Separator cieczy lekkich KESSEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Separator cieczy lekkich KESSEL"

Transkrypt

1 Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji Separator cieczy lekkich KESSEL według euronormy EN 858 z polietylenu NS 3-15 Separator substancji ropopochodnych KESSEL Separator koalescencyjny KESSEL NS 3-15 do zabudowy w ziemi (.10/.15/.30/.80) (B/D) (.10/.15/.30/.80) (B/D) (.04/.10) (B/D) (B/D) Zalety produktu Łatwe umieszczanie w wykopie, możliwe bez użycia dźwigu Prosty, szybki montaż Tworzywo nadające się do recyklingu Absolutna szczelność dzięki monolitycznej bezszwowej konstrukcji Dostępność serwisu Instalację Uruchomienie Instruktaż przeprowadził zakład specjalistyczny: Nazwisko/podpis Data Miejscowość Pieczęć firmy specjalistycznej Zmiany techniczne zastrzeżone Stan 2009/05 Nr

2 1. wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Personel montażowy, obsługujący, wykonujący prace konserwacyjne i naprawcze musi dysponować odpowiednimi kwalifikacjami wymaganymi do wykonywania tego rodzaju prac. Użytkownik urządzenia musi uregulować kwestie odpowiedzialności, kompetencji i nadzoru personelu w zakładzie. Bezpieczeństwo pracy tego urządzenia gwarantujemy tylko przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. W żadnym wypadku nie wolno przekraczać wartości granicznych podanych w danych technicznych. Podczas zabudowy, montażu, obsługi, konserwacji i napraw urządzenia należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz norm oraz dyrektyw! SPEcyfIczNE zagrożenia! Niebezpieczeństwo z powodu gazów i oparów oraz niebezpieczeństwo uduszenia, zatrucia i eksplozji Niebezpieczeństwo upadku Niebezpieczeństwo utonięcia Możliwość infekcji bakteriami chorobotwórczymi znajdującymi się w ściekach zawierających fekalia Wysokie obciążenie fizyczne i psychiczne podczas prac w komorach głębokich, wąskich lub ciemnych Inne ostrzeżenie! Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi grozi obrażeniami ciała, śmiercią lub znacznymi szkodami materialnymi. UwAgA! Urządzenie jest komponentem innej instalacji. Należy więc przestrzegać instrukcji obsługi całej instalacji oraz jej poszczególnych komponentów. Podczas montażu, konserwacji, inspekcji i napraw jednego z komponentów należy zawsze wyłączyć całe urządzenie i zabezpieczyć je przed ponownym załączeniem. Zmiana konstrukcji urządzenia możliwa jest tylko po uzgodnieniu z producentem. Oryginalne części zamienne i oprzyrządowanie autoryzowane przez producenta zapewniają bezpieczeństwo. Stosowanie innych części wyklucza odpowiedzialność za powstałe w wyniku tego szkody. 2

3 Spis treści 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... str Zakres zastosowania 2.1 Zakres zastosowania... str Opis urządzenia... str Opis działania... str Dane techniczne 3.1 Przykład zabudowy Separatory substancji ropopochodnych i koalescencyjne... str Rysunek wymiarowy Separatory substancji ropopochodnych i koalescencyjne. str Przykład zabudowy Cysterna separatora koalescencyjnego... str Rysunek wymiarowy Cysterna separatora koalescencyjnego... str Rysunek Separator koalescencyjny w studzience LW 1000, NS 3... str Rysunek wymiarowy Separator koalescencyjny w studzience LW 1000, NS 3.. str Rysunek wymiarowy Separator koalescencyjny w studzience LW 1000, NS 6.. str Opakowanie, transportowanie 4.1 Opakowanie... str. 9 i składowanie 4.2 Transport... str Składowanie... str Zabudowa i montaż 5.1 Wymagania dotyczące zabudowy... str Materiał wypełniający... str Wykop... str Kontrola przed zabudową... str Zabudowa... str Urządzenie alarmowe... str Odprowadzanie oleju i osadu... str Uruchomienie 6.1 Postawienie urządzenia w stan gotowości do pracy... str Instruktaż i przekazanie... str Protokół przekazania... str Opróżnianie... str Kontrola własna, konserwacja i sprawdzenie... str Części zamienne i osprzęt... str Gwarancja... str Karta urządzenia/ odbiór w zakładzie... str. 22 Protokół przekazania... str. 23 3

4 Szanowny Kliencie, cieszymy się z wyboru naszego produktu. Całkowite urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało poddane surowej kontroli jakości. Prosimy jednak natychmiast skontrolować, czy urządzenie zostało dostarczone w stanie kompletnym i nieuszkodzonym. W wypadku wystąpienia szkód transportowych, prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Gwarancja niniejszej instrukcji obsługi. Niniejsza instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji zawiera ważne wskazówki, kórych należy przestrzegać podczas wykonywania zabudowy, prac montażowych, konserwacji, obsługi oraz napraw. Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu użytkownik oraz odpowiedzialny personel fachowy muszą dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz przestrzegać jej przepisów. Ważne! Podane w niniejszej isntrukcji wskazówki, wartości i zalecenia warunkowane są przez sprawdzoną statykę i nie mogą być stosowane w odniesieniu do innych produktów. KESSEL GmbH 2. zakres zastosowania 2. Informacje ogólne 2.1 Zakres zastosowania Separatory służą przy przestrzeganiu ustalonych warunków podanych w rozdziale Zabudowa i montaż wyłącznie do zabudowy w ziemi na zewnętrz budynków lub pod płytą podłogi w dobrze wentylowanych pomieszczeniach Separatory substancji ropopochodnych według klasy separatorów II Separatory mogą być stosowane: a) do czyszczenia wody deszczowej zanieczyszczonej cieczami lekkimi z powierzchni utwardzanych, np. stacji benzynowych, magazynów oleju, przepompowni oleju, parkingów i ulic na terenach ochrony wód, b) jako urządzenie zatrzymujące ciecze lekkie z urządzeń i powierzchni, na których przeprowadzane są prace z użyciem cieczy lekkich, np. na stacjach benzynowych, w magazynach oleju, przepompowniach oleju, c) do wstępnego separowania cieczy lekkich ze ścieków, które później są poddawane obróbce w oczyszczalniach wewnątrzzakładowych. W przypadku a) i b) ścieki z separatorów są przeznaczone do wprowadzania do publicznej kanalizacji publicznej. Jeśli ścieki mają być odprowadzane do wód, wówczas jest to możliwe po wyjaśnieniu dopuszczalności takiego odprowadzania lub po spełnieniu dodatkowych wymogów lokalnych. Przy oczyszczaniu wody brudnej zanieczyszczonej cieczami lekkimi (ścieki przemysłowe) lub ścieków z zakresów zastosowania wymienionych w przepisach regulaujących odprowadzanie scieków, osiągnięcie wartości granicznych węglowodorów 20 mg/l nie może być uznane za zachowane Separatory substancji ropopochodnych według klasy separatorów I Separatory cieczy lekkich z urządzeniem koalescencyjnym mogą być stosowane: a) do czyszczenia wody deszczowej zanieczyszczonej cieczami lekkimi z powierzchni utwardzanych, np. stacji benzynowych, magazynów oleju, przepompowni oleju, parkingów i ulic na terenach ochrony wód oraz parkingów i ulic na terenach ochrony wód, b) jako urządzenie zatrzymujące ciecze lekkie z urządzeń do zabezpieczania powierzchni, na których przeprowadzane są prace z użyciem cieczy lekkich, np. na stacjach benzynowych, w magazynach oleju, przepompowniach oleju, c) do czyszczenia napływających ścieków zanieczyszczonych cieczami lekkimi (ścieki przemysłowe) przy uwzględnieniu warunków roboczych w procesach przemysłowych, podczas czyszczenia zanieczyszczonych olejami części oraz zanieczyszczonych olejami powierzchni (poza podłogami warsztatów), d) do czyszczenia ścieków, które powstają przy uwzględnieniu warunków roboczych przy maszynowym czyszczeniu pojazdów (dopływ częściowy: rozdzielanie przed instalacją cyrkulacyjną z następującym po nim odprowadzaniem), przy czyszczeniu ręcznym (mycie pojazdów, mycie silników, mycie podwozi w myjniach halowych oraz w innych podobnych miejscach poza myciem zanieczyszczonych podłóg warsztatów) oraz przy odprowadzaniu wody brudnej z powierzchni w celu zbierania, magazynowania, osuszania, demontażu i uszczelniania starych pojazdów, e) do wstępnego separowania cieczy lekkich ze ścieków, które później są poddawane obróbce w oczyszczalniach wewnątrzzakładowych. W przypadku a) i d) ścieki są przeznaczone do odprowadzania do kanalizacji publicznej. Jeśli ścieki mają być odprowadzane do wód, wówczas jest to możliwe po wyjaśnieniu dopuszczalności takiego odprowadzania lub po spełnieniu dodatkowych wymogów lokalnych. 4

5 2. zakres zastosowania Separatory, które będą stosowane w przypadku d) służą do ograniczania węglowodorów w ściekach zawierających olej mineralny w sensie przepisów regulujących odprowadzanie ścieków. Wartość dla węglowodorów wymagana w przypadkach c) i d) wynosząca 20 mg/l uznana jest za zachowaną. 2.2 Opis urządzenia Ilustracja pokazuje zabudowaną w ziemię cysternę separatora benzyny klasy A/B. 1. Odpływ bez syfonu 2. Separator cieczy lekkich 3. Dopływ z syfonem 4. Odpływ z samoczynnym zamykaniem 5. Rura prowadząca 6. Pływak 7. Nasadka 8. Pokrywa 9. Studzienka do pobierania próbek 10. Zabezpieczenie przeciwzalewowe 2.3 Opis działania Separatory separują ze ścieków ciecze lekkie i szlam na zasadzie grawitacji. Pod pojęciem cieczy lekkich rozumie się ciecze pochodzenia mineralnego o gęstości 0,95 g/cm 3, które nie rozpuszczają się lub zmydlają się w wodzie wcale lub w niewielkim stopniu. Nie należą do nich stabilne emulsje, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Ciecze lekkie wpływają do komory separowania i zbierają się na powierzchni. Osady, które są cięższe niż woda, opadają na dno i tworzą warstwę osadową. Separatory koalescencyjne działają jak separatory substancji ropopochodnych na zasadzie grawitacji. W celu zwiększenia wydajności separowania, w zbiorniku znajduje się dodatkowo wkład koalescencyjny. Ten cylindryczny wkład ma dwie funkcje. Z jednej strony służy on do stabilizacji przepływu, z drugiej strony filtruje ścieki za pomocą materiału koalescencyjnego. Jeśli ścieki zawierające oleje przepływać będą przez filtr, odkładają się tam na zasadzie grawitacji na materiale koalescencyjnym najdrobniejsze, niemożliwe do odseparawania kropelki oleju i tworzą razem większe krople. Jeśli osiągną one wielkość zdolną do wypłynięcia, oddzielają się od materiału filtracyjnego i wypływają na powierzchnię. Separatory cieczy lekkich są seryjnie wyposażone w samoczynne zamykanie. Jeśli zostanie przekroczona maksymalna pojemność zbierania oleju, urządzenie zamyka odpływ do kanalizacji. W ten sposób zapobiega się dostaniu cieczy lekkich do kanalizacji. To zabezpieczenie składa się z wypełnionej wodą rury prowadzącej, w której znajduje się pływak. Pływak jest tarowany w taki sposób, aby pływał on w wodzie i opadał do cieczy lekkiej (do gęstości 0,95 g/cm 3 ). Jeśli zostanie osiągnięta maksymalna ilość zbierania oleju, wówczas olej dostaje się do bocznych otworów w rurze pływaka. Pływak opada wówczas na dół i skutecznie zamyka odpływ separatora. Samoczynne zamykanie separatora jest w pewnym sensie hamulcem bezpieczeństwa. Jeśli zostanie on uruchomiony w przypadku awarii, wówczas separator należy wyłączyć i odczekać. 5

6 3. Dane techniczne 3.1 Przykład zabudowy: separator substancji ropopochodnych Rysunek przedstawia separator klasy II z pokrywą klasy B i studzienką do pobierania próbek 3.2 Rysunek wymiarowy DN 150: T-TEÜ = 155 mm DN 200: T-TEÜ = 180 mm T-TEÜ = głębokie przykrycie ziemią Klasa D 700 mm TEÜ mm Klasa A/B: 700 mm TEÜ mm NS Osadnik w litrach DN L w mm B w mm T w mm min max h2 w mm h1 w mm Całk. poj. w litrach Zbior. oleju w litrach Występ w mm Ciężar w kg ) 1) Porównywalna całkowita objętość osadnika zgodnie z PN EN ) 2) możliwa nieosiowa redukcja dopływu/odpływu na DN 150, dzięki temu umożliwia się stosowanie studzienki do pobierania próbek Klasa pokrywy Nr art. 6

7 3.3 Przykład zabudowy: separator koalescencyjny 3. Dane techniczne Rysunek przedstawia separator koalescencyjny klasy I z pokrywą klasy B i studzienką do pobierania próbek 3.4 Rysunek wymiarowy DN 150: T-TEÜ = 155 mm DN 200: T-TEÜ = 180 mm T-TEÜ = głębokie przykrycie ziemią Klasa D 700 mm TEÜ mm Klasa A/B: 700 mm TEÜ mm NS Osadnik w litrach DN L w mm B w mm T w mm min max h2 w mm h1 w mm Całk. poj. w litrach Zbior. oleju w litrach Występ w mm ) Porównywalna całkowita objętość osadnika zgodnie z PN EN ) możliwa nieosiowa redukcja dopływu/odpływu na DN 150, dzięki temu umożliwia się stosowanie studzienki DN 150 do einsetzbar. pobierania próbek DN 150 Ciężar w kg Klasa pokrywy Nr art. 7

8 3. Dane techniczne 3.5 Rysunek: separator koalescencyjny w studzience LW 1000, NS Rysunek wymiarowy: separator koalescencyjny w studzience LW 1000, NS 3 NS Osadnik w litrach DN Średnica Ø T w mm min max h2 w mm h1 w mm Całk. poj. w litrach Zbior. oleju w litrach Występ w mm Ø B B Ø D D Ø B B Ø D D Ciężar w kg Klasa pokrywy Nr art. 3.7 Rysunek wymiarowy: separator koalescencyjny LW 1000, NS 6 (z osadnikiem zainstalowanym przed urządzeniem) NS Osadnik w litrach DN Średnica Ø T w mm min max h2 w mm h1 w mm Całk. poj. w litrach Zbior. oleju w litrach Występ w mm Ø B B Ø D D Ciężar w kg Klasa pokrywy Nr art. 8

9 4. opakowanie, transport i składowanie Zwrócić uwagę na rozdział Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 4.1 Opakowanie Opakowanie zbiorników dla celów transportowych lub składowania nie jest konieczne przy przestrzeganiu poniższych zaleceń. Wskazówka: Unikać dostania się ciał obcych do separatora (kurzu, zanieczyszczeń itp.). W razie potrzeby na wszystkich otworach umieścić pokrywy. 4.2 Transport Transport zlecić firmom posiadającym doświadczenie fachowe, odpowiedni sprzęt i urządzenia, środki transportowe oraz wystarczającą ilość przeszkolonego personelu. Zbiorniki należy transportować w taki sposób, aby nie były one obciążone w niedopuszczalny sposób i aby wykluczone było ich przemieszczenie podczas transportu. W razie konieczności zamocowania, należy je wykonać w taki sposób, aby wykluczyć uszkodzenie zbiorników (np. używając tekstylnych pasów, lin konopnych). Używanie lin metalowych i łańcuchów nie jest Rysunek przedstawia zbiornik separatora Zbiorniki nie mogą być transportowane w sposób swobodnie stojący na otwartych płaszczyznach ładunkowych pojazdów transportowych. Zabezpieczone śrubami zabezpieczającymi pokrywy ochronne na czas budowy mogą być usuwane dopiero na krótko przed zabudową. Podłączenie dopływu Tutaj podnieść Transportowa rura ochronna. Nie usuwać! Tutaj podnieść Podłączenie odpływu 4.3 Składowanie Jeśli przed zabudową konieczne będzie składowanie zbiornika, wówczas musi być ono możliwie krótkie i na prostej, wolnej od ostrych przedmiotów powierzchni. W razie składowania na wolnym powietrzu, zbiorniki zabezpieczyć przed uszkodzeniem, wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczenień. dopuszczalne. Podczas podnoszenia, przemieszczania i ustawiania zbiorników należy unikać uderzeń. W przypadku stosowania wózka widłowego, zbiorniki należy na czas jazdy zamocować na wózku. Nie jest dopuszczalne toczenie lub ciągnięcie zbiornika po ziemi. Zbiorniki należy zabezpieczyć przez zmianą położenia podczas transportu. Zbiornik nie może zostać uszkodzony przez zabezpieczenie. Rysunek przedstawia zbiornik separatora 9

10 5. zabudowa i montaż Podczas składowania separatora, jak również aż do momentu zakończenia prac związanych za zabudową, należy przestrzegać odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu uniknięcia uszkodzenia separatora cieczy lekkich i wypadków. Zwrócić uwagę na bezpieczeństwa! rozdział Wskazówki dotyczące 5.1 Wymagania dotyczące zabudowy Wykonanie zabudowy należy zlecić wyłącznie firmom posiadającym doświadczenie fachowe, odpowiedni sprzęt i urządzenia oraz wystarczającą ilość przeszkolonego personelu. Należy zbadać cechy podłoża pod względem przydatności techniczno-budowlanej (Klasyfikacja gleb dla celów technicznobudowlanych DIN 18196). Należy stwierdzić maksymalnie występujący poziom wód gruntowych. Stan wody gruntowej nie może przekraczać poziomu dopływu. Konieczne jest wystarczające odprowadzenie (drenaż) wód przesiąkających w przypadku gleb przepuszczających wodę. Należy stwierdzić rodzaje obciążeń, takie jak obciążenie ze strony poruszających się pojazdów i głębokość zabudowy. Separatory do zabudowy w ziemię muszą zostać zabudowane jak najbliżej odpływów z budynków. W razie konieczności należy przewody przyłączeniowe dopływów separatorów zaopatrzyć w izolację termiczną lub podgrzewanie. Przy użyciu nasad teleskopowych można osiągnąć odpowiednią, chroniącą przed mrozem głębokość zabudowy, jak również łatwe dopasowanie do przewodu dopływowego i odpływowego (kanału). Pokrywy dla klas obciążeń A/ B i D nie są przykręcane i odpowiadają normie EN 124. Separatory muszą być zabudowywane w pobliżu napływu cieczy lekkich. Muszą być one łatwo dostępne do czyszczenia i konserwacji. Stosowanie zamykanych lub napowietrzanych pokryw jest zabronione. Na dopływie do separatora nie można zabudowywać przepompowni i urządzeń pompowych. Jeśli takie urządzenia są konieczne, wówczas muszą one zostać zabudowane za separatorem. Poziom cieczy w separatorze leży zawsze powyżej poziomu wody w systemie odwadniającym z powodu różnicy szczelności. Za podstawowy poziom uznaje się najwyższy poziom spiętrzania wody deszczowej, jeśli ścieki i woda deszczowa są odprowadzane razem. Jeśli wprowadzana jest tylko woda brudna, górna krawędź stanowi wówczas podstawowy poziom dla najniżej przyłączonego odpływu. Konieczny nadmiar jest zależy od wielkości nominalnej separatora (patrz rozdział dane techniczne ). Jeśli to podwyższenie nie zostanie zachowane, wówczas należy zabudować urządzenie ostrzegawcze dla cieczy lekkich. Gotowy do pracy separator Powierzchnia odwadniana Nadmiar/ podwyższenie Rys. 1 Górna krawędź pokrywy Rysunek przedstawia zbiornik separatora Separator cieczy lekkich należy chronić w kanale przed przepływem zwrotnym. KESSEL zaleca następujące środki ochronne: Odpływ Separator Ochrona przed przepływem zwrotnym wewnątrz nadmiar zawór zwrotny budynku istnieje wewnątrz brak zawór zwrotny budynku nadmiaru na zewnątrz nadmiar zawór zwrotny budynku istnieje na zewnątrz brak przepompownia budynku nadmiaru KESSEL zleca, aby w celu zapewnienia niezawodności pracy urządzenia przewidzić nadmiar i dodatkowo montaż urządzenia alarmowego. Konieczne warunki montażowe należy stworzyć przed napełnianiem wykopu. Separatory należy zabudować w taki sposób, aby górna krawędź pokrywy była wystarczająco wysoko ponad podstawowym poziomem odwadnianej powierzchni (patrz rys. 1). 10

11 5. zabudowa i montaż 5.2 Materiał wypełniający Separator nie może być zabudowywany w podłożu niezwięzłym lub słabo zwięzłym (grupa G1 do G2 ATV-DVWU - A127). Dolna część: żwir o ziarnie okrągłym (maks. ziarnistość 8/16) wg DIN Łoże zbiornika: piasek Podsypka zbiornika: żwir o ziarnie okrągłym (maks. ziarnistość 8/16) wg DIN Strefa zewnętrzna Podsypka zbiornika: materiał o odpowiednich cechach Warstwa wierzchnia humus itp. 5.3 Wykop Podłoże musi być poziome i płaskie, aby urządzenia mogło stać na całej powierzchni podstawy, poza tym podłoże musi być wystarczająco nośne. Jako podłoże konieczny jest zagęszczony okrągłoziarnisty żwir (maks. ziarnistość 8/16, gęstość min. 30 cm, Dpr=95%) i na to 3-10 cm zagęszczonego piasku. Odległość między ścianą wykopu i zbiornikiem musi wynosić min. 70 cm. Ściany muszą odpowiadać normie DIN Głębokość wykopu należy ustalić w taki sposób, aby nie przekroczyć granic przykrywania ziemią. MIN TEÜ MAX (patrz rysunek wymirowy w rozdziale Dane techniczne ). Minimalna odległość pomiędzy różnymi elementami (na przykład separator z podłączonym wcześniej osadnikiem) musi wynosić min. 70 cm. Wrastanie korzeni Przy zabudowie w pobliżu drzew, krzewów i zarośli należy zapobiegać wrastaniu korzeni. Zabudowa na terenie ze spadkiem Przy zabudowie separatora na terenie ze spadkiem należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby boczny napór ziemi w przypadku tereniu nieporośniętego był rozkładany na statycznie skalkulowany murek podpierający. Głębokość nieprzemarzająca przy użytkowaniu całorocznym Przy zabudowie separatora koniecznie zwrócić uwagę na lokalne warunki pozwalające na zabudowę chroniącą przed mrozem. Aby także i w zimie zapewnić bezproblemową pracę, przy zabudowie należy przewody doprowadzające i odprowadzające ułożyć także na głębokości chroniącej przed mrozem. W zasadzie głębokość chroniąca przed mrozem to ok. 80 cm, o ile lokalne przepisy nie stanowią inaczej. 5.4 Kontrola przed zabudową Bezpośrednio przed umieszczeniem zbiornika w wykopie specjalista z firmy dokonującej zabudowy powinien zbadać i stwierdzić i zaświadczyć: - brak uszkodzeń ścian zbiornika, - prawidłowy stan wykopu, szczególnie jeśli chodzi o wymiary i dno, - cechy ziarna materiału wypełniającego. Rysunek przedstawia zbiornik separatora 50cm 50cm b według DIN 4124 yyyyyyyyyy 70cm 70cm Dolna część: okrągłoziarnisty żwir (maks. ziarnistość 8/16) wg DIN zagęszczony Dpr=95% Łoże zbiornika: zagęszczony piasek Separator tłuszczu Obsypka zbiornika: okrągłoziarnisty żwir (maks. ziarnistość 8/16) wg DIN zagęszczony Dpr=95% Obszar poza obsypką zbiornika: Warstwa wierzchnia: Materiał o odpowiednich cechach humus, drogowa warstwa nawierzchniowa, beton i in. 20cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 3-10cm 30cm 5.5 Zabudowa Pływak i wkład koalescencyjny pozostają (jeśli są) podczas zabudowy w zbiorniku. Posadowienie Posadowienie zbiorników na dnie wykopu wykonać unikając uderzeń o wykop (patrz także rozdział Transport ). Napełnianie zbiornika i wypełnienie wykopu Aby zapobiec deformacjom zbiornika, należy napełnianie zbiornika wodą i podsypywanie wykonywać równolegle etapami. Obsypka zbiornika musi mieć szerokość min. 50 cm. Poszczególne warstwy nie mogą być grubsze niż 30 cm. Należy je zagęszczać lekkimi urządzeniami do zagęszczania (min. Dpr=95%). Należy wykluczyć uszkodzenie ścianek zbiornika i przemieszczania zbiornika podczas zabudowy. Zamykanie samoczynne podczas całego procesu napełniania zbiornika pozostaje zamknięte. Przyłączenie zbiornika Usunąć ewentualne zabezpieczenia transportowe. Uwaga! Rurowe elementy przyłączeniowe muszą być chronione przed uszkodzeniam i muszą zapewniać trwałą szczelność. Aby uprościć podłączanie, elementy rurowe i elementy do nich pasujące muszą być odpowiednio nasmarowane. Przejście od pionów kanalizacyjnych do przewodów poziomych należy wykonać dwoma łukami 45 oraz przynamniej jednym łącznikiem o długości 250 mm. Przed separatorem należy przewidzieć odcinek uspokajający, którego długość odpowiadać powinna przynajmniej 10-krotności szerokości nominalnej rury dopłyowej. 11

12 5. zabudowa i montaż Jeśli wykop zostanie napełniony i zagęszczony do górnej krawędzi poziomu dopływu i odpływu, ułożyć i przyłączyć przewody dopływowe i odpływowe w sposób chroniący przed mrozem. Uwaga dotycząca ogrzewania: Podczas prac ziemnych przeprowadzić kabel łączący lub pustą rurę. Włożyć uszczelkę wargową DN 600 w rowek włazu i nasmarować ją. Nasada teleskopowa Podłączanie studzienki do pobierania próbek Studzienki do pobierania próbek umieścić w kierunku przepływu zaraz za separatorem. Studzienki pobierania póbek separatora muszą być łatwo dostępne i umieszczone w taki sposób, aby pobierane były tylko te ścieki, które przepłynęły przez separator. W razie potrzeby przyłączyć rurę pustą urządzenia ostrzegawczego Odcinek łączący pomiędzy separatorem i jednostką sterowania powinien być możliwie krótki. Niepotrzebne zmiany kierunku, szczególnie pod kątem ponad 45 nie powinny być stosowane. Rura ochronna na kable powinna wykazywać stały spadek do separatora. Należy zminimalizować tworzenie się kondensatu pary wodnej wewnątrz rury na kable za pomocą hermetycznego zamknięcia rury po stronie jednostki sterowania. W celu późniejszego układania kabla należy włożyć drut do przeciągania. Uszczelka wargowa DN 600 Minimalna głębokość wtykania 100 mm Właz zbiornika 1 7 (1) Separator cieczy lekkich KESSEL (2) Czujnik grubości warstwy (3) Czujnik spiętrzania (4) Jednostka sterująca (5) Obudowa do montażu na ścianie 3 6 (6) Wodoszczelne połączenie kablowe (7) Zestaw mocujący (8) Zamknięci rury pustej Nasadę teleskopową KESSEL włożyć w otwór separatora i ustawić na żądaną pozycję. Za pomocą pierścienia zaciskowego można zamocować nasadę na odpowiedniej pozycji (wyrównanie górnej krawędzi do terenu). Wyrównanie precyzyjne na ostateczną wysokość odbywa się za pomocą śrub nastawczych. Nachylenie terenu można lekko wyrównać za pomocą nasady z bezpoziomową regulacją wysokości. Nasadę należy odpowiednio wyłożyć i założyć za pomocą odpowiedniego narzędzia wibracyjnego na nasadkę. Dla większych głębokości zabudowy przewidziana jest specjalna przedłużka KESSEL (nr art ), wysokość konstrukcji 400 mm. Pozostałe wypełnienie Do zabudowy w miejscach, gdzie poruszają się samochody ciężarowe (pokrywa klasy D), należy przewidzieć płytę betonową jako górną warstwę. Odpowiedni schemat oszalowania i zbrojeń można otrzymać w firmie KESSEL. 12

13 5. zabudowa i montaż 5.6 Urządzenie alarmowe Według PN EN 858 separatotry muszą być wyposażone w samoczynne urządzenie alarmowe. Urządzenia alarmowe KESSEL, nr art , i są przewidziane do separatorów cieczy lekkich (substancji ropopochodnych, olejów i koalescencyjne). Są one dopuszczone do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem w strefie 0. Urządzenie alarmowe KESSEL do nadzoru warstwy oleju (rejestrowanie grubości warstwy w separatorach oleju i cieczy lekkich) Sonda warsty oleju odpowiednia dla strefy Ex 0 z kablem przyłączeniowym o długości 5 m (możliwość przedłużenia do maks. 200 m), zestaw mocujący do łatwego montażu i konserwacji (sonda jest dzięki temu dostępna z góry), wodoszczelne połączenie kablowe do przedłużania kabla przyłączeniowego, rura przelotowa z połączeniem skręcanym i dwa skręcane połączenia kablowe, obudowa do montażu naściennego IP 65, jednostka sterownicza z alarmem optycznym i akustycznym z kontaktem bezpotencjałowym, z czujnikowym nadzorem własnym i powtarzaniem alarmu. Urządzenie alarmowe KESSEL do wskazywania stanu granicznego (rejestrowanie spiętrzenia w separatorze cieczy lekkich) Sonda stanu granicznego odpowiednia dla strefy Ex 0 z kablem przyłączeniowym mit 5 m (możliwość przedłużenia do 200m). Zestaw do mocowania do łatwego montażu i konserwacji (sonda jest dzięki temu dostępna z góry), wodoszczelne połączenie kablowe do przedłużenia kabla przyłączeniowego, rura przelotowa z połączeniem skręcanym i dwie skręcane złączki kablowe, obudowa do montażu naściennego IP 65, jednostka sterowania z alarmem akustycznym i optycznym z kontaktem bezpotencjałowym, z czujnikowym nadzorem własnym i powtarzaniem alarmu. Czujniki urządzenia alarmowego muszą - w zależności od wielkości separatora - byc umieszczone na różnych poziomach wysokości. W tabeli przedstawiono wymiary montażowe. Podane wartości należy sprawdzać i w razie potrzeby korygować w ramach regularnych prac konserwacyjnych. Montaż i konserwację urządzenia alarmowego opisane w załączonej oryginalej instrukcji obsługi. Rysunek przedstawia zbiornik separatora 100 mm (*) Rysunek: sonda warstwy oleju Olej Nowy typ KVF-104-PF 100 mm B (*) Stary typ KVF-103-PF A Poziom alarmowy 113 mm Woda Grubość warstwy oleju Separator cieczy lekkich Odległość A Odległość B (*) Nr art. Sonda stanu granicznego Sonda warstwy oleju do dna zbiornika do dna zbiornika B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B D B D B D 1340 mm 835 mm 1820 mm 1335 mm 1210 mm 1210 mm 1710 mm 1710 mm 764 mm 764 mm 1264 mm 1264 mm 1265 mm 729 mm 13

14 5. zabudowa i montaż Uwaga! Nawiercenia dla zestawu mocującego muszą być wykonane tylko na podanych pozycjach. Do wiercenia należy użyć wyłącznie wiertła o Ø 3,5 mm. Oryginalne śruby mocujące należy stosować w nasadce bez kołków. W razie potrzeby pozycje nawierceń należy przesunąć w odpowiedni sposób, jeśli wyniknie zagrożenie uszkodzenia uszczelki przez wiertło. W żadnym wypadku stożek zbiornika rotacyjnego nie może zostać uszkodzony ani przewiercony. Przedłużenie kabla do maks. 200 m możliwe jest wyłącznie przy użyciu części oryginalnych (kabel i złączki kablowe). znacznie zredukować ilość odprowadzanych substancji przez urządzenie do odsysania osadów. Ważne jest to szczególnie w zakładach, gdzie produkowane są duże ilości osadów. Oczywiście za pomocą urządzenia do odprowadzania osadów można także opróżnić cały separator. Jeśli podczas opróżniania wykorzystywane są te oba urządzenia, wówczas najpierw usuwa się olej a następnie osad. Mocowanie Przy zabudowie części innych niż części oryginalne KESSEL następuje utrata ważności certyfikatu ATEX, dopuszczenia nadzoru budowlanego oraz prawa gwarancyjnych firmy KESSEL. Przy przeciąganiu kabla przez rurę ochronną na kable do jednostki sterującej, należy mocno dociągnąć skrętki kablowe do zamknięcia rury. Następnie należy na końcu rury zamocować nakrętkę nasadową. Odbieranie osadów Mechanizm blokujący Odbieranie oleju Osad Strona wewnętrzna (1) Kabel do sond (2) Skrętki kablowe (3) Nakrętki nasadkowe (4) Uszczelka przelotu Strona zewnętrzna (5) Zamknięcie rury ochronnej (6) Rura przelotowa (7) Rura pusta 5.7 Odprowadzanie oleju i osadu (dla studzienek LW 1000 tylko na zamówienie) W przypadku normalnego opróżniania wąż wozu asenizacyjnego jest podłączany do separatora cieczy lekkich i cała zawartość jest odpompowywana. Ilość cieczy lekkich jest jednak znacznie mniejsza niż całkowita pojemność separatora. Urządzenie odprowadzające olej stanowi tutaj wyraźną pomoc. W celu opróżnienia separatora z cieczy lekkich, wąż odprowadzający podłącza się do urządzenia odprowadzającego olej. W ten sposób za pomocą wozu asenizacyjnego można usunąć tylko taką objętość, która odpowiada maksymalnej ilości cieczy lekkiej. Oznacza to znaczną redukcję substancji odprowadzanych podczas opróżniania. Wszystko to pozwala na zaoszczędzenie czasu podczas opróżniania, obniżenie kosztów utylizacji oraz zachowanie w dobrym stanie części wbudowanych w separator. Analogicznie do urządzenia do odprowadzania oleju można Mechanizm blokujący jest mocowany na wlocie zgodnie z rysunkiem za pomocą opaski rurowej. Odprowadzanie oleju zamontować na urządzeniu blokującym, ustawić na wysokości x (patrz tabela) i zamocować. Odprowadzanie osadu zamontować na mechanizmie mocujacym, poprowadzic do dna i zamocować. Zamocowanie zamontnować w nasadzie zgodnie z rysunkiem za pomocą załączonych śrub ze stali nierdzewnej. 14

15 Do wiercenia można użyć wyłącznie wiertła Ø 3,5 mm. Zamocowania wykorzystać jako szablon nawierceń. Zamontować połączenie bagnetowe na końcu węża i zamocować za pomocą opaski węża. Wąż z połączeniem bagnetowym zawiesić u góry na mocowaniu, poprowadzić do urządzenia odsysającego i odpowiednio skrócić. Wąż i urządzenie odsysające połączyć z zamocować opaską węża. W przypadku zamkniętej pokrywy nie może ona dotykać połączenia bagnetowego. 5. zabudowa i montaż Separator cieczy lekkich Nr art.: B D BEX DEX B D BEX DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B D B D B D Odległość X odsysanie oleju do dna zbiornika 950 mm 1450 mm na zapytanie na zapytanie 15

16 6. Uruchomienie Zwrócić uwagę na rozdział Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 6.1 Postawienie urządzenia w stan gotowości do pracy Przewód dopływowy i odpływowy należy przepłukać. Urządzenie przed doprowadzeniem ścieków zawierających oleje pochodzenia mineralnego należy: opróżnić, całkowicie oczyścić i ponownie napełnić. Podnieść pływak w rurze prowadzącej i sprawdzić jego pozycję i możliwość ruchu. W przypadku separatorów koalescencyjnych: wkład koalescencyjny wsunąć w przewidzianą do tego celu prowadnicę. 6.2 Instruktaż / przekazanie Rozruch urządzenia musi być przeprowadzony przez certyfikowane przedsiębiorstwo fachowe. 2. Instruktaż: Kontrola urządzenia pod kątem uszkodzeń transportowych i montażowych jak również szczelności, skontrolowanie połączeń przewodów Informacje na temat opróżniania i konserwacji Praktyczna demonstracja możliwości obsługi 3. Dokumentacja Przekazanie instrukcji zabudowy i obsługi Sporządzanie protokołu przekazania 6.3 Protokół przekazania Protokół przekazania musi zostać w całości wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do odbioru oraz przez użytkownika urządzenia. 1. Przy przekazaniu obecne muszą być następujące osoby: Osoba upoważniona przez inwestora do odbioru Specjalistyczna firma Poza tym obecny powinien być Personel obsługujący Firma asenizacyjna 7. opróżnianie Częstotliwość opróżniania: Zebrane w separatorze ciecze lekkie powinny być usuwane najpóźniej wtedy, gdy ilość ich przekracza 80% możliwej ilości zbierania cieczy lekkich lub zdolność zatrzymywania zostanie zmniejszona poniżej poziomu. W przypadku separatorów, które służą wyłącznie do zabezpieczania urządzeń lub powierzchni, na których wykorzystuje się ciecze lekkie (np. stacje paliw), należy dodatkowo zgodnie z przepisami lokalnymi przewidzieć odpowiednią pojemność zatrzymywania cieczy. Odseparowane ciecze lekkie należy więc przy przekroczeniu tej objętości zatrzymywania wybierać, jeśli ilość odseparowanych cieczy lekkich 80 % nie została osiągnięta. Usuwanie osadów z osadnika musi się odbyć najpóźniej wtedy, gdy odseparowana ilość osadu będzie wypełniała do połowy osadnik. Z tego względu należy zawrzeć odpowiednią umowę ze specjalistyczną firmą o opróżnianie separatora. Opróżnianie przeprowadzać w miarę możliwości, gdy zakład nie pracuje. Oczekiwane objętości do opróżniania w zależności od stopnia napełnienia można ocenić na podstawie poniższej tabeli. Zawarte w niej dane są danymi orientacyjnymi i służą do oszacowania ilości substancji w przypadku zlecenia opróżniania firmie asenizacyjnej. Uwaga! Tylko odpowiednio częste opróżnianie urządzenia gwarantuje jego poprawne funkcjonowanie. 16

17 7. opróżnianie Separator cieczy lekkich Osad Ciecz lekka Nr art.: 1) zmierzona Entsorgungs- 2) zmierzona Entsorgungs- Stopień napełnienia Grubość warstwy Objętość Stopień napełnienia Grubość warstwy Objętość w % w mm w litrach w % w mm w litrach B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B BEX B BEX D DEX D DEX B D B D B D ) Szlam zebrany w separatorze należy usunąć najpóźniej przy 50 % wypełnienia. 2) Zebrane w separatorze ciecze lekkie należy usunąć najpóźniej przy 80 %, lub przy przekroczeniu pojemności zatrzymywania. minimalna grubość warstwy cieczy lekkiej minimalna grubość warstwy osadów poziom wody spokojnej stopień wypełnienia 80% -ciecz lekka musi być usunięta stopień wypełnienia 100% samoczynne zamknięcie zamyka się Rysunek przedstawia zbiornik separatora 17

18 8. Kontrola własna, konserwacja i sprawdzenie Zabudowa Kontrola własna Konserwacja opróżnianie inspekcja generalna naprawa Kto? Specjalistyczna firma Osoba przeszkolona Osoba przeszkolona kwalifikacje Przedsiębiorstwo asenizacyjne Wykwalifikowana osoba Specjalistyczna firma Co? Pomiar grubości warstwy Pomiar grubości warstwy Opróżnianie cieczy Całkowite opróżnianie warstwy: warstwy: lekkich i osadów Czyszczenie cieczy lekkich cieczy lekkich Sprawdzenie, czy stan urządzenia jest nienaganny i czy warstwy osadu warstwy osadu urządzenie poprawnie pracuje, a przynajmniej: Kontrola samoczynnego Kontrola samo czynnego Przestrzegać przepisów dane na temat miejsca kontroli, użytkownika zamykania i urządzenia zamykania i urządzeń dotyczących ścieków urządzenia z podaniem odpowiednich danych, zlecającego, ostrzegawczego ostrzegawczych i opróżniania! osobykontrolującej i właściwych organów (po przeprowadzeniu inspekcji Opróżnianie i czyszczenie, Ochrona przeciw występowaniu cieczy lekkich generalnej po 6 miesiącach jeśli jest konieczne z separatora lub części studzienki Czyszczenie urządzenia Ponowne napełnienie (nadmiar/urządzenie ostrzegawcze) do pobierania próbek separatora wodą, stan konstrukcji separatora Kontrola książki zgodnie z lokalnymi szczelność urządzenia łącznie z odpływem eksploatacji urządzenia przepisami. i zintegrowaną studzienką do pobierania próbek (kontrola szczelności) według DIN , rozdział 15) Stan wewnętrznej powierzchni ścianek lub powłoki wewnętrznych części zabudowanych i urządzeń elektrycznych (jeśli są) Tarowanie zamykania samoczynnego przez ustalenie masy i objętości pływaka Kompletność i zrozumiałość notatek w książce eksploatacji urządzenia Poświadczenie prawidłowego opróżniania zawartości separatora Istnienie i kompletność koniecznych pozwoleń i dokumentów (pozwolenia, plany odwadniania, instrukcje obsługi i konserwacji itd.) rzeczywisty napływ ścieków (pochodzenie, maks. potencjalne ilości deszczu i wody brudnej, zawartość. Wymiarowanie, nadawanie się i wydajność separatorów w odniesieniu do rzeczywistego napływu ścieków) KIEDY co miesiąc co pół roku Ciecz lekka przed rozruchem, potem w razie potrzeby 80% osiągnięto, lub co 5 lat pojemność zatrzymywania jest mniejsza niż wartość graniczna Zbiornik osadnika jest pełny Doku- Poświadczenie Książka eksploatacji urządzenia Raport z konserwacji Książka eksploatacji urządzenia Raport z badania Książka eksploatacji men- zabudowy przez Zaświadczenie o opróżnianiu urządzenia tacja fachowca 18

19 8. Kontrola własna, konserwacja i sprawdzenie Zwrócić uwagę na rozdział Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 8.1 Konserwacja Co roku należy zlecić konserwację separatora osobie przeszkolonej 1). Poza opróżnianiem należy wtedy przeprowadzić następujące prace: - Kontrola powierzchni wewnętrznej ścianek osadnika i separatora, - Kontrola działania urządzeń i instalacji elektrycznych, jeśli takie są. Stwierdzone fakty i przeprowadzone prace należy zanotować i ocenić w protokole konserwacji. Jeśli są, należy także dwa razy w roku przeprowadzić konserwację podzespołów elektromechanicznych takich jak pompy, zawory, organy odcinające zgodnie z zaleceniami producenta. 8.2 Kontrola (inspekcja generalna) Przed uruchomieniem i po uruchomieniu, jednak w okresach nie dłuższych niż 5 lat, wykwalifikowany fachowiec 2) musi po uprzednim całkowitym opróżnieniu i wyczyszczeniu skontrolować separator pod kątem stanu i prawidłowej pracy. Należy przy tym sprawdzić i ująć przynajmniej następujące punkty: - odpowiednia wielkość separatora - stan konstrukcji i szczelność separatora - stan powierzchni wewnętrznych ścianek części zabudowanych oraz urządzeń elektrycznych, jeśli są - wykonanie przewodu doprowadzającego separatora jako przewodu odprowadzającego prowadzącego ponad dach - kompletność i zrozumiałość notatek w książce eksploatacji urządzenia - udokumentowanie prawidłowego opróżniania zawartości separatora - fakt istnienia i kompletność koniecznych certyfikatów i dokumentów (pozwoleń, planów odwadniania, instrukcji obsługi i konserwacji Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół podając ewentualne usterki. Jeśli wystąpią usterki, należy je niezwłocznie usunąć. 1) Osobami przeszkolonymi są osoby z personelu użytkownika lub osoby trzecie, którym zlecono wykonanie prac, które ze względu na swoje wykształcenie, umiejętności i praktycznie zdobyte doświadczenia gwarantują, że kontrole i ocena w danym zakresie zostaną przeprowadzone fachowo. Osoba przeszkolona może nabyć fachową wiedzę na temat eksploatacji i konserwacji separatorów na kursie z następującym po nim szkoleniem praktycznym na miejscu, które oferują np. producenci, zrzeszenia branżowe, izby rzemieślnicze oraz organizacje zajmujące się problematyką separowania. 2) Wykwalifikowanymi fachowcami są pracownicy przedsiębiorstw niezależnych, rzeczoznawcy i inne instytucje, które posiadają udokumentowane kwalifikacje specjalistyczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i kontroli urządzeń separujących w wymienionym tutaj zakresie oraz dysponują odpowiednim wyposażeniem technicznym do przeprowadzania kontroli separatorów. W poszczególnych przypadkach prace kontrole mogą być w większych jednostkach zakładowych być przeprowadzane także przez niezależnych pod względem swojego zakresu zadań wewnętrznych fachowców użytkownika o takich samych kwalifikacjach. Jednostkami posiadającymi kwalifikacje fachowe są niezależne jednostki przedsiębiorstwa i inne instytucje, które posiadają udokumentowane kwalifikacje fachowe w zakresie eksploatacji, konserwacji i kontroli urządzeń separujących w wymienionym tutaj zakresie oraz dysponują odpowiednim wyposażeniem technicznym do kontrolowania separatorów. W poszczególnych przypadkach prace kontrole mogą być w większych jednostkach zakładowych być przeprowadzane także przez niezależnych pod względem swojego zakresu zadań wewnętrznych fachowców użytkownika o takich samych kwalifikacjach. Artykuł Nr kat. Inspekcja generalna separatorów substancji ropopochodnych/koalescencyjnych /L Książka eksploatacji separatorów substancji ropopochodnych/koalescencyjnych Szczelność rur

20 9. części zamienne i osprzęt Zestaw urządzeń alarmowych KESSEL dwukanałowy Urządzenie alarmowe do kontroli warstwy oleju (patrz nr art ) i do wskazywania stanu granicznego (patrz art. nr ). Nr art Urządzenie alarmowe KESSEL do kontroli warstwy oleju (rejestrowanie grubości warstwy w separatorach oleju i cieczy lekkich) Sonda warstwy oleju odpowiednia dla strefy Ex 0 z kablem przyłączeniowym o długości 5 m (możliwość przedłużenia do 200 m), zestaw mocujący do łatwego montażu i konserwacji (sonda jest dzięki temu dostępna z góry), wodoszczelne połączenie kablowe do przedłużania kabla przyłączeniowego, rura przelotowa z połączeniem skręcanym i dwa skręcane połączenia kablowe, obudowa do montażu naściennego IP 65, jednostka sterownicza z alarmem akustycznym i optycznym z kontaktem bezpotencjałowym, z kontrolą własną czujnika i powtarzaniem alarmu. Nr art Urzędzenie alarmowe KESSEL do wskazywania stanu granicznego (rozpoznawanie przytkania w separatorze cieczy lekkich) Sonda stanu granicznego dpowiednia dla strefy Ex 0 z kablem przyłączeniowym o długości 5 m (możliwość przedłużenia do 200 m), zestaw mocujący do łatwego montażu i konserwacji (sonda jest dzięki temu dostępna z góry), wodoszczelne połączenie kablowe do przedłużania kabla przyłączeniowego, rura przelotowa z połączeniem skręcanym i dwa skręcane połączenia kablowe, obudowa do montażu naściennego IP 65, jednostka sterownicza z alarmem akustycznym i optycznym z kontaktem bezpotencjałowym, z kontrolą własną czujnika i powtarzaniem alarmu. Nr art Kabel urządzenia ostrzegawczego KESSEL do przedłużania sondy warstwy oleju KESSEL i sondy stanu granicznego KESSEL. Nr art Urządzeniedo odbioru oleju KESSEL Krzywak ssący Ø 50 mm, 0,5 m wąż ssący Bi 50 do indywidualnego dostosowania do nasady z NBR ze spiralą z drutu stalowego i licami Cu i przyłączonym bagnetowym złączem ssącym 52 C oraz tabliczką znamionową. Dopływ Nr art. urządzenie do odbioru oleju DN DN Urządzenie do odbioru osadu KESSEL Rura ssąca Ø 50 mm z lejkiem do odsysania osadó, wąż ssący 0,5 m Bi 50 do indywidualnego dostosowania do nasady z NBR ze spiralą z drutu stalowego i licami Cu i przyłączonym bagnetowym złączem ssącym 52 C oraz tabliczką znamionową. Dopływ Nr art. odbieranie osadu DN DN

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż.

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż. KEUV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER Opracowanie: mgr inż. Anna Szewc Zatwierdził: Petr Daniš EuroClean Polska Sp. z o.o. Ul. Feliksa Szlachtowskiego

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo