowe, samochody osobowo-ciężarowe oraz samochody ciężarowe, o ile spełniają łącznie następujące warunki: a. pojazd posiada ważny przegląd techniczny, b. pojazd posiada przypisane do niego aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, c. pojazd posiada maksymalnie 9 miejsc wraz z miejscem kierowcy, d. szerokość całkowita pojazdu nie przekracza 255 cm, e. długość całkowita pojazdu nie przekracza cm, f. wysokość całkowita pojazdu nie przekracza 300 cm, g. dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 3,5 tony. 3. Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU również Pojazdy kempingowe, których dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 7,5 tony a wysokość całkowita pojazdu nie przekracza 320 cm, o ile spełniają pozostałe wymagania określone w ust. 2 lit. a)-e) powyżej. 4. Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU również motocykle o pojemności silnika powyżej 50 cm3, o ile spełniają wymagania określone w ust. 2 powyżej. 5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: pojazdy zezłomowane, pojazdy skonfiskowane przez Policję celem ich zabezpieczenia (lub ich ładunek), pojazdy do przewozu osób do celów zarobkowych, pojazdy do jazdy próbnej lub do celów przemieszczania pojazdów (tymczasowo zarejestrowane pojazdy), jak również inne pojazdy niedopuszczone do ruchu drogowego. 6. Ubezpieczony pojazd może posiadać przyczepę jednoosiową, o ile nie naruszy to postanowień ust. 2-4 powyżej dotyczących m.in. gabarytów Ubezpieczonego pojazdu, które muszą być spełnione przez dany pojazd łącznie z gabarytami przyczepy jednoosiowej. Za przyczepę jednoosiową uważa się także przyczepę dwuosiową, o ile odległość pomiędzy osiami przyczepy nie przekracza 100 cm. 4 Zakres ubezpieczenia 1. Na podstawie niniejszych OWU Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Polski oraz na terenie krajów europejskich, z wyłączeniem terenu: Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Kierowcę Ubezpieczonego pojazdu oraz wszystkich Pasażerów Ubezpieczonego pojazdu podróżujących wraz z Kierowcą w liczbie nie większej niż dopuszczona odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w Ubezpieczonym pojeździe powstałe wskutek Awarii, Kradzieży lub Wypadku, o ile odpowiedzialność nie jest wyłączona postanowieniami 6 OWU. 4. Na podstawie niniejszych OWU ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące świadczenia assistance, do limitów kwotowych określonych w 5 OWU: a. Pomoc drogowa świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów przyjazdu pomocy drogowej do miejsca postoju Pojazdu unieruchomionego, nie wyłączając Miejsca zamieszkania, celem przywrócenia Ubezpieczonemu pojazdowi gotowości do dalszej jazdy poprzez naprawę Ubezpieczonego pojazdu w miejscu zdarzenia, ograniczoną jednakże możliwościami technicznymi lub warunkami gwarancyjnymi Ubezpieczonego pojazdu, mającą na celu umożliwienie kontynuowania jazdy Ubezpieczonym pojazdem. Naprawa Ubezpieczonego pojazdu nie obejmuje kosztów zakupu części zamiennych niezbędnych do jego naprawy oraz płynów eksploatacyjnych;; b. Holowanie świadczenie obejmuje zorganizowanie i poniesienie kosztu holowania Pojazdu unieruchomionego do odpowiedniego, położonego najbliżej miejsca zdarzenia specjalistycznego warsztatu samochodowego (miejsca dostarczenia), o ile nie jest możliwe dokonanie naprawy Unieruchomionego pojazdu w miejscu zdarzenia. W zakres Holowania wlicza się także transport Kierowcy i Pasażerów, a także bagażu przewożonego nie w celach zarobkowych, z miejsca zdarzenia Ubezpieczonego pojazdu do miejsca dostarczenia Unieruchomionego pojazdu. Holowanie nie pokrywa kosztów naprawy Ubezpieczonego pojazdu. c. Transport dodatkowy świadczenie dodatkowe do Holowania, polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów transportu Kierowcy, Pasażerów lub bagażu przewożonego nie w celach zarobkowych, z miejsca postoju Unieruchomionego pojazdu do miejsca dostarczenia Unieruchomionego pojazdu w ramach Holowania, jeżeli w ramach Holowania nie można w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dokonać takiego przewozu Kierowcy, Pasażera lub całości bagażu przewożonego nie w celach zarobkowych; d. Wydobycie świadczenie polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wydobycia Ubezpieczonego pojazdu w przypadku jego znalezienia się poza pasem drogowym, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, i koniecznością użycia specjalistycznego sprzętu. Wydobycie obejmuje także przewożony w Ubezpieczonym pojeździe bagaż, z wyjątkiem bagażu przewożonego w celach zarobkowych; e. Transport docelowy świadczenie polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów transportu Kierowcy i Pasażerów na terytorium Polski, według wyboru Kierowcy: I. z miejsca zdarzenia do Miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróży Kierowcy, II. z miejsca docelowego podróży Kierowcy do Miejsca zamieszkania, III. z miejsca docelowego podróży Kierowcy lub Miejsca zamieszkania do miejsca zdarzenia dla jednej osoby, jeżeli przywrócony do dalszej jazdy Ubezpieczony pojazd ma zostać tam podstawiony, jeżeli podczas podróży za pomocą Ubezpieczonego pojazdu doszło do Awarii, Wypadku lub Kradzieży Ubezpieczonego pojazdu. Świadczenie to przysługuje wyłączne wtedy, gdy nie jest możliwa naprawa Ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia; f. Pojazd zastępczy świadczenie polegające na zorganizowaniu pojazdu zastępczego i pokryciu powstałych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, do czasu przywrócenia gotowości Ubezpieczonego pojazdu do dalszej jazdy. Świadczenie to jest wyłączone w przypadku skorzystania przez Kierowcę z usługi Transportu docelowego lub usługi Noclegu; g. Nocleg zorganizowanie noclegu dla Kierowcy lub Pasażerów w najbliżej położonym hotelu w stosunku do miejsca Awarii, Wypadku lub Kradzieży Ubezpieczonego pojazdu i pokrycie jego kosztów za okres do dnia dokonania naprawy lub odnalezienia Ubezpieczonego pojazdu; Zapewnienie postoju pojazdu h. zorganizowanie i pokrycie kosztu postoju Pojazdu unieruchomionego do momentu przywrócenia jego gotowości do dalszej jazdy lub do momentu przeprowadzenia Transportu docelowego, lub do czasu przeprowadzenia Oclenia lub zezłomowania w przypadku kradzieży za granicą i jego odnalezieniu; 2

3 i. Dostarczenie części zamiennych zorganizowanie dostarczenia i pokrycie kosztów transportu części zamiennych Ubezpieczonego pojazdu do Kierowcy. Świadczenie to obejmuje również: należności celne, jeżeli do Pojazdu unieruchomionego w miejscu zdarzenia poza granicą Polski nie jest możliwe nabycie części zamiennych niezbędnych do przywrócenia gotowości tego pojazdu do dalszej jazdy oraz koszty ewentualnego transportu powrotnego części wymiennych (skrzynie biegów, osie, silniki) do miejsca ich nabycia. Usługa nie dotyczy pokrycia kosztu nabycia części. j. Oclenie lub złomowanie - jeżeli na skutek Awarii, Wypadku lub Kradzieży na terenie krajów europejskich, z zastrzeżeniem 4 ust. 1 OWU, należy oclić lub zezłomować Ubezpieczony pojazd, Ubezpieczyciel zorganizuje wykonanie tych czynności i pokryje koszty z tym związane, jak również koszty transportu Ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca zezłomowania lub oclenia pojazdu. Powstały ze złomowania dochód zostaje wypłacony właścicielowi Ubezpieczonego pojazdu. Ubezpieczyciel pokrywa także koszt transportu bagażu, nie przewożonego do celów zarobkowych, do miejsca zamieszkania Kierowcy. W celu realizacji tego świadczenia konieczne jest uprzednie podjęcie przez Ubezpieczonego czynności mających na celu rozwiązanie Umowy Auto-Casco. Kradzież należy udokumentować poprzez przedstawienie potwierdzenia z Policji. Złomowanie lub oclenie Ubezpieczonego pojazdu nie będą przeprowadzone, jeśli nie pozwalają na to obowiązujące przepisy lub pojazd po kradzieży stał się cudzą własnością. k. Powrotny transport Pojazdu unieruchomionego świadczenie obejmuje przypadki braku możliwości przywrócenia gotowości do dalszej jazdy Pojazdu unieruchomionego w terminie od dnia jego unieruchomienia, i polega na zorganizowaniu i pokryciu przez Ubezpieczyciela kosztów transportu powrotnego Pojazdu unieruchomionego do Miejsca zamieszkania lub do innego warsztatu specjalistycznego, który zapewnia przywrócenie gotowości do dalszej jazdy Pojazdu unieruchomionego. l. Powrotny transport Kierowcy i Pasażerów świadczenie obejmuje przypadki uprawniające do skorzystania z Powrotnego transportu Pojazdu unieruchomionego, o ile unieruchomienie nastąpiło na terytorium Polski, i polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów transportu Kierowcy i Pasażerów do Miejsca zamieszkania. m. Powrotny transport w przypadku przerwania podróży świadczenie obejmuje przypadki, gdy niemożliwe jest planowe zakończenie podróży zagranicznej Ubezpieczonym pojazdem, ponieważ w trakcie podróży: I. II. III. członek rodziny Kierowcy lub jego bliski krewny jest chory, ranny lub zmarł lub powstała znaczna szkoda na majątku Kierowcy lub w miejscu przeznaczenia wybuchła wojna, wewnętrzne zamieszki lub mają miejsce trzęsienia ziemi, i żaden Pasażer nie jest w stanie doprowadzić pojazdu do Miejsca zamieszkania. Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty sprowadzenia pojazdu z terenu Europy do Miejsca zamieszkania. n. Kierowca zastępczy w przypadku zachorowania lub śmierci Kierowcy jeżeli na skutek zachorowania Kierowcy, dłuższego niż 2 dni, lub jego śmierci brak będzie możliwości sprowadzenia Ubezpieczonego pojazdu przez Kierowcę oraz braku Pasażerów, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia Ubezpieczonego pojazdu, Ubezpieczyciel pokryje koszty kierowcy zastępczego oraz transportu do miejsca zamieszkania Kierowcy. W przypadku zorganizowania sprowadzenia Ubezpieczonego pojazdu przez Ubezpieczonego lub Pasażerów Ubezpieczyciel pokryje udokumentowane koszty podróży, w tym koszty dojazdu, noclegu oraz wyżywienia kierowcy zastępczego. Świadczenie to pokrywa także do momentu sprowadzenia Ubezpieczonego pojazdu koszt zakwaterowania Pasażerów w hotelu znajdującym się w miejscu zachorowania lub śmierci Kierowcy. 5. o. Pochówek lub przewiezienie zwłok - w przypadku śmierci Kierowcy lub Pasażera będącego członkiem najbliższej rodziny Kierowcy, Ubezpieczyciel po uzgodnieniu z członkami rodziny organizuje i pokrywa koszty pochówku w miejscu śmierci lub przewiezienie zwłok do ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Kosztami podlegającymi zwrotowi są wszystkie niezbędne koszty bezpośrednio związane z pochówkiem w miejscu śmierci lub przewiezieniem zwłok do ostatniego miejsca zamieszkania Kierowcy bądź Pasażera, będącego członkiem najbliższej rodziny. p. Transport pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi świadczenie obejmuje pokrycie faktycznie poniesionych kosztów holowania Ubezpieczonego pojazdu i jest realizowane w sytuacji, gdy naprawa nie może być skutecznie dokonana w miejscu zdarzenia. Na życzenie Ubezpieczonego w ramach tego świadczenia istnieje możliwość transportu pojazdu do Macierzystego ASO. Transport pojazdu do Macierzystego ASO jest realizowany, jeżeli zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową nastąpiło w promieniu nie większym niż 100 km od Macierzystego ASO. q. Transport przyczepy holowanej przez Ubezpieczony pojazd świadczenie obejmuje pokrycie faktycznie poniesionych kosztów holowania przyczepy, która w momencie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową była holowana przez Ubezpieczony pojazd. Przyczepa holowana jest do tego samego miejsca, do którego holowany jest Ubezpieczony pojazd. r. Tłumaczenia za granicą świadczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów tłumaczenia drogą telefoniczną, z języka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego lub francuskiego, umożliwiającego niezbędne porozumienie się Ubezpieczonego ze służbami medycznymi, urzędnikami lub policją, konieczne wskutek wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem w ramach Umowy Ubezpieczenia. s. Przekazywanie pilnych wiadomości świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów przekazywania rodzinie lub pracodawcy Ubezpieczonego, na jego życzenie, pilnych wiadomości związanych z zajściem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. W przypadku, gdy pomimo podjęcia realizacji świadczenia określonego w 4 ust. 4 pkt a), nie jest możliwe usprawnienie Ubezpieczonego pojazdu do końca kalendarzowego dnia, w którym zgłoszono zaistnienie zdarzenia, a przedmiotem naprawy Ubezpieczonego pojazdu jest usterka objęta gwarancją producenta, Ubezpieczonym przysługuje jedno z następujących świadczeń z wyłączeniem świadczeń określonych w ust. 4: a. Zakwaterowanie w hotelu świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów noclegu ze śniadaniem dla Ubezpieczonych, w najbliższym od miejsca zdarzenia hotelu o standardzie trzygwiazdkowym posiadającym wolne miejsca, na czas naprawy pojazdu, nie dłuższy jednak niż 3 doby. Świadczenie obejmuje również organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonych do hotelu i z hotelu do miejsca postoju pojazdu. Świadczenie zakwaterowania w hotelu nie przysługuje, jeżeli zdarzenie objęte ubezpieczeniem miało miejsce w odległości mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania kierowcy Ubezpieczonego pojazdu. b. Kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamies- zkania świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonych do miejsca zamieszkania lub do docelowego miejsca przerwanej podróży (do bliższego z tych miejsc). Świadczenie jest realizowane taksówką (na dystansie do 50 km), koleją (poprzez zakup i dostarczenie biletów w klasie drugiej), a gdyby czas podróży koleją przekraczał 6 godzin samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli taka trasa jest obsługiwana przez samoloty rejsowe. Świadczenie obejmuje również zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonych z miejsca pozostawienia pojazdu do dworca lub lotniska. Suma ubezpieczenia dla tego świadczenia wynosi równowartość 500 EUR na osobę. Ubezpieczeni przewożeni są w jedno (to 3

4 6. 7. samo) miejsce. Dodatkowo świadczenie to obejmuje również transport (poprzez zakup i dostarczenie biletu) dla osoby upoważnionej przez właściciela Ubezpieczonego pojazdu, w celu odbioru naprawionego pojazdu. Suma ubezpieczenia dla tego świadczenia wynosi równowartość 500 EUR. c. Wynajem pojazdu zastępczego świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie faktycznie poniesionych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego tej samej lub zbliżonej klasy co Ubezpieczony pojazd, na czas jego naprawy, nie dłużej jednak niż na 3 doby. Okres wynajmu pojazdu zastępczego liczony jest od momentu przekazania Ubezpieczonemu pojazdu zastępczego do momentu zakończenia naprawy pojazdu przez ASO. Wyboru pojazdu zastępczego dokonuje Centrum Pomocy Tomcar Assistance, w zależności od lokalnych możliwości. Wynajem pojazdu odbywa się na warunkach obowiązujących w danej wypożyczalni, które Ubezpieczony ma obowiązek respektować. Za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu zastępczego nie objęte ubezpieczeniem na podstawie Umowy Auto-Casco, wyrządzone przez Ubezpieczonego, odpowiada Ubezpieczony. Pojazd zastępczy jest dostarczany do ASO, w której znajduje się ubezpieczony pojazd. Koszty dostarczenia pojazdu do ASO pokrywane są w ramach Umowy Ubezpieczenia. W ramach realizacji świadczenia wynajmu pojazdu zastępczego, z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są koszty paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i inne opłaty dodatkowe, obejmujące m.in. rozszerzenie ubezpieczenia na wyjazd do krajów o zwiększonym ryzyku, łańcuchy na koła, fotelik dla dziecka. Po upływie okresu wynajmu Ubezpieczony zobowiązany jest zwrócić pojazd zastępczy w miejscu i terminie wskazanym przez Centrum Pomocy Tomcar Assistance, po uprzednim ustaleniu terminu zwrotu pojazdu z Centrum Pomocy Tomcar Assistance. Możliwy jest zwrot pojazdu w miejscu innym (w miejscu zamieszkania, ASO, itd.) niż punkt wynajmu, po uprzednim uzgodnieniu tej lokalizacji i dokładnego terminu zwrotu z Centrum Pomocy Tomcar Assistance. Wybór pomiędzy świadczeniami, o których mowa w 4 ust. 5 pkt a), b) i c), należy do Ubezpieczonego. Istnieje możliwość połączenia świadczeń, o których mowa w 4 ust. 5 pkt a), b) i c), w następujących opcjach: a. zakwaterowanie w hotelu (wskazane w 4 ust. 5 pkt a), na okres 1 doby + wynajem samochodu zastępczego (wskazany 4 ust. 5 pkt c) na okres 2 dób; b. wynajem samochodu zastępczego (wskazanego w 4 ust. 5 pkt c) na 2 doby + kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania (wskazany w 4 ust. 5 pkt b) tylko na terenie Polski); c. zakwaterowanie w hotelu (wskazane w 4 ust. 5 pkt a) na okres 1 doby + kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania (wskazany w w 4 ust. 5 pkt b), tylko na terenie Polski). 8. W celu uniknięcia wątpliwości określa się, że Pasażerowi przysługują wyłącznie świadczenia określone w 4 ust. 4 lit. b), b), e), g), l) oraz o). 9. Okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej assistance wynosi 12 miesięcy od dnia opłacenia składki za danego Ubezpieczonego. 10. Ochrona ubezpieczeniowa danego Ubezpieczonego wchodzi w życie w chwili upływu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty składki ubezpieczeniowej na rachunku bankowym Ubezpieczyciela. 5 Suma ubezpieczenia - Limity odpowiedzialności ubezpieczeniowej 1. Suma ubezpieczenia stanowi łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia i wynosi 5,000 (pięć tysięcy) Euro za jeden Ubezpieczony Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. W przypadkach płatności w innych walutach niż Euro do przeliczenia zastosowanie znajdzie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zgłoszenia szkody. 2. Po zrealizowaniu świadczenia z zakresu Umowy Ubezpieczenia limit odpowiedzialności z danego świadczenia zmniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość kosztów, jakie poniósł Ubezpieczyciel w związku z danym świadczeniem. W przypadku całkowitego wyczerpania limitu odpowiedzialności danego świadczenia ochrona ubezpieczeniowa dotycząca danego Ubezpieczonego pojazdu wygasa w tym zakresie. 3. W ramach ubezpieczenia określonego niniejszymi OWU, wprowadza się następujące limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu świadczeń ubezpieczeniowych: Lp. Tytuł świadczenia Opis limitu 1. Pomoc drogowkonana Naprawa do- przez Ubezpieczającego Naprawa dokonana przez podmiot trzeci lub samodzielnie przez Ubezpieczonego 2. Holowanie Holowanie dokonane przez Ubezpieczającego Holowanie dokonane przez podmiot trzeci lub zapewnione samodzielnie przez Ubezpieczonego 3. Transport Transport osób dodatkowy taksówką 4. Transport bagażu taksówką 5. Transport Odległość do 800 km docelowy 6. Wydobycie Pojazd zastępczy Odległość powyżej 800 km Dojazd taksówką Maksymalny limit sumaryczny Wynajem pojazdu w Polsce a) Za pośrednictwem Centrum Alarmowego Tomcar Assistance b) We własnym zakresie Wynajem pojazdu za granicą Wartość limitu Do 154 EUR Do 100 EUR Do 40 EUR Do 100 EUR Do EUR opłat za bilet kolejowy 2 klasy opłat za bilet lotniczy ekonomiczny, organizowany przez Ubezpieczyciela Do 40 EUR Do EUR dzień i maksymalnie Opłaty służby ratowniczej bez limitu Opłaty służby ratowniczej w ramach limitu świadczenia Do 400 EUR i maksymalnie 4

5 Lp. Tytuł świadczenia Opis limitu 7. Nocleg Limit liczony odrębnie dla Kierowcy i każdego z Pasażerów W przypadku skorzystania z Transportu docelowego Wartość limitu osobodobę i maksymalnie osobodobę i maksymalnie 1 dzień 8. Zapewnienie postoju pojazdu Maksymalnie dwa tygodnie od dnia zajścia zdarzenia będącego podstawą świadczenia, do 300 EUR 9. Doręczenie części zamiennych 10. Oclenie lub złomowanie 11. Powrotny transport Pojazdu unieruchomionego Koszt transportu Do 500 EUR - Do EUR Przesyłka bagażu Na terenie Europy 12. Powrotny transport Kierowcy i Pasażerów 13. Powrotny transport w przypadku przerwania podróży 14. Pochówek lub przewiezienie zwłok 15. Kierowca zastępczy w przypadku zachorowania lub śmierci Kierowcy Wyłącznie z terenu Europy Pochówek Przewiezienie zwłok Transport Ubezpieczonego pojazdu do miejsca zamieszkania Nocleg Transport zorganizowany własnymi środkami 16. Transport pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 17. Transport przyczepy holowanej przez ubezpieczony pojazd opłat frachtu koleją kosztów transportu Ubezpieczonego pojazdu z miejsca unieruchomienia do Miejsca zamieszkania Do EUR osobodobę, maksymalnie 0,25 EUR za 1 km najkrótszego połączenia drogowego pomiędzy Miejscem zamieszkania a miejscem postoju Do 100km od miejsca Unieruchomienia pojazdu 18. Tłumaczenia za granicą 19. Przekazywanie pilnych wiadomości 20. Telefoniczny serwis informacyjny Zapewnienie dojazdu do miejsca szkody z Miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego celem dokonania napraw mających na celu przywrócenie gotowości do dalszej jazdy dokonane jest do wysokości faktycznych kosztów poniesionych z tym działaniem. 6 Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności 1. Każdy przypadek objęty Umową Ubezpieczenia należy przed podjęciem jakichkolwiek działań (z wyłączeniem wezwania służb ratowniczych) niezwłocznie zgłosić pod numer Centrum Pomocy Tomcar Assistance wskazany przez Ubezpieczyciela, nie później niż w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia. W przypadku braku zgłoszenia w w/w terminie żadna szkoda nie podlega jej likwidacji poprzez Ubezpieczyciela na podstawie niniejszych OWU, chyba że poinformowanie Centrum Pomocy Tomcar Assistance było z przyczyn obiektywnych niemożliwe. 2. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że realizacja świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 4. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody powstałe: a. jako następstwa użytkowania Ubezpieczonego pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewożony ładunek lub bagaż; b. podczas używania Ubezpieczonego pojazdu, przez Ubezpiec- zonego jako narzędzia przestępstwa, c. w Ubezpieczonym pojeździe, którego Kierowca w chwili Wypadku lub przybycia na miejsce Wypadku jednostki policji znajdował się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków lub gdy Kierowca umyślnie oddalił się z miejsca Wypadku, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody lub zwiększenie szkody, d. w Ubezpieczonym pojeździe, którego Kierowca w chwili wypadku nie posiadał wymaganych przez ustawę Prawo o ruchu drogowym uprawnień do kierowania pojazdem, jeżeli tym Kierowcą był właściciel pojazdu lub osoba z którą właściciel pojazdu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub inna osoba upoważniona do użytkowania pojazdu, e. podczas użycia Ubezpieczonego pojazdu do transportu to- warów niebezpiecznych, w szczególności takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy, f. podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, kon- kursów albo użycia Ubezpieczonego pojazdu jako rekwizytu w pokazach, g. podczas użycia Ubezpieczonego pojazdu do nauki jazdy, h. podczas wynajmowania Ubezpieczonego pojazdu oraz w Ubezpieczonym pojeździe udostępnianym jako pojazd zastępczy na zasadach innych niż wynajem, i. podczas użytkowania pojazdów prototypowych rozumianych jako modele eksperymentalne opracowane przez producenta samochodów dla nowych serii pojazdów, j. w pojeździe służącym do dokonywania przewozu osób w celach zarobkowych. 5. Ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają ponadto: a. pojazdy zezłomowane, b. pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy więcej niż 12 lat przed datą przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia, c. pojazdy lub ich ładunek skonfiskowane przez Policję celem ich zabezpieczenia, d. pojazdy zarejestrowane na czas określony, e. pojazdy niedopuszczone do ruchu lub nieposiadające ważnego przeglądu, f. ładunek oraz zwierzęta przewożone w celach zarobkowych, z wyjątkiem zwierząt domowych. 5

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców KOD: CBE-HCA-02/11 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 2 2. Definicje 2 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 4. Świadczenia w przypadku unieruchomienia pojazdu 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance Indeks TA/14/10/01 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AXA Truck Assistance, zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane 1) Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje... 1 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Assistance do OC... 7 4. Wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance 1. Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo