SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe"

Transkrypt

1 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2. Materiały 2.1. Wymagania ogólne 2.2. Elementy prefabrykowane Prefabrykowane studnie kablowe 2.3. Materiały gotowe Rury z tworzyw sztucznych Obudowy zakończeń kablowych Kable Osprzęt kablowy 3. Sprzęt 3.1. Wymagania ogólne 4. Transport 4.1. Wymagania ogólne 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Kanalizacja teletechniczna Roboty ziemne Trasa kanalizacji i rurociągów kablowych Głębokość i szerokość wykopów Układanie rur z tworzyw sztucznych Zasypywanie kanalizacji SkrzyŜowania i zbliŝenia SkrzyŜowania z jezdniami ulic i dróg SkrzyŜowania i zbliŝenia z urządzeniami podziemnymi Studnie kablowe 5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe Układanie kabli w kanalizacji Układanie kabli w kanalizacji wtórnej Rozmieszczenie kabli i odległości między kablami

2 Mocowanie kabli MontaŜ kabli Ochrona linii kablowych Zabezpieczenie kabla od uszkodzeń mechanicznych Znakowanie kabli Znakowanie kabli 5.3. Instalacje teletechniczne wnętrzowe Trasowanie MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów Przejścia przez ściany i stropy MontaŜ sprzętu, osprzętu Podejście do gniazd Układanie przewodów w budynkach Łączenie przewodów Przyłączanie gniazdek i urządzeń MontaŜ urządzeń Instalacja strukturalna Instalacja sygnalizacji włamania Instalacja kontroli dostępu Instalacja telewizji dozorowej Instalacja przycisków alarmowych i wideodomofonowa Instalacja nagłośnienia Instalacja parkowania rowerów 6. Kontrola jakości robót 6.1. Zasady wykonywania kontroli jakości 6.2. Kable telekomunikacyjne i teletechniczne 6.3. Ocena wyników badań 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Podstawa płatności 10. Przepisy związane

3 4 1 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji strukturalnej, alarmowej sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, domofonowej, telewizji dozorowej, przycisków alarmowych, nagłośnienia, systemu parkowania rowerów oraz kanalizacji telekomunikacyjnej na terenie parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (PARK&RIDE) Warszawa Wawer SKM. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązkową podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 1.3 Zakres robót objętych ST Roboty omówione w ST mają zastosowanie do budowy instalacji strukturalnej, alarmowej sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, domofonowej, telewizji dozorowej, przycisków alarmowych, nagłośnienia, systemu parkowania rowerów oraz kanalizacji telekomunikacyjnej. 1.4 Określenia podstawowe Określenia podstawowe dla poszczególnych działów niniejszej specyfikacji zdefiniowane są w normach wymienionych w punkcie 10 przepisy związane. 2 MATERIAŁY 2.1 Wymagania ogólne Materiały do budowy instalacji teletechnicznych i kanalizacji telekomunikacyjnej nabywane są przez Wykonawców u Wytwórców. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa lub deklaracje zgodności wydane przez producentów i uzyskać akceptację InŜyniera. 2.2 Elementy prefabrykowane Prefabrykowane studnie kablowe Do budowy kanalizacji kablowej stosować prefabrykowane studnie kablowe spełniające wymagania normy ZN-96 TP. S.A.-023, oraz pokrywy dodatkowe wg ZN-96/TP. S.A Studnie i jej elementy mogą być składowane w miejscu nie zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym terenie, przy czym poszczególne odmiany naleŝy układać w oddzielnych stosach. 2.3 Materiały gotowe Rury z tworzyw sztucznych Do budowy kanalizacji kablowej i rurociągu kablowego powinny być stosowane następujące rury i osprzęt: - Rury karbowane, dwuwarstwowe wg ZN-96/TP. S.A Rury (RHDPE) wg ZN-96/TP. S.A Złączki rur wg ZN-96/TP. S.A.-020.

4 Obudowy zakończeń kablowych Stosowane obudowy zakończeń kablowych powinny być zgodne z normą ZN-96/TP. S.A Powinny być przechowywane w suchych i zadaszonych pomieszczeniach nie naraŝone na uszkodzenia mechaniczne Kable Typy kabli, ich pojemność i średnice Ŝył powinny umoŝliwiać poprawną transmisję przesyłanych przez nie sygnałów elektrycznych. Zastosowane kable powinny być w powłoce odpowiedniej do miejsca stosowania. Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach, które oznaczone są: - Nazwą i znakiem fabrycznym producenta - Strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu. Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka z typem kabla, jego długością i cięŝarem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinny być zgodne z PN-70/E Stosuje się następujące typy kabli: - Kable kanałowe miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione wg normy ZN-96/TP. S.A.-029 w liniach kablowych kanałowych. - Kable ziemne miejscowe opancerzone o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione wg normy ZN-96/TP. S.A.-029 w liniach kablowych doziemnych. Wyboru rodzajów kabli w zaleŝności od warunków instalowania naleŝy dokonywać według wskazań tablicy 1. Tablica l Lp. Rodzaje kabli Warunki instalowania 1 Kabel kanałowy W kanalizacji wtórnej lub w rurociągu kablowym 2 Kabel o konstrukcji wzmocnionej W kanalizacji wtórnej lub w rurociągu kablowym na terenach szkód górniczych 3 Kabel trudnopalny Przy wprowadzaniu kabli do budynków w kanałach pionowych, w przejściach obiektowych, tunelach, w metrze - gdzie istnieje zagroŝenie poŝarowe 4 Kabel stacyjny Wewnątrz budynków central i stacji teletransmisyjnych Osprzęt kablowy Osprzęt do budowy sieci powinien posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym. Osprzęt złączowy powinien być dostosowany do wymiarów i konstrukcji kabla, z którego budowana jest linia. NaleŜy stosować osłony złączowe odpowiadające typowi instalowanego kabla. Do łączenia Ŝył kabli naleŝy stosować łączniki wypełnione spełniające wymagania normy ZN-96/TP. S.A Osłony złączowe powinny umoŝliwiać ich wielokrotne otwieranie, a takŝe wyprowadzanie kabli odgałęźnych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych połączeń oraz bez potrzeby wymiany całego osprzętu złączowego. Zaleca się stosowanie osłon dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym wprowadzeniem kabli, uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym. 3 SPRZĘT 3.1 Wymagania ogólne Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŝ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. i powinien uzyskać akceptację inŝyniera.

5 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach inŝyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca przystępujący do budowy instalacji teletechnicznych i kanalizacji telekomunikacyjnej powinien wykazać się moŝliwością korzystania z maszyn i sprzętu wynikającym z technologii prowadzenia robót, gwarantujących właściwą jakość robót. 6 4 TRANSPORT 4.1 Wymagania ogólne Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określanymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach inŝyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca przystępujący do budowy instalacji strukturalnej, alarmowej sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, domofonowej, telewizji dozorowej, przycisków alarmowych, nagłośnienia, systemu parkowania rowerów oraz kanalizacji telekomunikacyjnej powinien wykazać się moŝliwością korzystania z odpowiednich środków transportu w zaleŝności od zakresu robót. Na środkach transportu przewoŝone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5 WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Roboty naleŝy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy bezpieczeństwa i higieny pracy, przy warunkach otoczenia określonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia elektryczne naleŝy zabezpieczyć przed dostępem wody Kanalizacja teletechniczna Głębokość ułoŝenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej i 0,5m dla kanalizacji 1- otworowej. Do zestawów kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych stosować rury o średnicy 110mm i grubościach ścianek nie mniejszych od 3 mm wg ZN-TP. S.A Roboty ziemne Trasa kanalizacji i rurociągów kablowych Wytyczona w terenie trasa kanalizacji i rurociągów kablowych powinna być zgodna z podaną w dokumentacji projektowej Głębokość i szerokość wykopów Głębokość i szerokość wykopów podane są w normie ZN-TP. S.A W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze. Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania dotyczące głębokości i szerokości z zachowaniem pochyłości ścian. Przed ułoŝeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem. W gruntach mało spoistych na dno wykopu naleŝy ułoŝyć ławę z betonu marki 100 o grubości co najmniej 10 cm.

6 Układanie rur z tworzyw sztucznych Z pojedynczych rur PCW naleŝy tworzyć zestawy. Odległości między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu naleŝy ułoŝyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. Złącza rur naleŝy wykonać zgodnie z ZN-96\TP. S.A.-020, przy łączeniu rur kielichowych naleŝy zachować kierunek spadku i kierunek zaciągania kabla. W przypadku układania następnych warstw, ułoŝoną warstwę rur naleŝy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja powinna być układana przy temperaturze 0-30 o C Zasypywanie kanalizacji Ostatnią górną warstwę kanalizację z rur PCW naleŝy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie naleŝy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi SkrzyŜowania i zbliŝenia SkrzyŜowania z jezdniami ulic i dróg W zaleŝności od technologii budowy kanalizacji na skrzyŝowaniach z jezdniami moŝe być wykonana z rur wg ZN- 96/TPS.A.014, ZN-96/TPS.A.015, ZN-96/TPS.A.016, ZN-96/TPS.A.018 albo rur stalowych. JeŜeli grubość przykrycia kanalizacji pod jezdnią jest mniejsza niŝ 0,7m ciąg kanalizacji naleŝy zabezpieczyć rurami osłonowymi SkrzyŜowania i zbliŝenia z urządzeniami podziemnymi Przy skrzyŝowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. W wyjątkowych przypadkach, gdy takie usytuowanie jest technicznie niemoŝliwe dopuszcza się odstępstwo od tych zasad. Odległość kanalizacji od innych urządzeń podziemnych powinna spełniać wymagania podane w normie ZN-96/TP S.A NajwaŜniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji, a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w tablicy 3 normy ZN-96/TP. S.A Studnie kablowe Na ciągach kanalizacji kablowej naleŝy stosować studnie kablowe prefabrykowane z osprzętem wg klasyfikacji i wymiarów zgodnych z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A Studnie kablowe naleŝy stosować wg zasad: - SKR-1 kanalizacja rozdzielcza 1-otworowa - SKR-2 kanalizacja rozdzielcza maksymalnie 4-otworowa Telekomunikacyjne sieci kablowe Układanie kabli w kanalizacji W kanalizacji naleŝy układać kable nie opancerzone. W pierwszej kolejności naleŝy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacyjnego, a do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niŝ: - 1 kabel, jeŝeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, - 2 kable, jeŝeli suma ich średnic nie przekracza 75 % średnicy otworu, - 3 i więcej kabli, jeŝeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji.

7 8 W studniach kablowych, kable powinny być ułoŝone na wspornikach kablowych, kable nie powinny się krzyŝować między sobą. Złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścianach wzdłuŝ studni i mocowane na wspornikach Układanie kabli w kanalizacji wtórnej Zastosowana technologia zaciągania kabli do kanalizacji wtórnej powinna zapewnić ułoŝenie kabli bez uszkodzeń i naruszania zewnętrznych osłon ochronnych. Zaleca się stosowanie pneumatycznych metod zaciągania kabli. Dopuszcza się ręczne lub mechaniczne zaciąganie kabli. Odcinki fabrykacyjne kabli powinny być układane w taki sposób, aby koniec kaŝdego odcinka fabrykacyjnego spotykał się z początkiem odcinka następnego. Kolejność układanych odcinków fabrykacyjnych powinna być zgodna z ich alokacją (ze względu na rodzaj powłok i długości odcinków) i powinna być ewidencjonowana Rozmieszczenie kabli i odległości między kablami Kable telekomunikacyjne naleŝy rozmieszczać i układać z zachowaniem następujących zasad: a) ciągi kabli telekomunikacyjnych naleŝy umieszczać pod ciągami kabli elektroenergetycznych lub sygnalizacyjnych; b) kable telekomunikacyjne instalowane wspólnie z kablami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym do 500 V powinny być umieszczane w taki sposób, aby odległość między nimi nie była mniejsza niŝ 15 cm; przy instalowaniu w tunelach kabli telekomunikacyjnych z kablami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym do 6 kv kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne naleŝy prowadzić przy przeciwległych ścianach tunelu; dopuszcza się prowadzenie kabli telekomunikacyjnych i kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 6 kv przy zachowaniu dozwolonych odległości wg p normy ZN-96 TPSA-027, z tym Ŝe odległość ta nie moŝe być mniejsza niŝ 25 cm; c) odległość między warstwami kabli telekomunikacyjnych nie powinna być mniejsza niŝ 15 cm. NaleŜy unikać wzajemnego krzyŝowania się kabli. Przy skrzyŝowaniach kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych zaleca się układanie ich na róŝnych poziomach, z tym Ŝe naleŝy zachować wzajemne odległości wg p normy ZN-96 TPSA Mocowanie kabli Kable naleŝy mocować do ścian, sufitów i konstrukcji wsporczych za pomocą uchwytów lub wieszaków o szerokości równej co najmniej zewnętrznej średnicy kabla. Kształt uchwytów i wieszaków powinien być taki, aby kabel nie ulegał uszkodzeniu. Kable układane poziomo powinny być mocowane po obu stronach złączy przelotowych, a mocowanie ich powinno uniemoŝliwiać przesunięcie się kabla w uchwycie zarówno wzdłuŝ osi kabla, jak i w poprzek, nie powodując zarazem odkształcenia kabla. Zaleca się mocowanie kabli na łukach. Na pozostałych odcinkach kabel moŝe być ułoŝony lub zawieszony swobodnie na wieszakach lub konsolach MontaŜ kabli Złącza na kablach powinny odpowiadać wymaganiom normy ZN-96\TP. S.A NaleŜy stosować osłony złączowe termokurczliwe wzmocnione wg normy ZN-96/TP. S.A Do łączenia Ŝył kabli naleŝy stosować łączniki wypełnione spełniające wymagania normy ZN-96/TP. S.A.-030.

8 Ochrona linii kablowych Zabezpieczenie kabla od uszkodzeń mechanicznych Ochrona powinna być realizowane przez: - Prowadzenie kabli w rurach ochronnych wg ZN-96/TP S.A.-018 na skrzyŝowaniach z przeszkodami terenowymi. - Przykrycie kabla taśmami ostrzegawczymi wg ZN-96/TP S.A.-025 układanymi nad kablem w połowie głębokości ułoŝenia Zabezpieczenie kabli przed zawilgoceniem Podczas przechowywania, transportu i układania końce kabli naleŝy chronić przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami ich ośrodków przy pomocy kapturków termokurczliwych, szczelnie zamykających kabel. Kapturki powinny być zdejmowane tuŝ przed montaŝem złączy lub przed pomiarami kabli Znakowanie kabli Trwałą i wyraźną numerację naleŝy umieszczać na szafkach kablowych, głowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację naleŝy wykonać za pomocą szablonów wg BN-73/ Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek oznaczeniowych wg ZN-96/TP S.A.-022 z wyraźnie odciśniętymi numerami Instalacje teletechniczne wnętrzowe Trasowanie Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŝenia na nich instalacji teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŝa w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji Przejścia przez ściany i stropy Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. przejścia te naleŝy wykonywać w przepustach rurowych, przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŝnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, obwody instalacji przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŝy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

9 MontaŜ sprzętu, osprzętu Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŝy mocować do podłoŝa w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŝyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłoŝu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoŝa za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych Podejście do gniazd Podejścia instalacji strukturalnej do gniazdek końcowych naleŝy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Do gniazdek zamocowanych na ścianach, podejścia naleŝy wykonywać przewodami ułoŝonymi na tych ścianach, a takŝe na innego rodzaju podłoŝach np. kształtowniki, korytka, kanały instalacyjne itp Układanie przewodów w budynkach Przewody telekomunikacyjne w rurkach a) Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych Rury i listwy elektroinstalacyjne naleŝy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłoŝu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. ZaleŜnie od przyjętej technologii montaŝu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŝy wykonywać przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, wkręcanie nagwintowanych końców rur, wkręcanie nagrzanych końców rur. Łuki na rurach naleŝy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŝliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. b) wciąganie przewodów Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŝy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów naleŝy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŝowego. Nie dopuszcza się do tego celu stosowania przewodów, które później zostaną uŝyte w instalacji Łączenie przewodów W instalacjach telekomunikacyjnych wnętrzowych łączenia przewodów naleŝy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. Nie dopuszcza się stosowania połączeń na skręt. Przewody muszą być ułoŝone swobodnie i nie mogą być naraŝone na naciągi i dodatkowe napręŝenia. Do danego zacisku naleŝy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŝe powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

10 Przyłączanie gniazdek i urządzeń Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami gniazdek i urządzeń powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp MontaŜ urządzeń Przed przystąpieniem do montaŝu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie naleŝy konstrukcje te mocować do podłoŝa w sposób podany w dokumentacji. Po zamontowaniu urządzenia naleŝy: zainstalować części zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, załoŝyć osłony zdjęte w czasie montaŝu podłączyć obwody zewnętrzne podłączyć przewody ochronne Wszystkie urządzenia naleŝy mocować zgodnie z ich przeznaczeniem i dołączonymi instrukcjami fabrycznymi. Dotyczy to miejsca jak i sposobu mocowania oraz minimalnej wysokości montaŝu. Wszelkie prace powinny być wykonane przez firmy posiadające stosowne uprawnienia, certyfikaty i dopuszczenia Instalacja strukturalna Dla projektowanego parkingu projektuje się system okablowania strukturalnego, umoŝliwiający dystrybucję usług teleinformatycznych. W przedsionku (pomieszczenie nr 0.1) zainstalować szafę 19 wysokości 42U. W szafie tej dodatkowo będą zainstalowane urządzenia telewizji dozorowej i nagłośnienia parkingu. Z szafy 19 nr BD-01 naleŝy poprowadzić okablowanie poziome kablem typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6 do gniazdek końcowych w budynku nadzoru. W szafie 19 okablowanie poziome zakończone będzie na patch panelach z gniazdkami typu RJ-45 kat. 6 ekranowanymi. Jeden punkt dostępu będzie się składał z podwójnego gniazdka RJ-45 kat. 6 ekranowanego, dwóch gniazdek zasilających 230VAC wydzielonej sieci dedykowanej zasilanej z centralnego UPS-a oraz dwóch gniazdek 230VAC ogólnych. Instalację strukturalną w budynku nadzoru prowadzić w projektowanym kanale podłogowym trzykomorowym. Gniazda instalować w puszkach podłogowych. Na wszystkie kable załoŝyć opaski oznaczeniowe na ich zakończeniach w szafie BD i przy wprowadzeniach do kanału podłogowego i przy gniazdach końcowych. Gniazda zanumerować. Na płytach czołowych patch paneli nanieść numerację gniazd. Szafę 19 oraz metalowe elementy konstrukcji wsporczych uziemić linką LgY Instalacja alarmowa sygnalizacji włamania Do zabezpieczenia pomieszczeń zastosowano mikroprocesorowe czujki PIR z wielofunkcyjną soczewką, antymaskingiem i czujnikiem antysabotaŝowym o maksymalnym zasięgu do 25m. Czujki powinny być instalowane na wysokości 2,2m nad poziomem podłogi. Kąt pochylenia kaŝdej czujki naleŝy dostosować do pomieszczenia, w którym będzie ona instalowana tak, aby pokrywała swoim zasięgiem nadzorowane pomieszczenie. Do zabezpieczenia drzwi i okien przewidziano czujki kontaktronowe do montaŝu powierzchniowego o zasięgu 41/4mm. Czujki naleŝy montować na górnej ramie framugi.

11 W pomieszczeniu nr 0.2 monitoringu naleŝy zainstalować centralkę systemu SWN. Z centralki sygnalizacji włamanianapadu poprowadzić linie sygnalizacyjne do czujek kablem typu LIYY 6x0,5. Wszystkie drzwi i okna objęte systemem SWN zostaną zabezpieczone czujkami kontaktronowymi powierzchniowymi. Pomieszczenie monitoringu wraz z przedsionkiem zabezpieczono dodatkowo czujkami PIR. W przedsionku przed pomieszczeniem ochrony zainstalować klawiaturę systemu SWN do rozbrajania i zazbrajania strefy pomieszczenia ochrony z zapleczem. Klawiaturę instalować w metalowej obudowie z zamkiem systemowym. Do projektowanej centrali doprowadzić linię zasilającą z tablicy zasilającej dedykowanej dla instalacji teletechnicznych, ujętej w projekcie instalacji elektrycznych. W pomieszczeniach okablowanie prowadzić w rurkach instalacyjnych pod tynkiem Instalacja kontroli dostępu W pomieszczeniu monitoringu zainstalować kontroler systemu KD wraz z zasilaczem i akumulatorem 6,5Ah. Dostęp osób do budynku nadzoru będzie moŝliwy za pomocą indywidualnych identyfikatorów, sterujących głowicę zbliŝeniową przy wyjściu i pętlę czytającą na wejściu. Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji, wraz z określeniem siatki dostępu, siatki czasu, klas rozpoznania, klas dostępu itp. określone zostaną przez uŝytkownika i stanowić będą wymagania funkcjonalne do zaprogramowania systemu. Instalacja kontroli przejść powinna spełniać wymagania normy PN-EN Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe. Kontrolowane przejście wyposaŝyć w kontaktron dający sygnał o stanie kontrolowanych drzwi (zamknięte/otwarte), rygiel elektromagnetyczny NO oraz przycisk ewakuacyjny. Z kontrolera systemu KD poprowadzić linię kontroli dostępu kablem typu S/FTP 4x2x0,5 do czytnika kart zbliŝeniowych. Projektowany kontroler systemu KD zasilać z tablicy zasilającej dedykowanej dla instalacji teletechnicznych, ujętej projektem instalacji elektrycznych przewodem typu YDY 3x1,5. Z kontrolera poprowadzić linię kablem typu OMY 2x1,5 do rygla elektromagnetycznego w rurce RL 18 układanej pod tynkiem. Do przycisku ewakuacyjnego i czujnika kontaktronowego doprowadzić linię przewodem typu S/FTP 4x2x0, Instalacja telewizji dozorowej W projektowanym parkingu projektuje się instalację telewizji dozorowej. Dzięki swoim właściwościom, instalacja ta umoŝliwia zdalny nadzór nad parkingiem i jego otoczeniem i zapis na rejestratorach cyfrowych. Elementami tej instalacji będą: - stanowisko nadzoru telewizyjnego, zlokalizowane w pomieszczeniu monitoringu wyposaŝone w urządzenia do cyfrowej rejestracji zdarzeń i konsolę sterującą wraz z monitorami, - kamery dualne stałe w obudowach zewnętrznych z osłonami p/słonecznymi, wyposaŝone w zasilacze sieciowe i obiektywy z autoirysem i grzałki, - kamery dualne obrotowe w obudowach zewnętrznych z osłonami p/słonecznymi, wyposaŝone w zasilacze sieciowe i obiektywy z autoirysem i grzałki, - okablowanie i oprogramowanie systemu. Stanowisko dozoru systemu TVU zlokalizowano w pomieszczeniu monitoringu w budynku nadzoru. Stanowisko to wyposaŝono w 4 monitory LCD 19, klawiaturę sterującą systemu TVU oraz komputer PC z 2 monitorami LCD 20 i oprogramowaniem do podglądu obrazów z kamer i drukarką kolorową laserową A4. W przedsionku, w szafie 19 nr BD-01 ujętej instalacją strukturalną, zainstalować 2 rejestratory cyfrowe dla 16 torów wizyjnych kaŝdy z wbudowanymi multiplekserami, przełącznikami sekwencyjnymi i nagrywarkami CD/DVD, 3 półki odbiorników skrętki i switch integrujący 24-portowy (ujęty systemem przycisków alarmowych).

12 Do monitorowania całego kompleksu zastosowano głowice obrotowe w obudowach zewnętrznych IP67 z grzałkami typu Speed Dome 1/4", rozdzielczość 550 linii, czułość 0,7 lux kolor i 680 linii 0,06 lux BW, 33x zoom optyczny (obiektyw mm), 12x zoom cyfrowy, 256 presetów, RS-485 w obudowach zewnętrznych oraz kamery stałe w obudowach zewnętrznych z grzałkami typu D&N 1/3", czułość 0,2 lux kolor (F1.2)/0,01lux BW (F1.2), rozdzielczość 560 linii (kolor), 700 linii (BW), zoom cyfrowy x10, synchronizacja wewnętrzna/zewnętrzna. Na terenie parkingu projektowane kamery instalować na słupach oświetleniowych oraz na ścianie budynku nadzoru. Wszystkie kamery instalowane na terenie parkingu naleŝy wyposaŝyć w nadajniki skrętki. W pomieszczeniu ochrony zainstalować odbiorniki skrętki w 3 półkach 19 wysokości 2U dla 8 odbiorników kaŝda półka. Linie wizyjne oraz linie sterujące z kamer obrotowych instalowanych na terenie parkingu wykonać kablem typu UTPw 4x2x0,5 kat. 5. W terenie zewnętrznym linie instalacji telewizji dozorowej do kamer prowadzić w projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej ujętej niniejszym opracowaniem. Linie zasilające napięcia gwarantowanego do projektowanych kamer ujęto w projekcie instalacji elektrycznych. W niniejszym opracowaniu przewidziano integrację systemu powiadamiania o zagroŝeniu z systemem telewizji dozorowej (połączenie pomiędzy centralką interkomową i rejestratorami cyfrowymi za pomocą switcha). W momencie pojawienia się alarmu na wybranym monitorze systemu telewizji dozorowej w pomieszczeniu monitoringu pokaŝe się obraz z miejsca, w którym powstał stan zagroŝenia Instalacja przycisków alarmowych i wideodomofonowa Dla potrzeb powiadamiania słuŝb ochrony o powstałym zagroŝeniu zaprojektowano sieć przycisków alarmowych rozmieszczonych na terenie parkingu. Przyciski oprócz funkcji powiadamiania o zagroŝeniu będą wyposaŝone w interkom do porozumiewania się z dyspozytorem (pomieszczenie nr 0.2 monitoring w budynku nadzoru). System oparto o cyfrowy mikroprocesorowy serwer interkomowy. W szafie 19 nr BD-01, ujętej projektem instalacji strukturalnej, zainstalować centralkę systemu interkomowego. Z centralki poprowadzić linie interkomowe do przycisków alarmowych zlokalizowanych na terenie parkingu kablem typu XzTKMXpw 3x2x0,8. KaŜdy punkt alarmowy będzie wyposaŝony w przycisk alarmowy koloru czerwonego, powiadamiający dyspozytora parkingu o powstałym zagroŝeniu oraz w przycisk dla łączności interkomowej z dyspozytorem (np. zasięgnięcie informacji). W pomieszczeniu nr 0.2 ochrony zainstalowana będzie stacja interkomowa z wyświetlaczem LCD, na którym będzie się wyświetlał numer przycisku, z którego pochodzi wywołanie. Do numeru moŝna równieŝ przypisać lokalizację danego przycisku. Stacja mikrofonowa będzie włączona do centrali interkomowej kablem typu UTP 4x2x0,5 kat. 5. Dodatkowo przewidziano integrację systemu powiadamiania o zagroŝeniu z systemem telewizji dozorowej (połączenie pomiędzy centralką interkomową i rejestratorami cyfrowymi za pomocą switcha). W momencie pojawienia się wywołania z przycisku alarmowego na wybranym monitorze systemu telewizji dozorowej pokaŝe się obraz tego miejsca. Ze switcha integrującego instalacje poprowadzić linie kablem typu UTPw 4x2x0,5 kat. 5 do wideodomofonów instalowanych przy drzwiach wejściowych do budynku nadzoru i przy furtkach wejściowych do parkingu. Z wideodomofonu nr D-1 zainstalowanego przy drzwiach wejściowych do budynku nadzoru poprowadzić linię sterującą do kontrolera systemu KD nr 101. Z wideodomofonów nr D-2 i D-3 zainstalowanych przy furtkach wejściowych na teren parkingu poprowadzić linie domofonowe kablem typu YKY 3x1,5 do elektrozaczepów zainstalowanych w furtkach wejściowych. Elektrozaczepy zasilać napięciem przemiennym 24VAC. W budynku nadzoru kable instalacji wideodomofonowej układać w rurkach instalacyjnych RL 22 p/t.

13 System nagłośnienia W projektowanym parkingu zaprojektowano system nagłośnienia w technice 100V obejmujący cały parking. W pomieszczeniu nr 0.1, w szafie 19 nr BD-01 naleŝy zainstalować kontroler systemu nagłośnienia oraz wzmacniacz mocy 4x125W. Dodatkowo w systemie przewidziano tuner AM/FM z odtwarzaczem CD/MP3. Urządzenia połączyć ze sobą kablami systemowymi. Ze wzmacniacza mocy poprowadzić linie głośnikowe do głośników zainstalowanych na terenie parkingu kablem typu YKY 2x2,5. Do nagłośnienia parkingu zastosowano głośniki tubowe pracujące na odczepach 20W. Głośniki naleŝy instalować na słupach oświetleniowych na wysokości 4,0m do 5,0m. W pomieszczeniu ochrony naleŝy zainstalować stację mikrofonową systemu nagłośnienia, wyposaŝoną w klawiaturę z 8 przyciskami wyboru strefy. Obiekt podzielono na 2 niezaleŝne strefy nagłośnienia parking i wiata rowerowa. Wybór danej strefy będzie się odbywał za pomocą klawiatury przy stacji mikrofonowej nr MK-1. Zaprojektowany system będzie umoŝliwiał nagłośnienie pojedynczej strefy jak i całego kompleksu. Projektowane linie głośnikowe układać w projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej ujętej niniejszym opracowaniem. Doprowadzenie linii zasilającej projektowane urządzenia, instalowane w szafie 19, ujęto w projekcie instalacji elektrycznych System parkowania rowerów Na terenie wiaty rowerowej zaprojektowano elektroniczny system parkowania rowerów. Jądrem systemu będzie szafa zasilająco-sterująca z systemem nadzoru, z której będą poprowadzone linie sterujące do poszczególnych stojaków z zamkami elektronicznymi do zamykania poszczególnych rowerów. Szafa systemu będzie w chwili obecnej wyposaŝona do obsługi 24 stojaków dwustronnych z moŝliwością rozbudowy do 72 stojaków. Będzie ona pełniła rolę elementu sterująco-zasilającego (linie sterujące do czytników Mifare zainstalowanych w stojakach i linie zasilające) i nadzorującego (system ochrony przed kradzieŝą). Przy wiacie rowerowej zainstalować szafę zasilająco-sterującą systemu parkowania rowerów. Z szafy poprowadzić okablowanie sterujące kablem typu UTPw 4x2x0,5 do stojaków rowerowych podwójnych, rzędów nr 1 i 2. Stojaki instalowane w rzędach nr 3 i 4 będą bez elementów sterujących. Dodatkowo z szafy zasilająco-sterującej naleŝy doprowadzić okablowanie kablem typu UTPw 4x2x0,5 do szafy 19 BD-01 zainstalowanej w budynku nadzoru. W szafie tej naleŝy zostawić zapas 5m kabla. Okablowanie sterujące na odcinku pomiędzy szafą sterującą i rzędami stojaków prowadzić w kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociągach kablowych ujętych niniejszym opracowaniem. Okablowanie w stojaku jak i pomiędzy stojakami w obrębie danego rzędu prowadzić w konstrukcji stojaka wykonanej ze stali nierdzewnej. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady wykonywania kontroli jakości Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia załoŝonej jakości wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz wymogami OST, SST, PZJ. Przed przystąpieniem do badań, wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badań. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŝdej roboty zanikającej, którą moŝna kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InŜyniera. Kontrola jakości robót powinna odbywać się w obecności przedstawicieli przyszłego uŝytkownika systemu i musi uzyskać jego akceptację.

14 Kable telekomunikacyjne i teletechniczne Kontrola jakości wykonania robót montaŝu kabli polega na sprawdzeniu: - Materiałów uŝytych do instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych - Sprawdzenie poprawności doboru kabli i osprzętu - UłoŜenia kabli w kanalizacji, w ziemi, na konstukcjach itp. - Sposobu wykonania zakończeń kablowych - Poprawności doboru średnic Ŝył kabli - Prawidłowości montaŝu osłon złączowych - Parametrów elektrycznych kabli wg ZN-96/TP. S.A Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montaŝowych odcinki fabrykacyjne kabli oraz urządzenia naleŝy poddać oględzinom w celu wykrycia uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu lub przeładunku. Na kablach miedzianych wykonać pomiary prądem stałym i przemiennym w zakresie tłumienności przesłuchu Ocena wyników badań Przedstawioną do odbioru instalację strukturalną, alarmową sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, domofonową, telewizji dozorowej, przycisków alarmowych, nagłośnienia, systemu parkowania rowerów oraz kanalizację telekomunikacyjną naleŝy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy jeŝeli sprawdzenia i pomiary dały dodatni wynik. Elementy systemu, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę negatywną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 7. OBMIAR ROBÓT Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentacje projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera. 8. ODBIÓR ROBÓT Po wybudowaniu instalacji instalacji strukturalnej, alarmowej sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, domofonowej, telewizji dozorowej, przycisków alarmowych, nagłośnienia, systemu parkowania rowerów oraz kanalizacji telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - Aktualną dokumentacje powykonawczą - Protokóły dokonanych pomiarów - Protokóły odbioru robót zanikających - Protokółu odbioru robót przez właściwe słuŝby techniczne Wykonawca instalacji teletechnicznych zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową zainstalowanych urządzeń wraz z kartami katalogowymi, atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności, kartami gwarancyjnymi oraz wszystkie licencje na zainstalowane oprogramowanie. Na wykonawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia nieodpłatnych szkoleń przyszłego personelu z obsługi zainstalowanych systemów. Listę osób do przeszkolenia wskaŝe Zamawiający na etapie wykonywania instalacji teletechnicznych.

15 16 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Płatność za jednostkę obmiarową naleŝy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. Cena wykonania robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze - Dostarczenie i zmontowanie urządzeń - Uruchomieniu budowanych systemów - Przeprowadzeni prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji - Wykonanie inwentaryzacji urządzeń. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy i dokumenty TP S.A. ZN-96/TP S. A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliŜenia i skrzyŝowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania ZN-96/TP. S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Ŝyłach metalowych ZN-96/TP. S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe ZN-96/TP. S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione ZN-96/TP. S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki Ŝył ZN-96/TP. S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe ZN-96/TP. S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe ZN-96/TP. S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych ZN-96/TP. S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetęŝeniami ZN-96/TP. S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych ZN-96/TP. S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe

16 Inne normy i dokumenty polskie Nr normy Tytuł PN-EN :2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego PN-EN :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości PN-EN :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków PN-EN :2007 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Wymagania systemowe PN-EN :2000 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze PN-EN :2002 Systemy alarmowe. Część 5: Próby środowiskowe PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Ogólne wymagania i badania czujek PN-93/E-08390/23 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni PN-93/E-08390/26 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni PN-EN :2007 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej PN-EN :2002 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 4-1: Monitory czarno-białe PN-EN :2002 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 5: Teletransmisja PN-EN :2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania PN-EN :2007 Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu PN-EN :2002 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń 17 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN :2000 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu wykorzystujące specjalizowane tory transmisji Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności akustycznej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: Instalacje sygnalizacyjne w proj. budynku biblioteczno-administracyjnym w Chmielniku, plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A.

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: Instalacje sygnalizacyjne w proj. budynku biblioteczno-administracyjnym w Chmielniku, plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A. PROJEKT BUDOWLANY. Temat: Instalacje sygnalizacyjne w proj. budynku biblioteczno-administracyjnym w Chmielniku, plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A. SPIS TREŚCI: I. Część ogólna. 1. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania Instalacje Teletechniczne System Oddymiania SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Kod CPV: 45312000-7 Prace dotyczące wykonywania systemu alarmowego 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Rok założenia 1951 Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45 lublin@elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu Umowa nr 14/NS/2012

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROMARTECH Systemy Teletechniczne ul. Paderewskiego 1/31, 80-170 Gdańsk NIP 583-104-62-95, REGON 192952869 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Egz.1 TEMAT OPRACOWANIA: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU. INSTALACJA ODDYMIANIA.

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo