Separator cieczy lekkich KESSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Separator cieczy lekkich KESSEL"

Transkrypt

1 Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji Separator cieczy lekkich KESSEL według euronormy EN 858 z polietylenu NS 3-15 Separator substancji ropopochodnych KESSEL Separator koalescencyjny KESSEL NS 3-15 do zabudowy w ziemi (.10/.15/.30/.80) (B/D) (.10/.15/.30/.80) (B/D) (.04/.10) (B/D) (B/D) Zalety produktu Łatwe umieszczanie w wykopie, możliwe bez użycia dźwigu Prosty, szybki montaż Tworzywo nadające się do recyklingu Absolutna szczelność dzięki monolitycznej bezszwowej konstrukcji Dostępność serwisu Instalację Uruchomienie Instruktaż przeprowadził zakład specjalistyczny: Nazwisko/podpis Data Miejscowość Pieczęć firmy specjalistycznej Zmiany techniczne zastrzeżone Stan 2009/05 Nr

2 1. wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Personel montażowy, obsługujący, wykonujący prace konserwacyjne i naprawcze musi dysponować odpowiednimi kwalifikacjami wymaganymi do wykonywania tego rodzaju prac. Użytkownik urządzenia musi uregulować kwestie odpowiedzialności, kompetencji i nadzoru personelu w zakładzie. Bezpieczeństwo pracy tego urządzenia gwarantujemy tylko przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. W żadnym wypadku nie wolno przekraczać wartości granicznych podanych w danych technicznych. Podczas zabudowy, montażu, obsługi, konserwacji i napraw urządzenia należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz norm oraz dyrektyw! SPEcyfIczNE zagrożenia! Niebezpieczeństwo z powodu gazów i oparów oraz niebezpieczeństwo uduszenia, zatrucia i eksplozji Niebezpieczeństwo upadku Niebezpieczeństwo utonięcia Możliwość infekcji bakteriami chorobotwórczymi znajdującymi się w ściekach zawierających fekalia Wysokie obciążenie fizyczne i psychiczne podczas prac w komorach głębokich, wąskich lub ciemnych Inne ostrzeżenie! Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi grozi obrażeniami ciała, śmiercią lub znacznymi szkodami materialnymi. UwAgA! Urządzenie jest komponentem innej instalacji. Należy więc przestrzegać instrukcji obsługi całej instalacji oraz jej poszczególnych komponentów. Podczas montażu, konserwacji, inspekcji i napraw jednego z komponentów należy zawsze wyłączyć całe urządzenie i zabezpieczyć je przed ponownym załączeniem. Zmiana konstrukcji urządzenia możliwa jest tylko po uzgodnieniu z producentem. Oryginalne części zamienne i oprzyrządowanie autoryzowane przez producenta zapewniają bezpieczeństwo. Stosowanie innych części wyklucza odpowiedzialność za powstałe w wyniku tego szkody. 2

3 Spis treści 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... str Zakres zastosowania 2.1 Zakres zastosowania... str Opis urządzenia... str Opis działania... str Dane techniczne 3.1 Przykład zabudowy Separatory substancji ropopochodnych i koalescencyjne... str Rysunek wymiarowy Separatory substancji ropopochodnych i koalescencyjne. str Przykład zabudowy Cysterna separatora koalescencyjnego... str Rysunek wymiarowy Cysterna separatora koalescencyjnego... str Rysunek Separator koalescencyjny w studzience LW 1000, NS 3... str Rysunek wymiarowy Separator koalescencyjny w studzience LW 1000, NS 3.. str Rysunek wymiarowy Separator koalescencyjny w studzience LW 1000, NS 6.. str Opakowanie, transportowanie 4.1 Opakowanie... str. 9 i składowanie 4.2 Transport... str Składowanie... str Zabudowa i montaż 5.1 Wymagania dotyczące zabudowy... str Materiał wypełniający... str Wykop... str Kontrola przed zabudową... str Zabudowa... str Urządzenie alarmowe... str Odprowadzanie oleju i osadu... str Uruchomienie 6.1 Postawienie urządzenia w stan gotowości do pracy... str Instruktaż i przekazanie... str Protokół przekazania... str Opróżnianie... str Kontrola własna, konserwacja i sprawdzenie... str Części zamienne i osprzęt... str Gwarancja... str Karta urządzenia/ odbiór w zakładzie... str. 22 Protokół przekazania... str. 23 3

4 Szanowny Kliencie, cieszymy się z wyboru naszego produktu. Całkowite urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało poddane surowej kontroli jakości. Prosimy jednak natychmiast skontrolować, czy urządzenie zostało dostarczone w stanie kompletnym i nieuszkodzonym. W wypadku wystąpienia szkód transportowych, prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Gwarancja niniejszej instrukcji obsługi. Niniejsza instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji zawiera ważne wskazówki, kórych należy przestrzegać podczas wykonywania zabudowy, prac montażowych, konserwacji, obsługi oraz napraw. Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu użytkownik oraz odpowiedzialny personel fachowy muszą dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz przestrzegać jej przepisów. Ważne! Podane w niniejszej isntrukcji wskazówki, wartości i zalecenia warunkowane są przez sprawdzoną statykę i nie mogą być stosowane w odniesieniu do innych produktów. KESSEL GmbH 2. zakres zastosowania 2. Informacje ogólne 2.1 Zakres zastosowania Separatory służą przy przestrzeganiu ustalonych warunków podanych w rozdziale Zabudowa i montaż wyłącznie do zabudowy w ziemi na zewnętrz budynków lub pod płytą podłogi w dobrze wentylowanych pomieszczeniach Separatory substancji ropopochodnych według klasy separatorów II Separatory mogą być stosowane: a) do czyszczenia wody deszczowej zanieczyszczonej cieczami lekkimi z powierzchni utwardzanych, np. stacji benzynowych, magazynów oleju, przepompowni oleju, parkingów i ulic na terenach ochrony wód, b) jako urządzenie zatrzymujące ciecze lekkie z urządzeń i powierzchni, na których przeprowadzane są prace z użyciem cieczy lekkich, np. na stacjach benzynowych, w magazynach oleju, przepompowniach oleju, c) do wstępnego separowania cieczy lekkich ze ścieków, które później są poddawane obróbce w oczyszczalniach wewnątrzzakładowych. W przypadku a) i b) ścieki z separatorów są przeznaczone do wprowadzania do publicznej kanalizacji publicznej. Jeśli ścieki mają być odprowadzane do wód, wówczas jest to możliwe po wyjaśnieniu dopuszczalności takiego odprowadzania lub po spełnieniu dodatkowych wymogów lokalnych. Przy oczyszczaniu wody brudnej zanieczyszczonej cieczami lekkimi (ścieki przemysłowe) lub ścieków z zakresów zastosowania wymienionych w przepisach regulaujących odprowadzanie scieków, osiągnięcie wartości granicznych węglowodorów 20 mg/l nie może być uznane za zachowane Separatory substancji ropopochodnych według klasy separatorów I Separatory cieczy lekkich z urządzeniem koalescencyjnym mogą być stosowane: a) do czyszczenia wody deszczowej zanieczyszczonej cieczami lekkimi z powierzchni utwardzanych, np. stacji benzynowych, magazynów oleju, przepompowni oleju, parkingów i ulic na terenach ochrony wód oraz parkingów i ulic na terenach ochrony wód, b) jako urządzenie zatrzymujące ciecze lekkie z urządzeń do zabezpieczania powierzchni, na których przeprowadzane są prace z użyciem cieczy lekkich, np. na stacjach benzynowych, w magazynach oleju, przepompowniach oleju, c) do czyszczenia napływających ścieków zanieczyszczonych cieczami lekkimi (ścieki przemysłowe) przy uwzględnieniu warunków roboczych w procesach przemysłowych, podczas czyszczenia zanieczyszczonych olejami części oraz zanieczyszczonych olejami powierzchni (poza podłogami warsztatów), d) do czyszczenia ścieków, które powstają przy uwzględnieniu warunków roboczych przy maszynowym czyszczeniu pojazdów (dopływ częściowy: rozdzielanie przed instalacją cyrkulacyjną z następującym po nim odprowadzaniem), przy czyszczeniu ręcznym (mycie pojazdów, mycie silników, mycie podwozi w myjniach halowych oraz w innych podobnych miejscach poza myciem zanieczyszczonych podłóg warsztatów) oraz przy odprowadzaniu wody brudnej z powierzchni w celu zbierania, magazynowania, osuszania, demontażu i uszczelniania starych pojazdów, e) do wstępnego separowania cieczy lekkich ze ścieków, które później są poddawane obróbce w oczyszczalniach wewnątrzzakładowych. W przypadku a) i d) ścieki są przeznaczone do odprowadzania do kanalizacji publicznej. Jeśli ścieki mają być odprowadzane do wód, wówczas jest to możliwe po wyjaśnieniu dopuszczalności takiego odprowadzania lub po spełnieniu dodatkowych wymogów lokalnych. 4

5 2. zakres zastosowania Separatory, które będą stosowane w przypadku d) służą do ograniczania węglowodorów w ściekach zawierających olej mineralny w sensie przepisów regulujących odprowadzanie ścieków. Wartość dla węglowodorów wymagana w przypadkach c) i d) wynosząca 20 mg/l uznana jest za zachowaną. 2.2 Opis urządzenia Ilustracja pokazuje zabudowaną w ziemię cysternę separatora benzyny klasy A/B. 1. Odpływ bez syfonu 2. Separator cieczy lekkich 3. Dopływ z syfonem 4. Odpływ z samoczynnym zamykaniem 5. Rura prowadząca 6. Pływak 7. Nasadka 8. Pokrywa 9. Studzienka do pobierania próbek 10. Zabezpieczenie przeciwzalewowe 2.3 Opis działania Separatory separują ze ścieków ciecze lekkie i szlam na zasadzie grawitacji. Pod pojęciem cieczy lekkich rozumie się ciecze pochodzenia mineralnego o gęstości 0,95 g/cm 3, które nie rozpuszczają się lub zmydlają się w wodzie wcale lub w niewielkim stopniu. Nie należą do nich stabilne emulsje, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Ciecze lekkie wpływają do komory separowania i zbierają się na powierzchni. Osady, które są cięższe niż woda, opadają na dno i tworzą warstwę osadową. Separatory koalescencyjne działają jak separatory substancji ropopochodnych na zasadzie grawitacji. W celu zwiększenia wydajności separowania, w zbiorniku znajduje się dodatkowo wkład koalescencyjny. Ten cylindryczny wkład ma dwie funkcje. Z jednej strony służy on do stabilizacji przepływu, z drugiej strony filtruje ścieki za pomocą materiału koalescencyjnego. Jeśli ścieki zawierające oleje przepływać będą przez filtr, odkładają się tam na zasadzie grawitacji na materiale koalescencyjnym najdrobniejsze, niemożliwe do odseparawania kropelki oleju i tworzą razem większe krople. Jeśli osiągną one wielkość zdolną do wypłynięcia, oddzielają się od materiału filtracyjnego i wypływają na powierzchnię. Separatory cieczy lekkich są seryjnie wyposażone w samoczynne zamykanie. Jeśli zostanie przekroczona maksymalna pojemność zbierania oleju, urządzenie zamyka odpływ do kanalizacji. W ten sposób zapobiega się dostaniu cieczy lekkich do kanalizacji. To zabezpieczenie składa się z wypełnionej wodą rury prowadzącej, w której znajduje się pływak. Pływak jest tarowany w taki sposób, aby pływał on w wodzie i opadał do cieczy lekkiej (do gęstości 0,95 g/cm 3 ). Jeśli zostanie osiągnięta maksymalna ilość zbierania oleju, wówczas olej dostaje się do bocznych otworów w rurze pływaka. Pływak opada wówczas na dół i skutecznie zamyka odpływ separatora. Samoczynne zamykanie separatora jest w pewnym sensie hamulcem bezpieczeństwa. Jeśli zostanie on uruchomiony w przypadku awarii, wówczas separator należy wyłączyć i odczekać. 5

6 3. Dane techniczne 3.1 Przykład zabudowy: separator substancji ropopochodnych Rysunek przedstawia separator klasy II z pokrywą klasy B i studzienką do pobierania próbek 3.2 Rysunek wymiarowy DN 150: T-TEÜ = 155 mm DN 200: T-TEÜ = 180 mm T-TEÜ = głębokie przykrycie ziemią Klasa D 700 mm TEÜ mm Klasa A/B: 700 mm TEÜ mm NS Osadnik w litrach DN L w mm B w mm T w mm min max h2 w mm h1 w mm Całk. poj. w litrach Zbior. oleju w litrach Występ w mm Ciężar w kg ) 1) Porównywalna całkowita objętość osadnika zgodnie z PN EN ) 2) możliwa nieosiowa redukcja dopływu/odpływu na DN 150, dzięki temu umożliwia się stosowanie studzienki do pobierania próbek Klasa pokrywy Nr art. 6

7 3.3 Przykład zabudowy: separator koalescencyjny 3. Dane techniczne Rysunek przedstawia separator koalescencyjny klasy I z pokrywą klasy B i studzienką do pobierania próbek 3.4 Rysunek wymiarowy DN 150: T-TEÜ = 155 mm DN 200: T-TEÜ = 180 mm T-TEÜ = głębokie przykrycie ziemią Klasa D 700 mm TEÜ mm Klasa A/B: 700 mm TEÜ mm NS Osadnik w litrach DN L w mm B w mm T w mm min max h2 w mm h1 w mm Całk. poj. w litrach Zbior. oleju w litrach Występ w mm ) Porównywalna całkowita objętość osadnika zgodnie z PN EN ) możliwa nieosiowa redukcja dopływu/odpływu na DN 150, dzięki temu umożliwia się stosowanie studzienki DN 150 do einsetzbar. pobierania próbek DN 150 Ciężar w kg Klasa pokrywy Nr art. 7

8 3. Dane techniczne 3.5 Rysunek: separator koalescencyjny w studzience LW 1000, NS Rysunek wymiarowy: separator koalescencyjny w studzience LW 1000, NS 3 NS Osadnik w litrach DN Średnica Ø T w mm min max h2 w mm h1 w mm Całk. poj. w litrach Zbior. oleju w litrach Występ w mm Ø B B Ø D D Ø B B Ø D D Ciężar w kg Klasa pokrywy Nr art. 3.7 Rysunek wymiarowy: separator koalescencyjny LW 1000, NS 6 (z osadnikiem zainstalowanym przed urządzeniem) NS Osadnik w litrach DN Średnica Ø T w mm min max h2 w mm h1 w mm Całk. poj. w litrach Zbior. oleju w litrach Występ w mm Ø B B Ø D D Ciężar w kg Klasa pokrywy Nr art. 8

9 4. opakowanie, transport i składowanie Zwrócić uwagę na rozdział Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 4.1 Opakowanie Opakowanie zbiorników dla celów transportowych lub składowania nie jest konieczne przy przestrzeganiu poniższych zaleceń. Wskazówka: Unikać dostania się ciał obcych do separatora (kurzu, zanieczyszczeń itp.). W razie potrzeby na wszystkich otworach umieścić pokrywy. 4.2 Transport Transport zlecić firmom posiadającym doświadczenie fachowe, odpowiedni sprzęt i urządzenia, środki transportowe oraz wystarczającą ilość przeszkolonego personelu. Zbiorniki należy transportować w taki sposób, aby nie były one obciążone w niedopuszczalny sposób i aby wykluczone było ich przemieszczenie podczas transportu. W razie konieczności zamocowania, należy je wykonać w taki sposób, aby wykluczyć uszkodzenie zbiorników (np. używając tekstylnych pasów, lin konopnych). Używanie lin metalowych i łańcuchów nie jest Rysunek przedstawia zbiornik separatora Zbiorniki nie mogą być transportowane w sposób swobodnie stojący na otwartych płaszczyznach ładunkowych pojazdów transportowych. Zabezpieczone śrubami zabezpieczającymi pokrywy ochronne na czas budowy mogą być usuwane dopiero na krótko przed zabudową. Podłączenie dopływu Tutaj podnieść Transportowa rura ochronna. Nie usuwać! Tutaj podnieść Podłączenie odpływu 4.3 Składowanie Jeśli przed zabudową konieczne będzie składowanie zbiornika, wówczas musi być ono możliwie krótkie i na prostej, wolnej od ostrych przedmiotów powierzchni. W razie składowania na wolnym powietrzu, zbiorniki zabezpieczyć przed uszkodzeniem, wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczenień. dopuszczalne. Podczas podnoszenia, przemieszczania i ustawiania zbiorników należy unikać uderzeń. W przypadku stosowania wózka widłowego, zbiorniki należy na czas jazdy zamocować na wózku. Nie jest dopuszczalne toczenie lub ciągnięcie zbiornika po ziemi. Zbiorniki należy zabezpieczyć przez zmianą położenia podczas transportu. Zbiornik nie może zostać uszkodzony przez zabezpieczenie. Rysunek przedstawia zbiornik separatora 9

10 5. zabudowa i montaż Podczas składowania separatora, jak również aż do momentu zakończenia prac związanych za zabudową, należy przestrzegać odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu uniknięcia uszkodzenia separatora cieczy lekkich i wypadków. Zwrócić uwagę na bezpieczeństwa! rozdział Wskazówki dotyczące 5.1 Wymagania dotyczące zabudowy Wykonanie zabudowy należy zlecić wyłącznie firmom posiadającym doświadczenie fachowe, odpowiedni sprzęt i urządzenia oraz wystarczającą ilość przeszkolonego personelu. Należy zbadać cechy podłoża pod względem przydatności techniczno-budowlanej (Klasyfikacja gleb dla celów technicznobudowlanych DIN 18196). Należy stwierdzić maksymalnie występujący poziom wód gruntowych. Stan wody gruntowej nie może przekraczać poziomu dopływu. Konieczne jest wystarczające odprowadzenie (drenaż) wód przesiąkających w przypadku gleb przepuszczających wodę. Należy stwierdzić rodzaje obciążeń, takie jak obciążenie ze strony poruszających się pojazdów i głębokość zabudowy. Separatory do zabudowy w ziemię muszą zostać zabudowane jak najbliżej odpływów z budynków. W razie konieczności należy przewody przyłączeniowe dopływów separatorów zaopatrzyć w izolację termiczną lub podgrzewanie. Przy użyciu nasad teleskopowych można osiągnąć odpowiednią, chroniącą przed mrozem głębokość zabudowy, jak również łatwe dopasowanie do przewodu dopływowego i odpływowego (kanału). Pokrywy dla klas obciążeń A/ B i D nie są przykręcane i odpowiadają normie EN 124. Separatory muszą być zabudowywane w pobliżu napływu cieczy lekkich. Muszą być one łatwo dostępne do czyszczenia i konserwacji. Stosowanie zamykanych lub napowietrzanych pokryw jest zabronione. Na dopływie do separatora nie można zabudowywać przepompowni i urządzeń pompowych. Jeśli takie urządzenia są konieczne, wówczas muszą one zostać zabudowane za separatorem. Poziom cieczy w separatorze leży zawsze powyżej poziomu wody w systemie odwadniającym z powodu różnicy szczelności. Za podstawowy poziom uznaje się najwyższy poziom spiętrzania wody deszczowej, jeśli ścieki i woda deszczowa są odprowadzane razem. Jeśli wprowadzana jest tylko woda brudna, górna krawędź stanowi wówczas podstawowy poziom dla najniżej przyłączonego odpływu. Konieczny nadmiar jest zależy od wielkości nominalnej separatora (patrz rozdział dane techniczne ). Jeśli to podwyższenie nie zostanie zachowane, wówczas należy zabudować urządzenie ostrzegawcze dla cieczy lekkich. Gotowy do pracy separator Powierzchnia odwadniana Nadmiar/ podwyższenie Rys. 1 Górna krawędź pokrywy Rysunek przedstawia zbiornik separatora Separator cieczy lekkich należy chronić w kanale przed przepływem zwrotnym. KESSEL zaleca następujące środki ochronne: Odpływ Separator Ochrona przed przepływem zwrotnym wewnątrz nadmiar zawór zwrotny budynku istnieje wewnątrz brak zawór zwrotny budynku nadmiaru na zewnątrz nadmiar zawór zwrotny budynku istnieje na zewnątrz brak przepompownia budynku nadmiaru KESSEL zleca, aby w celu zapewnienia niezawodności pracy urządzenia przewidzić nadmiar i dodatkowo montaż urządzenia alarmowego. Konieczne warunki montażowe należy stworzyć przed napełnianiem wykopu. Separatory należy zabudować w taki sposób, aby górna krawędź pokrywy była wystarczająco wysoko ponad podstawowym poziomem odwadnianej powierzchni (patrz rys. 1). 10

11 5. zabudowa i montaż 5.2 Materiał wypełniający Separator nie może być zabudowywany w podłożu niezwięzłym lub słabo zwięzłym (grupa G1 do G2 ATV-DVWU - A127). Dolna część: żwir o ziarnie okrągłym (maks. ziarnistość 8/16) wg DIN Łoże zbiornika: piasek Podsypka zbiornika: żwir o ziarnie okrągłym (maks. ziarnistość 8/16) wg DIN Strefa zewnętrzna Podsypka zbiornika: materiał o odpowiednich cechach Warstwa wierzchnia humus itp. 5.3 Wykop Podłoże musi być poziome i płaskie, aby urządzenia mogło stać na całej powierzchni podstawy, poza tym podłoże musi być wystarczająco nośne. Jako podłoże konieczny jest zagęszczony okrągłoziarnisty żwir (maks. ziarnistość 8/16, gęstość min. 30 cm, Dpr=95%) i na to 3-10 cm zagęszczonego piasku. Odległość między ścianą wykopu i zbiornikiem musi wynosić min. 70 cm. Ściany muszą odpowiadać normie DIN Głębokość wykopu należy ustalić w taki sposób, aby nie przekroczyć granic przykrywania ziemią. MIN TEÜ MAX (patrz rysunek wymirowy w rozdziale Dane techniczne ). Minimalna odległość pomiędzy różnymi elementami (na przykład separator z podłączonym wcześniej osadnikiem) musi wynosić min. 70 cm. Wrastanie korzeni Przy zabudowie w pobliżu drzew, krzewów i zarośli należy zapobiegać wrastaniu korzeni. Zabudowa na terenie ze spadkiem Przy zabudowie separatora na terenie ze spadkiem należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby boczny napór ziemi w przypadku tereniu nieporośniętego był rozkładany na statycznie skalkulowany murek podpierający. Głębokość nieprzemarzająca przy użytkowaniu całorocznym Przy zabudowie separatora koniecznie zwrócić uwagę na lokalne warunki pozwalające na zabudowę chroniącą przed mrozem. Aby także i w zimie zapewnić bezproblemową pracę, przy zabudowie należy przewody doprowadzające i odprowadzające ułożyć także na głębokości chroniącej przed mrozem. W zasadzie głębokość chroniąca przed mrozem to ok. 80 cm, o ile lokalne przepisy nie stanowią inaczej. 5.4 Kontrola przed zabudową Bezpośrednio przed umieszczeniem zbiornika w wykopie specjalista z firmy dokonującej zabudowy powinien zbadać i stwierdzić i zaświadczyć: - brak uszkodzeń ścian zbiornika, - prawidłowy stan wykopu, szczególnie jeśli chodzi o wymiary i dno, - cechy ziarna materiału wypełniającego. Rysunek przedstawia zbiornik separatora 50cm 50cm b według DIN 4124 yyyyyyyyyy 70cm 70cm Dolna część: okrągłoziarnisty żwir (maks. ziarnistość 8/16) wg DIN zagęszczony Dpr=95% Łoże zbiornika: zagęszczony piasek Separator tłuszczu Obsypka zbiornika: okrągłoziarnisty żwir (maks. ziarnistość 8/16) wg DIN zagęszczony Dpr=95% Obszar poza obsypką zbiornika: Warstwa wierzchnia: Materiał o odpowiednich cechach humus, drogowa warstwa nawierzchniowa, beton i in. 20cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 3-10cm 30cm 5.5 Zabudowa Pływak i wkład koalescencyjny pozostają (jeśli są) podczas zabudowy w zbiorniku. Posadowienie Posadowienie zbiorników na dnie wykopu wykonać unikając uderzeń o wykop (patrz także rozdział Transport ). Napełnianie zbiornika i wypełnienie wykopu Aby zapobiec deformacjom zbiornika, należy napełnianie zbiornika wodą i podsypywanie wykonywać równolegle etapami. Obsypka zbiornika musi mieć szerokość min. 50 cm. Poszczególne warstwy nie mogą być grubsze niż 30 cm. Należy je zagęszczać lekkimi urządzeniami do zagęszczania (min. Dpr=95%). Należy wykluczyć uszkodzenie ścianek zbiornika i przemieszczania zbiornika podczas zabudowy. Zamykanie samoczynne podczas całego procesu napełniania zbiornika pozostaje zamknięte. Przyłączenie zbiornika Usunąć ewentualne zabezpieczenia transportowe. Uwaga! Rurowe elementy przyłączeniowe muszą być chronione przed uszkodzeniam i muszą zapewniać trwałą szczelność. Aby uprościć podłączanie, elementy rurowe i elementy do nich pasujące muszą być odpowiednio nasmarowane. Przejście od pionów kanalizacyjnych do przewodów poziomych należy wykonać dwoma łukami 45 oraz przynamniej jednym łącznikiem o długości 250 mm. Przed separatorem należy przewidzieć odcinek uspokajający, którego długość odpowiadać powinna przynajmniej 10-krotności szerokości nominalnej rury dopłyowej. 11

12 5. zabudowa i montaż Jeśli wykop zostanie napełniony i zagęszczony do górnej krawędzi poziomu dopływu i odpływu, ułożyć i przyłączyć przewody dopływowe i odpływowe w sposób chroniący przed mrozem. Uwaga dotycząca ogrzewania: Podczas prac ziemnych przeprowadzić kabel łączący lub pustą rurę. Włożyć uszczelkę wargową DN 600 w rowek włazu i nasmarować ją. Nasada teleskopowa Podłączanie studzienki do pobierania próbek Studzienki do pobierania próbek umieścić w kierunku przepływu zaraz za separatorem. Studzienki pobierania póbek separatora muszą być łatwo dostępne i umieszczone w taki sposób, aby pobierane były tylko te ścieki, które przepłynęły przez separator. W razie potrzeby przyłączyć rurę pustą urządzenia ostrzegawczego Odcinek łączący pomiędzy separatorem i jednostką sterowania powinien być możliwie krótki. Niepotrzebne zmiany kierunku, szczególnie pod kątem ponad 45 nie powinny być stosowane. Rura ochronna na kable powinna wykazywać stały spadek do separatora. Należy zminimalizować tworzenie się kondensatu pary wodnej wewnątrz rury na kable za pomocą hermetycznego zamknięcia rury po stronie jednostki sterowania. W celu późniejszego układania kabla należy włożyć drut do przeciągania. Uszczelka wargowa DN 600 Minimalna głębokość wtykania 100 mm Właz zbiornika 1 7 (1) Separator cieczy lekkich KESSEL (2) Czujnik grubości warstwy (3) Czujnik spiętrzania (4) Jednostka sterująca (5) Obudowa do montażu na ścianie 3 6 (6) Wodoszczelne połączenie kablowe (7) Zestaw mocujący (8) Zamknięci rury pustej Nasadę teleskopową KESSEL włożyć w otwór separatora i ustawić na żądaną pozycję. Za pomocą pierścienia zaciskowego można zamocować nasadę na odpowiedniej pozycji (wyrównanie górnej krawędzi do terenu). Wyrównanie precyzyjne na ostateczną wysokość odbywa się za pomocą śrub nastawczych. Nachylenie terenu można lekko wyrównać za pomocą nasady z bezpoziomową regulacją wysokości. Nasadę należy odpowiednio wyłożyć i założyć za pomocą odpowiedniego narzędzia wibracyjnego na nasadkę. Dla większych głębokości zabudowy przewidziana jest specjalna przedłużka KESSEL (nr art ), wysokość konstrukcji 400 mm. Pozostałe wypełnienie Do zabudowy w miejscach, gdzie poruszają się samochody ciężarowe (pokrywa klasy D), należy przewidzieć płytę betonową jako górną warstwę. Odpowiedni schemat oszalowania i zbrojeń można otrzymać w firmie KESSEL. 12

13 5. zabudowa i montaż 5.6 Urządzenie alarmowe Według PN EN 858 separatotry muszą być wyposażone w samoczynne urządzenie alarmowe. Urządzenia alarmowe KESSEL, nr art , i są przewidziane do separatorów cieczy lekkich (substancji ropopochodnych, olejów i koalescencyjne). Są one dopuszczone do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem w strefie 0. Urządzenie alarmowe KESSEL do nadzoru warstwy oleju (rejestrowanie grubości warstwy w separatorach oleju i cieczy lekkich) Sonda warsty oleju odpowiednia dla strefy Ex 0 z kablem przyłączeniowym o długości 5 m (możliwość przedłużenia do maks. 200 m), zestaw mocujący do łatwego montażu i konserwacji (sonda jest dzięki temu dostępna z góry), wodoszczelne połączenie kablowe do przedłużania kabla przyłączeniowego, rura przelotowa z połączeniem skręcanym i dwa skręcane połączenia kablowe, obudowa do montażu naściennego IP 65, jednostka sterownicza z alarmem optycznym i akustycznym z kontaktem bezpotencjałowym, z czujnikowym nadzorem własnym i powtarzaniem alarmu. Urządzenie alarmowe KESSEL do wskazywania stanu granicznego (rejestrowanie spiętrzenia w separatorze cieczy lekkich) Sonda stanu granicznego odpowiednia dla strefy Ex 0 z kablem przyłączeniowym mit 5 m (możliwość przedłużenia do 200m). Zestaw do mocowania do łatwego montażu i konserwacji (sonda jest dzięki temu dostępna z góry), wodoszczelne połączenie kablowe do przedłużenia kabla przyłączeniowego, rura przelotowa z połączeniem skręcanym i dwie skręcane złączki kablowe, obudowa do montażu naściennego IP 65, jednostka sterowania z alarmem akustycznym i optycznym z kontaktem bezpotencjałowym, z czujnikowym nadzorem własnym i powtarzaniem alarmu. Czujniki urządzenia alarmowego muszą - w zależności od wielkości separatora - byc umieszczone na różnych poziomach wysokości. W tabeli przedstawiono wymiary montażowe. Podane wartości należy sprawdzać i w razie potrzeby korygować w ramach regularnych prac konserwacyjnych. Montaż i konserwację urządzenia alarmowego opisane w załączonej oryginalej instrukcji obsługi. Rysunek przedstawia zbiornik separatora 100 mm (*) Rysunek: sonda warstwy oleju Olej Nowy typ KVF-104-PF 100 mm B (*) Stary typ KVF-103-PF A Poziom alarmowy 113 mm Woda Grubość warstwy oleju Separator cieczy lekkich Odległość A Odległość B (*) Nr art. Sonda stanu granicznego Sonda warstwy oleju do dna zbiornika do dna zbiornika B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B D B D B D 1340 mm 835 mm 1820 mm 1335 mm 1210 mm 1210 mm 1710 mm 1710 mm 764 mm 764 mm 1264 mm 1264 mm 1265 mm 729 mm 13

14 5. zabudowa i montaż Uwaga! Nawiercenia dla zestawu mocującego muszą być wykonane tylko na podanych pozycjach. Do wiercenia należy użyć wyłącznie wiertła o Ø 3,5 mm. Oryginalne śruby mocujące należy stosować w nasadce bez kołków. W razie potrzeby pozycje nawierceń należy przesunąć w odpowiedni sposób, jeśli wyniknie zagrożenie uszkodzenia uszczelki przez wiertło. W żadnym wypadku stożek zbiornika rotacyjnego nie może zostać uszkodzony ani przewiercony. Przedłużenie kabla do maks. 200 m możliwe jest wyłącznie przy użyciu części oryginalnych (kabel i złączki kablowe). znacznie zredukować ilość odprowadzanych substancji przez urządzenie do odsysania osadów. Ważne jest to szczególnie w zakładach, gdzie produkowane są duże ilości osadów. Oczywiście za pomocą urządzenia do odprowadzania osadów można także opróżnić cały separator. Jeśli podczas opróżniania wykorzystywane są te oba urządzenia, wówczas najpierw usuwa się olej a następnie osad. Mocowanie Przy zabudowie części innych niż części oryginalne KESSEL następuje utrata ważności certyfikatu ATEX, dopuszczenia nadzoru budowlanego oraz prawa gwarancyjnych firmy KESSEL. Przy przeciąganiu kabla przez rurę ochronną na kable do jednostki sterującej, należy mocno dociągnąć skrętki kablowe do zamknięcia rury. Następnie należy na końcu rury zamocować nakrętkę nasadową. Odbieranie osadów Mechanizm blokujący Odbieranie oleju Osad Strona wewnętrzna (1) Kabel do sond (2) Skrętki kablowe (3) Nakrętki nasadkowe (4) Uszczelka przelotu Strona zewnętrzna (5) Zamknięcie rury ochronnej (6) Rura przelotowa (7) Rura pusta 5.7 Odprowadzanie oleju i osadu (dla studzienek LW 1000 tylko na zamówienie) W przypadku normalnego opróżniania wąż wozu asenizacyjnego jest podłączany do separatora cieczy lekkich i cała zawartość jest odpompowywana. Ilość cieczy lekkich jest jednak znacznie mniejsza niż całkowita pojemność separatora. Urządzenie odprowadzające olej stanowi tutaj wyraźną pomoc. W celu opróżnienia separatora z cieczy lekkich, wąż odprowadzający podłącza się do urządzenia odprowadzającego olej. W ten sposób za pomocą wozu asenizacyjnego można usunąć tylko taką objętość, która odpowiada maksymalnej ilości cieczy lekkiej. Oznacza to znaczną redukcję substancji odprowadzanych podczas opróżniania. Wszystko to pozwala na zaoszczędzenie czasu podczas opróżniania, obniżenie kosztów utylizacji oraz zachowanie w dobrym stanie części wbudowanych w separator. Analogicznie do urządzenia do odprowadzania oleju można Mechanizm blokujący jest mocowany na wlocie zgodnie z rysunkiem za pomocą opaski rurowej. Odprowadzanie oleju zamontować na urządzeniu blokującym, ustawić na wysokości x (patrz tabela) i zamocować. Odprowadzanie osadu zamontować na mechanizmie mocujacym, poprowadzic do dna i zamocować. Zamocowanie zamontnować w nasadzie zgodnie z rysunkiem za pomocą załączonych śrub ze stali nierdzewnej. 14

15 Do wiercenia można użyć wyłącznie wiertła Ø 3,5 mm. Zamocowania wykorzystać jako szablon nawierceń. Zamontować połączenie bagnetowe na końcu węża i zamocować za pomocą opaski węża. Wąż z połączeniem bagnetowym zawiesić u góry na mocowaniu, poprowadzić do urządzenia odsysającego i odpowiednio skrócić. Wąż i urządzenie odsysające połączyć z zamocować opaską węża. W przypadku zamkniętej pokrywy nie może ona dotykać połączenia bagnetowego. 5. zabudowa i montaż Separator cieczy lekkich Nr art.: B D BEX DEX B D BEX DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B D B D B D Odległość X odsysanie oleju do dna zbiornika 950 mm 1450 mm na zapytanie na zapytanie 15

16 6. Uruchomienie Zwrócić uwagę na rozdział Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 6.1 Postawienie urządzenia w stan gotowości do pracy Przewód dopływowy i odpływowy należy przepłukać. Urządzenie przed doprowadzeniem ścieków zawierających oleje pochodzenia mineralnego należy: opróżnić, całkowicie oczyścić i ponownie napełnić. Podnieść pływak w rurze prowadzącej i sprawdzić jego pozycję i możliwość ruchu. W przypadku separatorów koalescencyjnych: wkład koalescencyjny wsunąć w przewidzianą do tego celu prowadnicę. 6.2 Instruktaż / przekazanie Rozruch urządzenia musi być przeprowadzony przez certyfikowane przedsiębiorstwo fachowe. 2. Instruktaż: Kontrola urządzenia pod kątem uszkodzeń transportowych i montażowych jak również szczelności, skontrolowanie połączeń przewodów Informacje na temat opróżniania i konserwacji Praktyczna demonstracja możliwości obsługi 3. Dokumentacja Przekazanie instrukcji zabudowy i obsługi Sporządzanie protokołu przekazania 6.3 Protokół przekazania Protokół przekazania musi zostać w całości wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do odbioru oraz przez użytkownika urządzenia. 1. Przy przekazaniu obecne muszą być następujące osoby: Osoba upoważniona przez inwestora do odbioru Specjalistyczna firma Poza tym obecny powinien być Personel obsługujący Firma asenizacyjna 7. opróżnianie Częstotliwość opróżniania: Zebrane w separatorze ciecze lekkie powinny być usuwane najpóźniej wtedy, gdy ilość ich przekracza 80% możliwej ilości zbierania cieczy lekkich lub zdolność zatrzymywania zostanie zmniejszona poniżej poziomu. W przypadku separatorów, które służą wyłącznie do zabezpieczania urządzeń lub powierzchni, na których wykorzystuje się ciecze lekkie (np. stacje paliw), należy dodatkowo zgodnie z przepisami lokalnymi przewidzieć odpowiednią pojemność zatrzymywania cieczy. Odseparowane ciecze lekkie należy więc przy przekroczeniu tej objętości zatrzymywania wybierać, jeśli ilość odseparowanych cieczy lekkich 80 % nie została osiągnięta. Usuwanie osadów z osadnika musi się odbyć najpóźniej wtedy, gdy odseparowana ilość osadu będzie wypełniała do połowy osadnik. Z tego względu należy zawrzeć odpowiednią umowę ze specjalistyczną firmą o opróżnianie separatora. Opróżnianie przeprowadzać w miarę możliwości, gdy zakład nie pracuje. Oczekiwane objętości do opróżniania w zależności od stopnia napełnienia można ocenić na podstawie poniższej tabeli. Zawarte w niej dane są danymi orientacyjnymi i służą do oszacowania ilości substancji w przypadku zlecenia opróżniania firmie asenizacyjnej. Uwaga! Tylko odpowiednio częste opróżnianie urządzenia gwarantuje jego poprawne funkcjonowanie. 16

17 7. opróżnianie Separator cieczy lekkich Osad Ciecz lekka Nr art.: 1) zmierzona Entsorgungs- 2) zmierzona Entsorgungs- Stopień napełnienia Grubość warstwy Objętość Stopień napełnienia Grubość warstwy Objętość w % w mm w litrach w % w mm w litrach B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B D B D B D ) Szlam zebrany w separatorze należy usunąć najpóźniej przy 50 % wypełnienia. 2) Zebrane w separatorze ciecze lekkie należy usunąć najpóźniej przy 80 %, lub przy przekroczeniu pojemności zatrzymywania. minimalna grubość warstwy cieczy lekkiej minimalna grubość warstwy osadów poziom wody spokojnej stopień wypełnienia 80% -ciecz lekka musi być usunięta stopień wypełnienia 100% samoczynne zamknięcie zamyka się Rysunek przedstawia zbiornik separatora 17

18 8. Kontrola własna, konserwacja i sprawdzenie Zabudowa Kontrola własna Konserwacja opróżnianie inspekcja generalna naprawa Kto? Specjalistyczna firma Osoba przeszkolona Osoba przeszkolona kwalifikacje Przedsiębiorstwo asenizacyjne Wykwalifikowana osoba Specjalistyczna firma Co? Pomiar grubości warstwy Pomiar grubości warstwy Opróżnianie cieczy Całkowite opróżnianie warstwy: warstwy: lekkich i osadów Czyszczenie cieczy lekkich cieczy lekkich Sprawdzenie, czy stan urządzenia jest nienaganny i czy warstwy osadu warstwy osadu urządzenie poprawnie pracuje, a przynajmniej: Kontrola samoczynnego Kontrola samo czynnego Przestrzegać przepisów dane na temat miejsca kontroli, użytkownika zamykania i urządzenia zamykania i urządzeń dotyczących ścieków urządzenia z podaniem odpowiednich danych, zlecającego, ostrzegawczego ostrzegawczych i opróżniania! osobykontrolującej i właściwych organów (po przeprowadzeniu inspekcji Opróżnianie i czyszczenie, Ochrona przeciw występowaniu cieczy lekkich generalnej po 6 miesiącach jeśli jest konieczne z separatora lub części studzienki Czyszczenie urządzenia Ponowne napełnienie (nadmiar/urządzenie ostrzegawcze) do pobierania próbek separatora wodą, stan konstrukcji separatora Kontrola książki zgodnie z lokalnymi szczelność urządzenia łącznie z odpływem eksploatacji urządzenia przepisami. i zintegrowaną studzienką do pobierania próbek (kontrola szczelności) według DIN , rozdział 15) Stan wewnętrznej powierzchni ścianek lub powłoki wewnętrznych części zabudowanych i urządzeń elektrycznych (jeśli są) Tarowanie zamykania samoczynnego przez ustalenie masy i objętości pływaka Kompletność i zrozumiałość notatek w książce eksploatacji urządzenia Poświadczenie prawidłowego opróżniania zawartości separatora Istnienie i kompletność koniecznych pozwoleń i dokumentów (pozwolenia, plany odwadniania, instrukcje obsługi i konserwacji itd.) rzeczywisty napływ ścieków (pochodzenie, maks. potencjalne ilości deszczu i wody brudnej, zawartość. Wymiarowanie, nadawanie się i wydajność separatorów w odniesieniu do rzeczywistego napływu ścieków) KIEDY co miesiąc co pół roku Ciecz lekka przed rozruchem, potem w razie potrzeby 80% osiągnięto, lub co 5 lat pojemność zatrzymywania jest mniejsza niż wartość graniczna Zbiornik osadnika jest pełny Doku- Poświadczenie Książka eksploatacji urządzenia Raport z konserwacji Książka eksploatacji urządzenia Raport z badania Książka eksploatacji men- zabudowy przez Zaświadczenie o opróżnianiu urządzenia tacja fachowca 18

19 8. Kontrola własna, konserwacja i sprawdzenie Zwrócić uwagę na rozdział Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 8.1 Konserwacja Co roku należy zlecić konserwację separatora osobie przeszkolonej 1). Poza opróżnianiem należy wtedy przeprowadzić następujące prace: - Kontrola powierzchni wewnętrznej ścianek osadnika i separatora, - Kontrola działania urządzeń i instalacji elektrycznych, jeśli takie są. Stwierdzone fakty i przeprowadzone prace należy zanotować i ocenić w protokole konserwacji. Jeśli są, należy także dwa razy w roku przeprowadzić konserwację podzespołów elektromechanicznych takich jak pompy, zawory, organy odcinające zgodnie z zaleceniami producenta. 8.2 Kontrola (inspekcja generalna) Przed uruchomieniem i po uruchomieniu, jednak w okresach nie dłuższych niż 5 lat, wykwalifikowany fachowiec 2) musi po uprzednim całkowitym opróżnieniu i wyczyszczeniu skontrolować separator pod kątem stanu i prawidłowej pracy. Należy przy tym sprawdzić i ująć przynajmniej następujące punkty: - odpowiednia wielkość separatora - stan konstrukcji i szczelność separatora - stan powierzchni wewnętrznych ścianek części zabudowanych oraz urządzeń elektrycznych, jeśli są - wykonanie przewodu doprowadzającego separatora jako przewodu odprowadzającego prowadzącego ponad dach - kompletność i zrozumiałość notatek w książce eksploatacji urządzenia - udokumentowanie prawidłowego opróżniania zawartości separatora - fakt istnienia i kompletność koniecznych certyfikatów i dokumentów (pozwoleń, planów odwadniania, instrukcji obsługi i konserwacji Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół podając ewentualne usterki. Jeśli wystąpią usterki, należy je niezwłocznie usunąć. 1) Osobami przeszkolonymi są osoby z personelu użytkownika lub osoby trzecie, którym zlecono wykonanie prac, które ze względu na swoje wykształcenie, umiejętności i praktycznie zdobyte doświadczenia gwarantują, że kontrole i ocena w danym zakresie zostaną przeprowadzone fachowo. Osoba przeszkolona może nabyć fachową wiedzę na temat eksploatacji i konserwacji separatorów na kursie z następującym po nim szkoleniem praktycznym na miejscu, które oferują np. producenci, zrzeszenia branżowe, izby rzemieślnicze oraz organizacje zajmujące się problematyką separowania. 2) Wykwalifikowanymi fachowcami są pracownicy przedsiębiorstw niezależnych, rzeczoznawcy i inne instytucje, które posiadają udokumentowane kwalifikacje specjalistyczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i kontroli urządzeń separujących w wymienionym tutaj zakresie oraz dysponują odpowiednim wyposażeniem technicznym do przeprowadzania kontroli separatorów. W poszczególnych przypadkach prace kontrole mogą być w większych jednostkach zakładowych być przeprowadzane także przez niezależnych pod względem swojego zakresu zadań wewnętrznych fachowców użytkownika o takich samych kwalifikacjach. Jednostkami posiadającymi kwalifikacje fachowe są niezależne jednostki przedsiębiorstwa i inne instytucje, które posiadają udokumentowane kwalifikacje fachowe w zakresie eksploatacji, konserwacji i kontroli urządzeń separujących w wymienionym tutaj zakresie oraz dysponują odpowiednim wyposażeniem technicznym do kontrolowania separatorów. W poszczególnych przypadkach prace kontrole mogą być w większych jednostkach zakładowych być przeprowadzane także przez niezależnych pod względem swojego zakresu zadań wewnętrznych fachowców użytkownika o takich samych kwalifikacjach. Artykuł Nr kat. Inspekcja generalna separatorów substancji ropopochodnych/koalescencyjnych /L Książka eksploatacji separatorów substancji ropopochodnych/koalescencyjnych Szczelność rur

20 9. części zamienne i osprzęt Zestaw urządzeń alarmowych KESSEL dwukanałowy Urządzenie alarmowe do kontroli warstwy oleju (patrz nr art ) i do wskazywania stanu granicznego (patrz art. nr ). Nr art Urządzenie alarmowe KESSEL do kontroli warstwy oleju (rejestrowanie grubości warstwy w separatorach oleju i cieczy lekkich) Sonda warstwy oleju odpowiednia dla strefy Ex 0 z kablem przyłączeniowym o długości 5 m (możliwość przedłużenia do 200 m), zestaw mocujący do łatwego montażu i konserwacji (sonda jest dzięki temu dostępna z góry), wodoszczelne połączenie kablowe do przedłużania kabla przyłączeniowego, rura przelotowa z połączeniem skręcanym i dwa skręcane połączenia kablowe, obudowa do montażu naściennego IP 65, jednostka sterownicza z alarmem akustycznym i optycznym z kontaktem bezpotencjałowym, z kontrolą własną czujnika i powtarzaniem alarmu. Nr art Urzędzenie alarmowe KESSEL do wskazywania stanu granicznego (rozpoznawanie przytkania w separatorze cieczy lekkich) Sonda stanu granicznego dpowiednia dla strefy Ex 0 z kablem przyłączeniowym o długości 5 m (możliwość przedłużenia do 200 m), zestaw mocujący do łatwego montażu i konserwacji (sonda jest dzięki temu dostępna z góry), wodoszczelne połączenie kablowe do przedłużania kabla przyłączeniowego, rura przelotowa z połączeniem skręcanym i dwa skręcane połączenia kablowe, obudowa do montażu naściennego IP 65, jednostka sterownicza z alarmem akustycznym i optycznym z kontaktem bezpotencjałowym, z kontrolą własną czujnika i powtarzaniem alarmu. Nr art Kabel urządzenia ostrzegawczego KESSEL do przedłużania sondy warstwy oleju KESSEL i sondy stanu granicznego KESSEL. Nr art Urządzeniedo odbioru oleju KESSEL Krzywak ssący Ø 50 mm, 0,5 m wąż ssący Bi 50 do indywidualnego dostosowania do nasady z NBR ze spiralą z drutu stalowego i licami Cu i przyłączonym bagnetowym złączem ssącym 52 C oraz tabliczką znamionową. Dopływ Nr art. urządzenie do odbioru oleju DN DN Urządzenie do odbioru osadu KESSEL Rura ssąca Ø 50 mm z lejkiem do odsysania osadó, wąż ssący 0,5 m Bi 50 do indywidualnego dostosowania do nasady z NBR ze spiralą z drutu stalowego i licami Cu i przyłączonym bagnetowym złączem ssącym 52 C oraz tabliczką znamionową. Dopływ Nr art. odbieranie osadu DN DN

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych według PN EN 858 4.1 S 23 Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS 3 - NS 15 według PN EN 858 i DIN 1999-, klasa I do zabudowy w ziemi Cechy nasady: nachylana regulowana wysokość pod ciężki

Bardziej szczegółowo

Wpust podłogowy/podwórzowy KESSEL System 400 Odpływ boczny DN 100 / DN 150

Wpust podłogowy/podwórzowy KESSEL System 400 Odpływ boczny DN 100 / DN 150 INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Wpust podłogowy/podwórzowy KESSEL System 400 Odpływ boczny DN 100 / DN 150 Zalety produktu Płynna głębokość zabudowy - korpus obniża się wraz z osiadaniem gleby

Bardziej szczegółowo

Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS 3 - NS 6 według PN EN 858 klasa I

Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS 3 - NS 6 według PN EN 858 klasa I Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS - NS według PN EN 858 klasa I min / max Opis Separator koalescencyjny klasa I, W 0 według PN EN 858, z tworzywa sztucznego,, Ze zintegrowanym osadnikiem

Bardziej szczegółowo

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000 przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752 Rodzaje kinet: Kierunek przepływu Wysokość : nr art. 860 122 / 860 116 razem z pokrywą ochronną na czas zabudowy 1166 DN 150/200 1180 mm 881 005 1680 mm 881

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków 4.1 P 15 Produkt Opis produktu Rysunek pokazuje urządzenie jednopompowe nr art. 866 621B Aby uniknąć skraplania się pary, zalecamy wentylowanie studzienki. Głębokości zabudowy (T): T 1 1630-2130 mm T 2

Bardziej szczegółowo

do RLM 6 RLM 8 RLM 10 RLM 12 RLM 14 RLM 16 RLM 18

do RLM 6 RLM 8 RLM 10 RLM 12 RLM 14 RLM 16 RLM 18 Przydomowe oczyszczalnie ścieków INNO-CEAN Przegląd produktów jednozbiornikowe strona O 4444 jednozbiornikowe strona O 4444 INNO-CEAN l l iczba mieszkańców do RM 6 RM 8 INNO-CEAN big Seria KESSE INNO-CEAN

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16 Instrukcja montażu i instalacji Zbiorniki na wodę deszczową: Torus ET 30, ET 35, ET 65 Zbiorniki bezodpływowe na ścieki: Tubus/Flat 1000L, 1500L, 3000L, 3500L 1 1 1 1 2 2 2 Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik

Bardziej szczegółowo

Urządzenie przeciwzalewowe Kessel. Szkolenie dla instalatorów Grast- Kessel

Urządzenie przeciwzalewowe Kessel. Szkolenie dla instalatorów Grast- Kessel Urządzenie przeciwzalewowe Kessel Szkolenie dla instalatorów Grast- Kessel Datum: Datum: 13/14 Referent: października 2011 Z jednego źródła wszystko do odprowadzania ścieków Ochrona przed wodą w piwnicach

Bardziej szczegółowo

Przepompownia wody brudnej KESSEL. Z teleskopową nasadą do płynnego wyrównania wysokości. poziomu, z pokrywą klasy A 15 z tworzywa sztucznego do

Przepompownia wody brudnej KESSEL. Z teleskopową nasadą do płynnego wyrównania wysokości. poziomu, z pokrywą klasy A 15 z tworzywa sztucznego do und überwacht ścieków Aqualift S Wielkość nominalna od 7 do 0 Wybranie 700 x 700 mm Aqualift S Do zabudowy w płycie podłogowej, głębokość zabudowy (T) od 8 mm do 656 mm. Z teleskopową nasadą do płynnego

Bardziej szczegółowo

Formularz doboru separatorów substancji ropopochodnych

Formularz doboru separatorów substancji ropopochodnych separatorów substancji ropopochodnych Dobór separatorów substancji ropopochodnych według PN EN 858 Do: Firma KESSEL Sp. z o.o. ul. Bardzka 60 50-517 Wrocław Faks: 0 71 774 67 69 Adres Nazwa:... Ulica:...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków Oczyszczalnie ścieków Inno-Clean +... Zbiorniki bezodpływowe... O 2 - O7 O8 O 1 ZAETY y KESSE to zawsze najlepsze Urządzenie jednozbiornikowe Inno-Clean + Urządzenie dwuzbiornikowe Inno-Clean + Idealne

Bardziej szczegółowo

Separator tłuszczu KESSEL NS 1, 2 i 4 do zabudowy w ziemi

Separator tłuszczu KESSEL NS 1, 2 i 4 do zabudowy w ziemi INStruKcja zabudowy, obsługi I KoNSErwacjI Separator tłuszczu KESSEL NS 1, 2 i 4 do zabudowy w ziemi Wykonanie według DIN 4040-1 lub wykonanie według euro-normy EN 1825 Zalety produktu Według DIN 4040-1

Bardziej szczegółowo

5. Oczyszczalnie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Inno-Clean PLUS Zbiorniki bezodpływowe

5. Oczyszczalnie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Inno-Clean PLUS Zbiorniki bezodpływowe 5. Oczyszczalnie InnoClean PUS Zbiorniki bezodpływowe 174 179 180 173 y KESSE to zawsze najlepsze Przydomowa oczyszczalnia ścieków InnoClean PUS Idealne dla gospodarstw domowych i pensjonatów Idealne dla

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Separatory tłuszczu KESSEL G, D, D + S według normy europejskiej EN 1825 do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających

Separatory tłuszczu KESSEL G, D, D + S według normy europejskiej EN 1825 do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających INStruKcja zabudowy, obsługi I KoNSErwacjI Separatory tłuszczu KESSEL G, D, D + S według normy europejskiej EN 1825 do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających Separatory tłuszczu KESSEL

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków Oczyszczalnie ścieków Inno-Clean +... Zbiorniki bezodpływowe... O 2 - O7 O8 O 1 y KESSEL to zawsze najlepsze Przydomowa oczyszczalnia ścieków Inno-Clean + Idealne dla gospodarstw domowych i pensjonatów

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie i zabudowa

2 Projektowanie i zabudowa 2 Projektowanie i zabudowa Strona ST info 2-3 Strona ST info 4-5 Zalety studzienek Standard Porównanie prac i nakładów Studzienki betonowe - studzienki KESSEL Standard Strona ST info 6-11 Strona ST info

Bardziej szczegółowo

Przepompownie z tworzywa sztucznego PKS-B 800 z pompami do ścieków. Zastosowanie. Opis

Przepompownie z tworzywa sztucznego PKS-B 800 z pompami do ścieków. Zastosowanie. Opis PKS-B 800 z pompami do ścieków Zastosowanie Zabezpieczona przed działaniem siły wyporu studzienka, stosowana jest jako gotowa przepompownia w systemach kanalizacji ciśnieniowej oraz jako kolektorowa studzienka

Bardziej szczegółowo

Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix

Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix Ferrofix Ferrofix, System Ferrofix, System...... W 46 W 49 W 50 W 5 Odpływy rynnowe / wanny podłogowe Ferrofix... Nasadki ze stali nierdzewnej... W 53 W 54 W 54 W 45 Wpusty podłogowe Ferrofix ze stali

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Studnia chłonna Igloo DORW / 8

Studnia chłonna Igloo DORW / 8 Instrukcje montażu i instalacji Studnia chłonna typu Igloo S900 Studnia chłonna Igloo DORW3008 18.05.2009 1 / 8 Rys.1 Studnia chłonna Igloo: wersja Standard/ Profi Ważna uwaga: Aby uniknąć błędów przy

Bardziej szczegółowo

8. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni

8. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni 8. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni 8.1 Planowanie przebiegu instalacji Miejsce instalacji winno zostać wybrane w taki sposób, aby umożliwić dojazd pojazdom służb oczyszczania, a także nie powodować

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Zbiornik podziemny BlueLine II

Dokumentacja techniczna. Zbiornik podziemny BlueLine II Dokumentacja techniczna Zbiornik podziemny BlueLine II Zbiornik podziemny BlueLineII DORW2046 02.03.2010 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Położenie względem budynków Zbiornik nie może być zabudowany, a wykop

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Odwodnienia liniowe e w io ia lin ien n d o w d O

Odwodnienia liniowe e w io ia lin ien n d o w d O 4.1 W 83 Komfort SLR NW 100 klasa obciążenia D i F Zabudowa w nawierzchni brukowej Zabudowa w nawierzchni asfaltowej Zabudowa w nawierzchni betonowej klasa D Komfort SLR NW 100 Z krawędzią (7 mm) i rusztem

Bardziej szczegółowo

IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834

IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834 IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834 1 Spis treści : 1. PRZEZNACZENIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MAGAZYNOWANIE

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Zasada działania Separatory substancji ropopochodnych grawitacyjne i koalescencyjne

Zasada działania Separatory substancji ropopochodnych grawitacyjne i koalescencyjne Zasada działania Separatory substancji ropopochodnych grawitacyjne i koalescencyjne Działanie separatorów w oparciu o zasadę grawitacji W celu przeprowadzania rozdzielania ścieków w separatorze wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: Lokalizacja: DO PROJEKTU ZBIORNIK NA ŚCIEKI BYTOWE (SZAMBO) GMINA WALCE, UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE KROMOŁÓW OBRĘB BROŻEC, działka nr 1054/1 k.m.9 1. DANE OGÓLNE Zbiornik bezodpływowy na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift S

Opis serii: Wilo-DrainLift S Opis serii: Wilo-DrainLift S H[m] 5,0 Wilo-DrainLift S 4,0 3,0 2,0 S 1/5 1,0 Budowa Kompaktowe urządzenie do przetłaczania ścieków ze zintegrowaną pompą Zastosowanie W pełni funkcjonalne, gotowe do podłączenia

Bardziej szczegółowo

Wpusty piwniczne z urządzeniami przeciwzalewowymi / bez urządzeń przeciwzalewowych... Urządzenia przeciwzalewowe Pumpfix S...

Wpusty piwniczne z urządzeniami przeciwzalewowymi / bez urządzeń przeciwzalewowych... Urządzenia przeciwzalewowe Pumpfix S... ... z urządzeniami przeciwzalewowymi / bez urządzeń przeciwzalewowych... Urządzenia przeciwzalewowe Pumpfix S... z syfonem/bez syfonu... Wpusty z separatorem cieczy lekkich... W 2 W 11 W 2 W 11 W 2 W 5

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Kunda, Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Instrukcja obsługi i montażu AN 77 976: Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KESSEL Odpływ ścienny Scada

KESSEL Odpływ ścienny Scada Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji KESSEL Odpływ ścienny Scada Instalację Uruchomienie Poinstruowanie przeprowadził zakład specjalistyczny: Nazwisko/podpis Data Miejscowość Pieczęć firmy specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Separator tłuszczu. Instrukcja obsługi 975718, 975725

Separator tłuszczu. Instrukcja obsługi 975718, 975725 Separator tłuszczu 975718, 975725 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Separatory. www.dyka.pl

Separatory. www.dyka.pl www.dyka.pl 0 0 0 Separatory Węglowodorów Separatory Koalescencyjne Zakres zastosowania Separatory węglowodorów oddzielają wodę oraz lekkie ciecze eralne, znajdują więc zastosowanie najczęściej na stacjach

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę.

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Tiefbau galabau aquabau sportbau DRAINFIX TWIN Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Stosowane na obszarach narożnych na ruch samochodów osobowych. Zagospodarowując wodę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Copyright Ösel Tubs 1 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 INSTALACJA WANNY 5 NAGRZEWANIE WANNY 8 KONSERWACJA WANNY 10 2 Informacje ogólne Drogi użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

Odwadnianie hybrydowe przy naturalnym spadku

Odwadnianie hybrydowe przy naturalnym spadku Führend in Entwässerung Odwadnianie hybrydowe przy naturalnym spadku Ecolift XL www.kessel.pl Nowa seria urządzeń Ecolift Najkrótsza droga odwadniania Innowacja w przypadku istnienia naturalnego spadku

Bardziej szczegółowo

Formularz doboru separatorów tłuszczu

Formularz doboru separatorów tłuszczu Formularz doboru separatorów tłuszczu 3.2. Wykonanie separatora tłuszczu Miejsce zabudowy: Swobodne ustawienie w pomieszczeniu nieprzemarzającym Umiejscowienie/transport do miejsca ustawienia Zwrócić uwagę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i instalacji

Instrukcja montażu i instalacji Instrukcja montażu i instalacji Filtr wstępny Maximus Filtr wstępny Maximus DORW2131 13.03.2012 1 / 8 Filtr wstępny Maximus DORW2131 13.03.2012 2 / 8 Informacje ogólne Przeznaczenie Filtry Maximus służą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi ecolevel Pompa kondensatu PL Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji...2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

420 420 420 420 P33001400 720-1020 721-1020 745-1045 746-1045 P33001401 720-1985 721-1985 745-1855 746-1855 P33001402

420 420 420 420 P33001400 720-1020 721-1020 745-1045 746-1045 P33001401 720-1985 721-1985 745-1855 746-1855 P33001402 Lipumax P-B model podstawowy Polietylenowy separator tłuszczu do zabudowy w gruncie zgodnie z PN-EN 1825 2 i 3 stopień rozbudowy z automatycznym opróżnianiem i oczyszczaniem separatora pokrywa przeciwzapachowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA OPASKA ODCINAJĄCA DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH

UNIWERSALNA OPASKA ODCINAJĄCA DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Opaski do nawiercania Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA ODCINAJĄCA DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Nr kat 3800 1 Spis treści : 1. ZASTOSOWANIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MONTAŻ 4.

Bardziej szczegółowo

Producent Rozdzielnic Elektrycznych Edward Biel Piekary 363, Liszki NIP: INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent Rozdzielnic Elektrycznych Edward Biel Piekary 363, Liszki NIP: INSTRUKCJA OBSŁUGI tel. +48 12 280 71 92 Piekary, dnia: 07.05.2013 INSTRUKCJA OBSŁUGI Potrzebne narzędzia: 1. Wiertło koronowe do wykonywania otworów w ściankach studni. 2. Wykonanie wejść rur jest również możliwe pilarką

Bardziej szczegółowo

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Separatory substancji ropopochodnych Informacje ogólne

Separatory substancji ropopochodnych Informacje ogólne substancji ropopochodnych Informacje ogólne Działanie separatorów w oparciu o zasadę grawitacji W celu przeprowadzania rozdzielania ścieków w separatorze wykorzystywana jest siła ciężkości oraz siła wyporu.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych (wersja A i B) Kompletnego wkładu zaworu z membraną

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Odpływ ścienny Scada.

Odpływ ścienny Scada. Odpływ ścienny Scada Kreatywne odwadnianie łazienki www.kessel.pl 2 Scada Odpływ ścienny Scada Technika i design Górna krawędź płytek Wysokość zabudowy kołnierza Optymalny przy wykonywaniu remontów Odpływ

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Opaski do nawiercania. Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH

Opaski do nawiercania. Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Opaski do nawiercania Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Nr kat 3510 1 Spis treści : 1. ZASTOSOWANIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MONTAŻ 4. KONSERWACJA 5. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Klapy zwrotne. www.szagru.pl

Klapy zwrotne. www.szagru.pl Klapy zwrotne www.szagru.pl KAPY ZWROTNE PEH 2 ZASTOSOWANIE Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urządzenie końcowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe System modułowy kompaktowy, indywidualny, uniwersalny

NOWOŚĆ! TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe System modułowy kompaktowy, indywidualny, uniwersalny NOWOŚĆ! TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe System modułowy kompaktowy, indywidualny, uniwersalny 2 TECEdrainpoint S TECEdrainpoint S system modułowy zasady działania TECEdrainpoint S: prosta alternatywa

Bardziej szczegółowo

Do zadań specjalnych NT 611 Eco K

Do zadań specjalnych NT 611 Eco K Do zadań specjalnych NT 611 Eco K Specjalistyczny odkurzacz zaprojektowany z myślą o potrzebach straży pożarnej. Charakteryzuje się wysoką siłą ssącą i przeznaczony jest do zbierania dużych ilości brudnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo