Postanowienia ogólne (Assistance)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne (Assistance)"

Transkrypt

1 Postanowienia ogólne (Assistance) 01/ Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Assistance, (dalej OWU ) mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia assistance, zawartej pomiędzy ROLAND Schutzbrief-Versicherung Aktiengesellschaft z siedzibą w Köln, Niemcy a Tomcar Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzychowicach, na podstawie której Ubezpieczyciel będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, które przystąpiły do Programu Tomcar Assistance. 2 Definicje Ilekroć w niniejszych OWU mowa o: 1. Awarii rozumie się przez to każdy przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych Ubezpieczonego pojazdu, pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego w Ubezpieczonym pojeździe, powodujący jego unieruchomienie. Awarią jest także unieruchomienie Ubezpieczonego pojazdu na skutek: a. b. nieprzewidzianego zużycia paliwa, przebicia opony, c. zatrzaśnięcia wewnątrz Ubezpieczonego pojazdu kluczyków do pojazdu, na który została zawarta Umowa lub innego urządzenia potrzebnego do jego uruchomienia, d. zagubienia lub zniszczenia klucza/kluczy lub innego urządzenia/urządzeń służących do otwarcia Ubezpieczonego pojazdu lub uruchomienia silnika, e. zamarznięcia paliwa, f. zamarznięcia zamków; 2. Centrum Pomocy Tomcar Assistance rozumie się przez to podmiot przyjmujący zgłoszenia szkód assistance oraz organizujący i świadczący usługi assistance objęte niniejszymi OWU; 3. Kierowcy rozumie się przez to osobę kierującą Ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, która jest właścicielem Ubezpieczonego pojazdu lub osobą upoważnioną przez właściciela Ubezpieczonego pojazdu do kierowania nim i która posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania Ubezpieczonym pojazdem w ramach obowiązujących w Polsce przepisów prawa; 4. KK ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w treści obowiązującej na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia; 5. Kradzieży rozumie się przez to działanie osoby trzeciej, nie będącej Ubezpieczonym, Kierowcą lub Pasażerem, noszące znamiona zdefiniowane: a. w art. 278 KK (kradzież) lub noszące znamiona zdefiniowane w art. 279 KK (kradzież z włamaniem), które doprowadziło do zaboru Ubezpieczonego pojazdu, zabezpieczonego przed kradzieżą poprzez zamknięcie zamków fabrycznych lub b. w art. 280 KK (rozbój), które doprowadziło do zaboru Ubez- pieczonego pojazdu; 6. Macierzystym ASO - rozumie się autoryzowaną stację obsługi, prowadzoną przez podmiot, u którego Ubezpieczony dokonał zakupu Ubezpieczonego pojazdu lub autoryzowaną stację obsługi, w której Ubezpieczony dokonuje jego obsługi; 7. Miejscu zamieszkania rozumie się przez to adres miejsca zamieszkania właściciela Ubezpieczonego pojazdu na terytorium Polski wpisany do dokumentu potwierdzającego przystąpienie Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia; 8. Osobie uprawnionej rozumie się przez to osobę fizyczna posiadającą tytuł prawny do użytkowania samochodu na podstawie prawa własności lub umowy leasingu oraz osobę pozostającą z wyżej wspomnianą osobą we wspólnym gospodarstwie domowym; 9. Pasażerze rozumie się przez to każdą osobę, inną niż Kierowca, podróżującą Ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w liczbie nie większej niż dopuszczona odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym Ubezpieczonego pojazdu. Za Pasażera nie uważa się osób przewożonych odpłatnie lub okazjonalnie (autostopowiczów); 10. Pasażerze, członku najbliższej rodziny Kierowcy rozumie się Pasażera będącego współmałżonkiem lub partnera życiowego, jak również małoletnie dzieci Kierowcy o ile są oni członkami gospodarstwa domowego Kierowcy; 11. Pojazd kempingowy pojazdy samochodowe mające co najmniej dwie osie, zaprojektowane i wykonane do przewozu oraz czasowego zamieszkania w nich osób, wyposażone co najmniej w stolik i miejsca siedzące przy nim, miejsca do spania, które mogą powstawać z miejsc siedzących, urządzenia kuchenne, szafki; 12. Pojeździe unieruchomionym rozumie się przez to pojazd, który jest dopuszczony do ruchu i posiada ważne badania techniczne oraz przypisane do niego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jednak z powodu stanu technicznego, w jakim znalazł się w wyniku Wypadku bądź Awarii, nie może być aktualnie użytkowany na drogach publicznych; 13. Ubezpieczającym rozumie się przez to Tomcar Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzychowicach, adres: Jędrzychowice 98, Zgorzelec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP , kapitał zakładowy ,00 złotych; 14. Ubezpieczonym rozumie się przez to Osobę Uprawnioną pozostającą w stosunkach handlowych z Ubezpieczającym oraz osoby fizyczne przebywające w Ubezpieczonym pojeździe jako Kierowca lub jako Pasażer, jeżeli tylko nie narusza to postanowień niniejszych OWU lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 15. Ubezpieczonym pojeździe rozumie się przez to pojazd podlegający rejestracji w Polsce stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, wskazany przez Ubezpieczonego we wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia i objęty Umową Ubezpieczenia, posiadający ważny przegląd techniczny oraz przypisane do niego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 16. Ubezpieczycielu rozumie się przez to ROLAND Schutzbrief- Versicherung Aktiengesellschaft z siedzibą w Köln, Niemcy, adres: Deutz-Kalker Straße 46, Köln, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego (Handelsregister) B prowadzonym przez Amtsgericht Köln pod numerem HRB 9048, kapitał zakładowy ,00 EUR, prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); 17. Umowie Auto-Casco rozumie się ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży; 18. Umowie Ubezpieczenia grupowa umowa ubezpieczenia o nazwie Program Tomcar Assistance zawarta na podstawie OWU pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym; 19. Wypadku - rozumie się przez to nagłe, niezależne od Kierowcy zderzenie Ubezpieczonego pojazdu z przedmiotem, osobą fizyczną lub zwierzęciem znajdującym się poza Ubezpieczonym pojazdem, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie Ubezpieczonego pojazdu lub jego części trwale zamontowanych. 1

2 3 Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy assistance za pośrednictwem Centrum Pomocy Tomcar Assistance i pokrycie jej kosztów przez Ubezpieczyciela, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych OWU. 2. Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU samochody osobowe, samochody osobowo-ciężarowe oraz samochody ciężarowe, o ile spełniają łącznie następujące warunki: a. pojazd posiada ważny przegląd techniczny, b. pojazd posiada przypisane do niego aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, c. pojazd posiada maksymalnie 9 miejsc wraz z miejscem kierowcy, d. szerokość całkowita pojazdu nie przekracza 255 cm, e. długość całkowita pojazdu nie przekracza cm, f. wysokość całkowita pojazdu nie przekracza 300 cm, g. dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 3,5 tony. 3. Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU również Pojazdy kempingowe, których dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 7,5 tony a wysokość całkowita pojazdu nie przekracza 320 cm, o ile spełniają pozostałe wymagania określone w ust. 2 lit. a)-e) powyżej. 4. Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU również motocykle o pojemności silnika powyżej 50 cm3, o ile spełniają wymagania określone w ust. 2 powyżej. 5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: pojazdy zezłomowane, pojazdy skonfiskowane przez Policję celem ich zabezpieczenia (lub ich ładunek), pojazdy do przewozu osób do celów zarobkowych, pojazdy do jazdy próbnej lub do celów przemieszczania pojazdów (tymczasowo zarejestrowane pojazdy), jak również inne pojazdy niedopuszczone do ruchu drogowego. 6. Ubezpieczony pojazd może posiadać przyczepę jednoosiową, o ile nie naruszy to postanowień ust. 2-4 powyżej dotyczących m.in. gabarytów Ubezpieczonego pojazdu, które muszą być spełnione przez dany pojazd łącznie z gabarytami przyczepy jednoosiowej. Za przyczepę jednoosiową uważa się także przyczepę dwuosiową, o ile odległość pomiędzy osiami przyczepy nie przekracza 100 cm. 4 Zakres ubezpieczenia 1. Na podstawie niniejszych OWU Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Polski oraz na terenie krajów europejskich, z wyłączeniem terenu: Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Kierowcę Ubezpieczonego pojazdu oraz wszystkich Pasażerów Ubezpieczonego pojazdu podróżujących wraz z Kierowcą w liczbie nie większej niż dopuszczona odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w Ubezpieczonym pojeździe powstałe wskutek Awarii, Kradzieży lub Wypadku, o ile odpowiedzialność nie jest wyłączona postanowieniami 6 OWU. 4. Na podstawie niniejszych OWU ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące świadczenia assistance, do limitów kwotowych określonych w 5 OWU: a. Pomoc drogowa świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów przyjazdu pomocy drogowej do miejsca postoju Pojazdu unieruchomionego, nie wyłączając Miejsca zamieszkania, celem przywrócenia Ubezpieczonemu pojazdowi gotowości do dalszej jazdy poprzez naprawę Ubezpieczonego pojazdu w miejscu zdarzenia, ograniczoną jednakże możliwościami technicznymi lub warunkami gwarancyjnymi Ubezpieczonego pojazdu, mającą na celu umożliwienie kontynuowania jazdy Ubezpieczonym pojazdem. Naprawa Ubezpieczonego pojazdu nie obejmuje kosztów zakupu części zamiennych niezbędnych do jego naprawy oraz płynów eksploatacyjnych;; b. Holowanie świadczenie obejmuje zorganizowanie i poniesienie kosztu holowania Pojazdu unieruchomionego do odpowiedniego, położonego najbliżej miejsca zdarzenia specjalistycznego warsztatu samochodowego (miejsca dostarczenia), o ile nie jest możliwe dokonanie naprawy Unieruchomionego pojazdu w miejscu zdarzenia. W zakres Holowania wlicza się także transport Kierowcy i Pasażerów, a także bagażu przewożonego nie w celach zarobkowych, z miejsca zdarzenia Ubezpieczonego pojazdu do miejsca dostarczenia Unieruchomionego pojazdu. Holowanie nie pokrywa kosztów naprawy Ubezpieczonego pojazdu. c. Transport dodatkowy świadczenie dodatkowe do Holowania, polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów transportu Kierowcy, Pasażerów lub bagażu przewożonego nie w celach zarobkowych, z miejsca postoju Unieruchomionego pojazdu do miejsca dostarczenia Unieruchomionego pojazdu w ramach Holowania, jeżeli w ramach Holowania nie można w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dokonać takiego przewozu Kierowcy, Pasażera lub całości bagażu przewożonego nie w celach zarobkowych; d. Wydobycie świadczenie polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wydobycia Ubezpieczonego pojazdu w przypadku jego znalezienia się poza pasem drogowym, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, i koniecznością użycia specjalistycznego sprzętu. Wydobycie obejmuje także przewożony w Ubezpieczonym pojeździe bagaż, z wyjątkiem bagażu przewożonego w celach zarobkowych; e. Transport docelowy świadczenie polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów transportu Kierowcy i Pasażerów na terytorium Polski, według wyboru Kierowcy: I. z miejsca zdarzenia do Miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróży Kierowcy, II. z miejsca docelowego podróży Kierowcy do Miejsca zamieszkania, III. z miejsca docelowego podróży Kierowcy lub Miejsca zamieszkania do miejsca zdarzenia dla jednej osoby, jeżeli przywrócony do dalszej jazdy Ubezpieczony pojazd ma zostać tam podstawiony, jeżeli podczas podróży za pomocą Ubezpieczonego pojazdu doszło do Awarii, Wypadku lub Kradzieży Ubezpieczonego pojazdu. Świadczenie to przysługuje wyłączne wtedy, gdy nie jest możliwa naprawa Ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia; f. Pojazd zastępczy świadczenie polegające na zorganizowaniu pojazdu zastępczego i pokryciu powstałych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, do czasu przywrócenia gotowości Ubezpieczonego pojazdu do dalszej jazdy. Świadczenie to jest wyłączone w przypadku skorzystania przez Kierowcę z usługi Transportu docelowego lub usługi Noclegu; g. Nocleg zorganizowanie noclegu dla Kierowcy lub Pasażerów w najbliżej położonym hotelu w stosunku do miejsca Awarii, Wypadku lub Kradzieży Ubezpieczonego pojazdu i pokrycie jego kosztów za okres do dnia dokonania naprawy lub odnalezienia Ubezpieczonego pojazdu; Zapewnienie postoju pojazdu h. zorganizowanie i pokrycie kosztu postoju Pojazdu unieruchomionego do momentu przywrócenia jego gotowości do dalszej jazdy lub do momentu przeprowadzenia Transportu docelowego, lub do czasu przeprowadzenia Oclenia lub zezłomowania w przypadku kradzieży za granicą i jego odnalezieniu; 2

3 i. Dostarczenie części zamiennych zorganizowanie dostarczenia i pokrycie kosztów transportu części zamiennych Ubezpieczonego pojazdu do Kierowcy. Świadczenie to obejmuje również: należności celne, jeżeli do Pojazdu unieruchomionego w miejscu zdarzenia poza granicą Polski nie jest możliwe nabycie części zamiennych niezbędnych do przywrócenia gotowości tego pojazdu do dalszej jazdy oraz koszty ewentualnego transportu powrotnego części wymiennych (skrzynie biegów, osie, silniki) do miejsca ich nabycia. Usługa nie dotyczy pokrycia kosztu nabycia części. j. Oclenie lub złomowanie - jeżeli na skutek Awarii, Wypadku lub Kradzieży na terenie krajów europejskich, z zastrzeżeniem 4 ust. 1 OWU, należy oclić lub zezłomować Ubezpieczony pojazd, Ubezpieczyciel zorganizuje wykonanie tych czynności i pokryje koszty z tym związane, jak również koszty transportu Ubezpieczonego pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca zezłomowania lub oclenia pojazdu. Powstały ze złomowania dochód zostaje wypłacony właścicielowi Ubezpieczonego pojazdu. Ubezpieczyciel pokrywa także koszt transportu bagażu, nie przewożonego do celów zarobkowych, do miejsca zamieszkania Kierowcy. W celu realizacji tego świadczenia konieczne jest uprzednie podjęcie przez Ubezpieczonego czynności mających na celu rozwiązanie Umowy Auto-Casco. Kradzież należy udokumentować poprzez przedstawienie potwierdzenia z Policji. Złomowanie lub oclenie Ubezpieczonego pojazdu nie będą przeprowadzone, jeśli nie pozwalają na to obowiązujące przepisy lub pojazd po kradzieży stał się cudzą własnością. k. Powrotny transport Pojazdu unieruchomionego świadczenie obejmuje przypadki braku możliwości przywrócenia gotowości do dalszej jazdy Pojazdu unieruchomionego w terminie od dnia jego unieruchomienia, i polega na zorganizowaniu i pokryciu przez Ubezpieczyciela kosztów transportu powrotnego Pojazdu unieruchomionego do Miejsca zamieszkania lub do innego warsztatu specjalistycznego, który zapewnia przywrócenie gotowości do dalszej jazdy Pojazdu unieruchomionego. l. Powrotny transport Kierowcy i Pasażerów świadczenie obejmuje przypadki uprawniające do skorzystania z Powrotnego transportu Pojazdu unieruchomionego, o ile unieruchomienie nastąpiło na terytorium Polski, i polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów transportu Kierowcy i Pasażerów do Miejsca zamieszkania. m. Powrotny transport w przypadku przerwania podróży świadczenie obejmuje przypadki, gdy niemożliwe jest planowe zakończenie podróży zagranicznej Ubezpieczonym pojazdem, ponieważ w trakcie podróży: I. II. III. członek rodziny Kierowcy lub jego bliski krewny jest chory, ranny lub zmarł lub powstała znaczna szkoda na majątku Kierowcy lub w miejscu przeznaczenia wybuchła wojna, wewnętrzne zamieszki lub mają miejsce trzęsienia ziemi, i żaden Pasażer nie jest w stanie doprowadzić pojazdu do Miejsca zamieszkania. Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty sprowadzenia pojazdu z terenu Europy do Miejsca zamieszkania. n. Kierowca zastępczy w przypadku zachorowania lub śmierci Kierowcy jeżeli na skutek zachorowania Kierowcy, dłuższego niż 2 dni, lub jego śmierci brak będzie możliwości sprowadzenia Ubezpieczonego pojazdu przez Kierowcę oraz braku Pasażerów, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia Ubezpieczonego pojazdu, Ubezpieczyciel pokryje koszty kierowcy zastępczego oraz transportu do miejsca zamieszkania Kierowcy. W przypadku zorganizowania sprowadzenia Ubezpieczonego pojazdu przez Ubezpieczonego lub Pasażerów Ubezpieczyciel pokryje udokumentowane koszty podróży, w tym koszty dojazdu, noclegu oraz wyżywienia kierowcy zastępczego. Świadczenie to pokrywa także do momentu sprowadzenia Ubezpieczonego pojazdu koszt zakwaterowania Pasażerów w hotelu znajdującym się w miejscu zachorowania lub śmierci Kierowcy. 5. o. Pochówek lub przewiezienie zwłok - w przypadku śmierci Kierowcy lub Pasażera będącego członkiem najbliższej rodziny Kierowcy, Ubezpieczyciel po uzgodnieniu z członkami rodziny organizuje i pokrywa koszty pochówku w miejscu śmierci lub przewiezienie zwłok do ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Kosztami podlegającymi zwrotowi są wszystkie niezbędne koszty bezpośrednio związane z pochówkiem w miejscu śmierci lub przewiezieniem zwłok do ostatniego miejsca zamieszkania Kierowcy bądź Pasażera, będącego członkiem najbliższej rodziny. p. Transport pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi świadczenie obejmuje pokrycie faktycznie poniesionych kosztów holowania Ubezpieczonego pojazdu i jest realizowane w sytuacji, gdy naprawa nie może być skutecznie dokonana w miejscu zdarzenia. Na życzenie Ubezpieczonego w ramach tego świadczenia istnieje możliwość transportu pojazdu do Macierzystego ASO. Transport pojazdu do Macierzystego ASO jest realizowany, jeżeli zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową nastąpiło w promieniu nie większym niż 100 km od Macierzystego ASO. q. Transport przyczepy holowanej przez Ubezpieczony pojazd świadczenie obejmuje pokrycie faktycznie poniesionych kosztów holowania przyczepy, która w momencie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową była holowana przez Ubezpieczony pojazd. Przyczepa holowana jest do tego samego miejsca, do którego holowany jest Ubezpieczony pojazd. r. Tłumaczenia za granicą świadczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów tłumaczenia drogą telefoniczną, z języka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego lub francuskiego, umożliwiającego niezbędne porozumienie się Ubezpieczonego ze służbami medycznymi, urzędnikami lub policją, konieczne wskutek wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem w ramach Umowy Ubezpieczenia. s. Przekazywanie pilnych wiadomości świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów przekazywania rodzinie lub pracodawcy Ubezpieczonego, na jego życzenie, pilnych wiadomości związanych z zajściem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. W przypadku, gdy pomimo podjęcia realizacji świadczenia określonego w 4 ust. 4 pkt a), nie jest możliwe usprawnienie Ubezpieczonego pojazdu do końca kalendarzowego dnia, w którym zgłoszono zaistnienie zdarzenia, a przedmiotem naprawy Ubezpieczonego pojazdu jest usterka objęta gwarancją producenta, Ubezpieczonym przysługuje jedno z następujących świadczeń z wyłączeniem świadczeń określonych w ust. 4: a. Zakwaterowanie w hotelu świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów noclegu ze śniadaniem dla Ubezpieczonych, w najbliższym od miejsca zdarzenia hotelu o standardzie trzygwiazdkowym posiadającym wolne miejsca, na czas naprawy pojazdu, nie dłuższy jednak niż 3 doby. Świadczenie obejmuje również organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonych do hotelu i z hotelu do miejsca postoju pojazdu. Świadczenie zakwaterowania w hotelu nie przysługuje, jeżeli zdarzenie objęte ubezpieczeniem miało miejsce w odległości mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania kierowcy Ubezpieczonego pojazdu. b. Kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamies- zkania świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonych do miejsca zamieszkania lub do docelowego miejsca przerwanej podróży (do bliższego z tych miejsc). Świadczenie jest realizowane taksówką (na dystansie do 50 km), koleją (poprzez zakup i dostarczenie biletów w klasie drugiej), a gdyby czas podróży koleją przekraczał 6 godzin samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli taka trasa jest obsługiwana przez samoloty rejsowe. Świadczenie obejmuje również zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonych z miejsca pozostawienia pojazdu do dworca lub lotniska. Suma ubezpieczenia dla tego świadczenia wynosi równowartość 500 EUR na osobę. Ubezpieczeni przewożeni są w jedno (to 3

4 6. 7. samo) miejsce. Dodatkowo świadczenie to obejmuje również transport (poprzez zakup i dostarczenie biletu) dla osoby upoważnionej przez właściciela Ubezpieczonego pojazdu, w celu odbioru naprawionego pojazdu. Suma ubezpieczenia dla tego świadczenia wynosi równowartość 500 EUR. c. Wynajem pojazdu zastępczego świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie faktycznie poniesionych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego tej samej lub zbliżonej klasy co Ubezpieczony pojazd, na czas jego naprawy, nie dłużej jednak niż na 3 doby. Okres wynajmu pojazdu zastępczego liczony jest od momentu przekazania Ubezpieczonemu pojazdu zastępczego do momentu zakończenia naprawy pojazdu przez ASO. Wyboru pojazdu zastępczego dokonuje Centrum Pomocy Tomcar Assistance, w zależności od lokalnych możliwości. Wynajem pojazdu odbywa się na warunkach obowiązujących w danej wypożyczalni, które Ubezpieczony ma obowiązek respektować. Za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu zastępczego nie objęte ubezpieczeniem na podstawie Umowy Auto-Casco, wyrządzone przez Ubezpieczonego, odpowiada Ubezpieczony. Pojazd zastępczy jest dostarczany do ASO, w której znajduje się ubezpieczony pojazd. Koszty dostarczenia pojazdu do ASO pokrywane są w ramach Umowy Ubezpieczenia. W ramach realizacji świadczenia wynajmu pojazdu zastępczego, z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są koszty paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i inne opłaty dodatkowe, obejmujące m.in. rozszerzenie ubezpieczenia na wyjazd do krajów o zwiększonym ryzyku, łańcuchy na koła, fotelik dla dziecka. Po upływie okresu wynajmu Ubezpieczony zobowiązany jest zwrócić pojazd zastępczy w miejscu i terminie wskazanym przez Centrum Pomocy Tomcar Assistance, po uprzednim ustaleniu terminu zwrotu pojazdu z Centrum Pomocy Tomcar Assistance. Możliwy jest zwrot pojazdu w miejscu innym (w miejscu zamieszkania, ASO, itd.) niż punkt wynajmu, po uprzednim uzgodnieniu tej lokalizacji i dokładnego terminu zwrotu z Centrum Pomocy Tomcar Assistance. Wybór pomiędzy świadczeniami, o których mowa w 4 ust. 5 pkt a), b) i c), należy do Ubezpieczonego. Istnieje możliwość połączenia świadczeń, o których mowa w 4 ust. 5 pkt a), b) i c), w następujących opcjach: a. zakwaterowanie w hotelu (wskazane w 4 ust. 5 pkt a), na okres 1 doby + wynajem samochodu zastępczego (wskazany 4 ust. 5 pkt c) na okres 2 dób; b. wynajem samochodu zastępczego (wskazanego w 4 ust. 5 pkt c) na 2 doby + kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania (wskazany w 4 ust. 5 pkt b) tylko na terenie Polski); c. zakwaterowanie w hotelu (wskazane w 4 ust. 5 pkt a) na okres 1 doby + kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania (wskazany w w 4 ust. 5 pkt b), tylko na terenie Polski). 8. W celu uniknięcia wątpliwości określa się, że Pasażerowi przysługują wyłącznie świadczenia określone w 4 ust. 4 lit. b), b), e), g), l) oraz o). 9. Okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej assistance wynosi 12 miesięcy od dnia opłacenia składki za danego Ubezpieczonego. 10. Ochrona ubezpieczeniowa danego Ubezpieczonego wchodzi w życie w chwili upływu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty składki ubezpieczeniowej na rachunku bankowym Ubezpieczyciela. 5 Suma ubezpieczenia - Limity odpowiedzialności ubezpieczeniowej 1. Suma ubezpieczenia stanowi łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia i wynosi 5,000 (pięć tysięcy) Euro za jeden Ubezpieczony Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. W przypadkach płatności w innych walutach niż Euro do przeliczenia zastosowanie znajdzie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zgłoszenia szkody. 2. Po zrealizowaniu świadczenia z zakresu Umowy Ubezpieczenia limit odpowiedzialności z danego świadczenia zmniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość kosztów, jakie poniósł Ubezpieczyciel w związku z danym świadczeniem. W przypadku całkowitego wyczerpania limitu odpowiedzialności danego świadczenia ochrona ubezpieczeniowa dotycząca danego Ubezpieczonego pojazdu wygasa w tym zakresie. 3. W ramach ubezpieczenia określonego niniejszymi OWU, wprowadza się następujące limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu świadczeń ubezpieczeniowych: Lp. Tytuł świadczenia Opis limitu 1. Pomoc drogowkonana Naprawa do- przez Ubezpieczającego Naprawa dokonana przez podmiot trzeci lub samodzielnie przez Ubezpieczonego 2. Holowanie Holowanie dokonane przez Ubezpieczającego Holowanie dokonane przez podmiot trzeci lub zapewnione samodzielnie przez Ubezpieczonego 3. Transport Transport osób dodatkowy taksówką 4. Transport bagażu taksówką 5. Transport Odległość do 800 km docelowy 6. Wydobycie Pojazd zastępczy Odległość powyżej 800 km Dojazd taksówką Maksymalny limit sumaryczny Wynajem pojazdu w Polsce a) Za pośrednictwem Centrum Alarmowego Tomcar Assistance b) We własnym zakresie Wynajem pojazdu za granicą Wartość limitu Do 154 EUR Do 100 EUR Do 40 EUR Do 100 EUR Do EUR opłat za bilet kolejowy 2 klasy opłat za bilet lotniczy ekonomiczny, organizowany przez Ubezpieczyciela Do 40 EUR Do EUR dzień i maksymalnie Opłaty służby ratowniczej bez limitu Opłaty służby ratowniczej w ramach limitu świadczenia Do 400 EUR i maksymalnie 4

5 Lp. Tytuł świadczenia Opis limitu 7. Nocleg Limit liczony odrębnie dla Kierowcy i każdego z Pasażerów W przypadku skorzystania z Transportu docelowego Wartość limitu osobodobę i maksymalnie osobodobę i maksymalnie 1 dzień 8. Zapewnienie postoju pojazdu Maksymalnie dwa tygodnie od dnia zajścia zdarzenia będącego podstawą świadczenia, do 300 EUR 9. Doręczenie części zamiennych 10. Oclenie lub złomowanie 11. Powrotny transport Pojazdu unieruchomionego Koszt transportu Do 500 EUR - Do EUR Przesyłka bagażu Na terenie Europy 12. Powrotny transport Kierowcy i Pasażerów 13. Powrotny transport w przypadku przerwania podróży 14. Pochówek lub przewiezienie zwłok 15. Kierowca zastępczy w przypadku zachorowania lub śmierci Kierowcy Wyłącznie z terenu Europy Pochówek Przewiezienie zwłok Transport Ubezpieczonego pojazdu do miejsca zamieszkania Nocleg Transport zorganizowany własnymi środkami 16. Transport pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 17. Transport przyczepy holowanej przez ubezpieczony pojazd opłat frachtu koleją kosztów transportu Ubezpieczonego pojazdu z miejsca unieruchomienia do Miejsca zamieszkania Do EUR osobodobę, maksymalnie 0,25 EUR za 1 km najkrótszego połączenia drogowego pomiędzy Miejscem zamieszkania a miejscem postoju Do 100km od miejsca Unieruchomienia pojazdu 18. Tłumaczenia za granicą 19. Przekazywanie pilnych wiadomości 20. Telefoniczny serwis informacyjny Zapewnienie dojazdu do miejsca szkody z Miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego celem dokonania napraw mających na celu przywrócenie gotowości do dalszej jazdy dokonane jest do wysokości faktycznych kosztów poniesionych z tym działaniem. 6 Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności 1. Każdy przypadek objęty Umową Ubezpieczenia należy przed podjęciem jakichkolwiek działań (z wyłączeniem wezwania służb ratowniczych) niezwłocznie zgłosić pod numer Centrum Pomocy Tomcar Assistance wskazany przez Ubezpieczyciela, nie później niż w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia. W przypadku braku zgłoszenia w w/w terminie żadna szkoda nie podlega jej likwidacji poprzez Ubezpieczyciela na podstawie niniejszych OWU, chyba że poinformowanie Centrum Pomocy Tomcar Assistance było z przyczyn obiektywnych niemożliwe. 2. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że realizacja świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 4. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody powstałe: a. jako następstwa użytkowania Ubezpieczonego pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewożony ładunek lub bagaż; b. podczas używania Ubezpieczonego pojazdu, przez Ubezpiec- zonego jako narzędzia przestępstwa, c. w Ubezpieczonym pojeździe, którego Kierowca w chwili Wypadku lub przybycia na miejsce Wypadku jednostki policji znajdował się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków lub gdy Kierowca umyślnie oddalił się z miejsca Wypadku, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody lub zwiększenie szkody, d. w Ubezpieczonym pojeździe, którego Kierowca w chwili wypadku nie posiadał wymaganych przez ustawę Prawo o ruchu drogowym uprawnień do kierowania pojazdem, jeżeli tym Kierowcą był właściciel pojazdu lub osoba z którą właściciel pojazdu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub inna osoba upoważniona do użytkowania pojazdu, e. podczas użycia Ubezpieczonego pojazdu do transportu to- warów niebezpiecznych, w szczególności takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy, f. podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, kon- kursów albo użycia Ubezpieczonego pojazdu jako rekwizytu w pokazach, g. podczas użycia Ubezpieczonego pojazdu do nauki jazdy, h. podczas wynajmowania Ubezpieczonego pojazdu oraz w Ubezpieczonym pojeździe udostępnianym jako pojazd zastępczy na zasadach innych niż wynajem, i. podczas użytkowania pojazdów prototypowych rozumianych jako modele eksperymentalne opracowane przez producenta samochodów dla nowych serii pojazdów, j. w pojeździe służącym do dokonywania przewozu osób w celach zarobkowych. 5. Ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają ponadto: a. pojazdy zezłomowane, b. pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy więcej niż 12 lat przed datą przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia, c. pojazdy lub ich ładunek skonfiskowane przez Policję celem ich zabezpieczenia, d. pojazdy zarejestrowane na czas określony, e. pojazdy niedopuszczone do ruchu lub nieposiadające ważnego przeglądu, f. ładunek oraz zwierzęta przewożone w celach zarobkowych, z wyjątkiem zwierząt domowych. 5

6 6. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona lub odpowiednio ograniczona do działań możliwych do podjęcia w przypadku zdarzeń zaistniałych w miejscach, do których dostęp jest dla przedstawicieli Centrum Pomocy Tomcar Assistance niemożliwy bez zwiększonego ryzyka uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia sprzętu oraz w miejscach niedostępnych z przyczyn fizycznych (zamkniętych, ogrodzonych), a także w miejscach, do których dostęp jest zakazany przepisami prawa lub decyzją właściciela bądź administratora terenu. 7. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie świadczeń gwarantowanych w niniejszych OWU albo opóźnienia zaistniałe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela, takich jak: strajki, niepokoje społeczne, akty sabotażu lub terroryzmu, wojna (również domowa), promieniowanie radioaktywne, ograniczenia w poruszaniu się wprowadzone decyzjami władz administracyjnych, zjawiska meteorologiczne, trzęsienie ziemi, powódź, pożar lasu, brak możliwości kontaktu z poszkodowanym oraz inne zdarzenia nagle uniemożliwiające wykonanie obowiązków wynikających z Umowy Ubezpieczenia. 7 Czas obowiązywania umowy i trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej 1. Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta na [12 miesięcy]. 2. Czas trwania Umowy ubezpieczenia nie jest równoznaczny okresowi ochrony ubezpieczeniowej danego Ubezpieczonego pojazdu. 3. Umowa Ubezpieczenia może być rozwiązana przez każdą ze stron za [1] miesięcznym wypowiedzeniem, z tym zastrzeżeniem, iż ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczonych pojazdów, która obowiązuje na dzień rozwiązania Umowy Ubezpieczenia trwa do zakończenia okresu, na jaki została udzielona. 4. Ubezpieczony może odstąpić od Umowy Ubezpieczenia do 14 dni od dnia przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 5. Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 Umowa Ubezpieczenia zostanie przedłużona automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy. O tym ubezpieczony zostanie poinformowany dla przypomnienia osobny pismem na miesiąc przed zakończeniem okresu pierwszego roku. Ubezpieczonemu przysługuje prawo rezygnacji z kontynuacji Umowy Ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia tego na piśmie na 14 dni przed upływem okresu pierwszej umowy. 6. Umowa Ubezpieczenia nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, jeżeli do końca bieżącego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie opłacił wymagalnej składki ubezpieczeniowej w pełnej wysokości. 8 Składka ubezpieczeniowa 1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest w oparciu o liczbę ubezpieczonych pojazdów w roku. 2. Składka ubezpieczeniowa za dany Ubezpieczony pojazd płatna jest jednorazowo po przyjęciu Ubezpieczonego pojazdu do Ubezpieczenia. 3. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest każdorazowo ustalana z Ubezpieczającym w Umowie Ubezpieczenia. 9 Przystąpienie Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczony przystępuje do Umowy Ubezpieczenia po wypełnieniu wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową złożonego Ubezpieczającemu. 10 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 2. W czasie trwania Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, o które Ubezpieczyciel zapytywał we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych pismach przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 1 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany Umową Ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 11 Roszczenia regresowe 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela, roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela, do wysokości zapłaconego świadczenia. 2. Jeżeli Ubezpieczony, bez zgody Ubezpieczyciela, zrezygnuje lub zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę lub z prawa do zabezpieczenia roszczenia, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia do wysokości należnego roszczenia. 3. Nie przechodzi na Ubezpieczyciela roszczenie przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność. 4. Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pomocy przy dochodzeniu roszczeń od osób trzecich, udzielając informacji i dostarczając dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczenia. 12 Postanowienia końcowe 1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające związek z Umową Ubezpieczenia i składane przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy, akceptowanej przez Ubezpieczyciela. Wszelkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela, wywierają skutek prawny wobec Ubezpieczyciela z chwilą doręczenia. 2. Pełnomocnictwa do dokonywania czynności w związku z Umową Ubezpieczenia, powinny być sporządzone wyłącznie w formie pisemnej, z podpisem pełnomocnika poświadczonym przez notariusza lub pośrednika ubezpieczeniowego uprawnionego do występowania w imieniu Ubezpieczyciela lub uprawnionego pracownika Ubezpieczyciela. 3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie zgadza się z decyzjami Ubezpieczyciel co do odmowy zaspokojenia roszczenia, bądź chciałby złożyć skargę lub zażalenie związane z zawarciem Umowy Ubezpieczenia, lub jej wykonaniem, może on wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, skierowanym do Zarządu Ubezpieczyciela. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powyżej zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Ubezpieczyciela. 5. Powództwo o roszczenia wynikające z Umów Ubezpieczenia można wytoczyć albo przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 6. W sprawach nieuregulowanych w OWU zastosowanie mają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 1. Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed objęciem ochroną ubezpieczeniową w innych pismach. W razie objęcie ochroną ubezpieczeniową mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 6

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane 1) Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne............ str. 1 Definicje................ str. 1

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/512/2005 z dnia 25 października 2005 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranyc

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Subaru Assistance Pogwarancyjny (zwanych dalej WU ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STARTER ASSISTANCE CLASSIC I COMFORT

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STARTER ASSISTANCE CLASSIC I COMFORT NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STARTER ASSISTANCE CLASSIC I COMFORT Czy pakiety Starter Assistance są przeznaczone dla wszystkich pojazdów?... 3 Ile czasu musi upłynąć od momentu płatności do aktywacji pakietu?...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z ČESKÁ POJIŠŤOVNA Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/11 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1. Przepisy ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Grupowej Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient), która zawarła za pośrednictwem ONEY Polska

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Warunki Ubezpieczenia Honda Moto Assistance WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia, zwanej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?...

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... Ogólne Warunki UBEZPIECZENIA PTU AUTO ASSISTANCE PLUS 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY ASSISTANCE DLA SAMOCHODU (SWU) z dnia 22.07.2013 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance 1. Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE 1444 GODZINY SPOKOJU Z SOS PZMOT DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU www.sospzmot.pl z dnia 7 lipca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne 3 1. Postanowienia ogólne.........................................

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo